Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


339

VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 13. prosince 1999

o objektové bezpečnosti

Národní bezpečnostní úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 49 odst. 2 a § 50 odst. 4 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob zabezpečení ochrany objektů, technické prostředky, použití technických prostředků, podmínky nasazení fyzické ostrahy a režimová opatření pro účely objektové bezpečnosti.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   objektem - budova nebo jiný stavebně či jinak ohraničený prostor, ve kterém se nacházejí zabezpečené oblasti,
b)   zabezpečenou oblastí - stavebně ohraničený prostor uvnitř objektu, kde se zpracovávají nebo ukládají utajované skutečnosti,
c)   hranicí objektu - plášť budovy , oplocení nebo jiné podobné ohraničení prostoru,
d)   vstupem do objektu - místo určené pro vstup a výstup osob z objektu a místo určené pro vjezd a výjezd dopravních prostředků z objektu,
e)   dopravními prostředky - prostředky pozemní, podzemní, vzdušné a vodní přepravy osob, předmětů a materiálů,
f)   provozovatelem objektu - orgán státu, právnická nebo fyzická osoba, které užívají objekt k vykonávání své činnosti,
g)   mimořádnou situací - stav, kdy bezprostředně hrozí, že dojde k neoprávněnému nakládání1) s utajovanými skutečnostmi,
h)   hrozbou - možnost neoprávněného nakládání s utajovanými skutečnostmi při narušení objektové bezpečnosti,
i)   rizikem - pravděpodobnost, že se určitá hrozba uskuteční,
j)   nepovolanou osobou - fyzická osoba, která není určena ke styku s utajovanými skutečnostmi pro stanovený stupeň utajení a vymezenou oblast činnosti.

§ 3
Členění zabezpečených oblastí

(1) Zabezpečené oblasti se podle stupně utajení utajovaných skutečností, které se v nich vyskytují, zařazují do kategorií

a)   "V", vyskytují-li se v nich utajované skutečnosti stupně utajení "Vyhrazené",
b)   "D", vyskytují-li se v nich utajované skutečnosti do stupně utajení "Důvěrné",
c)   "T", vyskytují-li se v nich utajované skutečnosti do stupně utajení "Tajné",
d)   "PT", vyskytují-li se v nich utajované skutečnosti do stupně utajení "Přísně tajné".

(2) Zabezpečené oblasti uvedené v odstavci 1 se člení do tříd

a)   třída I - vstupem do této oblasti dochází k seznámení se s utajovanými skutečnostmi. Veškerý vstup do této oblasti a výstup z této oblasti je kontrolován a mohou do ní vstoupit pouze určené osoby,2)
b)   třída II - vstupem do této oblasti nedojde k seznámení se s utajovanými skutečnostmi. Veškerý vstup do této oblasti a výstup z této oblasti je kontrolován a vstup nepovolaných osob je možný pouze s doprovodem určeným podle podmínek stanovených provozním řádem.

(3) Zabezpečené oblasti, jejich zařazení do příslušné kategorie a třídy stanoví statutární orgán provozovatele objektu.

§ 4
Kategorizace objektů

(1) Objekty se podle nejvyšší kategorie zabezpečených oblastí, které se v nich vyskytují, zařazují do kategorií

a)   "V", vyskytuje-li se v objektu zabezpečená oblast kategorie "V",
b)   "D", vyskytuje-li se v objektu zabezpečená oblast kategorie "D",
c)   "T", vyskytuje-li se v objektu zabezpečená oblast kategorie "T",
d)   "PT", vyskytuje-li se v objektu zabezpečená oblast kategorie "PT".

(2) Hranice objektu a jeho zařazení do příslušné kategorie stanoví statutární orgán provozovatele objektu.

§ 5
Ochrana objektu

(1) Ochrana objektu se zabezpečuje kombinací bezpečnostních opatření, kterými jsou

a)   fyzická ostraha objektu,
b)   technické prostředky, a
c)   režimová opatření.

(2) Rozsah, způsob a podmínky použití bezpečnostních opatření se určují na základě vyhodnocení rizik, s přihlédnutím k bezpečnostním standardům Úřadu.

