Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 101/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 37, ze dne 1. 6. 1999

101

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 6. května 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova "§ 44 odst. 4," vkládají slova "§ 45 odst. 4,".

2. V § 1 odst. 2 se zrušují slova "§ 45 odst. 4".

3. V § 2 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)   v případě, že žadatel není výrobcem nebo dovozcem letadla nebo leteckého motoru a letecké vrtule, prokáže Úřadu právní zájem na schválení typu letadla nebo jeho součásti. V tomto případě žadatel nemusí předložit doklady uvedené pod písmenem a),".

Dosavadní písmena b), c), d), e) a f) se označují jako písmena c), d), e), f) a g).

4. V § 4 se na konci doplňuje tato věta: "Současně provozovatel letadla předloží záznamy o provozu letadla včetně záznamů o údržbě letadla.".

5. V § 6 odst. 2 písm. f) se za slova "seznamem výrobní a průvodní technické dokumentace" vkládají slova "včetně dokumentace pro údržbu, opravu a zkoušky,".

6. V § 6 odst. 1 se za slovo "součásti" vkládají slova "nebo vyrábět, opravovat, zkoušet a udržovat výrobky letecké techniky".

7. Odkaz pod nadpisem § 6 zní:

"(k § 17 odst. 1 a 3 zákona)".

8. V § 8 odst. 1 se poslední věta nahrazuje větou "Stejné vzdělání a praxe se požaduje pro funkci zástupce vedoucího pracoviště a pro funkci vedoucího kontroly jakosti.".

9. Nadpis § 9 zní:

"Technické a provozní podmínky jednotlivých druhů letišť a podrobnosti o obsahu žádosti ke stanovení druhu letiště


(k § 25 odst. 2 zákona)".

10. V § 9 odst. 2 písmeno d) zní:

"d)   úředním opisem územního rozhodnutí o umístění stavby letiště a stavby v prostoru letiště, úředním opisem stavebního povolení pro stavbu letiště a stavby v prostoru letiště a úředním opisem kolaudačního rozhodnutí pro stavbu letiště a stavby v prostoru letiště nebo jejich ověřenou kopií,".

11. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Technické a provozní podmínky jednotlivých druhů letišť, jejichž splnění dokládá provozovatel letiště podle konkrétních podmínek způsobu a rozsahu využívání letiště, jsou uvedeny v příloze č. 3.".

12. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Plochy lze využít ke vzletům a přistáním letadel při leteckých pracích za podmínky, že využití ploch je součástí uděleného povolení k provozování leteckých prací.".

13. V § 14 odst. 1 se v písmenu a) za slova "s výjimkou vyhlídkových letů," vkládají slova "pokud nejsou prováděny balonem,".

14. V § 14 odst. 4 se na konci první věty doplňují slova "a na lety balonů".

15. V § 15 odst. 3 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

"h)   prostory, ve kterých jsou prováděny letecké záchranné práce při pohromách, ekologických nebo průmyslových haváriích, nehodách nebo jiných nebezpečích vyžadujících zajištění bezpečnosti zasahujících letadel,".

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

16. V § 16 odst. 3 se za slova "k žádosti podle odstavce 1" vkládají slova " , s výjimkou žádosti předkládané stanovišti pro poskytování letových provozních služeb,".

17. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:

"§ 16a
Charakteristika jednotlivých druhů leteckých služeb a činností, kterými se zajišťuje jejich poskytování
(k § 45 odst. 4 zákona)

(1) Letové provozní služby jsou určeny k zajištění bezpečnosti a plynulosti letového provozu. Tyto služby zahrnují letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu.

(2) Letecká telekomunikační služba je služba určená k přenosu informací pro jakékoliv letecké účely. Tato služba zahrnuje leteckou pevnou službu a leteckou pohyblivou službu.

(3) Letecká meteorologická služba je určena k poskytování aktualizovaných meteorologických informací nezbytných pro zajištění bezpečného a plynulého letového provozu.

(4) Letecká služba pátrání a záchrany je určena k provádění pátracích a záchranných akcí v případě leteckých mimořádných událostí.

(5) Letecká informační služba je určena k informování provozovatelů leteckých činností a uživatelů letadel o skutečnostech důležitých pro umožnění a zabezpečení leteckého provozu.

(6) Služby při předletové přípravě a monitorování letu jsou služby určené provozovatelům leteckých činností a uživatelům letadel, kterými se zajišťuje příprava na let.

(7) Služby při odbavovacím procesu na letišti jsou služby, kterými se zajišťuje

a)   technické a provozní odbavení letadla na odbavovací ploše,
b)   odbavení cestujících a jejich zavazadel,
c)   odbavení nákladu a pošty,
d)   zásobování palubního bufetu letadla potravinami a nápoji,
e)   manipulace s leteckými pohonnými hmotami a oleji;

Jednotlivé služby při odbavovacím procesu na letišti jsou uvedeny v příloze č. 4.

(8) Pro potřeby leteckých dopravců zajišťuje služby při odbavovacím procesu na letišti právnická nebo fyzická osoba na základě souhlasu Ministerstva dopravy a spojů. Všechny služby při odbavovacím procesu na letišti nebo některé z nich si může letecký dopravce zajišťovat sám na základě souhlasu Ministerstva dopravy a spojů. Pokud služby při odbavovacím procesu na letišti poskytuje provozovatel letiště nebo je zajišťuje pro své potřeby tuzemský letecký dopravce, musí být účetnictví těchto služeb vedeno odděleně od ostatní činnosti.".

