Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


344

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 6. října 1999,

kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
OBECNÁ USTANOVENĺ

§ 1

(1) Na základě podpůrných programů podle § 2 odst. 3 zákona nebo programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje stát finanční podporu nebo pomoc podle kritérií stanovených tímto nařízením fyzickým nebo právnickým osobám, které

a)   zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu1) na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, loukách, pastvinách a ostatních plochách2) (dále jen "zemědělské pozemky"), jejichž celková výměra
1.  je nejméně 5 ha, nebo
2.  jde-li o zemědělské pozemky v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech (dále jen "velkoplošná zvláště chráněná území")3) nebo v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,4) je nejméně 2 ha, nebo
3.  jde-li o zemědělské hospodaření ekologickým způsobem na orné půdě, chmelnicích, vinicích a ovocných sadech nebo na zemědělských pozemcích, na nichž má být provedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení, je nejméně 1 ha, nebo
4.  jde-li o zemědělské pozemky v územích národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek (dále jen "maloplošná zvláště chráněná území"),5) je nejméně 0,5 ha, nebo
5.  jde-li o zemědělské pozemky, na nichž má být provedena výsadba reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení, je nejméně 0,25 ha, nebo
b)   zalesní v souladu se zvláštními právními předpisy6) nejméně 0,25 ha zemědělských pozemků, na nichž se zemědělsky hospodařilo na základě vlastnického práva, nebo
c)   založí na zemědělských pozemcích, na nichž se zemědělsky hospodařilo na základě vlastnického práva, prvek územního systému ekologické stability krajiny7) v katastrálních územích v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav,8) nebo
d)   odbahní rybník o výměře 1 až 5 ha, který obhospodařuje na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu.

(2) Zemědělské hospodaření na ostatních plochách2) potvrzuje v čestném prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory nebo pomoci, uvedeném v přílohách č. 26 a 27 k tomuto nařízení, příslušný územní odbor Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo"), ve vojenských újezdech pověřený orgán Ministerstva obrany.

(3) Finanční podporu nebo pomoc nelze poskytnout státním podnikům, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, s výjimkou státních podniků a rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva obrany a rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti ministerstva a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

§ 2

(1) Finanční podporu nebo pomoc poskytne ministerstvo, a to i v případě, jde-li o rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nebo Ministerstvo obrany na základě žádosti osoby uvedené v § 1 (dále jen "žadatel") při splnění dále stanovených kritérií.

(2) Finanční podpora nebo pomoc náleží při plnění stanovených kritérií po celý rok, ve kterém byla finanční podpora nebo pomoc poskytnuta. Finanční podporu nebo pomoc podle § 1 odst. 1 písm. a), c) a d) lze uvolňovat zálohově.

(3) Finanční podpory a pomoci lze při splnění stanovených kritérií poskytnout jednomu žadateli i na více podpůrných programů nebo programů pomoci podle tohoto nařízení.

§ 3

(1) Žádost o poskytnutí finanční podpory nebo pomoci (dále jen "žádost") podává žadatel příslušnému územnímu odboru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany, jde-li o právnickou osobu v jeho působnosti. Žádost se podává

a)   u finanční podpory nebo pomoci uvedené v § 1 odst. 1 písm. a), c) a d) do posledního dne měsíce února roku, ve kterém má být finanční podpora nebo pomoc poskytnuta,
b)   u finanční podpory nebo pomoci uvedené v § 1 odst. 1 písm. b) do 30. června roku, ve kterém má být finanční podpora nebo pomoc poskytnuta.

Není-li žádost příslušnému územnímu odboru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany v těchto lhůtách doručena, finanční podpora nebo pomoc se neposkytne.

(2) Žádost musí být doložena příslušnými doklady podle příloh č. 1 až 27 k tomuto nařízení. Čestné prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory nebo pomoci, uvedené v přílohách č. 26 a 27 k tomuto nařízení, podává žadatel nejpozději do 31. října roku, ve kterém byla finanční podpora nebo pomoc poskytnuta; potvrzení podle přílohy č. 12 bodu 3 a přílohy č. 13 bodu 3 k tomuto nařízení, potvrzení odborného lesního hospodáře uvedené v příloze č. 14 k tomuto nařízení a potvrzení podle přílohy č. 25 bodu 2 k tomuto nařízení podává žadatel nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém byla finanční podpora nebo pomoc poskytnuta.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, příslušný územní odbor ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za žádost podanou po lhůtě a finanční podpora nebo pomoc se neposkytne.

(4) Žadatel o finanční podporu podle § 10 písm. a) nebo o finanční pomoc podle § 16 písm. a) poskytne při podání žádosti příslušnému územnímu odboru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany informace nezbytné pro posouzení potřeby finanční podpory nebo pomoci uvedené v příloze č. 23 k tomuto nařízení.

(5) Ministerstvo poskytuje informace třetím osobám o tom, komu, v jaké výši a k jakému účelu byla finanční podpora nebo pomoc poskytnuta.

§ 4

(1) Finanční podpora nebo pomoc se poskytne, jestliže

a)   žádost splňuje kritéria stanovená tímto nařízením, je doložena příslušnými doklady a je podána ve stanovených lhůtách,
b)   žadatel má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky ke Státnímu fondu tržní regulace, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a splatné závazky vyplývající z již uzavřených smluv o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu,
c)   žadatel splnil povinnost, jejíž splnění ve stanovené lhůtě bylo uloženo pravomocným správním rozhodnutím vydaným na základě porušení právních předpisů upravujících ochranu složek životního prostředí,9) k němuž došlo v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, a za předpokladu, že
1.  správní pravomocné rozhodnutí bylo vydáno před 1. lednem roku, ve kterém se finanční podpora nebo pomoc poskytne, nebo
2.  správní pravomocné rozhodnutí je vydáno v období do 31. října roku, ve kterém se finanční podpora nebo pomoc poskytne,
d)   žadatel není v likvidaci a nebyl na jeho majetek podán návrh na prohlášení konkursu anebo nebyl prohlášen konkurs.

