Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


129

ZÁKON

ze dne 23. června 1999,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb. a zákona č. 303/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene e) doplňují slova ", s výjimkou uvedenou v § 19 odst. 5,".

2. V § 12 odst. 1 písm. b) se v části věty před středníkem za slova "zdaněných vybraných výrobků" vkládají slova ", s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně z lihu a lihovin,".

3. V § 12 odst. 1 se doplňují písmena h) a i), která znějí:

"h)   vyskladnění uhlovodíkových paliv a maziv obsahujících líh podle § 19 odst. 6; daň se vrací ve výši odpovídající množství lihu obsaženém v uhlovodíkovém palivu a mazivu,
i)   vyskladnění uhlovodíkových paliv a maziv obsahujících etyl-terciál-butyl-éter podle § 19 odst. 6; daň se vrací ve výši odpovídající 45 % množství etyl-terciál-butyl-éter obsaženém v uhlovodíkovém palivu a mazivu.".

4. V § 12b odst. 1 se slova "českých celních letišť" nahrazují slovy "mezinárodních letišť".

5. V § 12c odst. 2 se v písmenu c) slova "ve hmotnostních nebo objemových" nahrazují slovy "v objemových" a písmeno d) se zrušuje.

Písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).

6. V § 12c odst. 3 se v písmenu b) slova "ve hmotnostních nebo objemových" nahrazují slovy "v objemových" a písmeno c) se zrušuje.

Písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

7. V § 14 odst. 4 se slova "do 25. dne" nahrazují slovy "do 55. dne" a částka "5 000 000 Kč" se nahrazuje částkou "7 000 000 Kč".

8. V § 14 odst. 5 se částka "5 000 000 Kč" nahrazuje částkou "7 000 000 Kč".

9. V § 18 odst. 2 písm. a) se slovo "primární" a slova ", zkapalněné plyny nebo stlačené plyny" zrušují a za slova "popřípadě získají" se vkládají slova "zkapalněné plyny, stlačené plyny nebo".

10. V § 19 odst. 1 se za slovo "bionafta," vkládají slova "paliva obsahující líh," a v první větě se slovo "primární" zrušuje.

11. V § 19 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Za výrobu benzinu nebo motorové nafty se nepovažuje přidání jedné nebo více přísad do kapalného uhlovodíkového paliva pro vznětové nebo zážehové motory (aditivace), pokud celková hmotnost přísad nepřekročí 0,2 % celkové hmotnosti tohoto paliva.

(6) Palivem obahujícím líh se pro účely tohoto zákona rozumí:

a)   směs, která se skládá nejméně z 95 % benzinu a nejvýše 5 % lihu, nebo
b)   směs, která se skládá nejméně z 85 % benzinu a nejvýše 15 % etyl-terciál-butyl-éteru, do kterého byl zpracován líh.".

12. V § 20 písm. b) bodu 1 se za slova "nezdaněných paliv a maziv, případně" vkládají slova "zkapalněných plynů, stlačených plynů nebo".

13. § 21 včetně nadpisu zní:

"§ 21
Základ daně

Základem daně je množství paliv a maziv, u nichž vznikla daňová povinnost podle § 5 a 20, vyjádřené v 1 000 litrech při teplotě 15 oC. To neplatí pro zkapalněné plyny, u nichž je základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti, a pro stlačené plyny, u nichž je základem daně množství vyjádřené v m3 při normálním tlaku a teplotě.".

14. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22
Sazby daně

Sazby daně jsou stanoveny takto:

číselný kód
nomenklatury
celního sazebníku

Text

Sazba daně


2710

automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů)

   

10 840 Kč/1 000 l

technické benziny

0 Kč/1 000 l

směsi benzinů podle § 19 odst. 4 a směsi benzinů s jinými palivy a mazivy (s výjimkou směsí benzinů s jinými palivy a mazivy používaných pro pohon dvoutaktních motorů)

10 840 Kč/1 000 l

motorové nafty (s výjimkou bionafty podle § 19 odst. 3) a petroleje

8 150 Kč/1 000 l

topné oleje lehké a velmi lehké

8 150 Kč/1 000 l

směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 (s výjimkou směsí benzinů podle § 19 odst. 4 a směsí benzinů s jinými palivy a mazivy)

8 150 Kč/1 000 l

ropné destiláty z destilace nebo krakování ropné suroviny používané jako pohonná homota

