Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, které mohou zhatit jejich úspěch v řízení.

Publikace se zabývá uplatněním směnečného nároku jak v prostém nalézacím řízení, tak i ve směnečném rozkazním řízení. Směnečné rozkazní řízení je podle aktuální právní úpravy velmi striktní, a to zejména vůči žalovanému, který je nucen drtivou část své obrany uplatnit ve velmi krátké lhůtě, v precizní formě a s kvalifikovaným obsahem.

Autor se zaměřuje na rozbor specifik soudního řízení o zaplacení směnečného nároku. Podává výklad, který čtenáře provede soudním řízením o zaplacení směnečného nároku tak, aby byli co nejúspěšnější ve svém procesním postavení.

Dále se autor zabývá problematikou koncentrace směnečného rozkazního řízení v rovině precizní analýzy jejích projevů a důsledků pro práva a povinnosti účastníků řízení. Mimo autorovu pozornost nezůstane ani ústavněprávní rovina směnečného rozkazního řízení.

Publikace rovněž obsahuje rozsáhlé pojednání o problematice důkazního břemena v řízení o zaplacení směnečného nároku a obsahuje i rozsáhlou polemiku se současnou rozhodovací praxí soudů.

Publikace je určena jak odborným, tak i laickým čtenářům, kterým srozumitelným způsobem podává výklad zákona a soudní judikatury z pohledu advokáta, který se směnečným právem zabývá již více než 15 let.

autor: Radim Chalupa vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 4. 2018, 256 stran
ISBN: 978-80-7502-254-7

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

PŘEDMLUVA - str. 19
SEZNAM ZKRATEK  - str. 20
I. ÚVOD - str. 21
II. UPLATNĚNÍ A PROJEDNÁNÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU V NALÉZACÍM ŘÍZENÍ  - str. 23
1. Úvod řízení  - str. 23
1.1. Zaplacení soudního poplatku - str. 23
1.2. Posouzení žaloby - str. 23
1.3. Posouzení procesních podmínek - str. 24
2. Tři možné způsoby projednání uplatněného směnečného nároku - str. 25
3. Vyřízení věci ve směnečném rozkazním řízení - str. 26
4. Projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení - str. 27
5. Přiznání nároku platebním rozkazem - str. 27
III. PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU PŘI PROJEDNÁNÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU, OBSAZENÍ SOUDU - str. 28
1. Pravomoc soudů k projednání směnečného nároku - str. 28
2. Příslušnost soudů k projednání směnečného nároku - str. 28
2.1. Věcná příslušnost soudů k projednání směnečného nároku - str. 29
2.2. Funkční příslušnost soudů k projednání opravných prostředků - str. 29
2.3. Místní příslušnost soudů k projednání směnečného nároku - str. 29
2.3.1. Místní příslušnost prvoinstančního soudu - str. 29
2.3.1.1. Nevčasné projednání námitky místní nepříslušnosti soudu - str. 30
2.3.1.2. Pravidlo perpetuatio fori - str. 32
2.3.2. Místní příslušnost v opravných a jiných obdobných řízeních - str. 32
3. Obsazení soudu v řízení o zaplacení směnečného nároku - str. 32
IV. SMĚNEČNÉ ROZKAZNÍ ŘÍZENÍ - str. 33
1. Předrozkazní část řízení o zaplacení směnečného nároku - str. 33
2. Charakteristika směnečného rozkazního řízení  - str. 34
3. Průběh předrozkazní části řízení - str. 35
3.1. Posouzení žaloby a zkoumání procesních podmínek - str. 35
3.2. Posouzení předpokladů pro vydání směnečného platebního rozkazu - str. 35
4. Průběh směnečného rozkazního řízení  - str. 41
4.1. Vydání směnečného platebního rozkazu - str. 42
4.2. Zrušení směnečného platebního rozkazu pro jeho nedoručení - str. 42
4.3. Podání námitek - str. 43
4.4. Procesní posouzení námitek soudem - str. 43
4.4.1. Včasnost námitek - str. 43
4.4.2. Odůvodnění námitek - str. 44
4.4.3. Personální omezení k podání námitek - str. 45
4.5. Odmítnutí námitek - str. 45
4.6. Projednání uplatněného nároku a námitek - str.  45