18. V § 17 odst. 2 se za slova "Tuzemský letecký dopravce" vkládají slova " , který provozuje obchodníleteckou dopravu na základě licence," a slova "do 31. března" se nahrazují slovy "do 30. června".

19. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pro prokazování finančního zajištění dopravy aerotaxi platí odstavec 1 obdobně.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

20. V § 20 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d), e), f), g), h), i), j), k) a l) se označují jako písmena c), d), e), f), g), h), i), j) a k).

21. V § 20 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)   k výuce leteckého personálu v leteckých školách,".

22. V § 20 odst. 4 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c)   provozní příručka obsahující typy použitelných letadel, pravidla létání a postupy pro jednotlivé letecké práce a příručka pro údržbu letadel.".

23. V § 21 odst. 2 se doplňuje písmeno j), které zní:

"j)   provozní příručkou a příručkou pro údržbu letadel.".

24. § 23 včetně nadpisu zní:

"§ 23
Náležitosti žádosti o vydání povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu
(k § 76 odst. 3 zákona)

(1) Žadatel o provozování leteckých činností pro vlastní potřebu předloží Úřadu písemnou žádost, v níž uvede

a)   obchodní jméno nebo název právnické osoby, její sídlo, právní formu a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo obchodní jméno nebo jméno a příjmení fyzické osoby, její identifikační číslo, rodné číslo, trvalý pobyt, popř. místo podnikání, je-li žadatelem fyzická osoba,
b)   druhy leteckých činností,
c)   typy letadel, jimiž mají být letecké činnosti provozovány, a jejich rejstříkovou značku,
d)   seznam jednotlivých členů leteckého personálu, kterými budou zajišťovány letecké činnosti,
e)   označení základního letiště, ze kterého budou provozovány letecké činnosti a kde bude prováděna ostraha, parkování a ošetřování provozovaných letadel,
f)   způsob zajištění údržby letadel,
g)   předpokládané zeměpisné oblasti hlavního provozování leteckých činností.

(2) Žádost musí být doložena těmito doklady:

a)   ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním či jiném rejstříku výpisem z tohoto rejstříku ne starším než 1 měsíc,
b)   osvědčeními o zápisu provozovaných letadel,
c)   dokladem o poslední kontrole letové způsobilosti provozovaných letadel,
d)   průkazy způsobilosti leteckého personálu,
e)   dokladem o zajištění bezpečnosti provozování leteckých činností před protizákonnými činy,
f)   uvedením jmen osob odpovědných za provoz a údržbu letadel,
g)   dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadel ve výši odpovídající rozsahu leteckých činností,
h)   stanoviskem provozovatele letiště,
i)   směrnicí pro jednotlivé druhy leteckých činností.".

25. V § 24 odst. 4 se číslo "63" nahrazuje číslem "65".

26. V § 24 odst. 5 se číslo "63" nahrazuje číslem "65".

27. V § 24 odst. 6 písmeno a) zní:

"a)   s pomocným motorem na zádech pilota, který je konstruován jako jednomístný, s maximální vzletovou hmotností 170 kg nebo jako dvoumístný s maximální vzletovou hmotností 270 kg, a který umožňuje vzlet a přistání z nohou pilota, nebo".

28. V § 24 odst. 7 se za číslo "450 kg" vkládají slova " u dvoumístného a 300 kg u jednomístného".

29. V § 24 odstavec 8 zní:

"(8) Ultralehký vrtulník je letadlo s poháněnými rotujícími nosnými plochami, které je konstruováno maximálně pro 2 osoby, s maximální vzletovou hmotností 450 kg u dvoumístného a 300 kg u jednomístného.".

30. V § 24 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) Motorový ultralehký kluzák je ultralehký kluzák vybavený pohonnou jednotkou, který je maximálně dvoumístný, jehož pádová rychlost při volnoběhu pohonné jednotky nepřevyšuje 65 km/h, maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 300 kg u jednomístného a 450 kg u dvoumístného.

(11) Maximální vzletovou hmotnost sportovního létajícího zařízení lze překročit pouze o hmotnost integrovaného záchranného systému v případě jeho zástavby.".

31. V § 28 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Minimální věk pro zahájení praktického výcviku pro získání průkazu způsobilosti pilota sportovních létajících zařízení je 15 let s tím, že do 18 let lze takový výcvik zahájit pouze s písemným souhlasem jeho zákonných zástupců. Samostatné lety na motorových sportovních létajících zařízeních mohou být prováděny po dosažení věku 16 let.".

32. V § 31 odstavec 1 zní:

"(1) Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla, tj. limit plnění, činí

a)   1 000 000 Kč u bezmotorových letadel,
b)   2 000 000 Kč u ostatních letadel do maximální vzletové hmotnosti 1 200 kg,
c)   3 000 000 Kč u letadel o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 200 kg až do 2 000 kg,
d)   6 000 000 Kč u letadel o maximální vzletové hmotnosti od 2 000 kg do 5 700 kg,
e)   100 000 000 Kč u letadel s maximální vzletovou hmotností od 5 700 kg do 14 000 kg,
f)   200 000 000 Kč u letadel s maximální vzletovou hmotností větší než 14 000 kg.".