(3) Vyhodnocení rizik se provádí

a)   identifikací druhů a zjištěním množství utajovaných skutečností, které se v objektu vyskytují nebo budou vyskytovat, zejména z hlediska následku neoprávněného nakládání s těmito skutečnostmi,
b)   popisem a vyhodnocením hrozeb, kterým jsou tyto utajované skutečnosti vystaveny,
c)   popisem a vyhodnocením zranitelnosti utajovaných skutečností vůči těmto hrozbám,
d)   stanovením míry rizika, jako "malé", "střední" nebo "velké", na základě vyhodnocení hrozeb a zranitelnosti utajovaných skutečností.

(4) Na základě vyhodnocení rizik podle odstavce 3 se provádí

a)   vyhodnocení stavu bezpečnostních opatření uvedených v odstavci 1 a posouzení, zda jejich realizace pro danou míru rizika odpovídá této vyhlášce a bezpečnostním standardům Úřadu,
b)   další vhodná bezpečnostní opatření, pokud je stav bezpečnostních opatření podle písmena a) nedostatečný,
c)   zjištění rizik, která přetrvávají i po aplikaci bezpečnostních opatření.

(5) Statutární orgán provozovatele objektu průběžně posuzuje všechny okolnosti, které mají vliv na vyhodnocení rizik podle odstavce 3, a v případě potřeby přijímá odpovídající bezpečnostní opatření uvedená v odstavci 1.

§ 6
Fyzická ostraha objektu

(1) Fyzická ostraha objektu se zabezpečuje vyškolenými zaměstnanci provozovatele objektu, příslušníky ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů nebo zaměstnanci pověřené bezpečnostní ochranné služby.

(2) U objektů kategorie "V" se fyzická ostraha objektu zajišťuje pouze v pracovní době, nerozhodne-li statutární orgán, že se fyzická ostraha objektu zajišťuje i mimo pracovní dobu.

(3) U objektů kategorie "D" se fyzická ostraha objektu zajišťuje nepřetržitě. Fyzickou ostrahu objektu zajišťuje na stanovišti určeném pro stálý výkon ostrahy objektu nejméně 1 pracovník fyzické ostrahy objektu. Stanoviště určené pro stálý výkon fyzické ostrahy objektu může být umístěno mimo tento objekt za předpokladu, že kombinace bezpečnostních opatření uvedených v § 5 umožní náležitě rychlý zásah. Na stanoviště určené pro stálý výkon fyzické ostrahy objektu musí být vyveden výstup hlášení technických prostředků uvedených v § 7 odst. 2 písm. c).

(4) U objektů kategorií "T" a "PT" se fyzická ostraha objektu zajišťuje nepřetržitě. Fyzickou ostrahu objektu zajišťují na stanovišti určeném pro stálý výkon fyzické ostrahy objektu nejméně 2 pracovníci fyzické ostrahy objektu. Délka přístupové trasy od stanoviště určeného pro stálý výkon fyzické ostrahy objektu ke vstupu do nejvzdálenější zabezpečené oblasti nesmí být větší než 500 metrů. Na stanoviště určené pro stálý výkon fyzické ostrahy objektu jsou vyvedena výstupní hlášení technických prostředků uvedených v § 7 odst. 2 písm. c), f) a d) nebo e).

(5) Provádění fyzické ostrahy objektu je upraveno bezpečnostními standardy Úřadu.

§ 7
Technické prostředky

(1) Technickým prostředkem je bezpečnostní prvek, jehož použitím se zabraňuje, ztěžuje nebo oznamuje narušení ochrany objektu nebo zabezpečené oblasti.

