Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 167/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 19. 6. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

167

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. června 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve zněm pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 352/2019 Sb., nařízení vlády č. 391/2021  Sb., nařízení vlády č. 441/2022 Sb. a nařízení vlády č. 395/2023 Sb., se mění takto:

1. V písmenu A 1. části díl 1.03 včetně nadpisu zní:

Díl 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

1.03.01 PROJEKTOVÝ MANAŽER INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 9-14
1.03.02 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 9-14
1.03.03 ARCHITEKT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 11-15
1.03.04 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ A SYSTÉMOVÝ INŽENÝR 5-14
1.03.05 VÝVOJÁŘ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 11-15
1.03.06 TESTOVACÍ SPECIALISTA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 9-13“.

2. V písmenu A 1. části dílu 1.04 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „1.04.15 ENERGETICKÝ MANAŽER“ a ve sloupci Platová třída se doplňují čísla „8-11“.

3. V písmenu A 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.20 se ve sloupci Platová třída číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

4. V písmenu A 2. části dílu 2.10 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.10.37 VEDOUCÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU“ a ve sloupci Platová třída se doplňují čísla „10-15“.

5. V písmenu A 2. části dílu 2.16 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.16.09 ŠKOLSKÝ LOGOPED“ a ve sloupci Platová třída se doplňují čísla „11-13“.

6. V písmenu A 2. části dílu 2.19 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.19.48 ODBORNÝ PRACOVNÍK SPRÁVY ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ“ a ve sloupci Platová třída se doplňují čísla „9-12“.

7. V písmenu B 1. části díl 1.03 včetně nadpisu zní:

„DÍL 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

1.03.01 PROJEKTOVÝ MANAŽER INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ

9. platová třída

1. Administrace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií jako souhrnu technických a programových prostředků umožňující tvorbu, vyhledávání, zobrazování, výměnu, zpracování, uchovávání, zpřístupňování, přenos a využívání dat a informací, informačních systémů nebo kybernetické bezpečnosti (dále jen „informační a komunikační systémy“). Konsolidace a příprava projektové dokumentace a další práce a aktivity k podpoře zajištění realizace projektu.

10. platová třída

1. Administrace celostátních projektů v oblasti informačních a komunikačních systémů s případným mezinárodním prvkem a s vysokými nároky na způsob organizačního, finančního, personálního a provozního zajištění a na konsolidaci a přípravu projektové dokumentace. Poskytování podpory při zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních systémů, vytváření komunikačních matic a organizace projektových schůzí.

11. platová třída

1. Komplexní koordinace přípravy a realizace projektů specifických částí informačních a komunikačních systémů, vytváření projektové dokumentace, harmonogramů, řízení kapacit projektů, analýz, řešení rizik a tvorby reportů ohledně stavu projektů.

12. platová třída

1. Komplexní koordinace přípravy a realizace komplexních projektů informačních a komunikačních systémů se zásadním dopadem do hlavní činnosti organizace.

13. platová třída

1. Komplexní koordinace přípravy a realizace komplexních projektů informačních a komunikačních systémů s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní působností.

14. platová třída

1. Komplexní koordinace přípravy a realizace komplexních rozsáhlých projektů informačních a komunikačních systémů zajištujících realizaci stěžejních cílů státních politik nebo politik Evropské unie, například v oblasti finanční a rozpočtové, obrany, bezpečnosti, zaměstnanosti, sociálního zabezpečení nebo zdravotní.

1.03.02 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ

9. platová třída

1. Podpora analytických prací pro tvorbu informačních a komunikačních systémů menšího rozsahu, s jednoduchým nebo žádným uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a jednoduchým procesem.
2. Sběr a analýza uživatelských požadavků, rizik a dat a jejich příprava pro vyhodnocování. Poskytování podpory při provádění analýz nástrojů a programového vybavení pro tvorbu informačních a komunikačních systémů.

10. platová třída

1. Podpora analytických prací pro tvorbu informačních a komunikačních systémů většího rozsahu, s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitými procesy. Sběr, analýza a vyhodnocování uživatelských požadavků pro tvorbu informačních a komunikačních systémů. Provádění analýz bezpečnostních rizik.

