Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


311

ZÁKON

ze dne 18. listopadu 1999,

kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 3f) zní:

"§ 1

(1) Územní finanční orgány jsou orgány státní správy, které

a)   vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, včetně jejich příslušenství, a správních poplatků jimi vyměřovaných a vybíraných podle zvláštního právního předpisu,1)
b)   spravují dotace; správou dotací se rozumí kontrola účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjček a příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu České republiky a ze státních fondů České republiky a výkon správy neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků podle zvláštního právního předpisu1a) (dále jen "správa dotací"). Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, je součástí správy dotací i oprávnění dotace poskytovat,
c)   provádějí finanční revize (dále jen "revize"),
d)   provádějí řízení o přestupcích v oboru své působnosti,2)
e)   vybírají a vymáhají odvody, poplatky, úhrady, úplaty, pokuty a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů okresních úřadů a státních fondů České republiky, s výjimkou pokut ukládaných obcemi a okresními úřady,
f)   ukládají účetním jednotkám pokuty podle zvláštního právního předpisu,2a)
g)   rozhodují o pravosti a výši pohledávky na daních, odvodech a dalších jimi spravovaných příjmech v konkurzním řízení podle zvláštního právního předpisu,2b)
h)   provádějí cenovou kontrolu podle zvláštního právního předpisu,3)
i)   vykonávají na základě zvláštních právních předpisů3a), 3b), 3c), 3d), 3e) a 3f) další činnosti.

Působnosti uvedené pod písmeny a) až i) vykonávají územní finanční orgány, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(2) Revizí se rozumí právo zjišťovat u rozpočtových a příspěvkových organizací, územních samosprávných celků, okresních úřadů, státních podniků a dalších právnických osob vykonávajících právo hospodaření s majetkem státu skutečnosti rozhodné pro stanovení jejich finančních vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky nebo rozpočtům okresních úřadů a územních samosprávných celků, popřípadě ke státním fondům České republiky. Při kontrole se zjišťuje, zda je v souladu s právními předpisy tvorba a použití fondů nebo hospodaření s prostředky státního rozpočtu České republiky, rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů územních samosprávných celků, pokud byly určeny na úhradu nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti. Současně se zjišťuje, zda podle právních předpisů nevznikla povinnost zaplatit odvody a penále do státního rozpočtu České republiky, popřípadě do státních fondů České republiky.


1)   § 1 odst.  2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
1a)   § 30 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
2) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2b) § 21 až 25 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
3a) § 8 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
3b) § 10a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 17 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č.  36/1995 Sb.
3c) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
3d) § 7 až 13 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ve znění zákona č. 95/1996 Sb.
3e) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) a ve znění zákona č. 129/1999 Sb.
3f) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).".

2. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4) a 4a) zní:

" Místní příslušnost
§ 3

(1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak,4) řídí se místní příslušnost územních finančních orgánů bydlištěm fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby. Pro účely tohoto zákona se rozumí bydlištěm fyzické osoby místo trvalého, popřípadě dlouhodobého pobytu.4a)

(2) K provádění úkonů podle zvláštního právního předpisu3e) při výrobě, úpravě, skladování a evidenci lihu je místně příslušný územní finanční orgán, v jehož obvodu působnosti je líh vyráběn, upravován, skladován a evidován.

(3) Provádět kontroly

a)   dodržování povinností při barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv,
b)   zda jsou skladovány nebo prodávány pouze značené cigarety,

je místně příslušný též každý územní finanční orgán v obvodu své územní působnosti.


4) Například § 4 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 7 a 8 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
4a)   Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 4 se odstavec 6 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 5.

4. Poznámky pod čarou č. 5), 6) a 7) se zrušují.

5. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4b) zní:

" Finanční úřady
§ 5

(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Územní působnost finančního úřadu se nemění, dojde-li k rozdělení nebo sloučení obcí4b) nebo vojenských újezdů.


4b)   Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

6. § 6 zní:

"§ 6

(1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, finanční úřady uvedené v příloze č. 1 vykonávají ve vymezených územních obvodech působnost podle § 1 odst.  1 písm.  a), d), f), g) a i), s výjimkou kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.3b)

(2) Finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu dále provádějí

a)   správu dotací,
b)   kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,3b)
c)   výběr a vymáhání odvodů, poplatků, úhrad, úplat, pokut a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů okresních úřadů a státních fondů České republiky, s výjimkou pokut ukládaných obcemi a okresními úřady.".

7. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou vymezeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.".

8. V § 8 odst.  2 se věta druhá zrušuje.

9. V § 9 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 7a) a 7b) zní:

"b)   vykonává správu daní v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,7a) včetně vyhledávací činnosti,7b)

7a)   Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7b) § 36 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 323/1993 Sb.".

10. V § 9 se na konci písmene e) doplňují slova "podle zvláštního právního předpisu3)", tečka se nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až i), která znějí:

"f)   provádí řízení o přestupcích v oboru své působnosti,2)
g)   rozhoduje o pravosti a výši pohledávky na daních, odvodech a dalších jimi spravovaných příjmech v konkurzním řízení podle zvláštního právního předpisu,2b)
h)   v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci jím řízených finančních úřadů, anebo se může na provádění těchto úkonů podílet,
i)   zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů ve svém územním obvodu.".

11. V § 10 odst.  3 se slova "správou některých daní a dotací a řízením o přestupcích" nahrazují slovy "provedením některých úkonů v rámci správy daní, dotací a řízení o přestupcích".

12. V § 11 písmeno b) zní:

"b)   vykonává správu daní v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,7a) včetně vyhledávací činnosti,7b)".

13. V § 11 písmeno d) zní:

"d)   v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci územních finančních orgánů, anebo se může na provádění těchto úkonů podílet,".

14. V § 11 písm.  e) za slovem "přestupcích" se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "revizí," se doplňují slova "nebo výkonem dalších působností,".

15. V § 11 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů v jejich územním obvodu.".

16. V § 12 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7d) zní:

"(2) Pracovníci územních finančních orgánů jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu7d) o skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozvěděli.


7d)   Například § 24 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 17 až 20 a § 51 obchodního zákoníku, § 73 odst.  2 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst.  2 písm.  f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.".

17. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:

"§ 13

Pracovníci územních finančních orgánů, kteří plní úkoly při výkonu působnosti těchto orgánů podle § 1 odst.  1 a používají přitom pravomocí, které jim byly v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřeny, nesmějí výdělečně provádět kontrolní, daňovou a účetní poradenskou či podobnou činnost pro daňové subjekty a příjemce dotací. Zároveň nesmí být auditory, revizory účtů, statutárními orgány nebo jejich členy, členy dozorčích nebo správních rad, prokuristy, likvidátory a správci konkurzních podstat, vyrovnacími a zvláštními správci.8)


8)   Například obchodní zákoník, zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.".

18. Za § 13 se vkládají nové § 13a a 13b, které včetně nadpisu znějí:

"§ 13a
Služební průkaz

Pracovníci územních finančních orgánů, kteří plní úkoly podle § 1 odst.  1, prokazují své oprávnění k této činnosti služebním průkazem vydaným zaměstnavatelem. Vzory služebních průkazů jsou vyobrazeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

§ 13b

(1) Osobě (dále jen "poškozený"), která poskytla zaměstnanci finančního ředitelství pomoc při plnění úkolů podle § 1 odst.  1, a tuto pomoc poskytla na žádost nebo s vědomím tohoto zaměstnance, náleží za škodu, pokud jí přitom vznikla, náhrada; náhrada se neposkytne, pokud si poškozený způsobil škodu úmyslně sám. Náhradu na návrh poškozeného poskytuje příslušné finanční ředitelství.

(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání pracovníků.

(3) Finanční ředitelství poskytne náhradu i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 1. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

(4) Finanční ředitelství poskytne náhradu za škodu i osobě, které byla způsobena škoda osobou, jež poskytla pomoc podle odstavce 1.

(5) Jestliže finanční ředitelství nahradilo podle odstavců 1 až 4 škodu, může vůči tomu, kdo škodu zavinil, uplatnit nárok na zaplacení částky ve výši částky poskytnuté poškozenému nebo osobě, které způsobil škodu poškozený.".

19. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

"§ 15

Řízení ve věcech patřících do působnosti územních finančních orgánů upravují zvláštní právní předpisy. 2), 3), 7a) a 9)


9)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 10) se zrušuje.

20. Doplňují se přílohy č. 1 až 4, které znějí:

Příloha č. 1 k zákonu č. 531/1990 Sb.

Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů

Není-li dále uvedeno jinak, je město, jehož název je součástí názvu finančního úřadu, jeho sídlem.

Finanční úřad pro Prahu 1 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 1.1)

Finanční úřad pro Prahu 2 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 2.1)

Finanční úřad pro Prahu 3 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 3.1)

Finanční úřad pro Prahu 4 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 4 s výjimkou katastrálních území Háje, Chodov, Cholupice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Libuš, Modřany, Písnice, Šeberov, Točná a Újezd.1)

Finanční úřad pro Prahu-Jižní Město se sídlem v Praze vykonává působnost pro katastrální území Háje, Chodov, Kunratice, Šeberov, Újezd.

Finanční úřad v Praze-Modřanech se sídlem v Praze vykonává působnost pro katastrální území Cholupice, Kamýk, Komořany, Libuš, Modřany, Písnice a Točná.

Finanční úřad pro Prahu 5 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 5.1)

Finanční úřad pro Prahu 6 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 6.1)

Finanční úřad pro Prahu 7 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 7.1)

Finanční úřad pro Prahu 8 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 8.1)

Finanční úřad pro Prahu 9 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 9.1)

Finanční úřad pro Prahu 10 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 10.1)

Finanční úřad v Benešově vykonává působnost pro obce Benešov, Bukovany, Bystřice, Čakov, Čerčany, Čtyřkoly, Hvězdonice, Chářovice, Chleby, Chlístov, Chocerady, Choratice, Chotýšany, Chrášťany, Kozmice, Krhanice, Krňany, Křečovice, Lešany, Lštění, Maršovice, Mrač, Nespeky, Netvořice, Neveklov, Ostředek, Petroupim, Popovice, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Přestavlky u Čerčan, Pyšely, Rabyně, Soběhrdy, Stranný, Struhařov, Teplýšovice, Tisem, Týnec nad Sázavou, Václavice, Vodslivy, Vranov, Vysoký Újezd, Xaverov.

Finanční úřad ve Vlašimi vykonává působnost pro obce Bernartice, Bílkovice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice, Český Šternberk, Děkanovice, Divišov, Dolní Kralovice, Drahňovice, Dunice, Hradiště, Hulice, Chlum, Chmelná, Javorník, Kamberk, Keblov, Kladruby, Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice, Libež, Litichovice, Loket, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, Mnichovice, Načeradec, Nemíž, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Psáře, Radošovice, Rataje, Řimovice, Slověnice, Snět, Soutice, Strojetice, Studený, Šetějovice, Tehov, Tichonice, Tomice, Trhový Štěpánov, Třebešice, Veliš, Vlašim, Vracovice, Všechlapy, Zdislavice.

Finanční úřad ve Voticích vykonává působnost pro obce Červený Újezd, Heřmaničky, Jankov, Ješetice, Mezno, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Sedlec-Prčice, Smilkov, Střezimíř, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice, Zvěstov.

Finanční úřad v Berouně vykonává působnost pro obce Beroun, Bubovice, Bykoš, Hlásná Třebaň, Hudlice, Hýskov, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Koněprusy, Korno, Králův Dvůr, Liteň, Loděnice, Lužce, Málkov, Měňany, Mezouň, Mořina, Mořinka, Nenačovice, Neumětely, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Skuhrov, Srbsko, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tetín, Tmaň, Trubín, Trubská, Vinařice, Vráž, Vysoký Újezd, Zadní Třebaň, Zahořany, Železná.

Finanční úřad v Hořovi cích vykonává působnost pro obce Bavoryně, Běštín, Broumy, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hořovice, Hostomice, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Chodouň, Jivina, Komárov, Kotopeky, Kublov, Lážovice, Lhotka, Libomyšl, Lochovice, Malá Víska, Nesvačily, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podbrdy, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Stašov, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Všeradice, Zaječov, Záluží, Zdice, Žebrák.

Finanční úřad v Kladně vykonává působnost pro obce Běleč, Běloky, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Doksy, Dolany, Družec, Dřetovice, Horní Bezděkov, Hostouň, Hradečno, Hřebeč, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kladno, Kyšice, Lhota, Libochovičky, Libušín, Lidice, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Otvovice, Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Slatina, Stehelčeves, Stochov, Svárov, Svinařov, Třebichovice, Třebusice, Tuchlovice, Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Vinařice, Zájezd, Zákolany, Želenice, Žilina.