4.6.1 Příprava námitkového jednání - str. 45
4.6.1.1. Prostá výzva - str. 46
4.6.1.2. Kvalifikovaná výzva - str. 47
4.6.1.3. Přípravné jednání - str. 47
4.6.2. Námitkové řízení - str. 49
4.6.2.1. Zpětvzetí námitek - str. 49
4.6.2.2. Průběh směnečného rozkazního řízení v případě plurality žalovaných - str. 50
5. Ukončení směnečného rozkazního řízení  - str. 51
5.1. Procesní rozhodnutí ukončující řízení  - str. 51
5.2. Zastavení řízení  - str. 51
5.2.1. Zastavení řízení z důvodu absence procesních podmínek - str. 51
5.2.2. Zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žaloby - str. 52
5.2.3. Zastavení řízení z důvodu zmeškání přípravného jednání žalobcem - str. 52
5.3. Zastavení námitkového řízení - str. 53
5.4. Soudní smír - str. 53
5.5. Rozhodnutí o směnečném platebním rozkazu  - str. 54
5.6. Meritorní rozhodnutí vydávaná ve směnečném rozkazním řízení - str. 54
5.6.1. Směnečný platební rozkaz - str. 54
5.6.1.1. Doručování směnečného platebního rozkazu - str. 55
5.6.2. Rozsudek  - str. 56
5.7. Oprava chyb v rozhodnutích vydávaných ve směnečném rozkazním řízení - str. 57
5.7.1. Oprava textu rozhodnutí obsahujícího chyby - str. 57
5.7.2. Opravné usnesení vydané ve směnečném rozkazním řízení - str. 57
6. Rozhodování bez zjišťování skutkového stavu ve směnečném rozkazním řízení  - str. 58
6.1. Zjišťování skutkového stavu v předrozkazní části směnečného rozkazního řízení  - str. 58
6.2. Rozhodování bez zjišťování skutkového stavu v námitkovém řízení - str. 58
6.3 Rozsudek pro uznání ve směnečném rozkazním řízení - str. 60
6.3.1. Rozsudek pro uznání vydaný ve směnečném rozkazním řízení na základě akce uznání nároku - str. 61
6.3.2. Rozsudek pro uznání vydaný ve směnečném rozkazním řízení na základě uznání nároku - str. 61
6.4. Rozsudek pro zmeškání ve směnečném rozkazním řízení - str. 61
7. Směnečné rozkazní řízení a právo na spravedlivý proces - str. 62
7.1. Právo na právní slyšení - str. 63
7.2. Princip rovnosti zbraní  - str. 64
7.3. Ústavní konformita rozkazního řízení - str. 64
7.4. Ústavní konformita směnečného rozkazního řízení - str. 65
7.4.1. Upomínací a listinná podoba rozkazního řízení - str. 65
7.4.2. Ústavní konformita směnečného rozkazního řízení z pohledu náročnosti uvedení řízení do stavu před vydáním směnečného platebního rozkazu  - str. 65
7.4.3. Ústavní konformita směnečného rozkazního řízení z pohledu postavení stran sporu - str. 66
V. VYŘÍZENÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU V PROSTÉM ROZKAZNÍM ŘÍZENÍ - str. 68
1. Možné způsoby projednání uplatněného směnečného nároku - str. 68
2. Vyřízení směnečného nároku v prostém rozkazním řízení - str. 68
3. Přiznání směnečného nároku platebním rozkazem - str. 68
4. Odpor proti platebnímu rozkazu a důsledky jeho nepodání - str. 69
5. Odpor proti platebnímu rozkazu a důsledky jeho podání - str. 69
6. Důsledky nedoručení platebního rozkazu - str. 69
VI. PROJEDNÁNÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU V PROSTÉM NALÉZACÍM ŘÍZENÍ  - str. 70
1. Možné cesty vedoucí k projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení - str. 70
1.1. Projednání směnečného nároku v případě nevyhovění návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu - str. 70
1.2. Přímé projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení - str. 71
1.3. Projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení po zrušení platebního rozkazu - str. 71
1.4. Projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení po zrušení směnečného platebního rozkazu  - str. 72
2. Projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení - str. 72
2.1. Příprava jednání - str. 72
2.2. Jednání ve věci - str. 73
3. Projednání nároku bez nařízení jednání - str. 75
