Vᚠnákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


352

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ZMĚNA ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘĺPRAVCĺCH

Čl. I

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 1 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 9), 9a) až 11) a 11a) až 16) znějí:

"(2) Tento zákon se nevztahuje na léčiva,1) krmiva,2) potraviny,3) kosmetické prostředky,4) nerosty,5) střelivo,6) výbušniny,7) radionuklidové zářiče a jaderné materiály,8) přípravky na ochranu rostlin,9) omamné a psychotropní látky,9a) chemické zbraně a jejich prekurzory,10) látky poškozující ozonovou vrstvu Země11) a na hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty,11a) pokud nakládání s nimi je upraveno zvláštními právními předpisy.

(3) Tento zákon se nevztahuje na železniční,12) silniční,13) vodní vnitrozemskou14) nebo leteckou15) přepravu nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a na tranzitní přepravu nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, které jsou pod celním dohledem,16) jen pokud s těmito látkami a přípravky není nakládáno podle tohoto zákona.


1)   Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.
2)   Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech.
3)   Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
4)   Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.
7)   Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
9)   Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
9a)   Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb.
10)   Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.
11a)   Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných půdních přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
12)   Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha I. k vyhlášce č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.
13)   Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.
14)   Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.
15)   Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č.  15/1971 Sb.
16)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 1 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 17) znějí:

"(4) Na vybraná paliva a maziva a jejich směsi, a to

a)   benziny, uvedené v položkách č. 2710 00 11, 2710 00 15, 2710 00 21, 2710 00 25 až 2710 00 39 celního sazebníku,
b)   palivo pro tryskové motory, uvedené v položce č. 2710 00 51 celního sazebníku, a střední oleje, uvedené v položce č. 2710 00 59 celního sazebníku,
c)   těžké oleje a plynové oleje, uvedené v položkách č. 2710 00 66 až 2710 00 68 celního sazebníku,
d)   topné oleje, uvedené v položkách č. 2710 00 74 až 2710 00 78 celního sazebníku,
e)   mazací oleje, uvedené v položce č. 2710 00 94 celního sazebníku,
f)   zemní plyn, uvedený v položkách č. 2711 11 00 a 2711 21 00 celního sazebníku,
g)   propan, uvedený v položkách č. 2711 12 11 až 2711 12 97 celního sazebníku,
h)   butan, uvedený v položkách č. 2711 13 10 až 2711 13 97 celního sazebníku,

se nevztahují ustanovení § 10 odst. 2, odst. 5 písm. c), odst. 7 a 8, § 16 a 18 až 20 tohoto zákona.

(5) Na odpady17) se vztahuje jen ustanovení § 11 a 12 tohoto zákona.


17)   Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.".

3. V § 2 odst. 1 se nahrazuje slovo "přirozeném" slovem "přírodním", slovo "přirozeného" slovem "přírodního" a za slovo "včetně" se vkládá slovo "případných".

4. V § 2 odst. 5 se slova "poskytuje dalším osobám a" nahrazují slovy "prodává, jejich prodej zprostředkovává nebo jiným způsobem je poskytuje dalším osobám, i když".

5. V § 2 odstavce 6 a 7 znějí:

"(6) Výrobcem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí nebo i jen vyvinula látky nebo přípravky, které hodlá uvést na trh pod svým jménem; za výrobce se považuje i právnická osoba mající sídlo v České republice, která je písemně zmocněna zahraničním výrobcem k jeho zastupování na území České republiky.

(7) Dovozcem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvede na trh látky nebo přípravky z jiného státu nebo uvedení takovýchto látek nebo přípravků na trh zprostředkuje.".

6. V § 2 se doplňují odstavce 13 až 15, které znějí:

"(13) Uvedení na trh je zpřístupnění látky nebo přípravku jiné právnické nebo fyzické osobě. Za uvedení na trh látky nebo přípravku se považuje také jejich dovoz na území České republiky, a to i pro vlastní potřebu výrobce nebo dovozce.

(14) Nakládání s látkou nebo přípravkem je každá činnost, jejímž předmětem je látka nebo přípravek, jejich výroba, dovoz, vývoz, distribuce, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková přeprava.

(15) Autorizovanou osobou je fyzická osoba, která je držitelem platného rozhodnutí o udělení autorizace podle tohoto zákona.".

7. V § 3 odst. 2 se za slovo "klasifikace" vkládají slova " , včetně kategorizace podle specifických účinků na zdraví člověka,".

8. V § 4 odst. 1 větě první se za slovo "účely" vkládají slova "registrace podle".

9. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Při klasifikaci přípravků lze místo výsledků toxikologických zkoušek vyžadovaných podle tohoto zákona použít i konvenční výpočtovou metodu stanovenou v nařízení vlády vydaném podle § 3 odst. 2.".