Finanční úřad ve Slaném vykonává působnost pro obce Beřovice, Bílichov, Černuc, Drnek, Dřínov, Hobšovice, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hrdlív, Chržín, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Kamenný Most, Klobuky, Kmetiněves, Knovíz, Koleč, Královice, Kutrovice, Kvílice, Ledce, Libovice, Líský, Loucká, Malíkovice, Neprobylice, Neuměřice, Olovnice, Páleč, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Sazená, Slaný, Smečno, Stradonice, Studeněves, Šlapanice, Třebíz, Tuřany, Uhy, Velvary, Vraný, Vrbičany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Žižice.

Finan ční úřad v Kolíně vykonává působnost pro obce Barchovice, Bečváry, Bělušice, Břežany I, Býchory, Církvice, Červené Pečky, Dolní Chvatliny, Dománovice, Drahobudice, Grunta, Horní Kruty, Jestřabí Lhota, Kbel, Klášterní Skalice, Kolín, Konárovice, Kořenice, Kouřim, Krakovany, Krychnov, Křečhoř, Libenice, Libodřice, Lipec, Lošany, Malotice, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Polepy, Polní Chrčice, Polní Voděrady, Radovesnice I, Radovesnice II, Ratboř, Skvrňov, Starý Kolín, Svojšice, Toušice, Třebovle, Tři Dvory, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota, Veletov, Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice, Žiželice.

Finanční úřad v Českém Brodě vykonává působnost pro obce Břežany II, Černé Voděrady, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Jevany, Klučov, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Kozojedy, Krupá, Kšely, Masojedy, Mrzky, Nučice, Oleška, Oplany, Prusice, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Stříbrná Skalice, Štíhlice, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice, Vlkančice, Vrátkov, Výžerky, Vyžlovka.

Finanční úřad v Pečkách vykonává působnost pro obce Bříství, Cerhenice, Černíky, Dobřichov, Hořany, Chotutice, Chrást, Kostelní Lhota, Kounice, Milčice, Pečky, Písková Lhota, Plaňany, Poříčany, Radim, Ratenice, Sadská, Tatce, Třebestovice, Vrbčany, Vrbová Lhota, Vykáň, Zvěřínek.

Finanční úřad v Kutné Hoře vykonává působnost pro obce Bernardov, Bludov, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Kobylnice, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Miskovice, Nové Dvory, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Rohozec, Suchdol, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebešice, Třebětín, Úmonín, Vidice, Záboří nad Labem, Zbraslavice.

Finanční úřad v Čáslavi vykonává působnost pro obce Adamov, Bílé Podolí, Brambory, Bratčice, Čáslav, Čejkovice, Dobrovítov, Drobovice, Horka I, Horky, Horušice, Hostovlice, Hraběšín, Chotusice, Kluky, Krchleby, Močovice, Okřesaneč, Potěhy, Semtěš, Schořov, Souňov, Starkoč, Šebestěnice, Třebonín, Tupadly, Vinaře, Vlačice, Vlkaneč, Vodranty, Vrdy, Zbýšov, Žáky, Žehušice, Žleby.

Finanční úřad v Uhlířských Janovicích vykonává působnost pro obce Bohdaneč, Čestín, Dolní Pohleď, Horka II, Chabeřice, Kácov, Košice, Ledečko, Nepoměřice, Onomyšl, Pertoltice, Petrovice II, Podveky, Rašovice, Rataje nad Sázavou, Řendějov, Samopše, Sázava, Slavošov, Soběšín, Staňkovice, Sudějov, Uhlířské Janovice, Úžice, Vavřinec, Vlastějovice, Zbizuby, Zruč nad Sázavou.

Finanční úřad v Mělníce vykonává působnost pro obce Býkev, Cítov, Dobřeň, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Horní Počaply, Hořín, Chorušice, Kadlín, Kanina, Kokořín, Lhotka, Liběchov, Lobeč, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno, Nebužely, Nosálov, Řepín, Stránka, Střemy, Tupadly, Velký Borek, Vidim, Vysoká, Želízy.

Finanční úřad v Kralupech nad Vltavo u vykonává působnost pro obce Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Chvatěruby, Jeviněves, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Ledčice, Lužec nad Vltavou, Nelahozeves, Nová Ves, Spomyšl, Újezdec, Úžice, Veltrusy, Vojkovice, Vraňany, Všestudy, Zálezlice, Zlončice, Zlosyň.

Finanční úřad v Neratovicích vykonává působnost pro obce Borek, Byšice, Čečelice, Dřísy, Hostín, Kly, Konětopy, Kostelec nad Labem, Křenek, Lhota, Libiš, Liblice, Nedomice, Neratovice, Obříství, Ovčáry, Tišice, Tuhaň, Všetaty, Záryby.

Finanční úřad v Mladé Boleslavi vykonává působnost pro obce Bělá pod Bezdězem, Bezno, Bítouchov, Boreč, Bradlec, Březno, Březovice, Bukovno, Ctiměřice, Čistá, Dalovice, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dobšín, Dolní Bousov, Dolní Stakory, Domousnice, Doubravička, Hrdlořezy, Husí Lhota, Charvatce, Chudíř, Jabkenice, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Katusice, Kluky, Kobylnice, Kolomuty, Kosmonosy, Kosořice, Kováň, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Ledce, Lhotky, Mladá Boleslav, Němčice, Nemyslovice, Nepřevázka, Niměřice, Nová Telib, Obrubce, Obruby, Pěčice, Pětikozly, Petkovy, Písková Lhota, Plazy, Plužná, Prodašice, Přepeře, Rabakov, Rohatsko, Rokytovec, Řepov, Řitonice, Semčice, Skalsko, Smilovice, Sovínky, Strašnov, Strenice, Sudoměř, Sukorady, Ujkovice, Velké Všelisy, Veselice, Vinařice, Vinec, Vrátno, Žerčice, Židněves.

Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou vykonává působnost pro obce Benátky nad Jizerou, Brodce, Čachovice, Dolní Slivno, Hlavenec, Horky nad Jizerou, Horní Slivno, Hrušov, Chotětov, Kochánky, Kostelní Hlavno, Košátky, Kropáčova Vrutice, Lipník, Luštěnice, Mečeříž, Předměřice nad Jizerou, Sedlec, Sojovice, Sudovo Hlavno, Tuřice, Vlkava, Všejany, Zdětín.

Finanční úřad v Mnichově Hradišti vykonává působnost pro obce Bakov nad Jizerou, Bílá Hlína, Boseň, Branžež, Březina, Dolní Krupá, Horní Bukovina, Chocnějovice, Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Koryta, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov, Neveklovice, Nová Ves u Bakova, Ptýrov, Rokytá, Sezemice, Strážiště, Žďár.

Finanční úřad v Nymburku vykonává působnost pro obce Bobnice, Budiměřice, Čilec, Dvory, Hořátev, Hradištko, Hrubý Jeseník, Chleby, Jíkev, Jiřice, Jizbice, Kamenné Zboží, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Košík, Kovanice, Krchleby, Křinec, Loučeň, Lysá nad Labem, Mcely, Milovice, Nový Dvůr, Nymburk, Oskořínek, Ostrá, Písty, Přerov nad Labem, Rožďalovice, Seletice, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Straky, Stratov, Velenka, Vestec, Všechlapy, Zbožíčko, Žitovlice.

Finanční úřad v Poděbradech vykonává působnost pro obce Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradčany, Choťánky, Chotěšice, Choťovice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Kolaje, Kouty, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Netřebice, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Opolany, Oseček, Pátek, Pňov-Předhradí, Poděbrady, Podmoky, Sány, Senice, Sloveč, Sokoleč, Úmyslovice, Velenice, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Záhornice, Žehuň.

Finanční úřad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi vykonává působnost pro obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Čelákovice, Dřevčice, Jenštejn, Káraný, Lázně Toušeň, Nový Vestec, Podolanka, Polerady, Přezletice, Sluhy, Svémyslice, Zápy.

Finanční úřad Praha-východ se sídlem v Praze vykonává působnost pro obce Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Dobročovice, Horoušany, Hovorčovice, Husinec, Jirny, Kamenice, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec, Květnice, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mochov, Mratín, Nehvizdy, Nová Ves, Nupaky, Odolena Voda, Panenské Břežany, Petříkov, Postřižín, Předboj, Radějovice, Radonice, Řehenice, Sedlec, Sibřina, Sulice, Šestajovice, Škvorec, Úvaly, Veleň, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Vyšehořovice, Zdiby, Zeleneč, Zlatá, Zlonín.

Finanční úřad v Říčanech vykonává působnost pro obce Babice, Březí, Čestlice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Kaliště, Klokočná, Křenice, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Ondřejov, Pětihosty, Popovičky, Říčany, Senohraby, Sluštice, Strančice, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary, Zvánovice.

Finanční úřad Praha-západ se sídlem v Praze vykonává působnost pro obce Bojanovice, Bratřínov, Březová-Oleško, Buš, Černolice, Černošice, Červený Újezd, Číčovice, Čisovice, Davle, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice, Dolany, Dolní Břežany, Drahelčice, Holubice, Horoměřice, Hostivice, Hradišťko, Hvozdnice, Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jesenice, Jílové u Prahy, Jíloviště, Jinočany, Kamenný Přívoz, Karlík, Klínec, Kněževes, Kosoř, Kytín, Lety, Libčice nad Vltavou, Libeř, Lichoceves, Líšnice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Nučice, Ohrobec, Okoř, Okrouhlo, Ořech, Petrov, Pohoří, Průhonice, Psáry, Ptice, Roblín, Roztoky, Rudná, Řevnice, Řitka, Slapy, Statenice, Středokluky, Svrkyně, Štěchovice, Tachlovice, Trnová, Třebotov, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Úhonice, Únětice, Velké Přílepy, Vestec, Vonoklasy, Vrané nad Vltavou, Všenory, Zahořany, Zbuzany, Zlatníky - Hodkovice, Zvole.

Finanční úřad v Příbrami vykonává působnost pro obce Bohostice, Bohutín, Bratkovice, Buková u Příbramě, Bukovany, Cetyně, Čenkov, Dlouhá Lhota, Dolní Hbity, Drahlín, Drásov, Dubenec, Dubno, Háje, Hluboš, Chraštice, Jablonná, Jince, Kamýk nad Vltavou, Kotenčice, Kozárovice, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Lhota u Příbramě, Milín, Modřovice, Narysov, Občov, Obecnice, Ohrazenice, Ostrov, Pečice, Pičín, Podlesí, Příbram, Radětice, Sádek, Smolotely, Solenice, Suchodol, Těchařovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Višňová, Vrančice, Vysoká u Příbramě, Zalužany, Zbenice, Zduchovice a pro Vojenský újezd Brdy.2)

Finanční úřad v Březnici vykonává působnost pro obce Bezděkov pod Třemšínem, Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hvožďany, Chrást, Koupě, Nepomuk, Nestrašovice, Počaply, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Věšín, Volenice, Vranovice, Vševily.

Finanční úřad v Dobříši vykonává působnost pro obce Borotice, Čím, Daleké Dušníky, Dobříš, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nečín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obory, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice.

Finanční úřad v Sedlčanech vykonává působnost pro obce Dublovice, Jesenice, Klučenice, Kňovice, Kosova Hora, Krásná Hora nad Vltavou, Křepenice, Milešov, Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Osečany, Petrovice, Počepice, Prosenická Lhota, Příčovy, Radíč, Sedlčany, Svatý Jan, Štětkovice, Vysoký Chlumec.

Finanční úřad v Rakovníku vykonává působnost pro obce Bdín, Branov, Břežany, Čistá, Děkov, Drahouš, Hořesedly, Hořovičky, Hostokryje, Hracholusky, Hřebečníky, Hředle, Hvozd, Chrášťany, Janov, Jesenice, Kalivody, Karlova Ves, Kněževes, Kolešov, Kolešovice, Kounov, Kozojedy, Krakov, Krakovec, Kroučová, Krty, Krupá, Krušovice, Křivoklát, Lány, Lašovice, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Městečko, Milostín, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Mutějovice, Nesuchyně, Nezabudice, Nové Strašecí, Nový Dům, Olešná, Oráčov, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Pochvalov, Přerubenice, Příčina, Přílepy, Pšovlky, Pustověty, Račice, Rakovník, Roztoky, Ruda, Rynholec, Řeřichy, Řevničov, Senec, Senomaty, Skryje, Slabce, Smilovice, Srbeč, Svojetín, Sýkořice, Šanov, Šípy, Švihov, Třeboc, Třtice, Václavy, Velká Buková, Velká Chmelištná, Všesulov, Všetaty, Zavidov, Zbečno, Žďár.

