Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


357

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Čl. I

Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, se mění takto:

1. V § 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

"h)   šlechtitelským rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál odpovídající popisu odrůdy v péči udržovatele odrůdy, který slouží k výrobě základního rozmnožovacího materiálu a nepodléhá uznávání. Na žádost udržovatele může být uznáván k využití pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu,".

Dosavadní písmena h), i), j), k) a l) se označují jako písmena i), j), k), l) a m).

2. V § 2 písm. i) se slova "Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "ústav")" zrušují.

3. V § 2 písm. j) se za slova "ze základního" vkládají slova "nebo z uznaného šlechtitelského" a slovo "ústavem" se zrušuje.

4. V § 3 se slovo "Ústav2)" nahrazuje slovy "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav")2)".

5. V § 4 odst. 1 se slova "a jejich hybridů" zrušují.

6. V § 6 odst. 2 písm. d) se za slovo "zemích" vkládají slova "a pod jakým názvem".

7. V § 6 odst. 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)   informaci o tom, zda je odrůda určena výhradně pro vývoz.".

8. V § 7 odst. 4 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)   odrůdy, u kterých je vyžadována registrace pouze pro vývoz.".

9. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Náklady za zkušební úkony spojené s registračním řízením hradí žadatel o registraci.".

10. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Zahraniční odrůdě se ponechává její původní název, pokud splňuje podmínky odstavce 1.".

11. V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) Ústav je povinen

a)   každoročně zveřejnit seznam všech odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize, včetně údajů o adresách jejich udržovatelů a osob majících práva k odrůdě podle zvláštního zákona,3)
b)   zveřejnit výsledky zkoušek užitné hodnoty nově registrovaných odrůd podle § 7 odst. 4.".

12. V § 15 odst. 1 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Odrůdy ovocných a okrasných dřevin, chmele a vinné révy se registrují na dobu patnácti let.".

13. V § 15 odstavec 4 zní:

"(4) Žádost o prodloužení registrace se předkládá ústavu nejpozději dva roky před uplynutím doby registrace.".

14. V § 20 odst. 1 písm. a) se za slova "zjištěnými ústavem" doplňují slova "i s výsledky jejich zkoušek,".

15. V § 20 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

16. V § 20 odst. 2 se za slovy "aby se seznámila" předložka "s" nahrazuje předložkou "se" a slovo "polními" se zrušuje.

17. V § 21 odst. 1 písm. a) se slovo "ústavem" zrušuje.

18. V § 22 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   porostů sloužících k výrobě základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu; porost genetických komponent sloužící k výrobě hybridní odrůdy je ve smyslu tohoto zákona považován za předstupeň v kategorii základní rozmnožovací materiál, u zelenin za šlechtitelský materiál,".

19. V § 22 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   souhlas majitele šlechtitelského osvědčení,3) je-li odrůda chráněna, nebo souhlas udržovatele odrůdy nechráněné podle zvláštního zákona3) k výrobě základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu pro uvádění do oběhu; jestliže je udržovatelů více, postačí souhlas jednoho z nich.".

20. V § 22 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Náklady za odborné úkony spojené s uznáváním hradí žadatel o uznání.".

21. V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Standardní rozmnožovací materiál musí být vyroben pod dohledem udržovatele.".

22. V § 24 se v druhé větě slova "pro standardní rozmnožovací materiál" zrušují.

23. V § 25 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 1.

24. V § 26 odst. 1 se za slova "materiál směsi" vkládají slova "druhů a".

25. V § 26 odst. 3 se slova "její množství," zrušují a za slova "jednotlivých druhů a" se vkládá slovo "názvy".

26. V § 27 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 6) znějí:

"(1) Celní orgán propustí rozmnožovací materiál do celního režimu volného oběhu6) nebo aktivního zušlechťovacího styku,6) pokud při podání celního prohlášení deklarant6) předloží povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu vydané ústavem. Povolení není nutné předkládat u dovozu rozmnožovacího materiálu

a)   odrůdy, která se může podle § 4 tohoto zákona v České republice uvádět do oběhu,
b)   druhů neuvedených v druhovém seznamu podle § 4 odst. 4.

(2) Povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu, který bude na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, vydá ústav na žádost osoby, která hodlá rozmnožovací materiál dovézt, (dále jen "dovozce"),

a)   je-li uhrazen správní poplatek, a
b)   je-li zabezpečen odběr vzorků ústavem pro následnou kontrolu.

6)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

27. V § 27 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál může být dovezen a uveden do oběhu,6) jen je-li v zemi původu úředně uznán jako základní nebo certifikovaný a je opatřen příslušným úředním dokladem.

