Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah do osobnosti, resp. pověsti právnické osoby. Cílem je upozornit na tyto v praxi spíše opomíjené možnosti postihu a představit ucelený výklad užitečný také pro potřeby praktické argumentace. Za účelem vyhodnocení, zda je uvádění určitého tvrzení o podnikateli (ne)oprávněné a jaké nároky lze požadovat, používají autoři nejen argumentaci aktuální judikaturou, ale také množství uchopitelných příkladů a modelových situací.

V dílčích částech se pak monografie věnuje úskalím spojeným s šířením pravdivých informací o podnikatelích v online prostředí na příkladu recenzí na služby podnikatele a jednání tzv. influencerů, a dále pak odpovědnosti při tzv. spotřebitelských testech kvality a odpovědnosti dozorových orgánů zasahující do dobré pověsti podnikatele.
autoři: Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2022, 172 stran
ISBN: 978-80-7598-076-2

Cena: 535 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Předmluva - str. XIII
1 Šíření pravdivé informace o podnikateli jako nekalá soutěž - str. 1
1.1 Šíření pravdivé informace o podnikateli a naplnění podmínek generální klauzule nekalé soutěže - str. 1
1.1.1 Jednání v hospodářském styku - str. 1
1.1.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže - str. 3
1.1.3 Způsobilost jednání přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům - str. 10
1.2 Šíření pravdivé informace o podnikateli a zlehčování jako zvláštní skutková podstata nekalé soutěže (§ 2984 obč. zák.) - str. 11
1.2.1 Kvalifikační předpoklady skutkové podstaty zlehčování - str. 11
1.2.2 Oprávněná obrana jako výjimka z nekalosoutěžního zlehčování 13
1.3 Testování výrobků podnikatele jako nekalosoutěžní jednání? - str. 14
1.4 Recenze jako nekalosoutěžní jednání? - str. 17
1.4.1 K významu recenzí v hospodářské soutěži - str. 17
1.4.2 Recenze z pohledu práva proti nekalé soutěži (obecně) - str. 18
1.4.3 Recenze z pohledu práva nekalých obchodních praktik - str. 19
1.4.4 Ústavněprávní rovina recenzí - str. 20
1.4.5 Recenze z pohledu jejich šiřitele - str. 21
1.5 Dílčí závěr ke kapitole 1 - str. 33
2 Šíření pravdivé informace o podnikateli jako narušení osobnostních práv či pověsti a soukromí právnických osob - str. 37
2.1 Podstata osobnostních práv podnikatele - str. 37
2.1.1 Osobnostní práva podnikatele – fyzické osoby - str. 37
2.1.2 Osobnostní práva podnikatele – právnické osoby - str. 40
2.2 Pojetí právní ochrany osobnosti podnikatele - str. 41
2.2.1 Přehled právní úpravy ochrany osobnosti podnikatele - str. 41
2.2.2 Právní úprava ochrany osobnosti a ochrany pověsti a soukromí právnické osoby - str. 43
2.2.3 Vybrané chráněné osobnostní statky u podnikatelů - str. 45
2.3 Neoprávněný zásah do osobnostních práv podnikatele nebo 2.4 Vybrané příklady šíření pravdivé informace o podnikateli 
z rozhodovací praxe - str. 69
2.4.1 Uveřejnění informace o porušování smluvních závazků - str. 69
2.4.2 Kritika služeb nebo výrobků jiného podnikatele - str. 70
2.5 Dílčí závěr ke kapitole 2 - str. 71
3 Nároky aktivně legitimovaných osob vyplývající z nekalé soutěže a z právní úpravy na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnických osob - str. 75
3.1 Osoby aktivně a pasivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže- str. 75
3.1.1 Osoby aktivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže- str. 75
3.1.2 Osoby pasivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže - str. 76
3.2 Osoby aktivně a pasivně legitimované ve sporech z ochrany osobnosti a ochrany dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 77
3.2.1 Osoby aktivně legitimované ve sporech z ochrany osobnosti a dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 77
3.3 Nároky aktivně legitimovaných osob - str. 78
3.3.1 Zdržovací nárok - str. 80
3.3.2 Odstraňovací nárok - str. 82
3.3.3 Nárok na přiměřené zadostiučinění (náhradu nemajetkové újmy) - str. 84
3.3.4 Nárok na náhradu škody (náhrada majetkové újmy) - str. 91
3.3.5 Bezdůvodné obohacení - str. 92
3.4 Přehled dalších prostředků ochrany - str. 93
3.5 Dílčí závěr ke kapitole 3 - str. 95
4 Skutečná či zdánlivá konkurence práva proti nekalé soutěži a právní úpravy na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnických osob? - str. 97
4.1 Vzájemný vztah práva proti nekalé soutěži a osobnostních práv včetně práva na ochranu dobré pověsti a soukromí právnických osob - str. 97
4.1.1 Osoba rušitele - str. 99
4.1.2 Povaha jednání - str. 101
4.1.3 Sféra projevu zásahu - str. 104
4.2 Konkurence právních kvalifikací - str. 106
4.3 Dílčí závěr ke kapitole 4 - str. 109
5 Poškození dobré pověsti podnikatele nebo nekalosoutěžní zlehčování jednáním spolku na ochranu spotřebitele? - str. 113
5.1 Obecně k právnickým osobám oprávněným hájit zájmy spotřebitelů - str. 116
5.2 Dotčení práv soutěžitele jednáním právnických osob oprávněných hájit zájmy spotřebitelů- str. 117
5.3 Možnosti odpovědnosti právnických osob oprávněných hájit zájmy spotřebitelů - str. 117
5.3.1 Nekalosoutěžní odpovědnost spotřebitelského sdružení - str. 119
5.3.2 Odpovědnost spotřebitelského sdružení za neoprávněný zásah do osobnostních práv nebo do dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 121
5.4 Vybrané příklady možného závadného jednání spolků na ochranu spotřebitelů z pohledu praxe a judikatury - str. 124
5.4.1 Informování spotřebitelů prostřednictvím portálu www.vasestiznosti.cz - str. 124
5.4.2 Provádění spotřebitelských testů - str. 126
5.4.3 Vybrané případy z judikatorní praxe - str. 132
5.5 Dílčí závěr ke kapitole 5 - str. 135
6 Poškození dobré pověsti podnikatele orgánem státní správy v rámci dozorové pravomoci? - str. 139
6.1 Obecně ke kontrole vykonávané státními orgány - str. 139
6.2 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci - str. 140
6.3 Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup jako zásah do osobnostních práv fyzické osoby podnikatele či 
dobré pověsti právnické osoby podnikatele? - str. 142
6.4 Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup jako nekalá soutěž? - str. 144
6.5 Dílčí závěr ke kapitole 6 - str. 145
Seznam základní použité literatury - str. 147
Věcný rejstřík - str. 153

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.