Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


14

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. listopadu 1998,

kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

(1) Toto nařízení se vztahuje na

a)   výtahy trvale obsluhující různé výškové úrovně staveb, určené k přepravě osob, osob a nákladů nebo pouze nákladů, pokud klec je
1.   přístupná osobám nebo pokud do ní může osoba bez obtíží vstoupit,
2.   vybavena ovládači uvnitř klece nebo v dosahu osoby, která je uvnitř klece,
3.   vedena tuhými vodítky odkloněnými od vodorovné roviny v úhlu větším než 15 nebo s určenou dráhou pohybu (např. výtahy s nůžkovým mechanizmem),
b)   bezpečnostní komponenty výtahů podle písmene a); seznam těchto bezpečnostních komponent je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Za výtahy se nepovažují:

a)   lanové dráhy pro veřejnou nebo neveřejnou dopravu osob, včetně pozemních lanových drah a lyžařských vleků,
b)   výtahy speciálně projektované a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,
c)   vertikální důlní těžní zařízení,
d)   jevištní výtahy,
e)   výtahy v dopravních prostředcích,
f)   výtahy spojené se strojním zařízením a určené výhradně k zajištění přístupu na pracoviště,
g)   hřebenové a šroubové výtahy,
h)   stavební výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou výtahy a bezpečnostní komponenty.

(2) Technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty (dále jen "základní požadavky") jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Pokud se harmonizovaná česká technická norma (§ 4 odst. 4 zákona) týká některého ze základních požadavků, má se za to, že

a)   výtahy, které jsou v souladu s touto harmonizovanou českou technickou normou, odpovídající základní požadavky splňují,
b)   bezpečnostní komponenty, které jsou v souladu s touto harmonizovanou českou technickou normou, umožňují, aby výtah, ve kterém jsou namontovány podle montážních pokynů výrobce, byl považován za výtah, který splňuje odpovídající základní požadavky.

§ 3

(1) Před uvedením bezpečnostních komponent na trh zajišťuje výrobce nebo dovozce posouzení shody některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona) podle své volby:

a)   přezkoušením typu bezpečnostní komponenty podle části I. přílohy č. 3 k tomuto nařízení a posouzením shody bezpečnostní komponenty namátkovou kontrolou podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
b)   přezkoušením typu bezpečnostní komponenty podle části I. přílohy č. 3 k tomuto nařízení a postupem zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, nebo
c)   komplexním zabezpečováním jakosti bezpečnostních komponent podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(2) Výrobce nebo dovozce zajišťuje posouzení shody podle odstavce 1 i v případě, že bezpečnostní komponenta je určena pro jeho vlastní potřebu.

(3) Ke každé bezpečnostní komponentě vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě a na každou bezpečnostní komponentu umístí českou značku shody podle zvláštního předpisu,1) vedle které vyznačí rok, v němž byla posouzena shoda.

§ 4

(1) Před uvedením výtahů na trh zajišťuje výrobce nebo dovozce posouzení shody některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona) podle své volby:

a)   u výtahu shodného s výtahem, který byl podroben přezkoušení typu výtahu podle části II. přílohy č. 3 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda
1.   ověřováním shody výtahu s certifikovaným typem podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
2.   zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č.9 k tomuto nařízení, nebo
3.   zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení.

Postupy posuzování shody vztahující se jak k navrhování a výrobě, tak k montáži a zkouškám výtahu se mohou provádět na tomtéž výtahu,

b)   u výtahu shodného se vzorovým výtahem, který byl podroben přezkoušení typu výtahu podle části II. přílohy č. 3 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda
1.   ověřováním shody výtahu s certifikovaným typem podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
2.   zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení, nebo
3.   zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení.

Vzorovým výtahem se rozumí výtah, u kterého technická dokumentace stanoví, jak budou splněny technické požadavky u výtahů odvozených od vzorového výtahu při použití shodných bezpečnostních komponent, a jednoznačně specifikuje všechny přípustné rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu s uvedením maximálních a minimálních hodnot. Rozsah odchylek výtahů odvozených od vzorového výtahu, tvořících typovou řadu, může být prokázán výpočtem nebo konstrukčními výkresy anebo obojím způsobem,

c)   u výtahu shodného s výtahem, u kterého byl uplatněn postup komplexního zabezpečování jakosti výtahů podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda
1.   ověrováním shody výtahu s certifikovaným typem podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
2.   zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení, nebo
3.   zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení,
d)   ověřováním shody každého výtahu autorizovanou osobou podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení, nebo
e)   komplexním zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení.

(2) Výrobce nebo dovozce zajišťuje posouzení shody podle odstavce 1 i v případě, že výtah je určen pro jeho vlastní potřebu.

(3) Ke každému výtahu vydá výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě a umístí na výtah českou značku shody podle zvláštního předpisu,1) vedle které vyznačí rok, v němž byla posouzena shoda.

§ 5

Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 4 zákona zahrnují:

a)   technickou dokumentaci uvedenou v jednotlivých přílohách k tomuto nařízení,
b)   dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou.

§ 6

(1) Prohlášení o shodě pro bezpečnostní komponentu se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b)   identifikační údaje o bezpečnostní komponentě (např. název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby), u dovážených bezpečnostních komponent též identifikační údaje o výrobci,
c)   popis a funkce bezpečnostní komponenty (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití), další údaje o bezpečnostní komponentě,
d)   seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných českých technických norem použitých při posouzení shody,
e)   údaje o zvoleném postupu posuzování shody podle § 3 odst. 1,
f)   pokud se na posuzování shody podílí autorizovaná osoba, údaje o této osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a číslo a datum jejího nálezu o bezpečnostní komponentě, odkaz na certifikát přezkoušení typu bezpečnostní komponenty vydaný autorizovanou osobou,
g)   potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti bezpečnostní komponenty splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že bezpečnostní komponenta je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečná,
h)   datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

(2) Prohlášení o shodě pro výtah se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b)   identifikační údaje o výtahu (např. název, typ, série, výrobní číslo, místo montáže, rok montáže), u dovážených výtahů též identifikační údaje o výrobci,
c)   popis a funkce výtahu (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití), další údaje o výtahu,
d)   seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných českých technických norem použitých při posouzení shody výtahu,
e)   údaje o zvoleném postupu posuzování shody podle § 4 odst. 1,
f)   pokud se na posuzování shody podílí autorizovaná osoba, údaje o této osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a číslo a datum jejího nálezu o výtahu, odkaz na certifikát přezkoušení typu výtahu vydaný autorizovanou osobou,
g)   potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výtahu splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že namontovaný výtah je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný,
h)   datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§ 7

(1) Výtahy a bezpečnostní komponenty, které budou uvedeny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. září 1999, mohou namísto požadavků na jejich vlastnosti, stanovených tímto nařízením, splňovat požadavky na jejich vlastnosti stanovené dosavadními předpisy.

