Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 15/1998 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 1998, částka 5, ze dne 6. 2. 1998

15

ZÁKON

ze dne 13. ledna 1998

o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY

HLAVA I
POSTAVENÍ, PŮSOBNOST A PRAVOMOCEKOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY

Díl 1
Úvodní ustanovení

§ 1
Účel zákona

Účelem tohoto zákona je upravit zřízení, postavení, působnost, pravomoce a organizační strukturu Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") a stanovit práva a povinnosti subjektů působících na kapitálovém trhu.

§ 2
Postavení Komise

(1) Zřizuje se Komise jako správní úřad pro oblast kapitálového trhu.

(2) Posláním Komise je svou činností přispívat k rozvoji a ochraně kapitálového trhu v rámci působnosti svěřené jí tímto zákonem.

(3) Komise má své sídlo v Praze.

§ 3
Působnost Komise

(1) Komise

a)   vykonává státní dozor v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony,1)
b)   rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní zákony,1)
c)   kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících státnímu dozoru Komise stanovených tímto zákonem a zvláštními zákony,1)
d)   kontroluje plnění povinností osob vyplývajících ze zákazu využívat důvěrné informace,2) oznamuje podezření ze spáchání trestného činu zneužívání důvěrných informací v obchodním styku,
e)   vede seznamy podle § 13,
f)   vydává Věstník Komise pro cenné papíry (dále jen "Věstník Komise"),
g)   spolupracuje s jinými správními úřady a institucemi.

(2) Komise dále

a)   informuje veřejnost a účastníky kapitálového trhu zejména o poskytovatelích služeb na kapitálovém trhu, investičních instrumentech a operacích uskutečněných na kapitálovém trhu v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem a zvláštními zákony,
b)   v rozsahu své působnosti spolupracuje s mezinárodními organizacemi,
c)   podporuje vzdělávání a osvětu v oblasti kapitálového trhu,
d)   vykonává další činnosti k naplnění svého postavení a působnosti.

§ 4
Vztah k vládě a Parlamentu

(1) Komise zpracovává a předkládá vládě a Poslanecké sněmovně zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu jedenkrát ročně a dvakrát ročně podává informaci o své činnosti a hospodaření rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

(2) Komise na vyžádání Poslanecké sněmovny nebo Senátu a jejich orgánů zpracuje v dohodnutém termínu stanovisko k návrhům právních předpisů majících vztah ke kapitálovému trhu.

§ 5
Základní pojmy

(1) Investičním instrumentem se rozumí:

a)   veřejně obchodovatelný cenný papír,
b)   jiný cenný papír, pokud je vydáván podle zvláštního zákona,3)
c)   jiný cenný papír vydávaný k uplatnění práv spojených s veřejně obchodovatelným cenným papírem,
d)   deriváty,4)
e)   penězi ocenitelné právo spojené s veřejně obchodovatelným cenným papírem, které je samostatně převoditelné.

(2) Institucionálním investorem se rozumí banka provádějící obchody na vlastní účet s investičními instrumenty na kapitálovém trhu, investiční společnost, investiční fond, penzijní fond a pojišťovna.

(3) Poskytovatelem služeb na kapitálovém trhu se rozumí obchodník s cennými papíry, institucionální investor, depozitář, organizátor veřejného trhu, osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, provozovatel tiskárny veřejně obchodovatelných cenných papírů, Středisko cenných papírů, právnická osoba, která vede část evidence Střediska cenných papírů podle zvláštního5) zákona, Česká národní banka v rozsahu vedení evidence dluhopisů podle zvláštního zákona.6)

(4) Účastníkem kapitálového trhu se rozumí poskytovatel služeb na kapitálovém trhu, emitent cenných papírů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), osoby zavázané z těchto cenných papírů, majitel cenných papírů, emitent a majitel jiného investičního instrumentu.

§ 6
Řízení před Komisí

(1) V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle obecných právních předpisů,7) pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona nebo zvláštních zákonů nestanoví jinak.

(2) O rozkladu proti rozhodnutí Komise rozhoduje Prezidium Komise pro cenné papíry (dále jen "prezidium Komise"). Komise je oprávněna provádět výkon svých rozhodnutí.

Díl 2
Státní dozor

§ 7
Předmět státního dozoru

(1) Komise vykonává státní dozor podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů.1)

(2) Státnímu dozoru Komise podléhají

a)   plnění povinností stanovených tímto zákonem fyzickým nebo právnickým osobám,
b)   plnění povinností stanovených zvláštními zákony,1),8),9) pokud tak stanoví tento zákon,
c)   plnění povinností a podmínek stanovených v pravomocných rozhodnutích Komise.

§ 8
Kontrolní oprávnění

(1) Při výkonu státního dozoru ve formě kontroly se vztahy mezi Komisí a osobami podléhajícími státnímu dozoru řídí částí třetí zákona o státní kontrole,10) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Osoby podléhající státnímu dozoru jsou povinny v souvislosti s výkonem kontroly poskytnout Komisi potřebnou součinnost.

(3) Odepření vyžádaných informací a listin či prodlení při jejich předání nebo odepření vstupu do prostorů či prodlení při umožnění vstupu zakládá právo Komise přijmout vůči osobě podléhající státnímu dozoru podle § 7 opatření k nápravě nebo sankce podle tohoto zákona.

(4) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může Komise ve vztahu k osobám podléhajícím státnímu dozoru podle § 7 zahájit kontrolu i tím, že při oznámení o zahájení kontroly současně provede první úkon kontroly. Při doručování oznámení o zahájení kontroly lze postupovat obdobně podle § 10 odst. 2 a 3.

(5) Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu Komise provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas Komise, je Komise oprávněna kontrolovat v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti.

§ 9
Opatření k nápravě a sankce

(1) Zjistí-li Komise při výkonu státního dozoru porušení právních povinností osobami podléhajícími státnímu dozoru spočívající v tom, že porušují nebo porušily své povinnosti vymezené v § 7, je oprávněna uložit opatření k nápravě nebo sankce podle zvláštních zákonů1) a ve vymezených případech i podle tohoto zákona.

(2) V případě, že Komise vykonává státní dozor podle tohoto zákona, je oprávněna přijmout tato opatření k nápravě:

a)   uložit kontrolované osobě, aby zjednala nápravu ve lhůtě stanovené v opatření a ve stanovené lhůtě podala zprávu o přijatých opatřeních,
b)   určit, jakým způsobem je osoba podléhající státnímu dozoru povinna nedostatek odstranit.

(3) V případě, že Komise vykonává státní dozor podle tohoto zákona, je oprávněna uložit sankci ve formě pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona až do výše 100 miliónů Kč. Při stanovení výše pokuty postupuje Komise podle § 10 odst. 4.

(4) Uložením opatření k nápravě a pokuty podle tohoto zákona není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů.

(5) Jestliže Komise zjistí, že osoba uvedená v § 8 odst. 5 prováděla nebo provádí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas Komise, bez tohoto povolení nebo souhlasu, je oprávněna jí uložit pokutu a zakázat další provádění této činnosti. Při stanovení výše pokuty se použije ustanovení odstavce 3.

(6) Ustanovením odstavce 5 nejsou dotčena příslušná ustanovení zvláštních zákonů1) upravujících oprávnění Komise ukládat opatření k nápravě a sankce osobám, které bez jejího povolení nebo souhlasu provádějí činnost, ke které je třeba toto povolení nebo souhlas.

