Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


180

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. června 1999,

kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

Toto nařízení se vztahuje na teplovodní kotle, kterými se rozumí kombinované tepelné jednotky, skládající se z kotlového tělesa a hořáku, určené k ohřevu vody tepelnou energií získanou spalováním plynného nebo kapalného paliva, s výkonem 4 až 400 kW včetně (dále jen "kotle") a na hořáky a kotlová tělesa určené pro montáž do kotlů, pokud jsou samostatně uváděny na trh, (dále jen "základní komponenty").

§ 2

Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou kotle a základní komponenty s výjimkou

a)   teplovodních kotlů, které mohou spalovat jiná než plynná nebo kapalná paliva, včetně teplovodních kotlů spalujících pevná paliva,
b)   zařízení pro okamžitou přípravu teplé vody (průtokových ohřívačů),
c)   kotlů určených pro paliva, jejichž vlastnosti se podstatně liší od vlastností kapalných a plynných paliv obvykle přístupných na trhu (odpadní průmyslové plyny, bioplyn atd.),
d)   sporáků a spotřebičů určených převážně pro vytápění prostor, v nichž jsou instalovány, a které jako dodatkovou funkci mají dodávku teplé vody pro ústřední vytápění a teplé užitkové vody,
e)   spotřebičů se jmenovitým výkonem nižším než 6kW se samotížným oběhem, které jsou určeny pouze pro přípravu zásobní teplé užitkové vody,
f)   kotlů vyráběných jednotlivě.

§ 3

(1) Technické požadavky na účinnost kotlů (dále jen "základní požadavky"), které musí kotle splňovat při provozu se jmenovitým výkonem Pn vyjádřeným v kW a se střední teplotou vody v kotli 70 oC (dále jen "jmenovitý výkon") a při provozu s 30 % zatížením a se střední teplotou vody v kotli, která se mění podle typu kotle (dále jen "částečný výkon"), jsou uvedeny v následující tabulce.

Typ kotle Rozsah
výkonu
(kW)
Účinnost při jmenovitém výkonu Účinnost při částečném výkonu
Střední
teplota vody
(oC)
Požadavek na
účinnost (%)
Střední
teplota vody
(oC)
Požadavek na
účinnost (%)
Standardní kotle 4 - 400 70 >84 + 2 log Pn 50 >80 + 3 log Pn
Nízkoteplotní kotle*) 4 - 400 70 >87,5 + 1,5 log Pn 40 >87,5 + 1,5 log Pn
Kondenzační kotle na plynná paliva 4 - 400 70 >91 + 1 log Pn 30**) >97 + 1 log Pn
*)   včetně kondenzačních kotlů na kapalná paliva
**)   teplota vratné vody dodávané kotlem

(2) Ve vztahu k základním požadavkům podle odstavce 1 se

a)   standardním kotlem rozumí kotel, pro nějž může být střední teplota vody omezena jeho konstrukcí,
b)   nízkoteplotním kotlem rozumí kotel, který může trvale pracovat s teplotou dodávané vody 35 až 40 oC, v němž může za určitých podmínek docházet ke kondenzaci,
c)   kondenzačním kotlem na plynná paliva rozumí kotel, v němž dochází k trvalé kondenzaci velké části vodních par obsažených ve spalinách,
d)   jmenovitým výkonem (vyjádřeným v kW) rozumí tepelný výkon stanovený a zaručovaný výrobcem nebo dovozcem, který je možno dosáhnout během ustáleného provozu kotle a při účinnosti udávané výrobcem nebo dovozcem,
e)   účinností (vyjádřenou v %) rozumí poměr mezi tepelným výkonem předaným vodě v kotli a odpovídajícím tepelným příkonem,
f)   částečným výkonem (vyjádřeným v %) rozumí poměr mezi výkonem kotle a jmenovitým výkonem, pokud kotel pracuje přerušovaně nebo s výkonem nižším, než je jmenovitý výkon,
g)   střední teplotou vody kotle rozumí aritmetický průměr mezi teplotou vody na vstupu a výstupu z kotle.

(3) U kotlů s dvojí funkcí, tj. kotlů určených pro vytápění i pro přípravu teplé užitkové vody, se základní požadavky týkají pouze funkce vytápění.

(4) Metody ověřování účinnosti kotlů jsou uvedeny v harmonizovaných českých technických normách (§ 4 odst. 4 zákona).