(2) Pro postupy posuzování shody mohou být do 30. září 1999 namísto § 3 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 1 a 2 tohoto nařízení použity dosavadní předpisy.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1999.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.


1)   Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.   Základní požadavky se na výtahy nebo bezpečnostní komponenty vztahují jen tehdy, pokud při používání výtahu nebo bezpečnostní komponenty za podmínek určených výrobcem nebo dovozcem mohou vzniknout nebezpečí, ke kterým se základní požadavky vztahují. Možnost vzniku nebezpečí výrobce nebo dovozce předem analyzuje, vyhodnocuje a zajišťuje výrobu s ohledem na tuto analýzu.
2.   Jestliže nelze při současném stavu techniky dosáhnout plně účelu, pro který byly stanoveny základní požadavky, je nutné, aby výrobce nebo dovozce výtahů nebo bezpečnostních komponent dbali na zajištění bezpečnosti v míře, co nejvíce se přibližující základním požadavkům.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE NA KONSTRUKCI A VÝROBU VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

1. Všeobecně

1.1   Pokud může vzniknout nebezpečí, které není uvedeno v této příloze, platí pro výtahy a bezpečnostní komponenty základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. Základní požadavky bodu
1.1.1   přílohy č. 1 nařízení vlády č. 170/1997 Sb. platí pro výtahy a bezpečnostní komponenty v každém případě.
1.2   Klec výtahu
Klec výtahu musí být navržena a vyrobena tak, aby její prostor a pevnost odpovídaly výrobcem stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu.Jestliže to rozměry dovolují, musí být klec výtahů určených pro přepravu osob navržena a vyrobena takovým způsobem, aby její konstrukce nepřekážela nebo nebránila tělesně postiženým osobám v přístupu a užití výtahu a aby umožňovala veškeré vhodné úpravy, které mohou těmto osobám usnadnit její užívání.
1.3   Závěsná a podpěrná zařízení
Závěsná a podpěrná zařízení klece výtahu, její upevňovací a spojovací části musí být navržena a vybrána tak, aby zajišťovala potřebnou úroveň bezpečnosti a minimalizovala riziko pádu klece, přičemž se berou v úvahu podmínky užívání, použitý materiál a výrobní podmínky.Tam, kde se k zavěšení klece užívají lana nebo řetězy, musí se použít minimálně dvě samostatná lana nebo řetězy, každé se samostatným upevněním. Lana a řetězy nesmějí být nastavovány ani splétány, pokud to není nutné pro upevnění nebo k vytvoření ok.
1.4   Kontrola zatížení (včetně nadměrné rychlosti)
1.4.1   Výtahy musí být navrženy, vyrobeny a namontovány tak, aby v případě překročení výrobcem stanovené nosnosti bylo zabráněno jejich uvedení do pohybu.
1.4.2   Výtahy musí být vybaveny omezovačem rychlosti.Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, u nichž konstrukce pohonu zabraňuje překročení rychlosti.
1.4.3   Rychlovýtahy musí být vybaveny zařízením kontrolujícím a omezujícím rychlost.
1.4.4   Výtahy poháněné třecími kotouči musí být konstruovány tak, aby byla zajištěna trakce nosných lan na kotouči.
1.5   Výtahový stroj
1.5.1   Každý osobní výtah musí mít svůj vlastní výtahový stroj. Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, ve kterých jsou vyvažovací závaží nahrazena druhou klecí.
1.5.2   Výrobce nebo dovozce výtahu zabezpečí, aby výtahový stroj a k němu příslušející zařízení nebyly přístupné, s výjimkou údržby a nouzových případů.
1.6   Ovládání
1.6.1   Ovládací prvky výtahů určených pro tělesně postižené osoby bez doprovodu musí být vhodně konstruovány a umístěny.
1.6.2   Funkce ovládacích prvků musí být jasně označeny.
1.6.3   Přivolávací obvody skupiny výtahů mohou být společné nebo propojené.
1.6.4   Elektrické obvody výtahů musí být namontovány a zapojeny tak, aby:
a)   byla vyloučena možnost záměny s obvody, které s výtahem nesouvisejí;
b)   bylo možné vypínání napájení pod zatížením;
c)   jízda výtahu byla možná jen při správné činnosti elektrických bezpečnostních zařízení umístěných v samostatném elektrickém (ovládacím) bezpečnostním obvodu;
d)   závada v elektrické instalaci nebyla příčinou vzniku nebezpečné situace.

2. Nebezpečí pro osoby nacházející se mimo klec

2.1   Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se klec pohybuje, byl nepřístupný pro osoby, s výjimkou provádění údržby a nouzových případů. Než osoba do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit normální použití výtahu.
2.2   Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby zabraňoval riziku sevření osob, je-li klec v některé z koncových poloh.Tento požadavek je splněn volným prostorem nebo únikovým prostorem v oblasti koncových poloh.Vzhledem k tomu, že ve zvláštních případech, zejména v existujících budovách, není uvedené řešení možné, mohou se použít jiná odpovídající opatření k zabránění tomuto riziku.
2.3   Místa pro vstup a výstup z klece musí být vybavena šachetními dveřmi, které musí mít pro předpokládané podmínky provozu odpovídající mechanickou odolnost.
Zajišťovací zařízení musí během normálního provozu zabraňovat:
a)   rozjezdu klece, ať zamýšlenému, či nezamýšlenému, dokud nejsou šachetní dveře zavřené a zajištěné,
b)   otevření šachetních dveří, je-li klec ještě v pohybu a je mimo určené otevírací pásmo.

Je však povoleno dojíždění s otevřenými dveřmi v určitém pásmu za podmínky, že dojíždějící rychlost je kontrolována.