10. V § 5 odst. 1 se za slovo "přípravků" vkládají slova "pro účely registrace".

11. § 6 zní:

"§ 6 Povinnost registrace

(1) Výrobce a dovozce jsou před uvedením látky na trh povinni dát látku zaregistrovat, a to i v případě, kdy látka tvoří přísadu, příměs či nečistotu přípravku nebo je obsažena v přípravku jako jedna z jeho složek. Látka nebezpečná pro životní prostředí podle § 2 odst. 8 písm. o) může být registrována jen v případě, bylo-li provedeno posouzení vlivu na včely, ryby a zvěř.

(2) Povinnosti registrace podle tohoto zákona nepodléhají látky, které jsou

a)   uvedeny v Seznamu obchodovaných látek (EINECS) a v Seznamu látek nadále nepovažovaných za polymery (NLP),
b)   uvedeny v Seznamu nových látek (ELINCS),
c)   uvedeny na trh jedním výrobcem a dovozcem v množství nepřevyšujícím 10 kg za kalendářní rok,
d)   registrovány podle zvláštního zákona,1) až 9) pokud požadavky na registraci odpovídají požadavkům tohoto zákona,
e)   složkami přípravků, příměsemi, přísadami nebo nečistotami, jejichž koncentrace nepřevyšuje hodnoty uvedené v § 3 odst. 3,
f)   uváděny na trh jedním výrobcem nebo dovozcem v množství nepřevyšujícím 100 kg za kalendářní rok výhradně pro potřeby vědeckého výzkumu a vývoje nebo za účelem zjištění jejich vlastností nebo výhradně k použití v laboratořích,
g)   uváděny na trh jedním výrobcem nebo dovozcem výhradně pro potřeby aplikovaného výzkumu a vývoje, a to 1 rok od uskutečnění první dodávky,
h)   polymery, pokud neobsahují v kombinované formě 2 % nebo více jakéhokoliv monomeru neuvedeného v seznamech vydaných podle písmen a) a b).

(3) Výrobce nebo dovozce v případě, že množství látky podléhající povinnosti registrace je nižší než 1 000 kg za kalendářní rok od jednoho výrobce nebo dovozce, předkládá v závislosti na množství látky, uváděném na trh, podklady v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.

(4) Seznam látek nadále nepovažovaných za polymery (NLP) podle odstavce 2 písm. a) vydá ministerstvo nejpozději do 31. října 2000 a na technickém nosiči dat tyto seznamy poskytne v listopadu roku 2000 všem okresním úřadům, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátům měst Brno, Ostrava a Plzeň.

(5) Seznam podle odstavce 2 písm. b) vydá ministerstvo nejpozději do 31. října 2000 a průběžně jej doplňuje, na technickém nosiči dat tyto seznamy poskytne v listopadu roku 2000 všem okresním úřadům, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátům měst Brno, Ostrava a Plzeň; v následujícím období tak učiní vždy po aktualizaci tohoto seznamu.

(6) Za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví je možné požádat Ministerstvo zdravotnictví o prodloužení lhůty stanovené v odstavci 2 písm. g); tato lhůta může být prodloužena nejvýše o 1 rok.".

12. V § 7 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   bezpečnostní list nebezpečné látky podle § 14.".

13. V § 7 odst. 3 se slovo "neprodleně" nahrazuje slovy "do 30 dnů ode dne jejich zjištění".

14. V § 7 odst. 8 písm. l) se slovo "ekotoxilogických" nahrazuje slovem "ekotoxikologických".

15. V § 8 odst. 8 se slovo "neprodleně" nahrazuje slovy "do 15 dnů".

16. Název hlavy IV zní:

"HODNOCENĺ RIZIKA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
A PŘĺPRAVKŮ A NAKLÁDÁNĺ S NIMI".

17. V § 9 odst. 1 se slova "do 2 let" nahrazují slovy "do 3 let".

18. § 10 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a) zní:

"§ 10
Obecné podmínky nakládání s nebez pečnými látkami a přípravky

(1) Při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky je každý povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání.

(2) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání smějí nakládat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c), d), f), g), i), l) m), n) a o) jen tehdy, pokud nakládání s těmito nebezpečnými látkami nebo přípravky mají zabezpečeno autorizovanou osobou. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s nebezpečnou látkou nebo přípravkem může vykonávat buď autorizovaná osoba nebo fyzická osoba, kterou autorizovaná osoba prokazatelně zaškolila. Následné proškolování musí být prováděno nejméně jednou za rok. O zaškolení a následném proškolování musí být pořízen písemný záznam, který jsou právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání povinny uchovávat 3 roky.

(3) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou nakládat s nebezpečnými látkami a přípravky, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c), d), f), g), i), l), m), n) a o) v množství větším než 1 000 kg látek a přípravků stejné nebezpečné vlastnosti za kalendářní rok, pouze po splnění povinnosti písemného ohlášení této skutečnosti okresnímu úřadu příslušnému podle místa nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky. Tato povinnost se považuje za splněnou dnem doručení písemného ohlášení okresnímu úřadu.

