Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


333

ZÁKON

ze dne 17. prosince 1998,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb. a zákona č. 168/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. f) se za slova "cena z veřejné soutěže" vkládají slova ", z reklamní soutěže, z reklamního slosování, s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže,2c)".

Poznámka pod čarou č. 2c) zní:


"2c)   § 1 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb.".

2. V § 4 odst. 1 písmeno w) včetně poznámky pod čarou č. 34c) zní:

"w)   příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kupónové privatizace; příjmy z prodeje ostatních cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 6 měsíců, a dále příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení34c) podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 6 měsíců. Doba 6 měsíců mezi nabytím a prodejem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond, při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond, při změně obhospodařovatele podílového fondu, při sloučení a splynutí podílových fondů a při sloučení, splynutí a rozdělení investičního fondu. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), a na příjmy z kapitálového majetku (§ 8). Osvobození se dále nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které nabyl společník společnosti s ručením omezeným, komanditista komanditní společnosti nebo člen družstva při přeměně obchodní společnosti nebo družstva na akciovou společnost podle zvláštního zákona,13a) a to do 5 let od nabytí těchto cenných papírů. Osvobození se nevztahuje na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení34c) podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7),

34c)   § 35d odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č.  124/1998 Sb.".

3. V § 4 odst. 1 písm. zb) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zc), které včetně poznámky pod čarou č. 64) zní:

"zc)   odchodné při skončení pracovního poměru příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, podle zvláštního právního předpisu.64)

64)   § 57b zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.  163/1998 Sb.".

4. V § 6 odst. 6 větě poslední se zrušují slova "Pro účely tohoto ustanovení se vychází ze vstupní ceny neomezené podle § 29 odst. 7, a" a za poslední větou se doplňuje věta: "Částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, však musí činit nejméně 1000 Kč.".

5. V § 6 odst. 9 písm. u) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které včetně poznámky pod čarou č. 65) zní:

"v)   příjmy do výše 10 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádné obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav,65) za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu kulturních a sociálních potřeb2b) nebo ze sociálního fondu (ze zisku po zdanění) za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje.

65)   Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.".

6. V § 8 odst. 5 se na konci doplňuje tato věta: "Do samostatného základu daně se příjmy zahrnují v hrubé výši.".

7. V § 8 odst. 6 na konci věty první se tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova "s výjimkou úroků a jiných výnosů z depozitní směnky vystavené bankou, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).".

8. V § 10 odst. 8 věta třetí zní: "Poplatník je však může v hrubé výši zahrnout do samostatného základu daně v samostatném příznání k dani, při uplatnění sazby podle § 16 odst. 2.".

9. V § 10 se odstavec 9 zrušuje.

10. V § 15 odst. 1 písm. a) se částka "32 040 Kč" nahrazuje částkou "34 920 Kč".

11. V § 15 odst. 1 písm. b) se částka "18 000 Kč" nahrazuje částkou "21 600 Kč".

12. V § 15 odst. 1 písm. c) se částka "18 240 Kč" nahrazuje částkou "19 884 Kč" a částka "32 040 Kč" se nahrazuje částkou "34 920 Kč".

13. V § 15 odst. 1 písm. d) se částka "6 000 Kč" nahrazuje částkou "6 540 Kč".

14. V § 15 odst. 1 písm. e) se částka "12 000 Kč" nahrazuje částkou "13 080 Kč".

15. V § 15 odst. 1 písm. f) se částka "42 000 Kč" nahrazuje částkou "45 780 Kč".

16. V § 15 odst. 1 písm. g) se částka "9 600 Kč" nahrazuje částkou "10 464 Kč".

17. V § 15 odst. 2 se první a druhá věta nahrazují větami: "U poplatníka, který je poživatelem starobního důchodu z pojistného na sociální zabezpečení14c) nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu ve výši nepřesahující 36 000 Kč ročně, se snižuje základ daně o výši rozdílu mezi částkou 36 000 Kč a nižším ročním úhrnem vyplacených částek starobního důchodu. Poplatníkovi, který je poživatelem starobního důchodu uvedeného ve větě první, se nesnižuje základ daně podle odstavce 1 písm. a), a to bez ohledu na výši tohoto důchodu.".

