Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 163/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 56, ze dne 13. 7. 1998

163

ZÁKON

ze dne 11. června 1998,

kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 203/1994 Sb., se mění takto:

Za § 57a se doplňují nové § 57b a 57c, které včetně poznámek č. 4a) až 4k) znějí:

"§ 57b
Odchodné

(1) Při skončení pracovního poměru příslušníka náleží tomuto příslušníkovi odchodné, jestliže

a)   u něho dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů, nebo
b)   je starší 45 let, jeho pracovní poměr trval po dobu nejméně 8 let a k rozvázání pracovního poměru u něho dochází jinak než
1.   výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. e) a f) zákoníku práce,
2.   okamžitým zrušením z důvodů podle § 53 odst. 1 zákoníku práce, nebo
3.   okamžitým zrušením z důvodu odnětí hodnosti podle § 52 tohoto zákona.

(2) Základní výše odchodného činí dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku4a) příslušníka. Za každý ukončený rok trvání pracovního poměru příslušníka se základní výše odchodného zvyšuje o jednu polovinu jeho průměrného měsíčního výdělku. Celková výše odchodného však nesmí přesáhnout šestinásobek průměrného měsíčního výdělku.

(3) Do doby trvání pracovního poměru příslušníka, rozhodné pro nárok na odchodné a jeho výši, se nezapočte doba

a)   vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby,
b)   výkonu vazby, jestliže trestní stíhání nebylo zastaveno nebo neskončilo pravomocným zprošťujícím rozsudkem,
c)   poskytování rodičovského příspěvku,4b)
d)   pracovní neschopnosti bez nároku na nemocenské,4c)
e)   neomluvené nepřítomnosti v práci, pokud trvala více než jednu směnu (den),
f)   dlouhodobého uvolnění pro výkon veřejné funkce,
g)   pracovního volna, po které nepříslušela náhrada mzdy, trvajícího nepřetržitě déle než 14 dnů.

(4) Příslušníkovi, který je po skončení pracovního poměru k některému zaměstnavateli v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky (§ 43 odst. 1) bezprostředně přijat do pracovního poměru k jinému zaměstnavateli v rámci tohoto sboru, se odchodné nevyplatí; do doby rozhodné pro nárok na odchodné a jeho výši mu zaměstnavatel, který jej takto přijal, započte dobu trvání dříve skončeného pracovního poměru.

(5) Byl-li do pracovního poměru příslušníka opětovně přijat ten, komu bylo při skončení předchozího pracovního poměru příslušníka vyplaceno odchodné, náleží mu při skončení pracovního poměru, do kterého byl opětovně přijat, odchodné ve výši odpovídající pouze době trvání tohoto pracovního poměru.

(6) Příslušníku, kterému vznikl nárok na odchodné, nenáleží odstupné podle § 60a zákoníku práce.

(7) Odchodné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru příslušníka, nejpozději však do 15 dnů ode dne jeho skončení. Pro výplatu odchodného jinak platí přiměřeně ustanovení o výplatě platu podle zvláštního zákona.4d)

§ 57c
Náhrada za ztrátu na platu

(1) Po skončení pracovního poměru příslušníka náleží tomuto příslušníkovi náhrada za ztrátu na platu (dále jen "náhrada"), jestliže u něho dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů, je starší 45 let a jeho pracovní poměr k zaměstnavatelům v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky trval po dobu nejméně 8 let.

(2) Náhrada náleží příslušníkovi ode dne skončení pracovního poměru

a)   po dobu 5 let, jestliže jeho pracovní poměr skončil po dosažení věku 45 let, nebo
b)   do dosažení důchodového věku,4e) jestliže jeho pracovní poměr skončil po dosažení věku 55 let,

nepobírá-li starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod (dále jen "oprávněný"); nárok na náhradu zaniká dnem předcházejícím dni přiznání tohoto důchodu.

(3) K vyplacení náhrady je třeba žádosti oprávněného podané zaměstnavateli, k němuž byl naposledy v pracovním poměru příslušníka. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, místo narození a rodné číslo oprávněného, údaje a doklady potřebné pro doložení nároku na náhradu, její výplatu a stanovení její výše.

(4) Náhrada se vyplácí v takové výši, aby se spolu s příjmy oprávněného dosaženými ze závislé činnosti, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti4f) nebo s hmotným zabezpečením uchazečů o zaměstnání4g) a s připočtením případné náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti4h) poskytovanými oprávněnému rovnala průměrnému výdělku oprávněného před skončením pracovního poměru příslušníka.

(5) Při stanovení výše náhrady se nepřihlíží ke skutečnosti, že oprávněný má sjednánu nebo povolenu kratší pracovní dobu (dobu služby), než je stanovená týdenní pracovní doba (doba služby).4i)

(6) Oprávněnému, který má příjmy ze závislé činnosti, se náhrada vyplácí jako měsíční záloha, jejíž výši určí zaměstnavatel (odstavec 3) na základě potvrzení o průměrném měsíčním výdělku oprávněného. Zálohově vyplacené částky náhrady se zúčtují zpravidla po uplynutí kalendářního roku. Oprávněnému, který má kromě příjmů ze závislé činnosti i příjem z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti, se zálohově vyplacené částky náhrady zúčtují za zdaňovací období po předložení daňového přiznání.4j) Přeplatek náhrady je oprávněný povinen vrátit.

(7) Oprávněnému, který má pouze příjem z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti, se záloha na náhradu nevyplácí. Náhrada se vyplatí jednorázově, vždy za zdaňovací období po předložení daňového přiznání.

(8) Náhradu vyplácí zaměstnavatel (odstavec 3). Pro výplatu náhrady platí přiměřeně ustanovení o výplatě platu podle zvláštního zákona.4k)

(9) Oprávněný je povinen ohlásit zaměstnavateli (odstavec 3) změny údajů uvedených v žádosti a předkládat doklady potřebné pro výplatu náhrady a stanovení její výše do 8 dnů ode dne, kdy ke změně nebo ke skutečnosti, kterou je třeba doložit, došlo.

____________________

4a)   § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.
4b)   Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
4c)   § 24 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.
4d)   § 17 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č.  40/1994 Sb.
4e)   Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
4f)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4g)   Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
4h)   § 195 zákoníku práce, ve znění zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 188/1988  Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.
4i)   Např. § 83 a 86 zákoníku práce, ve znění zákona č. 153/1969 Sb., zákona č.  20/1975 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb., § 40 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
4j)   Zákon č. 586/1992 Sb.
4k)   Zákon č. 143/1992 Sb.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.

E-shop

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Karel Svoboda - Wolters Kluwer, a. s.

V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.