11. platová třída

1. Provádění věcných, procesních, bezpečnostních, aplikačních, datových, provozních, dopadových a dalších analýz uživatelských požadavků určených pro tvorbu informačních a komunikačních systémů menšího rozsahu, s jednoduchým nebo žádným uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a jednoduchým procesem. Provádění analýz kybernetických rizik.

12. platová třída

1. Provádění věcných, procesních, bezpečnostních, aplikačních, datových, provozních, dopadových a dalších analýz uživatelských požadavků určených pro tvorbu informačních a komunikačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitými procesy.
2. Optimalizace procesů při tvorbě informačních a komunikačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitějšími procesy použitelnými pro další rozvoj, provoz a splnění cílů v oblasti informačních a komunikačních systémů a tvorba dokumentací a modelů podle závěrů věcných, procesních, bezpečnostních, aplikačních, datových, provozních a dopadových analýz uživatelských požadavků.
3. Provádění analýz kybernetických rizik nad legislativně stanovenou regulovanou službou.

13. platová třída

1. Koordinace analytických činností zahrnující věcné, procesní, bezpečnostní, aplikační, datové, provozní a dopadové analýzy rozsáhlé soustavy informačních a komunikačních systémů s celostátní topologií a jejich infrastruktury se zásadním významem pro jejich provoz, provádění analýz dlouhodobé strategie informačních potřeb a informační a komunikační infrastruktury, analýz vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
2. Navrhování obecných postupů a metodik analýz informačních a komunikačních systémů v rámci resortů a provádění dohledu nad dodržováním schválených postupů a metodik. Systematické řízení rizik nad závazně stanovenou regulovanou službou.

14. platová třída

1. Komplexní koordinace analytických činností v oblasti informačních a komunikačních systémů u subjektů s rozsáhlým vnitřním členěním na organizační složky státu s celostátní působností a ovlivňující jednání nej širších skupin obyvatelstva a s případným mezinárodním dopadem, tvorby dokumentací a nej složitějších modelů vystihujících závěry z komplexních analýz použitelných pro další rozvoj, provoz a splnění cílů těchto informačních a komunikačních systémů.

1. 03.03 ARCHITEKT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ

11. platová třída

1. Vytváření, rozvoj a navrhování architektury informačních a komunikačních systémů menšího rozsahu s jednoduchým uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a s jednoduchým procesem, navrhování, rozvoj a specifikace definovaných rozhraní, struktur, aplikačních vrstev, bezpečnostních prvků zajišťujících ochranu dat, databázové struktury, datových toků, migračních a zálohovacích plánů, navrhování komponent a definování a vytváření základních modelů a výstupů.
2. Hodnocení a stanovování programovacích prostředků nebo nových technologií, jejich analýza a návrh začlenění a implementování do vybraných informačních systémů menšího rozsahu s jednoduchým uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a jednoduchým procesem.
3. Tvorba informační koncepce orgánu veřejné správy s lokální působností.

12. platová třída

1. Vytváření, rozvoj a navrhování architektury informačních a komunikačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitějšími procesy, návrh a tvorba aplikačních rozhraní, bezpečnostních prvků zajišťujících ochranu dat, databázové struktury, datových toků, migračních a zálohovacích plánů, komplexní integrace s jinými systémy a navrhování programového vybavení nebo informačních služeb.
2. Hodnocení a stanovování složitých a náročných programovacích prostředků nebo nových technologií včetně bezpečnostních technologií a principů, jejich analýza a návrh začlenění a implementování do informačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitějšími procesy.
3. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.
4. Tvorba informační koncepce územního orgánu veřejné správy.

13. platová třída

1. Tvorba informační koncepce orgánu veřejné správy s krajskou nebo obdobně širokou územní působností nebo s celostátní působností.
2. Tvorba koncepce bezpečnostní architektury informačních a komunikačních systémů s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní působností.
3. Navrhování a zpracovávání středně komplexních projektů vývoje nebo vytváření, rozvoj a navrhování architektury informačních a komunikačních systémů se složitými procesy a hierarchickou strukturou, s vysokým množstvím uživatelských rozhraní a vazeb na jiné systémy, nebo s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní topologií s rozsahem architektonického modelu do 500 prvků/vazeb v relevantních vrstvách architektury, jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky včetně zpracovávání komplexních návrhů řešení nebo komplexních architektonických návrhů za datovou, bezpečnostní, integrační a provozní oblast těchto informačních a komunikačních systémů.
4. Celostátní metodické usměrňování, posuzování tvorby, rozvoje a využívání informačních a komunikačních systémů a jejich architektury ve veřejné správě a poskytování metodické podpory pro dodržování schválené architektury ve veřejné správě.
5. Koordinace centrálních služeb nad prostorovými daty. Koordinace harmonizace prostorových dat a služeb v rámci Evropské unie.

