Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 35/1998 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1998, částka 17, ze dne 11. 3. 1998

35

VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu

ze dne 9. února 1998

o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Rozsah platnosti

Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen "bezpečnost práce a provozu") důlní dráhy hnědouhelného lomu.

§ 2
Výklad některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a)   drážní vozidlo dopravní prostředek závislý při svém pohybu na stanovené součásti dráhy (koleji, troleji, lanu apod.),
b)   důlní dráhu dráha s kolejovou tratí určená k pohybu drážních vozidel o rozchodu 1435 mm a 900 mm se stálými kolejemi a zařízením nebo pohyblivými kolejemi a zařízením v hnědouhelném lomu a jeho úpravně,
c)   hnací drážní vozidlo drážní vozidlo schopné vyvíjet tažnou, případně brzdicí sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel,
d)   vlak sestavená a svěšená skupina drážních vozidel tvořená alespoň jedním hnacím a jedním taženým nebo sunutým drážním vozidlem nebo samostatné hnací drážní vozidlo nebo speciální vozidlo1) nebo svěšená nejméně dvě hnací drážní vozidla označená stanovenými návěstmi,
e)   zábrzdnou vzdálenost dráha, na které musí vlak bezpečně zastavit při nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku tratě,
f)   zařízení všechny stálé a pohyblivé části důlní dráhy a jejich soubory potřebné pro provoz a údržbu, například koleje na skrývkových a uhelných řezech a na výsypkách, koleje, prostředky a objekty pro odstavování, prohlídky a opravy drážních vozidel a pro čištění drážních vozů, sdělovací a zabezpečovací technika a prostředky pro zásobování tratí elektrickou energií a pro udržování kolejového svršku a trakčního vedení.

§ 3
Hranice mezi drahami

Hranice mezi důlní dráhou a dráhou železniční, které jsou vzájemně propojeny tak, že umožňují plynulý přechod drážních vozidel z jedné dráhy na druhou, se stanoví dohodou jejich provozovatelů a označí se mezníkem.

§ 4
Provozní dokumentace

(1) Před započetím prací nebo činností podle této vyhlášky musí být vypracována příslušná provozní dokumentace, a to pravidla technického provozu důlní dráhy, dopravní (provozní) řád2) a případně technologický postup. Za provozní dokumentaci se považují též pravidla vydaná zaměstnavatelem, například předpisy pro obsluhu zabezpečovacích zařízení, předpisy pro železniční přejezdy a přechody na důlní dráze, dopravní předpisy pro důlní dráhu, předpisy pro traťové hospodářství důlní dráhy, návěstní předpisy pro důlní dráhu a pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na důlní dráze.

(2) Pravidla technického provozu důlní dráhy stanoví zejména

a)   požadavky na provedení důlní dráhy a zařízení,
b)   požadavky na drážní vozidla, jejich vybavení,
c)   organizaci dopravního provozu,
d)   odpovědnost zaměstnanců za provoz a údržbu důlní dráhy a zařízení,
e)   zábrzdnou vzdálenost.

Součástí pravidel technického provozu důlní dráhy jsou i tabulky traťových poměrů.

(3) Technologický postup stanoví zejména

a)   rozsah pracoviště s vymezením odpovědnosti,
b)   organizaci práce,
c)   postup a návaznost jednotlivých operací,
d)   vymezení podmínek vzájemné součinnosti s jinými pracovními skupinami,
e)   způsob zajištění pracoviště,
f)   způsob odstavení a zajištění drážních vozidel,
g)   osobní ochranné pracovní prostředky,
h)   bezpečnostní opatření při práci v blízkosti trolejového vedení,
ch)   další opatření podle podmínek pracoviště.

(4) Provozní dokumentace se uchovává nejméně jeden rok od ukončení prací nebo činností, pro které byla vypracována.

ČÁST DRUHÁ
DŮLNÍ DRÁHA A ZAŘÍZENÍ

§ 5
Zařízení a materiály důlní dráhy,drážní vozidla

(1) Důlní dráha, drážní vozidla, stroje, zařízení, přístroje, pomůcky a materiály (kolejnice, pražce apod.) se smí používat, jen pokud svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a provozu, nezhoršují pracovní prostředí nad dovolené hodnoty a odpovídají požadavkům zvláštních předpisů3) a bezpečnostním požadavkům na obsluhu a údržbu.

(2) Zařízení smí uvádět do chodu nebo používat jen zaměstnanci určení k jeho obsluze.

(3) Zařízení a materiály důlní dráhy musí být kontrolovány ve lhůtách určených provozovatelem, pokud lhůty nejsou stanoveny výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem.

(4) Na důlní dráze se mohou používat pouze schválené typy drážních vozidel.4)

§ 6
Křížení důlní dráhy

(1) Křížení důlní dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí (přejezd) musí být označeno a zabezpečeno podle zvláštního předpisu.5) Označení a zabezpečení přejezdu stanoví provozní dokumentace.

(2) Na přejezdu má důlní doprava přednost před provozem na pozemní komunikaci.