(4) Pokud právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání nakládají s nebezpečnou látkou nebo přípravkem na území dvou nebo více okresů, ohlašují nakládání vždy tomu okresnímu úřadu, v jehož správním území právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání nakládají s nebezpečnou látkou nebo přípravkem podle odstavce 2.

(5) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání v písemném ohlášení podle odstavce 3, opatřeném datem vyhotovení a vlastnoručním podpisem, uvedou jméno a příjmení, státní občanství, bydliště a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. K písemnému ohlášení připojí

a)   seznam nebezpečných látek nebo přípravků, včetně jejich klasifikace, s nimiž budou nakládat podle odstavce 2,
b)   ke každé nebezpečné látce nebo přípravku, uvedeným v seznamu podle písmene a), bezpečnostní list,
c)   doklad o zajištění nakládání s těmito látkami nebo přípravky autorizovanou osobou podle § 18 až 20.

(6) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny písemně oznámit okresnímu úřadu každou změnu údajů, které uvedly ve svém písemném ohlášení, jakož i dokladů, které k tomuto ohlášení připojily, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(7) Fyzická osoba smí nakládat s nebezpečnými látkami a přípravky klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. a), f), g), i), l), m) a n) až po dovršení 18 let svého věku, a to za podmínky, že není zcela nebo zčásti zbavena způsobilosti k právním úkonům.

(8) Fyzická osoba starší 15 a mladší 18 let smí nakládat s nebezpečnými látkami a přípravky klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. f), g), i), l), m) a n) jen v rámci přípravy na povolání pod přímým dohledem autorizované osoby nebo jiné osoby, kterou autorizovaná osoba prokazatelně zaškolila. Následná školení musí být prováděna nejméně jednou za rok a písemný záznam o zaškolení a následných školeních je povinna právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání uchovávat 3 roky.

(9) Fyzická osoba starší 10 a mladší 18 let smí nakládat s nebezpečnými látkami a přípravky klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. b) a i), jestliže tyto látky a přípravky jsou součástí výrobků, které splňují technické požadavky na hračky.19a)

(10) Povinnosti uvedené v odstavcích 2, 3, 7 a 8 se nevztahují na nakládání s látkou nebo přípravkem karcinogenním, mutagenním a toxickým pro reprodukci s nižší nebezpečností pro člověka, vymezenými jako kategorie 3 v nařízení vlády vydaném podle § 3 odst. 2, a na používání vybraných paliv a maziv uvedených v § 1 odst. 4.

(11) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny umožnit zaměstnancům kontrolních a dozorových úřadů podle § 26 až 29 vstup na pozemky a do staveb užívaných k nakládání s látkami a přípravky a poskytnout jim informace o druhu a množství látky nebo přípravku, s nimiž je na pozemku nebo ve stavbě nakládáno.


19a)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.".

19. V § 11 odst. 2 písm. e) se slova "vysoce toxické," zrušují.

20. V § 12 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Označení obalů nebezpečných látek a přípravků uváděných na trh musí být provedeno výrazně a čitelně v českém jazyce a musí obsahovat tyto údaje:

a)   chemický, popřípadě i obchodní název nebezpečné látky,
b)   obchodní název přípravku a chemické názvy nebezpečných látek obsažených v přípravku, které zapříčiňují, že je přípravek klasifikován jako nebezpečný v rozsahu stanoveném podle § 13 odst. 3,
c)   jméno, příjmení (název), trvalý pobyt (sídlo) výrobce nebo dovozce nebo distributora, který uvádí nebezpečnou látku nebo přípravek na trh,
d)   výstražné symboly nebezpečnosti odpovídající klasifikaci nebezpečné látky nebo přípravku,
e)   označení specifické rizikovosti nebezpečné látky nebo přípravku podle nařízení vlády vydaného podle § 3 odst. 2 (označení R-věty formou textu),
f)   pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnou látkou nebo přípravkem podle nařízení vlády vydaného podle § 3 odst. 2 (označení S-věty formou textu).

(3) Na označení obalů nebezpečných látek a přípravků uváděných na trh se nesmí uvádět údaje, které neodpovídají jejich vlastnostem, například "netoxický", "neškodný", "neznečišující", "ekologický", "eko".".

21. V § 12 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

"(5) Výrobce, dovozce a distributor jsou povinni nebezpečné látky a přípravky určené pro prodej v maloobchodě opatřit návodem pro použití, popřípadě podrobnějšími pokyny pro předlékařskou první pomoc, neuvedenými na obalu.

(6) Povinnost označení obalů v českém jazyce nevylučuje možnost souběžného označení i v jiných jazycích.