§ 10
Řízení ve věcech opatření k nápravě a sankce

(1) Správní řízení, v němž se ukládají opatření k nápravě a sankce podle tohoto zákona, lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se Komise dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy povinnost, za niž jsou ukládány, byla naposledy porušena.

(2) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob, lze řízení, v němž Komise ukládá opatření k nápravě a sankce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, zahájit i doručením rozhodnutí Komise o předběžném opatření.

(3) Komise je oprávněna zahájit správní řízení i doručením veřejnou vyhláškou, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek podle odstavce 2 a pokud se nepodařilo rozhodnutí doručit a okolnosti dále nasvědčují tomu, že dotčená osoba se bude vyhýbat doručení rozhodnutí, a prodlení ve vzniku právních účinků doručení by mohlo podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci opatření k nápravě nebo sankce. Rozhodnutí Komise je v tomto případě doručeno okamžikem vyvěšení vyhlášky na úřední desce Komise.

(4) Při ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona vychází Komise zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání. Při rozhodování o výběru opatření k nápravě nebo sankce podle tohoto zákona je Komise povinna přihlížet také k povaze podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, kterou vykonává osoba, jíž se opatření k nápravě nebo sankce ukládá, a vycházet z přiměřenosti při ukládání pokuty vzhledem k majetkovým poměrům osoby.

(5) Rozklad podaný proti rozhodnutí Komise o odejmutí povolení podle zvláštních zákonů nemá odkladný účinek.

(6) Při vybírání a vymáhání pokut uložených podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů postupuje Komise podle části šesté zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11
Předběžné opatření

(1) Kromě případů, kdy lze uložit předběžné opatření podle obecných předpisů o správním řízení, je Komise oprávněna při výkonu státního dozoru podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů uložit předběžné opatření také tehdy, jestliže to je třeba k zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů osob, které nejsou účastníky správního řízení, nebo jestliže by byl výkon konečného rozhodnutí zmařen či vážně ohrožen. Takové předběžné opatření může spočívat v nařízení Komise směřujícím k uložení povinnosti

a)   osobě, která vede pro účastníka správního řízení účet cenných papírů, aby neprováděla jakékoliv úkony směřující k převodu cenných papírů z účtu účastníka řízení na účet jiné osoby ani registraci zástavního práva; tuto povinnost může Komise uložit uvedené osobě i ve vztahu k jí vedenému účtu cenných papírů jiné osoby, na který byly účastníkem správního řízení převedeny cenné papíry z jejího účtu,
b)   osobě, která má listinné cenné papíry účastníka správního řízení v úschově nebo správě, aby neprováděla jakékoliv úkony směřující k převodu cenných papírů na jinou osobu,
c)   bance, která vede pro účastníka správního řízení peněžní účet, aby neprováděla jakékoliv úkony směřující k převodu finančních prostředků z účtu účastníka správního řízení na peněžní účet jiné osoby; tuto povinnost může Komise uložit peněžnímu ústavu i ve vztahu k jí vedenému účtu jiné osoby, na který byly účastníkem správního řízení převedeny finanční prostředky z jejího účtu.

(2) Rozhodnutí o předběžném opatření uvedeném v odstavci 1 se doručuje účastníkovi řízení a dalším osobám, kterým jsou tímto rozhodnutím ukládány povinnosti, a je účinné do dne rozhodnutí soudu. Rozklad proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá odkladný účinek. Nepominou-li důvody k jeho uložení, podá Komise nejpozději do tří dnů ode dne rozhodnutí o předběžném opatření návrh na nařízení předběžného opatření soudu. Soud o tomto návrhu rozhodne do pěti dnů od jeho podání. Tato lhůta může být prodloužena pouze v případě, že soud v této lhůtě neobdržel důkazy potřebné pro rozhodnutí a tyto důkazy si vyžádal. V tomto případě soud rozhodne následující den poté, co důkazy obdrží, nebo následující den poté, co uplynula lhůta k jejich předložení.

§ 12
Státní dozor Komise ve zvláštních případech

(1) Státnímu dozoru Komise podléhá činnost bank v rozsahu, v němž

a)   vykonávají činnost obchodníka s cennými papíry,
b)   vykonávají činnost podle § 70a zákona o cenných papírech,
c)   vykonávají činnost depozitáře investičních společností, investičních fondů a penzijních fondů,
d)   vykonávají činnost spočívající ve vydávání investičních instrumentů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b).

(2) Státnímu dozoru Komise podléhá činnost penzijních fondů a pojišťoven v rozsahu jejich povinností při investování do investičních instrumentů a obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet.

(3) Komise je oprávněna uplatňovat ve vztahu k činnosti obchodníka s cennými papíry, kterou provádí banka, pravomoce státního dozoru ve stejném rozsahu, v jakém může tyto pravomoce uplatňovat ve vztahu k činnosti obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami. Ve vztahu k činnosti depozitáře, kterou provádí banka, je Komise oprávněna uplatňovat pravomoce státního dozoru jak podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, tak i podle tohoto zákona. Ve vztahu k činnosti banky spočívající ve vydávání investičních instrumentů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b) je Komise oprávněna uplatňovat pravomoce státního dozoru jak podle zákona o dluhopisech a zákona o cenných papírech, tak i podle tohoto zákona.

(4) Při uplatňování pravomocí vůči bankám podle odstavců 1 a 3 je Komise povinna postupovat tak, aby nebyly narušeny pravomoce orgánu bankovního dohledu podle zákona o České národní bance. Totéž platí i ve vztahu k Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") při jeho výkonu státního dozoru podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a podle zákona o pojišťovnictví.

Díl 3
Vedení seznamů
Vedení seznamů a dokumentace a jejich uveřejňování

§ 13

(1) Komise vede seznamy

a)   obchodníků s cennými papíry,11)
b)   makléřů,12)
c)   organizátorů mimoburzovního trhu,13)
d)   osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry,14)
e)   tiskáren, které jsou oprávněny k tisku veřejně obchodovatelných cenných papírů,15)
f)   investičních společností, podílových a investičních fondů,16)
g)   nucených správců a likvidátorů investičních společností a investičních fondů,17)
h)   depozitářů investičních společností, investičních fondů a penzijních fondů,18)
i)   penzijních fondů,19)
j)   pojišťoven,20)
k)   právnických osob podle § 70a odst. 1 zákona o cenných papírech.

(2) Seznamy uveřejňuje Komise nejméně jednou v průběhu každého kalendářního čtvrtletí ve Věstníku Komise a zabezpečuje, aby na místě, které určí ve Věstníku Komise, byly veřejně přístupné k nahlédnutí.

Díl 4
Věstník Komise

§ 14

(1) Komise vydává Věstník Komise.

(2) Komise uveřejňuje ve Věstníku Komise zejména:

a)   seznamy podle § 13 odst. 1 písm. a) ve lhůtách podle § 13 odst. 2,
b)   pravomocná rozhodnutí Komise, s výjimkou těch, která obsahují skutečnosti, na které se vztahuje zvláštní zákon,21)
c)   stanoviska Komise,
d)   jiná sdělení nebo oznámení důležitá pro kapitálový trh.

(3) Komise ve Věstníku Komise určí místo, na kterém budou veřejně přístupné k nahlédnutí

a)   schválené prospekty veřejně obchodovatelných cenných papírů včetně statutů investičních a podílových fondů, statutů penzijních fondů a pojišťoven a emisních podmínek dluhopisů,
b)   informace o hospodaření emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů podle zvláštního zákona.13),16),17),22)

Díl 5
Oznámení o uzavřených obchodech s investičními instrumenty

§ 15

(1) Obchodník s cennými papíry nebo institucionální investor, který uzavřel mimo veřejný trh obchod s investičními instrumenty na svůj nebo cizí účet, je povinen podat o tomto obchodu Komisi hlášení.

