Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


197

ZÁKON

ze dne 19. června 2024,

kterým se mění zákon č. 499/2004  Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. I

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 326/2021 Sb., zákona č. 416/2021 Sb. a zákona č. 152/2023  Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , Česká tisková kancelář“.

2. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

(1) Správce informačního systému, který není elektronickým systémem spisové služby, využívaného veřejnoprávním původcem zajišťuje, že tento informační systém umožňuje uchovávání informací v souladu s § 3 odst. 5. V případě informací, na které nebyl vydán trvalý skartační souhlas podle § 15 odst. 4, zajišťuje správce informačního systému podle věty první, že tento systém umožňuje výběr archiválií mimo skartační řízení. Na informační systém uvedený ve větě první se nevztahují požadavky stanovené tímto zákonem na elektronické systémy spisové služby.

(2) Postupy, výstupní datové formáty a rozsah a podobu metadat pro účely výběru archiválií podle odstavce 1 stanoví Národní archiv a zveřejní je na svých internetových stránkách.“.

3. V § 35 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Národní archiv je oprávněn zpracovávat údaje podle odstavců 1 a 2 pro ostatní archivy a zprostředkovávat elektronické podání žádosti o nahlížení způsobem umožňujícím dálkový přístup. Archiv využívající službu podle věty první je oprávněn zpracovávat údaje zpracovávané Národním archivem podle věty první.“.

4. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:

㤠41a

Ustanovení tohoto zákona týkající se pořízení repliky archiválie v digitální podobě se s výjimkou ustanovení o potvrzení shody použijí obdobně na pořízení kopie archiválie v digitální podobě.“.

5. V § 53 odst. 1 se za slovo „bezpečnost“ vkládají slova „ , Kancelář prezidenta republiky“.

6. V § 63 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Ustanovení věty druhé se, pokud jde o potvrzování splnění požadavků atestem, nepoužije na elektronický systém spisové služby, který je součástí informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi34), a elektronický systém spisové služby využívaný obcemi neuvedenými v odstavci 1, školami, organizačními složkami obcí neuvedených v odstavci 1 a právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi neuvedenými v odstavci 1.“.

7. V § 63 odst. 4 se slova „elektronické systémy“ nahrazují slovy „elektronický systém“.

8. V § 64 odst. 2 se slova „obsahující chybný datový formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na výpočetní technice určeného původce, a dokumenty“ zrušují.

9. V § 64 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Určený původce, který není orgánem veřejné moci podle zákona upravujícího základní registry, je oprávněn využívat za účelem vedení jmenného rejstříku údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
c) datum, místo a okres narození a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d) datum úmrtí,
e) čísla a druhy identifikačních dokladů a datum skončení jejich platnosti a
f) typ datové schránky a identifikátor datové schránky.

(9) Určený původce, který je orgánem veřejné moci podle zákona upravujícího základní registry, je oprávněn využívat za účelem vedení jmenného rejstříku údaje z informačních systémů veřejné správy v rozsahu, který se stanoví postupem podle zákona upravujícího základní registry.“.

10. Za § 64a se vkládá nový § 64b, který včetně nadpisu zní:

㤠64b

Nakládání s dokumenty označenými „OMEZENÝ PŘÍSTUP“

(1) Dokument v oblasti obrany se označuje slovy „OMEZENÝ PŘÍSTUP“, pokud

a) byl poskytnut České republice členským státem Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo jiným státem, se kterým Česká republika spolupracuje při výměně informací v oblasti obrany (dále jen „stát původce“),
b) v souladu s právním řádem státu původce se zpřístupňuje pouze osobě, která jej potřebuje k výkonu své funkce, k pracovní nebo jiné obdobné činnosti, a
c) v souladu s právním řádem státu původce je opatřen označením uvedeným v nařízení vlády.

(2) Dokument označený slovy „OMEZENÝ PŘÍSTUP“ smí být přístupný pouze osobě, která jej potřebuje k výkonu své funkce, k pracovní nebo jiné obdobné činnosti v oblasti obrany. Jiné osobě může být takový dokument poskytnut se souhlasem státu původce a za jím stanovených podmínek.

(3) S dokumentem označeným slovy „OMEZENÝ PŘÍSTUP“ se nakládá tak, aby se s ním neseznámila neoprávněná osoba.

(4) Vláda stanoví nařízením státy původce a označení jejich dokumentů podle odstavce 1 písm. c).“.

