Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 361/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 111, ze dne 30. 12. 1999

361

ZÁKON

ze dne 10. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

Čl. I

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odstavec 8 zní:

"(8) Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování"), mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.".

2. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámek pod čarou č. 11a) až 11c) zní:

"§ 14a
Povolení k restaurování kulturní památky

(1) Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, na základě povolení (dále jen "povolení k restaurování").

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin podle zvláštního právního předpisu.11a)

(3) Povolení k restaurování uděluje ministerstvo kultury fyzické osobě po předchozím prokázání její odborné způsobilosti.

(4) Odborná způsobilost se prokazuje splněním

a)   kvalifikačních předpokladů pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění, jimiž je vysokoškolské vzdělání v oboru restaurování a pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru restaurování nebo vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v příslušném oboru a 5 let praxe; pro specializace, pro něž středoškolské studium nebylo zřízeno, vyučení v příslušném oboru11b) a 8 let praxe při restaurování věcí, které nejsou kulturními památkami, a
b)   odborných schopností, které jsou souhrnem znalostí a dovedností, zaručujících zachování hmotné podstaty kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi při respektování jejich autenticity; prokazují se předložením dokumentace, ze které vyplývá, že fyzická osoba žádající o udělení povolení k restaurování již úspěšně a samostatně restaurovala věci, které nejsou kulturními památkami.

(5) Povolení k restaurování je udělováno na základě písemné žádosti, která musí obsahovat vymezení požadované restaurátorské specializace podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. K žádosti se přikládají

a)   vyplněný evidenční dotazník, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
b)   ověřené kopie dokladů o dosaženém odborném vzdělání,
c)   dokumentace nejméně tří restaurátorských prací na věcech, které nejsou kulturními památkami, z nichž nejméně jedna nesmí být starší dvou let.

(6) Dokumentace podle odstavce 4 písm. b) musí obsahovat komplexní vyhodnocení příslušných průzkumů a výzkumů, fotodokumentaci stavu díla před započetím restaurátorské práce, v průběhu jednotlivých etap, a po ukončení práce, popis použitých technických a technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhodnocení případných nových zjištění o díle a pokyny pro jeho další ochranný režim.

(7) V rozhodnutí o udělení povolení k restaurování ministerstvo kultury stanoví specializaci restaurátorské činnosti podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a další podmínky pro její výkon, jakož i dobu, na kterou se povolení uděluje.

(8) Ministerstvo kultury vede Seznam osob s povolením k restaurování (dále jen "seznam osob"), do něhož se zapisuje

a)   jméno a příjmení fyzické osoby, rodné číslo, trvalý a přechodný pobyt,
b)   specializace restaurátorské činnosti a doba, na kterou bylo povolení k restaurování uděleno,
c)   změny uvedených údajů,
d)   zrušení povolení k restaurování nebo pozastavení výkonu práv spojených s povolením k restaurování.

Do seznamu osob může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem. Ochrana osobních údajů, které se zapisují do seznamu osob, se řídí zvláštním právním předpisem.11c)

(9) Držitel povolení k restaurování je povinen oznámit změnu údajů podle odstavce 8 písm. a) neprodleně ministerstvu kultury a zároveň je tuto skutečnost povinen doložit do 30 dnů od vzniku těchto změn.

(10) Ministerstvo kultury zruší povolení k restaurování, jestliže držitel povolení k restaurování

a)   byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo mu byla způsobilost k právním úkonům omezena,
b)   přestal splňovat podmínku bezúhonnosti,
c)   hrubým způsobem prokazatelně poškodil při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,
d)   uvedl v žádosti podle odstavce 5 nepravdivé údaje,
e)   požádal o zrušení povolení k restaurování.

(11) Ministerstvo kultury může rozhodnout o pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k restaurování, jestliže proti jeho držiteli

a)   bylo zahájeno trestní řízení, v jehož důsledku může přestat splňovat podmínku bezúhonnosti,
b)   bylo zahájeno řízení o zbavení nebo omezení jeho způsobilosti k právním úkonům,

a to až do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým toto řízení končí.

(12) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které vykonávají restaurátorskou činnost jako součást svého řádného studia v oboru restaurování na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zařazené v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení11b) pod dohledem pedagoga, který je držitelem povolení k restaurování.


11a)   § 257 odst. 2 písm. c) trestního zákona.
11b)   Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11c)   Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.".

3. V § 39 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i)   jako držitel povolení k restaurování neoznámil ministerstvu kultury neprodleně změnu údajů podle § 14a odst. 9,".

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

4. V § 42 se v odstavci 6 na konci textu za slovo "nevztahuje" doplňují tato slova: "s výjimkou § 14a".

5. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:

"Příloha č. 1

TŘĺDNĺK SPECIALIZACĺ RESTAURÁTORSKÝCH PRACĺ

Třídění je provedeno v základních strukturách, které umožňují přesný popis restaurátorské specializace buď kumulováním jednotlivých odborností z rozličných řádů, jejich doplňování podle skutečné specializace nebo naopak vyčleňování pouze jednotlivé úzké specializace z nabídky uvedené v příslušném řádku.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Povolení podle § 14 odst. 8 udělená Ministerstvem kultury před 1. červnem 1992 pozbývají platnosti uplynutím jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovící, že živností není restaurování kulturních památek nebo jejich částí.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.