(2) Finanční podpora nebo pomoc se poskytne i v případě, že není splněna podmínka stanovená v odstavci 1 písm. c), pokud lhůta pro splnění povinnosti stanovená pravomocným správním rozhodnutím neuplynula do 31. října roku, ve kterém se finanční podpora nebo pomoc poskytne.

§ 5

(1) Výše finanční podpory nebo pomoci se určí

a)   pro finanční podporu nebo pomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) bodů 1 až 4 ve finančním ohodnocení 1 bodu s výjimkou části zemědělských pozemků, na nichž má být provedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení,
b)   pro finanční podporu nebo pomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) bodu 5 a § 1 odst. 1 písm. b) v sazbách v Kč za technickou jednotku provedeného výkonu, na který se finanční podpora nebo pomoc vztahuje,
c)   pro finanční podporu nebo pomoc podle § 1 odst. 1 písm. c) a d) v Kč podle výše prokázaných nákladů při dodržení dále stanovených limitů.

(2) Finanční ohodnocení finanční podpory nebo pomoci se vyjádří v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů.

(3) Částka připadající na jeden bod se stanoví podílem částky vyčleněné ministerstvem ze státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva a počtu bodů zjištěného na základě oprávněných žádostí podaných ve lhůtě na jednotlivé programy podpory nebo pomoci pro příslušný kalendářní rok. Částka uvedená ve státním rozpočtu pro příslušný kalendářní rok v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva se před výpočtem sníží o objem finančních prostředků potřebných k poskytnutí finanční podpory nebo pomoci pro vybrané podpůrné programy nebo programy pomoci.

(4) Sazby za technické jednotky provedeného výkonu jsou uvedeny v přílohách č. 13 a 15 k tomuto nařízení.

§ 6

(1) Nejsou-li splněna kritéria pro poskytnutí finanční podpory nebo pomoci, finanční podpora nebo pomoc se neposkytne.

(2) Ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany písemně vyrozumí o skutečnosti uvedené v odstavci 1 žadatele a ve vyrozumění uvede důvody, pro které nelze finanční podporu nebo pomoc poskytnout.

§ 7

(1) Ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany provádí podle zvláštních právních předpisů10) kontrolu využití finančních prostředků poskytnutých podle tohoto nařízení. Zjištěné nedostatky, pokud z nich vyplynula povinnost žadatele vrátit poskytnutou finanční podporu nebo pomoc, oznámí příslušnému finančnímu úřadu.

(2) Jestliže žadatel dosáhl poskytnutí finanční podpory nebo pomoci na základě nepravdivých údajů jím uvedených, vrátí v souladu se zvláštními právními předpisy11) poskytnutou finanční podporu nebo pomoc v plné výši a zaplatí stanovené penále.

(3) Jestliže žadatel

a)   v průběhu roku, ve kterém požádal o poskytnutí finanční podpory nebo pomoci, nesplnil některé z kritérií, na které bylo poskytnutí finanční podpory nebo pomoci vázáno, nebo
b)   nesplnil ve stanovené lhůtě povinnosti, které mu byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím [§ 4 odst. 1 písm. c) a § 4 odst. 2] v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků,

je povinen v souladu se zvláštními právními předpisy11) vrátit poskytnuté finanční prostředky v důsledku skutečností v tomto odstavci uvedených na celý program podpory nebo pomoci, kterého se tyto skutečnosti týkají.

(4) Jestliže žadatel nesplnil v průběhu roku, ve kterém mu byla poskytnuta finanční podpora nebo pomoc pouze některé z kritérií, na které bylo vázáno poskytnutí finanční podpory nebo pomoci na údržbu zemědělských pozemků [§ 10 odst. 1 písm. a) nebo § 16 odst. 1 písm. a)] z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, může ministerstvo nebo Ministerstvo obrany požadovat vrácení prostředků jen na tyto zemědělské pozemky.

§ 8

(1) Finanční prostředky jsou poukazovány na bankovní účet příjemce finanční podpory nebo pomoci. Příjemce finanční podpory nebo pomoci je účtuje podle zvláštních právních předpisů.12)

(2) Odvody finančních podpor nebo pomocí z minulých let a penále za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu se odvádějí přímo do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu, odvody finančních podpor nebo pomocí v běžném roce se odvádějí na účet, ze kterého byly finanční podpory nebo pomoci poskytnuty, penále se odvádí na účet příslušného finančního úřadu.

ČÁST DRUHÁ
PODPŮRNÉ PROGRAMY K PODPOŘE AKT IVIT PODĺLEJĺCĺCH SE NA UDRŽOVÁNĺ KRAJINY

§ 9
Finanční vyjádření podpory

Podpora ze státního rozpočtu (dále jen "podpora") se poskytuje ve finančních částkách

a)   odvozených od bodového hodnocení, jehož výše je uvedena v § 12 odst. 1 až 5,
b)   podle sazeb uvedených v § 12 odst. 6,
c)   podle výše prokázaných nákladů, maximálně do výše ceny stanovené v projektu k vytváření systému ekologické stability krajiny13) podle schváleného návrhu pozemkové úpravy8) (dále jen "projekt") při dodržení limitu uvedeného v § 12 odst. 7,
d)   podle výše prokázaných nákladů na odbahnění rybníka při dodržení limitů uvedených v § 12 odst. 8.