3. Nebezpečí pro osoby nacházející se v kleci

3.1   Výtahové klece musí být zcela uzavřeny plnými stěnami po celé výšce včetně podlahy a stropu, s výjimkou větracích otvorů, a plnostěnnými dveřmi. Tyto dveře musí být konstruovány a namontovány tak, aby se klec nemohla pohybovat, pokud nejsou dveře zavřené, s výjimkou dojíždění uvedeného v poslední větě bodu 2.3, a zastavila se, jestliže jsou dveře otevřené.Dveře klece musí zůstat zavřené a zajištěné, jestliže dojde k zastavení mezi dvěma podlažími, pokud je riziko pádu mezi klec a šachtu nebo pokud je výtah bez šachty.
3.2   Pro případ výpadku proudu nebo závady na konstrukčních částech výtahu musí být výtah vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu klece vzhůru.Zařízení zabraňující volnému pádu klece nesmí být závislé na závěsu klece.Toto zařízení musí být schopné zastavit klec při zatížení odpovídajícím nosnosti a při maximální rychlosti stanovené výrobcem výtahu. Při jakémkoliv zatížení nesmí zastavení tímto zařízením způsobit zpomalení nebezpečené pro dopravované osoby.
3.3   Mezi dnem šachty a podlahou klece výtahu musí být umístěny nárazníky.
V tomto případě se volný prostor podle bodu 2.2 musí měřit s úplně stlačenými nárazníky.
Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, jejichž klec se vzhledem ke konstrukci pohonného systému nemůže dostat do volného prostoru podle bodu 2.2.
3.4   Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby je nebylo možné uvést do pohybu, jestliže zařízení uvedené v bodu 3.2 není v pohotovostní poloze.

4. Jiná nebezpečí

4.1   Šachetní a klecové dvěře nebo oboje dveře současně, zavírají-li se motoricky, musí mít zařízení proti sevření pohybujícími se dveřmi.
4.2   Mají-li šachetní dveře přispívat k ochraně stavby před šířením požáru, a to včetně svých prosklených částí, musí mít přiměřenou požární odolnost, pokud jde o jejich celistvost, izolační vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a radiaci (hustotu tepelného toku).
4.3   Vyvažovací závaží musí být namontováno tak, aby se zabránilo jakémukoliv riziku střetnutí s klecí nebo pádu na klec.
4.4   Výtahy musí být vybaveny prostředky umožňujícími vyproštění a evakuaci osob uvězněných v kleci.
4.5   Klece výtahu musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením umožňujícím spojení se stálou vyprošťovací službou.
4.6   Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby mohly dokončit jízdu v případě, že teplota v prostoru výtahového stroje přesáhne maximum stanovené výrobcem výtahu, ale aby nereagovaly na další příkazy.
4.7   Klece výtahu musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo pro dopravované osoby zajištěno dostačující větrání, a to i v případě delšího přerušení provozu.
4.8   Klec výtahu musí být odpovídajícím způsobem osvětlena, pokud je obsazena anebo jsou dveře klece otevřeny; klec musí mít rovněž nouzové osvětlení.
4.9   Dorozumívací zařízení podle bodu 4.5 a nouzové osvětlení podle bodu 4.8 musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo funkční i bez normální dodávky proudu. Doba jejich funkce musí být dostatečně dlouhá, aby umožňovala normální záchranný zákrok.
4.10   Řídicí obvody výtahů, které se smějí používat v případě požáru, (požární nebo evakuační výtahy) musí být navrženy a vyrobeny tak, aby zabraňovaly zastavení výtahu ve stanovených úrovních a umožňovaly prioritní řízení výtahu záchrannými četami.

5. Značení

5.1   Kromě minimálních údajů vyžadovaných pro každé strojní zařízení podle přílohy č. 1 bodu 1.7.3 nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, musí být každá klec vybavena zřetelně viditelným štítkem jasně udávajícím nosnost v kilogramech a maximální počet osob, které v ní mohou být přepravovány.
5.2   Jestliže je výtah konstruován tak, že umožňuje osobám uvězněným v kleci osvobodit se bez vnější pomoci, musí být odpovídající návod v českém jazyce umístěn jasně a viditelně v kleci.

6. Návod k používání

6.1   Bezpečnostní komponenty musí být opatřeny návodem vypracovaným v českém jazyce tak, aby
a)   montáž,
b)   připojení,
c)   seřizování,
d)   údržba

mohly být prováděny správně a bez nebezpečí.

6.2   Každý výtah musí být vybaven dokumentací vypracovanou v českém jazyce. Dokumentace obsahuje minimálně:
a)   návod na používání včetně výkresů a schémat nezbytných pro běžný provoz a vztahujících se k údržbě, zkoušení, opravám, pravidelným kontrolám a vyprošťování osob podle bodu 4.4,
b)   knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, pravidelné kontroly apod.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

1.   Zařízení k zajišťování šachetních dveří.
2.   Zařízení podle přílohy č. 1 bodu 3.2, která zabraňují pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu vzhůru.
3.   Zařízení k zabránění nadměrné rychlosti.
4.
a)   Zařízení k tlumení nárazů akumulací energie:
-   buď nelineární,
-   nebo s tlumením zpětného chodu.
b)   Zařízení k tlumení nárazů pohlcováním energie.
5.   Bezpečnostní zařízení přímočarého hydromotoru hydraulického silového obvodu sloužící jako zařízení pro zabránění pádu.
6.   Elektrická zabezpečovací zařízení představovaná bezpečnostními spínači s elektronickými součástmi.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