33. V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Kromě pojištění uvedeného v odstavci 1 musí být sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla s limitem plnění minimálně 700 000 Kč na každé sedadlo v letadle určené provozovatelem pro přepravu osob jiných než posádka letadla včetně vyhlídkových letů.".

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 3, 4 a 5.

34. V § 31 odst. 4 se ve druhé větě zrušují slova ", včetně potvrzení o úhradě pojistného ve stanovené výši,".

35. V § 31 odst. 5 se ve druhé větě zrušují slova ", včetně potvrzení o úhradě pojistného ve stanovené výši,".

36. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

A
VÝROBKY LETECKÉ TECHNIKY, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY V CIVILNÍM LETECTVÍ, JEN POKUD BYLA ÚŘADEM SCHVÁLENA NEBO UZNÁNA JEJICH ZPŮSOBILOST K POUŽITÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ

1.   Letadlové části a zařízení, pro něž Úřad schválil nebo uznal normy minimální požadované výkonnosti jako podklad pro schválení jejich způsobilosti pro univerzální cílové použití (tj. jejich použití není omezeno na konkrétní schválený typ letadla nebo jeho součásti),:
1.1   přístroje pro kontrolu letu: tlakové výškoměry, radiovýškoměry, rychloměry, machmetry, variometry, relativní sklonoměry, zatáčkoměry, akcelerometry, umělé horizonty, směrové setrvačníky
1.2   přístroje pro kontrolu pohonné jednotky: tlakoměry, teploměry, palivoměry, spotřeboměry, otáčkoměry
1.3   pomocné energetické jednotky (APU)
1.4   systémy automatického a poloautomatického řízení: autopiloty, povelové systémy
1.5   komunikační vybavení: VKV a KV palubní radiostanice, systémy SELCAL, přepínací skříňky audiosignálů, zesilovače, mikrofony, náhlavní soupravy, zapisovače hlasů v pilotní kabině, zařízení pro akustickou lokalizaci pod vodou
1.6   navigační vybavení: magnetické kompasy, radiokompasy, VKV navigační přijímače VOR a ILS LOC/GS, přijímače signálů traťových návěstidel, víceúčelové elektronické displeje, přijímače systému družicové navigace GPS, systémy prostorové navigace RNAV, protisrážkové systémy (TCAS), odpovídače SSR, měřiče vzdálenosti (DME), palubní hodiny, meteorologické radarové systémy
1.7   nouzové vybavení: záchranné plovací vesty, záchranné padáky, záchranné čluny, kyslíkové masky pro cestující, ochranné dýchací vybavení (PBE), tísňové vysílače polohy (ELT), evakuační skluzy
1.8   indikační a záznamová zařízení: zapisovače letových údajů, přístroje varování před pádem
1.9   letadlová světla: polohová, protisrážková
1.10   vnitřní vybavení: sedadla, lůžka, bezpečnostní pásy, ramenní postroje, kontejnery, palety a sítě
1.11   elektrická soustava: alternátory, dynama, dynamospouštěče, letecké baterie, statické měniče
1.12   soustava přistávacího zařízení: kola s brzdami, pneumatiky, lyže, plováky
1.13   klimatizační soustava: spalovací hořáky
1.14   protipožární soustava: detektory kouře a požáru, přenosné hasicí přístroje
1.15   palivová soustava: hadice, filtry
1.16   kyslíková soustava: kyslíkové masky posádky, regulátory kyslíku
2.   Letadlové části a zařízení schvalované pro použití na konkrétním typu letadla nebo jeho součásti, které budou nebo mohou být vyráběny jako výměnné nebo modifikační části pro zástavby na schváleném typu letadla nebo jeho součásti a jejichž způsobilost je ověřována v rámci těchto soustav:
2.1   palivové soustavy
2.2   elektrické soustavy
2.3   hydraulické soustavy
2.4   klimatizační soustavy
2.5   soustavy řízení
2.6   odmrazovací soustavy
2.7   kyslíkové soustavy
2.8   pneumatické soustavy
2.9   vodovodní a odpadní soustavy
2.10   soustavy osvětlení kabiny
2.11   indikační a záznamové soustavy
2.12   soustavy draku
2.13   soustavy pohonné jednotky
2.14   olejové soustavy
2.15   soustavy přistávacího zařízení
3.   Letecká pozemní zařízení
3.1   světelná zařízení
3.1.1   letištní světelná pozemní návěstidla a jejich nosné konstrukce
3.1.2   letecké světelné majáky a jejich nosné konstrukce
3.2   součásti soustav světelných zařízení
3.2.1   zdroje napájení
3.2.2   kabely sériového rozvodu
3.2.3   oddělovací transformátory
3.2.4   ovládací zařízení
3.2.5   monitorovací soustava
3.3   Pozemní elektronická zabezpečovací zařízení
3.3.1   radiokomunikační
3.3.2   radionavigační
3.3.3   radiolokační
3.3.4   meteorologická
3.3.5   počítačové zařízení pro řízení letu
3.3.6   zařízení pro kontrolu a řízení pohybu na zemi
3.3.7   záznamové, monitorovací a ovládací zařízení
3.3.8   systémy pro přenos dat
3.3.9   zdroje elektrické energie pro záložní napájení
3.3.10   technické prostředky pracovišť pro řízení letového provozu
3.4   pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti letadel
3.5   zdroje energií pro letadla (elektrické, hydraulické a pneumatické)
3.6   zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla
3.7   letecké trenažery a simulátory
3.8   zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybových plochách letišť