14. platová třída

1. Tvorba informační koncepce subjektů s rozsáhlým vnitřním členěním na organizační složky státu s celostátní působností a ovlivňující jednání nejširších skupin obyvatelstva, zahrnující tvorbu strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb a informační a komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
2. Tvorba architektury a vývoje centrálních a rozsáhlých informačních služeb subjektů veřejné a státní správy se složitým vnitřním členěním s celostátní působností a ovlivňující jednání nejširších skupin obyvatelstva nebo určené pro speciální a vysoce odborné využití, s rozsahem architektonického modelu do 5000 prvků/vazeb (na všech vrstvách architektury). Koordinace vzájemného, řízeného a bezpečného propojování subjektů veřejné a státní správy, komunikace subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších sítích, například internetem nebo komunikační infrastrukturou Evropské unie.
3. Tvorba celostátní strategie vytváření, rozvoje a architektury informačních systémů. Koordinace vývoje aplikačních vybavení provázaných informačních systémů poskytující a využívající služby elektronizace veřejné správy (eGovernment) jako celku.

15. platová třída

1. Tvorba informační koncepce České republiky.
2. Tvorba komplexní architektury úřadu nebo subjektu obsahující více rozsáhlých a centrálních informačních systémů nebo služeb nebo jiného subjektu s rozsahem modelu architektury (na všech vrstvách architektury) nad 5000 prvků a vazeb.

1.03.04 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ A SYSTÉMOVÝ INŽENÝR

5. platová třída

1. Provádění jednodušších činností při obsluze standardních informačních a komunikačních technologií, jako například zadávání a úprava textů, jednoduché nastavování, stahování a vkládání příloh.

6. platová třída

1. Obsluha informačních systémů, například vyhledávání informací a export dat.

7. platová třída

1. Zajišťování provozu a podpory koncových uživatelů u menších informačních a komunikačních systémů.
2. Obsluha informačních systémů nebo počítačových prostředků jako tiskáren nebo jiných periferií s využíváním speciálních znalostí k danému systému nebo technologii a řešení úloh spojených s provozem tohoto systému podle dané specifikace a metodiky.
3. Provádění administrativních úkonů podporujících provoz informačních systémů, například tvorby výkazů a speciálních reportů. Vytváření provozních analýz nebo dokumentace pro podporu různých programů a propagací.

8. platová třída

1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů, zajišťování jejich optimálního vytížení a řešení incidentů spojených s infrastrukturou a provozem aplikace. Zajišťování provozu bezpečnostních technologií.
2. Zajišťování provozu vyššího počtu podpůrných periferií jako tiskáren a jiného hardware včetně poskytování podpory více než 50 koncovým uživatelům těchto zařízení.
3. Poskytování podpory koncovým příp. dalším uživatelům při vytváření reportů ze zdrojové báze dat v rámci datové základny a systémové správy dat.

9. platová třída

1. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů jako celku. Kontrola a zajišťování korektního procesního zpracování dat a zajišťování validity systémových dat.
2. Zajišťování provozu databází, řešení uživatelských přístupů a sledování vytížení prostředků.
3. Organizace dílčího provozu informačních a komunikačních systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a síťového prostředí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.

10. platová třída

1. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání programového vybavení, multimediálních a komunikačních systémů, síťového prostředí apod. včetně zajišťování jejich provozní správy a bezpečnosti a poskytování podpory koncovým uživatelům těchto systémů a technologií. Podpora a zajišťování podpůrné techniky a aplikací, jako je instalace, nastavení programového vybavení nebo infrastruktury pro chod větší organizace s více než 100 uživateli.
2. Zavádění informačních a komunikačních technologií dle provozní dokumentace.
3. Zajišťování provozu, kontroly a monitoringu rozsáhlých databázových systémů. Zajišťování provozu bezpečnostních technologií a realizace bezpečnostního dohledu.
4. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí, monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě.