3.1. Předpoklady řádného projednání nároku bez nařízení jednání - str. 76
3.2. Protaktizování řízení o uplatnění směnečného nároku žalovanými - str. 76
3.3. Problematické využívání projednání nároku bez nařízení jednání - str. 76
3.4. Procesně závadné využívání projednání nároku bez nařízení jednání - str. 77
4. Rozhodování bez zjišťování skutkového stavu - str. 78
4.1. Rozsudek pro uznání - str. 78
4.1.1. Rozsudek pro uznání vydaný na základě akce uznání nároku - str. 78
4.1.2. Rozsudek pro uznání vydaný na základě uznání nároku - str. 79
4.2. Rozsudek pro zmeškání - str. 79
VII. ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTKOVÉHO STAVU V ŘÍZENÍ O ZAPLACENÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU - str. 80
1. Úvod - str. 80
2. Zjišťování skutkového stavu - str. 80
3. Dokazování - str. 80
4. Osvědčování  - str. 81
5. Míra důkazu - str. 81
5.1. Hodnocení důkazů a možné výsledky dokazování  - str. 81
5.2. Míra důkazu - str. 82
5.3. Pravděpodobnost jako konstanta pro stanovení míry důkazu  - str. 83
5.4. Pravděpodobnost převažující nebo pravděpodobnost hraničící s jistotou - str. 83
5.5. Praktická jistota a vyloučení rozumné pochybnosti - str. 84
5.6. Normativní úprava míry důkazu - str. 85
5.7. Rozumně a funkčně koncipovaná míra důkazu - str. 88
5.8. Míra důkazu a autorita soudního rozhodnutí - str. 90
5.9. Základní pravidlo míry důkazu - str. 91
6. Důkazní prostředky - str. 92
7. Klasifikace důkazních prostředků podle cíle sledovaného jejich označením - str. 94
7.1. Hlavní důkaz  - str. 95
7.2. Protidůkaz - str. 95
7.3. Důkaz opaku - str. 96
8. Specifické aspekty zjišťování skutkového stavu v řízení o zaplacení směnečného nároku - str. 96
8.1. Osvědčování skutečností v předrozkazní části směnečného rozkazního řízení - str. 96
9. Závadné jevy při dokazování v řízeních o zaplacení směnečného nároku - str. 98
9.1. (Ne)prokazování žalobních tvrzení ve směnečném rozkazním řízení - str. 98
9.2. Rozhodování na základě pravděpodobnostních závěrů - str. 100
9.3. Rozhodování na základě zpochybněných skutkových domněnek - str. 104
9.3.1. Přípustné zdroje při zjišťování skutkového stavu - str. 104
9.3.2. Rozšiřování zdrojů při zjišťování skutkového stavu o skutkové domněnky - str. 104
9.3.3. Využívání skutkových domněnek ve směnečných sporech při zpochybnění existence vyplňovacího oprávnění - str. 105
9.3.4. Využitelnost zpochybněných a nezpochybněných skutkových domněnek - str. 105
9.3.5. Exkurs do směnečného práva - str. 106
9.3.5.1. Vědomá, záměrná a cílená neúplnost listiny - str. 106
9.3.5.2. Udělení vyplňovacího oprávnění - str. 107
9.3.6. Pochybení soudů při zjišťování skutkového stavu - str.  108
9.3.6.1. Rozhodování na základě zpochybněné skutkové domněnky  - str. 108
9.3.6.2. Rozhodování na základě „nevyvratitelné“ zpochybněné skutkové domněnky - str. 108
VIII. PROCESNÍ OBRANA ŽALOVANÉHO PROTI UPLATNĚNÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU - str. 110
1. Možné způsoby obrany  - str. 110
2. Obrana žalovaného proti uplatněnému směnečnému nároku popřením nároku - str. 110
2.1. Popírání nároku popíráním skutečností - str. 111
2.1.1. Klasifikace důkazních prostředků podle cíle sledovaného jejich označením  - str. 112
2.1.1.1. Hlavní důkaz (důkaz) - str. 113
2.1.1.2. Popírání žalobních tvrzení protidůkazem - str. 114
2.1.1.3. Popírání žalobních tvrzení důkazem opaku - str. 115
2.2. Popírání uplatněného nároku námitkou - str. 117
2.2.1. Pojem námitka - str. 117
2.3. Popírání nároku právní argumentací - str. 120
3. Procesní podoba popření uplatněného směnečného nároku - str. 121
3.1. Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 122
3.2. Vyjádření - str. 123
3.3. Odpor a vyjádření - str. 124
