Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


182

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. června 1999,

kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

(1) Toto nařízení se vztahuje na tlaková zařízení a sestavy tlakových zařízení (několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku) s nejvyšším pracovním tlakem (PS) větším než 0,5 bar. Přitom

a)   tlaková zařízení jsou nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj; zahrnují také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka atd., kde
1.   nádoba je těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením; může se skládat z více než jednoho tlakového prostoru,
2.   potrubí jsou potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém; potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku; za potrubí se považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu,
3.   bezpečnostní výstroj jsou zařízení určená k ochraně tlakového zařízení před překročením nejvyšších pracovních mezí; zahrnují zařízení jak pro přímé omezení tlaku, jako jsou pojistné ventily, membránová průtržná pojistná zařízení, vzpěrné tyče, řízené pojistné systémy, tak omezující zařízení, která buď uvádějí v činnost regulační zařízení nebo zabezpečují odstavení nebo odstavení a blokování, jako jsou tlakové spínače, teplotní spínače nebo hladinové spínače a bezpečnostní měřicí, řídicí a regulační systémy související s bezpečností,
4.   tlaková výstroj jsou zařízení, která mají provozní funkci a jejichž těleso je vystaveno vnitřnímu tlaku;
b)   tlakem se rozumí tlak vztažený k atmosférickému tlaku, tj. přetlak, proto se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou;
c)   nejvyšší pracovní tlak (PS) je nejvyšší tlak udávaný výrobcem, pro který je tlakové zařízení navrženo; je definován pro určité místo udané výrobcem, kde jsou připojena ochranná a omezující zařízení, popřípadě ochranná nebo omezující zařízení, anebo nejvyšší bod tlakového zařízení, popřípadě kterékoli jiné stanovené místo;
d)   nejvyšší, popřípadě nejnižší pracovní teplota (TS) je výrobcem udaná nejvyšší, popřípadě nejnižší teplota, pro kterou je tlakové zařízení navrženo;
e)   objem (V) je vnitřní objem tlakového prostoru, včetně objemu hrdel až k prvnímu spoji nebo svaru, po odečtení objemu trvale zabudovaných vnitřních částí;
f)   jmenovitá světlost (DN) je číselné označení velikosti společné pro všechny části potrubního systému, s výjimkou konstrukčních dílů označených vnějším průměrem nebo rozměrem závitu; je to zaokrouhlené číslo, které jen přibližně souvisí s výrobními rozměry; jmenovitá světlost se označuje písmeny DN, za kterými následuje číslo;
g)   tekutina jsou plyny, kapaliny a páry jak v podobě čisté fáze, tak ve směsi; tekutina může obsahovat suspensi pevných látek;
h)   nerozebíratelné spoje jsou spoje, které nelze rozpojit jinak než destruktivním způsobem.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na

