Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná infrastruktura, je v praxi sice poměrně běžným jevem, ale v České republice neexistuje ani právní úprava, ani metodická pomoc pro samosprávy, dokonce bylo ještě nedávno obtížné najít vůbec nějaké odborné články s potřebnými informacemi. 

Publikace přibližuje uzavírání smluv týkajících se infrastruktury mezi obcemi a investory, které je velmi úzce propojeno s územním plánováním a rozhodováním v území, proto je dále vymezeno postavení obcí v územním plánování a územním řízení. Vymezeny jsou také jednotlivé druhy smluv s investory, které mohou obce uzavírat, pokud si přejí řešit rozvoj veřejné infrastruktury. Kniha přináší i praktické rady, jak konkrétně vyjednávat s investory. Další část knihy je zaměřena na obsah závazků jak ze strany obce, tak investora. U obcí je věnována pozornost mj. tomu, jaké závazky obce přijmout nesmí (týkající se územního plánu) a které naopak myslitelné jsou. Není vynechána ani otázka vzniku služebností u inženýrských sítí a také možnou trestní a civilní odpovědnost zastupitelů za nekvalitní nebo dokonce nezákonné smlouvy. U závazků investorů najdeme problematiku zajištění závazků, což bývá v praxi často podceňovaná část smlouvy a spoustu dalšího.

autor: Vendula Zahumenská, David Zahumenský, Petr Svoboda, Petra Humlíčková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2019, 212 stran
ISBN: 978-80-7598-597-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Věnování - str.  X
Poděkování - str.  XI
O autorech  - str.  XII
Seznam použitých zkratek  - str. XIII
Předmluva - str. XV
Úvod - str.  XVI
Část první  Problémy s novou výstavbou: rezidenční, průmyslovou i komerční
Část druhá  Postavení obce při územním rozvoji

