Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 41

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 41

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty (odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu). Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. 
vydal: C. H. Beck, podle stavu k 31. 3. 2008, 600 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Nálezy

č. 76 K ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu - str. 3

č. 77 K návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákon (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů - str. 11

č. 78 K právu účastníků řízení vyjádřit se k provedeným důkazům - str. 31

č. 79 K oprávnění okresního státního zástupce podat ústavní stížnost. K právu na zákonného soudce - str. 39

č. 80 K rozhodování obecných soudů o výši nájemného z bytu - str. 59

č. 81 K otázce hodnocení důkazů obecnými soudy - str. 67

č. 82 K odměně advokáta jako zástupce ustanoveného účastníkovi řízení rozhodnutím soudu - str. 79

č. 83 Ke zrušení věcného břemene soudem - str. 87

č. 84 K použitelnosti důkazu výpovědí spoluobviněného učiněnou v přípravném řízení - str. 97

č. 85 K právu daňového subjektu navrhovat důkazy k prokázání svých tvrzení. K otázce"daňových" nákladů - str. 105

č. 86 K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení - str. 115

č. 87 K zákazu tzv. pravé retroaktivity. K hmotněprávní povaze nároku ustanoveného obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů podle § 151 odst. 2 trestního řádu - str. 121

č. 88 K zákazu reformace in peius - str. 127

č. 89 K podání opatřenému elektronickým podpisem. K výkladu § 22 odst. 8 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů - str. 141

č. 90 K právu obviněného být slyšen v řízení o dalším trvání vazby - str. 157

č. 91 K rozhodování soudů o nařízení výkonu rozhodnutí vydaného cizím soudem - str. 163

č. 92 K návrhu na zrušení § 133a odst. 2 občanského soudního řádu - str. 173

č. 93 K návrhu na zrušení § 21 odst. 2 trestního zákon a § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 trestního řádu - str. 195

č. 94 K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení - str. 253

č. 95 K náležitostem obsahu dovolání - str. 259

č. 96 K náhradě nákladů exekuce a k odměně soudního exekutora - str. 265

č. 97 K poučovací povinnosti soudu - str. 271

č. 98 K ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu - str. 279

č. 99 K výkladu ustanovení týkajících se předkupního práva - str. 285

č. 100 K důvěře účastníků řízení a veřejnosti v nezávislost a nestrannost soudce - str. 293

č. 101 K námitce podjatosti soudce vznesené v řízení před Nejvyšším správním soudem - str. 297

č. 102 K rozhodování obecných soudů o výši nájemného z bytu - str. 303

č. 103 K osvobození od soudního poplatku a zastavení řízení pro nezaplacení poplatku - str. 309

č. 104 K ústavně souladném,u odůvodnění rozhodnutí o vzetí do vazby - str. 315

č. 105 K nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu - str. 327

č. 106 K odměně advokáta podle trestního řádu a zákona o dani z přidané hodnoty - str. 337

č. 107 K včasnosti odvolání podaného telefaxem - str. 343

č. 108 K ústavně konformnímu provádění důkazů - str. 349

č. 109 K právu na projednání věci v přítomnosti obžalovaného - str. 357

č. 110 K právu měnit návrh na zahájení řízení v souladu s občanským soudním řádem - str. 365

č. 111 K uložení pořádkové pokuty v trestním řízení - str. 373

č. 112 K návrhu na zrušení § 5 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a částí § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - str. 379

č. 113 K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce - str. 407

č. 114 K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat - str. 417

č. 115 K otázce utajených svědků. K vyprovokování trestného činu - str. 427

č. 116 K otázce hodnocení důkazů obecnými soud. K principu rovnosti účastníků soudního řízení - str. 453

č. 117 K zákazu reformace in peius - str. 469

č. 118 K rozhodování obecných soudů o výši nájemného z bytu - str. 475

č. 119 K návrhu na zrušení § 446 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů - str. 485

č. 120 K žalobě na určení. K tzv. opomenutým důkazům - str. 499

č. 121 K poučovací povinnosti obecných soudů. K tzv. překvapivým rozhodnutím - str. 515

č. 122 K průtahům v řízení před obecnými soudy - str. 525

č. 123 K právu obviněného být slyšen soudem v řízení o ponechání ve vazbě - str. 533

č. 124 K trestnému činu udávání padělaných a pozměněných peněz - str. 539

č. 125 K návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákona, ve znění zákona č. 411/2005 Sb. - str. 551

č. 126 K následnému odůvodnění blanketního odvolání - str. 575

č. 127 K ústavně konformnímu odůvodnění závěrů soudu o nákladech řízení - str. 581

č. 128 K prokázání povinného právního zastoupení v dovolacím řízení - str. 587

II. Usnesení

č. 5 K nepřípustnosti ústavní stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vyloučení orgánů činných v trestním řízení z vykonávání úkonů trestního řízení - str. 595

č. 6 K pojmů "dobré mravy" podle občanského zákoníku - str. 601

č. 7 K nepřípustnosti ústavní stížnosti - str. 609

č. 8 K ústavněprávní ochraně vlastnictví - str. 615

č. 9 K přípustnosti ústavní stížnosti - str. 619

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také aktuální znění zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, antidiskriminačního zákona, kompetenčního zákona, jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jednacího řádu Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Lidská práva v praxi obecných soudů

Lidská práva v praxi obecných soudů

Jan Kratochvíl - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Zdeněk Koudelka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...

Cena: 500 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.