a)   potrubní vedení tvořená potrubím nebo potrubním systémem a určená k přepravě jakékoliv tekutiny nebo látky do určitého tlakového zařízení nebo z něj (pevninského nebo mimopevninského), počínaje krajním uzavíracím zařízením (včetně něj) umístěným v obvodu dotyčného zařízení a včetně všech připojených zařízení určených specificky pro dané potrubní vedení; tato výjimka se nevztahuje na standardní tlaková zařízení v regulačních nebo kompresorových stanicích;
b)   sítě pro dodávku, rozvod a vypouštění vody a s nimi spojená zařízení a přívodní kanály, jako jsou přívodní tlaková potrubí, tlakové štoly, tlakové šachty pro vodní elektrárny a s nimi spojená specifická příslušenství;
c)   jednoduché tlakové nádoby, které jsou stanovenými výrobky podle zvláštního právního předpisu;1)
d)   tlakové nádobky pro aerosolové rozprašovače podle zvláštního právního předpisu,2) kterými jsou jakékoli obaly, neurčené pro opětovné použití, vyrobené z kovu - do obsahu 1 000 ml; ze skla s plastovým opláštěním nebo trvale chráněné - do obsahu 220 ml; ze skla bez ochrany nebo z plastu - do obsahu 150 ml a obsahující plyn stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný pod tlakem s kapalinou, pastou nebo práškem nebo bez nich a opatřený uvolňovacím zařízením umožňujícím vypuštění obsahu;
e)   tlaková zařízení určená pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu;3)
f)   tlaková zařízení, která se podle § 3 zařazují nejvýše do kategorie I a jsou stanovenými výrobky podle zvláštních právních předpisů;4)
g)   tlaková zařízení určená k použití jako zbraně, střelivo a válečný materiál;
h)   tlaková zařízení speciálně navrhovaná pro jaderná zařízení a jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity;
i)   zařízení na ovládání vrtů používaná při průmyslovém průzkumu a dobývání ropy, zemního plynu nebo geotermických zdrojů a u podzemních zásobníků, která jsou určena k udržení, popřípadě řízení tlaku ve vrtu; náleží k nim zařízení ústí vrtu (erupční kříž), protierupční zařízení, rozdělovací potrubí a všechna zařízení, která jsou jim předřazena;
j)   zařízení obsahující tělesa nebo strojní součásti, jejichž dimenzování, volba materiálu a výrobní předpisy vycházejí především z požadavků dostatečné pevnosti, tuhosti a stability s ohledem na statické a dynamické provozní účinky nebo jiná provozní kritéria a pro které není tlak významným konstrukčním činitelem; mezi tato zařízení patří např.
1.   motory, včetně turbín a spalovacích motorů,
2.   parní stroje, plynové nebo parní turbíny, turbogenerátory, kompresory, čerpadla a jejich ovládací zařízení;
k)   vysoké pece, včetně jejich chladicího systému, ohřívačů větru, odlučovačů prachu a čističů vysokopecního plynu, šachtové pece s přímou redukcí, včetně chladicího zařízení pece, plynových konvertorů a pánví k tavení, přetavování, odplyňování a odlévání oceli a neželezných kovů;
l)   skříně pro vysokonapěťová elektrická zařízení, jako jsou spínací zařízení, řídicí a regulační zařízení, transformátory a točivé stroje;
m)   pancéřové trubky sloužící k uložení přenosových systémů, např. elektrických silových kabelů a telefonních kabelů;
n)   lodě, rakety, letadla a mobilní mimopevninská zařízení a zařízení specificky určená k instalaci na jejich palubě nebo k jejich pohonu;
o)   tlaková zařízení tvořená pružným pláštěm, např. pneumatiky, vzduchové polštáře, míče, nafukovací čluny a další podobná tlaková zařízení;
p)   tlumiče výfuku a sání;
r)   lahve nebo plechovky pro nápoje sycené oxidem uhličitým určené ke konečné spotřebě;
s)   nádoby pro přepravu a distribuci nápojů, jejichž součin PS . V není větší než 500 bar . l a jejichž nejvyšší pracovní tlak není větší než 7 bar;
t)   zařízení podléhající mezinárodnímu kódu o námořní přepravě nebezpečného zboží (IMDG) a zvláštním právním předpisům;5)
u)   otopná tělesa a potrubí teplovodních otopných systémů;
v)   nádoby určené k jímání kapalin, u nichž tlak plynu nad kapalinou není větší než 0,5 bar.

§ 2

(1) Technické požadavky na tlaková zařízení a sestavy (dále jen "základní požadavky") jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

Pro sestavy podle § 3 odst. 3 písm. e) bodu 2 platí pouze požadavky přílohy č. 1 k tomuto nařízení, body 2.10, 2.11, 3.4, 5.2.a) a 5.2.d).

(2) Pokud jsou základní požadavky na tlaková zařízení a sestavy konkretizovány harmonizovanými normami (§ 4 odst. 4 zákona) a vlastnosti tlakových zařízení a sestav jsou s nimi v souladu, má se za to, že tyto základní požadavky jsou splněny.

§ 3

(1) Tlaková zařízení podle odstavce 3 písm. a) až d) se zařazují do kategorií podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení v závislosti na stoupající míře nebezpečí. Pro účely tohoto zařazení se tekutiny dělí na dvě skupiny

a)   skupina 1 zahrnuje nebezpečné tekutiny podle zvláštního právního předpisu;6)
b)   skupina 2 zahrnuje všechny ostatní tekutiny neuvedené ve skupině 1.

