Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


356

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 159/1999 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1) se slova "§ 3 a 6 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů" zrušují.

2. V § 3 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

"d)   restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.2b)

2b)   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 2b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2c) včetně odkazů na poznámku pod čarou v textu.

3. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo "psychoterapeutů" vkládají slova "přírodních léčitelů," a za slovo "protetiků" se doplňují slova "ortopedických protetiků,2c) ortopedicko protetických techniků a zubních techniků,".

4. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova "komerčních právníků," včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušují.

5. V § 3 odst. 2 písmeno g) včetně poznámek pod čarou č. 9) a 9a) zní:

"g)   zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,9a)

9)   § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.
9a)   Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.".

6. V § 3 odst. 3 písmeno f) se slova "a lesních plodin" zrušují.

7. V § 3 odst. 3 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 20) zní:

"j)   výzkum, výroba a distribuce léčiv a výroba, distribuce a dovoz zdravotnických prostředků, které využívají jadernou energii nebo ionizující záření.20)

20)   Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
   § 62 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.  548/1991 Sb. a zákona č. 79/1997 Sb.
   Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
   Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).".

8. V § 3 odst. 3 písmeno l) včetně poznámky pod čarou č. 22) zní:

"l)   činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,22)

22)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.".

9. V § 3 odst. 3 písmeno v) včetně poznámky pod čarou č. 23d) zní:

"v)   výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech podle zvláštního právního předpisu,23d)

23d)   Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
   § 45 až 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

10. V § 3 odst. 3 se na konci písmene z) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno aa), které včetně poznámky pod čarou č. 23h) zní: "aa) provozování veřejně přístupné expozice v muzeích a galeriích podléhajících zvláštnímu právnímu předpisu.23h)


23h)   Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích.".

11. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 24a) zní:

"(4) Zahraniční fyzická osoba, která v zahraničí nepodniká a hodlá provozovat živnost na území České republiky, musí mít k tomuto účelu povolen pobyt24a) na území České republiky, nejedná-li se o občana členského státu Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu, která toto omezení nepřipouští, nebo o občana České republiky, který nemá na území České republiky trvalý pobyt.


24a)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

12. V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 25a) zní:

"d)   předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad.25a)

25a)   Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 25b) zní:

"(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a)   pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku,
b)   pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
c)   pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,

pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.25b)


25b)   Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.".

14. V § 6 odstavec 3 zní:

"(3) U právnické osoby musí všeobecné podmínky podle odstavce 1 splňovat odpovědný zástupce.".

15. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.".

16. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 25c) zní:

"(3) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 2, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které toto nařízení stanoví. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.25c)


25c)   Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.".

17. V § 7a odst. 2 větě první se slovo "potřebných" zrušuje a za slovo "dokladů" se vkládají slova "prokazujících skutečnosti podle odstavce 1 písm. a) a b)".

18. V § 7a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Vyžaduje-li některá z činností uvedených v odstavci 3 koncesi, může ji podnikatel provozovat jen v případě, že mu byla na tuto činnost koncese udělena.".Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

19. V § 7a se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Přílohou průkazu živnostenského oprávnění pro živnost provozovanou průmyslovým způsobem je seznam ohlašovacích živností vymezující podle odstavce 3 rozsah živnostenského oprávnění.".

20. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs a konkursní řízení nebylo ukončeno, může učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem správce konkursní podstaty.".Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

21. V § 8 odst. 6 se slova "(§ 22 odst. 3)" nahrazují slovy "(§ 22 odst. 4)".

22. V § 10 odst. 1 se za slovo "vzniká" vkládají slova "s výjimkou uvedenou v odstavci 7".

23. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "zahájení živnosti" nahrazují slovy "vzniku živnostenského oprávnění" a slova "poslední větě" se nahrazují slovy "větě druhé".

24. V § 10 odst. 2 písm. a) se za slova "živností ohlašovacích" vkládají slova "s údaji podle živnostenského rejstříku,".

25. V § 10 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)   koncesní listina s údaji podle živnostenského rejstříku; do jejího vydání pravomocné rozhodnutí, jímž byla udělena koncese.".

26. V § 10 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

27. V § 10 odst. 3 písm. a) se za slova "datum narození," vkládají slova "bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl pobyt povolen, umístění a označení organizační složky na území České republiky, jméno, příjmení a rodné číslo vedoucího organizační složky a adresu jeho pobytu na území České republiky,".

28. V § 10 odst. 3 písm. b) se spojka "a" za slovem "jméno" nahrazuje čárkou a za slovo "příjmení" se vkládají slova "a rodné číslo" a za slova "právnické osoby" se doplňují slova " , u zahraniční osoby umístění a označení organizační složky na území České republiky, jméno, příjmení a rodné číslo vedoucího organizační složky a adresu jeho pobytu na území České republiky,".

29. V § 10 odst. 3 se na konci za písmenem c) doplňuje tato věta: "Osvědčení lze vydat i pro více živností v působnosti téhož živnostenského úřadu.".

30. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Živnostenský list, rozhodnutí o udělení koncese, koncesní listina a osvědčení podle odstavce 3 jsou veřejnými listinami.".Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

31. V § 10 odst. 7 se první věta nahrazuje tímto textem: "Osobám uvedeným v odstavci 5 vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku v rozsahu zapsaného předmětu podnikání. Osobám uvedeným v odstavci 6 vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku.".

32. § 11 zní:

"§ 11

(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a která, nejde-li o manžela nebo manželku podnikatele, je v pracovněprávním vztahu k podnikateli. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 6 a 7), musí mít bydliště na území České republiky a musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka, nejedná-li se o občana České republiky. Znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka prokáže, jestliže

a)   je schopen plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
b)   umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.

(3) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit

a)   podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7), nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem,
b)   podnikatel, který je zahraniční fyzickou osobou a nemá na území České republiky povolen pobyt,
c)   podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v České republice. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví člena statutárního orgánu nebo statutární orgán, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob,
d)   podnikatel, který je zahraniční právnickou osobou. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví vedoucího organizační složky umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nesplňuje-li vedoucí organizační složky tyto podmínky, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

(5) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu příslušnému podle § 45 do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala.

(6) Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem.

(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu příslušnému podle § 50 do 15 dnů od ukončení výkonu funkce.

(8) Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst. 7).

(9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to tento zákon nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobně s výjimkou odstavce 8.

(10) Živnostenský úřad může v průběhu provozování živnosti povolit provozování živnosti bez odpovědného zástupce na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na dobu 6 měsíců, nemůže-li tím dojít k ohrožení životů a zdraví lidí.".

33. V § 12 odst. 1 se na konci doplňuje tato věta: "Živnost ohlásí nebo o koncesi požádá jménem zastoupeného zákonný zástupce.".

34. V § 12 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 28a) zní:

"(2) Zákonný zástupce ustanoví odpovědného zástupce podle § 11 se souhlasem soudu.28a)


28a)   Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.".

35. V § 13 se na začátek odstavce 2 vkládají tyto věty: "Pokud osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) hodlají pokračovat v provozování živnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Správce dědictví je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven.".

36. V § 13 odst. 4 větě první v části před středníkem se slova "podílu na živnosti" nahrazují slovy "práva vztahujícího se k provozování živnosti" a text odstavce za středníkem se nahrazuje tímto textem: "tuto skutečnost musí do 1 měsíce od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu, který byl naposledy místně příslušný (§ 45 odst. 1, § 50 odst. 1) pro zůstavitele. Průkaz živnostenského oprávnění pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) vydá živnostenský úřad příslušný pro tyto osoby podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví, není-li dále stanoveno jinak. Pokud tyto osoby ve lhůtě 6 měsíců nezískají vlastní živnostenské oprávnění, nemohou dále živnost provozovat.".

37. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 a 4 platí § 45, 46 a 50 obdobně.".

38. V § 17 odst. 1 větě druhé se za slovo "stánek" vkládají slova " , pojízdná prodejna" a slova "zejména prodejní" se nahrazují slovy "sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb".