(5) Dovozce je povinen oznámit ústavu každý jednotlivý případ dovozu základního certifikovaného a standardního rozmnožovacího materiálu nejpozději do sedmi dnů od jeho dovozu.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

28. V § 28 odst. 3 se na konci písmene b) doplňují slova "nebo směs".

29. V § 28 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)   název osoby,1) která zajišťuje výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu.".

30. V § 28 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Náklady na pořízení úředních návěsek a pojistek hradí žadatel.".

31. Nadpis pod § 31 zní: " Registrace činnosti, povinnost ohlašování a vedení záznamů".

32. V § 31 odstavec 1 zní:

"(1) Osoba,1) která zajišťuje výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu za účelem jeho uvedení do oběhu,6 ) musí být pro tento účel registrována u ústavu. Ústav na základě žádosti registruje osobu,1) která

a)   prokáže odbornou způsobilost podle požadavků, které ministerstvo uveřejní ve věstníku,
b)   uhradí správní poplatek.4)".

33. V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Při porušení zákona může být registrace zrušena.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

34. V § 31 odst. 4 se slova "v odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "v odstavcích 1 a 3".

35. V § 32 odstavec 1 zní:

"(1) Ministerstvo může, je-li vážně ohroženo zásobení trhu certifikovaným rozmnožovacím materiálem některých druhů uvedených v druhovém seznamu, stanovit a oznámit ve věstníku druhy, jejichž rozmnožovací materiál se smí po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve věstníku uvádět do oběhu jako obchodní, stanovit vlastnosti, které musí mít, a způsob jeho kontroly.".

36. V § 33 odst. 2 písm. a) se za slova "materiál vyrábí," vkládají slova "a na pozemky dotčené".

37. V § 33 odst. 3 písm. a) se za slova "materiál vyrábí," vkládají slova "a na pozemky dotčené".

38. V § 34 odst. 2 písm. e) se za slovo "nesplní" vkládají slova "registrační nebo".

39. Příloha č. 1 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

"Příloha č. 1 k zákonu č. 92/1996 Sb.

Druhový seznam podle § 4 odst. 1 zákona

Latinský název11)   Český název  
Agrostis tenuis Sibth.   psineček tenký
Agrostis stolonifera L.   psineček výběžkatý
Allium cepa L.   cibule
Allium porrum L.   pór
Allium sativum L.   česnek
Alopecurus pratensis L.   psárka luční
Apium graveolens L.   celer
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.   ovsík vyvýšený
Avena sativa L.   oves
Beta vulgaris L.   řepa (mimo odrůdy mangoldu)
Brassica napus L. (partim)   řepka
Brassica oleracea L. convar. oleracea L. var. gemmifera DC.   kapusta růžičková
- acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.   kadeřávek
- acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.   kedluben
- capitata (L.) Alef. var. sabauda   kapusta hlávková
- acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.   kapusta krmná
- capitata (L.) Alef. var. capitata L.   zelí hlávkové
- botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.   květák
- botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.   brokolice
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.   zelí pekingské
Cannabis sativa L.   konopí
Capsicum annuum L.   paprika
Carum carvi L.   kmín
Cichorium intybus L.   čekanka
Cucumis sativus L.   okurka
Cydonia oblonga Mill.   kdouloň (jen odrůdy využívané jako podnože)
Dactylis glomerata L.   srha laločnatá
Daucus carota L.   mrkev
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.   metlice trsnatá
Digitalis sp.   náprstník
Festuca arundinacea Schreb.   kostřava rákosovitá
Festuca ovina L.   kostřava ovčí
Festuca pratensis Huds.   kostřava luční
Festuca rubra L.   kostřava červená
X Festulolium festulolium (hybrid rodů Festuca x Lolium)   (hybrid rodů kostřava x jílek)
Fragaria x ananassa Duch.   jahodník velkoplodý
Glycine max (L.) Merr.   soja
Helianthus annuus L.   slunečnice
Hordeum vulgare L.   ječmen
Humulus lupulus L.   chmel
Juglans regia L.   ořešák vlašský
Lactuca sativa L.   salát
Lens culinaris Medik.   čočka
Linum usitatissimum L.   len
Lolium multiflorum Lam.   jílek mnohokvětý
Lolium perenne L.   jílek vytrvalý
Lolium x boucheanum Kunth.   jílek hybridní
Lupinus albus L.   lupina bílá
Lupinus luteus L.   lupina žlutá
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell   rajče
Malus Mill.   jabloň
Matricaria recutita L.   heřmánek pravý
Medicago sativa L.   vojtěška setá
Medicago x varia T. Martyn   vojtěška proměnlivá
Mentha x piperita L.   máta peprná
Papaver somniferum L.   mák
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill   petržel
Phacelia tanacetifolia Benth.   svazenka
Phaseolus vulgaris L.   fazol
Phleum pratense L.   bojínek luční
Pisum sativum L.   hrách a peluška
Poa compressa L.   lipnice smáčknutá
Poa nemoralis L.   lipnice hajní
Poa pratensis L.   lipnice luční
Prunus amygdalus Batsch   mandloň
Prunus armeniaca L.   meruňka
Prunus avium L.   třešeň
Prunus cerasus L.   višeň
Prunus domestica L.   slivoň
Prunus mahaleb L.   mahalebka (jen odrůdy využívané jako podnože)
Prunus persica (L.) Batsch   broskvoň
Pyrus communis L.   hrušeň
Raphanus sativus L.   ředkev a ředkvička
Ribes L.   rybíz , angrešt
Rubus fruticosus L.   ostružiník
Rubus idaeus L.   maliník
Secale cereale L.   žito
Sinapis alba L.   hořčice bílá
Solanum tuberosum L.   brambor
Spinacia oleracea L.   špenát
Trifolium hybridum L.   jetel švédský
Trifolium incarnatum L.   jetel nachový
Trifolium pratense L.   jetel luční
Trifolium repens L.   jetel plazivý
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.   trojštět žlutavý
Triticosecale Wittm.   tritikale
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.   pšenice obecná
Triticum durum Desf.   pšenice tvrdá
Triticum spelta L.   pšenice špalda
Vicia faba L.   bob
Vicia sativa L.   vikev setá
Vicia villosa Roth   vikev huňatá
Vitis L.   vinná réva
Zea mays L.   kukuřice (mimo odrůdy pukancové a cukrové)

