Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


64

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000  Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací.

§ 2

Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

(1) Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací je určeno pro chov prasat v kategoriích

a) selata,
b) prasata ve výkrmu,
c) prasničky a
d) prasnice.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) seletem prase v období od narození do konce předvýkrmu, nejvýše však do konce čtrnáctého týdne věku,
b) prasetem ve výkrmu prase v období od ukončení předvýkrmu, nejpozději však od začátku patnáctého týdne věku, do dne porážky, nezařazené do kategorií podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
c) prasničkou dospělá samice prasete od stáří 5 měsíců do ukončení první březosti a
d) prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň 1 porod.

§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace na zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (dále jen „dotace“) může být fyzická nebo právnická osoba, která ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední evidenci hospodářských zvířat2) (dále jen „ústřední evidence“); přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(2) Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen „žadatel“) chová hospodářská zvířata, která jsou předmětem dotace, na hospodářství evidovaném v ústřední evidenci po celou dobu, kdy žadatel plní podmínky opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a to v období od 1. března příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku (dále jen „doba plnění podmínek“) a uvedeném v žádosti (dále jen „hospodářství“).

§ 4

Žádost

(1) Žádost žadatel podá Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti.

(2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje

a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b) uvedení kategorií prasat, na které žadatel o poskytnutí dotace žádá,
c) prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,
d) seznam registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací po celou dobu plnění podmínek,
e) seznam čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov jednotlivých kategorií prasat po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k hospodářství,
f) počet zvířat v jednotlivých kategoriích prasat, u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením, a
g) seznam patogenů, proti kterým bude žadatel prasata v jednotlivých kategoriích na hospodářství vakcinovat.

(3) Přílohou žádosti podle odstavce 1 je imunizační program pro jednotlivá hospodářství, který obsahuje

a) pořadové číslo imunizačního programu,
b) období, na které je imunizační program zpracován,
c) registrační číslo hospodářství,
d) kategorie prasat podle § 2 odst. 1, které bude chovatel na hospodářství vakcinovat,
e) popis vakcinace, která je v chovu prováděna a není podporována tímto nařízením nebo je podporována v rámci jiných dotačních programů,
f) seznam patogenů podle § 7, proti kterým budou prasata v jednotlivých kategoriích vakcinována,
g) identifikaci veterinárního lékaře a
h) potvrzení veterinárního lékaře opatřené podpisem.

§ 5

Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond poskytne dotaci v plné výši, jestliže žadatel po celé období, které trvá od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku (dále jen „retenční období“)

a) v souladu s podmínkami stanovenými tímto nařízením a imunizačním programem podle § 4 odst. 3 vakcinuje jednotlivé kategorie prasat proti patogenům infekčních onemocnění prasat,
b) vede průběžně, nejpozději následující den po provedeném úkonu vakcinace, evidenci o nákupu a použití vakcín aplikovaných proti patogenům uvedeným v žádosti a zachází s nimi v souladu s požadavky stanovenými jiným právním předpisem a přímo použitelným předpisem Evropské unie3),
c) vede daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu vakcín použitých v rámci opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací podle hospodářství, na kterém byly aplikovány, a
d) označuje jednotlivé prostory s uvedením chované kategorie prasat podle § 2 odst. 1 v případě, že v rámci trvalého objektu podle § 4 odst. 2 písm. e) chová více kategorií prasat.

(2) Fond poskytne dotaci v plné výši, jestliže žadatel po celou dobu plnění podmínek

a) eviduje prasata v ústřední evidenci,
b) na uvedeném hospodářství chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem4), a
c) dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(3) Za způsobilé zvíře podle § 2 odst. 2 písm. a) až d) se pro účely tohoto opatření považuje zvíře, u kterého byla během retenčního období provedena kompletní ukončená vakcinace proti onemocnění vyvolanému patogenem pro danou kategorii prasat v souladu s imunizačním programem (dále jen „kompletní vakcinace“).

(4) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných zvířat v jednotlivých kategoriích prasat podle § 2 odst. 1 během celého retenčního období na hospodářství, splňujících podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 6

Hlášení o provedené kompletní vakcinaci

(1) Žadatel zašle elektronicky po ukončení retenčního období Fondu na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok hlášení o celkovém počtu způsobilých prasat v jednotlivých kategoriích, u kterých byla provedena kompletní vakcinace, (dále jen „konečné hlášení“) samostatně za každé hospodářství a potvrzené ošetřujícím veterinárním lékařem.