39. V § 17 odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 29a) znějí:

"(2) Na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má užívací nebo vlastnické právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, jejíž je byt součástí, pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit živnostenskému úřadu příslušnému podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 nejméně 3 dny předem. To neplatí, jsou-li tyto provozovny uvedeny v ohlášení živnosti podle § 45 nebo v žádosti o koncesi podle § 50. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 4.

(3) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů,29a) byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.

(4) V oznámení podle odstavce 2 podnikatel uvede

a)   obchodní jméno,
b)   identifikační číslo,
c)   sídlo (trvalý pobyt, zahraniční osoba adresu pobytu podle § 5 odst. 4 a umístění organizační složky),
d)   adresu provozovny podléhající kolaudačnímu řízení a předmět podnikání v této provozovně,
e)   druh provozovny nepodléhající kolaudačnímu řízení (odstavec 1 věta druhá), její umístění a předmět podnikání v provozovně,
f)   datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně,
g)   právní titul užívání provozovny.

29a)   Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 29a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 29d) včetně odkazů na poznámku pod čarou v textu.

40. V § 17 se doplňují odstavce 5 až 11, které včetně poznámek pod čarou č. 29b) a 29c) znějí:

"(5) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 2, je povinen zahájení a ukončení činnosti v provozovně oznámit neprodleně živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází. Živnostenský úřad, který vydá na základě ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi průkaz živnostenského oprávnění, a provozování živnosti v provozovně je podle údajů v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, postupuje přiměřeně podle věty prvé.

(6) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 2 informuje podnikatele o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku.

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodním jménem podnikatele a jeho identifikačním číslem. Stánek a obdobné zařízení podle odstavce 1 musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání.

(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům29b) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také

a)   jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny,
b)   prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení,
c)   kategorií a třídou u ubytovacího zařízení29c) poskytujícího přechodné ubytování.

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření.

(10) Podnikatel může prodávat zboží, pokud jeho prodej nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Podnikatel je povinen označit automat svým obchodním jménem a identifikačním číslem. Umístění automatů oznámí podnikatel předem živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má být automat umístěn. Na oznámení se vztahuje ustanovení odstavce 4 přiměřeně. Prodej zboží pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním zákonem.

(11) Podnikatel, který provozuje živnost v provozovně podléhající kolaudačnímu rozhodnutí, může při slavnostech, sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích konaných v obci, v níž se provozovna nachází, prodávat i mimo tuto provozovnu potraviny a jiné zboží, které se při těchto příležitostech obvykle nabízí a jejichž prodej je předmětem jeho podnikání. Takový prodej je podnikatel povinen oznámit písemně obci nebo v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městské části nebo městskému obvodu, v nichž se akce koná, tak, aby obec oznámení obdržela nejpozději 3 dny před uskutečněním akce.


29b)   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
29c)   Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 29b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 29e), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou v textu.

41. V § 18 odst. 1 druhá věta v části před dvojtečkou zní: "Pro nabídku, prodej zboží (dále jen "prodej") a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona29e) tržní řád vymezí: ".

42. V § 18 odst. 1 písm. a) se za slova "a jejich rozdělení" vkládají slova "(např. podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby),".

43. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Obec může v obecně závazné vyhlášce vydané podle odstavce 1 stanovit, že se tato vyhláška nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány.".

44. V § 19 písm. a) se slova "získaná vyučením v oboru" nahrazují slovy "uvedená v § 21 a 22".

45. V § 19 písm. b) se slova "získaná jinak" nahrazují slovy "uvedená v příloze č. 2".

46. § 21 zní:

"§ 21

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje, není-li v příloze č. 1 stanoveno jinak,

a)   výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného tříletého učebního oboru30) a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
b)   vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
c)   vysvědčením o maturitní zkoušce31) v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo
d)   diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru.".

47. V § 22 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 30a) zní:

"(1) Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 mohou být nahrazeny

a)   výučním listem z příbuzného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příbuzného tříletého učebního oboru nebo studia v příbuzném oboru a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru živnosti,
b)   vysvědčením o ukončení studia příbuzného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než čtyři roky, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru,
c)   vysvědčením o maturitní zkoušce v příbuzném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
d)   diplomem nebo jiným dokladem o absolvování vysoké školy v příbuzném oboru a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru,
e)   osvědčením o rekvalifikaci30a) nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru,
f)   dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, nebo
g)   dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.

30a)   Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.".

48. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Praxí v oboru se pro účely tohoto zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

49. V § 22 odst. 5 se slova "Ministerstvem hospodářství a ministerstvy, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti provozovány." nahrazují slovy "ústředním orgánem státní správy pro živnostenské podnikání a ústředními orgány státní správy, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti provozovány.".

50. V § 24 se na konci doplňuje tato věta: "Je-li v příloze č. 2 uvedena odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle § 22 odst. 1 písm. e) a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru.".

51. § 25 zní:

"§ 25

Obory živností volných stanoví vláda nařízením. K provozování živností volných se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti (§ 7).".

52. V § 27 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Je-li v příloze č. 3 uvedena odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle § 22 odst. 1 písm. e) a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru.".

53. V § 27 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

54. V § 27 odst. 2 se slova "stanoviska orgánu státní správy uvedeného v § 52 odst. 1" zrušují.

55. § 29 se včetně skupinového nadpisu a poznámky pod čarou č. 32) zrušuje.

56. § 31 včetně poznámky pod čarou č. 33) zní:

"§ 31

(1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11), je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu.

(2) Podnikatel je povinen pro účely doručování písemností podle odstavce 11 viditelně označit obchodním jménem a identifikačním číslem místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku.

(3) Podnikatel je povinen zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží nebo poskytována služba, a nemá-li provozovnu, v místě podnikání, sídle nebo v místě organizační složky zahraniční osoby byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Splnění této podmínky se posuzuje podle § 11 odst. 2.

(5) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje.

(6) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům živnostenského úřadu prokázat totožnost.

(7) Provozování živnosti lze přerušit nejdéle na dobu 2 let. Hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.

(8) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle odstavce 7, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.

(9) Na základě oznámení podle odstavců 7 a 8 živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti v živnostenském rejstříku a o provedeném zápise vyrozumí podnikatele.

(10) Podnikatel je povinen mít v provozovně pro účely kontroly podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu průkaz živnostenského oprávnění nebo osvědčení vydané podle § 10 odst. 3.

(11) Podnikatel je povinen zajistit v místě podnikání, sídle a v místě organizační složky zapsané do obchodního rejstříku přijímání písemností.

(12) Podnikatel je povinen vydávat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby, není-li dále stanoveno jinak. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodním jménem a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Nepřesahuje-li účtovaná cena částku 20 Kč a při prodeji cenin, jízdenek hromadné dopravy, telefonních karet, denního a periodického tisku, zboží prodávaného prostřednictvím prodejních automatů a zboží souvisejícího s poskytováním doplňkových služeb v prostředcích železniční, autobusové, letecké a vodní dopravy, je podnikatel povinen doklad vydat pouze na žádost zákazníka, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Kopie dokladů je podnikatel povinen uschovávat po dobu 3 let ode dne jejich vydání, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(13) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.

(14) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost hygienických a bezpečnostních předpisů. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem.33)

(15) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy.23d)

(16) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.


33)   § 11 vyhlášky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.".

57. § 33 zní:

"§ 33

Všeobecné ustanovení

(1) Obchodními živnostmi se pro účel tohoto zákona rozumí zejména:

a)   koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod nebo velkoobchod),
b)   provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c)   provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí.

(2) Maloobchodem se pro účely tohoto zákona rozumí nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli.

(3) Velkoobchodem se pro účely tohoto zákona rozumí nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje k další podnikatelské činnosti.".

58. V § 34 odst. 1 úvodní věta zní: "Podnikatel provozující obchodní živnost uvedenou v § 33 písm. a) je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také: ".

59. § 35, 36 a 37 se zrušují.

60. § 41 se zrušuje.