11. platová třída

1. Zajišťování správy informačních a komunikačních systémů, metodické usměrňování uživatelů, zajišťování podpory uživatelům, definování jejich požadavků a problémů a navrhování jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí a bezpečnostních technologií, případně s dodavateli.
2. Tvorba plánů, norem a postupů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, jejich provozní a bezpečnostní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
3. Definování jednodušších síťových vazeb a protokolů mezi aplikacemi, jejich nastavování a realizace.
4. Instalace a nastavování složitého programového vybavení pro systémy složené z více částí a určené pro 1000 a více uživatelů.

12. platová třída

1. Správa informačních a komunikačních systémů se složitými procesy a hierarchickou strukturou, s vysokým množstvím uživatelských rozhraní a rozhraní a vazeb na jiné systémy, s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní topologií a jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky včetně správy datové, bezpečnostní, integrační a provozní oblasti těchto informačních a komunikačních systémů.
2. Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
3. Koordinace správy rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování.
4. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých síťových prostředí, například u globálních hierarchických síťových prostředí, navrhování propojení na další systémy informačních a komunikačních technologií.
5. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a správa a řešení rozsáhlých projektů změn provozu a údržby informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
6. Optimalizace využívání informační a komunikační infrastruktury a instalování nových prvků a modulů informačních a komunikačních technologií, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, bezpečnostních technologií, informačních systémů, databází nebo vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele a sítí a databází na úrovni resortu.
7. Instalace a nastavování složitého programového vybavení pro systémy, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby.

13. platová třída

1. Koordinace přípravy a realizace komplexních projektů vývoje informačních a komunikačních systémů nebo informačních služeb, které jsou víceuživatelské a na vysoké systémové úrovni, zpracovávání plánů, norem, postupů změn provozu a údržby, provozní testování, bezpečnostní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
2. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje složitých víceuživatelských informačních, komunikačních a bezpečnostních systémů a síťových prostředí vysoké systémové úrovně s celostátním dopadem.
3. Komplexní správa složitých víceuživatelských informačních systémů a síťových prostředí vysoké systémové úrovně v rámci rezortů s rozsáhlým vnitřním členěním na organizační složky státu s celostátní působností a ovlivňující jednání nejširších skupin obyvatelstva, přebírání, ověřování a uvádění do provozu informačních systémů, bezpečnostních technologií a síťových prostředí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
4. Instalace a nastavování programového vybavení provázaných informačních systémů poskytujících a využívajících služby veřejné správy jako celku.

14. platová třída

1. Samostatné řešení složitých problémů výkonnosti, bezpečnosti a dostupnosti služeb souvisejících s nasazováním a provozem komplexu různých technologických komponent a platforem.
2. Návrh, implementace, kontrola a hodnocení dodržování smluvních podmínek provozu včetně úrovně provozního zabezpečení služeb (SLA), včetně návrhu a implementace nápravných opatření.

1.03.05 VÝVOJÁŘ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ

11. platová třída

1. Vývoj, programování a úprava jednoduchých aplikací a programových částí na základě vstupní odborné dokumentace, provádění jasných a jednoduchých programovacích činností v určitém programovém vybavení za účelem vytváření nebo úpravy konkrétní funkce aplikace.

12. platová třída

1. Vývoj, programování a úprava aplikací nebo jejích samostatných programových částí na základě vstupní odborné dokumentace. Implementace datových modelů, rozhraní a sestavování podpůrných a provozních skriptů aplikace.

13. platová třída

1. Vývoj, programování a úprava aplikací s přesahem a integrací do více systémů a s víceuživatelským rozhraním, složitým datovým modelem a velkým množstvím integrací s okolními systémy. Tvorba vývojové dokumentace a návrhu optimálního programového vybavení.
2. Vývoj bezpečnostních technologií systémů s celostátní působností nebo specializovaných nástrojů pro podporu testingu, provozu, nebo optimalizaci a zvýšení efektivnosti systému. Implementace složitých datových modelů, rozhraní a aplikačních částí nebo sestavování složitých migračních, provozních či bezpečnostních skriptů.

14. platová třída

1. Koordinace vývoje a programování složitých informačních a komunikačních systémů s víceuživatelským rozhraním, složitým datovým modelem a velkým množství integrací s okolními systémy, tvorby vývojové dokumentace a návrhu optimálního programového vybavení nebo navrhování složitých informačních a komunikačních systémů veřejné správy (eGovernment) s celostátní architekturou.
2. Koordinace vývoje bezpečnostních technologií a systémů s celostátní působností.
3. Koordinace analýz a vývoje nového aplikačního programového vybavení nebo zásadních úprav stávajících informačních a komunikačních systémů a navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.