(2) V konečném hlášení dále žadatel uvede seznam patogenů, proti kterým byla prasata v jednotlivých kategoriích vakcinována v souladu s imunizačním programem.

(3) Konečné hlášení podá žadatel Fondu nejpozději dvacátý den po ukončení retenčního období, za které je hlášení zasíláno.

§ 7

Sazba dotace

(1) Sazba dotace činí

a) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) proti infekčním onemocněním prasat vyvolaným patogeny
1. Escherichia coli vyvolávajícími poodstavové průjmy 25 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
2. Escherichia coli vyvolávajícími edémovou chorobu 51 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
3. cirkovirem prasat typu 2 47 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
4. bakteriemi rodu Mycoplasma 29 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
5. Lawsonia intracellularis 50 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
6. Actinobacillus pleuropneumoniae 70 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat, nebo
7. jinými původci infekčních onemocnění v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více registrovaných vakcín nebo autogenních vakcín 50 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat,
b) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) proti infekčním onemocněním prasat vyvolaným patogeny
1. Actinobacillus pleuropneumoniae 7 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasat ve výkrmu,
2. Lawsonia intracellularis 5 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasat ve výkrmu, nebo
3. jinými původci infekčních onemocnění v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více registrovaných vakcín nebo autogenních vakcín 10 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasat ve výkrmu,
c) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) proti infekčním onemocněním prasat vyvolaným patogeny
1. Clostridium perfringens 13 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
2. cirkovirem prasat typu 28 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
3. Glaesserella (Haemophilus) parasuis 6 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
4. bakteriemi rodu Mycoplasma 5 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
5. rotaviry 1 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
6. bakteriemi rodu Leptospira 4 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,
7. viry chřipky typu A 13 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček, nebo
8. jinými původci infekčních onemocnění v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více registrovaných vakcín nebo autogenních vakcín 6 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček, nebo
d) v případě vakcinace kategorie prasat uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) proti infekčním onemocněním prasat vyvolaným patogeny
1. Clostridium perfringens 15 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
2. cirkovirem prasat typu 2 6 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
3. Glaesserella (Haemophilus) parasuis 4 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
4. bakteriemi rodu Mycoplasma 4 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
5. rotaviry 1 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
6. bakteriemi rodu Leptospira 4 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic,
7. viry chřipky typu A 10 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic, nebo
8. jinými původci infekčních onemocnění v chovu řešitelným pomocí jedné nebo více registrovaných vakcín nebo autogenních vakcín 7 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic.

(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin počtu velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat v jednotlivých kategoriích prasat podle § 2 odst. 1 a sazeb uvedených v odstavci 1.

(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu k 31. prosinci roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje, a který je uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.

(4) Fond dotaci na hospodářství žadatele neposkytne v případě, že alespoň jeden z trvalých objektů, uvedený v žádosti, se nachází na území hlavního města Prahy5).

§ 8

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Dotace za příslušný kalendářní rok se pro danou kategorii prasat na hospodářství neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 3 odst. 1 nebo 2, § 4 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. a) nebo b), § 5 odst. 2 písm. a) nebo v § 6 odst. 1.

(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 5 odst. 2 písm. b) anebo na některém ze svých hospodářství porušil § 2, 4 nebo 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání.

(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat chovaných žadatelem v retenčním období je

a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti podle § 4 odst. 1 pro danou kategorii prasat na hospodářství žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo
b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti podle § 4 odst. 1, dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství sníží, popřípadě dotaci neposkytne.

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 4 odst. 2 písm. e), dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství sníží o 3 %.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 5 odst. 1 písm. c), sníží dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství o 20 %.

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d), sníží dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství o 10 %.

(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 6 odst. 3, avšak podal hlášení nejpozději do 30 dnů po ukončení retenčního období, dotaci pro danou kategorii prasat na hospodářství sníží o 3 %.

(8) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace pro kategorii podle § 2 odst. 1 písm. a) je 15 selat.

§ 9

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 10

Začátek doby plnění opatření pro rok 2023

Pro rok 2023 se za začátek doby plnění podle § 4 odst. 2 písm. d) považuje období od 1. dubna 2023.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 64/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.
2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 108 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES, v platném znění.
4) § 2, 4 nebo 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, v platném znění.
5) Příloha č. 1 k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

E-shop

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů. Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů Jedním ze základních nástrojů při poskytování ... pokračování

Cena: 399 KčKOUPIT

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ... pokračování

Cena: 545 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.