B
VÝROBKY LETECKÉ TECHNIKY, JEJICHŽ VÝROBU, ZKOUŠKY, ÚDRŽBU, OPRAVY A REALIZACE MODIFIKACÍ A KONSTRUKČNÍCH ZMĚN MŮŽE PROVÁDĚT POUZE PRÁVNICKÁ OSOBA, KTERÁ MÁ K TÉTO ČINNOSTI OPRÁVNĚNÍ

Všechny výrobky letecké techniky z části A a další letadlové části a zařízení tvořící základní stavební díly letadla nebo jeho součástí, jejichž způsobilost je schvalována v rámci schvalování typu letadla nebo jeho součástí,:

1.1   trup
1.2   křídlo
1.3   ocasní plochy
1.4   motorové gondoly a pylony
1.5   soustava řízení kormidel
1.6   mechanizace křídla
1.7   přistávací zařízení
1.8   skříň motoru
1.9   reduktor motoru vrtulníku
1.10   skříň pohonů
1.11   kompresor motoru
1.12   turbína motoru
1.13   klikový mechanizmus motoru
1.14   list vrtule
1.15   náboj vrtule
1.16   systém ovládání vrtule
1.17   žárové části motoru
1.18   koše a závěsy balonů
1.19   gondoly vzducholodí
1.20   topná zařízení a palivové láhve horkovzdušných balonů a vzducholodí".

37. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

DRUHY ÚHRAD A JEJICH VÝŠE ZA ÚKONY PROVÁDĚNÉ ÚŘADEM

1. Sazby za vykonání zkoušek, za přiznání další kvalifikace
1.1 Teoretické nebo praktické zkoušky
1.1.1 Pilot volných balonů 200 Kč
1.1.2 Pilot ultralehkých letadel 200 Kč
1.1.3 Pilot kluzáků 200 Kč
1.1.4 Soukromý pilot letounů/vrtulníků 300 Kč
1.1.5 Obchodní pilot letounů/vrtulníků 500 Kč
1.1.6 Dopravní pilot letounů 1 000 Kč
1.1.7 Dopravní pilot vrtulníků 800 Kč
1.1.8 Letecký navigátor 800 Kč
1.1.9 Palubní inženýr 800 Kč
1.1.10 Palubní inženýr s omezením 300 Kč
1.1.11 Palubní radiotelefonista 700 Kč
1.1.12 Palubní průvodčí 300 Kč
1.1.13 Řídící letového provozu 800 Kč
1.1.14 Technik údržby letadel II. typu 100 Kč*
1.1.15 Technik údržby letadel I. typu 200 Kč*
1.1.16 Dispečer letecké dopravy 300 Kč
1.1.17 Operátor letecké stanice 100 Kč

Poznámka 1: Pokud uchazeč vyhoví požadavkům ustanovení 4.2.3 předpisu L 1 pro vydání průkazu způsobilosti opravňujícího k výkonu spojených oprávnění průkazu způsobilosti I. a II. typu (*), vybírá se sazba vyšší podle bodu 1.1.15.

Poznámka 2: V případě, že uchazeč o vydání průkazu způsobilosti neprovádí z rozhodnutí zkušební komise UCL plný rozsah zkoušek, (např. obnovu platnosti průkazu způsobilosti, vrácení odebraného průkazu způsobilosti, omezená oprávnění, vydání adekvátního průkazu způsobilosti za průkaz způsobilosti vydaný jiným státem, uznání teoretických zkoušek provedených v jiném státě apod.), může být výše poplatku snížena až na jednu třetinu, nejméně však na 50 Kč.

Poznámka 3: Pokud uchazeč neukončí úspěšně teoretickou zkoušku podle požadavků Zkušebního řádu a je-li mu povolena další opravná zkouška, podléhá tato zkouška poplatku ve výši 50 Kč.

1.2 Teoretické a/nebo praktické zkoušky za účelem získání další kvalifikace nebo zrušení omezení v průkaze způsobilosti již vydaném
1.2.1 Lety podle přístrojů, pokud se zkouška provádí zvlášť a není zahrnuta v požadavcích předpisu L 1 pro vydání průkazu způsobilosti 250 Kč
1.2.2 Jazyková zkouška, pokud se provádí zvlášť a není zahrnuta v požadavcích předpisu L 1 pro vydání průkazu způsobilosti 100 Kč
1.2.3 Zkušební lety (bez omezení) 300 Kč
1.2.4 Zkušební lety provozní 100 Kč
1.2.5 Instruktor 100 Kč
1.2.6 Další kvalifikace 50 Kč

Poznámka 1: V případě, že uchazeč o získání další kvalifikace nebo zrušení omezení v průkaze způsobilosti neprovádí z rozhodnutí zkušební komise ÚCL plný rozsah zkoušek (např. obnova platnosti kvalifikace, vrácení odebrané kvalifikace, přiznání adekvátní kvalifikace vydané jiným státem apod.), může být výše poplatku snížena až na jednu třetinu, nejméně však na 50 Kč.