(2) Technickými prostředky jsou zejména

a)   mechanické zábranné prostředky, kterými jsou úschovné objekty,3) zámky, dveře, mříže, fólie, bezpečnostní rámy a skla,
b)   elektrická zámková zařízení a systémy pro zabezpečení vstupů do objektů a zabezpečených oblastí, zařízení a systémy sloužící k elektronickému prokazování oprávněnosti a totožnosti osob, případně včetně auditu,
c)   zařízení elektrické zabezpečovací signalizace sloužící ke zjišťování a vyhodnocování neoprávněného vstupu,
d)   speciální televizní systémy pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a dopravních prostředků v objektech,
e)   tísňové systémy, zejména tísňové hlásiče, které fungují jako součást elektrické zabezpečovací signalizace,
f)   zařízení elektrické požární signalizace,
g)   detektory látek nebo zařízení sloužící zejména k vyhledávání kovů,
h)   zařízení fyzického ničení nosičů informací,
i)   zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované skutečnosti z míst vně objektu.

§ 8
Režimová opatření

Režimovými opatřeními jsou

a)   režim vstupu a výstupu osob a vjezdu a výjezdu dopravních prostředků, který stanoví
1.  oprávnění osob a dopravních prostředků pro vstup a vjezd do objektu, výstup a výjezd z objektu a způsob kontroly a
2.  podmínky a způsob kontroly vynášení a vyvážení utajovaných skutečností z objektu,
b)   režim pohybu osob, dopravních prostředků a utajovaných skutečností v objektu a jeho jednotlivých částech v pracovní a mimopracovní době,
c)   režim manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, které se používají pro systémy zabezpečení vstupů podle § 7 odst. 2 písm. b), (dále jen "klíče"), kterým se zejména určuje systém a způsob označování, přidělování a odevzdávání klíčů, jejich úschovy a evidence, uložení duplikátů a způsob jejich použití,
d)   režim manipulace s technickými prostředky a jejich používání.

§ 9
Oprávnění ke vstupu do objektu

(1) Seznam osob oprávněných vstupovat do objektu (dále jen "oprávněné osoby") a seznam dopravních prostředků oprávněných vjíždět do objektu se stanoví v pravidlech podle § 14 odst. 1 písm. d).

(2) Oprávnění ke vstupu a vjezdu do objektu vydává statutární orgán provozovatele objektu nebo jím pověřená osoba.

(3) Oprávněnost ke vstupu osob nebo vjezdu dopravních prostředků do objektu se prokazuje způsobem stanoveným v pravidlech podle § 14 odst. 1 písm. d), který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci.

(4) Statutární orgán provozovatele objektu stanoví v provozním řádu opatření, která zabrání návštěvám, aby se neoprávněně seznámily s utajovanou skutečností. Za dodržování stanovených opatření odpovídá osoba, která návštěvu doprovází.

(5) V objektech kategorií "D", "T" a "PT" je, mimo zabezpečených oblastí třídy I, návštěvám dovolen pohyb jen v doprovodu.

§ 10
Kontrolní opatření při vstupu do objektu

(1) Kontrolu oprávněnosti vstupu osob a vjezdu dopravních prostředků do objektu provádí fyzická ostraha objektu nebo osoba pověřená provozovatelem objektu způsobem stanoveným v pravidlech podle § 14 odst. 1 písm. d).

(2) Při kontrole vstupu osob do objektu kategorie "PT" se používají certifikované technické prostředky uvedené v § 7 odst. 2 písm. g).

§ 11
Vnější ochrana objektu

(1) Vnější ochrana objektu je zajišťována souborem bezpečnostních opatření uvedených v § 5 odst. 1 k zajištění ochrany hranice objektu, vstupů do objektu a ochrany nouzových cest a jiných průstupových a průlezných otvorů do objektu.

(2) K ochraně hranice objektu kategorie "V" se používají, s ohledem na charakter této hranice, technické prostředky uvedené v § 7 odst. 2 písm. a).

(3) K ochraně hranic objektů kategorií "D" a "T" se používají, s ohledem na charakter těchto hranic, technické prostředky uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) a c).

(4) K ochraně hranice objektu kategorie "PT" se používají, s ohledem na charakter této hranice, technické prostředky uvedené v § 7 odst. 2 písm. a), c) a d).

(5) V případě, že hranice objektu je zároveň i hranicí zabezpečené oblasti, se používají certifikované technické prostředky podle požadavků a kategorizace zabezpečených oblastí.

