Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

NOVINKA
Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah do osobnosti, resp. pověsti právnické osoby. Cílem je upozornit na tyto v praxi spíše opomíjené možnosti postihu a představit ucelený výklad užitečný také pro potřeby praktické argumentace. Za účelem vyhodnocení, zda je uvádění určitého tvrzení o podnikateli (ne)oprávněné a jaké nároky lze požadovat, používají autoři nejen argumentaci aktuální judikaturou, ale také množství uchopitelných příkladů a modelových situací.

V dílčích částech se pak monografie věnuje úskalím spojeným s šířením pravdivých informací o podnikatelích v online prostředí na příkladu recenzí na služby podnikatele a jednání tzv. influencerů, a dále pak odpovědnosti při tzv. spotřebitelských testech kvality a odpovědnosti dozorových orgánů zasahující do dobré pověsti podnikatele.
autoři: Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2022, 172 stran
ISBN: 978-80-7598-076-2

Cena: 484 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Předmluva - str. XIII
1 Šíření pravdivé informace o podnikateli jako nekalá soutěž - str. 1
1.1 Šíření pravdivé informace o podnikateli a naplnění podmínek generální klauzule nekalé soutěže - str. 1
1.1.1 Jednání v hospodářském styku - str. 1
1.1.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže - str. 3
1.1.3 Způsobilost jednání přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům - str. 10
1.2 Šíření pravdivé informace o podnikateli a zlehčování jako zvláštní skutková podstata nekalé soutěže (§ 2984 obč. zák.) - str. 11
1.2.1 Kvalifikační předpoklady skutkové podstaty zlehčování - str. 11
1.2.2 Oprávněná obrana jako výjimka z nekalosoutěžního zlehčování 13
1.3 Testování výrobků podnikatele jako nekalosoutěžní jednání? - str. 14
1.4 Recenze jako nekalosoutěžní jednání? - str. 17
1.4.1 K významu recenzí v hospodářské soutěži - str. 17
1.4.2 Recenze z pohledu práva proti nekalé soutěži (obecně) - str. 18
1.4.3 Recenze z pohledu práva nekalých obchodních praktik - str. 19
1.4.4 Ústavněprávní rovina recenzí - str. 20
1.4.5 Recenze z pohledu jejich šiřitele - str. 21
1.5 Dílčí závěr ke kapitole 1 - str. 33
2 Šíření pravdivé informace o podnikateli jako narušení osobnostních práv či pověsti a soukromí právnických osob - str. 37
2.1 Podstata osobnostních práv podnikatele - str. 37
2.1.1 Osobnostní práva podnikatele – fyzické osoby - str. 37
2.1.2 Osobnostní práva podnikatele – právnické osoby - str. 40
2.2 Pojetí právní ochrany osobnosti podnikatele - str. 41
2.2.1 Přehled právní úpravy ochrany osobnosti podnikatele - str. 41
2.2.2 Právní úprava ochrany osobnosti a ochrany pověsti a soukromí právnické osoby - str. 43
2.2.3 Vybrané chráněné osobnostní statky u podnikatelů - str. 45
2.3 Neoprávněný zásah do osobnostních práv podnikatele nebo 2.4 Vybrané příklady šíření pravdivé informace o podnikateli 
z rozhodovací praxe - str. 69
2.4.1 Uveřejnění informace o porušování smluvních závazků - str. 69
2.4.2 Kritika služeb nebo výrobků jiného podnikatele - str. 70
2.5 Dílčí závěr ke kapitole 2 - str. 71
3 Nároky aktivně legitimovaných osob vyplývající z nekalé soutěže a z právní úpravy na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnických osob - str. 75
3.1 Osoby aktivně a pasivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže- str. 75
3.1.1 Osoby aktivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže- str. 75
3.1.2 Osoby pasivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže - str. 76
3.2 Osoby aktivně a pasivně legitimované ve sporech z ochrany osobnosti a ochrany dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 77
3.2.1 Osoby aktivně legitimované ve sporech z ochrany osobnosti a dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 77
3.3 Nároky aktivně legitimovaných osob - str. 78
3.3.1 Zdržovací nárok - str. 80
3.3.2 Odstraňovací nárok - str. 82
3.3.3 Nárok na přiměřené zadostiučinění (náhradu nemajetkové újmy) - str. 84
3.3.4 Nárok na náhradu škody (náhrada majetkové újmy) - str. 91
3.3.5 Bezdůvodné obohacení - str. 92
3.4 Přehled dalších prostředků ochrany - str. 93
3.5 Dílčí závěr ke kapitole 3 - str. 95
4 Skutečná či zdánlivá konkurence práva proti nekalé soutěži a právní úpravy na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnických osob? - str. 97
4.1 Vzájemný vztah práva proti nekalé soutěži a osobnostních práv včetně práva na ochranu dobré pověsti a soukromí právnických osob - str. 97
4.1.1 Osoba rušitele - str. 99
4.1.2 Povaha jednání - str. 101
4.1.3 Sféra projevu zásahu - str. 104
4.2 Konkurence právních kvalifikací - str. 106
4.3 Dílčí závěr ke kapitole 4 - str. 109
5 Poškození dobré pověsti podnikatele nebo nekalosoutěžní zlehčování jednáním spolku na ochranu spotřebitele? - str. 113
5.1 Obecně k právnickým osobám oprávněným hájit zájmy spotřebitelů - str. 116
5.2 Dotčení práv soutěžitele jednáním právnických osob oprávněných hájit zájmy spotřebitelů- str. 117
5.3 Možnosti odpovědnosti právnických osob oprávněných hájit zájmy spotřebitelů - str. 117
5.3.1 Nekalosoutěžní odpovědnost spotřebitelského sdružení - str. 119
5.3.2 Odpovědnost spotřebitelského sdružení za neoprávněný zásah do osobnostních práv nebo do dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 121
5.4 Vybrané příklady možného závadného jednání spolků na ochranu spotřebitelů z pohledu praxe a judikatury - str. 124
5.4.1 Informování spotřebitelů prostřednictvím portálu www.vasestiznosti.cz - str. 124
5.4.2 Provádění spotřebitelských testů - str. 126
5.4.3 Vybrané případy z judikatorní praxe - str. 132
5.5 Dílčí závěr ke kapitole 5 - str. 135
6 Poškození dobré pověsti podnikatele orgánem státní správy v rámci dozorové pravomoci? - str. 139
6.1 Obecně ke kontrole vykonávané státními orgány - str. 139
6.2 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci - str. 140
6.3 Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup jako zásah do osobnostních práv fyzické osoby podnikatele či 
dobré pověsti právnické osoby podnikatele? - str. 142
6.4 Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup jako nekalá soutěž? - str. 144
6.5 Dílčí závěr ke kapitole 6 - str. 145
Seznam základní použité literatury - str. 147
Věcný rejstřík - str. 153

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ...

Cena: 3 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Ondřej Horák a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní závazky

Meritum - Obchodní závazky

Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené ...

Cena: 1 300 KčKOUPIT

Péče o jmění nezletilého dítěte

Péče o jmění nezletilého dítěte

Jindřich Psutka - C. H. Beck

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Vojtěch Lovětínský - C. H. Beck

Tématem publikace je objektivní odpovědnost, na základě které je odpovědné osobě bez ohledu na její zavinění ukládána povinnost nahradit škodu za určité rizikové věci nebo činnosti. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. Předmětem obecné části je analýza pojmu a ideálního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mění pravidla a podmínky pěstounské péče (mj. odměna pěstouna, příspěvek), financování, kompetence obcí s rozšířenou ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.