Poznámka 2: Pod pojmem "Další kvalifikace" se rozumí u výkonných letců zápis typové kvalifikace nebo zrušení omezení, zápis další typové kvalifikace pro vícemotorové letouny, všechny vrtulníky, u řídicích letového provozu zápis o další stanoviště nebo radarové kvalifikace a u technika údržby letadel další kategorie letadel nebo druh pohonné jednotky, pokud je tento zápis podmíněn rozdílovou zkouškou.

Poznámka 3: Pokud uchazeč o získání další kvalifikace nebo zrušení omezení neukončí úspěšně teoretickou zkoušku podle požadavků Zkušebního řádu a je-li mu povolena další opravná zkouška, podléhá tato další zkouška poplatku ve výši 50 Kč.

1.3 Průkazy způsobilosti leteckého personálu
1.3.1 Vydání průkazu žáka nebo povolení k létání 50 Kč
1.3.2 Uznání průkazu způsobilosti vydané cizím státem
1.3.2.1 u cizího státního příslušníka 1 500 Kč
1.3.2.2 u občana ČR 500 Kč
1.3.3 Změna v osobních datech průkazu způsobilosti, včetně prodloužení 50 Kč
1.4 Mimořádné praktické přezkoušení inspektorem ÚCL
1.4.1 jednopilotní letadlo VFR 100 Kč
1.4.2 jednopilotní letadlo IFR 200 Kč
1.4.3 vícepilotní letadlo VFR 200 Kč
1.4.4 vícepilotní letadlo IFR 500 Kč

Poznámka 1: Zpoplatnění podléhá i přezkoušení provedené Úřadem pověřeným instruktorem/inspektorem.

Poznámka 2: Při souběhu přezkoušení se vybírá pouze částka vyšší.

2. Doklady letadel
2.1 Palubní deník 150 Kč
2.2 Letadlová kniha 150 Kč
2.3 Deník kluzáku, balonu, ULL 100 Kč

Poznámka 1: Poplatek se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů. První vydání je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do Leteckého rejstříku.

2.4 Změny údajů v dokladech (vlastník-provozovatel) 200 Kč
2.5 Zápisy a změny zápisu zástavního práva 600 Kč
2.6 Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti 100 Kč
3. Letecké školy
3.1 Vydání osvědčení letecké školy 2 000 Kč
3.2 Prodloužení nebo změna vydaného osvědčení 1 000 Kč
4. Akrobatické vystoupení, zkušební létání
4.1. Vydání povolení k akrobatickému vystoupení nebo jeho změna 200 Kč
4.2 Prodloužení platnosti vydaného povolení 100 Kč
4.3 Vydání souhlasu ke zkušebnímu létání (§ 25 let. zákona) 1 000 Kč
4.4 Vydání povolení k létání bezpilotního letadla (§ 52 let. zákona) 1 000 Kč
5. Stavby letišť a ochranná pásma
5.1 Posouzení vhodnosti lokality pro zřízení letiště nebo heliportu, spojené s místním šetřením 500 Kč
5.2 Stanovení ochranného pásma letiště nebo leteckého zabezpečovacího zařízení formou rozhodnutí 1 000 Kč
6. Schvalování bezpečnostních programů
6.1 Provozovatelů letadel nad 10 000 kg 3 000 Kč
6.2 Provozovatelů letadel pod 10 000 kg 1 000 Kč
7. Sazby za změny, prodloužení nebo obnovení platnosti vydaného oprávnění
7.1 Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny, včetně rozšíření předmětu činnosti 5 000 Kč
7.2 Za vydání "Uznání oprávnění servisní stanice" 5 000 Kč
7.3 Za prodloužení, změnu nebo rozšíření "Uznání servisní stanice" 2 500 Kč
7.4 Doklady leteckých provozovatelů
7.4.1 prodloužení Osvědčení leteckého dopravce 20 000 Kč
7.4.2 prodloužení Osvědčení leteckého dopravce aerotaxi 10 000 Kč
7.4.3 prodloužení Provozování leteckých prací 3 000 Kč
7.4.4 prodloužení povolení k letecké činnosti pro vlastní potřebu 3 000 Kč
7.4.5 změna provozní specifikace 5 000 Kč
7.5 Ověření způsobilosti a vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti
7.5.1 Pohonné jednotky pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel 1 000 Kč
7.5.2 pístové 1 500 Kč
7.5.3 turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 2 000 Kč
7.5.4 pevné dřevěné vrtule 500 Kč
7.5.5 pevné kompozitové a kovové vrtule 500 Kč
7.5.6 přestavitelné vrtule 1 000 Kč
7.5.7 stavitelné vrtulové jednotky 1 500 Kč

Poznámka: Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty, vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.

8. Kontroly letové způsobilosti vyžádané provozovatelem
8.1 u letadel nad 10 000 kg 5 000 Kč
8.2 u letadel do 10 000 kg maximální vzletové hmotnosti 3 000 Kč
8.3 u letadel do 5700 kg maximální vzletové hmotnosti 1 000 Kč

Poznámka: Provozovatelem vyžádaná účast inspektora úřadu na přejímce letadla, činnosti spojené s vydáním, prodloužením nebo změnami "Uznání oprávnění servisní stanice", případně činnost vyžádaná provozovatelem v zahraničí bude žadateli kalkulována dle skutečně vynaložených nákladů na každý den pobytu inspektora ÚCL v zahraničí.