(7) Výrobce, dovozce a distributor na obalech nebezpečných látek a přípravků klasifikovaných podle § 2 odst. 8 písm. b), d), e) a j) a obsahujících nejvýše 125 ml látky nebo přípravku nemusejí uvádět údaje podle odstavce 2 písm. e) a f). Stejně tak nemusejí uvádět tyto údaje na obalech obsahujících nejvýše 125 ml látky nebo přípravku klasifikovaných podle § 2 odst. 8 písm. h), jestliže nejsou určeny pro prodej v maloobchodě.".

22. V § 13 odstavec 2 zní:

"(2) Výrobce, dovozce a distributor při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečné látky jsou povinni informovat o jejích nebezpečných vlastnostech v souladu s tímto zákonem. Při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečného přípravku, které umožňují nákup přípravku, aniž by měl kupující možnost vidět označení přípravku před uzavřením kontraktu, musí výrobce, dovozce nebo distributor informovat o jeho nebezpečných vlastnostech.".

23. V § 14 odst. 1 ve větě druhé se za slovo "poskytnout" vkládá slovo "bezplatně" a ve větě třetí se slova "(Toxikologickému informačnímu středisku)" zrušují.

24. V § 15 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Pro vědecké, výzkumné a zkušební účely se tyto nebezpečné látky a přípravky smějí uvádět na trh v množství nepřesahujícím 0,1 kg od jednoho výrobce nebo dovozce za kalendářní rok.".

25. V § 15 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19b) zní:

"(2) Výrobce, dovozce a distributor smějí nebezpečné látky a přípravky uvedené ve vyhlášce ministerstva,19b) s výjimkou těch, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto zákona,

a)   vyrábět nebo uvádět na trh pouze pro stanovené účely nebo ve stanovené kvalitě, nebo
b)   používat pouze pro stanovené účely, ve stanovené kvalitě, stanoveným způsobem nebo za stanovených podmínek.

19b)   Vyhláška č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno.".

26. V § 16 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 20) zní:

"(1) Nikdo nesmí prodávat, darovat ani jiným způsobem poskytovat nebezpečnou látku nebo přípravek, které jsou klasifikovány podle § 2 odst. 8 písm. f), l), m) a n), spotřebitelům20) ani jiným fyzickým a právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s těmito látkami a přípravky.


20)   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 110/1997  Sb.".

27. V § 16 odst. 2 se slova "oprávněné k podnikání" zrušují a slova "písm. g) a i)" se nahrazují slovy "písm. a), g) a i)".

28. V § 16 odst. 3 se slova "oprávněné k podnikání" zrušují.

29. V § 16 odst. 4 a 5 se slova "písm. g) a i)" nahrazují slovy "písm. a), g) a i)" a za odstavec 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na nakládání s látkou nebo přípravkem karcinogenním, mutagenním a toxickým pro reprodukci s nižší nebezpečností pro člověka, vymezenými jako kategorie 3 v nařízení vlády vydaném podle § 3 odst. 2.".

30. § 17 zní:

"§ 17

(1) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny nebezpečné látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. a), f), g), i), l), m) a n)

a)   skladovat tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem a záměnou s jinými látkami a přípravky,
b)   zajistit vybavení skladu vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc a pro očistu osob a asanaci skladovacích prostor stanovenými zvláštními předpisy.1) až 4)

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 se nevztahují na nakládání s nebezpečnou látkou nebo přípravkem karcinogenním, mutagenním a toxickým pro reprodukci s nižší nebezpečností pro člověka, vymezenými jako kategorie 3 v nařízení vlády vydaném podle § 3 odst. 2.".

31. § 18 až 20 včetně poznámky pod čarou č. 20a) znějí:

"§ 18

(1) Autorizací podle tohoto zákona se rozumí vydání rozhodnutí o udělení autorizace fyzické osobě, které tuto osobu opravňuje k provádění školení o nakládání s nebezpečnou látkou nebo přípravkem podle tohoto zákona. Za podmínky uvedené v § 20 odst. 2 se oprávnění vztahuje též k odbornému dohledu nad nakládáním s nebezpečnou látkou nebo přípravkem a k navrhování opatření k nápravě zjištěných nedostatků při tomto nakládání. Tato oprávnění mohou být vykonávána pouze pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky těch vlastností, které jsou uvedeny v rozhodnutí o udělení autorizace.

(2) Žádost o vydání rozhodnutí o udělení autorizace podávají fyzické osoby písemně ministerstvu.

(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje

a)   jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt žadatele,
b)   vlastnosti látek podle § 2 odst. 8, které mají být předmětem rozhodnutí o udělení autorizace,
c)   datum a podpis žadatele.

(4) K žádosti podle odstavce 2 žadatel připojí

a)   doklady o odborné způsobilosti žadatele,
b)   doklad o zdravotní způsobilosti žadatele,
c)   doklad o bezúhonnosti.

