Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, které mohou zhatit jejich úspěch v řízení.

Publikace se zabývá uplatněním směnečného nároku jak v prostém nalézacím řízení, tak i ve směnečném rozkazním řízení. Směnečné rozkazní řízení je podle aktuální právní úpravy velmi striktní, a to zejména vůči žalovanému, který je nucen drtivou část své obrany uplatnit ve velmi krátké lhůtě, v precizní formě a s kvalifikovaným obsahem.

Autor se zaměřuje na rozbor specifik soudního řízení o zaplacení směnečného nároku. Podává výklad, který čtenáře provede soudním řízením o zaplacení směnečného nároku tak, aby byli co nejúspěšnější ve svém procesním postavení.

Dále se autor zabývá problematikou koncentrace směnečného rozkazního řízení v rovině precizní analýzy jejích projevů a důsledků pro práva a povinnosti účastníků řízení. Mimo autorovu pozornost nezůstane ani ústavněprávní rovina směnečného rozkazního řízení.

Publikace rovněž obsahuje rozsáhlé pojednání o problematice důkazního břemena v řízení o zaplacení směnečného nároku a obsahuje i rozsáhlou polemiku se současnou rozhodovací praxí soudů.

Publikace je určena jak odborným, tak i laickým čtenářům, kterým srozumitelným způsobem podává výklad zákona a soudní judikatury z pohledu advokáta, který se směnečným právem zabývá již více než 15 let.

autor: Radim Chalupa; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 4. 2018, 256 stran
ISBN: 978-80-7502-254-7

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

PŘEDMLUVA - str. 19
SEZNAM ZKRATEK  - str. 20
I. ÚVOD - str. 21
II. UPLATNĚNÍ A PROJEDNÁNÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU V NALÉZACÍM ŘÍZENÍ  - str. 23
1. Úvod řízení  - str. 23
1.1. Zaplacení soudního poplatku - str. 23
1.2. Posouzení žaloby - str. 23
1.3. Posouzení procesních podmínek - str. 24
2. Tři možné způsoby projednání uplatněného směnečného nároku - str. 25
3. Vyřízení věci ve směnečném rozkazním řízení - str. 26
4. Projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení - str. 27
5. Přiznání nároku platebním rozkazem - str. 27
III. PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU PŘI PROJEDNÁNÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU, OBSAZENÍ SOUDU - str. 28
1. Pravomoc soudů k projednání směnečného nároku - str. 28
2. Příslušnost soudů k projednání směnečného nároku - str. 28
2.1. Věcná příslušnost soudů k projednání směnečného nároku - str. 29
2.2. Funkční příslušnost soudů k projednání opravných prostředků - str. 29
2.3. Místní příslušnost soudů k projednání směnečného nároku - str. 29
2.3.1. Místní příslušnost prvoinstančního soudu - str. 29
2.3.1.1. Nevčasné projednání námitky místní nepříslušnosti soudu - str. 30
2.3.1.2. Pravidlo perpetuatio fori - str. 32
2.3.2. Místní příslušnost v opravných a jiných obdobných řízeních - str. 32
3. Obsazení soudu v řízení o zaplacení směnečného nároku - str. 32
IV. SMĚNEČNÉ ROZKAZNÍ ŘÍZENÍ - str. 33
1. Předrozkazní část řízení o zaplacení směnečného nároku - str. 33
2. Charakteristika směnečného rozkazního řízení  - str. 34
3. Průběh předrozkazní části řízení - str. 35
3.1. Posouzení žaloby a zkoumání procesních podmínek - str. 35
3.2. Posouzení předpokladů pro vydání směnečného platebního rozkazu - str. 35
4. Průběh směnečného rozkazního řízení  - str. 41
4.1. Vydání směnečného platebního rozkazu - str. 42
4.2. Zrušení směnečného platebního rozkazu pro jeho nedoručení - str. 42
4.3. Podání námitek - str. 43
4.4. Procesní posouzení námitek soudem - str. 43
4.4.1. Včasnost námitek - str. 43
4.4.2. Odůvodnění námitek - str. 44
4.4.3. Personální omezení k podání námitek - str. 45
4.5. Odmítnutí námitek - str. 45
4.6. Projednání uplatněného nároku a námitek - str.  45
