Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 364/1999 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 1999, částka 112, ze dne 30. 12. 1999

364

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 22. prosince 1999,

kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen "zákon"):

§ 1

(1) Pokud se obec v souvislosti se zabezpečováním postupu podle zákona obrátí se žádostí o součinnost na příslušný orgán státní správy, je tento orgán v souladu se žádostí obce povinen obci poskytnout

a)   informace podle § 5 odst. 1 písm. d) až f) zákona,
b)   informace podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona a podklady pro jejich zpracování,
c)   metodickou pomoc.

(2) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se na příslušné orgány státní správy mohou se žádostí o součinnost podle odstavce 1 obracet též městské obvody a městské části.

(3) Příslušným orgánem státní správy podle odstavce 1 je okresní úřad nebo jiný územní orgán státní správy, v jehož územním obvodu se obec nachází a do jehož působnosti patří předmět požadované součinnosti. Není-li tento orgán zřízen, může se obec se žádostí o součinnost podle odstavce 1 obrátit přímo na věcně příslušný ústřední orgán státní správy.

(4) Příslušný orgán státní správy je povinen informaci podle odstavce 1 poskytnout bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu byla žádost obce o součinnost doručena.

(5) Obec může uplatňovat žádost o součinnost i ústně. Orgán státní správy může poskytovat informace rovněž ústně, pokud jde o součinnost podle odstavce 1 písm. c).

(6) K zabezpečení povinností obce, spočívajících ve zveřejnění postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona, jsou příslušné orgány státní správy povinny poskytnout obcím zejména tyto informace:

a)   označení nebo charakteristiku postupu,
b)   číslo a název příslušného právního předpisu,
c)   označení příslušného ustanovení právního předpisu,
d)   potřebné doklady a další podklady požadované po žadateli,
e)   stručný popis dalších činností požadovaných po žadateli,
f)   správní a jiné poplatky,
g)   lhůty a termíny,
h)   formuláře požadované právním předpisem,
i)   označení odpovědného správce popsaného postupu a datum poslední aktualizace.

(7) K zabezpečení povinností obce podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona jsou příslušné orgány státní správy povinny poskytnout obci podklady pro zpracování informací týkajících se obce, a to způsobem obdobným podle odstavce 6 písm. a) až h).

(8) K zabezpečení povinností obce podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona jsou příslušné orgány státní správy povinny poskytnout obci přehled nejdůležitějších předpisů, jsou-li uveřejněny ve Sbírce zákonů.

§ 2

Obci, která není městem a nebude mít ani po 1. lednu 2002 možnost zveřejnit informace způsobem stanoveným v § 5 odst. 2 zákona, poskytne okresní úřad součinnost při zveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (například odeslání datové zprávy), včetně pravidelné aktualizace; není však povinen takové informace zveřejňovat na vlastním technickém zařízení.

§ 3

Povinnosti podle § 1 odst. 6 písm. a) až h) a § 1 odst. 7 a 8 tohoto nařízení a podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona jsou příslušné orgány státní správy povinny splnit vůči obcím nejpozději do 28. února 2000, a to písemnou formou, prostřednictvím okresních úřadů. Pokud však informace podle § 1 odst. 6 a 8 tohoto nařízení budou do 28. února 2000 zpřístupněny dálkovým způsobem, poskytne je písemnou formou obcím přímo okresní úřad.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
PhDr. Grulich v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ...

Cena: 112 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.