§ 19

(1) Na základě žádosti podle § 18 odst. 2 až 4 vydá ministerstvo rozhodnutí o udělení autorizace fyzické osobě, která splňuje podmínky odborné způsobilosti, zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a která má trvalý pobyt na území České republiky.

(2) Odborná způsobilost podle § 18 odst. 4 písm. a) pro udělení autorizace, týkající se nakládání s nebezpečnou látkou a přípravkem klasifikovanými podle § 2 odst. 8, se prokazuje

a)   dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání příslušného oboru a dokladem osvědčujícím minimálně 3 roky praxe v příslušném oboru, nebo
b)   dokladem o vyšším odborném vzdělání příslušného oboru ukončeném absolutoriem nebo o středoškolském vzdělání příslušného oboru ukončeném maturitou a dokladem osvědčujícím minimálně 5 let praxe v příslušném oboru, nebo
c)   dokladem o vyšším odborném vzdělání ukončeném absolutoriem nebo o středoškolském vzdělání ukončeném maturitou a dokladem o vykonané zkoušce odborné způsobilosti a dokladem osvědčujícím minimálně 5 let praxe v příslušném oboru.

(3) Odbornou způsobilost podle § 18 odst. 4 písm. a) pro udělení autorizace, týkající se nakládání s nebezpečnou látkou a přípravkem klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c), d), lze prokázat též dokladem o odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů20a) ne starším než 5 let a dokladem osvědčujícím minimálně 5 let praxe v příslušném oboru.

(4) Zdravotní způsobilost podle § 18 odst. 4 písm. b) se prokazuje lékařským posudkem ne starším než 3 měsíce, jímž praktický lékař potvrdí zdravotní způsobilost fyzické osoby k výkonu činností podle § 18 odst. 1; bezúhonnost podle § 18 odst. 4 písm. c) se prokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce, kterým se prokáže, že fyzická osoba nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou bližší podmínky odborné způsobilosti, postup při jejich ověřování, prokazování zdravotní způsobilosti a postup při udělování a odnímání autorizace.

(6) Rozhodnutí o udělení autorizace se vydává na dobu 5 let. Platnost rozhodnutí o udělení autorizace může ministerstvo prodloužit vždy o dalších 5 let, pokud obdrží žádost o toto prodloužení nejpozději do 3 měsíců před skončením platnosti rozhodnutí. Ministerstvo rozhodne o prodloužení platnosti rozhodnutí o udělení autorizace nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy žádost obdrželo, a to na základě ověření splnění podmínek stanovených pro vydání rozhodnutí o udělení autorizace. Pokud zjistí, že některá z podmínek splněna není, žádost o prodloužení rozhodnutí o udělení autorizace zamítne.

(7) Oprávnění vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace nepřecházejí na jinou fyzickou osobu.

(8) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která závažným způsobem poruší tento zákon, opakovaně neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí ministerstva, nebo dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo rozhodnutí o udělení autorizace vydáno.

(9) Rozhodnutí o udělení autorizace zaniká

a)   uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nedojde -li k prodloužení platnosti rozhodnutí o udělení autorizace, nebo
b)   rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace, nebo
c)   smrtí fyzické osoby.

§ 20

(1) Autorizovaná osoba v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělené autorizaci je oprávněna provádět školení fyzických osob o nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky podle tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, provádět zaškolení a následná proškolování fyzických osob provádějících jednotlivé činnosti v rámci nakládání s látkami a přípravky.

(2) Autorizovaná osoba v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělené autorizaci je na podkladě smlouvy podle zákoníku práce, občanského zákoníku nebo obchodního zákoníku uzavřené mezi ní a právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání též oprávněna poskytovat odborné informace právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, pro které zajišuje nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky, a poskytovat zaměstnancům kontrolních a dozorových orgánů na jejich vyžádání informace o své činnosti.

(3) Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za nakládání s nebezpečnou látkou nebo přípravkem podle tohoto zákona.


20a)   Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

32. § 22 včetně poznámky pod čarou č. 21a) zní:

"§ 22

(1) Výrobce, dovozce a distributor nebezpečné látky nebo přípravku jsou povinni vést evidenci o druhu, množství a vlastnostech látky nebo přípravku. Evidence se vede za každou provozovnu21a) odděleně. Způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování ministerstvo stanoví vyhláškou.

(2) Výrobce, který vyrobí a uvede na trh, a dovozce, který doveze nebezpečnou látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství vyšším než 10 t za kalendářní rok, jsou povinni písemně oznámit ministerstvu údaje o druhu a množství nebezpečné látky a u nebezpečné látky vyrobené nebo dovezené v množství vyšším než 1 000 t za kalendářní rok též údaje o jejích vlastnostech, a to vždy k 15. únoru následujícího roku.

