Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah do osobnosti, resp. pověsti právnické osoby. Cílem je upozornit na tyto v praxi spíše opomíjené možnosti postihu a představit ucelený výklad užitečný také pro potřeby praktické argumentace. Za účelem vyhodnocení, zda je uvádění určitého tvrzení o podnikateli (ne)oprávněné a jaké nároky lze požadovat, používají autoři nejen argumentaci aktuální judikaturou, ale také množství uchopitelných příkladů a modelových situací.

V dílčích částech se pak monografie věnuje úskalím spojeným s šířením pravdivých informací o podnikatelích v online prostředí na příkladu recenzí na služby podnikatele a jednání tzv. influencerů, a dále pak odpovědnosti při tzv. spotřebitelských testech kvality a odpovědnosti dozorových orgánů zasahující do dobré pověsti podnikatele.

autoři: Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 11. 1. 2022, 172 stran
ISBN: 978-80-7598-076-2

Cena: 535 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Předmluva - str. XIII
1 Šíření pravdivé informace o podnikateli jako nekalá soutěž - str. 1
1.1 Šíření pravdivé informace o podnikateli a naplnění podmínek generální klauzule nekalé soutěže - str. 1
1.1.1 Jednání v hospodářském styku - str. 1
1.1.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže - str. 3
1.1.3 Způsobilost jednání přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům - str. 10
1.2 Šíření pravdivé informace o podnikateli a zlehčování jako zvláštní skutková podstata nekalé soutěže (§ 2984 obč. zák.) - str. 11
1.2.1 Kvalifikační předpoklady skutkové podstaty zlehčování - str. 11
1.2.2 Oprávněná obrana jako výjimka z nekalosoutěžního zlehčování 13
1.3 Testování výrobků podnikatele jako nekalosoutěžní jednání? - str. 14
1.4 Recenze jako nekalosoutěžní jednání? - str. 17
1.4.1 K významu recenzí v hospodářské soutěži - str. 17
1.4.2 Recenze z pohledu práva proti nekalé soutěži (obecně) - str. 18
1.4.3 Recenze z pohledu práva nekalých obchodních praktik - str. 19
1.4.4 Ústavněprávní rovina recenzí - str. 20
1.4.5 Recenze z pohledu jejich šiřitele - str. 21
1.5 Dílčí závěr ke kapitole 1 - str. 33
2 Šíření pravdivé informace o podnikateli jako narušení osobnostních práv či pověsti a soukromí právnických osob - str. 37
2.1 Podstata osobnostních práv podnikatele - str. 37
2.1.1 Osobnostní práva podnikatele – fyzické osoby - str. 37
2.1.2 Osobnostní práva podnikatele – právnické osoby - str. 40
2.2 Pojetí právní ochrany osobnosti podnikatele - str. 41
2.2.1 Přehled právní úpravy ochrany osobnosti podnikatele - str. 41
2.2.2 Právní úprava ochrany osobnosti a ochrany pověsti a soukromí právnické osoby - str. 43
2.2.3 Vybrané chráněné osobnostní statky u podnikatelů - str. 45
2.3 Neoprávněný zásah do osobnostních práv podnikatele nebo 2.4 Vybrané příklady šíření pravdivé informace o podnikateli 
z rozhodovací praxe - str. 69
2.4.1 Uveřejnění informace o porušování smluvních závazků - str. 69
2.4.2 Kritika služeb nebo výrobků jiného podnikatele - str. 70
2.5 Dílčí závěr ke kapitole 2 - str. 71
3 Nároky aktivně legitimovaných osob vyplývající z nekalé soutěže a z právní úpravy na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnických osob - str. 75
3.1 Osoby aktivně a pasivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže- str. 75
3.1.1 Osoby aktivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže- str. 75
3.1.2 Osoby pasivně legitimované ve sporech z nekalé soutěže - str. 76
3.2 Osoby aktivně a pasivně legitimované ve sporech z ochrany osobnosti a ochrany dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 77
3.2.1 Osoby aktivně legitimované ve sporech z ochrany osobnosti a dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 77
3.3 Nároky aktivně legitimovaných osob - str. 78
3.3.1 Zdržovací nárok - str. 80
3.3.2 Odstraňovací nárok - str. 82
3.3.3 Nárok na přiměřené zadostiučinění (náhradu nemajetkové újmy) - str. 84
3.3.4 Nárok na náhradu škody (náhrada majetkové újmy) - str. 91
3.3.5 Bezdůvodné obohacení - str. 92
3.4 Přehled dalších prostředků ochrany - str. 93
3.5 Dílčí závěr ke kapitole 3 - str. 95
4 Skutečná či zdánlivá konkurence práva proti nekalé soutěži a právní úpravy na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnických osob? - str. 97
4.1 Vzájemný vztah práva proti nekalé soutěži a osobnostních práv včetně práva na ochranu dobré pověsti a soukromí právnických osob - str. 97
4.1.1 Osoba rušitele - str. 99
4.1.2 Povaha jednání - str. 101
4.1.3 Sféra projevu zásahu - str. 104
4.2 Konkurence právních kvalifikací - str. 106
4.3 Dílčí závěr ke kapitole 4 - str. 109
5 Poškození dobré pověsti podnikatele nebo nekalosoutěžní zlehčování jednáním spolku na ochranu spotřebitele? - str. 113
5.1 Obecně k právnickým osobám oprávněným hájit zájmy spotřebitelů - str. 116
5.2 Dotčení práv soutěžitele jednáním právnických osob oprávněných hájit zájmy spotřebitelů- str. 117
5.3 Možnosti odpovědnosti právnických osob oprávněných hájit zájmy spotřebitelů - str. 117
5.3.1 Nekalosoutěžní odpovědnost spotřebitelského sdružení - str. 119
5.3.2 Odpovědnost spotřebitelského sdružení za neoprávněný zásah do osobnostních práv nebo do dobré pověsti a soukromí právnické osoby - str. 121
5.4 Vybrané příklady možného závadného jednání spolků na ochranu spotřebitelů z pohledu praxe a judikatury - str. 124
5.4.1 Informování spotřebitelů prostřednictvím portálu www.vasestiznosti.cz - str. 124
5.4.2 Provádění spotřebitelských testů - str. 126
5.4.3 Vybrané případy z judikatorní praxe - str. 132
5.5 Dílčí závěr ke kapitole 5 - str. 135
6 Poškození dobré pověsti podnikatele orgánem státní správy v rámci dozorové pravomoci? - str. 139
6.1 Obecně ke kontrole vykonávané státními orgány - str. 139
6.2 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci - str. 140
6.3 Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup jako zásah do osobnostních práv fyzické osoby podnikatele či 
dobré pověsti právnické osoby podnikatele? - str. 142
6.4 Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup jako nekalá soutěž? - str. 144
6.5 Dílčí závěr ke kapitole 6 - str. 145
Seznam základní použité literatury - str. 147
Věcný rejstřík - str. 153

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ... pokračování

Cena: 358 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.