Finanční úřad v Českých Budějovicích vykonává působnost pro obce Adamov, Borek, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Branišov, Břehov, Čakov, Čejkovice, České Budějovice, Dasný, Dívčice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dříteň, Dubičné, Dubné, Dynín, Habří, Heřmaň, Hlavatce, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Homole, Hosín, Hradce, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jankov, Jivno, Kamenný Újezd, Komařice, Kvítkovice, Libín, Libníč, Lipí, Lišov, Litvínovice, Mazelov, Mokrý Lom, Mydlovary, Nákří, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves, Olešník, Pištín, Planá, Plav, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Sedlec, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Střížov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Vráto, Záboří, Zahájí, Závraty, Zliv, Zvíkov, Žabovřesky.

Finanční úřad v Trhových Svinech vykonává působnost pro obce Borovany, Čížkrajice, Horní Stropnice, Hranice, Jílovice, Kamenná, Ledenice, Ločenice, Mladošovice, Nové Hrady, Olešnice, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Slavče, Svatý Jan nad Malší, Trhové Sviny, Žár.

Finanční úřad v Týně nad Vltavou vykonává působnost pro obce Bečice, Dobšice, Dolní Bukovsko, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Žimutice.

Finanční úřad v Českém Krumlově vykonává působnost pro obce Bohdalovice, Brloh, Černá v Pošumaví, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Frymburk, Holubov, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malšín, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přední Výtoň, Přídolí, Přísečná, Rožmberk nad Vltavou, Srnín, Světlík, Větřní, Věžovatá Pláně, Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Zubčice a pro Vojenský újezd Boletice.2)

Finanční úřad v Kaplici vykonává působnost pro obce Benešov nad Černou, Besednice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Kaplice, Malonty, Netřebice, Omlenice, Pohorská Ves, Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Střítež, Velešín, Zvíkov.

Finanční úřad v Jindřichově Hradci vykonává působnost pro obce Bednárec, Bednáreček, Blažejov, Bořetín, Březina, Číměř, Člunek, Deštná, Dívčí Kopy, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Doňov, Drunče, Hadravova Rosička, Hatín, Horní Pěna, Horní Radouň, Horní Skrýchov, Hospříz, Jarošov nad Nežárkou, Jindřichův Hradec, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Kostelní Radouň, Kunžak, Lásenice, Lodhéřov, Nová Bystřice, Nová Olešná, Nová Včelnice, Okrouhlá Radouň, Pístina, Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, Polště, Popelín, Příbraz, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Staré Město pod Landštejnem, Stráž nad Nežárkou, Strmilov, Střížovice, Světce, Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetinec, Vydří, Záhoří, Zahrádky, Žďár.

Finanční úřad v Dačicích vykonává působnost pro obce Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dešná, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Jilem, Kostelní Vydří, Peč, Písečné, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov, Županovice.

Finanční úřad v Třeboni vykonává působnost pro obce Cep, České Velenice, Domanín, Dunajovice, Dvory nad Lužnicí, Frahelž, Halámky, Hamr, Hrachoviště, Chlum u Třeboně, Klec, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Nová Ves nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka, Rapšach, Smržov, Staňkov, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Záblatí.

Finanční úřad v Pelhřimově vykonává působnost pro obce Bácovice, Bělá, Božejov, Čelistná, Černov, Červená Řečice, Čížkov, Dehtáře, Dobrá Voda, Dubovice, Horní Cerekev, Horní Ves, Jankov, Kojčice, Krasíkovice, Křelovice, Leskovice, Libkova Voda, Litohošť, Mezná, Moraveč, Nová Buková, Nová Cerekev, Nový Rychnov, Olešná, Ondřejov, Pavlov, Pelhřimov, Proseč pod Křemešníkem, Putimov, Rynárec, Střítež pod Křemešníkem, Střítež, Svépravice, Ústrašín, Útěchovice, Útěchovičky, Velký Rybník, Vokov, Vyskytná, Zachotín, Zajíčkov, Žirov.

Finanční úřad v Humpolci vykonává působnost pro obce Budíkov, Bystrá, Čejov, Hojanovice, Horní Rápotice, Hořice, Humpolec, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kejžlice, Koberovice, Komorovice, Mladé Bříště, Mysletín, Píšť, Proseč, Řečice, Sedlice, Senožaty, Staré Bříště, Syrov, Vojslavice, Vystrkov, Želiv.

Finanční úřad v Kamenici nad Lipou vykonává působnost pro obce Bohdalín, Bořetín, Častrov, Černovice, Hojovice, Kamenice nad Lipou, Křeč, Lhota -Vlasenice, Lidmaň, Mnich, Počátky, Polesí, Rodinov, Stojčín, Těmice, Včelnička, Veselá, Žirovnice.

Finanční úřad v Pacově vykonává působnost pro obce Arneštovice, Bořetice, Bratřice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, Hořepník, Chýstovice, Chyšná, Kámen, Košetice, Křešín, Lesná, Lukavec, Martinice u Onšova, Mezilesí, Obrataň, Onšov, Pacov, Pošná, Rovná, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška, Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota, Zhořec, Zlátenka.

Finanční úřad v Písku vykonává působnost pro obce Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, Dražíč, Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Olešná, Orlík nad Vltavou, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí I, Probulov, Protivín, Předotice, Putim, Rakovice, Ražice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár.

Finanční úřad v Milevs ku vykonává působnost pro obce Bernartice, Borovany, Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Křižanov, Kučeř, Květov, Milevsko, Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přeštěnice, Sepekov, Stehlovice, Veselíčko, Vlksice, Zbelítov, Zběšičky, Zhoř.

Finanční úřad v Prachaticích vykonává působnost pro obce Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lhenice, Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, Žernovice.

Finanční úřad ve Vimperku vykonává působnost pro obce Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lčovice, Lenora, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná.

Finanční úřad ve Strakonicích vykonává působnost pro obce Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Hlupín, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty - Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Litochovice, Malenice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky.

Finanční úřad v Blatné vykonává působnost pro obce Bělčice, Bezdědovice, Blatná, Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záboří.

Finanční úřad ve Vodňanech vykonává působnost pro obce Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany.

Finanční úřad v Táboře vykonává působnost pro obce Balkova Lhota, Bečice, Bechyně, Běleč, Borotín, Bradáčov, Březnice, Čenkov u Bechyně, Černýšovice, Dlouhá Lhota, Dobronice u Bechyně, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Dražice, Dražičky, Drhovice, Haškovcova Lhota, Hlasivo, Hodětín, Hodonice, Chotoviny, Choustník, Chrbonín, Chýnov, Jedlany, Jistebnice, Košice, Košín, Krtov, Libějice, Lom, Malšice, Meziříčí, Mladá Vožice, Nadějkov, Nasavrky, Nemyšl, Nová Ves u Chýnova, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Opařany, Planá nad Lužnicí, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Radenín, Radětice, Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, Radkov, Rataje, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Řepeč, Sezimovo Ústí, Skrýchov u Malšic, Slapsko, Slapy, Smilovy Hory, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Sudoměřice u Tábora, Svrabov, Šebířov, Tábor, Turovec, Ústrašice, Vilice, Vlčeves, Vodice, Zadní Střítež, Záhoří, Zhoř u Mladé Vožice, Zhoř u Tábora, Želeč.

Finanční úřad v Soběslavi vykonává působnost pro obce Borkovice, Budislav, Dírná, Drahov, Dráchov, Hlavatce, Chotěmice, Katov, Klenovice, Komárov, Krátošice, Mažice, Mezná, Mlýny, Myslkovice, Přehořov, Psárov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Skopytce, Soběslav, Sviny, Třebějice, Tučapy, Val, Vesce, Veselí nad Lužnicí, Vlastiboř, Vlkov, Zálší, Zlukov, Zvěrotice, Žíšov.

Finanční úřad v Domažlicích vykonává působnost pro obce Babylon, Bělá nad Radbuzou, Blížejov, Čermná, Česká Kubice, Díly, Domažlice, Drahotín, Draženov, Hlohovčice, Hora Svatého Václava, Hostouň, Hradiště, Hvožďany, Chocomyšl, Chodov, Chrastavice, Kanice, Kaničky, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč, Luženičky, Milavče, Mnichov, Močerady, Mutěnín, Nemanice, Nevolice, Nový Kramolín, Osvračín, Otov, Pařezov, Pasečnice, Pec, Pelechy, Poběžovice, Poděvousy, Postřekov, Rybník, Srbice, Stráž, Trhanov, Újezd, Únějovice, Vlkanov, Zahořany, Ždánov.

Finanční úřad v Horšovském Týně vykonává působnost pro obce Bukovec, Čečovice, Černovice, Hlohová, Holýšov, Horní Kamenice, Horšovský Týn, Křenovy, Kvíčovice, Meclov, Mezholezy, Mířkov, Neuměř, Puclice, Semněvice, Srby, Staňkov, Štichov, Velký Malahov, Vidice, Všekary.

Finanční úřad ve Kdyni vykonává působnost pro obce Brnířov, Černíkov, Chodská Lhota, Kdyně, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy, Mrákov, Němčice, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Tlumačov, Úboč, Úsilov, Všepadly, Všeruby.

Finanční úřad v Chebu vykonává působnost pro obce Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký Luh, Vojtanov.

Finanční úřad v Aši vykonává působnost pro obce Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí.

Finanční úřad v Mariánských Lázních vykonává působnost pro obce Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín.

Finanční úřad v Karlových Varech vykonává působnost pro obce Andělská Hora, Božičany, Březová, Černava, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Teplička, Velichov, Vysoká Pec a pro Vojenský újezd Hradiště.2)

Finanční úřad v Ostrově vykonává působnost pro obce Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Vojkovice.

Finanční úřad v Toužimi vykonává působnost pro obce Bečov nad Teplou, Bochov, Čichalov, Chodov, Chyše, Krásné Údolí, Otročín, Pšov, Štědrá, Teplá, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice.

Finanční úřad v Klatovech vykonává působnost pro obce Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Borovy, Čachrov, Červené Poříčí, Číhaň, Dešenice, Dlažov, Dolany, Hamry, Chlistov, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Jíno, Kaliště, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nezdice, Nýrsko, Obytce, Ostřetice, Poleň, Předslav, Strážov, Stropčice, Švihov, Týnec, Vrhaveč, Vřeskovice, Železná Ruda.

Finanční úřad v Horažďovicích vykonává působnost pro obce Břežany, Hejná, Hnačov, Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kejnice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské Hory, Nehodiv, Olšany, Pačejov, Plánice, Slatina, Svéradice, Tužice, Újezd u Plánice, Velké Hydčice, Velký Bor, Zavlekov, Zborovy.

Finanční úřad v Sušici vykonává působnost pro obce Budětice, Bukovník, Čímice, Dlouhá Ves, Dobršín, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice, Horská Kvilda, Hrádek, Kašperské Hory, Kolinec, Modrava, Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice u Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí, Rejštejn, Soběšice, Srní, Strašín, Sušice, Velhartice, Žihobce, Žichovice.

Finanční úřad v Plzni vykonává působnost pro město Plzeň.

Finanční úřad Plzeň-jih se sídlem v Plzni vykonává působnost pro obce Čižice, Dobřany, Honezovice, Hradec, Chotěšov, Chválenice, Kotovice, Letkov, Lhota, Lhůta, Lisov, Líšina, Losiná, Mokrouše, Nebílovy, Netunice, Nezbavětice, Nová Ves, Předenice, Starý Plzenec, Stod, Střelice, Šťáhlavy, Štěnovice, Štěnovický Borek, Tymákov, Útušice, Ves Touškov.

Finanční úřad v Blovicích vykonává působnost pro obce Blovice, Borovno, Čížkov, Čmelíny, Drahkov, Hradiště, Chlum, Chlumy, Chocenice, Jarov, Kasejovice, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Letiny, Louňová, Měcholupy, Mileč, Milínov, Mišov, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Nezdřev, Nezvěstice, Nové Mitrovice, Oselce, Polánka, Prádlo, Seč, Sedliště, Spálené Poříčí, Srby, Střížovice, Tojice, Třebčice, Únětice, Vlčtejn, Vrčeň, Zdemyslice, Žákava, Ždírec, Žinkovy, Životice.

Finanční úřad v Přešticích vykonává působnost pro obce Bolkov, Buková, Dnešice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Oplot, Otěšice, Přestavlky, Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Týniště, Vlčí, Vstiš, Zemětice.