8 150 Kč/1 000 l

ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3

8 150 Kč/1 000 l

upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3

8 150 Kč/1 000 l

automobilové a letecké motorové a převodové oleje a automobilová plastická maziva

0 Kč/1 000 l

směsi paliv a maziv používané pro topné účely

8 150 Kč/1 000 l

ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny používané pro topné účely

8 150 Kč/1 000 l

upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely

8 150 Kč/1 000 l

bionafta podle § 19 odst. 3

0 Kč/1 000 l

paliva obsahující líh podle § 19 odst. 6 písm. a) a b)

10 840 Kč/1 000 l

2711

zkapalněné plyny používané jako pohonná hmota (s výjimkou bioplynu)

2 850 Kč/t

zkapalněné plyny používané jinak než jako pohonná hmota (s výjimkou bioplynu)

0 Kč/t

stlačené plyny používané jako pohonná hmota

0 Kč/m3

stlačené plyny používané jinak než jako pohonná hmota

0 Kč/m3

3403

směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3

8 150 Kč/1 000 l

směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely

8 150 Kč/1 000 l

bionafta podle § 19 odst. 3

0 Kč/1 000 l

3824

směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané jako pohonná hmota nebo jako surovina či polotovar pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3

8 150 Kč/1 000 l

směsi paliv a maziv obsahující méně než 70 % minerálních olejů používané pro topné účely

8 150 Kč/1 000 l

bionafta podle § 19 odst. 3

0 Kč/1 000 l.".


15. § 28 včetně nadpisu zní:

"§ 28
Sazby daně

Sazby daně jsou stanoveny takto:

číselný kód
nomenklatury
celního sazebníku

Text

Sazba daně


2207

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod položkou 2207 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku

   

234 Kč/litr etanolu

2208

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod položkou 2208 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku s výjimkou destilátů ovocných z pěstitelského pálení22)

234 Kč/litr etanolu

líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení

95 Kč/litr etanolu

ostatní

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod jinou položkou než 2207 a 2208 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku

234 Kč/litr etanolu.".


16. V § 29 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)   líh obsažený ve směsích s jinými látkami, přesahuje-li obsah absolutního alkoholu 15 % objemu všech látek ve směsi obsažených, pokud jsou tyto směsi výrobkem potravinářským, kosmetickým, léčivem nebo farmaceutickou lučebninou; toto osvobození se nevztahuje na výrobky uvedené pod položkami 2207, 2208 nebo 1302 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku.".

17. V § 33a odstavec 4 zní:

"(4) Jestliže skutečný výstav v kalendářním roce je vyšší než horní mez velikostní skupiny, do níž byl malý nezávislý pivovar zařazen, předloží plátce daně správci daně ve lhůtě stanovené zvláštním předpisem dodatečné daňové přiznání za každé zdaňovací období tohoto kalendářního roku. Na dodatečném daňovém přiznání uvede rozdíl mezi daňovou povinností podle sazby daně za velikostní skupinu, která odpovídá skutečnému výstavu, a daňovou povinností uvedenou na řádném daňovém přiznání za stejné zdaňovací období. Současně lze bez ohledu na lhůtu uvedenou v § 12 odst. 3 uplatnit nárok na vrácení daně. Z daně doměřené podle dodatečného daňového přiznání podaného podle tohoto odstavce se penále nepředepisuje.".

18. § 35 zní:

"§ 35
Předmět daně

Předmětem daně pro účely tohoto zákona jsou vína, která obsahují více než 0,5 % objemových alkoholu, a to:

a)   vína dosycovaná CO2, která při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 oC přetlak větší než 0,1 MPa,
b)   šumivá vína, tj. nápoje vyrobené řízeným druhotným kvašením vín anebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 oC přetlak nejméně 0,3 MPa,
c)   desertní a desertní kořeněná vína, tj. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu anebo vinného destilátu, případně koření,
d)   ostatní nápoje vyrobené alkoholovým kvašením (ovocná vína, medovina, sladové víno aj.) a směsi ostatních nápojů s víny,
e)   cidry a perry, tj. nápoje vyrobené alkoholovým kvašením jablečných šťáv (cidr) nebo hruškových šťáv (perry), bez obohacení lihem.".

19. V § 37 u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 se slova "révová vína podle § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2" a slova "2,50 Kč/l" zrušují.