15. platová třída

1. Komplexní koordinace vývoje a programování nej složitějších informačních a komunikačních systémů nebo soustavy informačních a komunikačních systémů s nej širší topologií a hierarchickou strukturou a návaznostmi na mezinárodní systémy včetně vytváření dodavatelských strategií.

1.03.06 TESTOVACÍ SPECIALISTA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ

9. platová třída

1. Exekuce testovacích sad, příprava testovacích dat a prostředí dle vstupní dokumentace. Vytváření testovacích reportů a výsledků.

10. platová třída

1. Exekuce testovacích sad, příprava testovacích dat a prostředí dle vstupní dokumentace složitého informačního a komunikačního systému s víceuživatelským rozhraním. Realizace základních bezpečnostních testů a vytváření testovacích reportů a výsledků.

11. platová třída

1. Exekuce testovacích sad, příprava testovacích dat a prostředí dle vstupní dokumentace složitých informačních a komunikačních systémů s víceuživatelským rozhraním na resortní nebo obdobné celostátní úrovni. Závazné testování rozsáhlejší integrace a využití specializovaných testovacích prostředků a aplikací a vytváření testovacích reportů a výsledků.

12. platová třída

1. Navrhování a sestavování testovacích scénářů pro různé druhy testování informačních a komunikačních systémů, vyhodnocování testovacích dat, jejich kontrola a vytváření závěrů včetně protokolů. Realizace integračních, systémových, zátěžových a bezpečnostních testů pro informační a komunikační systémy s celostátní působností.

13. platová třída

1. Tvorba testovacích scénářů a strategií pro všechny druhy testování informačních a komunikačních systémů a koordinace testovacích prací v rámci rozsáhlých projektů s celostátní působností včetně definování testovacích harmonogramů, druhů testů a testovacích kapacit.“.

8. V písmenu B 1. části 1.04 povolání 1.04.08 se v 8. platové třídě bod 8 zrušuje.

9. V písmenu B 1. části 1.04 povolání 1.04.08 se v 9. platové třídě bod 9 zrušuje.

10. V písmenu B 1. části 1.04 povolání 1.04.08 se v 10. platové třídě bod 13 zrušuje.

11. V písmenu B 1. části 1.04 povolání 1.04.08 se v 11. platové třídě bod 13 zrušuje.

12. V písmenu B 1. části se v dílu 1.04 doplňuje povolání 1.04.15, které včetně nadpisu zní:

„1.04.15 ENERGETICKÝ MANAŽER

8. platová třída

1. Zajišťování plynulého zásobování a sledování spotřeby jednotlivých druhů energií v organizacích s jejich stabilním a rovnoměrným odběrem.

9. platová třída

1. Zajišťování a koordinace odběru a spotřeby energií ve větším počtu organizací nebo v organizacích s odběrem velkého množství různých druhů odebíraných energií. Nastavování systému hospodaření s energií v rámci organizace nebo organizací. Zajišťování dodržování odběratelské kázně a regulací odběrů energie a mimořádných provozních režimů pro případy havárií a jiných mimořádných událostí. Sledování a vyhodnocování měrné spotřeby energií, provádění měření a výpočtů spotřeby a sledování parametrů dodávaných energií a paliv, sjednávání podmínek velkoodběru a zajišťování jejich plnění, kontrola správnosti fakturovaných částek dodavateli a zpracovávání podkladů pro reklamace.

10. platová třída

1. Zajišťování a koordinace efektivního odběru a spotřeby velkých množství různých druhů energií ve větším počtu organizačních složek nebo ve více organizacích. Navrhování nástrojů a opatření v oblasti hospodaření s energií. Sledování dodržování zákonných povinností v oblasti hospodaření s energií ze strany organizace nebo více organizací. Realizace školení a osvěty v oblasti hospodaření s energií. Koordinace úseků energetického hospodářství s ostatními oblastmi činnosti organizace a při jednání s orgány a organizacemi státní správy, samosprávy, hygieny, kontroly apod.