61. V § 42 odst. 1 se za slova "oprávnění výrobky" vkládají slova "vyrábět a dále".

62. V § 43 se za slovo "zboží" vkládají slova "provozování cestovních kanceláří, poskytování ubytování, hostinská činnost, provozování zastaváren a".

63. V § 44 odst. 1 se slova "jakož i ustanovení § 36" zrušují.

64. V § 45 odstavec 1 zní:

"(1) Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to oznámit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Zahraniční právnická osoba ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky.".

65. V § 45 odst. 2 písm. a) se za slova "jméno a příjmení," vkládají slova "obchodní jméno", za slovo "bydliště" se vkládají slova "(název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo)", za slovy "zákaz činnosti" se slovo "nebo" zrušuje a za slovo "živnosti," se vkládají slova "nebo zda mu bylo v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4,".

66. V § 45 odst. 2 písm. c) se za slova "organizační složky v České republice" vkládají slova "(název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo)".

67. V § 45 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

"d)   místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),
e)   předmět podnikání,".

68. V § 45 odst. 2 písm. g) se slova "pokud jsou zřízeny" nahrazují slovy "ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění,".

69. V § 45 odst. 2 písm. h) se za slovo "živnosti" vkládají slova " ,€pokud datum zahájení není shodné se vznikem živnostenského oprávnění,".

70. V § 45 odst. 2 písm. i) se za slovem "živnosti" čárka nahrazuje středníkem a vkládají se tato slova: "osoba uvedená v § 5 odst. 4 může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu,".

71. V § 45 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)   údaj o tom, zda pro provozování živnosti zaměstnává zaměstnance.".

72. V § 45 odst. 3 písm. a) se za slovo "sídlo" vkládají tato slova: "(název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo)".

73. V § 45 odst. 3 písm. a) se slova "a údaj, zda jejich pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry nevylučují nebo neomezují jejich činnost ve statutárním orgánu právnické osoby," zrušují a za slovo "jednají" se vkládají slova "zda bylo této právnické osobě v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4,".

74. V § 45 odst. 3 písm. f) se slova "jsou-li zřízeny" nahrazují slovy "ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění,".

75. V § 45 odst. 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)   údaj o tom, zda pro provozování živnosti zaměstnává zaměstnance.".

76. V § 45 odst. 4 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru živnosti uvedeném v nařízení vlády vydaném podle § 73a.".

77. V § 45 se na konci odstavce 4 doplňují tyto věty: "Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu. Je-li rozsah výkonu živností vázán na doklad vydaný zvláštním orgánem nebo na doklad o odborné způsobilosti podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, musí být v předmětu podnikání rozsah podnikání vymezen v souladu s uvedenými doklady.".

78. § 46 včetně poznámky pod čarou č. 36c) zní:

"§ 46

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení

a)   výpis z evidence Rejstříku trestů,36c) ne starší 3 měsíců, (dále jen "výpis z Rejstříku trestů"), a je-li ustanoven odpovědný zástupce, také výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; zahraniční fyzická osoba též doklady podle § 6 odst. 4,
b)   doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
c)   zahraniční fyzická osoba doklady o pobytu podle § 5 odst. 4, nejedná-li se o osobu, která je občanem členského státu Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu, která omezení podle § 5 odst. 4 nepřipouští, nebo o občana České republiky, který nemá na území České republiky pobyt; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku, doklad prokazující, že má podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování,
d)   doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v němž je organizační složka zahraniční osoby umístěna,
e)   výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li v něm zapsána,
f)   doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem,
g)   prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

(2) Právnická osoba připojí k ohlášení

a)   výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne starší 3 měsíců,
b)   doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
c)   doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců,
d)   doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo,
e)   doklad o vlastnickém nebo jiném právu k umístění organizační složky zahraniční osoby,
f)   doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem,
g)   prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).


36c)   § 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.".

79. V § 47 odstavec 1 zní:

"(1) Má-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, podnikatel splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a netrvá-li překážka provozování živnosti, živnostenský úřad vydá nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti doručeno, živnostenský list.".

80. V § 47 odst. 2 písm. a) se za slova "organizační složky v České republice," vkládají slova "byla-li zřízena,".

81. V § 47 odst. 2 písm. b) se za slovo "číslo," vkládají slova "bylo-li přiděleno,".

82. V § 47 odst. 2 písm. c) se slova "a místo" zrušují a za slovo "podnikání" se vkládají slova "včetně rozsahu podle § 45 odst. 4,".

83. V § 47 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)   místo podnikání,".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

84. V § 47 odst. 2 písm. f) se za slova "dobu určitou" vkládají slova "nebo u osoby uvedené v § 5 odst. 4 na dobu povoleného pobytu,".

85. V § 47 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g)   den vzniku živnostenského oprávnění,".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

86. V § 47 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují tato slova: "s vymezením jeho rozsahu podle § 45 odst. 4,".

87. V § 47 odst. 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e)   den vzniku živnostenského oprávnění,".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

88. V § 47 odstavce 4 až 9 znějí:

"(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad podnikatele ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání živnostenského listu.

(5) Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, platí, že ohlášení bylo od počátku bez závad. Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení podle § 10 odst. 5 a 6, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel v průběhu řízení závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, živnostenský úřad řízení ukončí vydáním živnostenského listu.

(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10 odst. 5 a 6, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

(7) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů vydat živnostenský list ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.

(8) Zjistí-li živnostenský úřad příslušný podle § 45, že živnostenský list byl vydán v rozporu se zákonem, oznámí tuto skutečnost podnikateli a živnostenský list zruší a ohlášení znovu projedná podle § 47. Podle okolností případu rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo vydá nový živnostenský list.

(9) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení živnostenského listu živnostenský úřad kdykoli opraví vydáním opraveného živnostenského listu a doručí jej podnikateli.".

89. § 48 zní:

"§ 48

(1) Živnostenský úřad zašle opis živnostenského listu nebo výpis z něj, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli (dále jen "opis živnostenského listu") místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů a Českému statistickému úřadu. Opis živnostenského listu zašle živnostenský úřad též úřadu práce a příslušné správě sociálního zabezpečení místně příslušným podle bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky zahraniční osoby a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny živnostenského listu, včetně změn průkazu živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 47 odst. 8 a 9. Opis živnostenského listu zašle též živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má podnikatel místo podnikání, a dalšímu orgánu, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

(2) Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění zahraničních osob a právnických osob založených zahraničními osobami zašle živnostenský úřad též místně příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie.

(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 ve lhůtě 30 dnů ode dne vydání živnostenského listu, jeho změny nebo ode dne vydání opatření podle § 47 odst. 9 nebo ode dne právní moci rozhodnutí.".

90. § 49 zní:

"§ 49

(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle okolností případu provede změnu živnostenského listu vydáním živnostenského listu se změněnými údaji nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší anebo písemně podnikatele vyrozumí o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů a stanoví nejméně 15denní lhůtu pro splnění této povinnosti a změnu průkazu živnostenského oprávnění do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.

(3) Jedná-li se o změnu údajů, v jejichž důsledku dochází ke změně místní příslušnosti živnostenského úřadu, je ode dne vzniku změny místně příslušným úřadem k úkonům podle tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, živnostenský úřad místně příslušný podle nového sídla nebo trvalého pobytu podnikatele a u zahraniční osoby podle povoleného pobytu, místa podnikání nebo podle umístění organizační složky, a to i v případě, že podnikatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1. Řízení o uložení pokuty, pozastavení provozování živnosti a zrušení živnostenského oprávnění dokončí živnostenský úřad, který řízení zahájil. Osoba povinně zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodního jména, sídla, místa podnikání a zahraniční osoba též k ohlášení změny umístění organizační složky připojuje doklad o jejím provedení v obchodním rejstříku. Dojde-li ke změně místní příslušnosti živnostenského úřadu podle věty první, je původně místně příslušný živnostenský úřad povinen postoupit věc nově místně příslušnému živnostenskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne, kdy se o změně místní příslušnosti dozvěděl.

