Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


360

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

V § 86 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., se za slovo "řízení" vkládají slova "na návrh státního zastupitelství nebo i bez návrhu".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Čl. II

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 37 odst. 2 se slova "orgán sociálně právní ochrany dětí" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí (dále jen "orgán sociálně- právní ochrany dětí")".

2. V § 37b odst. 2, § 43 odst. 2, § 68 odst. 3, § 68a, § 69 odst. 2, § 79 odst. 3 a 4 a § 83 odst. 2 se slova "sociálně právní" nahrazují slovy "sociálně-právní".

3. Nadpis v části druhé hlavě druhé zní: "Výchovná opatření".

4. § 41 včetně poznámek pod čarou č. 6) a 7) se zrušuje.

5. V § 42 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 3.

6. V § 43 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

7. V § 43 odst. 1 se za slovo "může" vkládají slova "soud, neučinil-li tak" a za slovo "dětí" se vkládá čárka.

8. V § 43 odst. 2 věta první zní: "Učinil-li orgán sociálně-právní ochrany dětí opatření uvedené v odstavci 1, nepotřebuje schválení soudu.".

9. V § 43 odst. 2 větě poslední se slovo "jen" zrušuje.

10. Za § 45 se vkládají nové § 45a až 45d, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7a) znějí:

"Pěstounská péče
§ 45a

(1) Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě (dále jen "pěstoun"), jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče a osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte.

(2) Dítě může být svěřeno též do společné pěstounské péče manželů; ustanovení § 45 odst. 2 a 3 platí obdobně.

(3) Pěstounská péče může být zrušena rozhodnutím soudu. Soud může zrušit pěstounskou péči jen z důležitých důvodů; učiní tak vždy, jestliže o to požádá pěstoun.

§ 45b

(1) Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče je soud povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí o tom, zda ten, kdo se má stát pěstounem, je osobou vhodnou pro výkon této péče.

(2) Je-li dítě v ústavní výchově z rozhodnutí soudu, může být před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dočasně svěřeno rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje stanovené podmínky; obdobně může být do péče budoucích pěstounů svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, se souhlasem rodičů. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí o dočasném svěření dítěte pozbude právní účinky.

§ 45c

(1) Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat. Bylo-li dítě svěřeno do pěstounské péče jen jednomu z manželů, platí ustanovení § 33 obdobně.

(2) Pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu.

(3) Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti pěstouna; pokud má vlastní příjem a žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny.

§ 45d

(1) Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb podle zvláštního právního předpisu,7a) přechází na stát. Je-li výživné vyšší než příspěvek uvedený ve větě první, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem; tento rozdíl se vyplácí pěstounovi.

(2) Soud uloží rodičům, popřípadě jiným fyzickým osobám povinným poskytovat výživné dítěti, aby toto výživné poukazovaly příslušnému orgánu, který vyplácí pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zvláštního právního předpisu.7a)


7a)   § 37 a 38 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 46 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

12. § 47 zní:"§ 47

(1) Soud soustavně sleduje provádění výchovných opatření jím učiněných a hodnotí jejich účinnost. Soud může požádat obec nebo okresní úřad, aby namísto soudu sledovaly, zda jsou dodržována výchovná opatření učiněná soudem.

(2) Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost samo schopno vyjádřit svobodně svůj názor a poznatky, je třeba při výchovných opatřeních na jeho názor a poznatky vzít zřetel.".

13. § 48 se zrušuje.

14. V § 63 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta, která včetně poznámky pod čarou č. 7b) zní: "K návrhu na osvojení dítěte do ciziny je osvojitel povinen připojit pravomocné rozhodnutí o souhlasu s osvojením vydaném Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (§ 67 odst. 3).7b)


7b)   § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí.".

15. V § 67 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) K osvojení dítěte do ciziny je třeba souhlas Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.".

16. V § 70 se na konci odstavce doplňuje tato věta: "Soud je povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.".

17. V § 103 se slovo "ošetřovným." nahrazuje slovy, která včetně poznámky pod čarou č. 12) znějí: "platbou podle zvláštních právních předpisů.12)


12)   Například vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 176/1996  Sb., kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb. a zákona č. 329/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst. 2 se slova "Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeže (dále jen "Ústředí")" nahrazují slovy "Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen "Úřad")".