11. platová třída

1. Koncepční činnost v oblasti hospodaření s energií v organizaci, koordinace přípravy a realizace investic v oblasti hospodaření s energií. Navrhování a koordinace implementace koncepcí, nástrojů a opatření v oblasti hospodaření s energií v organizaci nebo organizacích.“.

13. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.20 včetně nadpisu zní:

„2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

9. platová třída

1. Zajišťování a příprava podkladů a výkon dílčích prací pro výkon působnosti stavebního úřadu.
2. Zajišťování a příprava podkladů a výkon dílčích prací pro výkon působnosti orgánu územního plánování.

10. platová třída

1. Výkon působnosti obecního stavebního úřadu.
2. Pořizování územních opatření, například o stavební uzávěře, o asanaci území, o vymezení zastavěného území, a jiných opatření pro rozhodování v území obce. Pořizování územní studie obce.

11. platová třída

1. Koordinace výkonu působnosti obecního stavebního úřadu.
2. Výkon působnosti obecního stavebního úřadu ve věcech bytových domů, silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací, technické infrastruktury v elektroenergetice nebo plynárenství, a vodního díla, kde nevykonává působnost krajský stavební úřad.
3. Pořizování územního plánu a regulačního plánu (územně plánovací dokumentace).
4. Pořizování územního opatření o stavební uzávěře nebo o asanaci území pro více obcí.
5. Pořizování územně plánovacích podkladů (analytické podklady, územní studie) pro správní obvod obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů, popřípadě pro další územně plánovací činnost obcí, například pro rozhodování.

12. platová třída

1. Výkon působnosti krajského stavebního úřadu.
2. Koordinace výkonu působnosti obecního stavebního úřadu ve věcech bytových domů, silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací, technické infrastruktury v elektroenergetice nebo plynárenství, a vodního díla, kde nevykonává působnost krajský stavební úřad.
3. Pořizování územně plánovacích podkladů (analytické podklady, územní studie) pro pořizování zásad územního rozvoje a další územně plánovací činnost kraje.
4. Koordinace výkonu působnosti úřadu územního plánování v obci s rozšířenou působností.
5. Pořizování zásad územního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Pořizování územního plánu a regulačního plánu hlavního města Prahy.
7. Tvorba návrhů technických norem a požadavků na stavby a stavební výrobky, sledování jejich účinnosti.
8. Vedení systému stavebně technické prevence. Zjišťování, sledování a analyzování příčin havárií staveb a navrhování opatření k jejich předcházení.

13. platová třída

1. Koordinace výkonu působnosti krajského stavebního úřadu.
2. Celostátní koordinace a systémové usměrňování územního plánování a poskytování metodické podpory při uplatňování poznatků vědy a techniky v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.
3. Pořizování územně plánovacích podkladů (analytické podklady, územní studie) pro pořizování politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu.
4. Koordinace výkonu působnosti úřadu územního plánování na krajském úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.
2. Stanovování systémových přístupů a východisek územního rozvoje České republiky.
3. Provádění výzkumu a řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oboru územního plánování a stavebního řádu, stavební kultury a vystavěného prostředí, urbanismu a architektury.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie územního rozvoje České republiky.“.

14. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.33 se v 10. platové třídě bod 2 zrušuje.

15. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.33 se v 11. platové třídě bod 2 zrušuje.

16. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.33 se v 12. platové třídě bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

17. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.33 se v 13. platové třídě bod 2 zrušuje. Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

18. V písmenu B 2. části se v dílu 2.10 doplňuje povolání 2.10.37, které včetně nadpisu zní:

„2.10.37 VEDOUCÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

10. platová třída

1. Koordinace činnosti zaměstnanců obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo části obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo městské části nebo městského obvodu bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu, koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců a zajišťování plnění úkolů podle usnesení zastupitelstva, rady nebo starosty a dalších úkolů stanovených orgány obce.

11. platová třída

1. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu všeobecné správní působnosti (samostatná působnost a přenesený výkon státní správy) a tvorby koncepcí a programů rozvoje obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo městské části nebo městského obvodu bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo městské části nebo městského obvodu bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu.
2. Koordinace a usměrňování činnosti zaměstnanců obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem, nebo obce s matričním a stavebním úřadem a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem.