(2) O obchodech vymezených v odstavci 1, které byly uzavřeny na veřejném trhu, podává Komisi hlášení příslušný organizátor veřejného trhu.

(3) Ministerstvo právním předpisem stanoví, na jaké obchody s investičními instrumenty a od jakého objemu se povinnost podle odstavce 1 vztahuje, a dále stanoví, v jaké lhůtě se podávají hlášení, obsahové náležitosti hlášení a podrobnosti týkající se jeho rozsahu, struktury, způsobu a formy.

(4) Komise je oprávněna uveřejňovat údaje z hlášení, musí však při této činnosti dbát na utajení konkrétních účastníků obchodů ve vazbě na konkrétní obchod. Tímto však není dotčeno právo Komise uveřejňovat údaje o účastnících kapitálového trhu v souvislosti s pravomocnými rozhodnutími Komise o uložení opatření k nápravě nebo sankce.

(5) Není-li splněna povinnost uvedená v odstavci1, rozhodne Komise o opatření a sankci podle § 9.

Díl 6
Spolupráce s jinými institucemi a správními úřady

§ 16

(1) Komise, Česká národní banka a ministerstvo

a)   si navzájem poskytují všechny informace a zjištění, které mohou být významné pro výkon jejich působností, pokud zvláštní zákon nestanoví, že určité informace nelze poskytovat, nebo jen za splnění určitých podmínek,23)
b)   koordinují činnost vykonávanou v rámci jejich vymezené působnosti, zejména ve vztahu k osobám, které podléhají současně výkonu dozoru nebo dohledu Komise, ministerstva nebo České národní banky,
c)   navzájem se předem informují o zahájení řízení a jeho průběhu, jehož předmětem je udělení opatření k nápravě a sankcí, které mají být uloženy v rámci jejich působnosti při výkonu státního dozoru nebo dohledu a které mohou mít význam pro druhou stranu z hlediska výkonu její působnosti. O přijetí opatření k nápravě a sankcí se tyto orgány okamžitě informují.

(2) Česká národní banka a ministerstvo zasílají Komisi kopii nebo opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o uložení opatření k nápravě nebo sankce ve vztahu k činnosti osob, které podléhají rovněž státnímu dozoru Komise, a to bez zbytečného prodlení ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Komise v téže lhůtě zasílá České národní bance nebo ministerstvu kopii nebo opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o uložení opatření k nápravě nebo sankce ve vztahu k činnosti osob, které podléhají rovněž státnímu dozoru ministerstva nebo dohledu České národní banky.

§ 17
Spolupráce s Českou národní bankou

(1) V případě, že se Česká národní banka ve své činnosti dozví o obchodech s investičními instrumenty, které mohou mít význam pro Komisi při plnění jejích úkolů při výkonu státního dozoru, informuje o nich neprodleně Komisi, pokud zvláštní zákon nestanoví, že určité informace nelze poskytovat, nebo jen za splnění určitých podmínek.23) Pokud Komise požádá Českou národní banku o provedení kontroly peněžních transakcí spojených s těmito obchody, je Česká národní banka povinna kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu Komisi.

(2) V případě, že se Komise ve své činnosti dozví o obchodech s investičními instrumenty, které mohou mít význam pro Českou národní banku při plnění jejích úkolů při výkonu bankovního dohledu, informuje o nich neprodleně Českou národní banku. Pokud Česká národní banka požádá Komisi o provedení kontroly obchodů s investičními instrumenty, je Komise povinna kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu České národní bance.

§ 18
Spolupráce s ministerstvem

(1) Komise

a)   sleduje soustavně působení zákonů a jiných právních předpisů v oblasti kapitálového trhu a informuje ministerstvo o potřebě přijetí zákonných úprav v oblasti kapitálového trhu,
b)   podává návrhy pro vypracování právních předpisů upravujících činnost Komise podle tohoto zákona a zvláštních zákonů,1)
c)   podává nejméně čtvrtletně zprávu ministerstvu o situaci na kapitálovém trhu a o opatřeních, která přijala.

(2) V případě, že se ministerstvo ve své činnosti dozví o obchodech s investičními instrumenty, které mohou mít význam pro Komisi při plnění jejích úkolů při výkonu státního dozoru, informuje o nich neprodleně Komisi. Pokud Komise požádá ministerstvo o provedení kontroly těchto obchodů, je ministerstvo povinno kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu Komisi.

(3) V případě, že se Komise ve své činnosti dozví o obchodech s investičními instrumenty, které mohou mít význam pro ministerstvo při plnění jeho úkolů při výkonu dozoru, informuje o nich neprodleně ministerstvo. Pokud ministerstvo požádá Komisi o provedení kontroly těchto obchodů, je Komise povinna kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu ministerstvu.

(4) Komise je povinna předávat zvláštní organizační složce ministerstva údaje o neobvyklých obchodech v rozsahu a za podmínek uvedených ve zvláštním zákonu.24)

§ 19
Spolupráce s Komorou auditorů České republiky

Komise spolupracuje s Komorou auditorů České republiky, zejména při zavádění mezinárodně uznávaných auditorských postupů ve vztahu k poskytovatelům služeb na kapitálovém trhu a emitentům a usměrňování činnosti auditorů při aplikaci těchto postupů.

§ 20
Mezinárodní spolupráce

(1) V rámci spolupráce s příslušnými správními úřady a institucemi jiných států působícími v oblasti dozoru nad kapitálovým trhem je Komise oprávněna poskytovat těmto správním úřadům a institucím informace o účastnících kapitálového trhu, které si tyto úřady a instituce vyžádají pro účely správního nebo soudního řízení v souvislosti s výkonem dozoru nad kapitálovým trhem.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 je Komise oprávněna poskytnout pouze za předpokladu, že je zajištěna vzájemnost a dožadující strana zajistí, aby poskytnuté informace byly použity pouze k tomu účelu, který Komise určí při jejich předání.

(3) Osobní údaje účastníků kapitálového trhu mohou být poskytnuty pouze za předpokladu, že je zajištěna vzájemnost a že jejich předání není v rozporu s právním řádem České republiky.

(4) Oprávnění podle odstavců 1, 2 a 3 Komise nevyužije a poskytnutí informací vždy odmítne, pokud se toto oprávnění dostane do rozporu s mezinárodní smlouvou či úmluvou, kterou je Česká republika vázána.

HLAVA II
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMISE

§ 21
Orgány Komise

(1) Orgány Komise jsou prezidium Komise a předseda Komise. Prezidium Komise se skládá z předsedy Komise a čtyř členů. Předsedu Komise a členy prezidia Komise jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky.

(2) Prezidium Komise, které stojí v čele Komise, schvaluje zejména:

a)   plán činnosti Komise a jeho změny,
b)   návrh rozpočtu a závěrečného účtu Komise,
c)   návrhy pro vypracování právních předpisů podle § 18 odst. 1 písm. b),
d)   organizační řád Komise a jednací řád prezidia Komise včetně jejich změn,
e)   pravidla profesionální etiky pro předsedu Komise, členy prezidia Komise a zaměstnance Komise,
f)   zprávy pro vládu a Poslaneckou sněmovnu,
g)   podněty vládě.

(3) Prezidium Komise rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí prezidia Komise je přijato, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů prezidia Komise.