PŘEZKOUŠENÍ TYPU

I. PŘEZKOUŠENÍ TYPU BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY

1.   Přezkoušení typu bezpečnostní komponenty je postup, kterým autorizovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorek bezpečnostní komponenty umožňuje, aby výtah, ve kterém je bezpečnostní komponenta správně zamontována, splňoval základní požadavky.
2.   Výrobce nebo dovozce bezpečnostní komponenty poskytuje autorizované osobě
a)   své identifikační údaje (ochodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty; dovozce pak údaje o výrobci bezpečnostní komponenty,
b)   písemné prohlášení, že smlouva o provedení přezkoušení typu nebyla sjednána s další autorizovanou osobou,
c)   technickou dokumentaci, která umožní posouzení shody a posouzení vhodnosti bezpečnostní komponenty tak, aby výtah, do kterého je zamontována, vyhovoval ustanovením tohoto nařízení. Pro účel posuzování shody je nutné, aby technická dokumentace obsahovala:
1.   obecný popis bezpečnostní komponenty včetně určené oblasti použití (především případné omezení rychlosti, zatížení a energie) a podmínek (zejména prostředí s nebezpečím výbuchu, vliv klimatických podmínek),
2.   konstrukční a výrobní výkresy nebo schémata,
3.   uvažovaný základní požadavek (požadavky) a opatření přijatá pro jeho (jejich) splnění (např. odkazem na použití harmonizované české technické normy),
4.   výsledky zkoušek nebo výpočtů provedených výrobcem nebo dovozcem nebo jimi zadaných (v tom případě i údaje o osobě, která zkoušky nebo výpočty provedla),
5.   návod pro montáž bezpečnostních komponent,
6.   popis opatření provedených ve stadiu výroby pro to, aby sériově vyráběné bezpečnostní komponenty byly shodné se zkoušeným vzorkem bezpečnostní komponenty,
d)   vzorek bezpečnostní komponenty nebo přesné určení místa, kde může být vyzkoušena. Autorizovaná osoba si může vyžádat další vzorky.
3.   Autorizovaná osoba zajišťuje:
1.   posouzení technické dokumentace, zda splňuje stanovený účel,
2.   přezkoušení bezpečnostní komponenty k ověření, zda odpovídá technické dokumentaci,
3.   potřebné kontroly a zkoušky, které provede nebo nechá provést, aby prověřila, zda řešení přijatá výrobcem bezpečnostní komponenty splňují základní požadavky a umožňují, aby bezpečnostní komponenta splnila svou funkci, pokud je správně namontována na výtahu.
4.   Vyhovuje-li vzorek bezpečnostní komponenty základním požadavkům, vystaví autorizovaná osoba certifikát o přezkoušení typu, který výrobci nebo dovozci předá. Certifikát obsahuje identifikační údaje o výrobci bezpečnostní komponenty, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje potřebné k identifikaci certifikovaného typu bezpečnostní komponenty.Jestliže autorizovaná osoba odmítne výrobci nebo dovozci vystavit certifikát o přezkoušení typu, uvede důvody pro toto odmítnutí ve zprávě, kterou výrobci nebo dovozci předá.
5.   Výrobce nebo dovozce bezpečnostní komponenty informuje autorizovanou osobu o jakékoliv změně, která byla provedena nebo kterou plánuje provést na certifikovaném typu bezpečnostní komponenty, včetně změn nebo úprav, které nebyly uvedeny v původní technické dokumentaci. Autorizovaná osoba posoudí změny a uvědomí výrobce nebo dovozce o tom, zda původní certifikát o přezkoušení typu platí i pro bezpečnostní komponentu s provedenými změnami nebo zda je nutno provést novou certifikaci typu, popřípadě původní certifikát o přezkoušení typu doplní.
6.   Certifikát o přezkoušení typu, dokumentace a korespondence vztahující se k průběhu přezkoušení typu se vypracovávají v českém jazyce.

II. PŘEZKOUŠENÍ TYPU VÝTAHU

1.   Přezkoušení typu výtahu je postup, kterým autorizovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorový výtah nebo výtah, u něhož nebudou provedeny žádné změny nebo úpravy, (dále jen "typový představitel výtahu") vyhovuje požadavkům tohoto nařízení.
2.   Výrobce nebo dovozce výtahu poskytuje autorizované osobě:
a)   své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby výtahu; dovozce pak údaje o výrobci výtahu,
b)   písemné prohlášení, že smlouva o provedení přezkoušení typu nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou,
c)   technickou dokumentaci, která umožní posouzení shody výtahu s ustanoveními tohoto nařízení a porozumění konstrukci a provozu výtahu.V této souvislosti je nutné, aby pro účely posuzování shody technická dokumentace obsahovala:
1.   obecný popis typového představitele výtahu. Technická dokumentace má jasně stanovovat všechny jeho přípustné úpravy,
2.   konstrukční a výrobní výkresy nebo schémata,
3.   základní uvažované požadavky a opatření přijatá pro jejich splnění (např. odkaz na harmonizovanou českou technickou normu),
4.   kopie prohlášení o shodě bezpečnostních komponent použitých při výrobě výtahu,
5.   výsledky veškerých zkoušek nebo výpočtů uskutečněných nebo zadaných výrobcem nebo dovozcem,
6.   návod k používání výtahu,
7.   opatření prováděná při montáži k zajištění toho, aby sériově vyráběné výtahy odpovídaly ustanovením tohoto nařízení,
d)   údaje o místě, kde může být typový představitel výtahu přezkoušen. Typový představitel výtahu je přezkušován v konečném provedení, a pokud je schopen obsluhovat minimálně tři stanice (horní, střední a dolní).
3.   Autorizovaná osoba zajišťuje:
1.   posouzení technické dokumentace, zda plní zamýšlené cíle,
2.   přezkoušení typového představitele výtahu k ověření, zda byl vyroben v souladu s technickou dokumentací,
3.   potřebné kontroly a zkoušky, které provede nebo nechá provést pro ověření, zda řešení přijatá výrobcem nebo dovozcem výtahu splňují základní požadavky a umožňují, aby jim výtah odpovídal.
4.   Vyhovuje-li typový představitel výtahu ustanovením tohoto nařízení, která se na něj vztahují, vystavuje autorizovaná osoba certifikát o přezkoušení typu. Certifikát obsahuje identifikační údaje o výrobci nebo dovozci výtahu, závěry zkoušek, podmínky platnosti certifikátu a údaje potřebné k identifikaci certifikovaného typu výtahu.Jestliže autorizovaná osoba odmítne vystavit certifikát o přezkoušení typu, uvede ve zprávě důvody pro toto odmítnutí.
5.   Výrobce nebo dovozce výtahu informuje autorizovanou osobu o jakékoliv změně nebo úpravě, která byla provedena nebo kterou plánuje provést na certifikovaném typu výtahu, včetně nových změn nebo úprav, které nebyly uvedeny v původní technické dokumentaci. Autorizovaná osoba posoudí změny a uvědomí výrobce nebo dovozce o tom, zda certifikát o přezkoušení typu platí i pro výtah s provedenými změnami nebo zda je nutno provést novou certifikaci typu, popřípadě původní certifikát o přezkoušení typu doplní.
6.   Certifikát o přezkoušení typu, dokumentace a korespondence vztahující se k průběhu přezkoušení typu se vypracovávají v českém jazyce.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