(2) Jestliže je nádoba složena z několika tlakových prostorů, zařazuje se podle nejvyšší kategorie příslušné pro jednotlivé tlakové prostory. Obsahuje-li tlakový prostor několik tekutin, bude nádoba zařazena podle tekutiny, která vyžaduje vyšší skupinu.

(3) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou

a)   nádoby, s výjimkou nádob podle písmene b), určené pro
I.   plyny, zkapalněné plyny, plyny rozpuštěné pod tlakem, páry a také ty kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší pracovní teplotě je o více než 0,5 bar vyšší než normální atmosférický tlak (1013 mbar), v těchto mezích
1.   pro tekutiny slupiny 1, je-li objem větší než 1litr a součin PS . V větší než 25 bar . l nebo tlak PS větší než 200 bar (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf č. 1),
2.   pro tekutiny skupiny 2, je-li objem větší než 1litr a součin PS . V větší než 50 bar . l nebo tlak PS větší než 1 000 bar, a všechny přenosné hasicí přístroje a lahve pro dýchací přístroje (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf č. 2), nebo
II.   kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší pracovní teplotě nepřesahuje normální atmosférický tlak (1 013 mbar) o více než 0,5 bar, v těchto mezích
1.   pro tekutiny skupiny 1, je-li objem větší než 1 litr a součin PS . V větší než 200 bar . l nebo tlak PS větší než 500 bar (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf č. 3),
2.   pro tekutiny skupiny 2, je-li tlak PS větší než 10 bar a součin PS . V větší než 10 000 bar . l nebo tlak PS větší než 1 000 bar (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf č. 4);
b)   tlakové zařízení vystavené působení plamene nebo jinak vytápěné, s nebezpečím přehřátí, určené pro výrobu páry nebo horké vody při teplotách vyšších než 110 oC a s objemem větším než 2 litry a všechny tlakové hrnce (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf č. 5);
c)   potrubí určená pro
I.   plyny, zkapalněné plyny, plyny rozpuštěné pod tlakem, páry a také ty kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší pracovní teplotě je o více než 0,5 bar vyšší než normální atmosférický tlak (1013 mbar), v těchto mezích
1.   pro tekutiny skupiny 1, je-li DN větší než 25 (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf č. 6),
2.   pro tekutiny skupiny 2, je-li DN větší než 32 a součin PS . DN větší než 1 000 bar (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf č. 7), nebo
II.   kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší pracovní teplotě nepřesahuje normální atmosférický tlak (1 013 mbar) o více než 0,5 bar, v těchto mezích
1.   pro tekutiny skupiny 1, je-li DN větší než 25 a součin PS . DN větší než 2 000 bar (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf č. 8),
2.   pro tekutiny skupiny 2, je-li tlak PS větší než 10 bar, DN větší než 200 a součin PS . DN větší než 5 000 bar (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf č.  9);
d)   bezpečnostní a tlaková výstroj určená pro tlaková zařízení podle písmen a), b), c) včetně zařízení zabudovaných do sestavy;
e)   sestavy, které obsahují alespoň jedno tlakové zařízení podle písmen a) až d)
1.   sestavy určené pro výrobu páry nebo horké vody s teplotou vyšší než 110 oC, které obsahují alespoň jedno tlakové zařízení vystavené působení plamene nebo jinak vytápěné, u něhož je nebezpečí přehřátí,
2.   jiné sestavy, než podle písmene e) bodu 1, jsou-li výrobcem určeny k uvedení na trh a do provozu jako sestavy,
3.   sestavy určené pro výrobu teplé vody při teplotách nepřesahujících 110 oC, do kterých se ručně nakládá pevné palivo, se součinem PS . V větším než 50 bar . l.