(4) Prezidium Komise přijme do dvou měsíců ode dne jmenování nadpolovičního počtu členů prezidia Komise svůj jednací řád, který upraví veškeré náležitosti jeho jednání, a to včetně řádného svolávání prezidia Komise.

§ 22
Předseda Komise

(1) V čele prezidia Komise stojí předseda Komise, který řídí jeho činnost a jedná jeho jménem a podepisuje rozhodnutí Komise. Předseda Komise schvaluje organizační a spisový řád Komise.

(2) Vyžádá-li si vláda, Poslanecká sněmovna, Senát nebo jejich orgány přítomnost předsedy Komise na jednání, je povinen se jejich jednání zúčastnit.

(3) Nevykonává-li předseda Komise svoji funkci, vykonává funkci jím určený člen prezidia Komise.

(4) Předseda Komise může v rozsahu stanoveném organizačním řádem Komise zplnomocnit jím určeného člena prezidia Komise ke svému zastupování.

§ 23
Podmínky pro výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia Komise

(1) Předsedou Komise a členem prezidia Komise může být jmenován občan České republiky, který

a)   je plně způsobilý k právním úkonům,
b)   je bezúhonný a jeho odborné znalosti a zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svoji funkci řádně zastávat.

(2) Bezúhonnou je pro účely tohoto zákona fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo úmyslný trestný čin.

(3) Funkční období předsedy Komise a člena prezidia Komise je pět let. Předseda Komise a člen prezidia Komise může být do funkce jmenován pouze dvě po sobě jdoucí funkční období. V případě prvních členů prezidia Komise bude jeden člen jmenován na jeden rok, druhý na dva roky, třetí na tři roky, čtvrtý na čtyři roky, přičemž délku prvního funkčního období jednotlivých členů prezidia Komise stanoví v návrhu na jmenování prezidentu republiky vláda.

(4) S funkcí předsedy Komise a člena prezidia Komise je neslučitelná funkce poslance nebo senátora, soudce, státního zástupce, jakákoliv funkce ve veřejné správě, funkce člena orgánů územní samosprávy.

(5) Předseda Komise a členové prezidia Komise nesmějí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou literární, umělecké nebo pedagogické činnosti a správy vlastního majetku. Předseda Komise a členové prezidia Komise nesmějí zastávat ani neplacené funkce ve statutárních a jiných orgánech žádné obchodní společnosti, státního podniku, státní organizace nebo družstva. Dále se nesmějí podílet po dobu výkonu funkce předsedy Komise nebo člena prezidia Komise přímo nebo zprostředkovaně na podnikání osob podléhajících státnímu dozoru Komise. Investiční instrumenty, které získali před jmenováním do funkce předsedy Komise nebo člena prezidia Komise nebo v souladu s tímto zákonem v průběhu výkonu funkce, jsou povinni svěřit do správy třetí osoby, které nesmějí udělovat pokyny k nakládání s nimi.

(6) Výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia Komise končí

a)   uplynutím funkčního období,
b)   odvoláním prezidentem republiky z důvodů uvedených v odstavci 7,
c)   doručením rezignace prezidentu republiky,
d)   právní mocí rozsudku, jímž je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům,
e)   právní mocí rozsudku, jímž byl odsouzen pro trestný čin,
f)   právní mocí rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek,
g)   nevykonává-li z jakýchkoli důvodů svou funkci po dobu delší než šest měsíců,
h)   úmrtím.

(7) Prezident republiky odvolá předsedu Komise a člena prezidia Komise, porušil-li ustanovení tohoto zákona nebo se dopustil takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost.

(8) Předseda Komise a členové prezidia Komise vykonávají státní dozor nad kapitálovým trhem. Oprávnění k této činnosti prokazují průkazem státního dozoru nad kapitálovým trhem.

§ 24
Zaměstnanci Komise

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na zaměstnance Komise ustanovení zákoníku práce.

(2) Zaměstnanci Komise vykonávající státní dozor v oblasti kapitálového trhu prokazují své oprávnění k této činnosti průkazem státního dozoru nad kapitálovým trhem.

§ 25
Platy, požitky a náhrady

(1) Na předsedu Komise a členy prezidia Komise se vztahují ustanovení zákoníku práce, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Předseda komise má nárok na plat, další plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona.25)

(3) Členové prezidia Komise mají nárok na plat, další plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona.25) Platové poměry zaměstnanců Komise vykonávajících státní dozor stanoví zvláštní zákon. Do doby přijetí tohoto zákona se platové poměry zaměstnanců Komise řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců orgánů státní správy.26)

§ 26
Povinnost mlčenlivosti

(1) Předseda Komise, členové prezidia Komise a zaměstnanci Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve věcech, o kterých se dozvěděli při své činnosti v rámci výkonu státního dozoru v oblasti kapitálového trhu. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo výkonu funkce. Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce, platí i pro členy poradních orgánů.

(2) Členové prezidia Komise, zaměstnanci Komise a členové poradních orgánů mohou být zproštěni povinnosti mlčenlivosti pouze z důvodu veřejného zájmu předsedou Komise. O zbavení mlčenlivosti předsedy Komise rozhoduje vláda.

(3) Předseda Komise, členové prezidia Komise ani zaměstnanci Komise nesmějí využívat informace, které získali při výkonu své funkce nebo svého zaměstnání, pro sebe ani pro jiného.

§ 27

(1) Za účelem zajištění co možná nejvyšší důvěryhodnosti Komise jsou členové prezidia Komise a zaměstnanci Komise povinni dodržovat pravidla profesionální etiky.

(2) Zaměstnanci Komise nemohou vykonávat podnikatelskou činnost, podílet se na podnikatelské činnosti jiných osob nebo zastávat funkce ve statutárních a jiných orgánech jakékoli obchodní společnosti. Toto ustanovení se nevztahuje na činnost literární, uměleckou nebo pedagogickou a správu vlastního majetku.

(3) Zaměstnanec nesmí vykonávat státní dozor ve formě kontroly v takové společnosti, v níž je osobou blízkou osobám, které mají v této společnosti postavení, jež by mohlo ovlivnit činnost zaměstnance.

HLAVA III
HOSPODAŘENÍ KOMISE

§ 28
Financování a hospodaření Komise

(1) Výdaje na činnost Komise se hradí ze státního rozpočtu České republiky.

(2) Komise má samostatnou rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu České republiky.

(3) Výši poplatků, způsob jejich stanovení a placení stanoví zvláštní zákon. Zvláštní zákon zároveň stanoví, na které subjekty se bude vztahovat povinnost platit poplatky za činnost na kapitálovém trhu.

HLAVA IV
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ

§ 29

(1) V řízení zahájeném ministerstvem podle zvláštních zákonů před 1. dubnem 1998 bude pokračováno před Komisí podle tohoto zákona.

(2) Vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem stanoví ministerstvo právním předpisem.

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 2/1969 SB.,O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 30

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 147/1970 Sb., zákona České národní rady č. 125/1973 Sb., zákona České národní rady č. 25/1976 Sb., zákona České národní rady č. 118/1983 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 152/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se za bodem 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který zní:

"9. Komise pro cenné papíry.".

2. V § 2 odst. 3 se za první větu vkládá tato věta: "Předsedu a členy Prezidia Komise pro cenné papíry jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky.".

3. V § 4 odst. 1 se za slova "finanční trh" vkládají tato slova: "s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry".

ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 591/1992 SB.,O CENNÝCH PAPÍRECH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 31

Zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 152/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 11 odst. 4 se slova "ministerstvu financí České republiky (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovy "Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise") a dále se v textu zákona výraz "ministerstvo" ve všech mluvnických pádech nahrazuje výrazem "Komise" v závislosti na příslušném mluvnickém pádu s výjimkou § 49 odst. 7, § 55 odst. 1, § 79 odst. 4, § 83 odst. 1 písm.b), § 97 odst. 1 písm. b) a § 99.

2. V § 1 odst. 4 se za písmenem "d)" spojka "a" nahrazuje čárkou a za písmenem "e)" se vkládá čárka a písmeno "f)".

3. V § 8 odst. 1 písm. a) se za slovo "papíru" vkládají tato slova: "na vlastní účet".

4. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a
Deriváty

(1) Deriváty se pro účely tohoto zákona rozumí penězi ocenitelná a převoditelná práva a závazky odvozené z cenných papírů nebo vztahující se ke zboží, které je předmětem obchodování na komoditních burzách, z české měny a zahraničních měn, úrokových měr a kurzových indexů a ze smluv o nich.

(2) Za obchodování s deriváty se pro účely tohoto zákona považuje

a)   koupě a prodej derivátu na vlastní účet pro jiného,
b)   obstarání koupě nebo prodeje derivátu.".

5. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pokud je právo opce převoditelné, přechází spolu s právem opce i práva a závazky ze smlouvy o koupi cenných papírů, k níž se právo opce vztahuje. K přechodu závazků ze smlouvy o koupi cenných papírů, jež přecházejí spolu s právem opce, se nevyžaduje souhlas věřitele. Obchodování s deriváty na veřejném trhu upraví burzovní pravidla a tržní řády.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

6. V § 28 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Smlouva podle odstavce 1 musí mít písemnou formu.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

7. V § 31 odst. 2 větě první se vypouštějí slova "Nevyplývá-li z komisionářské smlouvy něco jiného,"; slova "je komisionář" se nahrazují slovy "Komisionář je".

8. V § 33 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Smlouvy podle odstavců 1 a 2 musí mít písemnou formu.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

9. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který zní:

"§ 45a

(1) Minimální základní jmění obchodníka s cennými papíry činí 10 miliónů Kč.

(2) V případě, že obchodník s cennými papíry bude vykonávat činnosti podle § 46 odst. 2, musí mít základní jmění vyšší, než je částka uvedená v odstavci1.

(3) Základní jmění podle odstavce 2 se řídí kapitálovou přiměřeností, kterou je obchodník s cennými papíry povinen dodržovat.

(4) Co je kapitálovou přiměřeností, způsob jejího stanovení a výši základního jmění ve vztahu ke kapitálové přiměřenosti stanoví právní předpis vydaný Ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo") na základě návrhu Komise. Ministerstvo je povinno vydat tento právní předpis do tří měsíců od účinnosti zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.".

10. § 46 odst. 2 zní:

"(2) Pokud je to v povolení vydaném podle § 45 stanoveno, může obchodník s cennými papíry vykonávat kromě obchodování s cennými papíry též tyto činnosti:

a)   obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby,
b)   vykonávat činnosti na základě smluv podle § 33 odst. 2,
c)   vykonávat činnosti na základě smluv podle § 34 a 35,
d)   vykonávat činnosti na základě smluv podle § 36,
e)   vykonávat činnosti na základě smluv podle § 37,
f)   obchodovat s deriváty,
g)   obstarávat pro emitenta splácení a vracení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich,
h)   provádět poradenskou činnost ve věcech vydávání cenných papírů, jejich splácení, jakož i ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů, ve věcech kapitálového vybavení, reorganizací, změn v organizačním členění (slučování, rozdělování a splývání společností), ovládnutí podniku, veřejných návrhů smluv o koupi akcií.".

11. § 46 odst. 3 zní:

"(3) Činnosti uvedené v § 45 a § 46 odst. 2 písm. a) až f), pokud vykazují znaky podnikání podle zvláštního zákona, může vykonávat jen obchodník s cennými papíry.".

12. V § 46 se doplňuje odstavci 5, 6 a 7, které znějí:

"(5) Při rozhodování o povolení k činnostem uvedeným v § 46 odst. 2 Komise také zkoumá, zda by při současném výkonu všech nebo některých těchto činností jednou osobou nedocházelo ke střetu zájmů, a to zejména z hlediska ochrany investora. Střetem zájmů pro účely tohoto odstavce se rozumí stav, kdy provádění jednoho druhu činnosti pro investora je v objektivním rozporu s prováděním jiného druhu činnosti pro něj z toho důvodu, že obchodníkovi s cennými papíry nedovoluje věnovat veškerou odbornou péči při provádění obou druhů činností, anebo informace získané obchodníkem s cennými papíry z jednoho druhu činnosti mohou být zneužity proti oprávněným zájmům investora při provádění jiného druhu činnosti.

(6) Jestliže Komise dojde k závěru, že existuje nebezpečí střetu zájmů podle odstavce 5, rozhodne o povolení k výkonu pouze těch činností uvedených v odstavci 2 písm. a) až i), jejichž současný výkon dává záruku, že k uvedenému střetu zájmů nebude docházet.

(7) Jmenování nebo volba fyzických osob do funkce statutárního orgánu nebo za členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady obchodníka s cennými papíry podléhá schválení Komise. Na postup při schvalování volby nebo jmenování těchto fyzických osob se vztahují příslušná ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech upravující tuto záležitost. Jestliže činnost obchodníka s cennými papíry vykonává banka, podléhá schválení Komise pouze ta fyzická osoba vymezená v první větě, která bude odpovědná za provádění činností obchodníka s cennými papíry.".

13. V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se vztahují i na přijaté pokyny k obstarání koupě a prodeje derivátů.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

14. Za § 47 se vkládají nové § 47a a 47b, které včetně poznámky č. 42) znějí:

"§ 47a
Pravidla organizace vnitřního provozu

(1) Kromě jiných povinností týkajících se organizace vnitřního provozu je obchodník s cennými papíry povinen:

a)   zavést administrativní postupy, kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat a přiměřený mechanismus vnitřní kontroly včetně pravidel pro obchody uzavírané jeho zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých,
b)   vést finanční prostředky klienta, které jsou mu svěřeny, na bankovních účtech odděleně od bankovních účtů, kde má uloženy finanční prostředky patřící do jeho majetku,
c)   účtovat o finančních prostředcích a cenných papírech zákazníka, které jsou mu svěřeny, odděleně od ostatního svého majetku,
d)   učinit přiměřená opatření k tomu, aby svěřené finanční prostředky a cenné papíry, které patří zákazníkům, nemohly být použity k obchodům na vlastní účet,
e)   zavést v rámci svého provozu takové postupy a informační a organizační bariéry, aby se omezila možnost střetu zájmů mezi ním a jeho zákazníkem nebo mezi jeho zákazníky navzájem,
f)   pro svou obchodní činnost musí mít potřebné materiální a personální vybavení a jeho zaměstnanci musejí být osoby vhodné a odborně způsobilé pro činnost, kterou vykonávají.

(2) Finanční prostředky a cenné papíry zákazníka, které jsou svěřeny obchodníkovi s cennými papíry za účelem provedení jeho pokynu, nejsou součástí majetku obchodníka s cennými papíry.

(3) Ministerstvo na základě návrhu Komise stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro plnění povinností uvedených v odstavci 1.