OVĚŘOVÁNÍ SHODY VÝTAHU S CERTIFIKOVANÝM TYPEM

1.   Ověřování shody výtahu s certifikovaným typem je postup, jímž se výrobce nebo dovozce výtahu, splňující ustanovení bodu 2., přesvědčuje a prohlašuje, že výtah, který uvádí na trh, splňuje základní požadavky. Výrobce nebo dovozce výtahu umísťuje na každý výtah českou značku shody a vydává prohlášení o shodě podle § 4 odst. 3.
2.   Výrobce nebo dovozce výtahu provede všechna opatření, aby výtah, který uvádí na trh, se shodoval s certifikovaným typem výtahu a vyhovoval základním požadavkům, které se na něj vztahují.
3.   Autorizovaná osoba provede nebo nechá provést na výtahu, který má být uveden na trh, odpovídající zkoušky a kontroly definované v příslušných českých technických normách (§ 2 odst. 4 a 5) nebo ekvivalentní zkoušky, kterými ověří shodu výtahu se základními požadavky.
Tyto kontroly a zkoušky zahrnují především:
a)   posouzení dokumentace pro zjištění, zda se výtah shoduje s typovým představitelem výtahu, na který byl vydán certifikát typu v souladu s přílohou č.  3 část II.,
b)   funkční zkoušku nezatíženého a maximálně zatíženého výtahu pro ověření správné montáže a funkce bezpečnostních zařízení (koncové vypínače, zajišťovací zařízení apod.),

funkční zkoušku výtahu při maximálním zatížení a bez zatížení pro ověření správné činnosti bezpečnostních zařízení v případě výpadku proudu,
statickou zkoušku se zatížením rovným 1,25násobku jmenovitého zatížení, které odpovídá příloze č. 1 bodu 5.1.
Po provedení těchto zkoušek autorizovaná osoba ověří, že nedošlo k žádné deformaci nebo poškození, které by mohly ohrozit užívání výtahu.

4.   Výrobce nebo dovozce předává autorizované osobě následující dokumentaci:
a)   výkres sestavy kompletního výtahu,
b)   výkresy a schémata nutné pro ověřování shody výtahu s certifikovaným typem, zejména schémata řídicího obvodu,
c)   návod k používání výtahu podle přílohy č. 1 bodu 6.2.

Autorizovaná osoba nesmí požadovat podrobné výkresy nebo podrobné informace, které nejsou nezbytné pro ověření shody výtahu, jenž má být uveden na trh, s typovým představitelem výtahu popsaným v certifikátu typu.

5.   Jestliže výtah vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, autorizovaná osoba připojí nebo nechá výrobce nebo dovozce připojit k české značce shody své identifikační číslo a vydá certifikát o ověření shody výtahu s certifikovaným typem s uvedením provedených zkoušek a kontrol.
Autorizovaná osoba vyplní příslušné údaje v knize výtahu uvedené v příloze č.  1 bodu 6.2. Jestliže autorizovaná osoba odmítne vydat certifikát o ověření shody s certifikovaným typem, uvede ve zprávě podrobné důvody pro odmítnutí. Nové ověření shody s certifikovaným typem zajišťuje výrobce nebo dovozce u téže autorizované osoby.
6.   Certifikát o ověření shody s certifikovaným typem, technická dokumentace a korespondence týkající se procesu ověřování shody výtahu s certifikovaným typem se vypracovávají v českém jazyce.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

1.   Zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent je postup, jímž jejich výrobce splňující ustanovení bodu 2. se přesvědčuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty jsou shodné s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují, a že správně namontovaná bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah splňoval základní požadavky.
Výrobce nebo dovozce bezpečnostní komponenty odpovídající předchozímu ustanovení umístí na každou bezpečnostní komponentu českou značku shody a vydá prohlášení o shodě podle § 3 odst. 3.
2.   Výrobce uplatňuje systém zabezpečování jakosti výrobků pro přezkušování bezpečnostních komponent podle bodu 3. a je podroben dohledu podle bodu 4.
3.   Systém zabezpečování jakosti
3.1   Výrobce nebo dovozce bezpečnostní komponenty poskytuje autorizované osobě:
a)   své identikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty; dovozce pak údaje o výrobci,
b)   všechny potřebné informace o bezpečnostních komponentách,
c)   dokumentaci o systému zabezpečování jakosti,
d)   technickou dokumentaci týkající se bezpečnostních komponent a kopie certifikátů o přezkoušení typu.
3.2   V rámci systému zabezpečování jakosti musí být každá bezpečnostní komponenta přezkoušena a musí být provedeny zkoušky stanovené v příslušných českých technických normách (§ 2 odst. 4 a 5) nebo zkoušky ekvivalentní, aby byla ověřena shoda se základními požadavky.
Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté výrobcem bezpečnostních komponent musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:
a)   cílů jakosti,
b)   organizační struktury, odpovědnosti a pravomocí vedení ve vztahu k jakosti bezpečnostní komponenty,
c)   zkoušek, které budou prováděny po výrobě,
d)   prostředků pro ověřování účinného fungování systému zabezpečování jakosti,
e)   záznamů o jakosti, jako jsou inspekční zprávy, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
3.3   Autorizovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.1)
Postup zahrnuje posouzení na pracovištích výrobce bezpečností komponenty. Výsledky posouzení jsou písemně oznámeny výrobci bezpečnostních komponent. Oznámení obsahuje závěry přezkušování a zdůvodněný závěr o posouzení.
3.4   Výrobce bezpečnostních komponent zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný.
Výrobce nebo dovozce bezpečnostních komponent průběžně informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně tohoto systému.
Autorizovaná osoba posoudí navrhované úpravy a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posuzování.
Své rozhodnutí oznamuje výrobci nebo dovozci. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.
4.   Dohled autorizovanou osobou
4.1   Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce bezpečnostní komponenty náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.
4.2   Pro účely dohledu výrobce umožňuje autorizované osobě vstup do přejímacích, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména:
a)   dokumentaci systému zabezpečování jakosti,
b)   technickou dokumentaci,
c)   záznamy o jakosti, např. zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
4.3   Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce bezpečnostní komponenty udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a výrobci bezpečnostní komponenty předává zprávy o výsledcích dohledu.
4.4   Navíc může autorizovaná osoba provádět u výrobce bezpečnostních komponent neohlášený dohled.
Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. Výrobci bezpečnostních komponent předává autorizovaná osoba zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušky.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

