Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


95

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1999

o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

§ 1
Působnost zákona

(1) Předmětem převodu zemědělských a některých lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby podle tohoto zákona mohou být

a)   pozemky ve vlastnictví státu a ve správě1) Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond"), které
1.   tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náležejí,2) nebo
2.   jsou zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo jinými stavbami patřícími k původní zemědělské usedlosti, nebo
3.   jsou zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo stavbami sloužícími zemědělské výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství

(dále jen "zemědělské pozemky"),

b)   pozemky určené k plnění funkcí lesa3) (dále jen "lesní pozemky"), které jsou ve vlastnictví státu, vymezené v § 17.

(2) Tento zákon upravuje

a)   postup Pozemkového fondu při převodu zemědělských pozemků na oprávněné osoby (dále jen "oprávněná osoba"), které mají podle § 11 odst. 2 zákona č.  229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o půdě") právo na jiný pozemek za pozemek nevydaný,
b)   podmínky převodu zemědělských pozemků na jiné osoby.

§ 2

(1) Podle tohoto zákona nelze převádět

a)   zemědělské nebo lesní pozemky, na jejichž vydání bylo uplatněno právo podle zvláštních předpisů4) a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto,
b)   zemědělské pozemky, které jsou určeny k vytváření systémů ekologické stability,5)
c)   zemědělské a lesní pozemky nebo jejich části určené schváleným územním plánem6) nebo rozhodnutím o umístění stavby7) k zastavění stavbami ve veřejném zájmu8) nebo těmito stavbami již zastavěné s výjimkou zemědělských pozemků převáděných podle § 5 odst. 1 a 2 a lesních pozemků podle § 18,
d)   zemědělské a lesní pozemky, jejichž převodu brání zvláštní předpis,9)
e)   zemědělské pozemky určené podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodářských a ekologických opatření,10)
f)   zemědělské pozemky v nájmu státních orgánů, rozpočtových nebo příspěvkových organizací,11) státních podniků12) nebo jiných státních organizací,
g)   zemědělské pozemky, o jejichž převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle zvláštního předpisu,13)
h)   lesní pozemky v lesích ochranných a lesích zvláštního určení14) s výjimkou spoluvlastnických podílů státu,
i)   lesní pozemky v lesích hospodářských15) o souvislé výměře větší než 10 ha,
j)   zemědělské a lesní pozemky ve vojenských újezdech,16)
k)   zemědělské a lesní pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a druhých zónách národních parků.

(2) Na žádost převodce sdělí příslušné orgány státní správy písemně do 30 dnů, zdali pozemky označené údaji podle katastru nemovitostí, které mají být převedeny podle tohoto zákona, nejsou podle odstavce 1 z převodu vyloučeny; sdělení se nevydává ve správním řízení. Příslušný katastrální úřad na žádost Pozemkového fondu ověří do 30 dnů ve své evidenci, že pozemky po 25. únoru 1948 nepřešly ani nebyly převedeny do vlastnictví státu z vlastnictví církve, náboženské společnosti, řádu nebo kongregace.

(3) Zemědělské a lesní pozemky uvedené v odstavci 1 lze podle tohoto zákona převádět, pominou-li důvody převodu bránící.

§ 3
Převodce

(1) Zemědělské pozemky převádí na nabyvatele Pozemkový fond za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Lesní pozemky převádí na nabyvatele právnická osoba, které bylo svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu,17) (dále jen "pověřená právnická osoba").

§ 4
Nabyvatel

(1) Nabyvatelem zemědělských pozemků může být pouze

a)   fyzická osoba, která je státním občanem České republiky,18)
b)   obec,19)
c)   právnická osoba uvedená v odstavci 2,
d)   oprávněná osoba, jejíž nárok vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % z ceny pozemku stanovené podle cenového předpisu (§ 9),
e)   veřejná vysoká škola.

(2) Právnickou osobou podle odstavce 1 písm. c) je právnická osoba, která je vlastníkem (spoluvlastníkem) budov nebo staveb uvedených v § 1 písm. a) bodech 2 a 3; tato právnická osoba může nabýt pouze zemědělský pozemek uvedený v § 5 odst. 4.

(3) Nabyvatelem lesních pozemků může být pouze obec nebo veřejná vysoká škola.

Převody zemědělských pozemků

§ 5
Převod na obce, vlastníky staveb a zemědělské školy

(1) Nebrání-li převodu práva třetích osob, převede Pozemkový fond na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví zemědělské pozemky v jejím katastrálním území

a)   v současně zastavěném území obce,20)
b)   v zastavitelném území20) takto vymezeném schválenou územně plánovací dokumentací,
c)   určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění,
d)   zastavěné budovami nebo stavbami uvedenými v § 1 písm. a) bodech 2 a 3, pokud jsou tyto budovy a stavby ve vlastnictví obce.