18. V § 15 odst. 10 se ve větě první zrušuje slovo "poplatníkem", slovo "sníženého" se nahrazuje slovem "sníženým", slova "poplatník neprovádí" se nahrazují slovy "se nejedná o" a za slova "bytovou výstavbu" se vkládají slova ", údržbu61) a změnu32) stavby bytového domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu60) prováděnou" a dále se zrušuje slovo "své".

19. V § 15 odst. 10 písm. a) se za slovem "stavby" zrušují slova ", kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory bytem nebyly nebo nesloužily k bydlení nejméně 5 let, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby nebo půdní vestavby".

20. V § 15 odst. 10 písm. b) se na konci doplňují slova: "za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy,".

21. Poznámka pod čarou č. 53) zní:


"53)   § 14 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995  Sb.".

22. V § 15 odst. 10 písm. c) se za slova "rodinného domu" vkládají slova "včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu,".

23. V § 15 odst. 10 písm. e) se slovo "modernizace" nahrazuje slovy "změna32) stavby" a za slova "právního předpisu" se doplňují slova "a bytů v nájmu nebo v užívání".

24. V § 15 odst. 10 písm. f) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   splacení jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem a použitého poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až f).".

25. V § 15 odst. 11 větě třetí se slova "v době po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí63)" zrušují a za slova "byt ve vlastnictví" se vkládají slova "v případě výstavby nebo změny32) stavby v době po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí63)". Věta pátá se nahrazuje větou, která zní: "Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně podle odstavce 10 ze všech úvěrů u poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč.".

26. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:

Základ daně od Kč do Kč Daň Ze základu přesahujícího
0 102 000 15 %  
102 000 204 000 15 300 Kč + 20 % 102 000 Kč
204 000 312 000 35 700 Kč + 25 % 204 000 Kč
312 000 1 104 000 62 700 Kč + 32 % 312 000 Kč
1 104 000 a více 316 140 Kč + 40 % 1 104 000 Kč.".

27. V § 19 odst. 1 písmeno g) zní:

"g)   příjmy z loterií a jiných podobných her, u nichž bylo povolení k provozování vydáno podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.,".

28. V § 20 odst. 8 se za druhou větu vkládá věta: "Jsou-li v úhrnu obsaženy i dary na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní v souvislosti s živelní pohromou (§ 24 odst. 10), může být o hodnotu těchto darů překročen limit 2 % ze základu daně sníženého podle § 34, nejvýše však lze v úhrnu odečíst 4 % ze základu daně sníženého podle § 34.".

29. V § 24 odst. 2 písmeno s) zní:

"s)   u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví
1.   hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení,
2.   cena pořízení20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení.

Příjmy uvedené v bodech 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákona22a) a u pohledávky postoupené před lhůtou splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti. Toto platí i pro směnku přijatou jako platební prostředek (směnka k inkasu).20) Výše diskontu se posuzuje podle úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků s odpovídající dobou splatnosti,".

30. V § 26 odst. 4 se částka "40 000 Kč" nahrazuje částkou "60 000 Kč".

31. V § 26 odst. 7 písm. b) se slova "g) a h)" nahrazují slovy "g) až l)".

32. V § 30 odst. 1 se ve větě druhé za slovo "činí" vkládá slovo "minimálně".

33. V § 30 odst. 1 se pod nadpisem "Doba odpisování" číslice "8", "15", "30" a "45" nahrazují číslicemi "6", "12", "20" a "30".

34. V § 30 odst. 12 se na konci doplňuje věta, která zní: "Obdobně pokračuje v odpisování i poplatník u hmotného majetku vráceného při ukončení nájmu (§ 28 odst. 2) a poplatník při rozpuštění sdružení bez právní subjektivity u majetku určeného podle druhu, který jím byl do tohoto sdružení vnesen.".

35. V § 31 odst. 1 pod nadpisem "v prvním roce odpisování" se číslice "6,2", "3,4", "1,4" a ""1,0" nahrazují číslicemi "8,5", "4,3", "2,15" a "1,4", pod nadpisem "v dalších letech odpisování" se číslice "13,4", "6,9", "3,4" a "2,25" nahrazují číslicemi "18,3", "8,7", "5,15" a "3,4" a pod nadpisem "pro zvýšenou vstupní cenu" se číslice "12,5", "6,7", "3,4" a "2,25" nahrazují číslicemi "16,7", "8,4", "5,0" a "3,4".