Finanční úřad Plzeň-sever se sídlem v Plzni vykonává působnost pro obce Bdeněves, Blatnice, Čeminy, Čerňovice, Česká Bříza, Dolany, Druztová, Dýšina, Heřmanova Huť, Hněvnice, Horní Bříza, Hromnice, Chotíkov, Chrást, Kaceřov, Kbelany, Kozolupy, Křelovice, Kunějovice, Kyšice, Ledce, Líně, Líšťany, Lochousice, Malesice, Město Touškov, Myslinka, Nadryby, Nekmíř, Nevřeň, Nýřany, Pernarec, Plešnice, Pňovany, Přehýšov, Příšov, Rochlov, Tatiná, Tlučná, Trnová, Třemošná, Úherce, Újezd nade Mží, Úlice, Vejprnice, Vochov, Všeruby, Zahrádka, Zbůch, Zruč-Senec, Žilov.

Finanční úřad v Kralovicích vykonává působnost pro obce Bílov, Bohy, Brodeslavy, Černíkovice, Dobříč, Dolní Hradiště, Dražeň, Hlince, Holovousy, Horní Bělá, Chříč, Jarov, Kaznějov, Kočín, Kopidlo, Koryta, Kozojedy, Kožlany, Kralovice, Mladotice, Mrtník, Obora, Pastuchovice, Pláně, Plasy, Potvorov, Rybnice, Sedlec, Slatina, Studená, Tis u Blatna, Velečín, Všehrdy, Výrov, Vysoká Libyně, Žihle.

Finanční úřad v Manětíně vykonává působnost pro obce Bezvěrov, Blažim, Bučí, Dolní Bělá, Hvozd, Krašovice, Krsy, Líté, Loza, Manětín, Nečtiny, Ostrov u Bezdružic, Štichovice, Úněšov, Úterý.

Finanční úřad v Rokycanech vykonává působnost pro obce Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Bušovice, Cekov, Čilá, Dobřív, Drahoňův Újezd, Ejpovice, Hlohovice, Holoubkov, Hrádek, Hradiště, Hůrky, Cheznovice, Chlum, Chomle, Kakejcov, Kamenec, Kamenný Újezd, Kařez, Kařízek, Klabava, Kladruby, Kornatice, Lhota pod Radčem, Lhotka u Radnic, Liblín, Líšná, Litohlavy, Medový Újezd, Mešno, Mirošov, Mlečice, Mýto, Němčovice, Nevid, Osek, Ostrovec-Lhotka, Plískov, Podmokly, Příkosice, Přívětice, Radnice, Raková, Rokycany, Sebečice, Sirá, Skomelno, Skořice, Smědčice, Strašice, Svojkovice, Štítov, Těně, Terešov, Těškov, Trokavec, Týček, Újezd u Svatého Kříže, Vejvanov, Veselá, Vísky, Volduchy, Všenice, Zbiroh, Zvíkovec.

Finanční úřad v Sokolově vykonává působnost pro obce Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Chlum Svaté Maří, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Lomnice, Rovná, Sokolov, Svatava, Šabina, Těšovice.

Finanční úřad v Chodově vykonává působnost pro obce Horní Slavkov, Chodov, Krásno, Loket, Nová Ves, Nové Sedlo, Staré Sedlo, Tatrovice, Vintířov, Vřesová.

Finanční úřad v Kraslicích vykonává působnost pro obce Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná, Šindelová.

Finanční úřad v Tachově vykonává působnost pro obce Brod nad Tichou, Broumov, Ctiboř, Částkov, Dlouhý Újezd, Halže, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kočov, Lesná, Lestkov, Lom u Tachova, Milíře, Obora, Planá, Studánka, Tachov, Tisová, Zadní Chodov.

Finanční úřad v Boru vykonává působnost pro obce Bor, Hošťka, Přimda, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Třemešné.

Finanční úřad ve Stříbře vykonává působnost pro obce Benešovice, Bezdružice, Cebiv, Černošín, Erpužice, Horní Kozolupy, Kladruby, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kšice, Olbramov, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro, Sulislav, Svojšín, Trpísty, Únehle, Vranov, Záchlumí, Zhoř.

Finanční úřad v České Lípě vykonává působnost pro obce Blíževedly, Častolovice, Česká Lípa, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Nový Oldřichov, Sosnová, Stružnice, Stvolínky, Volfartice, Zahrádky, Žandov.

Finanční úřad v Doksech vykonává působnost pro obce Bezděz, Blatce, Doksy, Dubá, Chlum, Jestřebí, Luka, Okna, Provodín, Skalka u Doks, Tachov, Tuhaň, Vrchovany, Ždírec.

Finanční úřad v Mimoni vykonává působnost pro obce Bohatice, Brniště, Dubnice, Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Velenice, Velký Valtinov, Zákupy.

Finanční úřad v Novém Boru vykonává působnost pro obce Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor.

Finanční úřad v Děčíně vykonává působnost pro obce Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Janská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé.

Fin anční úřad v Rumburku vykonává působnost pro obce Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov.

Finanční úřad v Chomutově vykonává působnost pro obce Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec, Výsluní.

Finanční úřad v Kadani vykonává působnost pro obce Domašín, Chbany, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Libědice, Loučná, Mašťov, Měděnec, Okounov, Perštejn, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Vejprty, Veliká Ves, Vilémov.

Finanční úřad v Jablonci nad Nisou vykonává působnost pro obce Bedřichov, Dalešice, Frýdštejn, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Jenišovice, Lučany nad Nisou, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Finanční úřad v Tanvaldě vykonává působnost pro obce Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice.

Finanční úřad v Železném Brodě vykonává působnost pro obce Držkov, Jílové u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Malá Skála, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř, Zásada, Železný Brod.

Finanční úřad v Liberci vykonává působnost pro obce Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Čtveřín, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janův Důl, Jeřmanice, Kobyly, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lažany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Paceřice, Pěnčín, Proseč pod Ještědem, Příšovice, Radimovice, Rynoltice, Soběslavice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Šimonovice, Vlastibořice, Všelibice, Zdislava, Žďárek.

Finanční úřad ve Frýdlantě vykonává působnost pro obce Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Višňová.

Finanční úřad v Litoměřicích vykonává působnost pro obce Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Doksany, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Horní Řepčice, Chotiměř, Chotiněves, Chudoslavice, Kamýk, Keblice, Křešice, Levín, Lhotka nad Labem, Liběšice, Libochovany, Litoměřice, Lovečkovice, Lovosice, Lukavec, Malé Žernoseky, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Sulejovice, Terezín, Travčice, Trnovany, Třebušín, Úštěk, Velké Žernoseky, Vchynice, Vrutice, Žalhostice, Žitenice.

Finanční úřad v Liboc hovicích vykonává působnost pro obce Budyně nad Ohří, Černiv, Čížkovice, Děčany, Dlažkovice, Evaň, Chodovlice, Chotěšov, Jenčice, Klapý, Křesín, Libochovice, Lkáň, Martiněves, Mšené-lázně, Podsedice, Prackovice nad Labem, Radovesice, Sedlec, Siřejovice, Slatina, Třebenice, Třebívlice, Úpohlavy, Velemín, Vlastislav, Vrbičany, Žabovřesky nad Ohří.

Finanční úřad v Roudnici nad Labem vykonává působnost pro obce Bechlín, Brzánky, Bříza, Ctiněves, Černěves, Černouček, Dobříň, Dušníky, Horní Beřkovice, Hoštka, Hrobce, Chodouny, Kleneč, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice, Kyškovice, Libkovice pod Řípem, Libotenice, Mnetěš, Nové Dvory, Oleško, Přestavlky, Račice, Račiněves, Roudnice nad Labem, Snědovice, Straškov-Vodochody, Štětí, Vědomice, Vražkov, Vrbice, Záluží, Židovice.

Finanční úřad v Lounech vykonává působnost pro obce Blšany u Loun, Brodec, Břvany, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Domoušice, Hříškov, Hřivice, Chlumčany, Chožov, Chraberce, Jimlín, Koštice, Kozly, Lenešice, Libčeves, Líšťany, Louny, Nová Ves, Obora, Opočno, Panenský Týnec, Peruc, Pnětluky, Počedělice, Raná, Ročov, Slavětín, Smolnice, Toužetín, Úherce, Veltěže, Vinařice, Vrbno nad Lesy, Vršovice, Zbrašín, Želkovice, Žerotín.

Finanční úřad v Podbořanech vykonává působnost pro obce Blatno, Blšany, Krásný Dvůr, Kryry, Lubenec, Nepomyšl, Očihov, Petrohrad, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Vroutek.

Finanční úřad v Žatci vykonává působnost pro obce Bítozeves, Blažim, Čeradice, Deštnice, Holedeč, Liběšice, Libočany, Libořice, Lipno, Lišany, Měcholupy, Nové Sedlo, Postoloprty, Staňkovice, Tuchořice, Velemyšleves, Výškov, Zálužice, Žatec, Žiželice.

Finanční úřad v Mostě vykonává působnost pro obce Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Most, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice, Želenice.

Finanční úřad v Litvínově vykonává působnost pro obce Brandov, Český Jiřetín, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří, Nová Ves v Horách.

Finanční úřad v Teplicích vykonává působnost pro obce Bořislav, Bystřany, Bžany, Dubí, Háj u Duchcova, Hrob, Jeníkov, Kladruby, Košťany, Krupka, Lahošť, Mikulov, Modlany, Moldava, Novosedlice, Osek, Proboštov, Rtyně nad Bílinou, Srbice, Teplice, Újezdeček, Žalany, Žim.

Finanční úřad v Bílině vykonává působnost pro obce Bílina, Duchcov, Hostomice, Hrobčice, Kostomlaty pod Milešovkou, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec, Zabrušany.

Finanční úřad v Ústí nad Labem vykonává působnost pro obce Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec, Malé Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Ústí nad Labem, Velké Březno, Velké Chvojno, Zubrnice.

Finanční úřad v Havlíčkově Brodě vykonává působnost pro obce Bačkov, Bartoušov, Boňkov, Břevnice, Česká Bělá, Dlouhá Ves, Dolní Krupá, Golčův Jeníkov, Habry, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Horní Krupá, Horní Pohleď, Hurtova Lhota, Chrtníč, Jilem, Kámen, Knyk, Kochánov, Kojetín, Krásná Hora, Krátká Ves, Kunemil, Květinov, Kyjov, Leškovice, Leština u Světlé, Lípa, Lipnice nad Sázavou, Lučice, Malčín, Michalovice, Modlíkov, Nová Ves u Leštiny, Okrouhlice, Okrouhlička, Olešenka, Olešná, Oudoleň, Podmoky, Pohled, Přibyslav, Příseka, Radostín, Rybníček, Sázavka, Sedletín, Skorkov, Skryje, Skuhrov, Slavníč, Služátky, Stříbrné Hory, Šlapanov, Štoky, Tis, Úhořilka, Úsobí, Veselý Žďár, Věž, Věžnice, Vysoká, Zvěstovice, Ždírec, Žižkovo Pole.

Finanční úřad v Chotěboři vykonává působnost pro obce Bezděkov, Borek, Čachotín, Čečkovice, Dolní Sokolovec, Heřmanice, Chotěboř, Jeřišno, Jitkov, Klokočov, Kraborovice, Krucemburk, Lány, Libice nad Doubravou, Maleč, Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Podmoklany, Rozsochatec, Rušinov, Slavětín, Slavíkov, Sloupno, Sobíňov, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Víska, Ždírec nad Doubravou.

Finanční úřad v Ledči nad Sázavou vykonává působnost pro obce Bělá, Bojiště, Číhošť, Dolní Město, Druhanov, Hněvkovice, Horní Paseka, Hradec, Chřenovice, Jedlá, Kamenná Lhota, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kynice, Ledeč nad Sázavou, Nová Ves u Světlé, Ostrov, Ovesná Lhota, Pavlov, Prosíčka, Světlá nad Sázavou, Trpišovice, Vilémovice, Vlkanov.

Finanční úřad v Hradci Králové vykonává působnost pro obce Benátky, Běleč nad Orlicí, Blešno, Černilov, Černožice, Čistěves, Divec, Dobřenice, Dohalice, Habřina, Hněvčeves, Holohlavy, Hořiněves, Hradec Králové, Hvozdnice, Jeníkovice, Lejšovka, Lhota pod Libčany, Libčany, Libníkovice, Librantice, Libřice, Lochenice, Lužany, Máslojedy, Mokrovousy, Mžany, Neděliště, Osice, Osičky, Praskačka, Předměřice nad Labem, Račice nad Trotinou, Radíkovice, Radostov, Roudnice, Sadová, Sendražice, Skalice, Smiřice, Smržov, Sovětice, Stěžery, Stračov, Střezetice, Světí, Syrovátka, Těchlovice, Třebechovice pod Orebem, Třesovice, Urbanice, Vrchovnice, Všestary, Výrava, Vysoká nad Labem.