11)   Názvy odpovídají "ISTA List of Stabilized Plant Names", 3. vyd., International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, 1988.".

40. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 92/1996 Sb.

Seznam druhů, pro něž jsou vydávány Seznamy doporučených odrůd podle § 17 zákona

Latinský název   Český název  
Allium cepa L.   cibule
Avena sativa L.   oves
Beta vulgaris L. var. altissima   cukrovka
Brassica napus L. (partim)   řepka
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L.   zelí hlávkové
Daucus carota L.   mrkev
Helianthus annuus L.   slunečnice
Hordeum vulgare L.   ječmen
Malus Mill.   jabloň
Phaseolus vulgaris L.   fazol
Pisum sativum L.   hrách a peluška
Prunus armeniaca L.   meruňka
Prunus avium L.   třešeň
Prunus cerasus L.   višeň
Prunus domestica L.   slivoň
Prunus persica (L.) Batsch   broskvoň
Pyrus communis L.   hrušeň
Secale cereale L.   žito
Solanum tuberosum L.   brambor
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.   pšenice obecná
Vicia faba L.   bob
Vitis L.   vinná réva
Zea mays L.   kukuřice (mimo odrůdy pukancové a cukrové).".

ČÁST DRUHÁ
PŘECHODNÉ USTANOVENĺ

Čl. II

Osoby, které byly registrovány podle § 31 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, musí požádat o registraci podle tohoto zákona do 60 dnů po nabytí jeho účinnosti, jinak registrace zaniká.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/ /1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

1. V Sazebníku správních poplatků se v položce 87 písmeno c) částka "Kč 250,-" nahrazuje částkou "Kč 50,-".

2. V Sazebníku správních poplatků se v položce 87 doplňuje písmeno d), které zní:

"d)   o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu (§ 31 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění zákona č. 357/1999 Sb.)    Kč 10 000,-".

3. V Sazebníku správních poplatků se za položku 92 vkládá položka 92a, která zní:

" Položka 92a
Podání žádosti

a)   o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu,     Kč 3 000,-
b)   o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu    Kč 500,-.".

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Antidiskriminační zákon a související předpisy - Praktický komentář

Antidiskriminační zákon a související předpisy - Praktický komentář

Jakub Tomšej, Petr Polák, Kristina Koldinska, Petra Presserová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

"Již od časů Velké francouzské revoluce přijímáme v obecné rovině zásadu, že lidé se rodí rovni v důstojnosti a právech, a přesto je třeba přiznat si, že moderní antidiskriminační právo, vyjádřené v České ... pokračování

Cena: 650 KčKOUPIT

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.