36. V § 32 odst. 1 pod nadpisem "v prvním roce odpisování" se číslice "8", "15", "30" a "45" nahrazují číslicemi "6", "12", "20" a "30", pod nadpisem "v dalších letech odpisování" se číslice "9", "16", "31" a "46" nahrazují číslicemi "7", "13", "21" a "31" a pod nadpisem "pro zvýšenou zůstatkovou cenu" se číslice "8", "15", "30" a "45" nahrazují číslicemi "6", "12", "20" a "30".

37. V § 36 odst. 2 písm. b) bod 1 zní:

"1.   z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování [§ 10 odst. 1 písm. h)], s výjimkou výher a cen z loterií a jiných podobných her včetně spotřebitelské soutěže2c) provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštního předpisu12) [§ 10 odst. 3 písm. b)] nebo od daně osvobozených podle § 4 odst. 1 písm. f),".

38. V § 36 odst. 2 písm. c) se doplňuje bod 5, který zní:

"5.   z úroků a jiných výnosů z depozitní směnky vystavené bankou,".

39. V § 38a odst. 1 ve větě poslední se za slova "v § 36 odst. 6 písm. a)" vkládají slova " , uvedená v daňovém přiznání podávaném podle zvláštního právního předpisu39c)".

Poznámka pod čarou č. 39c) zní:


"39c)   § 40 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

40. V § 38d odst. 7 ve větě poslední se slovo "výpis" nahrazuje slovy "kopie výpisu".

41. V § 38d odstavec 9 včetně poznámek pod čarou č. 39d) a 39e) zní:

"(9) Postup uvedený v § 36 odst. 6 se uplatní na základě seznamu potvrzení podle odstavce 7, členěného podle jednotlivých plátců, který poplatník předloží současně s daňovým přiznáním. Seznam musí obsahovat údaje o obchodním jméně, identifikačním čísle a sídle plátce, o částkách sražené daně převzatých z jednotlivých potvrzení a souhrnnou výši sražených daní za všechny plátce. Přitom je poplatník povinen na výzvu správce daně39d) prokázat kdykoliv ve lhůtě pro vyměření daně39e) oprávněnost nároku na zápočet sražené daně na celkovou daňovou povinnost nebo na posouzení této daně či její části jako daňového přeplatku35e) uplatněného v daňovém přiznání, a doložit jej potvrzeními plátců podle odstavce 7, která měl k dispozici v zákonné lhůtě pro podání daňového přiznání. Obdrží-li poplatník potvrzení plátce po podání daňového přiznání (popř. opravného či dodatečného) a přitom po uplynutí zákonné lhůty pro jeho podání, předloží při dodatečném uplatnění postupu podle § 36 odst. 6 dodatečně obdržená potvrzení přímo správci daně; běh lhůt pro nakládání s daňovým přeplatkem podle zvláštního předpisu35e) se počítá ode dne předložení potvrzení plátce místně příslušnému správci daně poplatníka.


39d)   § 31 odst. 9 a § 43 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
39e)   § 47 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

42. V § 38g odst. 2 se na konci věty první doplňují slova "a neuplatňoval odečet úroků (§ 15 odst. 10 a 11) z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem".

43. V § 38ga se odstavce 3 a 4 včetně poznámek pod čarou č. 41a) a 41b) zrušují.

44. V § 38h odstavec 2 zní:

"(2) Záloha ze zdanitelné mzdy zúčtované nebo vyplacené za kalendářní měsíc činí:

Zdanitelná mzda od Kč do Kč Záloha Ze zdanitelné mzdy přesahující
0 8 500 15 %  
8 500 17 000 1 275 Kč + 20 % 8 500 Kč
17 000 26 000 2 975 Kč + 25 % 17 000 Kč
26 000 92 000 5 225 Kč + 32 % 26 000 Kč
92 000 a více 26 345 Kč + 40 % 92 000 Kč.".

45. V § 38k odst. 4 písm. d) se slova "že platí" nahrazují slovy "že jsou placeny".

46. V § 38k odst. 4 písm. e) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

"f)   že předmět bytové potřeby ve vlastnictví, na který uplatňuje odpočet úroků z poskytnutého úvěru, je užíván k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů,
g)   že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15 odst. 10 zákona v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících v jeho domácnosti, nepřekročila v uplynulém kalendářním roce 300 000 Kč.".