1.   Komplexní zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent je postup, jímž výrobce splňující ustanovení bodu 2. se přesvědčuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty vyhovují základním požadavkům a že bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah, do něhož je správně namontována, splňoval základní požadavky tohoto nařízení.
Výrobce nebo dovozce bezpečnostní komponenty umístí na každou vyhovující bezpečnostní komponentu českou značku shody a vydá prohlášení o shodě podle § 3 odst. 3.
2.   Výrobce uplatňuje systém zabezpečování jakosti pro navrhování, výrobu a pro přezkušování bezpečnostních komponent podle bodu 3. a je podroben dohledu podle bodu 4.
3.   Systém zabezpečování jakosti
3.1   Výrobce nebo dovozce bezpečnostní komponenty poskytuje autorizované osobě:
a)   své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty; dovozce pak ještě údaje o výrobci,
b)   všechny potřebné informace o bezpečnostních komponentách,
c)   dokumentaci systému zabezpečování jakosti.
3.2   Systém zabezpečování jakosti musí zajistit, aby bezpečnostní komponenty vyhovovaly základním požadavkům a umožnily, aby výtah, ve kterém jsou namontovány, tyto základní požadavky splňoval.
Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijatá výrobcem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:
a)   cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu k návrhu a jakosti bezpečnostních komponent,
b)   technických specifikací návrhu včetně použitých českých technických norem, a pokud nebudou plně použity české technické normy (§ 2 odst. 4 a 5), prostředků použitých pro zabezpečení a splnění základních požadavků nařízení, které se na bezpečnostní komponenty vztahují,
c)   kontrol a metod ověřování konstrukce, postupů a systematických činností, které budou použity při navrhování bezpečnostních komponent,
d)   používaných odpovídajících výrobních postupů, kontroly jakosti a zabezpečování jakosti a systematických činností,
e)   prováděných přezkoušení a zkoušek používaných v předvýrobní, výrobní a povýrobní etapě a periodicity, se kterou jsou prováděny,
f)   záznamů o jakosti, jako jsou zprávy o inspekcích a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,
g)   prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti konstrukce a výrobku a účinného fungování systému zabezpečování jakosti.
3.3   Autorizovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.2)
Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny výrobci bezpečnostních komponent. Oznámení obsahuje závěry přezkušování a zdůvodněný závěr o posuzování.
3.4   Výrobce bezpečnostních komponent zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný.
Výrobce nebo dovozce informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti.
Autorizovaná osoba posoudí navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům podle bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posuzování.
Své rozhodnutí oznamuje výrobci nebo dovozci. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.
4.   Dohled autorizovanou osobou
4.1   Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce bezpečnostních komponent náležitě plnil své závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.
4.2   Pro účely dohledu výrobce bezpečnostních komponent umožňuje autorizované osobě vstup do konstrukčních, výrobních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména:
a)   dokumentaci systému zabezpečování jakosti,
b)   záznamy o jakosti zajišťované v projektové části systému zabezpečování jakosti, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.,
c)   záznamy o jakosti, zajišťované ve výrobní části systému zabezpečování jakosti, např. inspekční zprávy, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušného personálu atd.
4.3   Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce bezpečnostních komponent udržuje a používá systém zabezpečování jakosti a předává výrobci bezpečnostních komponent zprávy o výsledcích dohledu.
4.4   Navíc může autorizovaná osoba provádět u výrobce bezpečnostních komponent neohlášený dohled. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. Výrobci bezpečnostních komponent předává autorizovaná osoba zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušek.
5.   Dokumentace a korespondence týkající se postupů při komplexním zabezpečování jakosti bezpečnostní komponenty se vypracovává v českém jazyce.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

OVĚŘOVÁNÍ SHODY KAŽDÉHO VÝTAHU AUTORIZOVANOU OSOBOU

1.   Ověřování shody každého výtahu autorizovanou osobou je postup, jímž se výrobce nebo dovozce výtahu přesvědčuje a prohlašuje, že výtah, který je uváděn na trh a obdržel certifikát o shodě podle bodu 4., splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují. Výrobce nebo dovozce vydává prohlášení o shodě podle § 4 odst. 3 a umisťuje českou značku shody v kleci výtahu.
2.   Výrobce nebo dovozce výtahu poskytuje autorizované osobě:
a)   své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby výtahu; dovozce pak dále údaje o výrobci výtahu,
b)   písemné prohlášení, že smlouva o ověřování jednotlivých výtahů nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou,
c)   technickou dokumentaci.
3.   Účelem technické dokumentace je umožnit posuzování shody výtahu s požadavky tohoto nařízení a porozumění konstrukci, montáži a provozu výtahu.
Pokud je to pro posuzování shody potřebné, technická dokumentace obsahuje:
a)   obecný popis výtahu,
b)   výkresy a schémata týkající se provedení a výroby,
c)   příslušné základní požadavky a řešení přijatá za účelem jejich splnění (např. odkaz na použití harmonizované české technické normy),
d)   výsledky zkoušek nebo výpočtů provedených nebo zadaných výrobcem nebo dovozcem výtahu,
e)   návod k používání výtahu,
f)   kopii certifikátu o přezkoušení typu použitých bezpečnostních komponent.
4.   Autorizovaná osoba posuzuje technickou dokumentaci a provádí odpovídající zkoušky výtahu stanovené v příslušných českých technických normách (§ 2 odst. 4 a 5) nebo ekvivalentní zkoušky tak, aby zjistila jeho shodu s požadavky tohoto nařízení. Jestliže výtah vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, autorizovaná osoba vydá certifikát o shodě.
Autorizovaná osoba vyplní příslušné údaje v knize výtahu uvedené v příloze č.  1 bodu 6.2.Jestliže autorizovaná osoba odmítne vydat certifikát o shodě, uvede ve zprávě podrobné důvody pro odmítnutí. Nové ověření shody s certifikovaným typem zajišťuje výrobce nebo dovozce u téže autorizované osoby.
5.   Certifikát shody, dokumentace a korespondence týkající se procesů ověřování shody každého výtahu autorizovanou osobou se vypracovávají v českém jazyce.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