§ 4

(1) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh tlakové zařízení z materiálů, na jejichž vlastnosti jsou kladeny základní požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, ale nevztahuje se na ně žádná harmonizovaná norma, zajistí výrobce nebo dovozce posouzení vlastností materiálů autorizovanou osobou. Na základě tohoto posouzení vydává autorizovaná osoba materiálové osvědčení, kterým osvědčuje vhodnost technických vlastností materiálů určených k opakovanému použití při výrobě tlakových zařízení ve vztahu k základním požadavkům na tlakové zařízení. Materiály používané pro výrobu tlakových zařízení, které jsou ve shodě s materiálovým osvědčením, se považují za vyhovující základním požadavkům.

(2) Pro posouzení vlastností materiálů výrobce nebo dovozce materiálů nebo tlakového zařízení předkládá autorizované osobě potřebné podklady, vzorky materiálů nebo výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení a současně předkládá i písemné prohlášení, že posouzení vlastností vzorků materiálů nedohodl s jinou autorizovanou osobou.

(3) Autorizovaná osoba provede, popřípadě dá provést potřebné kontroly a zkoušky typů materiálů a na základě jejich výsledků vydá materiálové osvědčení.

§ 5

(1) Před uvedením tlakového zařízení na trh zajišťuje výrobce nebo dovozce posouzení shody podle své volby některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona), v závislosti na kategorii tlakového zařízení (§ 3 a příloha č. 2 k tomuto nařízení)

a)   kategorie Iposuzování shody výrobcem nebo dovozcem (postup posuzování shody A) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 1;
b)   kategorie II
1.   posuzování shody výrobcem nebo dovozcem s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou (postup posuzování shody A1) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 2,
2.   posuzování systému jakosti výroby (postup posuzování shody D1) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 7, nebo
3.   posuzování systému jakosti tlakových zařízení (postup posuzování shody E1) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 9;
c)   kategorie III
1.   posuzování shody tlakového zařízení se základními požadavky autorizovanou osobou v etapě návrhu a posuzování systému jakosti výroby po přezkoušení typu (postupy posuzování shody B1 + D) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodů 4 a 6,
2.   posuzování shody tlakového zařízení se základními požadavky autorizovanou osobou v etapě návrhu a ověřování shody tlakových zařízení autorizovanou osobou (postupy posuzování shody B1 + F) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodů 4 a 10,
3.   přezkoušení typu a posuzování systému jakosti tlakových zařízení po přezkoušení typu (postupy posuzování shody B + E) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodů 3 a 8,
4.   přezkoušení typu a ověřování shody tlakového zařízení s certifikovaným typem výrobcem nebo dovozcem s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou (postupy posuzování shody B+ C1) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodů 3 a 5, nebo
5.   komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H) podle přílohy č.  3 k tomuto nařízení, bodu 12;
d)   kategorie IV
1.   přezkoušení typu a posuzování systému jakosti výroby po přezkoušení typu (postupy posuzování shody B+D) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodů 3 a 6,
2.   přezkoušení typu a ověřování shody tlakových zařízení autorizovanou osobou (postupy posuzování shody B+F) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodů 3 a 10,
3.   ověřování shody každého tlakového zařízení autorizovanou osobou (postup posuzování shody G) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 11, nebo
4.   komplexní zabezpečování jakosti s ověřováním shody tlakového zařízení se základními požadavky v etapě návrhu s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou (postup posuzování shody H1) podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 13.

(2) Výrobce nebo dovozce může použít postup pro kategorii vyšší.

(3) Pro tlaková zařízení uvedená v § 3 odst. 3 písm. a) bodech I (1 a 2) a II (1) a písm. b) a zařazená do kategorie III a IV v rámci postupů zabezpečování jakosti řízení odebere za účasti výrobce autorizovaná osoba během předtím neohlášené kontroly ve výrobních nebo skladových prostorách vzorek zařízení, aby provedla nebo dala provést konečné posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, bodu 3.2.2. Pro tento účel výrobce oznámí autorizované osobě zamýšlený časový plán výroby. Autorizovaná osoba vykoná během prvního roku výroby tlakového zařízení nejméně dvě kontroly. Četnost dalších kontrol stanoví autorizovaná osoba podle kritérií uvedených v bodu 4.4 příslušného postupu posuzování shody.