4.6.1 Příprava námitkového jednání - str. 45
4.6.1.1. Prostá výzva - str. 46
4.6.1.2. Kvalifikovaná výzva - str. 47
4.6.1.3. Přípravné jednání - str. 47
4.6.2. Námitkové řízení - str. 49
4.6.2.1. Zpětvzetí námitek - str. 49
4.6.2.2. Průběh směnečného rozkazního řízení v případě plurality žalovaných - str. 50
5. Ukončení směnečného rozkazního řízení  - str. 51
5.1. Procesní rozhodnutí ukončující řízení  - str. 51
5.2. Zastavení řízení  - str. 51
5.2.1. Zastavení řízení z důvodu absence procesních podmínek - str. 51
5.2.2. Zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žaloby - str. 52
5.2.3. Zastavení řízení z důvodu zmeškání přípravného jednání žalobcem - str. 52
5.3. Zastavení námitkového řízení - str. 53
5.4. Soudní smír - str. 53
5.5. Rozhodnutí o směnečném platebním rozkazu  - str. 54
5.6. Meritorní rozhodnutí vydávaná ve směnečném rozkazním řízení - str. 54
5.6.1. Směnečný platební rozkaz - str. 54
5.6.1.1. Doručování směnečného platebního rozkazu - str. 55
5.6.2. Rozsudek  - str. 56
5.7. Oprava chyb v rozhodnutích vydávaných ve směnečném rozkazním řízení - str. 57
5.7.1. Oprava textu rozhodnutí obsahujícího chyby - str. 57
5.7.2. Opravné usnesení vydané ve směnečném rozkazním řízení - str. 57
6. Rozhodování bez zjišťování skutkového stavu ve směnečném rozkazním řízení  - str. 58
6.1. Zjišťování skutkového stavu v předrozkazní části směnečného rozkazního řízení  - str. 58
6.2. Rozhodování bez zjišťování skutkového stavu v námitkovém řízení - str. 58
6.3 Rozsudek pro uznání ve směnečném rozkazním řízení - str. 60
6.3.1. Rozsudek pro uznání vydaný ve směnečném rozkazním řízení na základě akce uznání nároku - str. 61
6.3.2. Rozsudek pro uznání vydaný ve směnečném rozkazním řízení na základě uznání nároku - str. 61
6.4. Rozsudek pro zmeškání ve směnečném rozkazním řízení - str. 61
7. Směnečné rozkazní řízení a právo na spravedlivý proces - str. 62
7.1. Právo na právní slyšení - str. 63
7.2. Princip rovnosti zbraní  - str. 64
7.3. Ústavní konformita rozkazního řízení - str. 64
7.4. Ústavní konformita směnečného rozkazního řízení - str. 65
7.4.1. Upomínací a listinná podoba rozkazního řízení - str. 65
7.4.2. Ústavní konformita směnečného rozkazního řízení z pohledu náročnosti uvedení řízení do stavu před vydáním směnečného platebního rozkazu  - str. 65
7.4.3. Ústavní konformita směnečného rozkazního řízení z pohledu postavení stran sporu - str. 66
V. VYŘÍZENÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU V PROSTÉM ROZKAZNÍM ŘÍZENÍ - str. 68
1. Možné způsoby projednání uplatněného směnečného nároku - str. 68
2. Vyřízení směnečného nároku v prostém rozkazním řízení - str. 68
3. Přiznání směnečného nároku platebním rozkazem - str. 68
4. Odpor proti platebnímu rozkazu a důsledky jeho nepodání - str. 69
5. Odpor proti platebnímu rozkazu a důsledky jeho podání - str. 69
6. Důsledky nedoručení platebního rozkazu - str. 69
VI. PROJEDNÁNÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU V PROSTÉM NALÉZACÍM ŘÍZENÍ  - str. 70
1. Možné cesty vedoucí k projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení - str. 70
1.1. Projednání směnečného nároku v případě nevyhovění návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu - str. 70
1.2. Přímé projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení - str. 71
1.3. Projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení po zrušení platebního rozkazu - str. 71
1.4. Projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení po zrušení směnečného platebního rozkazu  - str. 72
2. Projednání směnečného nároku v prostém nalézacím řízení - str. 72
2.1. Příprava jednání - str. 72
2.2. Jednání ve věci - str. 73
3. Projednání nároku bez nařízení jednání - str. 75