4. Obrana žalovaného proti směnečnému nároku uplatněním vzájemné žaloby - str. 125
4.1. Vzájemná žaloba  - str. 125
4.2. Vzájemná žaloba a směnečné rozkazní řízení - str. 127
4.2.1. Nekompatibilita předmětů řízení - str. 127
4.2.2. Specifická povaha řízení o námitkách - str. 128
4.2.3. Skutkový základ je zafixován k okamžiku vydání směnečného platebního rozkazu - str. 128
5. Obrana žalovaného proti směnečnému nároku uplatněním procesního započtení - str. 128
5.1. Procesní započtení - str. 129
5.2. Procesní započtení a směnečné rozkazní řízení - str. 129
6. Procesní započtení a vzájemná žaloba - str. 132
7. Způsob vedení obrany a důkazní břemeno - str. 133
IX. KONCENTRACE SMĚNEČNÉHO ROZKAZNÍHO ŘÍZENÍ - str. 134
1. Koncentrace směnečného rozkazního řízení  - str. 134
2. Koncentrace prostého nalézacího řízení vedeného o zaplacení směnečného nároku - str. 134
3. Specifická rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení  - str. 135
3.1. Podstata a podoba specifické rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení  - str. 135
3.2. Vliv specifické koncentrace směnečného rozkazního řízení na možnost doplnění, upřesnění a dotvrzení námitek - str. 137
3.3. Výjimky z uplatnění koncentračního principu ve směnečném rozkazním řízení - str. 140
3.3.1. Námitky vymykající se specifické rozkazní koncentraci - str. 140
3.3.1.1. Specifická koncentrace směnečného rozkazního řízení a procesní námitky - str.  140
3.3.1.2. Specifická koncentrace směnečného rozkazního řízení a nesamostatné námitky - str. 141
3.3.1.2.1. Vědomé jednání na škodu dlužníka při nabývání směnky a zlá víra nebo hrubá nedbalost při nabývání směnky  - str. 142
3.3.1.2.2. Cesse směnky a podindosace směnky - str. 143
3.3.1.2.3. Zastřená prokuraindosace směnky a komisionářské uplatnění směnky  - str. 144
3.3.2. Uplatnitelnost koncentračního principu ve specifických situacích  - str. 144
3.3.2.1. Výjimky z uplatnění ostatních skutkových koncentrací - str. 144
3.3.2.1.1. Výjimky z uplatnění neúplné apelace - str. 144
3.3.2.1.2. Výjimky z uplatnění obecné skutkové koncentrace - str. 145
3.3.2.2. Absence zákonných výjimek z uplatnění specifické koncentrace směnečného rozkazního řízení - str. 145
3.3.3. Specifická koncentrace směnečného rozkazního řízení a nesplnění předpokladů pro vydání směnečného platebního rozkazu - str. 145
4. Funkčnost a opodstatněnost specifické rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení - str. 146
4.1. Věcná uspokojivost rozhodnutí a rychlý průběh řízení - str. 146
4.2. Legitimní smysl a účel koncentrace řízení - str. 147
4.3. Specifická koncentrace směnečného rozkazního řízení a průtahy v řízení - str. 147
4.4. Specifická rozkazní koncentrace řízení a hmotné směnečné právo - str. 149
4.4.1. Abstraktní povaha směnečné pohledávky  - str. 149
4.4.2. Originární nabytí směnky indosací nebo jiným směnečným převodem - str. 150
4.4.3. Eliminace relativních námitek převodem směnky indosací nebo jiným směnečným způsobem - str. 150
4.4.4. Pohled do zahraničí - str. 151
5. Příklad z praxe - str. 152
6. Hodnocení specifické koncentrace směnečného rozkazního řízení  - str. 155
6.1. Nezbytnost vyvážení požadavků na věcnou správnost a rychlost rozhodování - str. 155
6.2. Nerovnováha příznivých a nepříznivých důsledků uplatnění koncentračního principu ve směnečném rozkazním řízení - str. 155
6.3. Striktnost koncentrace a délka námitkové lhůty jako limitní faktor uplatnění obrany proti směnečnému nároku, jenž byl přiznán směnečným platebním rozkazem - str. 156
6.4. Náročnost zpracování námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 156
6.5. Nedostatečná délka námitkové lhůty - str. 157