9. Sazby za ověřování provozní způsobilosti zabezpečovací letecké techniky ověřovacími letadly Úřadu
9.1 Ověřování způsobilosti zabezpečovací letecké techniky
9.1.1 Kurzový maják ILS
9.1.1.1 Pravidelné letové měření (LLZ) 126 000 Kč
9.1.1.2 Pravidelné letové měření (LLZ+BC) 168 000 Kč
9.1.2 Sestupový maják ILS (GP)
9.1.2.1 Pravidelné letové měření 126 000 Kč
9.1.3 Rádiové návěstidlo 75 MHz (MKR)
9.1.3.1 Pravidelné letové měření 7 600 Kč
9.1.4 Všesměrový radiomaják VKV (VOR)
9.1.4.1 Pravidelné letové měření 210 000 Kč
9.1.5 Měřič vzdálenosti (DME)
9.1.5.1 Pravidelné letové měření 84 000 Kč
9.1.6 Nesměrový maják traťový (NDB), pro přiblížení (LOC)
9.1.6.1 Pravidelné letové měření (NDB) 84 000 Kč
9.1.6.2 Pravidelné letové měření (LOC) 7 600 Kč
9.1.7 Zaměřovací stanice pracující na VKV (VDF)
9.1.7.1 Pravidelné letové měření 84 000 Kč
9.1.8 VKV COM
9.1.8.1 Pravidelné letové měření 7 600 Kč
9.1.9 Přesný přibližovací radar (PAR)
9.1.9.1 Pravidelné letové měření 84 000 Kč
9.1.10 Přehledový radar řízeného okrsku (TAR)
9.1.10.1 Pravidelné letové měření TAR 84 000 Kč
9.1.10.2 Pravidelné letové měření SRA 21 000 Kč
9.1.11 Traťový přehledový radar (PSR)
9.1.11.1 Pravidelné letové měření 210 000 Kč
9.1.12 Sekundární přehledový radar (SSR)
9.1.12.1 Pravidelné letové měření 210 000 Kč
9.1.13 Multiradarové zpracování informací
9.1.13.1 Pravidelné letové měření (MULTIRAD) 126 000 Kč
9.1.13.2 Pravidelné letové měření (MULTILOC) 42 000 Kč
9.1.14 Světelné sestupové zařízení (SSZ)
9.1.14.1 Pravidelné letové měření (PAPI) 21 000 Kč
9.1.14.2 Pravidelné letové měření (APAPI) 14 000 Kč
9.1.15 Světelné zabezpečovací zařízení II. a III. kat.
9.1.15.1 Pravidelné letové měření (SZZ II. a III. kat.) 126 000 Kč
9.1.16 Světelné zabezpečovací zařízení vysoké svítivosti
9.1.16.1 Pravidelné letové měření (SZZ I. kat.) 63 000 Kč
9.1.17 Světelné zabezpečovací zařízení
9.1.17.1 Pravidelné letové měření (SZZ ostatní) 21 000 Kč
9.2 Za stanovení a ověření standardních (přístrojových) příletů (STAR) letiště 66 000 Kč
9.3 Za stanovení a ověření standardních (přístrojových) odletů (SID) letiště 66 000 Kč
9.4 Stanovení a ověření "Postupu přiblížení" 99 000 Kč
9.5 Za ověřovací činnost ověřovacími letadly Úřadu za 1 letovou hodinu 42 000 Kč
9.6 Za činnost ověřovacími letadly Úřadu v zahraničí dle individuální kalkulace nebo za 1 letovou hodinu 1 500 ECU

Poznámka 1: Poplatek je splatný do 14 dní po obdržení faktury nebo celoroční zálohou s vyrovnáním do 20. 12. běžného roku.

Poznámka 2: V případě, že nebude plánované letové měření provedeno z viny provozovatele ZLT, budou provozovateli ZLT účtovány skutečné náklady podle sazby uvedené v čl. 9.5.

Poznámka 3: V případě mimořádného letového měření prováděného na základě žádosti provozovatele ZLT nebo na základě zjištění závažných nedostatků účtuje Úřad provozovateli ZLT sazbu podle druhu měřeného zařízení nebo sazbu podle čl. 9.5.

Poznámka 4: Ověřování provozní způsobilosti ZLT provozované na letištích pouze s VFR provozem nepodléhá výše stanoveným poplatkům vyjma případů uvedených v poznámce 3. Výše stanoveným poplatkům rovněž nepodléhají ověřovací lety prováděné z rozhodnutí ředitele Úřadu a lety prováděné na základě meziresortních dohod, pokud je to v textu dohody stanoveno. V těchto případech žadatel zabezpečí potřebné množství LPH.