Finanční úřad v Chlumci nad Cidlinou vykonává působnost pro obce Babice, Chlumec nad Cidlinou, Chudeřice, Káranice, Klamoš, Kosice, Kosičky, Kratonohy, Lišice, Lovčice, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Obědovice, Olešnice, Písek, Převýšov, Stará Voda.

Finanční úřad v Novém Bydžově vykonává působnost pro obce Barchov, Boharyně, Dolní Přím, Hlušice, Hrádek, Humburky, Kobylice, Králíky, Kunčice, Lodín, Lužec nad Cidlinou, Měník, Myštěves, Nechanice, Nový Bydžov, Ohnišťany, Petrovice, Prasek, Pšánky, Puchlovice, Skřivany, Sloupno, Smidary, Starý Bydžov, Šaplava, Vinary, Zachrašťany, Zdechovice.

Finanční úřad v Chrudimi vykonává působnost pro obce Bítovany, Bořice, Bylany, Ctětín, Čankovice, České Lhotice, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Hluboká, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jenišovice, Kočí, Krásné, Křižanovice, Lány, Leština, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Lozice, Lukavice, Luže, Miřetice, Mrákotín, Nabočany, Nasavrky, Nové Hrady, Orel, Ostrov, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Rosice, Řepníky, Řestoky, Skuteč, Slatiňany, Smrček, Sobětuchy, Stolany, Stradouň, Střemošice, Svídnice, Trojovice, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Vinary, Vrbatův Kostelec, Zaječice, Zájezdec, Žumberk.

Finanční úřad v Heřmanově Městci vykonává působnost pro obce Běstvina, Biskupice, Bojanov, Bousov, Heřmanův Městec, Hošťalovice, Klešice, Kněžice, Kostelec u Heřmanova Městce, Lipovec, Míčov -Sušice, Mladoňovice, Morašice, Načešice, Podhořany u Ronova, Prachovice, Ronov nad Doubravou, Rozhovice, Seč, Třemošnice, Uherčice, Vápenný Podol, Vyžice, Žlebské Chvalovice.

Finanční úřad v Hlinsku vykonává působnost pro obce Bor u Skutče, Dědová, Hamry, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Otradov, Perálec, Pokřikov, Proseč, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina, Zderaz.

Finanční úřad v Jičíně vykonává působnost pro obce Bačalky, Běchary, Brada-Rybníček, Březina, Budčeves, Bukvice, Butoves, Bystřice, Češov, Dětenice, Dílce, Dolní Lochov, Dřevěnice, Holín, Cholenice, Chyjice, Jičín, Jičíněves, Jinolice, Kacákova Lhota, Kbelnice, Kněžnice, Konecchlumí, Kopidlno, Kostelec, Kovač, Kozojedy, Kyje, Libáň, Libošovice, Libuň, Lužany, Markvartice, Mladějov, Nemyčeves, Ohařice, Ohaveč, Osek, Ostružno, Podhradí, Podůlší, Radim, Rokytňany, Samšina, Sběř, Sedliště, Sekeřice, Slatiny, Slavhostice, Soběraz, Sobotka, Staré Hrady, Staré Místo, Střevač, Třtěnice, Tuř, Údrnice, Újezd pod Troskami, Úlibice, Valdice, Veliš, Vitiněves, Volanice, Vrbice, Vršce, Vysoké Veselí, Zámostí-Blata, Zelenecká Lhota, Železnice, Žeretice, Židovice, Žlunice.

Finanční úřad v Hořic ích vykonává působnost pro obce Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Choteč, Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Mlázovice, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Staré Smrkovice, Sukorady, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota, Tetín, Třebnouševes, Úhlejov, Vřesník.

Finanční úřad v Nové Pace vykonává působnost pro obce Lázně Bělohrad, Nová Paka, Pecka, Stará Paka, Úbislavice, Vidochov.

Finanční úřad v Náchodě vykonává působnost pro obce Bohuslavice, Borová, Brzice, Černčice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Jestřebí, Kramolna, Lhota pod Hořičkami, Libchyně, Litoboř, Mezilečí, Mezilesí, Nahořany, Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Provodov-Šonov, Přibyslav, Sendraž, Slatina nad Úpou, Slavětín nad Metují, Slavoňov, Stárkov, Studnice, Velké Poříčí, Vestec, Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Žďárky, Žernov.

Finanční úřad v Broumově vykonává působnost pro obce Adršpach, Bezděkov nad Metují, Božanov, Broumov, Bukovice, Česká Metuje, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov, Křinice, Machov, Martínkovice, Meziměstí, Otovice, Police nad Metují, Suchý Důl, Šonov, Teplice nad Metují, Velké Petrovice, Vernéřovice, Žďár nad Metují.

Finanční úřad v Jaroměři vykonává působnost pro obce Česká Skalice, Dolany, Heřmanice, Hořenice, Chvalkovice, Jaroměř, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Říkov, Šestajovice, Velichovky, Velká Jesenice, Velký Třebešov, Vlkov, Zaloňov.

Finanční úřad v Pardubicích vykonává působnost pro obce Barchov, Bezděkov, Borek, Bukovina nad Labem, Bukovka, Časy, Čeperka, Čepí, Černá u Bohdanče, Dašice, Dolany, Dříteč, Dubany, Hostovice, Hrobice, Choteč, Chýšť, Jezbořice, Kasalice, Kostěnice, Křičeň, Kunětice, Lány u Dašic, Lázně Bohdaneč, Libišany, Malé Výkleky, Mikulovice, Moravany, Němčice, Neratov, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Pardubice, Plch, Podůlšany, Pravy, Ráby, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rokytno, Rybitví, Sezemice, Slepotice, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Staré Ždánice, Starý Mateřov, Stéblová, Třebosice, Uhřetická Lhota, Újezd u Sezemic, Voleč.

Fina nční úřad v Holicích vykonává působnost pro obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno.

Finanční úřad v Přelouči vykonává působnost pro obce Brloh, Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Holotín, Choltice, Chrtníky, Chvaletice, Jankovice, Jedousov, Jeníkovice, Kladruby nad Labem, Kojice, Labské Chrčice, Lipoltice, Litošice, Mokošín, Morašice, Poběžovice u Přelouče, Přelouč, Přelovice, Přepychy, Řečany nad Labem, Selmice, Semín, Sopřeč, Sovolusky, Stojice, Strašov, Svinčany, Svojšice, Tetov, Trnávka, Turkovice, Újezd u Přelouče, Urbanice, Valy, Vápno, Veselí, Vlčí Habřina, Vyšehněvice, Zdechovice, Žáravice, Živanice.

Fi nanční úřad v Rychnově nad Kněžnou vykonává působnost pro obce Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Jahodov, Javornice, Kvasiny, Lhoty u Potštejna, Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Polom, Potštejn, Proruby, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno, Třebešov, Vamberk, Voděrady, Záměl, Zdobnice.

Finanční úřad v Dobrušc e vykonává působnost pro obce Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziříčí, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Jílovice, Kounov, Králova Lhota, Ledce, Mokré, Očelice, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov, Val, Vysoký Újezd.

Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí vykonává působnost pro obce Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Borovnice, Častolovice, Čermná nad Orlicí, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny - Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Olešnice, Svídnice, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Vrbice, Zdelov, Žďár nad Orlicí.

Finanční úřad v Semilech vykonává působnost pro obce Bělá, Benešov u Semil, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou, Holenice, Chuchelna, Jesenný, Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Příkrý, Roztoky u Semil, Semily, Slaná, Stružinec, Syřenov, Tatobity, Veselá, Záhoří.

Finanční úřad v Jilemnici vykonává působnost pro obce Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Harrachov, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Paseky nad Jizerou, Peřimov, Poniklá, Rokytnice nad Jizerou, Roprachtice, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Vysoké nad Jizerou.

Finanční úřad v Turnově vykonává působnost pro obce Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Loučky, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Troskovice, Turnov, Všeň, Vyskeř, Žernov.

Finanční úřad ve Svitavách vykonává působnost pro obce Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Borová, Brněnec, Březiny, Březová nad Svitavou, Bystré, Dětřichov, Hartmanice, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Jedlová, Kamenec u Poličky, Kamenná Horka, Koclířov, Korouhev, Kukle, Květná, Lavičné, Lubná, Mikuleč, Nedvězí, Oldřiš, Opatov, Opatovec, Pohledy, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Radiměř, Rohozná, Rozhraní, Rudná, Sádek, Sebranice, Sklené, Stašov, Svitavy, Svojanov, Široký Důl, Študlov, Telecí, Trpín, Vendolí, Vítějeves, Želivsko.

Finanční úřad v Li tomyšli vykonává působnost pro obce Benátky, Bohuňovice, Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Horky, Horní Újezd, Chmelík, Chotěnov, Chotovice, Janov, Jarošov, Karle, Litomyšl, Makov, Morašice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Osík, Poříčí u Litomyšle, Příluka, Řídký, Sedliště, Strakov, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč.

Finanční úřad v Moravské Třebové vykonává působnost pro obce Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká.

Finanční úřad v Trutnově vykonává působnost pro obce Batňovice, Bernartice, Havlovice, Horní Maršov, Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř.

Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem vykonává působnost pro obce Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Hajnice, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín.

Finanční úřad ve Vrchlabí vykonává působnost pro obce Čermná, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Dolní Olešnice, Horní Kalná, Horní Olešnice, Hostinné, Klášterská Lhota, Kunčice nad Labem, Lánov, Prosečné, Rudník, Strážné, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí.

Finanční úřad v Ústí nad Orlicí vykonává působnost pro obce Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Česká Třebová, České Libchavy, Damníkov, Dlouhá Třebová, Dolní Čermná, Dolní Dobrouč, Hnátnice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Hrádek, Jehnědí, Krasíkov, Lanškroun, Libchavy, Lubník, Luková, Němčice, Orlické Podhůří, Ostrov, Petrovice, Přívrat, Rudoltice, Rybník, Řetová, Řetůvka, Sázava, Semanín, Sloupnice, Sopotnice, Strážná, Tatenice, Trpík, Třebovice, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice, Vlčkov, Voděrady, Výprachtice, Žichlínek.

Finanční úřad ve Vysokém Mýtě vykonává působnost pro obce Běstovice, Bošín, Brandýs nad Orlicí, Bučina, České Heřmanice, Dobříkov, Domoradice, Džbánov, Hrušová, Choceň, Javorník, Koldín, Kosořín, Libecina, Mostek, Nasavrky, Oucmanice, Plchovice, Podlesí, Pustina, Seč, Skořenice, Slatina, Sruby, Sudislav nad Orlicí, Sudslava, Svatý Jiří, Tisová, Újezd u Chocně, Vraclav, Vračovice Orlov, Vysoké Mýto, Zádolí, Zálší, Zámrsk, Zářecká Lhota.

Finanční úřad v Žamberku vykonává působnost pro obce Bystřec, Červená Voda, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Dolní Morava, Hejnice, Helvíkovice, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Králíky, Kunvald, Letohrad, Lichkov, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, Nekoř, Orličky, Pastviny, Písečná, Sobkovice, Studené, Šedivec, Těchonín, Verměřovice, Záchlumí, Žamberk, Žampach.

Finanční úřad v Blansku vykonává působnost pro obce Adamov, Běleč, Blansko, Bořitov, Brťov-Jeneč, Brumov, Březina, Bukovice, Bukovina, Bukovinka, Černá Hora, Doubravice nad Svitavou, Habrůvka, Hluboké Dvory, Holštejn, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lažany, Lipovec, Lipůvka, Lomnice, Lubě, Malá Lhota, Milonice, Ochoz u Tišnova, Olomučany, Osiky, Ostrov u Macochy, Petrovice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rašov, Rohozec, Rudice, Senetářov, Sloup, Strhaře, Svinošice, Synalov, Šebrov-Kateřina, Šošůvka, Újezd u Černé Hory, Unín, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Závist, Zhoř, Žďár, Žernovník.

Finanční úřad v Boskovicích vykonává působnost pro obce Bedřichov, Benešov, Borotín, Boskovice, Býkovice, Cetkovice, Černovice, Dlouhá Lhota, Drnovice, Hodonín, Chrudichromy, Jabloňany, Knínice u Boskovic, Kořenec, Kozárov, Krhov, Kunčina Ves, Kunice, Lhota Rapotina, Lhota u Lysic, Ludíkov, Lysice, Malá Roudka, Němčice, Obora, Okrouhlá, Sebranice, Skalice nad Svitavou, Sudice, Suchý, Světlá, Svitávka, Šebetov, Štěchov, Tasovice, Uhřice, Újezd u Boskovic, Úsobrno, Valchov, Vanovice, Vážany, Velenov, Velké Opatovice, Voděrady, Žďárná, Žerůtky.