(4) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis změny do živnostenského rejstříku a současně o tom informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.".

91. V § 50 odstavec 1 zní:

"(1) Fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Zahraniční právnická osoba podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky.".

92. V § 50 odst. 2 větě první se slova "§ 45 odst. 2 a 3" nahrazují slovy "§ 45 odst. 2 až 4".

93. V § 50 odst. 3 písm. a) se slova "anebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice" zrušují.

94. V § 50 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)   právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce.".

95. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese.".

96. V § 52 odst. 1 se věta třetí zrušuje a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Toto stanovisko živnostenský úřad nevyžaduje v případě, že orgán uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního předpisu.".

97. V § 53 odst. 1 se slova "lze předpokládat, že žadatel splní i další podmínky (§ 27 odst. 3)" nahrazují slovy "netrvá překážka provozování živnosti".

98. V § 53 odst. 2 se slova "zvláštních předpisů" nahrazují slovy "přílohy č. 3 k tomuto zákonu".

99. V § 53 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese.".Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

100. V § 53 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Osobě uvedené v § 5 odst. 4 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu povoleného pobytu.".

101. V § 53 odstavec 5 zní:

"(5) V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad uvede údaje podle § 54 odst. 2 písm. a) až e) nebo údaje podle § 54 odst. 3 písm. a) až d) a stanoví podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 2.".

102. V § 54 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Koncesní listinu živnostenský úřad vydá podnikateli do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.".Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

103. V § 54 odst. 2 písm. b) se za slovo "číslo," vkládají slova "bylo-li přiděleno,".

104. V § 54 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

105. V § 54 odst. 2 se doplňuje písmeno g), které zní:

"g)   den vzniku práva provozovat živnost.".

106. V § 54 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

107. V § 54 odst. 3 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f)   den vzniku práva provozovat živnost.".

108. V § 55 odst. 2 se za slovo "opis" vkládají slova "pravomocného rozhodnutí o udělení koncese a opis" a za slova "o jejím zrušení" se vkládají slova "a údaje o přerušení nebo o pozastavení provozování živnosti".

109. V § 56 odst. 1 se za slova "všechny změny" vkládají slova "a doplnění" a slova "od vzniku změn" se nahrazují slovy "ode dne jejich vzniku". Na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Pro oznámení změny sídla, trvalého pobytu a u zahraniční osoby změny adresy povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky platí § 49 odst. 3.".

110. V § 56 odst. 2 věta první zní: "Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese, vydá koncesní listinu se změněnými údaji nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší anebo písemně vyrozumí podnikatele o provedení změny v živnostenském rejstříku.".

111. V § 56 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Změny údajů týkajících se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese. V případě změny rozsahu předmětu podnikání vydá koncesní listinu se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

112. V § 56 odstavec 4 zní:

"(4) Na řízení o změně rozhodnutí o udělení koncese se vztahuje přiměřeně ustanovení § 52 a 53. Řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese podle § 27 odst. 2 zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu. Předloží-li podnikatel ke schválení ustanovení nového odpovědného zástupce, živnostenský úřad jej schvaluje v samostatném řízení.".

113. V § 57 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

"d)   výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku,
e)   stanoví-li tak zvláštní právní předpis,".

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f).

114. V § 57 odstavec 2 zní:

"(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud podnikatel před uplynutím doby, na kterou byly živnostenský list nebo koncesní listina vydány, oznámí změnu data ukončení provozování živnosti nebo požádá o změnu koncesní listiny vydané na dobu určitou v tomto údaji.".

115. V § 57 odst. 3 se slova "§ 52 odst. 1" nahrazují slovy "§ 55 odst. 2".

116. § 58 včetně poznámek pod čarou č. 38) a 38a) zní:

"§ 58

(1) Živnostenský úřad příslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 zruší živnostenské oprávnění, jestliže

a)   podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), ledaže v případě § 6 odst. 1 písm. b) je živnost provozována se souhlasem soudu podle § 12,
b)   nastanou překážky podle § 8, nebo
c)   podnikatel o to požádá.

(2) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 1 zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Obdobně živnostenský úřad postupuje v případě, že zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 4), tuto podmínku nesplňuje.

(3) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 1 může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky.

(4) V případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení38) a podnikateli bylo uloženo odstranit závady, může živnostenský úřad příslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 v odpovídajícím rozsahu zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti, jestliže podnikatel neodstraní závady do 1 roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, do 1 roku od rozhodnutí.

(5) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 1 zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele doloženou souhlasem správce daně, je-li tento souhlas vyžadován zvláštním zákonem.38a) Nedoloží-li podnikatel tento souhlas, živnostenský úřad žádost o zrušení živnostenského oprávnění zamítne.

(6) Bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodů uvedených v odstavcích 2 až 4, může podnikatel ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

(7) Zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavců 2, 3, 4 živnostenský úřad neprodleně oznámí na úřední desce okresního úřadu příslušného podle § 45 odst. 1 a § 50 odst. 1 a podle místa podnikání. V oznámení uvede obchodní jméno právnické nebo fyzické osoby, její identifikační číslo, sídlo, místo podnikání, umístění organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, předmět podnikání a datum, k němuž bylo živnostenské oprávnění zrušeno. Oznámení musí být na úřední desce zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů.

(8) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až 4 živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení živnosti nesmí být delší než 1 rok.


38)   Např. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38a)   § 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 38a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 38b), včetně odkazů na poznámku pod čarou v textu.

117. § 59 se zrušuje.

118. V § 60 odstavec 1 zní:

"(1) Živnostenské úřady vedou v živnostenském rejstříku údaje o podnikatelích, kteří měli nebo mají v jejich územní působnosti sídlo, bydliště, zahraniční osoby pobyt podle § 5 odst. 4, místo podnikání nebo organizační složku umístěnou na území České republiky.".

119. V § 60 odst. 2 se slova "Do rejstříku se zapisuje: " nahrazují slovy "Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn: " a na konci odstavce se připojuje věta "Zápis musí být proveden do 5 pracovních dnů ode dne vydání průkazu živnostenského oprávnění nebo jeho změny nebo do 5 dnů ode dne, kdy se o změně údaje vedeného v živnostenském rejstříku dozvěděl.".

120. V § 60 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)   u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, identifikační číslo, obchodní jméno a místo podnikání, u odpovědného zástupce jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, a u zahraniční osoby též adresu organizační složky umístěné v České republice a u vedoucího organizační složky umístěné v České republice jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození; u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky zahraniční osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a dále adresa organizační složky umístěné v České republice,".

121. V § 60 odst. 2 písm. b) se slova "a místo" zrušují.

122. V § 60 odst. 2 písmena d) až i) znějí:

"d)   provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována včetně údajů o zahájení a ukončení provozování živnosti v nich,
e)   doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny,
f)   datum vzniku živnostenského oprávnění,
g)   datum zahájení provozování živnosti,
h)   pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
i)   datum zániku živnostenského oprávnění,".

123. V § 60 odst. 2 se na konci písmene j) doplňují tato slova: "a údaje o rozsahu živnostenského oprávnění podle § 7a odst. 8,".

124. V § 60 odst. 2 písmena k) až p) znějí:

"k)   údaj o tom, zda jsou v provozované živnosti zaměstnáváni zaměstnanci,
l)   prohlášení a zrušení konkursu,
m)   vstup právnické osoby do likvidace,
n)   překážky provozování živnosti podle § 8,
o)   přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,
p)   další doplňující údaje oznámené podnikatelem, které charakterizují jeho podnikatelskou činnost.".