(4) Komise kontroluje dodržování povinností uvedených v odstavci 1 a v případě jejich porušení přijímá opatření k nápravě a sankce podle tohoto nebo zvláštního zákona.42)

§ 47b
Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen:

a)   jednat při poskytování služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých zákazníků,
b)   vykonávat svou činnost tak, aby nedocházelo k narušení průhlednosti kapitálového trhu, zejména nesmí činit žádné úkony směřující k manipulaci s cenami cenných papírů,
c)   nevyužívat finanční prostředky a cenné papíry zákazníků, které jsou mu svěřeny za účelem provedení služby, k obchodům na svůj účet, ledaže s tím klient vyslovil písemný souhlas,
d)   podle druhu a rozsahu zákazníkem požadovaných služeb vyžadovat od zákazníka informaci o jeho finanční situaci, o zkušenosti v oblasti investic do cenných papírů a o záměrech, které chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby,
e)   zákazníka upozornit na důležité skutečnosti související s obchodem, zejména na možná rizika, vyžádat si od zákazníka písemný souhlas, pokud z provedení zakázky vyplynou další finanční závazky, a zákazníka přesně a bez průtahů informovat o obchodech, které pro něho uzavřel,
f)   zveřejňovat podstatné informace o svých obchodech,
g)   odmítnout poskytnutí služby zákazníkovi, pokud by tímto mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a jeho klientem nebo mezi jeho klienty navzájem; pokud při poskytování služby dojde ke střetu těchto zájmů, je povinen upřednostnit zájmy klienta před svými zájmy,
h)   zajistit, aby měl dostatek prostředků ke splnění závazků vůči klientům.

(2) Ministerstvo na základě návrhu Komise stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro plnění povinností uvedených v odstavci 1.

(3) Komise kontroluje dodržování povinností uvedených v odstavci 1 a v případě jejich porušení přijímá opatření k nápravě a sankce podle tohoto nebo zvláštního zákona.42)


42)    Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.".

15. V § 49 odst. 1 se za první větu vkládá tato věta: "Rozsah odborných obchodních činností vykonávaných pomocí makléře upraví ministerstvo právním předpisem.".

16. § 49 odst. 1 dosavadní druhá věta zní: "Pokud makléř vykonává svou činnost pro obchodníka s cennými papíry, může tuto činnost vykonávat pouze pro jednoho obchodníka s cennými papíry, k němuž musí být v pracovním poměru.27)".

17. § 49 odst. 7 zní:

"(7) Ministerstvo na základě návrhu Komise upraví právním předpisem rozsah a způsob provedení makléřské zkoušky a vydání povolení k činnosti makléře.".

18. V § 50 odst. 1 se slova "práv podle § 14 a 15" nahrazují slovy "jiných investičních instrumentů vymezených zvláštním zákonem43)".

Poznámka č. 43) zní:


"43) § 5 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb.".

19. Část třetí se doplňuje hlavou V, která včetně nadpisu zní:

"HLAVA V
OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY

§ 70b

(1) Vypořádání obchodů s cennými papíry a jinými investičními instrumenty (dále jen "vypořádání obchodů s cennými papíry") může provádět jen osoba, která k této činnosti má povolení Komise, a Česká národní banka (dále jen "osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry"). Ustanovení § 54 odst. 4 tohoto zákona tím není dotčeno. Vypořádáním obchodů s cennými papíry pro účely tohoto zákona se rozumí služba, která vykazuje znaky podnikání podle zvláštního zákona13) a která spočívá v obstarání splnění závazků z obchodu s cennými papíry pro nejméně dva nebo více účastníků tohoto obchodu. Za obchod s cennými papíry se považuje obchod s investičními instrumenty podle zvláštního zákona.42)

(2) Povolení podle odstavce 1 se nevyžaduje k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající ve vypořádání obchodů s cennými papíry uzavřených mimo veřejné trhy.

(3) Povolení podle odstavce 1 se uděluje na žádost. V žádosti je žadatel povinen uvést

a)   obchodní jméno nebo název anebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo a sídlo nebo bydliště žadatele,
b)   výši čistého obchodního jmění a základního jmění žadatele a případnou účast zahraničních osob na jeho podnikání,
c)   návrh, v jakém rozsahu a jakým způsobem bude žadatel provádět vypořádání obchodů s cennými papíry a s tím související činnosti, a údaje o případném jiném podnikání tohoto žadatele,
d)   věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry.

§ 70c

(1) O povolení podle § 70b rozhodne Komise do 60 dnů od doručení žádosti, a to na základě posouzení věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry a s přihlédnutím k případným dosavadním zkušenostem žadatele z vypořádání obchodů s cennými papíry, pokud tato činnost byla prováděna do účinnosti tohoto zákona podle zvláštních zákonů, a k potřebám kapitálového trhu, zejména zabezpečení vypořádání obchodů s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu.

(2) Pro odnětí povolení uděleného podle § 70b platí přiměřeně ustanovení § 48.

(3) Osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry je oprávněna vykonávat další činnosti pouze za podmínky, že souvisejí s vypořádáním obchodů s cennými papíry. Jestliže tyto další činnosti vykazují znaky činnosti, ke kterým je třeba jinak povolení Komise podle tohoto zákona, má se za to, že k takové činnosti je osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry oprávněna, pokud je splněna podmínka uvedená v první větě.".

20. V § 73 odst. 2 první větě se za slovo "papíru" vkládají tato slova: ", který nebyl vydán v členském státě OECD,".

21. V § 75 odst. 3 první větě se za slovem "investorů" vypouštějí slova ", finanční politikou státu nebo by neodpovídalo potřebám finančního trhu".

22. V § 78 se na konci připojují tato slova: "a další cenné papíry, pokud tak stanoví zákon".

23. § 79 odst. 2 zní:

"(2) Účastníci finančního trhu poskytující služby zákazníkům jsou povinni provést příkazy svých klientů s odbornou péčí a nesmí dávat přednost obchodům na vlastní účet.".

24. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který včetně poznámky č. 44) zní:

"§ 79a
Neslučitelnost činností a funkcí

(1) Členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou a makléřem obchodníka s cennými papíry může být pouze osoba, která není poslancem nebo senátorem Parlamentu, členem vlády, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo bankovní rady České národní banky, statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady nebo makléřem nebo prokuristou jiného obchodníka s cennými papíry nebo společnosti s obdobným předmětem podnikání nebo investiční společnosti či investičního fondu. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona.44)

(2) Obchodník s cennými papíry nebo jeho zakladatel je povinen vyžádat si čestné prohlášení osob uvedených v odstavci 1 o tom, že splňují podmínky odstavce 1 ještě před zvolením nebo jmenováním do funkce nebo vznikem pracovního poměru.


44)    Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.".

25. § 80 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) Ministerstvo na základě návrhu Komise může právním předpisem upřesnit rozsah informačních povinností v závislosti na typech emitentů a druzích veřejně obchodovatelných cenných papírů.".

26. V § 82 odst. 1 písm. a) se spojka "a" nahrazuje čárkou, čárka na konci se vypouští a připojují se tato slova: "a plněním povinností stanovených v § 79 až 81,".

27. V § 82 odst. 1 písm. b) se za slova "vypořádání obchodů s cennými papíry" vkládají tato slova: "a deriváty".

28. V § 83 odst. 1 písm. b) se za slova "jež ministerstvo vydalo" vkládají tato slova: "na základě návrhu Komise".

29. § 85 zní:

"§ 85

Pokud zvláštní zákon42) nestanoví ve vymezeném případě něco jiného, postupuje Komise při výkonu státního dozoru podle tohoto zákona.".

