Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah do osobnosti, resp. pověsti právnické osoby. Cílem je upozornit na tyto v praxi spíše opomíjené možnosti postihu a představit ucelený výklad užitečný také pro potřeby praktické argumentace. Za účelem vyhodnocení, zda je uvádění určitého tvrzení o podnikateli (ne)oprávněné a jaké nároky lze požadovat, používají autoři nejen argumentaci aktuální judikaturou, ale také množství uchopitelných příkladů a modelových situací.

V dílčích částech se pak monografie věnuje úskalím spojeným s šířením pravdivých informací o podnikatelích v online prostředí na příkladu recenzí na služby podnikatele a jednání tzv. influencerů, a dále pak odpovědnosti při tzv. spotřebitelských testech kvality a odpovědnosti dozorových orgánů zasahující do dobré pověsti podnikatele.
autoři: Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2022, 172 stran
ISBN: 978-80-7598-076-2

Cena: 535 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Předmluva - str. XIII
1 Šíření pravdivé informace o podnikateli jako nekalá soutěž - str. 1
1.1 Šíření pravdivé informace o podnikateli a naplnění podmínek generální klauzule nekalé soutěže - str. 1
1.1.1 Jednání v hospodářském styku - str. 1
1.1.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže - str. 3
1.1.3 Způsobilost jednání přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům - str. 10
1.2 Šíření pravdivé informace o podnikateli a zlehčování jako zvláštní skutková podstata nekalé soutěže (§ 2984 obč. zák.) - str. 11
1.2.1 Kvalifikační předpoklady skutkové podstaty zlehčování - str. 11
1.2.2 Oprávněná obrana jako výjimka z nekalosoutěžního zlehčování 13
1.3 Testování výrobků podnikatele jako nekalosoutěžní jednání? - str. 14
1.4 Recenze jako nekalosoutěžní jednání? - str. 17
1.4.1 K významu recenzí v hospodářské soutěži - str. 17
1.4.2 Recenze z pohledu práva proti nekalé soutěži (obecně) - str. 18
1.4.3 Recenze z pohledu práva nekalých obchodních praktik - str. 19
1.4.4 Ústavněprávní rovina recenzí - str. 20
1.4.5 Recenze z pohledu jejich šiřitele - str. 21
1.5 Dílčí závěr ke kapitole 1 - str. 33
2 Šíření pravdivé informace o podnikateli jako narušení osobnostních práv či pověsti a soukromí právnických osob - str. 37
2.1 Podstata osobnostních práv podnikatele - str. 37
2.1.1 Osobnostní práva podnikatele – fyzické osoby - str. 37
2.1.2 Osobnostní práva podnikatele – právnické osoby - str. 40
2.2 Pojetí právní ochrany osobnosti podnikatele - str. 41
2.2.1 Přehled právní úpravy ochrany osobnosti podnikatele - str. 41
2.2.2 Právní úprava ochrany osobnosti a ochrany pověsti a soukromí právnické osoby - str. 43
2.2.3 Vybrané chráněné osobnostní statky u podnikatelů - str. 45
2.3 Neoprávněný zásah do osobnostních práv podnikatele nebo 2.4 Vybrané příklady šíření pravdivé informace o podnikateli 
z rozhodovací praxe - str. 69
2.4.1 Uveřejnění informace o porušování smluvních závazků - str. 69
2.4.2 Kritika služeb nebo výrobků jiného podnikatele - str. 70
2.5 Dílčí závěr ke kapitole 2 - str. 71
3 Nároky aktivně legitimovaných osob vyplývající z nekalé soutěže a z právní úpravy na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnických osob - str. 75
3.1 Osoby aktivně a pasivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže- str. 75
3.1.1 Osoby aktivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže- str. 75
3.1.2 Osoby pasivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže - str. 76
3.2 Osoby aktivně a pasivně legitimované ve sporech z ochrany osobnosti a ochrany dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 77
3.2.1 Osoby aktivně legitimované ve sporech z ochrany osobnosti a dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 77
3.3 Nároky aktivně legitimovaných osob - str. 78
3.3.1 Zdržovací nárok - str. 80
3.3.2 Odstraňovací nárok - str. 82
3.3.3 Nárok na přiměřené zadostiučinění (náhradu nemajetkové újmy) - str. 84
3.3.4 Nárok na náhradu škody (náhrada majetkové újmy) - str. 91
3.3.5 Bezdůvodné obohacení - str. 92
3.4 Přehled dalších prostředků ochrany - str. 93
3.5 Dílčí závěr ke kapitole 3 - str. 95
4 Skutečná či zdánlivá konkurence práva proti nekalé soutěži a právní úpravy na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnických osob? - str. 97
4.1 Vzájemný vztah práva proti nekalé soutěži a osobnostních práv včetně práva na ochranu dobré pověsti a soukromí právnických osob - str. 97
4.1.1 Osoba rušitele - str. 99
4.1.2 Povaha jednání - str. 101
4.1.3 Sféra projevu zásahu - str. 104
4.2 Konkurence právních kvalifikací - str. 106
4.3 Dílčí závěr ke kapitole 4 - str. 109
5 Poškození dobré pověsti podnikatele nebo nekalosoutěžní zlehčování jednáním spolku na ochranu spotřebitele? - str. 113
5.1 Obecně k právnickým osobám oprávněným hájit zájmy spotřebitelů - str. 116
5.2 Dotčení práv soutěžitele jednáním právnických osob oprávněných hájit zájmy spotřebitelů- str. 117
5.3 Možnosti odpovědnosti právnických osob oprávněných hájit zájmy spotřebitelů - str. 117
5.3.1 Nekalosoutěžní odpovědnost spotřebitelského sdružení - str. 119
5.3.2 Odpovědnost spotřebitelského sdružení za neoprávněný zásah do osobnostních práv nebo do dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 121
5.4 Vybrané příklady možného závadného jednání spolků na ochranu spotřebitelů z pohledu praxe a judikatury - str. 124
5.4.1 Informování spotřebitelů prostřednictvím portálu www.vasestiznosti.cz - str. 124
5.4.2 Provádění spotřebitelských testů - str. 126
5.4.3 Vybrané případy z judikatorní praxe - str. 132
5.5 Dílčí závěr ke kapitole 5 - str. 135
6 Poškození dobré pověsti podnikatele orgánem státní správy v rámci dozorové pravomoci? - str. 139
6.1 Obecně ke kontrole vykonávané státními orgány - str. 139
6.2 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci - str. 140
6.3 Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup jako zásah do osobnostních práv fyzické osoby podnikatele či 
dobré pověsti právnické osoby podnikatele? - str. 142
6.4 Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup jako nekalá soutěž? - str. 144
6.5 Dílčí závěr ke kapitole 6 - str. 145
Seznam základní použité literatury - str. 147
Věcný rejstřík - str. 153

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Aleš Mácha - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Eva Hrušková, Janes Turbull - GRADA Publishing, a. s.

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.