125. V § 60 odstavec 3 zní:

"(3) Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje obchodní jméno, místo podnikání, u zahraniční fyzické osoby též umístění organizační složky v České republice, předmět podnikání, identifikační číslo, provozovny, provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, údaj o tom, zda jsou zaměstnáváni zaměstnanci, pozastavení a přerušení provozování živnosti, prohlášení a zrušení konkursu, překážky provozování živnosti a doplňující údaje oznámené podnikatelem, které charakterizují jeho podnikatelskou činnost, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní jméno, sídlo, u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České republice, identifikační číslo, předmět podnikání, provozovny, provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, údaj o tom, zda jsou zaměstnáváni zaměstnanci, pozastavení a přerušení provozování živnosti, prohlášení a zrušení konkursu, vstup do likvidace, překážky provozování živnosti a doplňující údaje oznámené podnikatelem, které charakterizují jeho podnikatelskou činnost. Ve veřejné části živnostenského rejstříku jsou údaje o podnikatelích, kterým trvá živnostenské oprávnění. Toto ustanovení platí obdobně pro ústřední evidenci podnikatelů.38b)".

126. V § 60 odst. 6 se odkaz na poznámku č. 38a) označuje jako č. 38b).

127. V § 60 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Údaje vedené v části rejstříku, která je veřejným seznamem, živnostenský úřad zveřejňuje. Toto ustanovení platí obdobně pro ústřední evidenci podnikatelů.38b)".

128. V § 60a větě první se slova "zvláštních zákonů" nahrazují slovy "zvláštních právních předpisů".

129. V § 60b větě druhé se doplňují tato slova: "a osob určených zvláštními právními předpisy".

130. Za § 60c se vkládá nový § 60d, který zní:

"§ 60d

(1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti.

(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 stanoví k odstranění nedostatků přiměřenou lhůtu.

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladné účinky.".

131. § 61 zní:

"§ 61

(1) Neoprávněným podnikáním je provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost.

(2) Za neoprávněné podnikání se považuje i jednorázové a nahodilé provozování živnosti po dobu jejího pozastavení podle § 58 odst. 2 až 4.".

132. § 62 zní:

"§ 62

(1) Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč.

(2) Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 750 000 Kč.

(3) Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(4) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.".

133. § 63 se zrušuje.

134. § 63a zní:

"§ 63a

(1) Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 50 000 Kč.

(2) Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč.

(3) Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 200 000 Kč.

(4) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.".

135. V § 64 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 39) zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2.

136. V § 65 odst. 1 písm. a) se spojka "a" nahrazuje spojkou "nebo" a slova "(§ 11 odst. 8)" se zrušují.

137. V § 65 odst. 1 písm. b) se slova "(§ 27 odst. 3)" zrušují.

138. V § 65 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)   porušuje povinnosti stanovené v § 31.".

139. V § 65 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy.".

140. V § 65 odst. 2 písm. a) se spojka "a" nahrazuje slovem "nebo", slova "(§ 11 odst. 6)" a slova "(§ 11 odst. 7)" se zrušují.

141. V § 65 odst. 2 písm. b) se slova "(§ 17 odst. 2)" zrušují.

142. V § 65 odst. 3 písm. a) se slova "(§ 11 odst. 6 věta první)" zrušují.

143. V § 65 odst. 3 písmeno c) zní:

"c)   neoznámí změny nebo doplnění údajů obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě bylo rozhodnuto o udělení koncese.".

144. V § 65 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Živnostenský úřad může uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 7 a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu (§ 31 odst. 8), pokutu až do výše 10 000 Kč.".Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

145. V § 66 odstavec 2 zní:

"(2) Řízení o uložení pokuty podle § 65 může živnostenský úřad zahájit do 1 roku ode dne, kdy se o skutečnosti uvedené v § 65 dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy taková skutečnost ještě trvala, a jedná-li se o nesplnění povinnosti ve lhůtě stanovené tímto zákonem, nejpozději do 3 let ode dne, kdy uplynula lhůta pro splnění povinnosti stanovená tímto zákonem.".

146. V § 66 odst. 3 větě druhé se slova "části šesté" zrušují.

147. V § 66 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pokutu podle § 65 odst. 1 až 3 lze uložit i osobě, která se dopustila porušení tohoto zákona jako podnikatel a jejíž živnostenské oprávnění již zaniklo.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

148. V § 66 odst. 5 větě třetí se před slovo "Pracovník" vkládá slovo "Pověřený" a slova "který provádí kontrolu" se zrušují.

149. § 70 zní:

"§ 70

Doručování

(1) Doručuje se zpravidla poštou. Živnostenský úřad může písemnost doručit i jiným vhodným způsobem.

(2) Podnikateli se písemnosti doručují na adresu naposledy uvedenou podnikatelem živnostenskému úřadu jako adresa sídla nebo místa podnikání. Je-li podnikatel zahraniční osobou, která zřizuje na území České republiky organizační složku, doručují se písemnosti na adresu naposledy uvedenou podnikatelem živnostenskému úřadu jako adresa organizační složky.

(3) Odpovědnému zástupci se doručuje na naposledy oznámenou adresu bydliště v České republice vedenou živnostenským úřadem.

(4) Jiným osobám se doručuje na adresu trvalého nebo povoleného pobytu v České republice naposledy oznámenou živnostenskému úřadu.

(5) Nebyl-li adresát, který je fyzickou osobou, zastižen, uloží se písemnost u živnostenského úřadu, v jehož obvodu je místo doručení, na poště nebo u orgánu obce a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nebyl-li na adrese právnické osoby zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn písemnost převzít, uloží se písemnost u živnostenského úřadu, v jehož obvodu je místo doručení, nebo na poště a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si fyzická nebo právnická osoba zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.".

150. V § 71 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

151. V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Fyzická nebo právnická osoba může být v řízení před živnostenským úřadem zastoupena zástupcem. Zástupce jedná v rozsahu plné moci udělené písemně nebo ústně do protokolu. Pravost podpisu písemné plné moci musí být úředně ověřena.".

152. § 72 včetně poznámky pod čarou č. 46) zní:

"§ 72

Pro účely řízení podle tohoto zákona je živnostenský úřad oprávněn požádat o vydání výpisu z Rejstříku trestů.46)


46)   Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.".

153. § 73a zní:

"§ 73a

(1) Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a seznam oborů živností volných. Do doby účinnosti nařízení vlády, jímž se vydává seznam živností volných, jsou živnosti volné ty živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti.

(2) Vláda nařízením stanoví seznam živností (§ 7 odst. 3), jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost uvedenou v tomto nařízení.

(3) Ministerstva, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti provozovány, vydají v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku, která stanoví způsob provádění a obsahovou náplň zkoušky, kterou lze prokázat odbornou způsobilost podle odstavce 2.".

154. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 101: Kovy a kovové výrobky se doplňuje obor živnosti "Modelářství".

155. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 103: Motorové a ostatní dopravní prostředky se doplňuje obor živnosti "Opravy pracovních strojů".

156. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 103: Motorové a ostatní dopravní prostředky název oboru živnosti "Opravy motorových vozidel" se nahrazuje názvem "Opravy silničních vozidel".

157. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 108: Potraviny a nápoje se doplňuje obor živnosti "Pekařství, cukrářství".

158. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 110: Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot se obor živnosti "Zpracování kůží" a obor živnosti "Zpracování kožešin" vypouští a skupina se doplňuje o obor živnosti "Zpracování kůží a kožešin".

159. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků se obor živnosti "Zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví" nahrazuje oborem "Zlatnictví a klenotnictví".

160. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků se doplňuje obor živnosti "Opravy hudebních nástrojů".

161. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 113: Stavebnictví se obor živnosti "Obkladačství" vypouští.

162. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 113: Stavebnictví se obor živnosti "Vodoinstalatérství" a obor živnosti "Topenářství" vypouští a skupina se doplňuje o obor živnosti "Vodoinstalatérství, topenářství".

163. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 113: Stavebnictví se doplňuje obor živnosti "Montáž suchých staveb".

164. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 114: Ostatní se doplňuje obor živnosti "Fotografické služby".

165. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 114: Ostatní se doplňuje obor živnosti "Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi".

166. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 114: Ostatní se obor živnosti "Čištění textilu" nahrazuje oborem "Čištění textilu a oděvů".

167. V příloze č. 1 ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI skupině 114: Ostatní se obor živnosti "Prodej drogistického zboží" vypouští.

168. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví u oboru živnosti "Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení,*) kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny" se ve sloupci 1 slovo "Výroba," vypouští a název oboru živnosti zní: "Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení,*) kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny".

169. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví u oboru živnosti "Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení*)" se ve sloupci 1 slovo "Výroba," vypouští a název oboru živnosti zní: "Montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení*)".

170. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky u oboru živnosti "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky" se ve sloupci 1 text "letecké techniky" nahrazuje textem "letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky", ve sloupci 2 text "Souhlas vydaný Státní leteckou inspekcí" se nahrazuje textem "Oprávnění vydané Úřadem pro civilní letectví" a ve sloupci 3 text zní: "§ 17 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů".

171. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje se obor živnosti "Provozování středisek kalibrační služby" vypouští.

172. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje u oboru živnosti "Výroba, opravy a montáž měřidel" text ve sloupci 3 zní: "§ 13 odst. 2 písm. d) a § 19 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů".

173. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 205: Elektrické stroje a přístroje u oboru živnosti "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" se ve sloupci 1 slovo "Výroba," vypouští a název oboru živnosti zní: "Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů".

174. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 205: Elektrické stroje a přístroje u oboru živnosti "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" se ve sloupci 1 slovo "Výroba," vypouští a název oboru živnosti zní: "Instalace a opravy elektronických zařízení".

175. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 207: Chemická výroba u oboru živnosti "Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující" se ve sloupci 1 slovo "prodej" nahrazuje slovem "dovoz" a text ve sloupci 2 "podle § 18 až 20" se nahrazuje textem "podle § 19 odst. 2".

176. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 207: Chemická výroba se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Výroba a zpracování paliv a maziv", text ve sloupci 2 zní:

"a)   vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a 5 let praxe v oboru, nebo
b)   úplné střední odborné vzdělání na střední odborné škole chemického směru, zakončené maturitní zkouškou a 10 let praxe v oboru".

177. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 207: Chemická výroba se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod", text ve sloupci 2 zní:

"a)   úplné střední odborné vzdělání na střední odborné škole technického směru zakončené maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
b)   vysokoškolské vzdělání technického směru a 2 roky praxe v oboru".

178. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 213: Stavebnictví u oboru živnosti "Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování" se ve sloupci 2 písm. a) text "středoškolské vzdělání stavebního směru" nahrazuje textem "úplné střední odborné vzdělání na střední odborné škole stavebního směru zakončené maturitní zkouškou".

179. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 213: Stavebnictví u oboru živnosti "Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování" se ve sloupci 2 písm. a) text "středoškolské vzdělání stavebního směru" nahrazuje textem "úplné střední odborné vzdělání na střední odborné škole stavebního směru zakončené maturitní zkouškou".

180. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 213: Stavebnictví u živnosti "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" text ve sloupci 2 se nahrazuje textem

"a)   vysokoškolské vzdělání stavebního směru a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
b)   středoškolské vzdělání stavebního směru a 8 let praxe v provádění staveb".

181. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní u oboru živnosti "Oční optika" se ve sloupci 2 na konci za slovo "zdravotnictví" vkládá text "nebo doklad o absolvování 3letého bakalářského studia v oboru oční optik-optometrista na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně nebo Lékařské fakultě Karlovy university v Praze nebo Přírodovědecké fakultě Palackého university v Olomouci".

182. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní u oboru živnosti "Výkon zeměměřických činností" se ve sloupci 2 písm. a) text "středoškolské vzdělání zeměměřického směru" nahrazuje textem "úplné střední odborné vzdělání na střední odborné škole zeměměřického směru zakončené maturitní zkouškou".

183. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní u oboru živnosti "Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany" se ve sloupci 2 text "střední škola požární ochrany" nahrazuje textem "úplné střední odborné vzdělání na střední odborné škole požární ochrany zakončené maturitní zkouškou".

184. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní u oboru živnosti "Horský průvodce" text ve sloupci 1 zní: "Průvodcovská činnost

a)   horská,
b)   tělovýchovná a sportovní,
c)   v oblasti cestovního ruchu",

text ve sloupci 2 zní: "odborná způsobilost pro horskou průvodcovskou činnost: § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

odborná způsobilost pro tělovýchovnou a sportovní průvodcovskou činnost:absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru s příslušnou specializacíodborná způsobilost pro průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu:středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a 3 roky praxe v průvodcovské činnosti".

185. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní u oboru živnosti "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin" se ve sloupci 2 text " ,a odborná způsobilost podle § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů" vypouští.

186. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Geologické práce", text ve sloupci 2 zní: "osvědčení odborné způsobilosti podle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů", text ve sloupci 3 zní: "s výjimkou geologických prací, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem podle § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů".

187. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Poskytování tělovýchovných služeb***)"……, text ve sloupci 2 zní: "absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru".

188. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici", text ve sloupci 2 zní: "absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru".

189. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Vodní záchranářská služba", text ve sloupci 2 zní: "§ 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů".

190. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví", text ve sloupci 2 zní:

"a)   vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
b)   středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru".

191. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Zastupování v celním řízení", text ve sloupci 2 zní: "středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodování se zahraničím, nebo vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v obchodování se zahraničím, nebo doklad o vykonání odborné celní zkoušky [§ 6 odst. 3 písm. b), c), d) vyhlášky č. 259/1997 Sb.]".

192. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže", text ve sloupci 2 zní: "vyučení v oboru kosmetička a odborná způsobilost podle § 8 odst. 2 nebo § 3 odst. 1 vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, obor: všeobecná (zdravotní) nebo dětská sestra, porodní asistentka (ženská sestra), lékař".

193. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu", text ve sloupci 2 zní:

"a)   absolvování střední zdravotnické školy ukončené maturitní zkouškou v oboru dětská sestra, nebo
b)   absolvování vyšší zdravotnické školy v oboru dětská sestra (ukončené absolutoriem)".

194. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Masérské, rekondiční a regenerační služby", text ve sloupci 2 zní:

"a)   absolvování střední zdravotnické školy zakončené maturitní zkouškou v oboru Rehabilitační pracovník či Fyzioterapeut,
b)   absolvování vyšší zdravotnické školy v oboru Diplomovaný fyzioterapeut,
c)   absolvování kvalifikačního kurzu zakončeného závěrečnou zkouškou, pořádaným zdravotnickým zařízením pověřeným Ministerstvem zdravotnictví k přípravě masérů v kategorii nižších zdravotnických pracovníků,
d)   absolvování lékařské fakulty a dosažení odborné způsobilosti v oborech fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (FBLR) či tělovýchovného lékařství, nebo
e)   absolvování Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy university Praha nebo Fakulty tělesné kultury Palackého university Olomouc se specializací pro rehabilitační obory".

195. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Provozování solárií", text ve sloupci 2 zní: "absolvování lékařské fakulty nebo absolvování Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy university Praha nebo Fakulty tělesné kultury Palackého university Olomouc nebo absolvování vyšší zdravotnické školy nebo absolvování střední zdravotnické školy zakončené maturitní zkouškou a osvědčení podle § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů".

196. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Aplikace, výroba a opravy

a)   protéz,
b)   trupových ortéz,
c)   končetinových ortéz,
d)   měkkých bandáží",

text ve sloupci 2 zní: "absolvování střední odborné školy s maturitou v příslušném oboru a 3 roky praxe v oboru".

197. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií*) nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty,**)", text ve sloupci 2 zní:

"a)   vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání restaurátorského nebo umělecko-výtvarného směru, nebo
b)   středoškolské vzdělání restaurátorského směru a 5 let odborné restaurátorské praxe",

text ve sloupci 3 zní:
"*) zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích,
**) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty".

198. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto: text ve sloupci 1 zní: "Nákup a prodej kulturních památek***) nebo předmětů kulturní hodnoty**)", text ve sloupci 2 zní: "specializované vysokoškolské vzdělání nebo specializované středoškolské vzdělání a 3 roky odborné praxe", text ve sloupci 3 zní:
"**) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
***) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči".

199. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje nový obor živnosti takto: text ve sloupci 1 zní: "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", text ve sloupci 2 zní: "ukončené středoškolské vzdělání a 3 roky odborné praxe v oblasti bezpečnosti práce".

200. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje nový obor živnosti takto: text ve sloupci 1 zní: "Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy", text ve sloupci 2 zní:

"a)   vysokoškolské vzdělání biologického směru a 1 rok odborné praxe,
b)   jiné vysokoškolské vzdělání příbuzného směru a 2 roky odborné praxe, nebo
c)   středoškolské vzdělání biologického směru zakončené maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe",

text ve sloupci 3 zní: "zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů".

201. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 214: Ostatní se doplňuje nový obor živnosti takto: text ve sloupci 1 zní: "Drezúra zvířat",
text ve sloupci 2 zní:

"a)   vysokoškolské vzdělání biologického směru a 1 rok odborné praxe,
b)   středoškolské vzdělání biologického směru zakončené maturitní zkouškou a 3 roky odborné praxe",

text ve sloupci 3 zní: "zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů".

202. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se text záhlaví sloupce 3 "Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3 živnostenského zákona" nahrazuje textem "Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 2 živnostenského zákona".

203. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví u oboru živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona" se ve sloupci 2 v písmenu a) za slovy "vyučení v" vkládají slova "tříletém učebním" a slova "nástrojař-puškař nebo zbrojíř" se nahrazují slovy "puškař nebo nástrojař se specializací na zbraně", v písmenu b) za slova "středoškolské vzdělání" se vkládají slova "technického směru zakončené maturitní zkouškou", v písmenu c) za slova "vysokoškolské vzdělání" se vkládají slova "technického směru" a za slovo "oboru" se vkládá slovo "nebo" a za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)   odborná způsobilost podle § 21 a 22 živnostenského zákona".

V textu "Pro nákup, prodej, půjčování a úschovu zbraní" se za slovo "prodej" vkládá slovo "přeprava", v písmenu a) se za slovo "vyučení" vkládají slova "v tříletém učebním oboru", v písmenu b) se za slovo "vyučení" vkládají slova "v tříletém učebním oboru" a slovo "zbrojíř" se nahrazuje slovy "nástrojař se specializací na zbraně" a slova "1 rok" se nahrazují slovy "nebo 1 rok",písmeno c) zní:

"c)   středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou a 2 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem nebo středoškolské vzdělání v odbornosti výzbrojní a výstrojní zakončené maturitní zkouškou a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo".

204. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví u oboru živnosti "Provozování střelnic" se ve sloupci 2 písm. a) za slovo "škole" vkládají slova "zakončené maturitní zkouškou" a ve sloupci 4 se slova "Příslušné ústřední orgány" nahrazují slovy "Příslušný orgán".

205. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin u oboru živnosti "Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče*)" text ve sloupci 1 zní: "Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče".

206. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin u oboru živnosti "Úřední měření" text ve sloupci 5 zní: "§ 13 odst. 2 písm. c) a § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů".

207. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 304 se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Výroba a opravy zubních náhrad", text ve sloupci 2 zní: "středoškolské odborné vzdělání v oboru zubní technik, 6 let praxe v oboru bez přerušení, pomaturitní specializační studium ve vzdělávacím zařízení schváleném Ministerstvem zdravotnictví (kritéria platí i pro odborné zástupce)", text ve sloupci 4 zní: "Ministerstvo zdravotnictví".

208. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 305: Elektrické přístroje u oboru živnosti "Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení" se ve sloupci 1 na konci doplňují slova "připojených k jednotné telekomunikační síti", ve sloupci 2 se slova "ve znění zákona č. 150/1992 Sb." nahrazují slovy "ve znění pozdějších předpisů" a ve sloupci 4 se slova "Ministerstvo hospodářství" nahrazují slovy "Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad".

209. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 305: Elektrické přístroje u oboru živnosti "Poskytování telekomunikačních služeb" text ve sloupci 4 zní: "Ministerstvo dopravy a spojů - Český telekomunikační úřad", text ve sloupci 5 zní: "zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů".

210. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI první obor živnosti ve skupině 307 zní: "Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické".Text ve sloupci 4 se zrušuje.

211. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 307: Výroba chemických výrobků se obor živnosti "Výroba a zpracování paliv a maziv" vypouští.

212. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 307: Výroba chemických výrobků u oboru živnosti "Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků stanovených Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, které se mohou prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny"text ve sloupci 1 zní: "nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny", text ve sloupci 2 zní: "Odborný kurz podle § 75 odst. 2 písm. i) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, pořádaný osobou uvedenou ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 52/1998 Sb., kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru farmacie nebo vysokoškolské vzdělání v oboru farmacie".

213. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní obor živnosti "Silniční motorová doprava osobní" text ve sloupci 4 zní:

"a)   dopravní úřad, v jehož obvodu má sídlo právnická osoba nebo trvalý pobyt fyzická osoba,
b)   u zahraniční osoby dopravní úřad, jehož příslušnost se určí podle kritérií stanovených v § 50 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.".

214. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní obor živnosti "Silniční motorová doprava nákladní" text ve sloupci 2 zní: "§ 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.u mezinárodní dopravy provozování silniční motorové dopravy vnitrostátní po dobu nejméně 3 roky před podáním žádosti o koncesi", text ve sloupci 4 zní:

"a)   dopravní úřad, v jehož obvodu má sídlo právnická osoba nebo trvalý pobyt fyzická osoba,
b)   u zahraniční osoby dopravní úřad, jehož příslušnost se určí podle kritérií stanovených v § 50 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.".

215. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní obor živnosti "Taxislužba"text ve sloupci 2 zní: "§ 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.", text ve sloupci 3 zní: "bezúhonnost a spolehlivost řidičů taxislužby a jejich odborná způsobilost podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů", text ve sloupci 4 zní: "dopravní úřad v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele; u zahraniční osoby dopravní úřad, jehož příslušnost se určí podle kritérií stanovených v § 50 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.".

216. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní u oboru živnosti "Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní" se ve sloupci 2 písm. a) za slovo "škole" vkládají slova "zakončené maturitní zkouškou".

217. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se obor živnosti "Obnova kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi" vypouští.

218. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní u oboru živnosti "Provozování vodovodů*) a kanalizací" se ve sloupci 2 v písmenu a) za slovo "vyučení" vkládá text "v tříletém učebním oboru" a v písmenu b) za slova "vzdělání v oboru" se vkládají slova "zakončené maturitní zkouškou".

219. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se obor živnosti "Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie" vypouští.

220. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se obor živnosti "Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení" vypouští.

221. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se obor živnosti "Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy" vypouští.

222. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní u oboru živnosti "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady" se ve sloupci 2 písm. a) za slova "vzdělání v oboru" vkládají slova "zakončené maturitní zkouškou", text ve sloupci 3 se vypouští a text ve sloupci 5 zní: "Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.".

223. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní u oboru živnosti "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" se ve sloupci 2 v písmenu a) za slovo "vyučení" vkládají slova "v tříletém učebním oboru", v písmenu b) za slova "v příbuzném oboru" se vkládají slova "zakončené maturitní zkouškou"a text ve sloupci 3 zní: "Bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.)".

224. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní u oboru živnosti "Služby soukromých detektivů" text ve sloupci 3 zní: "Bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.)".

225. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní u oboru živnosti "Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob" text ve sloupci 3 zní: "Bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.)".

226. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se doplňuje obor živnosti takto:text ve sloupci 1 zní: "Oceňování majetku pro*):

a)   věci movité,
b)   věci nemovité,
c)   nehmotný majetek,
d)   finanční majetek,
e)   podnik",

text ve sloupci 2 zní: "vysokoškolské vzdělání ekonomické či právní nebo v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oceňování majetku, nebopro činnost a) a b) úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a 5 let praxe v oceňování majetku. 2 roky praxe lze nahradit absolvováním postgraduálního studia podle zvláštního zákona**) nebo absolvováním celoživotního vzdělávání podle zvláštního zákona***) v rozsahu nejméně 2 akademických roků (4 semestrů) zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie", text ve sloupci 3 zní: "1) zamezení střetu zájmu,++)

2)   uchování důvěrnosti informací,+)
3)   řádné provozování živnosti++) a pojištění odpovědnosti za případné škody vzniklé v souvislosti s vykonávanou činností,+)
4)   zajištění systému jakosti a odpovědnosti++)",

text ve sloupci 4 zní:

"+)   Ministerstvo financí,
++) Ministerstvo průmyslu a obchodu",

text ve sloupci 5 zní:

"*)  /Podnikatel uvede příslušnou kategorii, kterou si stanoví s ohledem na svou odbornou způsobilost a provozovanou činnost
**)   § 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
***)   § 60 zákona č. 111/1998 Sb.
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. II

V § 6 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

"y)   navrhují živnostenskému úřadu zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele vůči státu.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Čl. III

V § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, se za slovo "osobám" vkládají slova " , zahraničním fyzickým osobám".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Čl. IV

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb., se mění takto:

1. § 14 zní:

"§ 14

Prodávající je povinen při ukončení činnosti v provozovně informovat živnostenský úřad11a) o tom, kde lze vypořádat případné závazky.".

2. V § 23 odst. 6 se slova "sídla, popřípadě místa podnikání" nahrazují slovy "umístění provozovny".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Čl. V

V § 28 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 142/1996 Sb., se slova "v odstavci 1 písm. a), c) a d)" nahrazují slovy "v odstavci 1 písm. a) až d)".

ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Čl. VI

1. Živnostenská oprávnění, která vznikla přede dnem účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak. Právo pozůstalého manžela pokračovat v provozování živnosti podle předchozí právní úpravy, získané přede dnem účinnosti tohoto zákona, zůstává zachováno.

2. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění podle bodu 1 a jeho zánik se řídí tímto zákonem. Bezúhonnost podnikatele, kterému vzniklo živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadní právní úpravy; to neplatí, jestliže byl podnikatel pravomocně odsouzen pro trestný čin po účinnosti tohoto zákona.

3. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost vázanou nebo na živnost koncesovanou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny doložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto zákonem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předchozích řízení.

4. Předloží-li osoby uvedené v bodě 3 živnostenskému úřadu doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad vydá živnostenský list nebo koncesní listinu, do nichž budou promítnuty změněné údaje. Při rozhodování o koncesi se postupuje přiměřeně podle § 52 a 53. Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší. Osobám, které ve lhůtě stanovené v bodě 3 nepředloží doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

5. Došlo-li ze zákona ke změně živnosti volné ohlašovací na živnost ohlašovací řemeslnou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny sdělit živnostenskému úřadu údaje potřebné k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost podle nové právní úpravy. Splní-li podnikatel tuto povinnost ve stanovené lhůtě, není povinen dokládat živnostenskému úřadu splnění podmínek odborné způsobilosti a živnostenský úřad mu vydá živnostenský list. Nesplní-li podnikatel povinnost podle věty druhé, živnostenský úřad podnikateli neprodleně živnostenské oprávnění zruší.

6. Došlo-li tímto zákonem pouze ke změně názvu živnosti, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list nebo koncesní listinu s novým názvem živnosti.

7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli průkaz živnostenského oprávnění, do něhož bude tato změna promítnuta.

8. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě nebo více samostatných živností, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne jeho účinnosti jsou povinny doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předcházejících řízení.

9. Doloží-li osoby uvedené v bodě 8 živnostenskému úřadu doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, provede změnu živnostenského listu vydáním živnostenských listů se změněnými údaji nebo rozhodne o udělení koncesí a vydá koncesní listiny. Při rozhodování o koncesích se postupuje přiměřeně podle § 52 a 53. Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

10. Nesplní-li osoby uvedené v bodě 8 ve stanovené lhůtě povinnost doložit doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti podle tohoto zákona, živnostenský úřad jim neprodleně živnostenské oprávnění zruší.

11. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona pro živnost, u níž došlo ke změně zvláštních podmínek provozování živnosti, aniž by současně došlo ke změně podle bodu 3, musí prokázat živnostenskému úřadu splnění odborné způsobilosti pouze u odpovědného zástupce, je-li ustanovován až po dni účinnosti tohoto zákona.

12. Živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která podle tohoto zákona již není živností, zaniká uplynutím 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; v této lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. Na skutečnost, že se nadále nejedná o živnost, živnostenský úřad podnikatele písemně upozorní ve lhůtě 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

13. Podnikatel, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona předložit živnostenskému úřadu seznam činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčími prvky technologického procesu.

14. Živnostenský úřad je povinen podnikateli, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, vydat po splnění povinnosti podnikatele podle bodu 13 jako přílohu živnostenského listu seznam živností podle § 7a odst. 8 tohoto zákona.

15. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen na výzvu živnostenského úřadu oznámit živnostenskému úřadu údaje o svém místě podnikání, sídle nebo organizační složce zahraniční osoby umístěné na území České republiky v souladu s § 45 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c), pokud tyto údaje živnostenský úřad nemá z předcházejících řízení. Oznamovací povinnost ve smyslu tohoto ustanovení se vztahuje i na podnikatele, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona a právo provozovat živnost jim vzniklo až zápisem do obchodního rejstříku provedeným po účinnosti tohoto zákona. Živnostenský úřad provede změnu průkazu živnostenského oprávnění do 6 měsíců ode dne oznámení uvedených údajů.

16. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen živnostenskému úřadu do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona doložit doklady o vlastnickém nebo jiném právu k objektům nebo místnostem, v nichž je umístěno sídlo, místo podnikání (liší-li se místo podnikání od bydliště) nebo organizační složka zahraniční osoby umístěné na území České republiky. Tato povinnost se vztahuje též na podnikatele, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona a právo provozovat živnost jim vzniklo až následným zápisem do obchodního rejstříku po účinnosti tohoto zákona.

17. Živnostenský úřad je povinen vydat na žádost podnikatele, kterému byl vydán průkaz živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost přede dnem účinnosti tohoto zákona, koncesní listinu podle § 54, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti.

18. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list.

19. Žádost o koncesi pro provozování živnosti, která se stala v důsledku právní úpravy tohoto zákona živností ohlašovací, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se považuje za ohlášení živnosti.

20. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona, vztahující se k živnosti, která je podle tohoto zákona živností koncesovanou, se považuje za žádost o koncesi, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto zákona.

21. Žádosti o udělení koncese podané přede dnem účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se projednají podle nové právní úpravy.

22. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ohlášení podle bodu 19, se projednají podle nové právní úpravy.

23. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění a o pozastavení provozování živnosti, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle nové právní úpravy, není-li dosavadní právní úprava pro účastníka řízení příznivější.

24. Zahraniční fyzická osoba, která provozuje živnost na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona a která není podnikatelem v zahraničí a na území České republiky má zřízený podnik, je povinna doklad o splnění podmínky pobytu za účelem podnikání (§ 5 odst. 4) doložit živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona, vyplývá-li pro něj tato povinnost z § 5 odst. 4. Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení zákona (§ 58 odst. 2).

25. Průkazy živnostenského oprávnění, které byly vydány podle dosavadní právní úpravy pro živnosti volné ohlašovací a jejichž název předmětu podnikání neodpovídá seznamu vydanému podle § 73a, je živnostenský úřad povinen, po projednání s podnikatelem, nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy, a to do 3 let ode dne účinnosti nařízení vlády vydaného podle § 73a.

26. Povolení udělená Ministerstvem kultury v době před 1. červnem 1992 podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pozbývají platnosti uplynutím lhůty 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

27. Úkony provedené podle bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 a 25 nepodléhají správnímu poplatku.

Čl. VII

Zrušuje se zákon č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů.

Čl. VIII

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce ode dne vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Jiří Kappel - C. H. Beck

Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována také pravidla, která v posledních letech přinesla do vnitrostátního, unijního i ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.