20. V § 37 se slova "podle § 35 odst. 1 písm. b)" nahrazují slovy "podle § 35 písm. a)", slova "podle § 35 odst. 1 písm. c)" se nahrazují slovy "podle § 35 písm. b)", slova "podle § 35 odst. 1 písm. d)" se nahrazují slovy "podle § 35 písm. c)" a slova "podle § 35 odst. 1 písm. e)" se nahrazují slovy "podle § 35 písm. d)".

21. V § 37 číselný kód nomenklatury celního sazebníku 2206 se doplňuje takto:


"cidry a perry podle § 35 písm. e), které při uzavřeném obsahu a teplotě 20 oC dosahují přetlak větší než 0,3 MPa, bez ohledu na obsah alkoholu

   

16,40 Kč/litr

cidry a perry podle § 35 písm. e), které při uzavřeném obsahu a teplotě 20 oC nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu do 7 % objemu (včetně)

2,40 Kč/litr

cidry a perry podle § 35 písm. e), které při uzavřeném obsahu a teplotě 20 oC nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7 % objemových

16,40 Kč/litr.".


22. V § 38 odstavec 2 zní:

"(2) Tabákovými výrobky se pro účely tohoto zákona rozumí cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky, tabákový odpad, droliny.".

23. § 40 včetně nadpisu zní:

"§ 40
Sazby daně

Sazby daně jsou stanoveny takto:

Číselný kód
nomenklatury
celního sazebníku

Text

Sazba daně


2401

tabákový odpad, droliny

44,- Kč/kg

2402

cigarety filtrové délky nad 70 mm

0,79 Kč/kus

cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně

0,67 Kč/kus

doutníky, cigarilos

0,79 Kč/kus

2403

cigaretový tabák pro výrobu cigaret

855,- Kč/kg

tabákový odpad, droliny upravené ke kouření

855,- Kč/kg

tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret

0,79 Kč/kus

lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky

44,- Kč/kg.".


24. V § 40f odst. 1 se za slova "za poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky" doplňují slova ", které obsahují platnou sazbu daně a současnou sjednanou cenu tabákové nálepky," a za větu pátou se vkládá tato věta: "V případě, že poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky byly nakoupeny za jinou než současnou sjednanou cenu nebo které obsahují jinou sazbu daně než platnou, vrátí úřad výrobci nebo dovozci cigaret částku, která byla za tabákové nálepky zaplacena.".

Čl. II

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 208/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 2 věta první zní: "Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítává cena bez daně při převodu cenných papírů, který je osvobozen od daně podle § 28 odst. 2 písm. b), cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho části, který je osvobozen od daně podle § 35, cena bez daně za převod staveb, části staveb, bytů a nebytových prostor, který je osvobozen od daně podle § 30, cena bez daně při prodeji platných poštovních cenin a kolkových známek, který je osvobozen od daně podle § 26 písm. e), a příjem provozovatelů loterií a jiných podobných her, který je osvobozen podle § 34.".

2. V § 45b odst. 1 se slova "českých celních letišť" nahrazují slovy "mezinárodních letišť".

3. V příloze č. 1 se za položku "85184099" vkládá položka "85282114 - zvětšovače televizního obrazu pro slepé a částečně vidící".

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odpočitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:

Základ

daně

Daň

Ze základu přesahujícího

od Kč

do Kč


0

102 000   

15 %

102 000  

204 000

15 300 + 20 %   

102 000 Kč

204 000

312 000

35 700 + 25 %

204 000 Kč

312 000

a více

62 700 + 32 %

312 000 Kč.".

2. V § 21 odstavec 1 zní:

"(1) Sazba daně s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 4 činí 31 % ze základu daně sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 a zaokrouhleného na celé tisíce korun dolů.".

3. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".

Čl. IV

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 se doplňuje druhá věta, která zní: "Denaturace musí být provedena za přítomnosti pověřeného zaměstnance finančního úřadu, pokud finanční úřad nerozhodne jinak.".

2. V § 9 odst. 4 se doplňuje druhá věta, která zní:

"Záznam o denaturaci potvrdí finanční úřad.".

3. V § 12 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Ministerstvo financí může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně okolností, za kterých bylo vydáno.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 17 odst. 1 písm. d) se za slova "v § 4 odst. 3" vkládají slova ", § 9 odst. 1".

Čl. V

Daňová povinnost u spotřebních daní vzniklá přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. VI
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1999, s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Ondřej Horák a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Úmluva CMR - Praktický komentář

Úmluva CMR - Praktický komentář

Václav Roubal, Radek Novák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.