Pozemky podle písmen a), b) a c) určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení a pozemky podle písmene d) převede Pozemkový fond do vlastnictví obce bezúplatně.

(2) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce, kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je obec povinna zemědělský pozemek převést zpět na Pozemkový fond za stejných podmínek, za jakých byl na obec převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce o změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.

(3) Na základě písemné žádosti právnické nebo fyzické osoby může Pozemkový fond převést bezúplatně zemědělské a lesní pozemky na tyto osoby, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech. Seznam těchto škol vydá vyhláškou příslušný ministr.

(4) Na základě písemné žádosti vlastníka (spoluvlastníka) budovy nebo stavby prodá Pozemkový fond vlastníkovi (spoluvlastníkovi) zemědělský pozemek touto budovou nebo stavbou zastavěný a zemědělský pozemek bezprostředně na něj navazující, je-li nezbytně nutný k provozu budovy nebo stavby, nebrání-li převodu práva třetích osob.21)

(5) Pozemky, na něž nebyl uplatněn nárok na převod podle odstavce 1 nebo 4, Pozemkový fond prodá v obchodní veřejné soutěži.

§ 6
Převod na vlastníka sousedícího pozemku

(1) Na základě písemné žádosti Pozemkový fond může zemědělský pozemek prodat vlastníkovi (spoluvlastníkům) sousedícího zemědělského pozemku. Prodat však nelze zemědělský pozemek, jehož výměra přesahuje 10 % výměry sousedícího zemědělského pozemku vlastníka (spoluvlastníků).

(2) Pokud o prodej zemědělského pozemku požádá více vlastníků (spoluvlastníků) zemědělských pozemků sousedících, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci 1, prodá Pozemkový fond zemědělský pozemek tomu z nich, který nabídne nejvyšší cenu.

(3) Zemědělský pozemek lze podle odstavců 1 a 2 prodat i tehdy, jestliže o to požádá spoluvlastník sousedícího zemědělského pozemku.

§ 7
Převody na samostatně hospodařící rolníky, vlastníky zemědělské půdy, společníky obchodních společností, členy družstev a oprávněné osoby

(1) Pozemkový fond může prodat zemědělské pozemky

a)   oprávněným osobám,
b)   samostatně hospodařícím rolníkům,22) kteří prokazatelně provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 24 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo i v přilehlém katastrálním území, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji,
c)   společníkům obchodních společností nebo členům družstev, které provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 24 měsíců na pozemcích v katastrálních územích obce i v přilehlém katastrálním území, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji,
d)   osobám podle § 4 odst. 1 písm. a), které vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo i v přilehlém katastrálním území, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji.

(2) Pozemkový fond předá obci, v jejímž územním obvodu se prodávaný zemědělský pozemek nachází, k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu19) oznámení o zahájení prodeje podle odstavce 1 s uvedením údajů o pozemcích podle katastru nemovitostí.23) První den vyvěšení je dnem vyhlášení prodeje. Informaci o vyhlášení prodeje zveřejní Pozemkový fond s minimálně týdenním předstihem v denním tisku s celostátní působností.

(3) Osoby uvedené v odstavci 1 mohou o koupi zemědělského pozemku požádat písemně Pozemkový fond ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení prodeje na úřední desce.

(4) Požádá-li o koupi zemědělského pozemku více osob uvedených v odstavci 1, vyzve je Pozemkový fond, aby do 30 dnů nabídly kupní cenu, a poté prodá zemědělský pozemek té z nich, která nabídne nejvyšší cenu.

(5) Pokud ve lhůtě uvedené v odstavci 3 požádají o převod zemědělského pozemku některé z osob uvedených v § 5 a 6, mají přednost před zájemci podle § 7, a to v pořadí

a)   vlastník stavby,
b)   obec,
c)   vlastník sousedícího zemědělského pozemku.