POSOUZENÍ SHODY BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY
NAMÁTKOVOU KONTROLOU

1.   Posouzení shody bezpečnostní komponenty namátkovou kontrolou je postup, jímž se výrobce nebo dovozce bezpečnostních komponent přesvědčuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty jsou shodné s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a vyhovují požadavkům tohoto nařízení, které se na ně vztahují, a umožňují, aby každý výtah, do kterého jsou správně namontovány, splňoval základní požadavky tohoto nařízení.
Výrobce nebo dovozce bezpečnostních komponent vydá prohlášení o shodě podle § 3 odst. 3 a na každou bezpečnostní komponentu umístí českou značku shody.
2.   Výrobce nebo dovozce bezpečnostních komponent zajišťuje všechna opatření nezbytná pro to, aby výrobní postup zajišťoval shodu vyráběných bezpečnostních komponent s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.
3.   Autorizovaná osoba zvolená výrobcem provádí nebo nechá provádět v nahodilých intervalech namátkovou kontrolu bezpečnostních komponent. Prověřuje vhodný vzorek zhotovených bezpečnostních komponent na místě odebraný autorizovanou osobou a provede k ověření shody výrobku s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení odpovídající zkoušky stanovené v příslušných českých technických normách (§ 2 odst. 4 a 5) nebo zkoušky ekvivalentní.
Jestliže jedna nebo více z kontrolovaných bezpečnostních komponent nejsou shodné, předá o tom autorizovaná osoba zprávu výrobci nebo dovozci, aby se zabránilo uvedení těchto bezpečnostních komponent na trh.
4.   Dokumentace a korespondence týkající se namátkových kontrol podle bodu 3. se vypracovává v českém jazyce.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ

1.   Zabezpečování jakosti výtahů je postup, jímž se výrobce výtahu splňující ustanovení bodu 2. přesvědčuje a prohlašuje, že namontované výtahy jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují.
Výrobce výtahu umístí na každý výtah českou značku shody a vydá prohlášení o shodě podle § 3 odst. 3.
2.   Výrobce výtahu uplatňuje systém zabezpečování jakosti pro zkoušky výtahů podle bodu 3. a je podroben dohledu podle bodu 4.
3.   Systém zabezpečování jakosti
3.1   Výrobce nebo dovozce výtahu poskytuje autorizované osobě:
a)   své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby výtahu; dovozce pak dále údaje o výrobci výtahu,
b)   všechny informace potřebné pro předmětné výtahy,
c)   dokumentaci o systému zabezpečování jakosti,
d)   technickou dokumentaci výtahů a kopii certifikátů o přezkoušeních typu.
3.2   V rámci systému zabezpečování jakosti musí být každý výtah přezkoušen, a aby byla ověřena jeho shoda s požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují, musí být provedeny vhodné zkoušky stanovené v příslušných českých technických normách (§ 2 odst. 4 a 5) nebo zkoušky ekvivalentní.
Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:
a)   cílů jakosti,
b)   organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu k jakosti výtahů,
c)   přezkušování a zkoušek, které budou provedeny před uvedením na trh, obsahující především zkoušky uvedené v příloze č. 4 bodu 3. písm. b),
d)   prostředků ověřování účinnného fungování systému zabezpečování jakosti,
e)   záznamů o jakosti, jako např. inspekční zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
3.3   Autorizovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.3)
Postup posuzování zahrnuje dohled na pracovištích výrobce výtahu a v místě montáže výtahu. Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny výrobci výtahu. Oznámení obsahuje závěry zkoušky a zdůvodněný závěr o posuzování.
3.4   Výrobce výtahu zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný.
Výrobce nebo dovozce výtahu průběžně informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti.
Autorizovaná osoba posoudí navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je potřebné provést nové posuzování.
Své rozhodnutí oznamuje výrobci nebo dovozci. Oznámení obsahuje závěry přezkušování a zdůvodněný závěr o posuzování.
4.   Dohled autorizovanou osobou
4.1   Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.
4.2   Pro účely dohledu výrobce výtahu umožňuje autorizované osobě vstup do kontrolních a zkušebních prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména:
a)   dokumentaci systému zabezpečování jakosti,
b)   technickou dokumentaci,
c)   záznamy o jakosti, např. zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
4.3   Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce výtahu udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a výrobci předává zprávu o výsledcích dohledu.
4.4   Navíc může autorizovaná osoba provádět neohlášený dohled na místě montáže výtahu. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. Autorizovaná osoba poskytuje výrobci výtahu zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušek.