§ 10
Druhy podpůrných programů

(1) Podpůrné programy se stanoví na

a)   údržbu zemědělských pozemků přispívající k udržování krajiny v náležitém stavu podle zvláštních právních předpisů,9)
b)   vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele ekologickým způsobem,
c)   vápnění zemědělských pozemků s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH,
d)   hnojení zemědělských pozemků s ornou půdou organickými hnojivy,14)
e)   změnu struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou,
f)   změnu struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení na zemědělských pozemcích včetně údržby takto vzniklých porostů,
g)   změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků včetně ochrany lesních porostů takto vzniklých do jejich zajištění,15)
h)   založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny,7)
i)   odbahnění a obnovu funkce rybníků v katastrálních územích s průměrnou cenou zemědělských pozemků 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší, nejde-li o zemědělské pozemky ve velkoplošných zvláště chráněných územích3) a zemědělské pozemky v ochranných pásmech 1. a 2. stupně vodárenských nádrží.17)

(2) Podpora se poskytne na podpůrné programy na odbahnění rybníků a na zemědělské pozemky v katastrálním území s přiřazenou průměrnou cenou zemědělských pozemků podle zvláštních právních předpisů16) (dále jen "zemědělské pozemky s průměrnou cenou") 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší, nejde-li o zemědělské pozemky ve velkoplošných zvláště chráněných územích3) a zemědělské pozemky v ochranných pásmech 1. a 2. stupně vodárenských nádrží.17)

§ 11
Kritéria pro poskytnutí podpory

(1) Kritériem pro poskytnutí podpory na podpůrné programy podle § 10 je:

a)   udržování celé výměry zemědělských pozemků žadatele uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), na nichž žadatel zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva nebo jiného právního důvodu a toto doloží podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení, v náležitém stavu podle zvláštních právních předpisů;9) do celkové výměry obhospodařovaných zemědělských pozemků se nezapočítá výměra zemědělských pozemků s výskytem náletů dřevin nebo zemědělsky neobdělávaných mokřadů, jestliže je to v souladu s nezemědělskými záměry využívání pozemků doloženými potvrzením ministerstva nebo Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení; na tyto zemědělské pozemky se podpora neposkytne,
b)   skutečnost, že žadatel není zařazen do seznamu zpracovaného příslušným okresním úřadem, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí při obhospodařování zemědělských pozemků [§ 4 odst. 1 písm. c) a § 4 odst. 2], které jim byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím; seznamy se předávají ministerstvu a Ministerstvu obrany v termínech k poslednímu dni měsíce února a k 31. říjnu kalendářního roku,
c)   skutečnost, že žadatel nepožádá v roce, ve kterém žádá o udělení podpory, o udělení jiné podpory nebo pomoci na tentýž zemědělský pozemek nebo účel v rámci podpor nebo pomocí poskytovaných ministerstvem ani v rámci podpor nebo pomocí k využití zemědělských pozemků k nepotravinářským účelům, ani mu nebyla poskytnuta podpora nebo pomoc na stejný účel jiným orgánem státní správy,
d)   jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích v maloplošných zvláště chráněných územích6) podle § 1 odst. 1 písm. a) bodu 4, předložení potvrzení příslušného orgánu podle přílohy č. 20 k tomuto nařízení; jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou4) s celkovou výměrou v rozmezí od 2 ha do méně než 5 ha s výjimkou zemědělských pozemků v ochranných pásmech 1. a 2. stupně vodárenských nádrží,17) předložení potvrzení příslušného vodohospodářského orgánu podle přílohy č. 21 k tomuto nařízení.

(2) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. b) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 tato další kritéria:

a)   zařazení žadatele do seznamu, v němž jsou uvedeni zemědělci, kteří zemědělsky hospodaří zvláště šetrným způsobem a dbají o ochranu všech složek životního prostředí, (dále jen "ekologičtí zemědělci"); tento seznam každoročně zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství,
b)   jde-li o zemědělské pozemky podle § 10 odst. 2 s trvalými travními porosty obhospodařované ekologickými zemědělci, též ekologický chov hospodářských zvířat ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu; intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat18) uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení v tabulce a chovaných na zemědělských pozemcích uvedených v § 10 odst. 2 stanovená podle této přílohy a dosažená v přepočtu na průměr za celý rok musí být minimálně 0,1 velké dobytčí jednotky vztažená na 1 ha takových trvalých travních porostů; pro výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat může žadatel započítat i výměry trvalých travních porostů a zvířata chovaná na zemědělských pozemcích podle § 14, pokud jsou obhospodařovány ekologickými zemědělci, a to s přihlédnutím k vazbě na využití produkce ke krmným účelům u takto započítaných zvířat a zemědělských pozemků; tyto zemědělské pozemky a zvířata nelze započítávat vícekrát.

(3) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. c) je kromě kritérií uvedených v odstav ci 1 a přílohách č. 7 a 9 k tomuto nařízení předložení daňového dokladu o nákupu mletého vápence, dolomitického vápence14) nebo páleného vápna nebo daňového dokladu o provedení vápnění na objednávku, v dávce nejméně 1,5 t dolomitického vápence, mletého vápence anebo v dávce nejméně 0,75 t páleného vápna na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou, nejpozději do 31. října roku, ve kterém je podpora poskytnuta; podpora se poskytne nejvýše na 20 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH, doložené dokladem o agrochemickém zkoušení zemědělské půdy.