§ 8
Prodej ostatním osobám

(1) Postup podle § 7 tohoto zákona nelze opakovat. Zemědělské pozemky, které nebyly převedeny postupem uvedeným v § 5 až 7, může Pozemkový fond prodat osobám uvedeným v § 4 odst. 1 písm. a), b) a d) v obchodní veřejné soutěži. Zemědělský pozemek se prodá zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

(2) Informaci o vyhlášení obchodní veřejné soutěže na prodej zemědělských pozemků v katastrálním území24) obce předá Pozemkový fond obci, v jejímž územním obvodu se prodávaný zemědělský pozemek nachází, k vyhlášení vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a zároveň ji zveřejní v denním tisku s celostátní působností. Za vyhlášení prodeje se považuje první den vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Účastníky obchodní veřejné soutěže mohou být i osoby, které nejsou podnikateli. V ostatním se obchodní veřejná soutěž řídí ustanoveními zvláštního předpisu.25)

§ 9
Kupní cena a její úhrada

(1) Kupní cena se stanoví na základě cenového předpisu26) platného ke dni uzavření kupní smlouvy. V případě prodeje v obchodní veřejné soutěži a v případě, kdy o koupi požádá více zájemců (§ 6 odst. 2, § 7 odst. 4), je tato cena cenou minimální.

(2) Kupní cena musí být, pokud dále není uvedeno jinak, uhrazena do 90 dnů ode dne vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ve stejné lhůtě musí být zaplacena částka převyšující cenu minimální.

(3) Pokud je předmětem prodeje pozemek, který tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží,2) mohou nabyvatelé podle § 6 až 8 zaplatit minimální kupní cenu ve splátkách, nejpozději však do 30 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to bezúročně.

(4) Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy složit na účet prodávajícího zálohu ve výši průměrné roční splátky, nejvýše však 10 % z ceny stanovené na základě cenového předpisu26) platného ke dni uzavření smlouvy.

(5) Na kupní cenu započte Pozemkový fond pohledávky, které vůči němu má kupující podle zákona o půdě; pohledávky, jejichž výše je mezi nimi sporná, lze takto započítat jen ve výši, kterou má Pozemkový fond za prokázanou.

§ 10
Zástavní a předkupní právo

(1) K zajištění dosud nezaplacené kupní ceny zemědělského pozemku anebo její části vzniká státu převodem pozemku zástavní právo.

(2) K pozemku (podle odstavce 1), který tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží,2) má stát předkupní právo jako právo věcné;27) to platí i pro případ jiného zcizení než prodejem. V případě uvažovaného zcizení je nabyvatel povinen státu nabídnout takový pozemek ke koupi za cenu stanovenou podle cenového předpisu platného ke dni odeslání nabídky. Předkupní právo státu nevzniká u převodu zemědělských pozemků podle § 5 a u převodu na oprávněné osoby [§ 7 odst. 1 písm. a)].

(3) Pozemek, na nějž je státem uplatněno předkupní nebo zástavní právo podle odstavců 1 a 2, nesmí nabyvatel učinit předmětem dalšího zástavního práva nebo věcného břemene ani jinak majetkově zatížit.

(4) Pozemkový fond ohlásí vznik nebo zánik zástavního a vznik předkupního práva jako práva věcného příslušnému katastrálnímu úřadu.

(5) Předkupní právo, které podle tohoto zákona vznikne na pozemku zahrnutém později do pozemkových úprav, přejde na pozemek, který přejde podle schváleného návrhu pozemkových úprav do vlastnictví nabyvatele (§ 4).

(6) Nároky státu vyplývající ze zástavního práva a z předkupního práva uplatňuje Pozemkový fond.

§ 11

(1) Kupní smlouvu nebo smlouvu o převodu zemědělských pozemků uzavře Pozemkový fond pouze s osobou, která

a)   není v prodlení s plněním svého dluhu vůči Pozemkovému fondu,
b)   prokáže, že není v prodlení s plněním svého dluhu vůči Fondu národního majetku,
c)   prokáže potvrzením28) ne starším 1 měsíce, že nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu její daně z příjmu,
d)   prokáže potvrzením ne starším 1 měsíce, že nedluží pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.29) Příslušná správa sociálního zabezpečení30) je povinna toto potvrzení na žádost vydat.

(2) Podmínky uvedené v odstavci 1 neplatí pro oprávněné osoby.

(3) Pozemkový fond předloží nabyvateli návrh kupní smlouvy nebo smlouvy o převodu zemědělských pozemků bez zbytečného odkladu. Pokud nabyvatel smlouvu neuzavře do 90 dnů od převzetí návrhu smlouvy nebo od jeho doručení do vlastních rukou na adresu uvedenou nabyvatelem, není Pozemkový fond tímto návrhem vázán. Pro účely tohoto zákona se použijí ustanovení zvláštního předpisu31) o doručování do vlastních rukou přiměřeně.

§ 12

Při převodu zemědělského pozemku na nabyvatele poskytne Pozemkový fond dosavadnímu nájemci náhradu za trvalý porost, kterou by jinak byl povinen poskytnout nájemci při ukončení nájmu podle zvláštního předpisu.32) V takovém případě nájemci již náhrada za trvalý porost při ukončení nájmu podle zvláštního předpisu32) nepřísluší.

