Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 258/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 91, ze dne 10. 11. 1998

258

VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 30. října 1998

o objektové bezpečnosti

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 49 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Zajištěním objektové bezpečnosti se rozumí systém opatření, kterým se určují podmínky, prostředky a způsoby zabezpečení ochrany objektů před seznámením se nepovolané osoby s utajovanou skutečností, a stanovení opatření směřující k zajištění ochrany utajované skutečnosti při ohrožení objektu.

(2) Cílem provádění objektové bezpečnosti je zabránit proniknutí nepovolané osoby do objektu, zjišťovat proniknutí nepovolané osoby do objektu, činit opatření k minimalizaci následků proniknutí nepovolané osoby do objektu a předcházet úniku, ztrátě, znehodnocení nebo zničení utajované skutečnosti v důsledku vzniku mimořádné události.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) objektem budova nebo jiný stavebně či jinak ohraničený prostor, kde se ukládají nebo zpracovávají utajované skutečnosti,
b) hranicí objektu plášť budovy nebo jiné fyzické ohraničení prostoru,
c) vstupem do objektu místo určené pro vchod osob do objektu a jejich odchod z objektu a místo určené pro vjezd dopravních prostředků do objektu a jejich výjezd z objektu,
d) dopravními prostředky prostředky pozemní, podzemní, vzdušné a vodní přepravy osob, předmětů a materiálů,
e) provozovatelem objektu orgán státu nebo organizace užívající objekt k vykonávání své činnosti,
f) klíči též identifikační prostředky a média používané pro kódové a propouštěcí zámky.

§ 3
Kategorizace objektů

(1) Objekty se podle důležitosti předmětu chráněného zájmu zařazují do těchto kategorií:

a) objekty kategorie A, jsou-li určeny pro ochranu utajované skutečnosti stupně utajení přísně tajné,
b) objekty kategorie B, jsou-li určeny pro ochranu utajované skutečnosti stupně utajení tajné,
c) objekty kategorie C, jsou-li určeny pro ochranu utajované skutečnosti stupně utajení důvěrné,
d) objekty kategorie D, jsou-li určeny pro ochranu utajované skutečnosti stupně utajení vyhrazené.

(2) V objektech zařazených do jednotlivých kategorií podle odstavce 1 se mohou vyskytovat utajované skutečnosti příslušného stupně utajení nebo stupně utajení nižšího.

(3) Stanovení objektu a jeho hranice a zařazení objektu do příslušné kategorie provede statutární orgán provozovatele objektu.

§ 4
Ochrana objektu

(1) Ochrana objektu se zabezpečuje pomocí bezpečnostních opatření, kterými jsou:

a) fyzická ostraha objektu,
b) mechanické zábranné prostředky,
c) technické zabezpečovací prostředky,
d) režimová opatření,
e) vzájemná kombinace opatření uvedených pod písmeny a), b), c) a d).

(2) Rozsah, způsob a podmínky použití bezpečnostních opatření určuje statutární orgán provozovatele objektu.

(3) K ochraně objektu je třeba použít takových bezpečnostních opatření, která při jeho napadení umožní náležitě rychlý zásah proti nepovolané osobě.

§ 5
Fyzická ostraha objektu

(1) Fyzická ostraha objektu se zabezpečuje určenými a vyškolenými pracovníky provozovatele objektu nebo pracovníky pověřené bezpečnostní ochranné služby.

(2) U objektů kategorie A, objektů kategorie B a objektů kategorie C se fyzická ostraha objektu zajišťuje nepřetržitě. U objektů kategorie D se fyzická ostraha zajišťuje v pracovní době, nerozhodne-li statutární orgán, že se fyzická ostraha tohoto objektu zajišťuje i mimo pracovní dobu.

(3) Fyzickou ostrahu objektů kategorie A a objektů kategorie B zajišťují na stanovišti určeném pro stálý výkon ostrahy objektu nejméně 2 pracovníci fyzické ostrahy objektu.

§ 6
Mechanické zábranné prostředky

(1) Mechanickými zábrannými prostředky se rozumí zejména bezpečnostní systémy dveří, bezpečnostní uzamykací systémy, mříže, trezory, bezpečnostní skla a bezpečnostní fólie.