(4) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. d) je kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a příloze č. 10 k tomuto nařízení předložení daňového dokladu o nákupu registrovaného hnojiva19) - kompostu nebo daňového dokladu o provedení aplikace na objednávku, nejpozději do 31. října roku, ve kterém je podpora poskytnuta. Uvedené organické hnojivo - kompost14) nesmí obsahovat rašelinu. Podpora se přizná na aplikaci kompostu uvedených vlastností v dávce v rozmezí 10 až 40 t na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou, a to nejvýše na 20 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou.

(5) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. e) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a příloze č. 11 k tomuto nařízení tato další kritéria:

a)   předložení daňového dokladu o nákupu uznaného travního osiva20) nejpozději do 31. října roku, ve kterém je podpora poskytnuta,
b)   předložení dokladu o změně kultury v katastru nemovitostí,21)
c)   předložení daňového dokladu za vytyčení pozemku a vyhotovení geometrického plánu, jestliže bylo provedeno nejpozději do 31. října roku, ve kterém je podpora poskytnuta.

(6) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. f) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a příloze č. 13 k tomuto nařízení tato další kritéria:

a)   v případě užívání zemědělského pozemku, na kterém má být porost rychle rostoucích dřevin založen, na základě nájemní smlouvy, předložení této smlouvy platné nejméně po dobu deseti let včetně roku založení porostu a předložení souhlasu vlastníka pozemku se založením porostu rychle rostoucích dřevin,
b)   výsadba porostů rychle rostoucích dřevin na minimální výměře u reprodukčního porostu (matečnici) 0,25 ha nebo u produkčního porostu na 1,0 ha zemědělské půdy,
c)   použití ověřených, stanovištně a geneticky vhodných klonů, které byly ověřeny schvalovacím řízením.

Při opakované výsadbě v produkčním porostu se poskytne podpora do výše 30 % počtu sazenic použitých při výsadbě v roce poskytnutí podpory nebo v roce předcházejícím, byla-li podpora poskytnuta, při splnění kritéria uvedeného pod písmenem c).

(7) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. g) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a v přílohách č. 14 a 15 k tomuto nařízení tato další kritéria:

a)   použití stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,22) dodržení zájmů ochrany zemědělského půdního fondu6) a provedení všech prací uvedených v projektu zalesnění pro příslušný rok,
b)   30% a vyšší zastoupení melioračních dřevin23) na oplocených plochách a výška plotu nejméně 160 cm, jsou-li zřizovány oplocenky na pozemcích zalesněných v roce poskytnutí podpory nebo v roce předcházejícím.

Při opakovaném zalesnění se poskytne podpora do výše 30 % počtu sazenic použitých při zalesnění v roce poskytnutí podpory nebo v roce předcházejícím při splnění kritéria uvedeného pod písmenem a).

(8) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. h) v katastrálním území se schválenými návrhy pozemkových úprav8) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a v příloze č. 12 k tomuto nařízení tato další kritéria:

a)   použití stanovištně a geneticky vhodných, výsadby a výsevu schopných materiálů23) a provedení všech prací uvedených v projektu k realizaci pro příslušný rok, ve kterém byla podpora pro daný účel poskytnuta,
b)   předložení projektu,13)
c)   předložení daňového dokladu prokázaných nákladů na založení prvku územního systému ekologické stability krajiny7) nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém byla podpora poskytnuta.

(9) Kritériem pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 písm. i) je kromě kritérií uvedených v přílohách č. 24 a 25 k tomuto nařízení předložení daňového dokladu o vytěžení sedimentu nejpozději do 31. října roku, ve kterém je podpora poskytnuta. Podpora se poskytne na rybník o výměře 1 až 5 ha, jehož plocha je více než z 50 % umístěna v katastrálním území s průměrnou cenou zemědělských pozemků 4,01 Kč za 1 m2 a vyšší, s výjimkou zemědělských pozemků ve velkoplošných zvláště chráněných územích3) a ochranných pásmech 1. a 2. stupně vodárenských nádrží.17)

§ 12
Ohodnocení plnění kritérií

(1) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. a) je hospodaření na 1 ha

a)   zemědělských pozemků s trvalými travními porosty s průměrnou cenou
1.  v rozmezí od 4,01 do 5,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 3 body,
2.  5,01 Kč a vyšší za 1 m2 ohodnoceno 2,5 body,
b)   zemědělských pozemků neuvedených pod písmenem a) s průměrnou cenou
1.  v rozmezí od 4,01 do 6,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 3,5 body,
2.  v rozmezí od 6,01 do 8,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 3 body,
3.  8,01 Kč a vyšší za 1 m2 ohodnoceno 2 body.

(2) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. b) je hospodaření na 1 ha zemědělských pozemků kromě ohodnocení podle odstavce 1 ohodnoceno

a)   u sadů, vinic nebo chmelnic dalšími 15 body,
b)   u orné půdy dalšími 10 body,
c)   u trvalých travních porostů dalšími 5 body.

(3) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. c) je vápnění na 1 ha zemědělských pozemků s ornou půdou ohodnoceno 1,5 body.

(4) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. d) je hnojení zemědělských pozemků s ornou půdou organickými hnojivy14) - kompostem ohodnoceno 1,5 body na 1 t registrovaného hnojiva19) - kompostu.

(5) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. e) je provedení zatravnění zemědělských pozemků s ornou půdou v roce, ve kterém je poskytnuta podpora, ohodnoceno 30 body na 1 ha zatravněného pozemku; bylo-li provedeno geometrické zaměření jednotlivých parcel, je ohodnoceno 50 body na 1 ha takového pozemku.

(6) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. f) a g) jsou provedené výkony ohodnoceny sazbami v Kč za technickou jednotku výkonu, na který se jednotlivá podpora vztahuje, uvedenými v přílohách č. 13 a 15 k tomuto nařízení.