§ 13

Pro účely tohoto zákona se za součást zemědělského pozemku považuje oplocení a meliorační zařízení, které je ve vlastnictví státu, s výjimkou hlavních melioračních zařízení,33) a přechází na nabyvatele spolu s pozemkem. Cena oplocení se zjistí podle cenového předpisu26) platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Meliorační zařízení se převádí bezúplatně.

§ 14

(1) Při nezaplacení kupní ceny ve lhůtě podle § 9 odst. 2, popřípadě při nezaplacení splátky ve sjednané lhůtě odstoupí prodávající od kupní smlouvy.

(2) Při odstoupení od kupní smlouvy se strany vypořádají podle zvláštních předpisů.34)

(3) Nabyvatel je povinen při odstoupení od kupní smlouvy zaplatit náhradu za celou dobu trvání vlastnického práva k zemědělskému pozemku. Výše náhrady činí ročně 1 % z ceny pozemku zjištěné podle cenového předpisu26) platného ke dni odstoupení od smlouvy, tj. 1/12 z roční náhrady za každý započatý měsíc trvání vlastnického práva.

§ 15

(1) Pozemkový fond je povinen si ověřit u příslušného katastrálního úřadu, na základě kterých listinných dokladů bylo zapsáno v katastru nemovitostí vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku.

(2) V případě, že v katastru nemovitostí je vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku, které nelze doložit listinnými doklady, má se pro účely tohoto zákona za to, že stát je jeho vlastníkem.

(3) Při převodu zemědělského pozemku, u něhož vlastnické právo zapsané v katastru nemovitostí nelze doložit listinnými doklady, zveřejní Pozemkový fond jeho zamýšlený převod a současně vyzve k podání případných námitek vlastnického práva jiných osob k tomuto pozemku ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení této výzvy. Zamýšlený převod a výzva se vyhlásí vyvěšením na úřední desce obecního úřadu19) v obci, na jejímž území se zemědělský pozemek nachází. První den vyvěšení je dnem vyhlášení výzvy. Informaci o vyhlášení výzvy oznámí Pozemkový fond v denním tisku s celostátní působností.

(4) Podá-li jiná osoba písemnou námitku vlastnického práva k zemědělskému pozemku u Pozemkového fondu do skončení lhůty pro podání námitek podle odstavce 3, nelze zemědělský pozemek podle tohoto zákona převést.

(5) Pokud osoba uvedená v odstavci 4 nedoloží, že podala návrh katastrálnímu úřadu na zápis svého vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo že u soudu uplatnila své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě 1 roku od podání námitek u Pozemkového fondu, lze převod podle tohoto zákona provést.

(6) Nenamítne-li jiná osoba své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě uvedené v odstavci 3 a prokáže-li později, že byla ke dni skončení této lhůty jeho vlastníkem, přísluší jí od Pozemkového fondu finanční náhrada ve výši ceny, za kterou byl zemědělský pozemek převeden na nabyvatele podle tohoto zákona, nejméně však ve výši ceny zjištěné podle cenového předpisu26) ke dni převodu.

§ 16

Příjmy z prodeje zemědělských pozemků jsou příjmem Pozemkového fondu,35) který je ukládá na zvláštním účtu.

Převody lesních pozemků

§ 17
Vymezení lesních pozemků určených k převodu

(1) Odloučenými lesními pozemky jsou pozemky, které jsou vklíněné mezi lesní pozemky jiných vlastníků než státu, nebo jsou to samostatné lesní pozemky obklopené pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, za předpokladu, že takový pozemek při výměře do 0,5 ha je vzdálen od komplexu státního lesa více než 100 m, při výměře do 1 ha více než 500 m, při výměře do 5 ha více než 1 000 m a při výměře do 10 ha více než 3 000 m. Vzdáleností se rozumí nejkratší z mapy zjištěná vzdálenost mezi hranicí komplexu státních lesů a k převodu navrženého odloučeného lesního pozemku. Komplexem státních lesů se rozumí souvislé lesy o výměře větší než 10 ha. Souvislost není přerušena pozemní komunikací, vodním tokem, správní hranicí okresu, hranicí obce, hranicí katastrálního území nebo oplocením a podobnými stavbami.

(2) Spoluvlastnickým podílem státu se pro účely tohoto zákona rozumí podíl státu menší než jedna polovina, pokud velikost tohoto spoluvlastnického podílu státu vyjádřená výměrou je menší než 10 ha.

(3) Pro účely tohoto zákona se za součást lesního pozemku považují zastavěné lesní pozemky, oplocení a stavby účelových komunikací.