11. V § 69a se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Vyhotovuje-li veřejnoprávní původce v informačním systému dokument v digitální podobě obsahující text, musí dokument opatřit strojově čitelným textem a metadaty ve strojově čitelném formátu (dále jen „strojově čitelná vrstva“) odpovídajícími obsahu dokumentu ve výstupním datovém formátu, a to v souladu se schématem zveřejněným podle odstavce 7. To neplatí v případě, kdy je dokument určen pouze pro komunikaci mezi informačními systémy.

(6) Veřejnoprávní původce je povinen v informačním systému automatizovaně zpracovat metadata obsažená ve strojově čitelné vrstvě v doručeném dokumentu včetně datové zprávy, v níž je dokument obsažen, ledaže mu technické prostředky čtení strojově čitelné vrstvy prokazatelně neumožňují.

(7) Schéma pro strojově čitelnou vrstvu zveřejňuje Digitální a informační agentura na svých internetových stránkách.“.

12. V § 69d odstavec 2 zní:

„(2) Změní-li se v průběhu platnosti atestu požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 nebo národního standardu, atest nadále platí. Změní-li se v průběhu platnosti atestu elektronický systém spisové služby, atest nadále platí, vyrozumí-li ten, kdo atestaci objednal, ministerstvo a atestační středisko, které atest vydalo, o změnách v elektronickém systému spisové služby a zároveň prohlásí, že elektronický systém spisové služby nadále splňuje požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu.“.

13. V § 69d odst. 3 se za slova „odstavce 2“ vkládají slova „věty první“.

14. V § 69e se dosavadní text označuje jako odstavec 1, za slovo „původcům“ se vkládají slova „ , s výjimkou obcí neuvedených v § 63 odst. 1, škol, organizačních složek obcí neuvedených v § 63 odst. 1 a právnických osob zřízených nebo založených obcemi neuvedenými v § 63 odst. 1,“ a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na elektronický systém spisové služby, který je součástí informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi34).“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 69e zákona č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, a ve znění tohoto zákona, se do 30. června 2025 nepoužije.

2. Ustanovení § 63 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 261/2021 Sb. a ve znění tohoto zákona, se použijí od 1. ledna 2027. Do 31. prosince 2026 se použijí ustanovení § 63 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004  Sb., ve znění účinném ke dni 31. ledna 2022.

3. Ustanovení § 3a zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na informační systémy uvedené v § 3a zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uvedené do provozu po 31. prosinci 2024.

4. Digitální a informační agentura zveřejní schéma podle § 69a odst. 7 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30. června 2024. Veřejnoprávní původci postupují podle § 69a odst. 5 a 6 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u informačních systémů uvedených do provozu po 31. prosinci 2025 od 1. ledna 2026 a u ostatních informačních systémů od 1. ledna 2027.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Čl. III

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č.  270/2021 Sb., zákona č. 283/2021 Sb., zákona č. 89/2022 Sb., zákona č. 457/2022  Sb., zákona č. 271/2023 Sb. a zákona č. 90/2024 Sb., se mění takto:

1. V čl. CXXII bodu 3 se slova „§ 69e a“ zrušují, slova „21 až“ se nahrazují slovy „22 a“, slova „1. července 2024“ se nahrazují slovy „1. července 2025“ a slova „30. června 2024“ se nahrazují slovy „30. června 2025“.

2. V čl. CXXII bodu 4 se slova „§ 63 odst. 3 a 4,“ a slova „7 až 9,“ zrušují, číslo „2026“ se nahrazuje číslem „2027“ a číslo „2025“ se nahrazuje číslem „2026“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. IV

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 222/2015, zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 205/2017  Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 241/2022 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 11 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

„e) jde o informaci poskytnutou členským státem Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo jiným státem, se kterým Česká republika spolupracuje při výměně informací v oblasti obrany, v tomto státě chráněnou v zájmu obrany, v České republice chráněnou za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem označením „OMEZENÝ PŘÍSTUP“23), pokud stát původce nedal k poskytnutí souhlas.

23) § 64b zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 197/2024 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ... pokračování

Cena: 112 KčKOUPIT

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 3. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 3. vydání

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, reaguje na „velkou“ novelu č. 241/2022 Sb. Kromě zapracování požadavků směrnice o otevřených datech a ... pokračování

Cena: 770 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s ... pokračování

Cena: 365 KčKOUPIT

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je velká novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby s účinností od 1. 7. 2023. Publikace obsahuje také aktuální text zákona o archivnictví a spisové službě s drobnými změnami; dále je zde aktuální text prováděcí vyhlášky k zákonu a ... pokračování

Cena: 85 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ... pokračování

Cena: 335 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.