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ

1.   Komplexní zabezpečování jakosti výtahů je postup, jímž výrobce výtahu splňující ustanovení bodu 2. se přesvědčuje a prohlašuje, že výtahy vyhovují základním požadavkům.
Výrobce nebo dovozce výtahu vydá prohlášení o shodě podle § 3 odst. 3 a umístí na každý výtah českou značku shody.
2.   Výrobce výtahu uplatňuje systém zabezpečování jakosti pro navrhování, výrobu, interní montáž, externí montáž a zkoušení výtahu podle bodu 3. a je podroben dohledu podle bodu 4.
3.   Systém zabezpečování jakosti
3.1   Výrobce nebo dovozce výtahu poskytuje autorizované osobě:
a)   své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby výtahu; dovozce pak dále údaje o výrobci výtahu,
b)   všechny potřebné informace o výtazích, především informace, které přispějí k pochopení vztahu mezi konstrukcí a provozem výtahu a umožní posuzování shody s požadavky tohoto nařízení,
c)   dokumentaci systému zabezpečování jakosti.
3.2   Systém zabezpečování jakosti musí zajišťovat shodu výtahů se základními požadavky.Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:
a)   cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu ke konstrukci a jakosti výtahů,
b)   technických konstrukčních specifikací včetně použitých českých technických norem, a pokud nebudou plně použity české technické normy (§ 2 odst. 4 a 5), prostředků použitých pro zabezpečení splnění základních požadavků tohoto nařízení vztahujících se na výtahy,
c)   kontrol a metod ověřování konstrukce, postupů a systematických činností, které budou použity při konstruování výtahů,
d)   zkoušek, které budou prováděny při přejímkách materiálů, součástí a dílčích montáží,
e)   odpovídajících metod při výrobní montáži, montáži, řízení jakosti, postupů a systematických činností, které budou použity,
f)   zkoušek, které budou provedeny před montáží (kontrola montážních podmínek: šachta, strojovna atd.), během montáže a po montáži [zejména včetně zkoušek uvedených v příloze č. 4 bodu 3. písm. b)],
g)   záznamů o jakosti, jako např. zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,
h)   prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti konstrukce a montáže a účinného fungování systému zabezpečování jakosti.
3.3   Posouzení konstrukční dokumentace
Pokud konstrukční dokumentace není zcela v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, autorizovaná osoba zjišťuje, zda konstrukční dokumentace odpovídá ustanovením tohoto nařízení, a pokud tomu tak je, vydá výrobci výtahu certifikát o posouzení konstrukční dokumentace, uvede podmínky platnosti certifikátu a podrobnosti pro identifikaci takto posouzené konstrukční dokumentace.
3.4   Posouzení systému zabezpečování jakosti
Autorizovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.4)
Postup posuzování zahrnuje dohled na pracovištích výrobce výtahu a na místě montáže výtahu.Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny výrobci výtahu. Oznámení obsahuje závěry zkoušek a zdůvodněný závěr o posuzování.
3.5   Výrobce výtahu zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje jej tak, aby byl stále přiměřený a účinný.
Výrobce nebo dovozce výtahu průběžně informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti.
Autorizovaná osoba posuzuje navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení.
Své rozhodnutí oznamuje výrobci nebo dovozci. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.
4.   Dohled autorizovanou osobou
4.1   Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce výtahu náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.
4.2   Pro účely dohledu výrobce výtahu umožňuje autorizované osobě vstup do konstrukčních, výrobních, montážních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména:
a)   dokumentaci systému zabezpečování jakosti,
b)   záznamy o jakosti týkající se konstrukčních částí systému zabezpečování jakosti, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.,
c)   záznamy o jakosti v části systému zabezpečování jakosti týkající se přejímek dodávek, montáže, např. zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
4.3   Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce výtahu udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává výrobci zprávy o výsledcích dohledu.
4.4   Navíc může autorizovaná osoba provádět neohlášený dohled na pracovištích výrobce výtahu a na místě montáže výtahu. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti a výrobci výtahu poskytuje zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávy o výsledcích zkoušek.
5.   Dokumentace a korespondence týkající se postupů komplexního zabezpečování jakosti se vypracovává v českém jazyce.

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY VÝTAHŮ

1.   Zabezpečování jakosti výroby výtahů je postup, jímž výrobce výtahu splňující ustanovení bodu 2. se přesvědčuje a prohlašuje, že výtahy vyhovují požadavkům tohoto nařízení, které se na ně vztahují.
Výrobce výtahu vydá prohlášení o shodě podle § 3 odst. 3 a umístí na každý výtah českou značku shody.
2.   Výrobce výtahu uplatňuje systém zabezpečování jakosti ve výrobě, montáži a zkoušení výtahu podle bodu 3. a je podroben dohledu podle bodu 4.
3.   Systém zabezpečování jakosti
3.1   Výrobce nebo dovozce výtahu poskytuje autorizované osobě:
a)   identifikační údaje o výrobci (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby výtahu,
b)   všechny potřebné informace o výtazích,
c)   dokumentaci o systému zabezpečování jakosti,
d)   technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu o přezkoušení typu.
3.2   Systém zabezpečování jakosti musí zajistit, aby výtahy vyhovovaly základním požadavkům.
Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis:
a)   cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu jakosti výtahů,
b)   výrobních postupů, metod kontrol a zabezpečování jakosti, postupů a systematických činností, které budou použity,
c)   přezkoušení a zkoušek prováděných před montáží, během montáže a po montáži, které zahrnují minimálně zkoušky podle přílohy č. 4 bodu 3. písm. b),
d)   záznamů o jakosti, jako jsou inspekční zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,
e)   prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti výtahu a účinného fungování systému jakosti.
3.3   Autorizovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.5)
Postup posuzování zahrnuje dohled na pracovištích výrobce výtahu.
Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny výrobci výtahu. Oznámení obsahuje závěry zkoušek a zdůvodněný závěr o posuzování.
3.4   Výrobce zajišťuje plnění závazků vyplývajících ze systému zabezpečování jakosti a udržuje jej tak, aby byl stále přiměřený a účinný.
Výrobce nebo dovozce průběžně informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti.
Autorizovaná osoba posuzuje navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení.
Své rozhodnutí oznamuje výrobci. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.
4.   Dohled autorizovanou osobou
4.1   Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.
4.2   Pro účely dohledu výrobce výtahu umožňuje autorizované osobě vstup do výrobních, montážních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména:
a)   dokumentaci systému zabezpečování jakosti,
b)   záznamy o jakosti, jako jsou inspekční zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.
4.3   Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává výrobci zprávy o výsledcích dohledu.
4.4   Navíc může autorizovaná osoba provádět neohlášený dohled u výrobce. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. O neohlášeném dohledu předává autorizovaná osoba výrobci zprávu, a byla-li provedena zkouška, i zprávu o výsledcích zkoušek.
5.   Dokumentace a korespondence týkající se postupů zabezpečování jakosti výroby výtahů se vypracovává v českém jazyce.

1)   ČSN EN 29003 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k bezpečnostním komponentám.
2)   ČSN EN 29001 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k bezpečnostním komponentám.
3)   ČSN EN 29003 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k výtahům.
4)   ČSN EN 29001 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k výtahům.
5)   ČSN EN 29002 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k výtahům.

E-shop

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákon o státní službě

Zákon o státní službě

JUDr. Antonín Kottnauer, JUDr. Helena Úlehlová, JUDr. Jan Přib, CSc., Mgr. Ludmila Tomandlová - Sagit, a. s.

V knize najdete základní výklad zákona zpracovaný formou číslovaných poznámek včetně odkazů na související právní předpisy a některé příklady. Zákon upravuje organizaci státní služby, služební poměr státních zaměstnanců, jejich práva a povinnosti včetně kárné odpovědnosti, ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Mgr. Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných) osob, které opět umožnilo naše civilní ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.