§ 32
Přechodná ustanovení

1. Ve vztahu k osobám vykonávajícím ke dni 1.dubna 1998 v souladu s dosavadními právními předpisy činnost na základě povolení podle § 45 a 50 je Komise pro cenné papíry do 31. března 1999 oprávněna zahájit správní řízení, jehož účelem je prověřit předpoklady pro další výkon této činnosti u dané osoby. Komise pro cenné papíry je oprávněna v tomto řízení rozhodnout o tom, že povolení vydaná před 1.dubnem 1998 se zrušují, mění nebo zůstávají v platnosti.

2. Ve lhůtě uvedené v úkonu Komise pro cenné papíry, kterým se zahajuje řízení podle předchozího odstavce, je osoba povinna předložit údaje požadované v § 45 odst. 3 nebo § 50 odst. 3 a 4. Při rozhodování v tomto řízení Komise pro cenné papíry vychází z posouzení věcných, personálních, organizačních a ekonomických předpokladů pro výkon činnosti, která podléhá povolení, a z posouzení vzájemné slučitelnosti současného výkonu činností uvedených v § 46 odst. 2 z hlediska zabránění vzniku střetu zájmů.

3. Osoby, které vykonávají některou z činností uvedených v § 46 odst. 2 nebo § 70b tohoto zákona na základě podmínek zvláštních zákonů, mohou v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí Komise pro cenné papíry o jejich žádosti na základě § 45 nebo 70b, podané nejpozději do 1. července 1998. Nebude-li žádost v této lhůtě podána, oprávnění vykonávat činnost podle § 46 odst. 2 nebo § 70b uplynutím této lhůty zaniká. To se však netýká České národní banky ve vztahu k její činnosti spočívající ve vypořádání obchodů s cennými papíry evidovaných v souladu s § 98 odst. 2 tohoto zákona.

4. Obchodník s cennými papíry je povinen uvést své základní jmění do souladu s § 45a odst. 1 a 2 do 1. dubna 2000.

ČÁST ČTVRTÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 214/1992 SB.,
O BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 33

Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 152/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se výraz "ministerstvo financí České republiky" nahrazuje výrazem "Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise")" a dále se v textu zákona výraz "ministerstvo financí" ve všech mluvnických pádech nahrazuje výrazem "Komise" v závislosti na mluvnickém pádu s výjimkou § 20 odst. 5 druhá věta.

2. V § 1 odst. 1 se slova "práv vymezených v § 14 a 15 zákona o cenných papírech (dále jen "cenné papíry")" nahrazují slovy "jiných investičních instrumentů vymezených zvláštním zákonem15)".

Poznámka č. 15) zní:


"15)   § 5 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.".

3. V § 3 odst. 3, § 8 odst. 1 písm. a) a f), § 20 odst.5, § 28 odst. 3 písm. e), § 31 odst. 1 písm. c) a § 32 odst. 4 písm. a) se slova "finančního trhu" nahrazují slovy "kapitálového trhu".

4. § 4 odst. 3 se vypouští.

5. § 32 odst. 3 zní:

"(3) Burzovního komisaře a jeho zástupce jmenuje a odvolává předseda Komise.".

6. V § 33 odst. 1 a 3 se slova "Ministr financí České republiky" nahrazují slovy "Předseda Komise"; v § 33 odst. 4 se slova "ministra financí České republiky" nahrazují slovy "předsedy Komise".

§ 34
Přechodná ustanovení

1. Ve vztahu k osobám vykonávajícím ke dni 1. dubna 1998 v souladu s dosavadními právními předpisy činnost na základě povolení podle § 2 je Komise pro cenné papíry do 31. března 1999 oprávněna zahájit správní řízení, jehož účelem je prověřit předpoklady pro další výkon této činnosti u dané osoby. Komise pro cenné papíry je oprávněna v tomto řízení rozhodnout o tom, že povolení vydané před 1. dubnem 1998 se zrušuje, mění nebo zůstává v platnosti.

2. Ve lhůtě uvedené v úkonu Komise pro cenné papíry, kterým se zahajuje řízení podle předchozího odstavce, je osoba povinna předložit údaje požadované v § 3 odst. 1 písm. a), c) a d). Při rozhodování v tomto řízení Komise pro cenné papíry vychází z posouzení věcných, personálních, organizačních a ekonomických předpokladů pro výkon činnosti, která podléhá povolení.

ČÁST PÁTÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 530/1990 SB.,
O DLUHOPISECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 35

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb., se mění a doplňšuje takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. i) se slova "příslušného Ministerstva financí" nahrazují slovy "Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise")".

2. V § 6 druhé větě se za slova "státních dluhopisů" vkládají tato slova: "a dluhopisů České národní banky v souladu se zákonem České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění podějších předpisů".

3. V § 7 odst. 1 věta první zní: "Povolení k vydání dluhopisů uděluje na žádost Komise.".

4. V § 7 odst. 1 se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovem "Komise".

5. V § 7 odst. 2 se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovem "Komise".

6. V § 7 odst. 3 se slova "příslušné ministerstvo financí" nahrazují slovem "Komise".

7. V § 7 odst. 4 se vypouštějí slova "nebo pokud by uvažované vydání bylo v rozporu s finanční politikou státu a nebo pokud by neodpovídalo potřebám finančního trhu".

8. V § 11 se slova "Federální ministerstvo financí" nahrazují slovem "Komise".

9. V § 22 odst. 1, 5 a 6 se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovem "Komise".

ČÁST ŠESTÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 513/1991 SB.,OBCHODNÍ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 36

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb. a zákona č. 77/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 66a se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") na základě návrhu Komise pro cenné papíry stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro výpočet podílu na hlasovacích právech.".

2. Dosavadní text § 66b se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Ministerstvo na základě návrhu Komise pro cenné papíry stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro posuzování jednání, která se považují za jednání ve shodě podle odstavce 1.".

3. § 183b se doplňuje odstavcem 9, který zní:

"(9) Ministerstvo na základě návrhu Komise pro cenné papíry stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro plnění povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy včetně dalších náležitostí takového návrhu smlouvy.".

4. V § 183c odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Ministerstvo na základě návrhu Komise pro cenné papíry stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro stanovení minimální ceny a stanoví obchody uzavřené na veřejných trzích, které se použijí k výpočtu průměrné ceny.".

5. V § 183d odst. 2 věta první se tečka na konci vypouští a doplňují se tato slova: "nebo se o jeho získání dozvěděli nebo dozvědět mohli.".

6. V § 183d odst. 2 ve větě druhé se tečka na konci nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "jinak nesmí vykonávat po dobu prodlení práva s těmito akciemi spojená.".

7. § 183d se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Ministerstvo na základě návrhu Komise pro cenné papíry stanoví právním předpisem podrobnější pravidla pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech.".

8. V § 186 odst. 3 se za slova "tří čtvrtin" vkládá slovo "hlasů".

9. V § 186 odst. 4 druhá věta se za slova "tří čtvrtin" vkládá slovo "hlasů".

10. Dosavadní text § 771 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavem 2, který zní:

"(2) Ministerstvo na základě návrhu Komise pro cenné papíry právním předpisem stanoví:

a)   podrobnější pravidla pro výpočet podílu na hlasovacích právech podle § 66a,
b)   podrobnější pravidla pro posuzování jednání, která se považují za jednání ve shodě podle § 66b,
c)   podrobnější pravidla pro plnění povinnosti učinit veřejný návrh smlouvy podle § 183b včetně dalších náležitostí takového návrhu smlouvy,
d)   podrobnější pravidla výpočtu minimální ceny podle § 183c odst. 3 a stanoví obchody uzavřené na veřejných trzích, které se použijí k výpočtu průměrné ceny,
e)   podrobnější pravidla pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech podle § 183d.".