3.1. Předpoklady řádného projednání nároku bez nařízení jednání - str. 76
3.2. Protaktizování řízení o uplatnění směnečného nároku žalovanými - str. 76
3.3. Problematické využívání projednání nároku bez nařízení jednání - str. 76
3.4. Procesně závadné využívání projednání nároku bez nařízení jednání - str. 77
4. Rozhodování bez zjišťování skutkového stavu - str. 78
4.1. Rozsudek pro uznání - str. 78
4.1.1. Rozsudek pro uznání vydaný na základě akce uznání nároku - str. 78
4.1.2. Rozsudek pro uznání vydaný na základě uznání nároku - str. 79
4.2. Rozsudek pro zmeškání - str. 79
VII. ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTKOVÉHO STAVU V ŘÍZENÍ O ZAPLACENÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU - str. 80
1. Úvod - str. 80
2. Zjišťování skutkového stavu - str. 80
3. Dokazování - str. 80
4. Osvědčování  - str. 81
5. Míra důkazu - str. 81
5.1. Hodnocení důkazů a možné výsledky dokazování  - str. 81
5.2. Míra důkazu - str. 82
5.3. Pravděpodobnost jako konstanta pro stanovení míry důkazu  - str. 83
5.4. Pravděpodobnost převažující nebo pravděpodobnost hraničící s jistotou - str. 83
5.5. Praktická jistota a vyloučení rozumné pochybnosti - str. 84
5.6. Normativní úprava míry důkazu - str. 85
5.7. Rozumně a funkčně koncipovaná míra důkazu - str. 88
5.8. Míra důkazu a autorita soudního rozhodnutí - str. 90
5.9. Základní pravidlo míry důkazu - str. 91
6. Důkazní prostředky - str. 92
7. Klasifikace důkazních prostředků podle cíle sledovaného jejich označením - str. 94
7.1. Hlavní důkaz  - str. 95
7.2. Protidůkaz - str. 95
7.3. Důkaz opaku - str. 96
8. Specifické aspekty zjišťování skutkového stavu v řízení o zaplacení směnečného nároku - str. 96
8.1. Osvědčování skutečností v předrozkazní části směnečného rozkazního řízení - str. 96
9. Závadné jevy při dokazování v řízeních o zaplacení směnečného nároku - str. 98
9.1. (Ne)prokazování žalobních tvrzení ve směnečném rozkazním řízení - str. 98
9.2. Rozhodování na základě pravděpodobnostních závěrů - str. 100
9.3. Rozhodování na základě zpochybněných skutkových domněnek - str. 104
9.3.1. Přípustné zdroje při zjišťování skutkového stavu - str. 104
9.3.2. Rozšiřování zdrojů při zjišťování skutkového stavu o skutkové domněnky - str. 104
9.3.3. Využívání skutkových domněnek ve směnečných sporech při zpochybnění existence vyplňovacího oprávnění - str. 105
9.3.4. Využitelnost zpochybněných a nezpochybněných skutkových domněnek - str. 105
9.3.5. Exkurs do směnečného práva - str. 106
9.3.5.1. Vědomá, záměrná a cílená neúplnost listiny - str. 106
9.3.5.2. Udělení vyplňovacího oprávnění - str. 107
9.3.6. Pochybení soudů při zjišťování skutkového stavu - str.  108
9.3.6.1. Rozhodování na základě zpochybněné skutkové domněnky  - str. 108
9.3.6.2. Rozhodování na základě „nevyvratitelné“ zpochybněné skutkové domněnky - str. 108
VIII. PROCESNÍ OBRANA ŽALOVANÉHO PROTI UPLATNĚNÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU - str. 110
1. Možné způsoby obrany  - str. 110
2. Obrana žalovaného proti uplatněnému směnečnému nároku popřením nároku - str. 110
2.1. Popírání nároku popíráním skutečností - str. 111
2.1.1. Klasifikace důkazních prostředků podle cíle sledovaného jejich označením  - str. 112
2.1.1.1. Hlavní důkaz (důkaz) - str. 113
2.1.1.2. Popírání žalobních tvrzení protidůkazem - str. 114
2.1.1.3. Popírání žalobních tvrzení důkazem opaku - str. 115
2.2. Popírání uplatněného nároku námitkou - str. 117
2.2.1. Pojem námitka - str. 117
2.3. Popírání nároku právní argumentací - str. 120
3. Procesní podoba popření uplatněného směnečného nároku - str. 121
3.1. Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 122
3.2. Vyjádření - str. 123
3.3. Odpor a vyjádření - str. 124
