Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Shrnutí předpisů o advokacii, 2. vydání

Shrnutí předpisů o advokacii, 2. vydání

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání příručky Shrnutí předpisů o advokacii. K sepsání této publikace autora kdysi motivovala vlastní zkušenost z doby přípravy na advokátní zkoušky a chybějící ucelený praktický materiál zabývající se právní úpravou výkonu advokacie a poskytování právních služeb. Další vydání je důkazem, že přehledné a stručné shrnutí této problematiky našlo své místo a čtenáře.

Celý text je přehledně rozčleněn do sedmi částí podle předpisů upravujících jednotlivé aspekty poskytování právních služeb ze strany advokáta. Cílem je poskytnout přehledný a stručný výklad jednotlivých předpisů upravujících advokacii, a to jednak advokátním koncipientům připravujícím se na advokátní zkoušky, jednak i již praktikujícím advokátům, kteří si přejí se v dané právní úpravě v rychlosti zorientovat.

autor: Martin Pelikán; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 26. 5. 2022, 184 stran
ISBN: 978-80-7676-256-5

Cena: 350 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XI
O autorovi - str. XV
Úvod k prvnímu vydání - str. XVI
Úvod k druhému vydání - str. XVIII
Část první Zákon o advokacii  - str. 1
I.  Poskytování právních služeb - str. 1
1. Působnost zákona o advokacii - str. 1
2. Právní služba a její poskytnutí - str. 1
II. Základní principy poskytování právních služeb - str. 2
1. Obecně - str. 2
2. Právo na svobodnou volbu advokáta - str. 3
3. Nezávislost - str. 4
4. Důstojnost advokátního stavu - str. 4
5. Povinnost mlčenlivosti - str. 4
6. Prosazování práv a oprávněných zájmů klienta - str. 5
7. Odpovědnost advokáta za újmu - str. 5
III. Subjekty vykonávající advokacii - str. 6
1. Advokát - str. 6
1.1 Předpoklady zápisu do seznamu advokátů - str. 6
1.2 Vyškrtnutí ze seznamu advokátů - str. 8
1.3 Pozastavení výkonu advokacie - str. 10
2. Advokátní koncipient - str. 13
3. Evropský advokát - str. 16
3.1 Hostující evropský advokát - str. 18
3.2 Usazený evropský advokát - str. 19
4. Zahraniční advokát - str. 20
IV. Způsoby výkonu advokacie - str. 22
1. Ke způsobům výkonu advokacie obecně - str. 22
2. Samostatný výkon advokacie - str. 22
3. Výkon advokacie ve sdružení - str. 23
4. Výkon advokacie v obchodní společnosti - str. 24
5. Výkon advokacie v zahraniční společnosti - str. 25
6. Výkon advokacie v pracovním poměru - str. 26
7. Trvalá spolupráce mezi advokáty - str. 28
V. Práva a povinnosti advokáta - str. 29
1. Obecně k právům a povinnostem advokáta - str. 29
2. Povinnost mlčenlivosti - str. 30
3. Vedení dokumentace - str. 31
4. Oznamování změn skutečností - str. 32
5. Povinné platby - str. 32
6. Ustanovení advokáta - str. 32
7. Určení advokáta Českou advokátní komorou - str. 33
8. Smírčí řízení - str. 34
9. Ověřování pravosti podpisů - str. 35
10.Elektronická konverze dokumentů - str. 37
11. Správa cizího majetku advokátem - str. 37
VI. Smlouva o poskytování právních služeb - str. 38
1. Obecně ke smlouvě o poskytování právních služeb - str. 38
2. Odměna - str. 40
3. Odmítnutí poskytnutí právních služeb - str. 40
4. Výpověď smlouvy o poskytování právních služeb - str. 41
VII. Náhrada újmy způsobené advokátem - str. 42
1. Povinnost nahradit újmu - str. 42
2. Pojištění odpovědnosti - str. 44
VIII. Zastoupení advokáta a právní nástupce advokáta - str. 46
1. Zastoupení advokáta - str. 46
2. Právní nástupce advokáta - str. 47
IX. Kárná odpovědnost a kárné řízení - str. 48
1. Obecně ke kárné odpovědnosti v oblasti advokacie - str. 48
2. Kárné provinění - str. 49
3. Kárná opatření - str. 50
4. Průběh kárného řízení - str. 52
5. Způsoby ukončení kárného řízení - str. 54
6. Řádné opravné prostředky - str. 55
7. Mimořádné opravné prostředky - str. 55
X. Česká advokátní komora - str. 56
1. Význam a základní účel České advokátní komory - str. 56
2. Orgány České advokátní komory - str. 57
2.1 Sněm - str. 59
2.2 Představenstvo - str. 61
2.3 Předseda - str. 62
2.4 Kontrolní rada - str. 63
2.5 Kárná a odvolací kárná komise - str. 64
2.6 Zkušební komise - str. 64