I. Postavení obcí v územním plánování  - str. 4
1. Postavení obce jako orgánu veřejné moci (správního orgánu)  v procesu územního plánování  - str. 6
2.  Postavení obce jako právnické osoby v procesu územního  plánování  - str. 10
3. Co obec může a co nemůže v procesu územního plánování - str. 12
II. Postavení obce v územním řízení - str. 14
1. Obec jako stavební úřad, orgán územního plánování  nebo dotčený správní orgán - str. 15
2. Obec jako účastník územního řízení - str. 18
III. Obec jako vlastník veřejné dopravní nebo technické  infrastruktury - str. 21
IV. Kdo za obec jedná - str. 23
1. Kdo za obec rozhoduje a jedná v řízeních - str. 23
2. Kdo za obec rozhoduje a jedná při uzavírání smluv - str. 24
Část třetí  Co jsou smlouvy s investory
I. Plánovací smlouvy podle stavebního zákona  - str. 27
II. Smlouvy s vlastníky infrastruktury  - str. 30
III. Smlouvy s investory jako nepojmenované smlouvy - str. 31
1. Smlouvy s nepodnikajícími fyzickými osobami  - str. 32
2. Smlouvy s podnikateli  - str. 32
IV. Judikatura ke smlouvám s investory - str. 33
1. Nejvyšší soud ve věci obce Kolová: obce mohou platně uzavírat smlouvy o příspěvku na infrastrukturu - str. 33
2. Nejvyšší soud ve věci obce Vojtice: obec nemůže vyžadovat platbu za rozhodování stavebního úřadu  - str. 34
3. Městský soud v Praze ohledně příspěvku na infrastrukturu v Říčanech u Prahy - str. 34
V. Krátký zahraniční exkurz  - str. 35
Část čtvrtá  Jak vyjednávat s investory
I. Standard dostupnosti veřejné infrastruktury - str. 39
II. Program rozvoje obce - str. 41
1. Agis: propojení dat z registrů v jednom  - str.  42
2. Zásobník potřebných projektů - str. 43
III. Zásady pro výstavbu v obci jako nástroj transparentnosti - str. 44
1. Jak napsat zásady rozvoje - str. 44
2. Vzorové zásady pro výstavbu v obci - str. 47
IV. Tipy pro vyjednávání  - str. 57
V. Komplikovaná situace žádá odborníky - str. 58
VI. Dva příklady z praxe - str. 58
Část pátá  Závazky obce
I. Limity území a smlouvy s investory - str. 61
II. Nedovolené smlouvy o spolupráci - str.  63
1. Smlouvy o územních plánech  - str. 63
2. Smlouvy o územním rozhodování  - str. 66
3. K náhradě škody způsobené neplatností smlouvy  - str. 67
4. Příklad z praxe: Trestní oznámení v obci Černolice - str. 68
III. Dovolené smlouvy o spolupráci  - str. 71
1. Smlouvy o účastenství v územním řízení - str.  71
2. Příklad z praxe: Černolice podruhé  - str. 72
3. Postavení obce při připojování nemovitostí k pozemním  komunikacím  - str. 73
4. Služebnost inženýrské sítě a zákonná věcná břemena - str. 79
5. Příklady závazků obcí ze smluv s investory   - str. 85
IV. Smlouvy o spolupráci a místní referendum - str. 90
1. První varianta: nejprve místní referendum a poté smlouva  o spolupráci  - str. 90
2. Druhá varianta: nejprve smlouva o spolupráci a poté místní referendum  - str. 93
3. Referendum a smlouvy s investory: dva příklady z praxe - str.  95
V. Smlouvy a odpovědnost zastupitelů  - str. 97
1. Občanskoprávní odpovědnost - str. 98
2. Trestné činy zastupitelů - str. 100
3. Náhrada škody za porušení smluvní povinnosti - str. 102
4. Předsmluvní odpovědnost - str. 103
5. Změny po volbách a výpověď smlouvy - str. 108
6. Příklad z praxe: Odpovědnost starosty při investorské výstavbě  - str. 108
Část šestá  Závazky investorů
I. K čemu se mohou zavázat investoři - str. 111
1. Více investorů v jedné lokalitě a rozdělování pozemků - str.  112
2. Příklady ze smluv - str. 113
II. Jak určit rozsah závazku - str. 116
1. Příklady ze zásad pro výstavbu  - str. 117
III. Zajištění závazků investorů - str. 120
1. Aby smlouva nebyla jen deklarací - str. 120
2. Konkrétní způsoby zajištění závazků - str. 122
3. Vhodné časové rozvržení vzájemného plnění  - str. 125
4. Příklady zajištění závazků ze smluv - str. 126
IV. Insolvence investora a jeho zánik - str. 127
V. Účelové zapojení dalšího investora do realizace záměru - str. 128
VI. Povinnost obce převzít infrastrukturu vybudovanou  investorem - str. 129
1. Daně při převodu zbudované infrastruktury  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Část sedmá  Náhrady za zrušení části nebo změny územního plánu a změny územního plánu
I. Změny a rušení územního plánu – kdy nastane problém?  - str. 133
II. Náhrady za změny v územním plánu - str. 134
III. Ostatní změny územního plánu - str. 136
IV. Náhrady za zrušení územního plánu jeho části nebo změny  soudem  - str. 137
V. Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným územním plánem - str. 140
Část osmá  Adaptační opatření jako specifická infrastruktura
I. Programy rozvoje a adaptační opatření - str. 144
II. Jak vybrat vhodné adaptační opatření?  - str. 147
III. Jak řeší adaptace v zahraničí: green space factor - str. 149
IV. Dva příklady z české praxe: Jihlava a Olomouc - str.  151
1. Jihlava a Ekologický fond  - str. 151
2. Olomouc a manuál modrozelené infrastruktury  - str. 153
Část devátá  Další nástroje pro rozumný a udržitelný rozvoj území obce
I. Jak využít regulativy v územním plánu - str. 157
II. Etapizace výstavby  - str. 160
III. Územní studie - str. 161
IV. Regulační plány - str. 163
1. Létající pořizovatel - str. 167
V. Dohoda o parcelaci - str. 167
VI. Stavební uzávěra - str. 168
1. Náhrada za omezení vlastnického práva stavební uzávěrou  - str. 169
VII. Poplatek za zhodnocení pozemku - str. 172
VIII. Dobrovolné svazky obcí: větší síla pro vyjednávání  - str. 175
Závěr  - str. 178
Seznam použité literatury - str. 179
Seznam judikatury   - str. 187
Věcný rejstřík - str. 190

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 175 KčKOUPIT

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Sagit, a. s.

Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je zánik dosavadních stavebních úřadů na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu. Tyto a další změny přináší nový stavební zákon, který by měl zejména ...

Cena: 85 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon). Všechny tyto zákony mají více než 140 změn a doplnění, které jsou v textu vyznačeny tučně. Dále je zde 10 ...

Cena: 273 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Riegel, Škop - C. H. Beck

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer, a. s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ...

Cena: 385 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.