47. V § 38k odst. 5 písm. c) se částka "32 040 Kč" nahrazuje částkou "34 920 Kč".

48. V § 38l odst. 1 písm. h) bodu 2 se za slovy "e) a f)" vypouští čárka a doplňují se slova "nebo nájemní smlouvou na účely uvedené pod písmenem e) téhož ustanovení, v případě, že se jedná o byt v nájmu, nebo dokladem o trvalém bydlišti (občanský průkaz), jde-li o byt v užívání". V bodu 3 se vypouštějí slova "e) a f),". Na konci bodu 4 se čárka nahrazuje tečkou a bod 5 se zrušuje.

49. V § 38l odst. 2 se ve větě druhé za slova "že poplatník každoročně ve stejné lhůtě" vkládají slova "a při každé změně výše stanovených úroků provedené stavební spořitelnou nebo bankou".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Roční odpisové sazby a koeficienty pro zrychlené odpisování stanovené tímto zákonem se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 1999, a to i u majetku odpisovaného podle dosavadních předpisů. Roční odpisové sazby a koeficienty pro zrychlené odpisování za předchozí zdaňovací období se řídí dosavadními předpisy.

2. U hmotného majetku, který je předmětem smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřených do konce roku 1998, se pro účely ustanovení § 24 odst. 4 písm. a) a § 30 odst. 4 zákona o daních z příjmů doba odpisování řídí dosavadními předpisy.

3. Zvýšení vstupní ceny hmotného majetku na částku převyšující 40 000 Kč, provedené zákonem č. 168/1998 Sb., se vztahuje pouze na hmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka počínaje 1. lednem 1998.

4. Pro nehmotné výsledky výzkumu a vývoje evidované v majetku poplatníka do 31. prosince 1997, které byly pro účely zákona nehmotným majetkem, se použije způsob odpisování platný do 31. prosince 1997, a to až do doby ukončení jejich odpisování.

5. Ustanovení čl. I bodů 6, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 34 a 49 tohoto zákona se použijí poprvé za zdaňovací období roku 1998.

6. Ustanovení čl. I bodů 26 a 44 tohoto zákona se použijí poprvé za zdaňovací období roku 1999.

7. Ustanovení čl. I bodu 30 tohoto zákona - zvýšení vstupní ceny nehmotného majetku na částku převyšující 60 000 Kč se vztahuje pouze na nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka počínaje 1. lednem 1999.

8. Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 7, 9, 37 a 38 tohoto zákona se použijí dnem vyhlášení tohoto zákona.

9. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 1998 platí dosavadní předpisy a ustanovení tohoto zákona se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 1999, nestanoví-li tento zákon jinak.

Čl. III

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb. a zákona č. 211/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se slovo "osm" nahrazuje slovem "šest".

2. V § 7 odst. 1 písm. b) se za slova "hmotného majetku jsou" vkládá slovo "písemně".

3. V § 7 odst. 5 se poslední věta zrušuje.

4. V § 7 odst. 8 písm. a) se číslice "5" nahrazuje číslicí "3", v písmenu b) se číslice "8" nahrazuje číslicí "6", v písmenu c) se číslice "12" nahrazuje číslicí "8" a v písmenu d) se číslice "16" nahrazuje číslicí "10".

5. V § 7 odst. 8 se poslední věta včetně poznámky pod čarou č. 13b) zrušuje.

6. V § 8a odst. 1 písm. a) se slovo "účetní" nahrazuje slovem "neuhrazené".

7. V § 8a odst. 2 se za slovy "soudní řízení" vypouští čárka a vkládají se slova "a nebo správní řízení podle zvláštního právního předpisu13h)".

Poznámka pod čarou č. 13h) zní:


"13h)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Pro maximální dobu tvorby rezervy na opravy hmotného majetku, která byla zahájena před 1. lednem 1999 a je v ní pokračováno po nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., ve znění platném ke dni, který předchází dni vyhlášení tohoto zákona.

Čl. V
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář, 2. vydání

Jakub Hanák, Dominik Žídek, Robert Černocký - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o vyvlastnění se od prvního vydání tohoto komentáře změnil na první pohled málo. Daleko podstatnější byly změny souvisejících předpisů, zejména zákona o urychlení výstavby (liniového zákona), zákona o oceňování majetku a také přijetí nového stavebního zákona, jehož současné ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní závazky

Meritum - Obchodní závazky

Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené ...

Cena: 1 435 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

 /
Číslo  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

 /
Číslo  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.