3. Činnost České advokátní komory v oblasti mediace - str. 64
4. Stavovské předpisy - str. 65
5. K některým řízením před Českou advokátní komorou - str. 66
6. Seznamy vedené Českou advokátní komorou - str. 67
XI. Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku advokacie - str. 67
Část druhá Advokátní tarif  - str. 71
I. Odměna advokáta - str. 71
II. Smluvní odměna - str. 72
III. Mimosmluvní odměna - str. 73
1. Mimosmluvní odměna obecně - str. 73
2. Tarifní hodnota - str. 74
3. Úkony právní služby - str. 77
4. Snížení a zvýšení mimosmluvní odměny - str. 79
IV.  Náhrada hotových výdajů - str. 80
V. Náhrada za promeškaný čas - str. 81
VI. Formulářové žaloby - str. 81
Část třetí Kárný řád  - str. 83
I. Účastníci kárného řízení a kárné orgány - str. 83
II. Kárná žaloba - str. 84
III. Zastavení a přerušení kárného řízení - str. 85
IV. Řízení před kárným senátem - str. 86
V. Opravné prostředky - str. 88
1. Odvolání - str. 88
2. Obnova kárného řízení - str. 90
Část čtvrtá Etický kodex - str. 91
I. Působnost Etického kodexu - str. 91
II. Pravidla profesionální etiky - str. 92
1. Všeobecná pravidla - str. 92
2. Povinnosti advokáta ke klientovi - str. 93
3. Povinnosti k advokátnímu stavu - str. 95
4. Jiné povinnosti advokáta - str. 98
III. Poctivá soutěž mezi advokáty - str. 100
1. Základní pravidla - str. 100
2. Označení a firma advokáta - str. 100
3. Informace o podnikání advokáta, reklama a nábor klientů - str. 102
Část pátá Organizační řád - str. 105
I. Obecně k Organizačnímu řádu - str. 105
II. Orgány České advokátní komory - str. 105
1. Obecně k orgánům České advokátní komory - str. 105
2. Sněm - str. 108
3. Představenstvo - str. 109
4. Předseda a místopředsedové České advokátní komory - str. 111
5. Kontrolní rada - str. 112
6. Kárná komise - str. 112
7. Odvolací kárná komise - str. 113
8. Zkušební komise - str. 114
III. Kancelář České advokátní komory - str. 114
IV. Seznamy vedené Českou advokátní komorou - str. 117
1. Obecně k seznamům vedeným Českou advokátní komorou - str. 117
2. Záznamy v seznamu advokátů - str. 117
3. Záznamy v seznamu evropských advokátů - str. 120
4. Záznamy v seznamu advokátních koncipientů - str. 120
5. Záznamy v seznamu sdružení a společností - str. 121
V.     Hospodaření České advokátní komory - str. 122
Část šestá Smírčí řád - str. 125
I. Obecně k smírčímu řízení - str. 125
II. Obligatorní smírčí řízení - str. 126
III. Fakultativní smírčí řízení - str. 128
IV.  Smírčí řízení ve spotřebitelských sporech - str. 129
Část sedmá Ostatní stavovské předpisy  - str. 131
I. Usnesení ČAK proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - str. 131
II. Usnesení ČAK o povinnostech advokáta při prohlášení o pravosti podpisu - str. 135
III. Usnesení ČAK k vyhledávání důkazů v trestním řízení - str. 139
IV. Usnesení ČAK o provádění úschov - str. 140
V. Usnesení ČAK o vedení dokumentace advokáta - str. 143
VI. Usnesení ČAK o pravidlech pro výkon substitučního oprávnění - str. 143
VII. Některé další významné stavovské předpisy - str. 145
Seznam použitých předpisů - str. 147 
Věcný rejstřík - str. 151

Další nabídka k tématu

Právní psaní. 2. vydání

Právní psaní. 2. vydání

Jan Vučka - C. H. Beck

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. Druhé vydání ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Oldřich Solanský - C. H. Beck

Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Etický kodex advokáta, Komentář

Etický kodex advokáta, Komentář

Daniela Kovářová, Tomáš Sokol - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Advokát je při výkonu svého povolání vázán nejen zákony jako všichni ostatní podnikatelé, ale navíc ještě řadou stavovských předpisů, v jejichž spleti nemusí být vždy snadné se vyznat. Jedním ze základních stavovských předpisů je tzv. etický kodex ČAK – usnesení představenstva České ...

Cena: 635 KčKOUPIT

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Jaromír Jirsa, Libor Vávra, Petr Meduna, Kryštof Janek, Karel Havlíček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je originální, čtivou, vskutku praktickou příručkou, ...

Cena: 935 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.