(5) Záložní kotle, kterými se rozumí kotle určené k zásobování systému ústředního vytápění a k instalaci do krbu jako součást zařízení na plynné palivo, a kotle pro obytné prostory, kterými se rozumí kotle s nejvyšším jmenovitým tepelným výkonem 37 kW, konstruované tak, že sáláním tepla ze spotřebiče s otevřenou expanzní nádobou se předává teplo do té části obytného prostoru, v němž je kotel instalován, a k dodávce teplé vody se využívá samotížný oběh, přičemž takové kotle mají na svém plášti jednoznačně uvedeno, že jsou určeny k instalaci v obytném prostoru, musí splňovat základní požadavky pro standardní kotle podle odstavce 1 snížené o 4 %.

(6) Pokud se harmonizovaná česká technická norma (§ 4 odst. 4 zákona) týká účinnosti kotlů, má se za to, že kotle, jejichž vlastnosti jsou v souladu s touto harmonizovanou českou technickou normou, splňují tyto základní požadavky.

(7) Základní komponenty musí mít takové vlastnosti, aby z nich sestavený kotel splňoval požadavky na účinnost kotle podle odstavce 1.

§ 4

Před uvedením sériově vyráběných kotlů a základních komponent na trh zajišťuje výrobce nebo dovozce posouzení shody se základními požadavky tohoto nařízení přezkoušením typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, a dále pak podle své volby těmito dalšími postupy (§ 12 odst. 4 zákona):

a)   ověřováním shody výrobku s certifikovaným typem podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
b)   posuzováním systému jakosti výroby podle části II. přílohy č. 4 k tomuto nařízení, nebo
c)   posuzováním systému jakosti výrobků podle části III. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

§ 5

Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 4 zákona zahrnují technickou dokumentaci podle bodu 3. přílohy č. 3 k tomuto nařízení a dokumenty a certifikáty vydané při posouzení shody autorizovanou osobou.

§ 6

Výrobce nebo dovozce je oprávněn označit kotel s použitím symbolu účinnosti uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení značkami podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, jestliže se při posuzování shody postupy uvedenými v § 4 prokáže dosažení účinnosti odpovídající základním požadavkům nebo dosažení vyšší účinnosti takto:

a)   jestliže je účinnost kotle při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu rovna nebo vyšší než příslušné hodnoty pro standardní kotel, smí být kotel označen značkou "*" (jednou pěticípou černou hvězdičkou) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
b)   jestliže je účinnost kotle při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu o tři nebo více procent (%) vyšší než příslušné hodnoty pro standardní kotel, smí být kotel označen značkou "**" (dvěma pěticípými černými hvězdičkami) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
c)   každé další tříprocentní zvýšení účinnosti při jmenovitém výkonu i při částečném výkonu umožňuje použití dalšího symbolu "*" tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 7

(1) Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b)   identifikační údaje o kotli nebo základní komponentě (např. název, typ, značka, model, výrobní číslo), u dovážených výrobků též identifikační údaje o výrobci,
c)   popis a určení kotle nebo základní komponenty (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití), další údaje o kotli nebo základní komponentě,
d)   údaje o použitém způsobu posouzení shody,
e)   seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody,
f)   pokud bylo provedeno přezkoušení typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, údaje o autorizované osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby), která přezkoušení typu provedla, číslo a datum vydání certifikátu typu,
g)   potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že účinnost kotle nebo kotle, pro který jsou určeny základní komponenty, splňuje základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů a že kotle uváděné na trh jsou za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečné,
h)   datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce osoby oprávněné jednat za výrobce nebo dovozce a její podpis.

(2) U základních komponent se v prohlášení o shodě definují montážní pravidla a parametry včetně specifikace druhé základní komponenty, které umožní, aby kotle při sestavení z obou základních komponent dosáhly požadované úrovně účinnosti kotle uvedené v § 3 odst. 1.

(3) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, zejména změny skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a), a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti kotle nebo základní komponenty z hledisek základních požadavků stanovených tímto nařízením, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, zejména změny skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a), se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.

(4) U kotlů sestavených ze základních komponent, na které bylo vydáno prohlášení o shodě podle odstavce 2, se již prohlášení o shodě nevystavuje.