2. V § 26 odst. 3 se slovo "Ústředí" nahrazuje slovem "Úřad".

3. § 35 včetně poznámky pod čarou č. 58) zní:

"§ 35
Účast státního zastupitelství

(1) Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení ve věcech

a)   způsobilosti k právním úkonům,
b)   prohlášení za mrtvého,
c)   zápisu do obchodního rejstříku,
d)   uložení výchovného opatření podle § 43 odst. 1 a 2 zákona o rodině,
e)   nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy,
f)   pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti.

Oprávnění státního zastupitelství, popřípadě nejvyššího státního zástupce podat návrh na zahájení řízení podle zvláštních předpisů58) tím není dotčeno.

(2) Státní zastupitelství je v takovém řízení oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního vztahu.

(3) Ve věcech uvedených v odstavci 1 písm. d) až f) může státní zastupitelství podat ve veřejném zájmu návrh na zahájení řízení, nebylo-li zahájeno podle § 81 odst. 1 a 2 nebo na návrh jiného navrhovatele.


58)   Například § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, § 62 a 62a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.".

4. V § 178 odst. 2 se slova "orgánu péče o děti a orgánu obce, které jsou obeznámeny" nahrazují slovy "orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí, který je obeznámen".

5. V § 272 odst. 3 se slova "orgán péče o děti" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Čl. IV

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb. a zákona č. 350/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 73 odst. 6 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k).

2. § 75 včetně poznámek pod čarou č. 64) a 65) se zrušuje.

3. V § 86 se na konci textu odstavce 2 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tyto věty, které včetně poznámky č. 67) znějí: "těmto občanům s těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody I. stupně, občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody II. stupně a občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce jsou přiznávány mimořádné výhody III. stupně. Stupeň mimořádných výhod osvědčuje průkaz mimořádných výhod, a to I. stupeň průkaz TP, II. stupeň průkaz ZTP a III. stupeň průkaz ZTP/P. Průkaz mimořádných výhod je veřejnou listinou.67)


67)   § 134 občanského soudního řádu.".

4. V § 86 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Průkaz mimořádných výhod obsahuje údaj o přiznaném stupni mimořádných výhod, jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, fotografii občana, jeho podpis, datum vydání, označení orgánu, který průkaz vydal, a dobu platnosti průkazu. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Doba platnosti průkazu mimořádných výhod od data jeho vydání může činit u občana ve věku

a)   do 20 let nejvýše 5 let,
b)   20 až 50 let nejvýše 10 let,
c)   nad 50 let bez omezení.

(4) Platnost průkazu mimořádných výhod končí uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty nebo krádeže, odnětím mimořádných výhod, smrtí občana nebo prohlášením za mrtvého anebo rozhodnutím příslušného orgánu. Příslušný orgán rozhodne o neplatnosti průkazu mimořádných výhod v případě, že průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje nebo došlo k podstatné změně podoby občana nebo je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost.

(5) Vzory průkazu mimořádných výhod a požadavky na technické provedení fotografie občana stanoví prováděcí předpis.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

5. V § 102 odst. 1 se za slova "v hotovosti" vkládají slova "nebo na účet určený příjemcem dávky".

6. Za § 106 se vkládá nový § 106a, který zní:

"§ 106a

(1) Občan, kterému byly přiznány mimořádné výhody, je za účelem vydání průkazu mimořádných výhod (§ 86 odst. 2) povinen předložit jednu fotografii, která odpovídá jeho současné podobě. Občan, kterému byl vydán průkaz mimořádných výhod, je povinen dbát, aby údaje uvedené v průkazu odpovídaly skutečnosti, chránit průkaz před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím a ohlásit orgánu, který vydal průkaz, že některá z uvedených skutečností nastala. Orgánu, který vydal průkaz, je občan dále povinen na výzvu předložit průkaz ke kontrole a odevzdat neplatný průkaz.

(2) Každý, kdo nalezne průkaz mimořádných výhod nebo má v držení průkaz mimořádných výhod zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoliv okresnímu úřadu. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu průkazu mimořádných výhod, jestliže průkaz nalezne nebo jej jinak získá zpět. Okresní úřad, kterému je odevzdán průkaz podle předchozích ustanovení, je povinen jej odevzdat orgánu, který jej vydal.".