(3) Údaje, jejichž rozšiřování by mohlo způsobit výrobní nebo obchodní poškození výrobce nebo dovozce, mohou být v rámci oznamovacích povinností označeny výrobcem nebo dovozcem za předmět obchodního tajemství a mohou být ministerstvem poskytovány na vyžádání pouze dotčeným správním úřadům. Za předmět obchodního tajemství nelze označit údaje uvedené v § 7 odst. 8.

(4) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s nebezpečnými látkami a přípravky klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. f), jsou povinny vést evidenci těchto nebezpečných látek a přípravků. Evidence se vede pro každou nebezpečnou látku a přípravek odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství nebezpečných látek a přípravků, stavu zásob a název (jméno) osoby, které látka nebo přípravek byly vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně 5 let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné látky nebo přípravku.

(5) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provádějí ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci nebezpečnými látkami klasifikovanými podle § 2 odst. 8 písm. f), g), l), m), n) a o), jsou povinny písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději 48 hodin před započetím této činnosti okresnímu hygienikovi a obecnímu úřadu příslušnému podle místa provádění činnosti. V tomto oznámení musí být uvedeno přesné označení místa, kde bude dezinfekce, dezinsekce a deratizace prováděna, druh a přibližné množství použitého přípravku, způsob provedení (např. letecký postřik, pozemní postřik), den zahájení prací a předpokládaná doba trvání prací, název a sídlo provádějící firmy a jméno a spojení na odpovědného pracovníka. Do lhůty 48 hodin se nezapočítávají státní svátky, dny pracovního klidu a pracovního volna. Pro použití nebezpečných látek, které mohou poškozovat včely, ryby a zvěř, se použijí ustanovení zákona o rostlinolékařské péči9) a příslušného prováděcího předpisu.

(6) Okresní hygienik může nejpozději do 24 hodin před zahájením činnosti oznámené podle odstavce 5 stanovit zvláštní podmínky pro její provádění.

(7) Povinnosti uvedené v odstavci 5 se nevztahují na nakládání s látkou nebo přípravkem karcinogenním, mutagenním a toxickým pro reprodukci s nižší nebezpečností pro člověka, vymezenými jako kategorie 3 v nařízení vlády vydaném podle § 3 odst. 2.


21a)   § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.".

33. V § 25 písm. d) se slova "a při udělování autorizací k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky" zrušují.

34. V § 26 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)   navrhuje ministerstvu pozastavení výkonu autorizované činnosti na dobu nejvýše 30 dnů; zjistí-li, že autorizovaná osoba neplní podmínky stanovené rozhodnutím o udělení autorizace nebo již nesplňuje podmínky udělené autorizace, navrhne její odnětí,".

35. V § 27 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

"b)   stanoví právnickým osobám nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání podmínky a lhůty ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky, které jsou klasifikovány podle § 2 odst. 8 písm. f) až n), a při plnění povinností v § 6 až 8,
c)   ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty podle § 30 odst. 1 a 4,".

36. V § 27 odst. 1 se zrušuje písmeno d) a dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

37. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 21b) zní:

"(3) Úkoly okresního hygienika podle odstavce 1 v ozbrojených silách, bezpečnostních sborech a službách vykonávají Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra svými orgány.21b)


21b)   § 80 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.".

38. § 28 včetně poznámek pod čarou č. 22) a 23) zní:

"§ 28

(1) Okresní úřad na úseku ochrany životního prostředí

a)   přijímá ohlášení podle § 10 a údaje uvedené v ohlášení eviduje; ohlášení je povinen uchovávat nejméně po dobu 5 let,
b)   vyzývá právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků, zjistí-li, že neplní podmínky autorizace nebo nepodaly ohlášení podle § 10 odst. 3 a 4 anebo neoznámily změny údajů uvedených v ohlášení podle § 10 odst. 6; současně stanoví lhůtu pro zjednání nápravy,
c)   navrhuje ministerstvu pozastavení výkonu autorizované činnosti na dobu nejvýše 30 dnů v případech, kdy nejsou splněny podmínky udělené autorizace a autorizovaná osoba byla vyzvána ke zjednání nápravy,
d)   vyjadřuje se k povolování staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, pokud se mají užívat zcela nebo zčásti k nakládání s nebezpečnými látkami nebo přípravky stanovenými podle § 10 odst. 3,
e)   vyjadřuje se k připravovaným změnám výroby, které souvisejí s nakládáním s nebezpečnými látkami a přípravky stanovenými podle § 10 odst. 3,
f)   kontroluje, jak jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, zvláštních právních předpisů a rozhodnutí týkajících se nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,
g)   informuje živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání o závažných porušeních tohoto zákona a prováděcích předpisů,
h)   nařizuje opatření k odstranění protiprávního stavu v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, hrozí-li poškození zdraví nebo ohrožení života člověka, poškození životního prostředí, nebo jestliže k němu již došlo, může nařídit zneškodnění nebezpečné látky nebo přípravku na náklady jejich vlastníka, popřípadě držitele, není-li vlastník znám,
i)   zakazuje nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, jestliže nejsou splněny podmínky pro toto nakládání stanovené zvláštními právními předpisy a rozhodnutími a v důsledku toho došlo nebo by mohlo dojít k poškození zdraví nebo ohrožení života člověka anebo poškození životního prostředí,
j)   ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Vyjádření podle odstavce 1 písm. d) a e) není rozhodnutím podle správního řádu.22)