Finanční úřad v Letovicích vykonává působnost pro obce Crhov, Deštná, Horní Poříčí, Horní Smržov, Kněževes, Křetín, Křtěnov, Kunštát, Lazinov, Letovice, Lhota u Olešnice, Louka, Makov, Míchov, Nýrov, Olešnice, Pamětice, Petrov, Prostřední Poříčí, Roubanina, Rozseč nad Kunštátem, Rozsíčka, Skrchov, Stvolová, Sulíkov, Ústup, Vísky, Vranová, Zbraslavec.

Finanční úřad Brno I se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území město Brno, Pisárky, Staré Brno, Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří, Zábrdovice.

Finanční úřad Brno II se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Brněnské Ivanovice, Černovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Komárov, Líšeň, Přízřenice, Slatina, Tuřany, Židenice.

Finanční úřad Brno III se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Černá Pole, Husovice, Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Lesná, Maloměřice, Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava, Řečkovice, Sadová, Soběšice, Útěchov u Brna.

Finanční úřad Brno IV se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Žabovřesky, Žebětín.

Finanční úřad Brno-venkov se sídlem v Brně vykonává působnost pro obce Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Blučina, Bratčice, Česká, Domašov, Hajany, Holasice, Hostěnice, Hrušovany u Brna, Hvozdec, Javůrek, Jinačovice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kovalovice, Kupařovice, Kuřim, Ledce, Lelekovice, Lesní Hluboké, Litostrov, Malešovice, Medlov, Měnín, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Moravské Knínice, Moutnice, Nebovidy, Němčičky, Nesvačilka, Nosislav, Odrovice, Ochoz u Brna, Omice, Opatovice, Ořechov, Ostopovice, Ostrovačice, Otmarov, Podolí, Ponětovice, Popovice, Popůvky, Pozořice, Prace, Pravlov, Prštice, Příbram, Přibyslavice, Přísnotice, Radostice, Rajhrad, Rajhradice, Rebešovice, Rosice, Rozdrojovice, Rudka, Řícmanice, Říčany, Říčky, Sivice, Sobotovice, Sokolnice, Stanoviště, Střelice, Syrovice, Šlapanice, Telnice, Těšany, Tetčice, Troubsko, Tvarožná, Újezd u Brna, Újezd u Rosic, Unkovice, Velatice, Veverská Bítýška, Veverské Knínice, Viničné Šumice, Vojkovice, Vranov, Vysoké Popovice, Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav, Žabčice, Žatčany, Želešice, Židlochovice.

Finanční úřad v Ivančicích vykonává působnost pro obce Babice u Rosic, Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kratochvilka, Lukovany, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Silůvky, Trboušany, Zakřany, Zbýšov.

Finanční úřad v Tišnově vykonává působnost pro obce Braníškov, Březina, Čebín, Deblín, Drásov, Heroltice, Hradčany, Chudčice, Lažánky, Lomnička, Malhostovice, Maršov, Nelepeč - Žernůvka, Předklášteří, Sentice, Skalička, Svatoslav, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Úsuší, Vohančice, Všechovice, Železné.

Finanční úřad v Břeclavi vykonává působnost pro obce Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí.

Finanční úřad v Hustopečích vykonává působnost pro obce Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Ivaň, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Přibice, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vranovice, Vrbice.

Finanční řad v Mikulově vykonává působnost pro obce Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Cvrčovice, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Pavlov, Perná, Pohořelice, Sedlec, Vlasatice.

Finanční úřad ve Zlíně vykonává působnost pro obce Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Březnice, Březová, Dešná, Držková, Fryšták, Hostišová, Hrobice, Hvozdná, Jasenná, Karlovice, Kašava, Lhota, Lhotsko, Lípa, Lukov, Lutonina, Machová, Mysločovice, Neubuz, Podkopná Lhota, Racková, Sazovice, Slušovice, Šarovy, Tečovice, Trnava, Ublo, Veselá, Vizovice, Vlčková, Všemina, Zádveřice-Raková, Zlín.

Finanční úřad v Luhačovicí ch vykonává působnost pro obce Biskupice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Sehradice, Slopné, Velký Ořechov.

Finanční úřad v Otrokovicích vykonává působnost pro obce Halenkovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov, Žlutava.

Finanční úřad ve Valašských Kloboukách vykonává působnost pro obce Brumov-Bylnice, Drnovice, Haluzice, Jestřabí, Křekov, Lipová, Loučka, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Petrůvka, Poteč, Rudimov, Slavičín, Šanov, Štítná nad Vláří-Popov, Tichov, Újezd, Valašské Klobouky, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole.

Finanční úřad v Hodoníně vykonává působnost pro obce Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Karlín, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Sudoměřice, Terezín.

Finanční úřad v Kyjově vykonává působnost pro obce Archlebov, Bukovany, Čeložnice, Dambořice, Dražůvky, Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Milotice, Moravany, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice -Mistřín, Šardice, Uhřice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice.

Finanční úřad ve Veselí nad Moravou vykonává působnost pro obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Bzenec, Domanín, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kozojídky, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota, Radějov, Strážnice, Suchov, Syrovín, Tasov, Těmice, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Žeraviny.

Finanční úřad v Jihlavě vykonává působnost pro obce Bílý Kámen, Bítovčice, Boršov, Brtnice, Cejle, Cerekvička-Rosice, Čížov, Dolní Cerekev, Dudín, Dušejov, Dvorce, Hojkov, Hubenov, Hybrálec, Ježená, Jihlava, Kalhov, Kamenice, Kostelec, Kozlov, Luka nad Jihlavou, Malý Beranov, Měšín, Milíčov, Mirošov, Opatov, Plandry, Puklice, Rančířov, Rantířov, Smrčná, Střítež, Šimanov, Ústí, Velký Beranov, Větrný Jeníkov, Vílanec, Vyskytná nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Zbilidy, Zbinohy.

Finanční úřad v Polné vykonává působnost pro obce Arnolec, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Jamné, Jersín, Kamenná, Meziříčko, Nadějov, Polná, Rybné, Stáj, Věžnice, Věžnička, Záborná, Zhoř, Ždírec.

Finanční úřad v Třešti vykonává působnost pro obce Batelov, Dlouhá Brtnice, Hladov, Hodice, Horní Dubenky, Jezdovice, Jihlávka, Kaliště, Klatovec, Otín, Panenská Rozsíčka, Panské Dubenky, Pavlov, Rohozná, Růžená, Stonařov, Suchá, Švábov, Třešť, Třeštice.

Finanční úřad v Telči vykonává působnost pro obce Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, Ořechov, Radkov, Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Telč, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec.

Finanční úřad v Kroměříži vykonává působnost pro obce Bařice-Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Břest, Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Hulín, Chropyně, Chvalnov-Lísky, Jarohněvice, Karolín, Koryčany, Kostelany, Kroměříž, Kunkovice, Kvasice, Kyselovice, Litenčice, Lubná, Lutopecny, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice, Pravčice, Rataje, Roštín, Skaštice, Soběsuky, Střílky, Střížovice, Sulimov, Troubky-Zdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka, Záříčí, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice, Žalkovice.

Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem vykonává působnost pro obce Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice.

Finanční úřad v Holešově vykonává působnost pro obce Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice.

Finanční úřad v Prostějově vykonává působnost pro obce Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bousín, Brodek u Prostějova, Buková, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Drahany, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Malé Hradisko, Mostkovice, Myslejovice, Niva, Obědkovice, Ohrozim, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, Pěnčín, Pivín, Plumlov, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Rozstání, Seloutky, Skalka, Slatinky, Smržice, Stařechovice, Stínava, Tvorovice, Určice, Vícov, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč.

Finanční úřad v Konici vykonává působnost pro obce Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol, Šubířov.

Finanční úřad v Němčicích nad Hanou vykonává působnost pro obce Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Srbce, Tištín, Víceměřice, Vitčice, Vrchoslavice.

Finanční úřad v Třebíči vykonává působnost pro obce Bačice, Benetice, Biskupice-Pulkov, Bochovice, Bransouze, Brtnička, Budišov, Čáslavice, Čechočovice, Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Číměř, Dalešice, Dolní Vilémovice, Dukovany, Heraltice, Hodov, Horní Heřmanice, Horní Smrčné, Horní Újezd, Horní Vilémovice, Hrotovice, Hroznatín, Hrutov, Hvězdoňovice, Chlístov, Chlum, Kamenná, Klučov, Kněžice, Kojatín, Kojetice, Koněšín, Kouty, Kožichovice, Krahulov, Krhov, Lipník, Litovany, Loukovice, Markvartice, Mastník, Mikulovice, Nárameč, Nová Ves, Nový Telečkov, Odunec, Okřešice, Okříšky, Opatov, Oslavička, Ostašov, Petrovice, Petrůvky, Pokojovice, Pozďatín, Přeckov, Předín, Přešovice, Přibyslavice, Račice, Radkovice u Hrotovic, Radonín, Radošov, Rohy, Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Římov, Slavětice, Slavičky, Smrk, Stařeč, Stropešín, Střítež, Studnice, Svatoslav, Štěměchy, Trnava, Třebenice, Třebíč, Valdíkov, Valeč, Vladislav, Vlčatín, Výčapy, Zárubice, Zašovice.

Finanční úřad v Jemnici vykonává působnost pro obce Bačkovice, Budkov, Chotěbudice, Jemnice, Jiratice, Kdousov, Kostníky, Lhotice, Lomy, Lovčovice, Menhartice, Mladoňovice, Oponešice, Pálovice, Police, Rácovice, Radotice, Slavíkovice, Třebelovice.

Finanční úřad v Moravských Budějovicích vykonává působnost pro obce Babice, Blatnice, Bohušice, Cidlina, Častohostice, Dědice, Dešov, Dolní Lažany, Domamil, Hornice, Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice nad Rokytnou, Kojatice, Komárovice, Láz, Lesná, Lesonice, Lesůňky, Litohoř, Lukov, Martínkov, Meziříčko, Moravské Budějovice, Myslibořice, Nimpšov, Nové Syrovice, Příštpo, Radkovice u Budče, Šebkovice, Štěpkov, Vícenice, Zvěrkovice, Želetava.

Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou vykonává působnost pro obce Březník, Čikov, Hartvíkovice, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kladeruby nad Oslavou, Kozlany, Kralice nad Oslavou, Kramolín, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Lhánice, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Pucov, Pyšel, Rapotice, Sedlec, Senorady, Studenec, Sudice, Tasov, Třesov, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Zahrádka.

Finanční úřad v Uherském Hradišti vykonává působnost pro obce Babice, Bílovice, Boršice u Blatnice, Boršice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov.

Finanční úřad v Bojkovicích vykonává působnost pro obce Bojkovice, Hostětín, Komňa, Nezdenice, Pitín, Rudice, Záhorovice, Žitková.

Finanční úřad v Uherském Brodě vykonává působnost pro obce Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hradčovice, Korytná, Lopeník, Nivnice, Pašovice, Prakšice, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Šumice, Uherský Brod, Vápenice, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec.

Finanční úřad ve Vyškově vykonává působnost pro obce Bohdalice-Pavlovice, Dětkovice, Drnovice, Drysice, Habrovany, Hlubočany, Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, Ivanovice na Hané, Ježkovice, Komořany, Kozlany, Krásensko, Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Luleč, Lysovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Orlovice, Podbřežice, Podivice, Podomí, Prusy-Boškůvky, Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice, Rostěnice-Zvonovice, Rousínov, Ruprechtov, Rybníček, Studnice, Švábenice, Topolany, Tučapy, Vážany, Vyškov, Zelená Hora a pro Vojenský újezd Březina.2)

Finanční úřad v Bučovicích vykonává působnost pro obce Bohaté Málkovice, Brankovice, Bučovice, Dobročkovice, Dražovice, Chvalkovice, Kojátky, Kožušice, Křižanovice, Letonice, Malínky, Milonice, Mouchnice, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Rašovice, Snovídky, Uhřice.

Finanční úřad ve Slavkově u Brna vykonává působnost pro obce Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov.