(6) V pracovní době mohou být, podle provozních podmínek, vyřazena některá bezpečnostní opatření použitá pro ochranu hranice objektu. V těchto případech se však vždy učiní opatření, která zabrání tomu, aby se nepovolaná osoba seznámila s utajovanou skutečností.

(7) V mimopracovní době se celá hranice objektu nepřetržitě zabezpečuje bezpečnostními opatřeními stanovenými podle § 5.

(8) Vstupy do objektu se v době, kdy nejsou využívány, zabezpečují způsobem stanoveným v § 5. U objektů kategorie "V" se používají technické prostředky uvedené v § 7 odst. 2 písm. a), u objektů kategorií "D" a "T" technické prostředky uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) a c) a u objektů kategorie "PT" technické prostředky uvedené v § 7 odst. 2 písm. a), c) a d).

(9) Nouzové cesty a jiné průstupové a průlezné otvory se zabezpečují v místě, kde protínají hranice objektu kategorie "V", technickými prostředky uvedenými v § 7 odst. 2 písm. a) a v místech, kde protínají hranice objektů kategorií "D", "T" a "PT", technickými prostředky uvedenými v § 7 odst. 2 písm. a) a c).

§ 12
Vnitřní ochrana objektu

(1) Vnitřní ochrana objektu je zajišťována souborem bezpečnostních opatření uvedených v § 5 odst. 1 k zajištění zabezpečených oblastí.

(2) Rozsah a podmínky zabezpečení vnitřní ochrany objektu stanoví statutární orgán provozovatele objektu v souladu s dokumentací objektové bezpečnosti.

(3) K zajištění ochrany zabezpečených oblastí se použijí certifikované technické prostředky příslušných kategorií.4) Necertifikované technické prostředky lze použít pouze za předpokladu, že nesníží úroveň ochrany požadovanou pro daný stupeň utajení. Jednotlivé varianty stavebního provedení hranice zabezpečené oblasti, v závislosti na použitých bezpečnostních opatřeních uvedených v § 5, jsou uvedeny v bezpečnostních standardech Úřadu.

(4) Zabezpečené oblasti jsou chráněny takto:

a)   zabezpečená oblast kategorie "V" zejména technickými prostředky uvedenými v § 7 odst. 2 písm. a) a h), kategorie "V" nebo vyšší,
b)   zabezpečená oblast kategorií "D" zejména technickými prostředky uvedenými v § 7 odst. 2 písm. a), c) a h), kategorie "D" nebo vyšší. Technické prostředky nižších kategorií lze použít pouze tehdy, jsou-li splněny bezpečnostní standardy Úřadu,
c)   zabezpečená oblast kategorií "T" a "PT" zejména technickými prostředky uvedenými v § 7 odst. 2 písm. a), b), c), d), f) a h), kategorie "T" nebo vyšší. Technické prostředky uvedené v § 7 odst. 2 písm. d) lze nahradit technickými prostředky uvedenými v § 7 odst. 2 písm. e). Technické prostředky nižších kategorií lze použít pouze tehdy, jsou-li splněny bezpečnostní standardy Úřadu.

(5) Zabezpečené oblasti kategorií "T" a "PT", ve kterých jsou pravidelně projednávány utajované skutečnosti stupňů utajení "Tajné" a "Přísně tajné", jsou chráněny certifikovanými technickými prostředky uvedenými v § 7 odst. 2 písm. i) všude tam, kde byly tyto okolnosti označeny jako hrozby ve smyslu § 5 odst. 3 písm. b). Úschovným objektem jsou tyto zabezpečené oblasti vybaveny pouze v případě, že se v nich utajované skutečnosti ukládají.

(6) Zabezpečené oblasti kategorie "D" a vyšších, v nichž je zajištěna trvalá přítomnost zde pracujících osob, jsou chráněny zejména technickými prostředky příslušné kategorie uvedenými v § 7 odst. 2 písm. a) a e). Technické prostředky nižších kategorií lze použít pouze tehdy, jsou-li splněny bezpečnostní standardy Úřadu. Úschovným objektem jsou tyto zabezpečené oblasti vybaveny pouze v případě, že se v nich utajované skutečnosti ukládají, přičemž úschovný objekt je umístěn tak, aby byl zabezpečen trvalý přímý dohled přítomných osob. Plní-li tyto zabezpečené oblasti současně úlohu stanovišť určených pro stálý výkon fyzické ostrahy objektu, nemusí být vybaveny technickými prostředky uvedenými v § 7 odst. 2 písm. e).