§ 7
Návěstidla a návěsti

(1) Návěstidla a návěsti tvoří jednotný systém viditelných návěstí ve stanoveném provedení, tvaru a barvě a zvukových slyšitelných návěstí ve stanoveném provedení (dále jen "návěstní soustava"). Návěstní soustava musí umožňovat snadné, rychlé a jednoznačné vyjádření a vnímání návěstí a zajišťovat bezpečné provozování důlní dráhy.

(2) Při provozu důlní dráhy se smí používat jen návěstní soustava v předepsaném tvaru, velikosti, barvě nebo počtu zvuků. Základní návěsti návěstní soustavy jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky.

(3) Při provozu důlní dráhy mohou být používány další návěsti, které nejsou upraveny touto vyhláškou. Jejich provedení, význam a použití musí být na důlní dráze, pro kterou bylo vydáno povolení provozovatelem, jednotné a nesmí být zaměnitelné s návěstmi podle této vyhlášky.

(4) Návěsti se dávají návěstní pomůckou, například návěstním praporkem, svítilnou, návěstní tabulí, případně rukou (ruční viditelné návěsti) nebo zvukem (zvukové návěsti) nebo prostřednictvím návěstních znaků mechanických nebo světelných návěstidel a neproměnných návěstidel (viditelné návěsti) nebo slovním pokynem.

(5) Návěstní soustava používá při návěstění červené, žluté, zelené a bílé barvy světel nebo návěstních nátěrů a dále návěstní nátěry barvy černé, modré, zelené. Základní význam barvy návěstního světla je:

a)   červená - návěst "Stůj",
b)   žlutá - návěst "Výstraha",
c)   zelená - návěst "Volno",
d)   bílá - návěst "Posun dovolen".

(6) Zhaslé světlo návěstidla, které není označeno jako neplatné, a pochybný či nezřetelný návěstní znak znamená vždy návěst závažnějšího charakteru nebo návěst zakazující, pokud není pokynem provozovatele důlní dráhy stanoveno jinak.

(7) Každý vlak musí být označen návěstími "Začátek vlaku" a "Konec vlaku".

(8) Hnací drážní vozidlo při posunu musí být za snížené viditelnosti označeno vpředu bílým světlem a vzadu červeným světlem.

(9) Drážní vozidlo jedoucí jako posun mezi místy na důlní dráze, které slouží k řízení jízd vlaků a posunům (dopravny), musí být označeno jako vlak.

(10) Neplatnost návěstidla se označí způsobem stanoveným provozní dokumentací.

§ 8
Viditelnost návěstidel a návěstí

(1) Návěsti hlavních návěstidel musí být ze stanoviště strojvedoucího nebo řidiče jak za dne, tak za snížené viditelnosti dobře viditelná na vzdálenost, kterou projede vlak největší stanovenou rychlostí za 12 sekund zvětšenou o délku zábrzdné vzdálenosti.

(2) Nelze-li takto určené viditelnosti dosáhnout, musí se před hlavním návěstidlem na zábrzdnou vzdálenost postavit předvěst.

§ 9
Práce v kolejišti

(1) Pracuje-li v kolejišti skupina dvou a více zaměstnanců, musí být technickým dozorem určen vedoucí práce (předák). Odbornou způsobilost vedoucího práce stanoví zvláštní předpis.6)

(2) V kolejišti za provozu smí pracovat skupina nejméně dvou zaměstnanců. Samotný zaměstnanec smí v kolejišti za provozu vykonávat jen takovou kontrolní činnost nebo úkony související s prohlídkou zařízení a výkonem práce, která mu umožní sledovat provoz na koleji v obou směrech.

(3) Za tmy a snížené viditelnosti lze práce v kolejišti provádět jen při výluce a při zajištění koleje proti vjezdu vozidel.

§ 10
Brzdění vlaku

(1) Brzdicí účinek při brzdění vlaku musí zajistit bezpečné zastavení vlaku na zábrzdnou vzdálenost.

(2) Zábrzdná vzdálenost se stanovuje jednotně podle technických parametrů tratě a uvádí se v tabulkách traťových poměrů. Zábrzdné vzdálenosti nesmí být menší než

a)   150 m pro tratě s rychlostí 30 km . h-1 a nižší,
b)   400 m pro tratě s rychlostí vyšší než 30 km . h-1.

§ 11
Doprava osob

Doprava osob na důlní dráze je zakázána. Za dopravu osob se nepovažuje spolujízda v kabinách hnacích drážních vozidel a speciálních hnacích vozidel.

ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 12
Přechodné ustanovení

Důlní dráha a zařízení uvedené do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky mohou být používány, vyhovují-li požadavkům právních předpisů platných v době jejich uvedení do provozu.

§ 13
Výjimky

Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytnou dobu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně osob nebo při likvidaci závažné provozní nehody (havárie), pokud jsou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.

Předseda:
doc. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.


1)   § 1 písm. h) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb.
2)   § 159 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
4)   § 43 a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
5)   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
6)   § 17 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb.
   Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb.

E-shop

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Základní práva. Svazek druhý - Svoboda

Základní práva. Svazek druhý - Svoboda

Pavel Molek - Wolters Kluwer, a. s.

Cena: 895 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.