7. V § 177a odst. 1 se za slovo "podle" vkládá text "§ 86,".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Čl. V

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb. a zákona č. 169/1999 Sb., se mění takto:

1. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 8) se zrušuje.

2. V § 15 odstavec 2 zní:

"(2) Obec v přenesené působnosti

a)   rozhoduje
1.  o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni,
2.  o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče podle § 8a odst. 3 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.;
b)   oznamuje okresnímu úřadu, kterým rodinám, dětem a těhotným ženám je třeba poskytnout sociální péči, a spolupůsobí při jejím poskytování;
c)   organizuje výchovu občanů k partnerským vztahům a rodinnému životu.".

Poznámka pod čarou č. 9) se zrušuje.

3. § 19 včetně poznámky pod čarou č. 12) zní:

"§ 19

Okresní úřad

a)   rozhoduje
1.  o poskytování příspěvku na výživu dítěte12) a dalších účelových peněžitých a věcných dávek, které stanoví prováděcí předpis,
2.  o poskytování bezúročných půjček,
3.  o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované,
4.  o přijetí dítěte do stanice pečovatelské služby pro děti, kterou spravuje, a o úhradě za služby v ní poskytované,
5.  o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni;
b)   umožňuje výchovu občanů k partnerským vztahům a k rodinnému životu;
c)   poskytuje výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči manželům, rodičům a těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů;
d)   spolupracuje s orgány obcí, se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi.

12)   § 5 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.".Poznámky pod čarou č. 13) až 19) a č. 54) až 59b) se zrušují.

4. § 20 a 21 včetně poznámek pod čarou č. 20) a 53) se zrušují.

5. § 26 zní:

"§ 26
Oprávnění občanů působících v péči o rodinu

Při plnění úkolů jsou pověření členové a zaměstnanci orgánů obcí a okresních úřadů oprávněni navštěvovat rodinu v bytě; mají též právo požadovat od všech zúčastněných orgánů, organizací a občanů potřebné informace a vysvětlení.".

6. V § 34 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Okresní úřad vydává průkazy mimořádných výhod, vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti. Okresní úřad, kterému byl odevzdán neplatný průkaz mimořádných výhod (§ 106a zákona o sociálním zabezpečení), předá tento průkaz okresnímu úřadu, který jej vydal.".

7. V § 40 písm. b) se slova "zejména dětem a mládeži," zrušují.

8. V § 45 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až ch).

9. V § 51a odst. 1 písm. a) se bod 2 zrušuje.Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

10. V § 51a se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 25) zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 1.

11. V § 51a se zrušuje písmeno b) a zároveň se ruší označení písmena a) a slova "magistrátní úřad" se nahrazují slovem "magistrát".

12. V § 55 odst. 1 se zrušuje písmeno b) a zároveň se ruší označení písmena a).

13. V § 55 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 60) zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

14. V § 56 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

15. V § 56 odst. 1 písm. b) se slova "výchovy a" zrušují.

16. V § 56 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   místem trvalého pobytu občana, jde-li o vydání průkazu mimořádných výhod.".

17. § 56a se zrušuje.

18. V § 58 se písmeno ch) zrušuje.Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno ch).

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. VI

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb. a zákona č. 168/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až i), která včetně poznámky pod čarou č. 3h) znějí:

"c)   ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím jej vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví,
d)   ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou,
e)   v úmyslu ponížit lidskou důstojnost nezletilého dítěte použije vůči němu nepřiměřeného opatření,
f)   úmyslně se nepodrobí rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního právního předpisu, popřípadě nesplní některou z povinností, které mu tento zvláštní právní předpis ukládá,3h)
g)   zneužívá nezletilé dítě k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni jeho tělesného a rozumového vývoje,
h)   úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz mimořádných výhod,
i)   poruší jinou povinnost stanovenou zákonem o sociálním zabezpečení na úseku průkazů mimořádných výhod,

3h)   Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.".Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena j) a k).

2. V § 28 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a), h) až k) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.".