(3) Výkon státní správy podle tohoto ustanovení vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost.23)

(4) Působnost okresního úřadu uvedenou v odstavci 1 písm. f) v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech a službách vykonávají Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra svými orgány.21b), 23)

(5) Působnost okresního úřadu podle tohoto zákona na území hlavního města Prahy vykonává Magistrát hlavního města Prahy, na území měst Brna, Ostravy a Plzně magistráty těchto měst.


22)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
23)   Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.".

39. § 30 včetně poznámek pod čarou č. 24) a 25) zní:

"§ 30

(1) Okresní úřad, okresní hygienik nebo inspekce uloží pokutu do výše 200 000 Kč fyzické osobě, která nemá oprávnění k podnikání, jestliže

a)   neplní obecné podmínky pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky podle § 10 odst. 1, 7 a 8,
b)   prodá nebo daruje nebezpečnou látku nebo přípravek klasifikovaný podle § 2 odst. 8 písm. f), l), m) a n), s výjimkou látek nebo přípravků karcinogenních, mutagenních a toxických pro reprodukci s nižší nebezpečností pro člověka, vymezených jako kategorie 3 v nařízení vlády vydaném podle § 3 odst. 2,
c)   prodá nebo daruje nebezpečnou látku nebo přípravek klasifikovaný podle § 2 odst. 8 písm. a), g) a i) osobě mladší 18 let nebo osobě zcela nebo zčásti zbavené způsobilosti k právním úkonům,
d)   neplní podmínky udělené autorizace podle § 19.

(2) Okresní úřad nebo inspekce uloží pokutu do výše 500 000 Kč dovozci nebo výrobci, který

a)   neklasifikuje látky a přípravky podle § 3 odst. 1 a 4 před jejich uvedením na trh a neplní povinnosti podle právních předpisů vydaných k provedení tohoto zákona,
b)   neposkytuje jiné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání veškeré informace potřebné ke klasifikaci nového přípravku podle § 3 odst. 5.

(3) Okresní úřad nebo inspekce podle závažnosti porušení povinnosti uloží pokutu do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která

a)   zkouší vlastnosti látek a přípravků v rozporu se stanovenými metodami podle § 4 odst. 1,
b)   nedodržuje zásady správné laboratorní praxe podle § 5 odst. 1,
c)   neplní obecné podmínky pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky stanovené v § 10,
d)   nezabezpečí podmínky pro plnění rozhodnutí o autorizaci podle § 10 a 20,
e)   prodá nebo daruje nebezpečnou látku nebo přípravek klasifikovaný podle § 2 odst. 8 písm. f), l), m) a n), s výjimkou látek nebo přípravků karcinogenních, mutagenních a toxických pro reprodukci s nižší nebezpečností pro člověka, vymezenými jako kategorie 3 v nařízení vlády vydaném podle § 3 odst. 2,
f)   prodá nebo daruje nebezpečnou látku nebo přípravek, které jsou klasifikovány podle § 2 odst. 8 písm. a), g) a i), osobě mladší 18 let nebo osobě zcela nebo zčásti zbavené způsobilosti k právním úkonům,
g)   neplní podmínky skladování nebezpečné látky nebo přípravku, které jsou klasifikovány podle § 2 odst. 8 písm. a), f), g), i), l), m) a n), s výjimkou látek nebo přípravků karcinogenních, mutagenních a toxických pro reprodukci s nižší nebezpečností pro člověka, vymezenými jako kategorie 3 v nařízení vlády vydaném podle § 3 odst. 2, stanovené v § 17,
h)   nevede evidenci a neoznamuje nebezpečné látky a přípravky podle § 22,
i)   neplní povinnosti stanovené zákonem.

(4) Okresní hygienik uloží pokutu do výše 1 000 000 Kč výrobci nebo dovozci, který uvedl na trh neregistrovanou látku, na kterou se vztahuje povinnost registrace podle § 6 až 8.

(5) Okresní úřad nebo inspekce podle závažnosti porušení povinnosti uloží pokutu do výše 5 000 000 Kč výrobci nebo dovozci, který

a)   neplní požadavky na balení a označování nebezpečné látky nebo přípravku stanovené v § 11 až 13 a neposkytne řádně vyplněný bezpečnostní list podle § 14,
b)   neplní podmínky uvádění nebezpečných látek a přípravků na trh stanovené v § 15 a 16,
c)   neplní podmínky pro dovoz nebo vývoz vybraných nebezpečných látek a přípravků stanovené v § 21,
d)   poskytuje nepravdivě údaje, které jsou požadovány tímto zákonem.