4. Obrana žalovaného proti směnečnému nároku uplatněním vzájemné žaloby - str. 125
4.1. Vzájemná žaloba  - str. 125
4.2. Vzájemná žaloba a směnečné rozkazní řízení - str. 127
4.2.1. Nekompatibilita předmětů řízení - str. 127
4.2.2. Specifická povaha řízení o námitkách - str. 128
4.2.3. Skutkový základ je zafixován k okamžiku vydání směnečného platebního rozkazu - str. 128
5. Obrana žalovaného proti směnečnému nároku uplatněním procesního započtení - str. 128
5.1. Procesní započtení - str. 129
5.2. Procesní započtení a směnečné rozkazní řízení - str. 129
6. Procesní započtení a vzájemná žaloba - str. 132
7. Způsob vedení obrany a důkazní břemeno - str. 133
IX. KONCENTRACE SMĚNEČNÉHO ROZKAZNÍHO ŘÍZENÍ - str. 134
1. Koncentrace směnečného rozkazního řízení  - str. 134
2. Koncentrace prostého nalézacího řízení vedeného o zaplacení směnečného nároku - str. 134
3. Specifická rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení  - str. 135
3.1. Podstata a podoba specifické rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení  - str. 135
3.2. Vliv specifické koncentrace směnečného rozkazního řízení na možnost doplnění, upřesnění a dotvrzení námitek - str. 137
3.3. Výjimky z uplatnění koncentračního principu ve směnečném rozkazním řízení - str. 140
3.3.1. Námitky vymykající se specifické rozkazní koncentraci - str. 140
3.3.1.1. Specifická koncentrace směnečného rozkazního řízení a procesní námitky - str.  140
3.3.1.2. Specifická koncentrace směnečného rozkazního řízení a nesamostatné námitky - str. 141
3.3.1.2.1. Vědomé jednání na škodu dlužníka při nabývání směnky a zlá víra nebo hrubá nedbalost při nabývání směnky  - str. 142
3.3.1.2.2. Cesse směnky a podindosace směnky - str. 143
3.3.1.2.3. Zastřená prokuraindosace směnky a komisionářské uplatnění směnky  - str. 144
3.3.2. Uplatnitelnost koncentračního principu ve specifických situacích  - str. 144
3.3.2.1. Výjimky z uplatnění ostatních skutkových koncentrací - str. 144
3.3.2.1.1. Výjimky z uplatnění neúplné apelace - str. 144
3.3.2.1.2. Výjimky z uplatnění obecné skutkové koncentrace - str. 145
3.3.2.2. Absence zákonných výjimek z uplatnění specifické koncentrace směnečného rozkazního řízení - str. 145
3.3.3. Specifická koncentrace směnečného rozkazního řízení a nesplnění předpokladů pro vydání směnečného platebního rozkazu - str. 145
4. Funkčnost a opodstatněnost specifické rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení - str. 146
4.1. Věcná uspokojivost rozhodnutí a rychlý průběh řízení - str. 146
4.2. Legitimní smysl a účel koncentrace řízení - str. 147
4.3. Specifická koncentrace směnečného rozkazního řízení a průtahy v řízení - str. 147
4.4. Specifická rozkazní koncentrace řízení a hmotné směnečné právo - str. 149
4.4.1. Abstraktní povaha směnečné pohledávky  - str. 149
4.4.2. Originární nabytí směnky indosací nebo jiným směnečným převodem - str. 150
4.4.3. Eliminace relativních námitek převodem směnky indosací nebo jiným směnečným způsobem - str. 150
4.4.4. Pohled do zahraničí - str. 151
5. Příklad z praxe - str. 152
6. Hodnocení specifické koncentrace směnečného rozkazního řízení  - str. 155
6.1. Nezbytnost vyvážení požadavků na věcnou správnost a rychlost rozhodování - str. 155
6.2. Nerovnováha příznivých a nepříznivých důsledků uplatnění koncentračního principu ve směnečném rozkazním řízení - str. 155
6.3. Striktnost koncentrace a délka námitkové lhůty jako limitní faktor uplatnění obrany proti směnečnému nároku, jenž byl přiznán směnečným platebním rozkazem - str. 156
6.4. Náročnost zpracování námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 156
6.5. Nedostatečná délka námitkové lhůty - str. 157