§ 18
Převody lesních pozemků na obce

(1) Na základě písemné žádosti obce převede pověřená právnická osoba bezúplatně do vlastnictví obce

a)   odloučené lesní pozemky určené schváleným územním plánem nebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění stavbou ve veřejném zájmu nebo stavbou pro bydlení,
b)   spoluvlastnické podíly státu (§ 17 odst. 2) v případě, je-li obec spoluvlastníkem pozemku.

(2) Žádosti podle odstavce 1 pověřená právnická osoba vyhoví, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a nebrání-li převodu práva třetích osob.21) Ustanovení zvláštních předpisů36) zůstávají nedotčena.

Společná ustanovení
§ 19

Tímto zákonem nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny37) ani zvláštní předpisy o převodu nemovitostí Pozemkovým fondem na základě rozhodnutí o privatizaci38) nebo podle zákona o půdě.

§ 20

(1) Náklady na ocenění pozemku, na vyhotovení podkladů pro realizaci prodeje (včetně smluv) a náklady na potřebné zeměměřické činnosti hradí stát. Způsob úhrady těchto nákladů stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

(2) Sdělení příslušných orgánů státní správy podle § 2 odst. 1 písm. a) až e) a g) až k) a potvrzení převodce podle § 2 odst. 1 písm. f) jsou přílohami návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí.

ČÁST DRUHÁ

§ 21
Změna zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb. a zákona č. 269/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se vypouští odstavec 3.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

2. § 2 se doplňuje odstavci 4, 5 a 6, které včetně poznámek č. 1a) a 1b) znějí:

"(4) Podle odstavce 2 nepostupuje Pozemkový fond při převodu zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu.1a)

(5) Pozemkový fond může nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního předpisu,1b) bezúplatně převést na státní orgán nebo na státní organizaci; dnem převodu vznikne nabyvateli k nemovitosti právo hospodaření podle zvláštního předpisu. Pozemkový fond převede nemovitosti na uvedené osoby, jestliže jsou potřebné k plnění jejich úkolů.

(6) Správa nemovitostí Pozemkovým fondem podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se zapisuje v katastru nemovitostí způsobem obdobným záznamu na základě ohlášení Pozemkového fondu, které musí obsahovat údaje o nemovitostech podle katastru nemovitostí. Toto ohlášení osvědčuje přechod správy na Pozemkový fond.


1a)   Např. zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.  357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
1b)   Např. vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.".

ČÁST TŘETÍ

§ 22
Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb. a zákona č. 169/1998 Sb., se mění takto:

V § 20 odst. 6 písm. a) se za slovo "privatizaci9)" připojují slova "a při převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu podle zvláštního předpisu9a)".

Poznámka č. 9a) zní:


"9a)   Např. zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.  357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST ČTVRTÁ

§ 23
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   § 17 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
3)   § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
4)   Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 10 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 32 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb.
8)   § 108 odst. 2 písm. a) a § 108 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.
9)   Např. § 29 zákona č. 229/1991 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10)   § 8 odst. 15 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
12)   Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
13)   Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
14)   § 7 a 8 zákona č. 289/1995 Sb.
15)   § 9 zákona č. 289/1995 Sb.
16)   Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.
17)   § 4 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
18)   Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
19)   Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
20)   § 139a zákona č. 50/1976 Sb.
21)   Např. § 140 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
22)   § 12a zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.
23)   § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
24)   § 2 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
25)   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
26)   Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
27)   § 603 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.
28)   § 23 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
29)   Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
30)   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
31)   § 47 odst. 2 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
32)   § 24 odst. 5 a 6 zákona č. 229/1991 Sb.
33)   § 14 odst. 6 zákona č. 229/1991 Sb.
34)   § 48 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.
35)   § 15 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
36)   § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.
37)   Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38)   Např. zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 569/1991 Sb.

E-shop

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Komentář

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Komentář

Aleš Sova, Helena Bendová, Jiří Frančík - C. H. Beck

Komentář k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu je jedním z prvních počinů v tomto směru. Je využitelný zejména pro úředníky působící v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu, jakož i pro všechny osoby, které vlastní či užívají pozemky patřící do zemědělského půdního fondu ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Zastavení exekuce. 2. vydání

Zastavení exekuce. 2. vydání

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv

Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv

Marek Antoš, Jan Wintr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje šestnáct příspěvků z výjezdního semináře z ústavního práva, pořádaného v dubnu 2023 Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou. Příspěvky se věnují tématům ústavního práva souvisejícím s ekonomikou, konkrétně ochraně vlastnictví, svobodě podnikání, ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.