Vysvětlivky zkratek:

BC        zadní sektor
LLZLOC    nesměrový maják používaný pro přiblížení
LLZ+BC    kurzový maják ILS včetně zadního sektoru
MULTIRAD  integrální zobrazení informací z více radarů
MULTILOC  výnos části informací z MULTIRAD

 

10. Ostatní služby
10.1 Udělení výjimky z ustanovení předpisu řady L formou "Rozhodnutí Úřadu" v případech, kdy je k tomu Úřad zmocněn 500 Kč
10.2 Jednotná cena publikací Úřadu, včetně změnové služby kalkulace za 1 stránku odborného textu 10 Kč
10.3 Cena za každou započatou hodinu vyžádané odborné konzultace 600 Kč

V případě úkonů prováděných podle tohoto Sazebníku mimo sídla Úřadu, je Úřad k výši poplatku stanoveného Sazebníkem Úřadu, oprávněn účtovat náklady spojené s cestou a případným pobytem pracovníka Úřadu na místě prováděného úkonu.".

38. Za přílohu č. 2 doplňují se přílohy č. 3 a 4, které zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ LETIŠŤ

A.   Neveřejné vnitrostátní letiště

Provozní doba není určena. Pro stanovený okruh uživatelů je použití letiště povoleno po souhlasu provozovatele letiště, který může stanovit minimální dobu pro předložení požadavku, ale ne více než 24 hodin před plánovaným časem letu.

Ve vyžádané a schválené provozní době je povinen provozovatel letiště zajistit:

1.   letištní službu řízení letového provozu nebo Letištní letovou informační službu v českém jazyce a pohotovostní službu známému provozu,
2.   telefonní spojení s pracovištěm ŘLP na nejbližším letišti (civilním nebo vojenském),
3.   telefonní spojení s leteckou meteorologickou službou,
4.   služební místnost pro navigační přípravu posádek letadel vybavenou Leteckou informační příručkou, leteckými oběžníky, leteckou mapou ICAO (měřítko 1 : 500 000) přístupným telefonem s provolbou po území ČR a sanitárním zařízením.
B.   Veřejné vnitrostátní letiště

Provozní doba: v období 15. 4. - 15. 10. minimálně 7hodin každou sobotu, neděli a svátky, mimo tyto dny a publikovanou dobu na vyžádání. Provozovatel letiště může stanovit minimální dobu pro předložení požadavku, ale ne více než 24 hodin před plánovaným časem letu.

V provozní době (publikované nebo vyžádané) je povinen provozovatel letiště zajistit:

1.   letištní službu řízení letového provozu nebo Letištní letovou informační službu v českém jazyce a pohotovostní službu známému provozu,
2.   telefonní spojení s pracovištěm ŘLP na nejbližším letišti (civilním nebo vojenském),
3.   telefonní spojení s leteckou meteorologickou službou,
4.   služební místnost pro navigační přípravu posádek letadel vybavenou Leteckou informační příručkou ČR, leteckými oběžníky a leteckou mapou ICAO (měřítko 1 : 500 000),
5.   veřejně přístupný prostor pro cestující a posádku,
6.   veřejné sanitární zařízení,
7.   veřejný telefon s provolbou po území ČR,
8.   veřejně přístupné parkoviště automobilů,
9.   plnění letadel leteckými pohonnými hmotami a oleji,
10.   poskytnutí prostředků na běžné ošetření letadel (alespoň pro omytí skel, dohuštění pneumatik),
11.   parkování letadel na určeném místě, včetně poskytnutí prostředků pro kotvení letadel,
12.   zprostředkování dalších služeb na vyžádání (občerstvení, ubytování, nezbytnou dopravu, lékařskou pomoc apod.),
13.   informaci o okolních letištích poskytujících větší rozsah služeb (letecké pohonné hmoty, oleje, ostatní provozní služby, opravy letadel atd.).

C. Neveřejné mezinárodní letiště

Provozní doba není určena. Pro stanovený okruh uživatelů je použití letiště povoleno po souhlasu provozovatele letiště, který může stanovit minimální dobu pro předložení požadavku, ale ne více než 24 hodin před plánovaným časem letu.

Ve vyžádané a schválené provozní době je povinen provozovatel letiště zajistit:

1.   letištní službu řízení letového provozu nebo Letištní letovou informační službu v jazycích českém a anglickém a pohotovostní službu známému provozu,
2.   celní a pasové odbavení v prostoru k tomu určeném,
3.   telefonní spojení umožňující navázat spojení s Letovým informačním střediskem Praha (FIC) a leteckou meteorologickou službou v době kratší než 10 minut,
4.   služební místnost pro navigační přípravu posádek letadel vybavenou Leteckou informační příručkou ČR, leteckými oběžníky, leteckou mapou ICAO (měřítko 1 : 500 000) telefonem s mezinárodní provolbou a sanitárním zařízením.

D. Veřejné mezinárodní letiště

Provozní doba: v období 15. 4. - 15. 10. denně minimálně 7 hodin, minimální konec provozní doby v 16.00 hodin místního času. V ostatních obdobích každou sobotu, neděli a svátky, mimo tyto dny a publikovanou dobu na vyžádání. Provozovatel letiště může stanovit minimální dobu pro předložení požadavku, ale ne více než 48 hodin před plánovaným časem letu.