6.6. Stěžejní důsledky specifické rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení - str. 157
6.7. Nerovnováha mezi postavením žalobce a žalovaného ve směnečném rozkazním řízení  - str. 157
6.8. Neopodstatněnost omezení žalovaného specifickou koncentrací směnečného rozkazního řízení  - str. 159
7. Koncentrace směnečného rozkazního řízení a právo na spravedlivý proces - str. 159
X. DŮKAZNÍ BŘEMENO V ŘÍZENÍ O ZAPLACENÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU  - str. 161
1. Funkce důkazního břemena v civilním řízení - str. 161
2. Dvě možná východiska pro rozhodování – zjištěný skutkový stav a stav non liquet - str. 161
3. Uplatnění důkazního břemena v řízení - str. 162
4. Omezení výkladu na sporné řízení - str. 163
5. Složky důkazního břemena - str. 163
5.1. Objektivní důkazní břemeno - str. 163
5.2. Subjektivní důkazní břemeno - str. 163
5.3. Abstraktní a konkrétní důkazní břemeno - str. 164
6. Dělení, rozložení, přesouvání a přenášení důkazního břemena - str. 166
7. Břemeno tvrzení - str. 168
8. Právní úprava důkazního břemena - str. 169
8.1. Výslovná či nevýslovná úprava důkazního břemena  - str. 169
8.2. Funkční propojení břemena tvrzení a důkazního břemena - str. 172
8.3. Zpět k právní úpravě rozložení důkazního břemena  - str. 173
9. Teorie důkazního břemena  - str. 174
9.1. Teorie analýzy norem - str. 177
9.2. Teorie skutečností právo zakládajících, právo rušících a právu zabraňujících (teorie skutečností)  - str. 178
9.3. Teorie negativní - str. 181
9.4. Koncepce procesního postavení účastníka řízení - str. 183
9.4.1. Teoretické zdůvodnění rozhodovací praxe soudů - str. 183
9.4.2. Neformulovaná a nepředložená „koncepce procesního postavení účastníka řízení“  - str. 183
9.4.3. Podstata koncepce procesního postavení účastníka řízení - str. 184
9.4.4. Výhrady ke koncepci procesního postavení účastníka řízení  - str. 184
9.4.4.1. Směnečný platební rozkaz je jen předběžným rozhodnutím, jehož věcnou správnost je nezbytné
v případě podání námitek přezkoumat; předmětem „námitkového řízení“ je nejen důvodnost námitek, ale především existence uplatněného nároku - str. 185
9.4.4.2. Směnečný platební rozkaz je rozhodnutí vydávané pouze na základě osvědčení rozhodných okolností, jeho důvodnost tak nelze považovat za prokázanou  - str. 186
9.4.4.3. Diferenciace procesní obrany a její zohlednění při rozložení důkazního břemena - str. 188
9.4.4.4. Důkazní břemeno se v řízení může přesouvat ze žalobce na žalovaného a poté zpět na žalobce - str. 189
9.4.4.5. Neuplatnitelnost základních tezí koncepce procesního postavení účastníka v prostém nalézacím řízení - str. 189
10. Základní pravidlo rozložení důkazního břemena - str. 190
11. Důkazní břemeno jako problémový faktor v řízeních o zaplacení směnečného nároku - str. 192
11.1. Rozhodovací praxe soudů ve směnečných sporech - str. 193
12. Vliv způsobu vedení obrany proti uplatněnému nároku na rozložení důkazního břemena - str. 197
12.1. Obrana žalovaného a důkazní břemeno - str. 197
12.2. Způsoby vedení obrany žalovaným - str. 198
12.3. Způsob vedení obrany a důkazní břemeno - str.  198
12.3.1. Důkazní břemeno při obraně vedené popíráním - str. 199
12.3.2. Důkazní břemeno při obraně vedené námitkou - str. 200
12.3.3. Důkazní břemeno při obraně vedené právní argumentací - str. 201
12.3.4. Důkazní břemeno při kombinované obraně  - str. 201
12.3.5. Důkazní břemeno při obraně vedené vzájemnou žalobou a procesním započtením - str. 202
12.3.6. Rozhodovací praxe soudů a vliv způsobu vedení obrany na důkazní břemeno - str. 202
13. Změny v rozložení důkazního břemena v průběhu sporu - str. 202
13.1. Přesouvání konkrétního důkazního břemena v průběhu řízení - str. 202
13.2. Současné nebo postupné tvrzení skutkových okolností a označení důkazních prostředků - str. 203