(4) V případě kusové výroby tlakového zařízení uvedeného v § 3 odst. 3 písm. b) a zařazeného do kategorie III autorizovaná osoba v rámci postupu, kterým je komplexní zabezpečování jakosti s ověřováním shody výrobku se základními požadavky v etapě návrhu autorizovanou osobou a s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 12, provede nebo dá provést konečné posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, bodu 3.2.2 pro každé jednotlivé zařízení. Pro tento účel oznámí výrobce autorizované osobě zamýšlený časový plán výroby.

(5) Sestavy podle § 3 odst. 3 písm. e) se podrobují celkovému postupu posuzování shody, který zahrnuje

a)   posouzení každého z tlakových zařízení tvořících sestavu a uvedených v § 3 odst. 3 písm. a), b), c) a d), které předtím nebylo podrobeno postupu posuzování shody, postupem posuzování stanoveným pro jednotlivá tlaková zařízení podle kategorií, do kterých jsou zařazena;
b)   posouzení zařazení různých konstrukčních dílů do sestavy podle přílohy č.  1 k tomuto nařízení, bodů 2.3, 2.8 a 2.9 podle nejvyšší kategorie, která se vztahuje na příslušné tlakové zařízení a která je jiná než kategorie vztahující se na jakoukoli bezpečnostní výstroj;
c)   posouzení ochrany sestavy proti překročení přístupných provozních mezí podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, bodů 2.10 a 3.2.3 se provádí z hlediska nejvyšší kategorie pro tlakové zařízení, které má být chráněno.

(6) V případech postupu ověřování shody tlakového zařízení autorizovanou osobou podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 10 (postup posuzování shody F) a postupu ověřování shody každého tlakového zařízení autorizovanou osobou podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 11 (postup posuzování shody G) výrobce nebo dovozce připojí českou značku shody (§ 12 odst. 3 zákona) podle zvláštního právního předpisu7) ke každému tlakovému zařízení a ke každé sestavě, které jsou kompletní nebo jsou ve stadiu, jež umožňuje konečné posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, bodu 3.2.

V těchto případech českou značku shody není nutné připojovat ke každému jednotlivému tlakovému zařízení, které tvoří sestavu. Jednotlivá tlaková zařízení, která již nesou českou značku shody, pokud jsou zabudována do sestavy, ponesou toto označení i nadále.

§ 6

Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 4 zákona zahrnují

a)   technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení;
b)   dokumenty vydané při posuzování shody výrobcem, dovozcem nebo autorizovanou osobou v rozsahu uvedeném v jednotlivých postupech posuzování shody podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

§ 7

Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby);
b)   identifikační údaje o výrobku (např. název, typ, značka, provedení), u dovážených výrobků též identifikační údaje o výrobci;
c)   popis a funkce tlakového zařízení nebo sestavy (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití); u sestavy popis jednotlivých tlakových zařízení;
d)   údaj o použitém způsobu posouzení shody;
e)   seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných norem použitých při posouzení shody;
f)   údaje o autorizované osobě, pokud vydala materiálové osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo) a identifikační číslo autorizované osoby a datum vydání jejího nálezu (materiálového osvědčení, zkušebního protokolu, popřípadě certifikátu) o předmětném výrobku nebo o posouzení systému jakosti výroby;
g)   potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti tlakového zařízení nebo sestavy splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že tlakové zařízení nebo sestava jsou za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečné;
h)   datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkci odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§ 8

Tlaková zařízení a sestavy, které budou uvedeny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou namísto požadavků na jejich vlastnosti stanovených tímto nařízením splňovat požadavky na jejich vlastnosti stanovené dosavadními předpisy do 31. prosince 2002.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Předseda vlády:
v z. PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.


1)   Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.
2)   § 2 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.
3)   Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.
Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.
Nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky. Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.
5)   Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), příloha I.
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Úmluva č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (ICAO).
6)   § 2 odst. 8 písm. a) až g) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
7)   Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 182/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 182/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 182/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

.

E-shop

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí) ve znění od 1. 10. 2020 včetně ...

Cena: 217 KčKOUPIT

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi, 2. vydání

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi, 2. vydání

Martin Durec - GRADA Publishing, a. s.

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou. Na začátku vás seznámí s ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.