§ 8

Kotle a základní komponenty, které budou uvedeny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou namísto technických požadavků stanovených tímto nařízením splňovat požadavky na jejich vlastnosti stanovené dosavadními předpisy, nejdéle však do 31. prosince 2002.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

SYMBOL ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Symbol energetické účinnosti podle § 6 tohoto nařízení má tuto grafickou podobu:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

OZNAČOVÁNÍ KOTLŮ PODLE JEJICH ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Značky, kterými lze podle § 6 tohoto nařízení označovat kotel, pokud splňuje odpovídající uvedené požadavky na účinnost při jmenovitém i při částečném výkonu:

Značka Požadavky na účinnost při jmenovitém výkonu Pn a střední teplotě vody v kotli 70 oC % Požadavky na účinnost při částečném výkonu 0,3 Pn a střední teplotě vody v kotli 50 oC %
* >84 + 2 log Pn >80 + 3 log Pn
** >87 + 2 log Pn >83 + 3 log Pn
*** >90 + 2 log Pn >86 + 3 log Pn
**** >93 + 2 log Pn >89 + 3 log Pn

Poznámka: značky jsou pěticípé hvězdičky

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

PŘEZKOUŠENÍ TYPU
(§ 4 písm. a)

1.   Přezkoušení typu je postup, při kterém autorizovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorek kotle nebo základní komponenty představující předpokládanou výrobu nebo dovoz splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení.
2.   Výrobce nebo dovozce poskytuje autorizované osobě
2.1   Své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), dovozce pak údaje o výrobci.
2.2   Písemné prohlášení, že smlouva o provedení přezkoušení typu nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou.
2.3   Technickou dokumentaci, jejíž obsah je uveden v bodu 3.
2.4   Reprezentativní vzorek předpokládané výroby nebo dovozu (dále jen "typ"). Autorizovaná osoba může požadovat další vzorky, je-li to zapotřebí pro provedení zkoušek.
3.   Technická dokumentace zahrnuje údaje vztahující se k návrhu, výrobě a provozu kotle nutné k posouzení shody kotle s požadavky tohoto nařízení a obsahuje:
-   všeobecný popis typu,
-   koncepční návrh, výrobní výkresy, výkresy sestav, podsestav, obvodů, nutné k posouzení shody,
-   popisy a vysvětlení nezbytná pro porozumění výkresům a grafům a provozu (činnosti) kotle,
-   seznam harmonizovaných českých technických norem, použitých zcela nebo zčásti, a popisy řešení přijatých pro splnění základních požadavků tam, kde uvedené normy nebyly použity,
-   výsledky provedených návrhových výpočtů nebo zkoušek,
-   protokoly o přezkoušení.
4.   Autorizovaná osoba
4.1   Přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda typ byl vyroben v souladu s touto dokumentací, a identifikuje prvky, které byly navrženy podle příslušných ustanovení harmonizovaných českých technických norem, jakož i součásti, které byly navrženy bez použití příslušných ustanovení těchto norem.
4.2   Provede nebo nechá provést příslušná ověření a nutné zkoušky pro zjištění, zda tam, kde nebyly použity harmonizované české technické normy, řešení přijaté výrobcem splňuje základní požadavky.
4.3   Provede nebo nechá provést příslušná ověření a nutné zkoušky pro zjištění, zda tam, kde bylo zvoleno použití příslušných harmonizovaných českých technických norem, byly tyto skutečně použity.
4.4   Odsouhlasí s výrobcem nebo dovozcem místo, kde mají být ověření a potřebné zkoušky provedeny.
4.5   V případě, že typ splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení, autorizovaná osoba vystaví výrobci nebo dovozci certifikát typu. Certifikát typu obsahuje identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, závěry zkoušky a nezbytné údaje pro identifikaci certifikovaného typu. K certifikátu se přikládá seznam příslušné části technické dokumentace, jejíž jedna kopie zůstává uložena u autorizované osoby.
   Jestliže autorizovaná osoba odmítne výrobci nebo dovozci vystavit certifikát typu, uvede podrobné důvody takového odmítnutí ve zprávě, kterou předá výrobci nebo dovozci.
5.   Výrobce nebo dovozce kotle nebo základní komponenty, který vlastní uvedenou technickou dokumentaci k certifikovanému typu, informuje autorizovanou osobu o jakékoliv změně certifikovaného typu. Pokud takové změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo výrobcem či dovozcem určené podmínky pro použití kotle, autorizovaná osoba provede dodatečná zjištění, jejichž výsledky uvede v dodatku k certifikátu typu.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