6.6. Stěžejní důsledky specifické rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení - str. 157
6.7. Nerovnováha mezi postavením žalobce a žalovaného ve směnečném rozkazním řízení  - str. 157
6.8. Neopodstatněnost omezení žalovaného specifickou koncentrací směnečného rozkazního řízení  - str. 159
7. Koncentrace směnečného rozkazního řízení a právo na spravedlivý proces - str. 159
X. DŮKAZNÍ BŘEMENO V ŘÍZENÍ O ZAPLACENÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU  - str. 161
1. Funkce důkazního břemena v civilním řízení - str. 161
2. Dvě možná východiska pro rozhodování – zjištěný skutkový stav a stav non liquet - str. 161
3. Uplatnění důkazního břemena v řízení - str. 162
4. Omezení výkladu na sporné řízení - str. 163
5. Složky důkazního břemena - str. 163
5.1. Objektivní důkazní břemeno - str. 163
5.2. Subjektivní důkazní břemeno - str. 163
5.3. Abstraktní a konkrétní důkazní břemeno - str. 164
6. Dělení, rozložení, přesouvání a přenášení důkazního břemena - str. 166
7. Břemeno tvrzení - str. 168
8. Právní úprava důkazního břemena - str. 169
8.1. Výslovná či nevýslovná úprava důkazního břemena  - str. 169
8.2. Funkční propojení břemena tvrzení a důkazního břemena - str. 172
8.3. Zpět k právní úpravě rozložení důkazního břemena  - str. 173
9. Teorie důkazního břemena  - str. 174
9.1. Teorie analýzy norem - str. 177
9.2. Teorie skutečností právo zakládajících, právo rušících a právu zabraňujících (teorie skutečností)  - str. 178
9.3. Teorie negativní - str. 181
9.4. Koncepce procesního postavení účastníka řízení - str. 183
9.4.1. Teoretické zdůvodnění rozhodovací praxe soudů - str. 183
9.4.2. Neformulovaná a nepředložená „koncepce procesního postavení účastníka řízení“  - str. 183
9.4.3. Podstata koncepce procesního postavení účastníka řízení - str. 184
9.4.4. Výhrady ke koncepci procesního postavení účastníka řízení  - str. 184
9.4.4.1. Směnečný platební rozkaz je jen předběžným rozhodnutím, jehož věcnou správnost je nezbytné
v případě podání námitek přezkoumat; předmětem „námitkového řízení“ je nejen důvodnost námitek, ale především existence uplatněného nároku - str. 185
9.4.4.2. Směnečný platební rozkaz je rozhodnutí vydávané pouze na základě osvědčení rozhodných okolností, jeho důvodnost tak nelze považovat za prokázanou  - str. 186
9.4.4.3. Diferenciace procesní obrany a její zohlednění při rozložení důkazního břemena - str. 188
9.4.4.4. Důkazní břemeno se v řízení může přesouvat ze žalobce na žalovaného a poté zpět na žalobce - str. 189
9.4.4.5. Neuplatnitelnost základních tezí koncepce procesního postavení účastníka v prostém nalézacím řízení - str. 189
10. Základní pravidlo rozložení důkazního břemena - str. 190
11. Důkazní břemeno jako problémový faktor v řízeních o zaplacení směnečného nároku - str. 192
11.1. Rozhodovací praxe soudů ve směnečných sporech - str. 193
12. Vliv způsobu vedení obrany proti uplatněnému nároku na rozložení důkazního břemena - str. 197
12.1. Obrana žalovaného a důkazní břemeno - str. 197
12.2. Způsoby vedení obrany žalovaným - str. 198
12.3. Způsob vedení obrany a důkazní břemeno - str.  198
12.3.1. Důkazní břemeno při obraně vedené popíráním - str. 199
12.3.2. Důkazní břemeno při obraně vedené námitkou - str. 200
12.3.3. Důkazní břemeno při obraně vedené právní argumentací - str. 201
12.3.4. Důkazní břemeno při kombinované obraně  - str. 201
12.3.5. Důkazní břemeno při obraně vedené vzájemnou žalobou a procesním započtením - str. 202
12.3.6. Rozhodovací praxe soudů a vliv způsobu vedení obrany na důkazní břemeno - str. 202
13. Změny v rozložení důkazního břemena v průběhu sporu - str. 202
13.1. Přesouvání konkrétního důkazního břemena v průběhu řízení - str. 202