(7) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. h) se podpora založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny7) poskytne ve výši prokázaných nákladů, maximálně do výše ceny stanovené projektem, nejvýše však ve výši 100 000 Kč na 1 ha pozemku v přepočtu na skutečně realizovanou výměru, podle provedených prací uvedených v projektu pro příslušný kalendářní rok.

(8) U podpůrného programu podle § 10 odst. 1 písm. i) se podpora poskytne ve výši do 80% prokázaných nákladů na odbahnění rybníka, nejvýše však ve výši 200 Kč v přepočtu na 1 m3 vytěženého sedimentu.

§ 13
Výpočet podpory

Výše podpory se vypočte:

a)   u podpory podle § 10 odst. 1 písm. a) až e) jako násobek bodového ohodnocení plnění kritérií podpůrných programů podle § 12 odst. 1 až 5 a výše finančního ohodnocení 1 bodu,
b)   u podpory podle § 10 odst. 1 písm. f) a g) jako násobek počtu technických jednotek provedeného výkonu a sazby v Kč na technickou jednotku podle § 5 odst. 4,
c)   u podpory podle § 10 odst. 1 písm. h) podle výše prokázaných nákladů při dodržení limitu uvedeného v § 12 odst. 7,
d)   u podpory podle § 10 odst. 1 písm. i) podle výše prokázaných nákladů při dodržení limitů uvedených v § 12 odst. 8.

ČÁST TŘETĺ
PROGRAMY POMOCI MÉNĚ PŘĺZNIVÝM OBLASTEM

§ 14
Vymezení méně příznivé oblasti

Méně příznivou oblastí jsou

a)   katastrální území s průměrnou cenou zemědělských pozemků do 4,00 Kč za 1 m2,
b)   velkoplošná zvláště chráněná území,3)
c)   zemědělské pozemky v ochranných pásmech 1. a 2. stupně vodárenských nádrží.17)

§ 15
Finanční vyjádření pomoci

Pomoc méně příznivým oblastem (dále jen "pomoc") ze státního rozpočtu se poskytuje ve finančních částkách

a)   odvozených od bodového hodnocení, jehož výše je uvedena v § 18 odst. 1 až 7,
b)   podle sazeb uvedených v § 18 odst. 8,
c)   podle výše prokázaných nákladů, maximálně do výše ceny v projektu k vytváření systému ekologické stability krajiny13) podle schváleného návrhu pozemkové úpravy8) při dodržení limitu uvedeného v § 18 odst. 9,
d)   podle výše prokázaných nákladů na odbahnění rybníka při dodržení limitů uvedených v § 18 odst. 10.

§ 16
Druhy programů pomoci

(1) Programy pomoci se stanoví na

a)   údržbu zemědělských pozemků přispívající k udržování krajiny v náležitém stavu podle zvláštních právních předpisů;9) na zemědělských pozemcích ve velkoplošných zvláště chráněných územích3) také na úhradu dalších nákladů spojených s údržbou těchto pozemků v jednotlivých zónách ochrany přírody a v ochranných pásmech 1. a 2. stupně vodárenských nádrží;17) pomoc nebude poskytnuta na zemědělské pozemky využívané jako orná půda v rozporu se zvláštním právním předpisem,2) s výjimkou zemědělských pozemků s trvalými travními porosty, na kterých je prvním rokem prováděna jejich obnova rozoráním a osetím osivem s převahou travin; pomoc bude poskytnuta i na zemědělské pozemky evidované jako orná půda a ostatní plochy,2) na nichž jsou trvalé travní porosty,
b)   vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele ekologickým způsobem,
c)   vápnění zemědělských pozemků s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH,
d)   hnojení zemědělských pozemků s ornou půdou organickými hnojivy,14)
e)   změnu struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou,
f)   změnu struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení na zemědělských pozemcích včetně údržby takto vzniklých porostů,
g)   změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků včetně ochrany lesních porostů takto vzniklých do jejich zajištění,15)
h)   založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny,7)
i)   odbahnění a obnovu funkce rybníků na zemědělských pozemcích v méně příznivé oblasti.

(2) Pomoc se poskytne na programy pomoci na odbahnění rybníků nebo na zemědělské pozemky v méně příznivé oblasti.

§ 17
Kritéria pro poskytnutí pomoci

(1) Kritériem pro poskytnutí pomoci na programy pomoci podle § 16 je:

a)   udržování celé výměry zemědělských pozemků žadatele uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), na nichž žadatel zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva nebo jiného právního důvodu a toto doloží doklady podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení, v náležitém stavu podle zvláštních právních předpisů;9) do celkové výměry obhospodařovaných zemědělských pozemků se nezapočítá výměra zemědělských pozemků s výskytem náletů dřevin nebo zemědělsky neobdělávaných mokřadů, jestliže je to v souladu s nezemědělskými záměry využívání zemědělských pozemků doloženými potvrzením ministerstva nebo Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení; na tyto zemědělské pozemky se pomoc neposkytne,
b)   jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích ve velkoplošných zvláště chráněných územích,3) předložení potvrzení příslušné správy chráněné krajinné oblasti nebo národního parku podle příloh č. 16 až 19 k tomuto nařízení; jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích v maloplošných zvláště chráněných územích5) podle § 1 odst. 1 písm. a) bodu 4, předložení potvrzení příslušného orgánu podle přílohy č. 20 k tomuto nařízení, anebo jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou4) podle § 1 odst. 1 písm. a) bodu 2, předložení potvrzení příslušného vodohospodářského orgánu podle příloh č. 21 a 22 k tomuto nařízení, že zemědělské pozemky žadatele se nacházejí ve výše uvedených územích,
c)   skutečnost, že žadatel není zařazen do seznamu zpracovaného příslušným okresním úřadem, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí při obhospodařování zemědělských pozemků [§ 4 odst. 1 písm. c) a § 4 odst. 2], které jim byly uloženy pravomocným správním rozhodnutím; seznamy se předávají ministerstvu a Ministerstvu obrany v termínech k poslednímu dni měsíce února a k 31. říjnu kalendářního roku,
d)   skutečnost, že žadatel nepožádá v roce, ve kterém žádá o udělení pomoci, o udělení jiné pomoci nebo podpory na tentýž zemědělský pozemek nebo účel v rámci podpor nebo pomocí poskytovaných ministerstvem ani v rámci podpor nebo pomocí k využití zemědělských pozemků k nepotravinářským účelům, ani mu nebyla poskytnuta podpora nebo pomoc na stejný účel jiným orgánem státní správy.