I. OVĚŘOVÁNÍ SHODY VÝROBKU S CERTIFIKOVANÝM TYPEM
(§ 4 písm. b)

1.   Ověřování shody výrobku s certifikovaným typem je postup, jímž se výrobce nebo dovozce přesvědčuje a prohlašuje, že kotle nebo základní komponenty jsou v souladu s typem popsaným v certifikátu typu a splňují příslušné požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo dovozce vydává písemné prohlášení o shodě.
2.   Výrobce nebo dovozce zajišťuje všechna opatření nutná pro to, aby výrobní postup zabezpečoval shodu vyráběných kotlů nebo základních komponent s typem popsaným v certifikátu typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.
3.   Autorizovaná osoba, zvolená výrobcem nebo dovozcem, provádí nebo nechává provést v nahodilých intervalech zkoušky výrobku. Autorizovaná osoba odebere vhodný vzorek hotových výrobků na místě, provede zkoušky, definované v příslušných harmonizovaných českých technických normách, nebo zkoušky ekvivalentní a ověří shodu výrobku s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení. V případě, že jeden nebo více vzorků přezkoušených výrobků nevyhovuje, předá o tom autorizovaná osoba zprávu výrobci nebo dovozci, aby se zabránilo uvedení těchto výrobků na trh.

II. POSUZOVÁNÍ SYSTÉMU JAKOSTI VÝROBY
(§ 4 písm. c)

1.   Posuzování systému jakosti výroby je postup, jímž se výrobce nebo dovozce, splňující ustanovení bodu 2, přesvědčuje a prohlašuje, že kotle nebo jejich základní komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu typu a splňují požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo dovozce vypracuje písemné prohlášení o shodě.
2.   Výrobce uplatňuje systém jakosti výroby podle bodu 3 a je podroben dohledu podle bodu 4.
3.   Systém jakosti
3.1   Výrobce nebo dovozce poskytuje autorizované osobě
a)   všechny potřebné informace o kotlích a základních komponentách,
b)   dokumentaci o systému jakosti výroby,
c)   technickou dokumentaci vztahující se k certifikovanému typu a kopii certifikátu typu.
3.2   Systém jakosti výroby musí zajišťovat shodu kotlů nebo základních komponent s typem popsaným v certifikátu typu a s požadavky tohoto nařízení, které se ně vztahují.
   Všechna opatření přijatá výrobcem musí být systematickým a řádným způsobem dokumentována ve formě instrukcí, postupů a pokynů. Dokumentace o systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:
a)   cílů jakosti, organizační struktury a odpovědnosti statutárních orgánů a jejich pravomoci ve vztahu k jakosti kotlů nebo základních komponent,
b)   výroby, postupů řízení jakosti a zabezpečení jakosti, dalších užívaných procesů a systematických činností,
c)   přezkoušení a zkoušek, které budou prováděny v předvýrobní, výrobní a povýrobní etapě, včetně jejich četnosti,
d)   záznamů o jakosti, jako jsou kontrolní protokoly a údaje o zkouškách, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,
e)   prostředků ke sledování, zda bylo dosaženo požadované jakosti kotlů nebo základních komponent a účinného fungování systému jakosti.
3.3   Autorizovaná osoba posuzuje systém jakosti, zda splňuje požadavky uvedené v bodě 3. 2. Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné harmonizované české technické normě. Postup zahrnuje též posouzení na pracovištích výrobce.
   Autorizovaná osoba výrobci nebo dovozci předává zprávu, která obsahuje výsledky posouzení vztahující se ke kotlům nebo k základním komponentám, kterých se týká, s jejich vyhodnocením.
3.4   Výrobce kotle nebo základní komponenty zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný.
   Výrobce nebo dovozce informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém jakosti, o každé zamýšlené změně v systému jakosti, např. v důsledku nových technologií a koncepce jakosti.
   Autorizovaná osoba posoudí zamýšlené změny a rozhodne, zda pozměněný systém jakosti bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodu 3.2, nebo zda je potřebné provést nové posuzování. Své rozhodnutí oznamuje výrobci nebo dovozci. Toto oznámení obsahuje zdůvodněný závěr posouzení.
4.   Dohled nad systémem jakosti
4.1   Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky vyplývající ze systému jakosti.
4.2   Pro účely dohledu výrobce umožňuje autorizované osobě přístup do prostorů výroby, kontroly, zkoušení a skladování kotlů nebo základních komponent a poskytuje jí nezbytné podklady, zejména:
a)   dokumentaci o systému jakosti,
b)   podklady o jakosti, např. zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, údaje o kvalifikaci příslušných pracovníků apod.
4.3   Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce kotlů nebo základních komponent udržuje a používá systém jakosti, a výrobci předává zprávu o výsledcích dohledu.
4.4   Navíc může autorizovaná osoba provádět neohlášený dohled u výrobce. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba provádět zkoušky nebo je nechat provést pro ověření správné funkce systému jakosti. Autorizovaná osoba poskytuje výrobci zprávu o výsledcích dohledu, a jestliže provedla zkoušky, i zprávu o zkouškách.