Finanční úřad ve Znojmě vykonává působnost pro obce Bantice, Běhařovice, Bezkov, Bítov, Blanné, Blížkovice, Bojanovice, Boskovštejn, Citonice, Ctidružice, Černín, Dobšice, Dyjákovičky, Dyje, Grešlové Mýto, Havraníky, Hluboké Mašůvky, Hnanice, Hodonice, Horní Břečkov, Horní Dunajovice, Hostim, Chvalatice, Chvalovice, Jevišovice, Jiřice u Moravských Budějovic, Korolupy, Kravsko, Krhovice, Křepice, Kuchařovice, Kyjovice, Lančov, Lechovice, Lesná, Lubnice, Lukov, Mašovice, Mikulovice, Milíčovice, Němčičky, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramkostel, Oleksovice, Onšov, Oslnovice, Pavlice, Plaveč, Plenkovice, Podhradí nad Dyjí, Podmolí, Podmyče, Práče, Prokopov, Prosiměřice, Rozkoš, Rudlice, Slatina, Slup, Stálky, Starý Petřín, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Střelice, Suchohrdly, Šafov, Šatov, Štítary, Šumná, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz, Uherčice, Újezd, Únanov, Vevčice, Vítonice, Vracovice, Vranov nad Dyjí, Vranovská Ves, Vratěnín, Vrbovec, Výrovice, Vysočany, Zálesí, Zblovice, Znojmo, Želetice, Žerotice, Žerůtky.

Finanční úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou vykonává působnost pro obce Borotice, Božice, Břežany, Čejkovice, Damnice, Dolenice, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Hrušovany nad Jevišovkou, Jaroslavice, Jiřice u Miroslavi, Křídlůvky, Litobratřice, Mackovice, Pravice, Šanov, Trnové Pole, Troskotovice, Valtrovice, Velký Karlov.

Finanční úřad v Moravském Krumlově vykonává působnost pro obce Bohutice, Branišovice, Čermákovice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Džbánice, Horní Dubňany, Horní Kounice, Hostěradice, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Kadov, Kubšice, Lesonice, Loděnice, Medlice, Miroslav, Miroslavské Knínice, Morašice, Moravský Krumlov, Našiměřice, Olbramovice, Petrovice, Přeskače, Rešice, Rybníky, Skalice, Suchohrdly u Miroslavi, Šumice, Tavíkovice, Trstěnice, Tulešice, Vedrovice, Vémyslice, Višňové.

Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou vykonává působnost pro obce Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Bohdalov, Březí nad Oslavou, Budeč, Cikháj, Daňkovice, Dlouhé, Dolní Loučky, Fryšava pod Žákovou horou, Hamry nad Sázavou, Herálec, Hodíškov, Horní Loučky, Chlumětín, Jámy, Kadov, Karlov, Kotlasy, Krásné, Křídla, Křižánky, Kuklík, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lhotka, Líšná, Lubné, Malá Losenice, Matějov, Mirošov, Nížkov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Dvory, Nové Město na Moravě, Nové Veselí, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Počítky, Poděšín, Podolí, Pokojov, Polnička, Prosatín, Račice, Račín, Radešín, Radešínská Svratka, Radňovice, Radostín, Rojetín, Rosička, Rudolec, Řečice, Řikonín, Sázava, Sazomín, Sirákov, Sklené, Skryje, Sněžné, Spělkov, Světnov, Svratka, Škrdlovice, Tišnovská Nová Ves, Tři Studně, Újezd u Tišnova, Újezd, Vatín, Věcov, Velká Losenice, Vepřová, Vlachovice, Vojnův Městec, Vratislávka, Vysoké, Zubří, Žďár nad Sázavou, Žďárec.

Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem vykonává působnost pro obce Blažkov, Bohuňov, Borač, Borovnice, Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, Býšovec, Černvír, Dalečín, Dolní Rožínka, Doubravník, Drahonín, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Javorek, Jimramov, Kaly, Koroužné, Lísek, Milasín, Moravec, Moravecké Pavlovice, Nedvědice, Nový Jimramov, Nyklovice, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Pikárec, Písečné, Prosetín, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Skorotice, Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice.

Finanční úřad ve Velkém Meziříčí vykonává působnost pro obce Baliny, Blízkov, Borovník, Bory, Březejc, Březí, Březské, Černá, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Dolní Libochová, Heřmanov, Horní Libochová, Horní Radslavice, Chlumek, Jabloňov, Jívoví, Kadolec, Katov, Kněževes, Kozlov, Krásněves, Křižanov, Křižínkov, Křoví, Kundratice, Kyjov, Lavičky, Martinice, Měřín, Milešín, Netín, Níhov, Nová Ves, Nové Sady, Ořechov, Oslavice, Osová Bítýška, Osové, Otín, Pavlínov, Pavlov, Petráveč, Radenice, Radňoves, Radostín nad Oslavou, Rousměrov, Rozseč, Ruda, Sklené nad Oslavou, Skřinářov, Stránecká Zhoř, Sviny, Uhřínov, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vídeň, Vidonín, Vlkov, Záblatí, Zadní Zhořec, Znětínek.

Finanční úřad v Bruntále vykonává působnost pro obce Andělská Hora, Bílčice, Bruntál, Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dlouhá Stráň, Dolní Moravice, Dvorce, Horní Benešov, Horní Město, Horní Životice, Huzová, Jiříkov, Karlova Studánka, Karlovice, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Ludvíkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský Kočov, Moravský Beroun, Norberčany, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Razová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Rýmařov, Ryžoviště, Sosnová, Stará Ves, Staré Heřminovy, Staré Město, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Tvrdkov, Václavov u Bruntálu, Valšov, Velká Štáhle, Vrbno pod Pradědem.

Finanční úřad v Krnově vykonává působnost pro obce Bohušov, Brantice, Býkov-Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, Hošťálkovy, Janov, Jindřichov, Krasov, Krnov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná, Úvalno, Vysoká, Zátor.

Finanční úřad ve Frýdku-Místku vykonává působnost pro obce Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Fryčovice, Frýdek- Místek, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Šenov, Václavovice, Vojkovice, Vratimov, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice.

Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí vykonává působnost pro obce Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry.

Finanční úřad v Třinci vykonává působnost pro obce Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Dolní Tošanovice, Hnojník, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písek, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Třinec, Vělopolí, Vendryně.

Finanční úřad v Karviné vykonává působnost pro obce Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava.

Finanční úřad v Bohumíně vykonává působnost pro obce Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald.

Finanční úřad v Českém Těšíně vykonává působnost pro obce Český Těšín, Chotěbuz.

Finanční úřad v Havířově vykonává působnost pro obce Albrechtice, Havířov, Horní Suchá, Těrlicko.

Finanční úřad v Orlové vykonává působnost pro obce Doubrava, Orlová, Petřvald.

Finanční úřad v Novém Jičíně vykonává působnost pro obce Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kunín, Mankovice, Mořkov, Nový Jičín, Pustějov, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

Finanční úřad ve Fulneku vykonává působnost pro obce Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Fulnek, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Hladké Životice, Jakubčovice nad Odrou, Klimkovice, Kujavy, Luboměř, Odry, Olbramice, Slatina, Spálov, Tísek, Velké Albrechtice, Vražné, Vrchy, Vřesina, Zbyslavice.

Finanční úřad v Kopřivnici vykonává působnost pro obce Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Kateřinice, Kopřivnice, Lichnov, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Štramberk, Tichá, Trnávka, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava.

Finanční úřad v Olomouci vykonává působnost pro obce Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Daskabát, Dolany, Doloplazy, Drahanovice, Dub nad Moravou, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Náměšť na Hané, Olbramice, Olomouc, Přáslavice, Příkazy, Samotíšky, Skrbeň, Slatinice, Suchonice, Svésedlice, Štarnov, Štěpánov, Těšetice, Tovéř, Tršice, Ústín, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Věrovany a pro Vojenský újezd Libavá.2)

Finanční úřad v Litovli vykonává působnost pro obce Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Savín, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Uničov, Vilémov, Želechovice.

Finanční úřad ve Šternberku vykonává působnost pro obce Babice, Dlouhá Loučka, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Medlov, Mladějovice, Mutkov, Nová Hradečná, Paseka, Řídeč, Strukov, Šternberk, Šumvald, Troubelice, Újezd, Žerotín.

Finanční úřad v Opavě vykonává působnost pro obce Bělá, Bolatice, Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice, Březová, Budišov nad Budišovkou, Budišovice, Čavisov, Čermná ve Slezsku, Dolní Lhota, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice, Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Horní Lhota, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chuchelná, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Kobeřice, Kravaře, Kružberk, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Melč, Mikolajice, Mladecko, Mokré Lazce, Moravice, Neplachovice, Nové Lublice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Pustá Polom, Radkov, Raduň, Rohov, Skřipov, Slavkov, Služovice, Staré Těchanovice, Stěbořice, Strahovice, Sudice, Svatoňovice, Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Těškovice, Třebom, Uhlířov, Velká Polom, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Větřkovice, Vítkov, Vršovice.

Finanční úřad v Hlučíně vykonává působnost pro obce Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada.

Finanční úřad Ostrava I se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Hošťálkovice, Lhotka, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava.

Finanční úřad Ostrava II se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Hrabová, Nová Bělá, Ostrava-jih, Proskovice, Stará Bělá, Vítkovice.

Finanční úřad Ostrava III se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Krásné Pole, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Nová Ves, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice.

Finanční úřad v Přerově vykonává působnost pro obce Beňov, Bezuchov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Citov, Čechy, Čelechovice, Dobrčice, Dolní Újezd, Domaželice, Dřevohostice, Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany, Kokory, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Lipová, Líšná, Nahošovice, Nelešovice, Oldřichov, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Pavlovice u Přerova, Podolí, Prosenice, Přerov, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Radslavice, Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Sušice, Šišma, Troubky, Tučín, Turovice, Veselíčko, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice, Želatovice.

Finanční úřad v Hranicích vykonává působnost pro obce Bělotín, Bohuslávky, Býškovice, Černotín, Dolní Nětčice, Dolní Těšice, Hlinsko, Horní Nětčice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Kladníky, Klokočí, Lhota, Lipník nad Bečvou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Radotín, Rakov, Rouské, Skalička, Soběchleby, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky.

Finanční úřad v Kojetíně vykonává působnost pro obce Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Uhřičice.

Finanční úřad v Šumperku vykonává působnost pro obce Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hanušovice, Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Janoušov, Jindřichov, Kopřivná, Libina, Lipinka, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Oskava, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šléglov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice.

Finanční úřad v Zábřehu vykonává působnost pro obce Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Jakubovice, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Klopina, Kolšov, Kosov, Krchleby, Lesnice, Leština, Líšnice, Loštice, Lukavice, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Nemile, Palonín, Pavlov, Písařov, Police, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Stavenice, Svébohov, Štíty, Třeština, Úsov, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole.

Finanční úřad ve Vsetíně vykonává působnost pro obce Bystřička, Francova Lhota, Halenkov, Horní Lideč, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Jablůnka, Janová, Karolinka, Kateřinice, Lačnov, Leskovec, Lhota u Vsetína, Lidečko, Liptál, Lužná, Malá Bystřice, Nový Hrozenkov, Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka, Střelná, Študlov, Ústí, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Velké Karlovice, Vsetín, Zděchov.

Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm vykonává působnost pro obce Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří.

Finanční úřad ve Valašském Meziříčí vykonává působnost pro obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová.

Finanční úřad v Jeseníku vykonává působnost pro obce Bělá pod Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Lipová-lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté Hory, Žulová.

Příloha č. 2 k zákonu č. 531/1990 Sb.

Finanční úřady určené k výkonu působností podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona a vymezení jejich územní působnosti

Působnost podle § 6 odst.  2 zákona vykonávají v obvodu působnosti

I.   Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu

Finanční úřady pro Prahu 1, pro Prahu 2, pro Prahu 3, pro Prahu 4, pro Prahu-Jižní Město, v Praze-Modřanech, pro Prahu 5, pro Prahu 6, pro Prahu 7, pro Prahu 8, pro Prahu 9 a pro Prahu 10 v obvodech své územní působnosti.

II.    Finančního ředitelství v Praze

1.  Finanční úřad v Benešově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Benešově, ve Vlašimi a ve Voticích.

2.  Finanční úřad v Berouně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Berouně a v Hořovicích.

3.  Finanční úřad v Kladně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Kladně a ve Slaném.

4.  Finanční úřad v Kolíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Českém Brodě, v Kolíně a v Pečkách.

5.  Finanční úřad v Kutné Hoře v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Čáslavi, v Kutné Hoře a v Uhlířských Janovicích.

6.  Fin anční úřad v Mělníce v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Kralupech nad Vltavou, v Mělníce a v Neratovicích.

7.  Finanční úřad v Mladé Boleslavi v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Benátkách nad Jizerou, v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti.

8.  Finanční úřad v Nymburku v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Nymburku a v Poděbradech.

9.  Finanční úřad Praha-východ v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Praha-východ a v Říčanech.

10.  Finanční úřad Praha-západ v územním obvodu Finančního úřadu Praha-západ.

11.  Finanční úřad v Příbrami v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Březnici, v Dobříši, v Příbrami a v Sedlčanech.