(2) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 odst. 1 písm. a) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 tato další kritéria:

a)   jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích podle § 14 písm. a), intenzita chovu hospodářských zvířat18) uvedených v příloze č. 4 bodu 2 části B tabulky k tomuto nařízení ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných hospodářských zvířat18) na základě smlouvy o odchovu stanovená podle této přílohy a dosažená v přepočtu na průměr za celý rok, je v rozsahu 0,30 až 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělských pozemků uvedených v § 14 písm. a) v rámci okresu; podíl chovaných prasat a drůbeže stanovený podle přílohy č. 4 bodu 2 části A tabulky k tomuto nařízení může dosahovat maximálně 50 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek; při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat se zohledňují zemědělské pozemky uvedené v § 14 písm. a) a hospodářská zvířata na nich chovaná v rámci okresu; pro výpočet může žadatel zohlednit veškeré zemědělské pozemky, nejde-li však o zemědělské pozemky podle § 14 písm. b) a c) a veškerá hospodářská zvířata chovaná na zemědělských pozemcích, a to i v přilehlém okresu, a to s přihlédnutím k vazbě na využití produkce ke krmným účelům u takto započítaných zemědělských pozemků a zvířat; tato hospodářská zvířata a zemědělské pozemky nelze započítávat vícekrát; přepočet druhů a kategorií pro tyto účely započitatelných hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení v tabulce,
b)   jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích podle § 14 písm. b) a c), kromě ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže,17) intenzita chovu hospodářských zvířat18) uvedených v příloze č. 5 bodu 2 části B tabulky k tomuto nařízení ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných hospodářských zvířat18) na základě smlouvy o odchovu stanovená podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení dosažená v přepočtu na průměr za celý rok, je v rozsahu 0,15 až 1,00 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělských pozemků uvedených v § 14 písm. b) a c) v rámci okresu; podíl chovaných prasat a drůbeže stanovený podle přílohy č. 5 tabulky části A k tomuto nařízení může dosahovat maximálně 30 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek; při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat se zohledňují zemědělské pozemky uvedené v § 14 písm. b) a c) a hospodářská zvířata na nich chovaná v rámci okresu; pro výpočet může žadatel zohlednit zemědělské pozemky uvedené v § 14 písm. b) a c) v přilehlém okresu a hospodářská zvířata chovaná na veškerých zemědělských pozemcích, a to i v přilehlém okresu, a to s přihlédnutím k vazbě na využití produkce ke krmným účelům u takto započítaných zvířat; tato hospodářská zvířata a zemědělské pozemky nelze započítávat vícekrát; přepočet druhů a kategorií pro tyto účely započitatelných hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení v tabulce,
c)   jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích podle § 14 písm. c), předložení vyplněné přílohy č. 22 k tomuto nařízení.

(3) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 odst. 1 písm. b) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 tato další kritéria:

a)   zařazení žadatele do seznamu uvedeného v § 11 odst. 2 písm. a),
b)   jde-li o zemědělské pozemky s trvalými travními porosty v méně příznivé oblasti obhospodařované ekologickými zemědělci, též ekologický chov hospodářských zvířat ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu; intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat18) uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení v tabulce a chovaných na zemědělských pozemcích v méně příznivé oblasti, stanovená podle této přílohy a dosažená v přepočtu na průměr za celý rok musí být minimálně 0,1 velké dobytčí jednotky a vztažená na 1 ha takových trvalých travních porostů; pro výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat může žadatel započítat i výměry trvalých travních porostů a zvířata chovaná na zemědělských pozemcích podle § 10 odst. 2, pokud jsou obhospodařovány ekologickými zemědělci, a to s přihlédnutím k vazbě na využití produkce ke krmným účelům u takto započítaných zvířat a zemědělských pozemků; tyto zemědělské pozemky a hospodářská zvířata nelze započítávat vícekrát.

(4) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 odst. 1 písm. c) je kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a příloze č. 9 k tomuto nařízení předložení daňového dokladu o nákupu mletého vápence, dolomitického vápence14) nebo páleného vápna nebo daňového dokladu o provedení vápnění na objednávku v dávce nejméně 1,5 t dolomitického vápence, mletého vápence anebo v dávce nejméně 0,75 t páleného vápna na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou nejpozději do 31. října roku, ve kterém je pomoc poskytnuta; pomoc se poskytne nejvýše na 20 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH, doložené dokladem o agrochemickém zkoušení zemědělské půdy.

(5) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 odst. 1 písm. d) je kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a příloze č. 10 k tomuto nařízení předložení daňového dokladu o nákupu registrovaného hnojiva19) - kompostu nebo daňového dokladu o provedení aplikace na objednávku, nejpozději do 31. října roku, ve kterém je pomoc poskytnuta. Uvedené organické hnojivo14) - kompost nesmí obsahovat rašelinu. Pomoc se přizná na aplikaci kompostu uvedených vlastností v dávce v rozmezí 10 až 40 t na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou, a to nejvýše na 20 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou.