(7) Utajované skutečnosti stupňů utajení "Vyhrazené", "Důvěrné" a "Tajné" mohou být zpracovávány v prostorách objektu mimo zabezpečené oblasti tehdy, je-li zabráněno neoprávněnému nakládání s těmito skutečnostmi.

(8) Statutární orgán provozovatele objektu stanoví způsob provádění kontroly ochrany zabezpečených oblastí, zejména při opuštění pracoviště.

§ 13

Při vzniku mimořádných situací se ochrana objektu provádí podle krizového plánu ochrany objektu uvedeného v § 14 odst. 1 písm. e).

§ 14
Dokumentace objektové bezpečnosti

(1) K zabezpečení a provádění objektové bezpečnosti statutární orgán provozovatele objektu zpracovává a vede dokumentaci objektové bezpečnosti, kterou tvoří

a)   vyhodnocení rizik podle § 5 odst. 3,
b)   bezpečnostní projekt ochrany objektu, obsahující zejména umístění zabezpečených oblastí v objektu, včetně jejich třídy a kategorie, a způsob použití bezpečnostních opatření při vnější a vnitřní ochraně objektu,
c)   technická dokumentace objektové bezpečnosti, obsahující technické údaje, pokyny a pravidla pro používání technických prostředků, schéma rozmístění technických prostředků v objektu a u technických prostředků certifikovaných Úřadem certifikáty nebo jejich kopie,
d)   provozní řád, stanovující zejména režim pohybu osob a dopravních prostředků v objektu, režim pohybu utajovaných skutečností v objektu, režim manipulace s klíči a pravidla pro výkon fyzické ostrahy objektu, obsahující režim vstupu a výstupu osob a vjezdu a výjezdu dopravních prostředků z objektu, a další pokyny pro činnost fyzické ostrahy objektu,
e)   krizový plán ochrany objektu, který obsahuje pokyny pro ochranu utajovaných skutečností v případě vzniku mimořádné situace.

(2) Dokumentace objektové bezpečnosti je uložena u statutárního orgánu provozovatele objektu nebo jím pověřené osoby. Statutární orgán provozovatele objektu odpovídá za shodu dokumentace se skutečným stavem bezpečnostních opatření odpovídajících vyhodnoceným rizikům. Kontrola shody s dokumentací podle odstavce 1 je prováděna statutárním orgánem provozovatele objektu

a)   u objektů kategorie "V" nejméně každých 24 měsíců,
b)   u objektů kategorie "D" nejméně každých 12 měsíců,
c)   u objektů kategorií "T" a "PT" nejméně každých 6 měsíců.

§ 15
Přechodné ustanovení

Tam, kde tato vyhláška ukládá použití certifikovaných technických prostředků, lze používat necertifikované technické prostředky pro ochranu utajovaných skutečností stupně utajení

a)   "T" a "PT" do 31. prosince 2000,
b)   "V" a "D" do 31. prosince 2001.

§ 16
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 258/1998 Sb., o objektové bezpečnosti.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ředitel:
Ing. Kadlec v. r.


1)   § 2 odst. 5 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/ /1999 Sb.
2)   § 17 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
3)   § 7 vyhlášky č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb.
4)   § 5 vyhlášky č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 337/1999  Sb.

E-shop

Kompendium judikatury - Odpovědnost za újmu na zdraví

Kompendium judikatury - Odpovědnost za újmu na zdraví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené na ...

Cena: 399 KčKOUPIT

BIM pro veřejné zadavatele

BIM pro veřejné zadavatele

Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tzn. procesem, který umožňuje efektivní výměnu informací v rámci návrhu, realizace i užívání stavebního objektu. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.