3. V § 74 odst. 2 se slova "orgán péče o dítě" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí".

4. V § 81 odst. 1 se slova "orgán péče o dítě" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí".

5. V § 92 odst. 1 se slova "orgán péče o dítě" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů

Čl. VII

V § 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 57/1995 Sb., se za slovo "služeb" vkládají slova "a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí" a za slovo "služby" se vkládají slova "nebo sociálně-právní ochranu dětí".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. VIII

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb., se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ab), které včetně poznámky pod čarou č. 23i) zní:

"ab)  výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně -právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu.23i)

23i)   § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Čl. IX

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 písmeno k) zní:

"k)   pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, provádí zřizovatel tohoto zařízení,".

2. V § 36 písmeno n) zní:

"n)   pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, zřizovatel tohoto zařízení,".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. X

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 357/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 písm. a) se za slovo "zaměstnanosti" vkládají slova " , o sociálně-právní ochraně dětí".

2. V § 9 odst. 2 se na konci textu písmena a) doplňují tato slova: " , s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,".

3. V Sazebníku správních poplatků se za položku 8 vkládá položka 8a, která zní:

"Položka 8a
a)  Vydání průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany   Kč 30,-  
b)  Vydání nového průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany z důvodu zničení či ztráty průkazu   Kč 50,-".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XI

Čl. VIII zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 158/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 věta druhá zní: "Za trvalý pobyt se podle tohoto zákona považuje též pobyt cizince na území České republiky hlášeného k pobytu podle zvláštních právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení.".Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje.

2. V § 5 odst. 5 se slova "dubna" nahrazují slovy "července" a slova "31. března" se nahrazují slovy "30. června".

3. V § 7 odst. 3 písm. a) se na konci doplňují tato slova, která včetně poznámky pod čarou č. 7a) znějí: "a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů podle zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,


7a)   § 26 odst. 2 zákona o rodině.".

4. V § 7 odst. 12 písm. c) se slovo "soudu" nahrazuje slovy "orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí".

5. V § 7 odst. 12 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

6. V § 7 odst. 12 písm. d) se slovo "opatrovníkem" nahrazuje slovem "poručníkem".

7. V § 7 odst. 12 písm. e) se slova "zákona o pěstounské péči," nahrazují slovy, která včetně poznámky pod čarou č. 36) znějí: "zvláštního právního předpisu,36)


36)   § 45a zákona o rodině.".

8. V § 7 odst. 12 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 18) zní:

"f)   rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního právního předpisu18) do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,

18)   § 45b odst. 2 zákona o rodině.".

9. V § 51 odst. 2 se slova "dubna do 31. března" nahrazují slovy "července do 30. června" a slova "dnem 31. března" slovy "dnem 30. června".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Čl. XIII

Čl. VII zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, se zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. XIV

Čl. XVIII bod 1 zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, se zrušuje a zároveň se ruší označení bodu 2.

ČÁST PATNÁCTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENĺ

Čl. XV

1. Průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydané před 1. červencem 2000 platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31. prosince 2001.

2. Období, jehož počátek připadl na 1. duben 1999, na které se přiznává sociální příplatek a příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 158/1998 Sb., se prodlužuje do 30. června 2000. Při nároku na sociální příplatek a příspěvek na bydlení se v době od 1. dubna 2000 do 30. června 2000 vychází ze stejného rozhodného příjmu, z něhož by se vycházelo při poskytování sociálního příplatku a příspěvku na bydlení v době od 1. ledna 2000 do 31. března 2000.

3. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí od 1. dubna 2000 do 30. června 2000, je podle zákona č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., kalendářní čtvrtletí od 1. října 1999 do 31. prosince 1999. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí od 1. dubna 2000 do 30. června 2000, je podle zákona č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšeného nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., ve znění zákona č. 242/1997 Sb., kalendářní čtvrtletí od 1. října 1999 do 31. prosince 1999.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou čl. IV bodů 3, 4, 6 a 7, čl. V bodů 6 a 16 a čl. X bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Právní psaní. 2. vydání

Právní psaní. 2. vydání

Jan Vučka - C. H. Beck

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. Druhé vydání ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Nepatřičné právo

Nepatřičné právo

Jakub Kříž - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Téma nespravedlivých zákonů slouží autorovi jako brána k úvahám o skutečné povaze práva a justifikaci práva pozitivního. Kniha seznamuje čtenáře s některými prvky právní filosofie Johna Finnise a s ním související školy nové teorie přirozeného práva a s argumentem neprávem Roberta ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.