(2) K zabezpečení ochrany hranice objektu a vstupů do objektu, nouzových cest a jiných průstupových a průlezných otvorů do objektu se použije pouze certifikovaných mechanických zábranných prostředků podle zvláštního právního předpisu.1)

§ 7
Technické zabezpečovací prostředky

(1) Technickými zabezpečovacími prostředky se rozumí:

a) prostředky elektrické zabezpečovací signalizace sloužící ke zjišťování a vyhodnocování neoprávněného vniknutí do objektu (dále jen "poplachové prostředky"),
b) speciální televizní prostředky a systémy pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a dopravních prostředků (dále jen "monitorovací prostředky"),
c) elektrické zámkové prostředky a systémy pro zabezpečení vstupů do objektů,
d) prostředky a systémy sloužící k elektronickému prokazování oprávněnosti a totožnosti osob vstupujících do objektu,
e) prostředky elektrické požární signalizace.

(2) K zabezpečení ochrany hranice objektu a vstupů do objektu se použije pouze certifikovaných technických zabezpečovacích prostředků podle zvláštního právního předpisu.1)

(3) Podle odstavce 2 musí být zabezpečeny i nouzové cesty a jiné průstupové a průlezné otvory u objektů kategorie A, objektů kategorie B a objektů kategorie C.

§ 8
Režimová opatření

Režimovými opatřeními se rozumí:

a) režim vstupu a výstupu osob a dopravních prostředků, který stanoví:
1. oprávnění osob a dopravních prostředků pro vstup do objektu, výstup a způsob jejich kontroly a
2. podmínky a způsob kontroly pro vynášení a vyvážení utajovaných předmětů a materiálů z objektu,
b) režim pohybu osob, dopravních prostředků, utajovaných předmětů a materiálů v objektu a jeho jednotlivých částech v pracovní a mimopracovní době,
c) režim manipulace s klíči, kterým se zejména určuje systém a způsob označování, přidělování a odevzdávání klíčů, jejich úschovy a evidence, uložení duplikátů a způsob jejich použití.

§ 9
Oprávnění ke vstupu do objektu

(1) Okruh osob oprávněných vstupovat do objektu (dále jen "oprávněné osoby") a seznam dopravních prostředků oprávněných vstupovat do objektu se stanoví v pravidlech podle § 14 odst. 1 písm. d).

(2) Oprávnění ke vstupu do objektu vydává statutární orgán provozovatele objektu nebo jím pověřená osoba.

(3) Oprávněnost ke vstupu osob nebo dopravních prostředků do objektu se prokazuje způsobem stanoveným v pravidlech podle § 14 odst. 1 písm. d).

(4) Způsob prokazování oprávněnosti vstupu osob nebo dopravních prostředků do objektu musí umožňovat jejich jednoznačnou identifikaci.

(5) Statutární orgán provozovatele objektu stanoví podle místních podmínek konkrétní opatření, které zabrání návštěvám neoprávněnému seznámení se s utajovanou skutečností. Za dodržení stanovených opatření odpovídá přijímající osoba.

(6) V objektech kategorie A, objektech kategorieB a objektech kategorie C je návštěvám dovolen pohyb jen v doprovodu přijímající osoby nebo jí pověřené osoby.

§ 10
Kontrolní a bezpečnostní opatřenípři vstupu do objektu

(1) Kontrolu oprávněnosti osob a dopravních prostředků při vstupu do objektu provádí ostraha objektu podle pravidel uvedených v § 14 odst. 1 písm. d).

(2) Je-li z provozního hlediska nezbytné používat více než 1 vstup do objektu, musí být stanoven okruh osob nebo seznam dopravních prostředků oprávněných tyto vstupy do objektu používat, časově vymezeno jejich používání a zabezpečeno střežení v době používání.

§ 11
Vnější ochrana objektu

(1) Vnější ochranou objektu se rozumí provedení souboru bezpečnostních opatření uvedených v § 4 odst. 1 k zajištění ochrany hranice objektu, vstupů do objektu a ochrany nouzových cest a jiných průstupových a průlezných otvorů do objektu.

(2) K ochraně hranice objektů kategorie A musí být s ohledem na místní podmínky použito mechanických zábranných prostředků a alespoň 1 poplachového prostředku a 1 monitorovacího prostředku.

(3) K ochraně hranice objektů kategorie B a objektů kategorie C musí být s ohledem na místní podmínky použito mechanických zábranných prostředků a alespoň 1 poplachového prostředku.

(4) K ochraně hranice objektů kategorie D musí být s ohledem na místní podmínky použito mechanických zábranných prostředků.

(5) V pracovní době může být podle provozních podmínek umožněno vyřazení bezpečnostních opatření použitých pro ochranu některých částí hranice objektu. V těchto případech však musí být vždy učiněna opatření k zabránění seznámení se nepovolané osoby s utajovanou skutečností.