13.2. Současné nebo postupné tvrzení skutkových okolností a označení důkazních prostředků - str. 203
14. Rozložení důkazního břemena ohledně vybraných skutkových okolností - str. 204
14.1. Rozhodovací praxe soudů - str. 204
14.2. Důkazní břemeno ohledně pravosti podpisu, existence vyplňovacího oprávnění a skutečností zakládajících kauzální obranu - str. 204
14.3. Selekce teorií - str. 205
15. Rozložení důkazního břemena při prokazování pravosti podpisu na směnce - str. 206
15.1. Nejednotná rozhodovací praxe soudů - str. 206
15.2. Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR - str. 206
15.3. Prokazování nároku a jeho zpochybnění - str. 208
15.4. Důkazní břemeno ohledně pravosti podpisu na směnce z pohledu teorie analýzy norem - str. 210
15.5. Důkazní břemeno ohledně pravosti podpisu na směnce z pohledu negativní teorie  - str. 212
15.6. Důkazní břemeno ohledně podpisu na směnce z pohledu teorie analýzy skutečností - str. 213
15.7. Důkazní břemeno ohledně pravosti podpisu na směnce a (nový) občanský zákoník - str. 214
16. Rozložení důkazního břemena při prokazování existence oprávnění vyplnit blankosměnku po uplatnění námitky bezprávného doplnění směnky - str. 217
16.1. Důkazní břemeno ohledně (ne)existence vyplňovacího oprávnění z pohledu teorie analýzy norem - str. 218
16.2. Důkazní břemeno ohledně udělení vyplňovacího oprávnění z pohledu negativní teorie - str. 222
16.3. Důkazní břemeno ohledně udělení vyplňovacího oprávnění z pohledu teorie analýzy skutečností - str. 223
17. Rozložení důkazního břemena při prokazování existence okolností, na nichž je založena kauzální obrana - str. 224
17.1. Důkazní břemeno ohledně kauzální obrany z pohledu teorie analýzy norem - str. 226
17.2. Důkazní břemeno ohledně kauzální obrany a negativní teorie - str. 228
17.3. Důkazní břemeno ohledně kauzální obrany z pohledu teorie analýzy skutečností  - str. 228
XI. OPRAVNÁ A JINÁ OBDOBNÁ ŘÍZENÍ PŘI PROJEDNÁNÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU - str. 230
1. Úvod - str. 230
2. Opravná řízení - str. 231
2.1. Odvolání - str. 231
2.1.1. Trvání omezení vyplývajících ze specifické rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení v odvolacím řízení - str. 231
2.1.2. Odvolání jako prostředek obrany proti výroku směnečného platebního rozkazu přiznávajícímu náklady řízení - str. 232
2.2. Dovolání - str. 233
2.3. Žaloba pro zmatečnost - str. 234
3. Jiná obdobná řízení - str. 235
3.1. Námitkové řízení - str. 235
3.2. Obnova řízení - str. 236
XII. PROBLÉMOVÉ ASPEKTY KONCEPCE SMĚNEČNÉHO ROZKAZNÍHO ŘÍZENÍ - str. 238
1. Hlavní nedostatek koncepce směnečného rozkazního řízení - str. 238
2. Problémové aspekty koncepce směnečného rozkazního řízení - str. 238
2.1. Rozhodování podle skutkového stavu aktuálního v okamžiku vydání směnečného platebního rozkazu - str. 238
2.2. Nemožnost zrušit směnečný platební rozkaz z důvodu nenaplnění předpokladů pro jeho vydání  - str. 239
2.3. Nevyužívání rozsudku pro uznání a rozsudku pro zmeškání ve směnečném rozkazním řízení - str. 240
2.4. Neochota soudů respektovat procesní obranu započtením uskutečněnou po vydání směnečného platebního rozkazu - str. 240
XIII. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ - str. 242
1. Možné způsoby projednání uplatněného směnečného nároku - str. 242
2. Směnečné rozkazní řízení - str. 242
3. Prosté rozkazní řízení a vyřízení směnečného nároku v prostém nalézacím řízení  - str. 244
4. Zjišťování skutkového stavu - str. 245
5. Specifická rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení - str. 245
6. Důkazní břemeno - str. 247
7. Pohled do budoucnosti - str. 247
SEZNAM LITERATURY - str. 249
VĚCNÝ REJSTŘÍK - str. 251

Další nabídka k tématu

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.