14. Rozložení důkazního břemena ohledně vybraných skutkových okolností - str. 204
14.1. Rozhodovací praxe soudů - str. 204
14.2. Důkazní břemeno ohledně pravosti podpisu, existence vyplňovacího oprávnění a skutečností zakládajících kauzální obranu - str. 204
14.3. Selekce teorií - str. 205
15. Rozložení důkazního břemena při prokazování pravosti podpisu na směnce - str. 206
15.1. Nejednotná rozhodovací praxe soudů - str. 206
15.2. Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR - str. 206
15.3. Prokazování nároku a jeho zpochybnění - str. 208
15.4. Důkazní břemeno ohledně pravosti podpisu na směnce z pohledu teorie analýzy norem - str. 210
15.5. Důkazní břemeno ohledně pravosti podpisu na směnce z pohledu negativní teorie  - str. 212
15.6. Důkazní břemeno ohledně podpisu na směnce z pohledu teorie analýzy skutečností - str. 213
15.7. Důkazní břemeno ohledně pravosti podpisu na směnce a (nový) občanský zákoník - str. 214
16. Rozložení důkazního břemena při prokazování existence oprávnění vyplnit blankosměnku po uplatnění námitky bezprávného doplnění směnky - str. 217
16.1. Důkazní břemeno ohledně (ne)existence vyplňovacího oprávnění z pohledu teorie analýzy norem - str. 218
16.2. Důkazní břemeno ohledně udělení vyplňovacího oprávnění z pohledu negativní teorie - str. 222
16.3. Důkazní břemeno ohledně udělení vyplňovacího oprávnění z pohledu teorie analýzy skutečností - str. 223
17. Rozložení důkazního břemena při prokazování existence okolností, na nichž je založena kauzální obrana - str. 224
17.1. Důkazní břemeno ohledně kauzální obrany z pohledu teorie analýzy norem - str. 226
17.2. Důkazní břemeno ohledně kauzální obrany a negativní teorie - str. 228
17.3. Důkazní břemeno ohledně kauzální obrany z pohledu teorie analýzy skutečností  - str. 228
XI. OPRAVNÁ A JINÁ OBDOBNÁ ŘÍZENÍ PŘI PROJEDNÁNÍ SMĚNEČNÉHO NÁROKU - str. 230
1. Úvod - str. 230
2. Opravná řízení - str. 231
2.1. Odvolání - str. 231
2.1.1. Trvání omezení vyplývajících ze specifické rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení v odvolacím řízení - str. 231
2.1.2. Odvolání jako prostředek obrany proti výroku směnečného platebního rozkazu přiznávajícímu náklady řízení - str. 232
2.2. Dovolání - str. 233
2.3. Žaloba pro zmatečnost - str. 234
3. Jiná obdobná řízení - str. 235
3.1. Námitkové řízení - str. 235
3.2. Obnova řízení - str. 236
XII. PROBLÉMOVÉ ASPEKTY KONCEPCE SMĚNEČNÉHO ROZKAZNÍHO ŘÍZENÍ - str. 238
1. Hlavní nedostatek koncepce směnečného rozkazního řízení - str. 238
2. Problémové aspekty koncepce směnečného rozkazního řízení - str. 238
2.1. Rozhodování podle skutkového stavu aktuálního v okamžiku vydání směnečného platebního rozkazu - str. 238
2.2. Nemožnost zrušit směnečný platební rozkaz z důvodu nenaplnění předpokladů pro jeho vydání  - str. 239
2.3. Nevyužívání rozsudku pro uznání a rozsudku pro zmeškání ve směnečném rozkazním řízení - str. 240
2.4. Neochota soudů respektovat procesní obranu započtením uskutečněnou po vydání směnečného platebního rozkazu - str. 240
XIII. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ - str. 242
1. Možné způsoby projednání uplatněného směnečného nároku - str. 242
2. Směnečné rozkazní řízení - str. 242
3. Prosté rozkazní řízení a vyřízení směnečného nároku v prostém nalézacím řízení  - str. 244
4. Zjišťování skutkového stavu - str. 245
5. Specifická rozkazní koncentrace směnečného rozkazního řízení - str. 245
6. Důkazní břemeno - str. 247
7. Pohled do budoucnosti - str. 247
SEZNAM LITERATURY - str. 249
VĚCNÝ REJSTŘÍK - str. 251

Další nabídka k tématu

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 765 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.