(6) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 odst. 1 písm. e) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a příloze č. 11 k tomuto nařízení tato další kritéria:

a)   předložení daňového dokladu o nákupu uznaného travního osiva20) nejpozději do 31. října roku, ve kterém byla pomoc poskytnuta,
b)   předložení dokladu o změně kultury v katastru nemovitostí,21)
c)   předložení daňového dokladu o vytyčení pozemku a vyhotovení geometrického plánu, jestliže bylo provedeno, nejpozději do 31. října roku, ve kterém byla pomoc poskytnuta.

(7) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 odst. 1 písm. f) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a příloze č. 13 k tomuto nařízení tato další kritéria:

a)   v případě užívání pozemku, na kterém má být porost rychle rostoucích dřevin založen, na základě nájemní smlouvy, předložení této smlouvy platné nejméně po dobu deseti let včetně roku založení porostu a předložení souhlasu vlastníka pozemku se založením porostu rychle rostoucích dřevin,
b)   výsadba porostů rychle rostoucích dřevin na minimální výměře u reprodukčního porostu (matečnici) 0,25 ha nebo u produkčního porostu na 1,0 ha zemědělské půdy,
c)   použití ověřených, stanovištně a geneticky vhodných klonů, které byly ověřeny schvalovacím řízením.

Při opakované výsadbě v produkčním porostu se poskytne pomoc do výše 30 % počtu sazenic použitých při výsadbě v roce, kdy byla pomoc poskytnuta, nebo v roce předcházejícím, byla-li pomoc poskytnuta, při splnění kritéria uvedeného pod písmenem c).

(8) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 odst. 1 písm. g) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a v přílohách č. 14 a 15 k tomuto nařízení tato další kritéria:

a)   použití stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,22) dodržení zájmů ochrany zemědělského půdního fondu6) a provedení prací uvedených v projektu zalesnění pro příslušný rok,
b)   30% a vyšší zastoupení melioračních dřevin23) na oplocených plochách a výška plotu nejméně 160 cm, jsou-li zřizovány oplocenky na pozemcích zalesněných v roce poskytnutí pomoci nebo v roce předcházejícím.

Při opakovaném zalesnění se poskytne pomoc do výše 30 % počtu sazenic použitých při zalesnění v roce poskytnutí pomoci nebo v roce předcházejícím při splnění kritéria uvedeného pod písmenem a).

(9) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 odst. 1 písm. h) v katastrálním území se schválenými návrhy pozemkových úprav8) jsou kromě kritérií uvedených v odstavci 1 a v příloze č. 12 k tomuto nařízení tato další kritéria:

a)   použití stanovištně a geneticky vhodných, výsadby a výsevu schopných sadebních materiálů23) a provedení všech prací uvedených v projektu k realizaci pro příslušný rok, ve kterém byla pro daný účel poskytnuta pomoc,
b)   předložení projektu,13)
c)   předložení daňového dokladu prokázaných nákladů na založení prvku územního systému ekologické stability krajiny7) nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém byla pomoc poskytnuta.

(10) Kritériem pro poskytnutí pomoci podle § 16 odst. 1 písm. i) je kromě kritérií uvedených v přílohách č. 24 a 25 k tomuto nařízení předložení daňového dokladu o vytěžení sedimentu nejpozději do 31. října roku, ve kterém je pomoc poskytnuta. Pomoc se poskytne na rybník o výměře 1 až 5 ha, jehož plocha je více než z 50 % umístěna v méně příznivé oblasti.

§ 18
Ohodnocení plnění kritérií

(1) U programu pomoci podle § 16 odst. 1 písm. a) je hospodaření na 1 ha

a)   zemědělských pozemků podle § 14 písm. a) s trvalými travními porosty s průměrnou cenou
1.  do 2,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 17 body,
2.  v rozmezí od 2,01 do 3,10 Kč za 1 m2 ohodnoceno 16 body,
3.  v rozmezí od 3,11 do 3,50 Kč za 1 m2 ohodnoceno 10,5 body,
4.  v rozmezí od 3,51 do 4,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 6 body,
b)   zemědělských pozemků podle § 14 písm. a) neuvedených pod písmenem a) s průměrnou cenou
1.  do 3,50 Kč za 1 m2 ohodnoceno 3 body,
2.  v rozmezí od 3,51 do 4,00 Kč za 1 m2 ohodnoceno 2,5 body.

(2) U programu pomoci podle § 16 odst. 1 písm. a) je hospodaření na 1 ha zemědělských pozemků ve velkoplošných zvláště chráněných územích3) podle § 14 písm. b) s průměrnou cenou zemědělských pozemků

a)   do 4,00 Kč za 1 m2 kromě ohodnocení podle odstavce 1 ohodnoceno,
1.  jde-li o 1. nebo 2. zónu chráněné krajinné oblasti24) nebo o národní park,25) dalšími 1,5 body,
2.  jde-li o 3. zónu chráněné krajinné oblasti,25) dalším 0,5 bodem; není-li zóna v chráněné krajinné oblasti25) stanovena, další bodové hodnocení se neposkytne,
b)   4,01 Kč za 1 m2 a vyšší ohodnoceno,
1.  jde-li o 1. nebo 2. zónu chráněné krajinné oblasti24) nebo o národní park,25) 4 body,
2.  jde-li o 3. zónu chráněné krajinné oblasti,25) 3,5 body; není-li zóna v chráněné krajinné oblasti25) stanovena, poskytne se pomoc podle § 12 odst. 1.