III. POSUZOVÁNÍ SYSTÉMU JAKOSTI VÝROBKŮ
(§ 4 písm. d)

1.   Posuzování systému jakosti výrobků je postup, jímž se výrobce nebo dovozce splňující ustanovení bodu 2 přesvědčuje a prohlašuje, že kotle nebo základní komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu typu a splňují požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo dovozce vypracuje písemné prohlášení o shodě.
2.   Výrobce uplatňuje systém jakosti výrobků podle bodu 3 a je podroben dohledu podle bodu 4.
3.   Systém jakosti
3.1   Výrobce nebo dovozce poskytuje autorizované osobě
a)   všechny patřičné informace o kotlích nebo základních komponentách,
b)   dokumentaci o systému jakosti výrobků,
c)   technickou dokumentaci vztahující se k certifikovanému typu a kopii certifikátu typu.
3.2   V rámci systému jakosti je zkoušen každý kotel nebo základní komponenta podle harmonizovaných českých technických norem nebo se musí provést ekvivalentní zkoušky za účelem zjištění shody se základními požadavky. Všechna opatření přijatá výrobcem musí být systematickým a řádným způsobem dokumentována ve formě instrukcí, postupů a písemných pokynů. Dokumentace o systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:
a)   cílů jakosti, organizační struktury a odpovědnosti statutárních orgánů a jejich pravomoci s ohledem na jakost kotlů nebo základních komponent,
b)   výroby, postupů řízení jakosti a zabezpečení jakosti, dalších užívaných procesů a systematických činností,
c)   přezkoušení a zkoušek, které budou prováděny v předvýrobní, výrobní a povýrobní etapě, včetně jejich četnosti,
d)   záznamů o jakosti, jako jsou kontrolní protokoly a údaje o zkouškách, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
3.3   Autorizovaná osoba posuzuje systém jakosti, zda splňuje požadavky uvedené v bodě 3. 2. Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné harmonizované české technické normě. Postup zahrnuje též posouzení na pracovištích výrobce.
   Autorizovaná osoba výrobci nebo dovozci předává zprávu, která obsahuje výsledky posouzení vztahující se ke kotlům nebo základním komponentám, kterých se týká, s jejich vyhodnocením.
3.4   Výrobce kotle nebo základní komponenty zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný.
   Výrobce nebo dovozce informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém jakosti, o každé zamýšlené změně v systému jakosti, např. v důsledku nových technologií a koncepce jakosti.
   Autorizovaná osoba posoudí zamýšlené změny a rozhodne, zda pozměněný systém jakosti bude i nadále splňovat požadavky uvedené v bodu 3. 2 nebo zda je potřebné provést nové posuzování. Své rozhodnutí oznamuje výrobci nebo dovozci. Toto oznámení obsahuje zdůvodněný závěr posouzení.
4.   Dohled nad systémem jakosti
4.1   Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky vyplývající ze systému jakosti.
4.2   Pro účely dohledu výrobce umožňuje autorizované osobě přístup do prostorů výroby, kontroly, zkoušení a skladování kotlů nebo základních komponent a poskytuje jí nezbytné podklady, zejména:
a)   dokumentaci o systému jakosti,
b)   technickou dokumentaci,
c)   podklady o jakosti, např. zprávy z prověrek, zkušební protokoly, údaje o kalibraci, údaje o kvalifikaci příslušných pracovníků apod.
4.3   Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce kotlů nebo základních komponent udržuje a používá systém jakosti, a výrobci předává zprávu o výsledcích dohledu.
4.4   Navíc může autorizovaná osoba provádět neohlášený dohled u výrobce. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba provádět zkoušky nebo je nechat provést pro ověření správné funkce systému jakosti. Autorizovaná osoba poskytuje výrobci zprávu o výsledcích dohledu, a jestliže provedla zkoušky, i zprávu o zkouškách.

E-shop

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý - C. H. Beck

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech - Komentář, 2. vydání

Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech - Komentář, 2. vydání

Jaroslav Šejvl, Pavel Vetešník, Eva Vetešníková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, zásadně přepracované vydání komentáře k zákonu o pohřebnictví a k zákonu o válečných hrobech navazuje na to první, které vyšlo již v roce 2015. Jednalo se o první komentář svého druhu na našem území od ...

Cena: 950 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.