ČÁST SEDMÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON),
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 37

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 280/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 3 odst. 3 písm. a) se za slova "správa kolektivních majetkových účastí13)" vkládají tato slova: "a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a)".

Poznámka č. 13a) zní:


"13a) § 70b zákona ČNR č. 591/1992 Sb.".

ČÁST OSMÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 248/1992 SB.,O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 38

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 151/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "Ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovy "Komisí pro cenné papíry (dále jen "Komise")" a dále se v textu zákona výraz "ministerstvo" ve všech mluvnických pádech nahrazuje výrazem "Komise" v závislosti na mluvnickém pádu s výjimkou § 14 odst. 1 písm. c) a § 17 odst. 5.

2. V § 37 odst. 2 se slova "10 miliónů" nahrazují slovy "100 miliónů".

§ 39
Přechodná ustanovení

1. Ve vztahu k osobám vykonávajícím ke dni 1. dubna 1998 v souladu s dosavadními právními předpisy činnost na základě povolení podle § 8 a 9 je Komise pro cenné papíry do 31. března 1999 oprávněna zahájit správní řízení, jehož účelem je prověřit předpoklady pro další výkon této činnosti u dané osoby. Komise pro cenné papíry je oprávněna v tomto řízení rozhodnout o tom, že povolení vydaná před 1. dubnem 1998 se zrušují, mění nebo zůstávají v platnosti.

2. Ve lhůtě uvedené v úkonu Komise pro cenné papíry, kterým se zahajuje řízení podle přechozího odstavce, je osoba povinna předložit údaje požadované v § 8 a 9. Při rozhodování v tomto řízení Komise pro cenné papíry vychází z posouzení věcných, personálních, organizačních a ekonomických předpokladů pro výkon činnosti, která podléhá povolení.

ČÁST DEVÁTÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 42/1994 SB.,O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮ SOUVISEJÍCÍCH S JEHO ZAVEDENÍM,VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 61/1996 SB.

§ 40

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 1 druhé větě se za slova "Ministerstvem práce a sociálních věcí" vkládají tato slova: "a Komisí pro cenné papíry".

2. V § 8 odst. 2 se za slovo ", ministerstvem" vkládají tato slova: "po dohodě s Komisí pro cenné papíry".

3. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Změnu statutu schvaluje ministerstvo po dohodě s Komisí pro cenné papíry.".

4. V § 34 odst. 5 se za slovo "ministerstvu" vkládají tato slova: "a Komisi pro cenné papíry".

5. V § 36 odst. 3 se za slovo "ministerstvu" vkládají tato slova: "a Komisi pro cenné papíry".

6. V § 39 odst. 4 se za slovo "ministerstvo" vkládají tato slova: "po dohodě s Komisí pro cenné papíry".

7. V § 42 odst. 1 se za slovo "ministerstvo" vkládají tato slova: "a Komise pro cenné papíry (§ 45a)".

8. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který zní:

"§ 45a

(1) Činnost penzijního fondu podle tohoto zákona podléhá státnímu dozoru Komise pro cenné papíry v rozsahu jeho povinností stanovených tímto zákonem při umisťování prostředků penzijního fondu podle § 33. Na postup při výkonu státního dozoru Komise pro cenné papíry se přiměřeně vztahují ustanovení § 42 odst. 2, 4 a 5 a § 43 odst. 1 písm. a), b) a c). Rozhodnutí o pozastavení oprávnění představenstva podle § 43 odst. 1 písm. c) přijímá Komise pro cenné papíry v dohodě s ministerstvem.

(2) Činnost depozitáře podle tohoto zákona podléhá státnímu dozoru Komise pro cenné papíry v rozsahu jeho povinností kontrolovat umisťování prostředků penzijního fondu podle § 33. Na postup při výkonu státního dozoru Komise pro cenné papíry se přiměřeně vztahují ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) a b).".

ČÁST DESÁTÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 6/1993 SB., O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE,
VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 60/1993 SB.

§ 41

Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., se doplňuje takto:

1. § 3 se doplňuje odstavci 3, 4 a 5, které včetně poznámek č. 17), 18) a 19) znějí:

"(3) Česká národní banka je povinna zaslat Komisi pro cenné papíry kopii nebo opis rozhodnutí podle zvláštního zákona.17)

(4) Česká národní banka je povinna podle zvláštního zákona18) informovat Komisi pro cenné papíry o obchodech s investičními instrumenty, a bude-li požádána, provést kontrolu peněžních transakcí spojených s těmito obchody.

(5) Česká národní banka je povinna podle zvláštního zákona19) informovat Komisi pro cenné papíry a Ministerstvo financí o zahájení řízení a jeho průběhu, jehož předmětem je uložení opatření k nápravě a sankcí.


17)    § 16 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.
18)    § 17 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb.
19)    § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 15/1998 Sb.".

2. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně poznámky č. 20) zní:

"§ 60a

Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí a Komisí pro cenné papíry vypracují nejpozději do tří měsíců od účinnosti zvláštního zákona20) systém vzájemné spolupráce v oblasti kapitálového trhu.


20)    Zákon č. 15/1998 Sb.".

ČÁST JEDENÁCTÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 61/1996 SB.,O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH
PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

§ 42

Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, se doplňuje takto:

V § 1 odst. 6 se za slova "tohoto zákona rozumějí" vkládají tato slova: "Komise pro cenné papíry,".

ČÁST DVANÁCTÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 99/1963 SB.,OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 43

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 9 odst. 3 písm. b) bod qq) se středník na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nový bod ss), který včetně poznámky č. 13a) zní:

ss)   ve věcech kapitálového trhu podle zvláštního zákona;13a)

13a)   Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.".

2. § 75 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) O návrhu na předběžné opatření podle zvláštního zákona13a) musí být rozhodnuto nejpozději do pěti dnů poté, co byl podán.".

ČÁST TŘINÁCTÁ

§ 44
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998, s výjimkou § 2, § 21 až 28 a § 30 bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.


1)   Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č.  61/1996 Sb.
2) § 81 zákona ČNR č. 591/1992 Sb
3)   Např. zákon č. 530/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 8a zákona ČNR č. 591/1992 Sb.
5)   § 70a zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 152/1996 Sb.
6)   § 98 odst. 2 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 152/1996 Sb.
7)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
8)   § 183b a 183d zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 156 odst. 4, § 161a až 161d, 161f, 183c a 186a zákona č. 513/1991 Sb.
10)   Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
11)   § 45 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 152/1996 Sb.
12)   § 49 zákona ČNR č. 591/1992 Sb.
13)   § 50 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 152/1996 Sb.
14)   § 70b zákona ČNR č. 591/1992 Sb.
15)   § 76 odst. 2 zákona ČNR č. 591/1992 Sb.
16)   Zákon č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17)   § 36a, 37m zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.
18)   § 30 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb.
19)   Zákon č. 42/1994 Sb., ve znění zákona č. 61/1996 Sb.
20)   Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
21)   Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č.  399/1990 Sb.
22)   Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
23)   Např. § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 84/1995 Sb., § 7 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.
24)   Zákon č. 61/1996 Sb.
25)   Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, ve znění pozdějších předpisů.Nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.
26)   Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.Nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.