(6) Pokutu do výše dvojnásobku částek uvedených v odstavcích 1 až 5 může uložit příslušný správní úřad právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání za opětovné porušení téže povinnosti.

(7) Za opětovné porušení téže povinnosti se považuje takové porušení povinnosti, k němuž došlo do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla za porušení téže povinnosti pokuta již uložena.

(8) Pokutu ukládá ten správní úřad, který jako první zahájil řízení. V případě, že bylo zahájeno řízení ve stejný den více správními úřady, dokončí řízení o uložení pokuty inspekce. Pokuty uložené okresním úřadem a okresním hygienikem vybírá a vymáhá okresní úřad. Pokuty uložené inspekcí vybírá a vymáhá příslušný finanční úřad. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.24)

(9) O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty inspekcí a okresním úřadem, s výjimkou pokut uložených podle odstavce 4, rozhoduje ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí okresního hygienika o uložení pokuty podle odstavců 1 a 4 rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví.

(10) Pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.25)

(11) Pokuty uložené okresním úřadem a okresním hygienikem jsou příjmem státního rozpočtu.

(12) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do 2 let ode dne, kdy se správní úřad oprávněný k uložení pokuty dověděl o tom, že právnická osoba nebo fyzická osoba nesplnily stanovenou povinnost, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy k nesplnění povinnosti došlo.


24)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
25)   Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb.".

40. V § 31 odst. 1 úvodní větě se slova "nebo přípravku" zrušují a v písmenu b) se slova "do 3 let" nahrazují slovy "do 2 let".

41. V § 31 odst. 3 se slova "po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "do 1. července 2000".

Čl. II Přechodná ustanovení

1. Souhlas k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, vydaný podle § 10 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za splnění ohlašovací povinnosti podle § 10 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění tohoto zákona.

2. Výrobce a dovozce chemického přípravku jsou povinni splnit povinnosti podle hlavy druhé a páté zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, do 1. července 2000.

3. Správní řízení vedená podle § 10 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, se ukončí ke dni účinnosti tohoto zákona.

4. Výrobce, dovozce a distributor, kteří v době nabytí účinnosti tohoto zákona nakládají s chemickými látkami a chemickými přípravky, které byly vyrobeny přede dnem účinnosti tohoto zákona a jejichž expirační doba přesahuje dobu končící po účinnosti tohoto zákona, nejsou povinni plnit do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona u těchto chemických látek a chemických přípravků povinnosti stanovené v § 11 a 12 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění tohoto zákona.

5. Výrobce, který vyrobí a uvede na trh, a dovozce, který doveze nebezpečnou látku vyrobenou nebo dovezenou v množství vyšším než 1 000 t za kalendářní rok, splní první oznamovací povinnost podle tohoto zákona k 15. únoru roku 2001 (§ 22 odst. 2).

6. Pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání provozující vázané živnosti ve skupině č. 207: Chemická výroba u oboru živnosti "Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující" podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se od účinnosti tohoto zákona nepožaduje odborná způsobilost podle § 19 odst. 2 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění tohoto zákona, a pro koncesované živnosti ve skupině č. 307: Výroba a prodej chemických výrobků u oboru živnosti "Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí" se od účinnosti tohoto zákona nepožaduje odborná způsobilost podle § 19 odst. 2 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/ /1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

V sazebníku správních poplatků se v položce 131a zrušuje písmeno b) a dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o odpadech

Čl. IV

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

"g)   s chemickými látkami a chemickými přípravky.6a)

6a)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999  Sb.".

2. V § 18 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 39 odst. 3 se písmeno j) zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ZMOCNĚNĺ K VYHLÁŠENĺ ÚPLNÉHO ZNĚNĺ ZÁKONA

Čl. V

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Rodinné právo, 3. vydání

Rodinné právo, 3. vydání

Zdeňka Králíčková, Milana Hrušáková, Lenka Westphalová a kolektiv - C. H. Beck

Třetí, podstatně přepracované a aktualizované vydání učebnice rodinného práva, napsané čtivě a srozumitelně, reaguje na poměrně rozsáhlou novelu občanského zákoníku a procesních předpisů ve věci tzv. dětských dlužníků. S ochranou majetkových zájmů dětí i zletilých je spojeno přijetí ...

Cena: 870 KčKOUPIT

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3 vydání

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 3 vydání

Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Ladislav Smejkal, TomᚠSyrový - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena teprve od 1. 1. 2012 zvláštním právním předpisem - zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato ...

Cena: 225 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Š 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.