12.  Finanční úřad v Rakovníku v územním obvodu Finančního úřadu v Rakovníku.

III.   Finančního ředitelství v Českých Budějovicích

1.  Finanční úřad v Českých Budějovicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Českých Budějovicích, v Trhových Svinech a v Týně nad Vltavou.

2.  Finanční úřad v Českém Krumlově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Českém Krumlově a v Kaplici.

3.  Finanční úřad v Jindřichově Hradci v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Dačicích, v Jindřichově Hradci a v Třeboni.

4.  Finanční úřad v Pelhřimově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Humpolci, v Kamenici nad Lipou, v Pacově a v Pelhřimově.

5.  Finanční úřad v Písku v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Milevsku a v Písku.

6.  Finanční úřad v Prachaticích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Prachaticích a ve Vimperku.

7.  Finanční úřad ve Strakonicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Blatné, ve Strakonicích a ve Vodňanech.

8.  Finanční úřad v Táboře v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Soběslavi a v Táboře.

IV.   Finančního ředitelství v Plzni

1.  Finan ční úřad v Domažlicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Domažlicích, v Horšovském Týně a ve Kdyni.

2.  Finanční úřad v Chebu v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Aši, v Chebu a v Mariánských Lázních.

3.  Finanční úřad v Karlových Varech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Karlových Varech, v Ostrově a v Toužimi.

4.  Finanční úřad v Klatovech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Horažďovicích, v Klatovech a v Sušici.

5.  Finanční úřad v Plzni v územním obvodu Finančního úřadu v Plzni.

6.  Finanční úřad Plzeň-jih v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Blovicích, Plzeň-jih a v Přešticích.

7.  Finanční úřad Plzeň-sever v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Kralovicích, v Manětíně a Plzeň-sever.

8.  Finanční úřad v Rokycanech v územním obvodu Finančního úřadu v Rokycanech.

9.  Finanční úřad v Sokolově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Chodově, v Kraslicích a v Sokolově.

10.  Finanční úřad v Tachově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Boru, ve Stříbře a v Tachově.

V.   Finančního ředitelství v Ústí nad Labem

1.  Finanční úřad v České Lípě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v České Lípě, v Doksech, v Mimoni a v Novém Boru.

2.  Finanční úřad v Děčíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Děčíně a v Rumburku.

3.  Finanční úřad v Chomutově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Chomutově a v Kadani .

4.  Finanční úřad v Jablonci nad Nisou v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě a v Železném Brodě.

5.  Finanční úřad v Liberci v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Frýdlantě a v Liberci.

6.  Finanční úřad v Litoměřicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Libochovicích, v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem.

7.  Finanční úřad v Lounech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Lounech, v Podbořanech a v Žatci.

8.  Finanční úřad v Mostě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Litvínově a v Mostě.

9.  Finanční úřad v Teplicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bílině a v Teplicích.

10.  Finanční úřad v Ústí nad Labem v územním obvodu Finančního úřadu v Ústí nad Labem.

VI.   Finančního ředitelství v Hradci Králové

1.  Finanční úřad v Havlíčkově Brodě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři a v Ledči nad Sázavou.

2.  Finanční úřad v Hradci Králové v obvodech územní působnosti úřadů v Hradci Králové, v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Bydžově.

3.  Finanční úřad v Chrudimi v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Heřmanově Městci, v Hlinsku a v Chrudimi.

4.  Finanční úřad v Jičíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hořicích, v Jičíně a v Nové Pace.

5.  Finanční úřad v Náchodě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Broumově, v Jaroměři a v Náchodě.

6.  Finanční úřad v Pardubicích v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Holicích, v Pardubicích a v Přelouči.

7.  Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí a v Rychnově nad Kněžnou.

8.  Finanční úřad v Semilech v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jilemnici, v Semilech a v Turnově.

9.  Finanční úřad ve Svitavách v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Litomyšli, v Moravské Třebové a ve Svitavách.

10.  Finanční úřad v Trutnově v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Dvoře Králové nad Labem, v Trutnově a ve Vrchlabí.

11.  Finanční úřad v Ústí nad Orlicí v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě a v Žamberku.

VII.   Finančního ředitelství v Brně

1.  Finanční úřad v Blansku v obvodech finančních úřadů v Blansku, v Boskovicích a v Letovicích.

2.  Finanční úřad Brno I v obvodech územní působnosti finančních úřadů Brno I, Brno II, Brno III a Brno IV.

3.  Finanční úřad Brno-venkov v obvodech územní působnosti finančních úřadů Brno -venkov, v Ivančicích a v Tišnově.

4.  Finanční úřad v Břeclavi v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Břeclavi, v Hustopečích a v Mikulově.

5.  Finanční úřad v Hodoníně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hodoníně, v Kyjově a ve Veselí nad Moravou.

6.  Finanční úřad v Jihlavě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jihlavě, v Polné, v Telči a v Třešti.

7.  Finanční úřad v Kroměříži v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově a v Kroměříži.

8.  Finanční úřad v Prostějově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Konici, v Němčicích nad Hanou a v Prostějově.

9.  Finanční úřad v Třebíči v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Jemnici, v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou a v Třebíči.

10.  Finanční úřad v Uherském Hradišti v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bojkovicích, v Uherském Brodě a v Uherském Hradišti.

11.  Finanční úřad ve Vyškově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bučovicích, ve Slavkově u Brna a ve Vyškově.

12.  Finanční úřad ve Zlíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Luhačovicích, v Otrokovicích, ve Valašských Kloboukách a ve Zlíně.

13.  Finanční úřad ve Znojmě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hrušovanech nad Jevišovkou, v Moravském Krumlově a ve Znojmě.

14.  Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí a ve Žďáru nad Sázavou.

VIII.   Finančního ředitelství v Ostravě

1.  Finanční úřad v Bruntále v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bruntále a v Krnově.

2.  Finanční úřad ve Frýdku-Místku v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Frýdku-Místku, ve Frýdlantě nad Ostravicí a v Třinci.

3.  Finanční úřad v Karviné v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Havířově, v Karviné a v Orlové.

4.  Finanční úřad v Novém Jičíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů ve Fulneku, v Kopřivnici a v Novém Jičíně.

5.  Finanční úřad v Olomouci v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Litovli, v Olomouci a ve Šternberku.

6.  Finanční úřad v Opavě v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hlučíně a v Opavě.

7.  Finanční úřad Ostrava I v obvodech územní působnosti finančních úřadů Ostrava I, Ostrava II a Ostrava III.

8.  Finanční úřad v Přerově v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Hranicích, v Kojetíně a v Přerově.

9. Finanční úřad v Šumperku v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Šumperku a v Zábřehu.

10.  Finanční úřad ve Vsetíně v obvodech územní působnosti finančních úřadů v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně.

11.  Finanční úřad v Jeseníku v územním obvodu Finančního úřadu v Jeseníku.

Příloha č. 3 k zákonu č. 531/1990 Sb.

Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství

1. Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu
Sídlo: Praha
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
pro Prahu 1, pro Prahu 2, pro Prahu 3, pro Prahu 4, pro Prahu-Jižní Město, v Praze-Modřanech, pro Prahu 5, pro Prahu 6, pro Prahu 7, pro Prahu 8, pro Prahu 9, pro Prahu 10.

2. Finanční ředitelství v Praze
Sídlo: Praha
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Benešově, ve Vlašimi, ve Voticích, v Berouně, v Hořovicích, v Kladně, ve Slaném, v Kolíně, v Českém Brodě, v Pečkách, v Kutné Hoře, v Čáslavi, v Uhlířských Janovicích, v Mělníce, v Kralupech nad Vltavou, v Neratovicích, v Mladé Boleslavi, v Benátkách nad Jizerou, v Mnichově Hradišti, v Nymburku, v Poděbradech, v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Praha-východ, v Říčanech, Praha-západ, v Příbrami, v Březnici, v Dobříši, v Sedlčanech, v Rakovníku.

3. Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
Sídlo: České Budějovice
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Českých Budějovicích, v Trhových Svinech, v Týně nad Vltavou, v Českém Krumlově, v Kaplici, v Jindřichově Hradci, v Dačicích, v Třeboni, v Pelhřimově, v Humpolci, v Kamenici nad Lipou, v Pacově, v Písku, v Milevsku, v Prachaticích, ve Vimperku, ve Strakonicích, v Blatné, ve Vodňanech, v Táboře, v Soběslavi.

4. Finanční ředitelství v Plzni
Sídlo: Plzeň
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Domažlicích, v Horšovském Týně, ve Kdyni, v Chebu, v Aši, v Mariánských Lázních, v Karlových Varech, v Ostrově, v Toužimi, v Klatovech, v Horažďovicích, v Sušici, v Plzni, Plzeň-jih, v Blovicích, v Přešticích, Plzeň-sever, v Kralovicích, v Manětíně, v Rokycanech, v Sokolově, v Chodově, v Kraslicích, v Tachově, v Boru, ve Stříbře.

5. Finanční ředitelství v Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v České Lípě, v Doksech, v Mimoni, v Novém Boru, v Děčíně, v Rumburku, v Chomutově, v Kadani, v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě, v Železném Brodě, v Liberci, ve Frýdlantě, v Litoměřicích, v Libochovicích, v Roudnici nad Labem, v Lounech, v Podbořanech, v Žatci, v Mostě, v Litvínově, v Teplicích, v Bílině, v Ústí nad Labem.

6. Finanční ředitelství v Hradci Králové
Sídlo: Hradec Králové
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři, v Ledči nad Sázavou, v Hradci Králové, v Chlumci nad Cidlinou, v Novém Bydžově, v Chrudimi, v Heřmanově Městci, v Hlinsku, v Jičíně, v Hořicích, v Nové Pace, v Náchodě, v Broumově, v Jaroměři, v Pardubicích, v Holicích, v Přelouči, v Rychnově nad Kněžnou, v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí, v Semilech, v Jilemnici, v Turnově, ve Svitavách, v Litomyšli, v Moravské Třebové, v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem, ve Vrchlabí, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě, v Žamberku.

7. Finanční ředitelství v Brně
Sídlo: Brno
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:v Blansku, v Boskovicích, v Letovicích, Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV, Brno-venkov, v Ivančicích, v Tišnově, v Břeclavi, v Hustopečích, v Mikulově, ve Zlíně, v Luhačovicích, v Otrokovicích, ve Valašských Kloboukách, v Hodoníně, v Kyjově, ve Veselí nad Moravou, v Jihlavě, v Polné, v Třešti, v Telči, v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově, v Prostějově, v Konici, v Němčicích nad Hanou, v Třebíči, v Jemnici, v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou, v Uherském Hradišti, v Bojkovicích, v Uherském Brodě, ve Vyškově, v Bučovicích, ve Slavkově u Brna, ve Znojmě, v Hrušovanech nad Jevišovkou, v Moravském Krumlově, ve Žďáru nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí.

8. Finanční ředitelství v Ostravě
Sídlo: Ostrava
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů:
v Bruntále, v Krnově, ve Frýdku-Místku, ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Třinci, v Karviné, v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Havířově, v Orlové, v Novém Jičíně, ve Fulneku, v Kopřivnici, v Olomouci, v Litovli, ve Šternberku, v Opavě, v Hlučíně, Ostrava I, Ostrava II, Ostrava III, v Přerově, v Hranicích, v Kojetíně, v Šumperku, v Zábřehu, ve Vsetíně, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí, v Jeseníku.

Příloha č. 4 k zákonu č. 531/1990 Sb.

Vzory služebních průkazů
Rozměry služebního průkazu jsou: 7,5 cm x 10,5 cm

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Přechodná ustanovení 

1. Finanční ředitelství zřízená podle dosavadních právních předpisů se považují za finanční ředitelství podle tohoto zákona. Finanční úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou Finančního úřadu ve Vejprtech, se považují za finanční úřady podle tohoto zákona. 

2. Finanční úřad ve Vejprtech se zrušuje. 

3. Řízení zahájená Finančním úřadem ve Vejprtech dokončí finanční úřad příslušný podle § 3 zákona č. 531/1990 Sb., ve znění tohoto zákona.

Čl. III
Zmocnění

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

Petr Pospíšil, Václav Těžký a kolektiv - C. H. Beck

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Luděk Šikola, Vít Stehlík, Jakub Obůrka a kolektiv - C. H. Beck

Komentář přináší zasvěcený pohled na problematiku podpory obnovitelných a dalších zdrojů energie. Ačkoliv obnovitelné zdroje energie jsou v ČR podporovány již od roku 2006, teprve až s tímto vůbec prvním komentářem na dané téma získává odborná i laická veřejnost expertní vodítko pro ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.