(3) U programu pomoci podle § 16 odst. 1 písm. a) je hospodaření na 1 ha zemědělských pozemků v ochranných pásmech 1. a 2. stupně vodárenských nádrží17) podle § 14 písm. c) s průměrnou cenou zemědělských pozemků

a)   do 4,00 Kč za 1 m2 kromě ohodnocení podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) ohodnoceno,
1.  jde-li o ochranné pásmo 1. stupně, dalším 1 bodem,
2.  jde-li o ochranné pásmo 2. stupně, dalším 0,5 bodem,
b)   4,01 Kč za 1 m2 a vyšší kromě ohodnocení podle § 12 odst. 1 anebo odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení ohodnoceno,
1.  jde-li o ochranné pásmo 1. stupně, dalším 1 bodem,
2.  jde-li o ochranné pásmo 2. stupně, dalším 0,5 bodem.

(4) U programu pomoci podle § 16 odst. 1 písm. b) je hospodaření na 1 ha zemědělského pozemku kromě ohodnocení podle odstavce 1 nebo 2 nebo 3 ohodnoceno,

a)   jde-li o sady, vinice nebo chmelnice, dalšími 15 body,
b)   jde-li o ornou půdu, dalšími 10 body,
c)   jde-li o trvalé travní porosty, dalšími 5 body.

(5) U programu pomoci podle § 16 odst. 1 písm. c) je vápnění na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou ohodnoceno 1,5 body.

(6) U programu pomoci podle § 16 odst. 1 písm. d) je hnojení zemědělských pozemků s ornou půdou organickými hnojivy14) - kompostem ohodnoceno 1,5 body na 1 t registrovaného hnojiva19) - kompostu.

(7) U programu pomoci podle § 16 odst. 1 písm. e) je provedení zatravnění zemědělských pozemků s ornou půdou v roce, ve kterém je poskytnuta pomoc, ohodnoceno 30 body na 1 ha zatravněného pozemku; bylo-li provedeno geometrické zaměření jednotlivých parcel, je ohodnoceno 50 body na 1 ha takového pozemku.

(8) U programu pomoci podle § 16 odst. 1 písm. f) a g) jsou provedené výkony ohodnoceny sazbami v Kč za technickou jednotku výkonu, na který se jednotlivá pomoc vztahuje, uvedenými v přílohách č. 13 a 15 k tomuto nařízení.

(9) U programu pomoci podle § 16 odst. 1 písm. h) se pomoc na založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny7) poskytne ve výši prokázaných nákladů, maximálně do výše ceny stanovené projektem, nejvýše však ve výši 100 000 Kč na 1 ha pozemku v přepočtu na skutečně realizovanou výměru podle provedených prací uvedených v projektu pro příslušný kalendářní rok.

(10) U programu pomoci podle § 16 odst. 1 písm. i) se pomoc poskytne ve výši do 80 % prokázaných nákladů na odbahnění rybníka, nejvýše však ve výši 200 Kč v přepočtu na 1 m3 vytěženého sedimentu.

§ 19
Výpočet pomoci

Výše pomoci se vypočte

a)   u pomoci podle § 16 odst. 1 písm. a) až e) jako násobek bodového ohodnocení plnění kritérií programů pomoci podle § 18 odst. 1 až 7 a výše finančního ohodnocení 1 bodu,
b)   u pomoci podle § 16 odst. 1 písm. f) a g) jako násobek počtu technických jednotek provedeného výkonu a sazby na technickou jednotku podle § 18 odst. 8,
c)   u pomoci podle § 16 odst. 1 písm. h) podle výše prokázaných nákladů při dodržení limitu uvedeného v § 18 odst. 9,
d)   u pomoci podle § 16 odst. 1 písm. i) podle výše prokázaných nákladů při dodržení limitů uvedených v § 18 odst. 10.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

§ 20
Přechodné ustanovení

Pro právní vztahy ve věcech podpory a pomoci vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy.

§ 21
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Kužvart v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Zeman v. r.


1)   Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
2)   § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
3)   § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
4)   § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č.  14/1998 Sb.
5)   § 14 odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 114/1992 Sb.
6)   Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 98/1999 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb.
7)   § 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.
8)   Zákon č. 284/1991 Sb.
9)   Například zákon č. 138/1973 Sb., ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č.  14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb., zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákon č.  147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č.  289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., zákon č. 246/1992  Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č.  193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.
10)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb.
11)   Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb., zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č.  154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb.
12)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.
13)   § 4 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
14)   Vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.
15)   § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
§ 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
16)   Vyhláška č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č.  282/1996 Sb., vyhlášky č. 285/1997 Sb., vyhlášky č. 262/1998 Sb. a vyhlášky č.  298/1999 Sb.
17)   Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
18)   Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
19)   Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
20)   Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.
21)   § 6 zákona č. 344/1992 Sb.
22)   § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
23)   Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
24)   § 14 odst. 2 písm. b), § 17 odst. 2 a § 27 odst. 1 zákona č.  114/1992 Sb.
25)   § 14 odst. 2 písm. a), § 17 odst. 2 a § 27 odst. 1 zákona č.  114/1992 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 21 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 22 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 23 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 24 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 25 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 26 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 27 k nařízení vlády č. 344/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 765 KčKOUPIT

Atomový zákon - Komentář

Atomový zákon - Komentář

Jana Tlapák Navrátilová, Jaromír Bláha, Jakub Handrlica, Ingrid Galovcová, Štěpán Kchánek, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Atomový zákon č. 263/2016 Sb. upravuje komplexně celou oblast atomové energie a zároveň integruje všechny dotčené související podoblasti, kterými jsou zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování ozáření, zvládání radiační mimořádné události, nakládání s ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.