V provozní době (publikované nebo vyžádané) je povinen provozovatel letiště zajistit:

1.   letištní službu řízení letového provozu nebo Letištní letovou informační službu v jazyce českém a anglickém a pohotovostní službu známému provozu,
2.   celní a pasové odbavení v prostoru k tomu určeném,
3.   telefonní spojení umožňující spojení s Letovým informačním střediskem Praha (FIC) a leteckou meteorologickou službou v době kratší než 10 minut,
4.   služební místnost pro navigační přípravu posádek letadel vybavenou Leteckou informační příručkou ČR, leteckými oběžníky, leteckou mapou ICAO (měřítko 1 : 500 000),
5.   veřejně přístupný prostor pro cestující a posádku,
6.   veřejné sanitární zařízení,
7.   veřejný telefon s mezinárodní provolbou,
8.   veřejně přístupné parkoviště automobilů,
9.   plnění letadel leteckými pohonnými hmotami a oleji,
10.   vybavení pro poskytování předletového ošetření letadel,
11.   hangárování nebo alespoň parkování a střežení letadel na určeném místě, včetně prostředků pro kotvení letadel,
12.   ubytování nebo alespoň zprostředkování dalších služeb (občerstvení, ubytování, doprava, lékařská pomoc apod.),
13.   informace o dalších službách v okolí, které nejsou přímo letištěm poskytovány (letecké pohonné hmoty, oleje, ostatní provozní hmoty, opravy letadel, ubytování hotelového typu, stravování v restauracích, veřejná doprava atd.).

Poznámky:

1.   Rozsah provozní doby výše uvedený je doporučený. Provozovatel letiště jej přizpůsobí místním podmínkám z hlediska rozsahu a intenzity využívání letiště a sezonní využitelnosti letiště. U veřejných letišť musí být provozní doba stanovena a publikovaná cestou letecké informační služby.
2.   Výše uvedený rozsah služeb zajišťovaných v provozní době letiště je nutno považovat za minimální. Provozovatel letiště s ohledem na intenzitu a druh provozu přizpůsobí vybavenost, kapacitu a rozsah služeb.
3.   U veřejných letišť se předpokládá vybavení pro přístrojové přiblížení s odpovídajícími službami řízení letového provozu, leteckou meteorologickou službou, systémem pro odbavování cestujících a návaznou dopravou, pokud je letiště určeno pro pravidelnou či nepravidelnou dopravu letadly s maximální vzletovou hmotností 10 t a vyšší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 a více.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ SLUŽEB A ČINNOSTÍ, KTERÝMI SE ZAJIŠŤUJE JEJICH POSKYTOVÁNÍ

Technické odbavení letadla (odbavení letadla na provozní ploše)

1.   nakládka a vykládka letadla, včetně poskytnutí a provozování vhodných prostředků,
2.   doprava posádky a cestujících mezi letadlem a terminálem,
3.   doprava zavazadel mezi letadlem a terminálem,
4.   komunikace mezi letadlem a vnějšími dodavateli služeb,
5.   poskytování a provozování vhodných zařízení pro start motorů letadel,
6.   poskytování a provozování vhodných zařízení pro pohyb letadel při příletu a odletu (tažení a tlačení letadla),
7.   vnější a vnitřní čištění letadla,
8.   služby vztahující se k toaletám a vodě,
9.   vybavení kabiny vhodnými hygienickými potřebami a jejich skladování,
10.   odstraňování sněhu a ledu, odledování letadla,
11.   odbavení cestujících a jejich zavazadel,
12.   odbavování cestujících jakéhokoliv druhu při příletu, odletu, přesunu nebo tranzitu, včetně kontroly cestovních dokladů.
13.   registrace zavazadel a jejich přeprava do oblasti třídění,
14.   manipulace se zavazadly v oblasti třídění, při přípravě k odletu, při nakládce a vykládce ze zařízení navrženého pro manipulace s nimi z letadla do oblasti třídění a naopak,
15.   doprava zavazadel z oblasti třídění do oblasti výdeje,
16.   odbavení nákladu a pošty,
17.   fyzické manipulace spojené s vývozem, dovozem nebo transferem,
18.   odbavení příslušných dokladů a celní postupy,
19.   realizace bezpečnostních postupů dohodnutých mezi stranami nebo vyžádaných okolnostmi,
20.   fyzické odbavení RFS kamionů jako náhradní letecké dopravy v dovozu a vývozu,
21.   zásobování letadla potravinami a nápoji,
22.   nákup surovin za účelem výroby občerstvení na paluby letadel,
23.   skladování potravin a nápojů,
24.   výroba občerstvení na paluby letadel,
25.   nákup hotových výrobků za účelem zásobování letadel potravinami,
26.   skladování hotových výrobků,
27.   kompletace občerstvení,
28.   skladování kompletovaného občerstvení,
29.   expedice,
30.   transport, nakládka a vykládka,
31.   likvidace odpadů spojených s uvedenou činností,
32.   manipulace s leteckými pohonnými hmotami a oleji,
33.   organizace a provádění operací čerpání a vyčerpávání leteckých pohonných hmot,
34.   transport leteckých pohonných hmot z oblasti stáčiště k letadlu a zpět,
35.   skladování leteckých pohonných hmot,
36.   skladování a manipulace s oleji a ostatními technickými kapalinami.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Peltrám, CSc. v. r.

E-shop

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Aleš Smutný, Vlastimil Pihera, Pavel Sýkora, Tomáš Cuník - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.