(6) V mimopracovní době musí být celá hranice objektu nepřetržitě zabezpečena bezpečnostními opatřeními stanovenými podle § 4 odst. 2.

(7) Vstupy do objektu musí být v době, kdy nejsou používány, zabezpečeny způsobem stanoveným podle § 4 odst. 2. U objektů kategorie A musí být kromě mechanických zábranných prostředků použito alespoň 1 poplachového prostředku a 1 monitorovacího prostředku. U objektů kategorie B a objektů kategorie C musí být kromě mechanických zábranných prostředků použito alespoň 1 poplachového prostředku. U objektů kategorie D musí být použito mechanických zábranných prostředků.

(8) Nouzové cesty a jiné průstupové a průlezné otvory do objektu musí být zabezpečeny způsobem jako vstupy do objektu.

§ 12
Vnitřní ochrana objektu

(1) Vnitřní ochranou objektu se rozumí způsob zabezpečení místností a jiných stavebně ohraničených prostorů uvnitř objektu, které nepovolané osobě zabrání v přístupu k utajované skutečnosti.

(2) Místnosti a jiné stavebně ohraničené prostory uvnitř objektu, kde se ukládají nebo zpracovávají utajované skutečnosti, musí být zabezpečeny před nepovolanou osobou. Způsob zabezpečení stanoví statutární orgán provozovatele objektu podle místních podmínek a s ohledem na důležitost předmětu chráněného zájmu.

(3) Rozsah a podmínky zabezpečení vnitřní ochrany objektu stanoví statutární orgán provozovatele objektu na základě požadovaného režimu pohybu osob a dopravních prostředků v objektu.

(4) Při zabezpečení vnitřní ochrany objektu se použijí bezpečnostní opatření uvedená v § 4 odst. 1.

(5) Jednací místnosti uvnitř objektů kategorieA nebo objektů kategorie B, kde jsou pravidelně projednávány utajované skutečnosti označené stupněm utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ nebo TAJNÉ, musí být chráněny proti pasivnímu i aktivnímu odposlechu a proti prohlížení nebo odezírání nepovolanou osobou z míst vně místnosti.

(6) Ochranná opatření v jednacích místnostech proti pasivnímu odposlechu a provedení opatření proti aktivnímu odposlechu zabezpečí provozovatel objektu po předchozím souhlasu Národního bezpečnostního úřadu.

(7) V objektech kategorie A a objektech kategorieB se po skončení pracovní doby provede kontrola zabezpečení vnitřní ochrany objektu.

§ 13

Při vzniku živelné katastrofy a při jiných obdobných mimořádných situacích, kdy může dojít k úniku, ztrátě, znehodnocení nebo zničení utajované skutečnosti, se ochrana objektu provádí podle plánu, postupu a pokynů stanovených statutárním orgánem provozovatele objektu.

§ 14
Dokumentace objektové bezpečnosti

(1) K zabezpečení a provádění objektové bezpečnosti statutární orgán provozovatele objektu zpracovává:

a) bezpečnostní projekt ochrany objektu, obsahující zejména místo a způsob uložení utajovaných skutečností v objektu a způsob použití bezpečnostních opatření při vnější a vnitřní ochraně objektu,
b) technickou dokumentaci objektové bezpečnosti, obsahující technické údaje, pokyny a pravidla pro instalaci a používání technických zabezpečovacích prostředků,
c) provozní řád, stanovující režim pohybu osob a dopravních prostředků v objektu, režim pohybu utajovaných předmětů a materiálů v objektu a režim manipulace s klíči,
d) pravidla pro výkon ostrahy objektu, obsahující režim vstupu a výstupu osob a dopravních prostředků a další pokyny pro činnost fyzické ostrahy objektu,
e) krizový plán ochrany objektu, obsahující pokyny pro ochranu utajovaných skutečností v případě vzniku mimořádné situace.

(2) Jednotlivé části dokumentace objektové bezpečnosti, které obsahují utajované skutečnosti, se klasifikují do stupňů utajení a označují příslušným stupněm utajení.

(3) Dokumentace objektové bezpečnosti je uložena u statutárního orgánu provozovatele objektu nebo jím pověřené osoby. Její obsah je průběžně aktualizován v souladu se skutečným stavem zabezpečení ochrany objektu.

§ 15
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 4 musí být splněno do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ředitel:
Ing. Kadlec v. r.


1) § 50 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

E-shop

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.