12. platová třída

1. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu všeobecné správní působnosti (samostatná působnost a přenesený výkon státní správy) a tvorby koncepcí a programů rozvoje obce v územním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem, nebo obce s matričním a stavebním úřadem a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem.
2. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu samostatné a přenesené působnosti v územním obvodu obce s rozšířenou působností nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s rozšířenou působností a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s rozšířenou působností nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s rozšířenou působností.

13. platová třída

1. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu samostatné a přenesené působnosti a tvorby koncepcí a programů rozvoje v územním obvodu obce s rozšířenou působností nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s rozšířenou působností a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s rozšířenou působností nebo městské části nebo městského obvodu, které vykonávají část působnosti obce s rozšířenou působností.

14. platová třída

1. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu samostatné a přenesené působnosti a tvorby koncepcí a programů rozvoje v územním obvodu obce s rozšířenou působností, která je statutárním městem, a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů statutárního města.

15. platová třída

1. Komplexní koordinace, usměrňování a zajišťování souhrnného výkonu všeobecné správní působnosti (samostatná působnost a přenesený výkon státní správy) kraje nebo hlavního města Prahy včetně koordinace a usměrňování tvorby koncepcí, strategií a programů územního rozvoje a koncepce veřejné správy a veřejných služeb.“.

19. V písmenu B 2. části dílu 2.16 povolání 2.16.03 11. platové třídě se v bodu 5 slovo „logopedické,“ zrušuje a za slovo „postižením“ se vkládají slova „včetně prvotní identifikace potřeby logopedické péče“.

20. V písmenu B 2. části dílu 2.16 povolání 2.16.03 12. platové třídě se v bodu 3 slovo „logopedických,“ zrušuje a za slovo „postupů“ se vkládají slova „včetně dílčích logopedických (depistáže). Aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických a tyflopedických“ a za slova „a tyflopedických“ se slovo „a“ zrušuje.

21. V písmenu B 2. části se v dílu 2.16 doplňuje povolání 2.16.09, které včetně nadpisu zní:

„2.16.09 ŠKOLSKÝ LOGOPED

11. platová třída

1. Logopedická diagnostika pro účely zjišťování potřebné podpory k naplnění vzdělávacích možností dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností nebo klientů se zdravotním postižením a provádění nápravných nebo kompenzačních logopedických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění narušené komunikační schopnosti pod supervizí.

12. platová třída

1. Provádění komplexní logopedické diagnostiky a dalších činností v oboru školské logopedie pro účely zjišťování potřeby podpory při vzdělávání dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností a stanovení konkrétních postupů a doporučení pro účely jejich vzdělávání.
2. Samostatné provádění komplexních logopedických intervenčních postupů a metodik stimulace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty a klienty se speciálními vzdělávacími potřebami, hodnocení účinnosti stanovených logopedických a speciálně pedagogických intervenčních postupů a stanovování navazujících opatření.
3. Metodická a koordinační činnost v oblasti logopedických preventivních a poradenských služeb ve školství.

13. platová třída

1. Tvorba a uplatňování nových metod v oblasti logopedie a odborných didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikačních dovedností a komunikačních kompetencí dětí a žáků a poskytování nejnáročnějších logopedických služeb, komplexní logopedické multioborové diagnostiky pro nastavení speciálněpedagogické logopedické intervence za využití interdisciplinárních přístupů, v indikovaných případech v koordinaci s poskytovateli zdravotnických služeb.
2. Tvorba zásadních koncepcí školské logopedie ve školských poradenských zařízeních. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
3. Metodické vedení a supervize poskytování logopedických služeb školskými poradenskými zařízeními.
4. Zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oboru školské logopedie.“.

22. V písmenu B 2. části dílu 2.18 povolání 2.18.07 se v 7. platové třídě doplňuje bod 3, který zní:

„3. Provádění odborných arboristických činností v péči o dřeviny rostoucí mimo les podle odborných norem a standardů.“.

23. V písmenu B 2. části se v dílu 2.19 doplňuje povolání 2.19.48, které včetně nadpisu zní:

„2.19.48 ODBORNÝ PRACOVNÍK SPRÁVY ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ

9. platová třída

1. Zpracovávání, kódování a zadávání klinické informace ve strukturované a kódované podobě do elektronického zdravotního záznamu klinických informačních systémů, do klinických registrů, klinických studií a dalších informačních systémů podle přesných pokynů a postupů.

10. platová třída

1. Zpracovávání, kódování a zadávání klinické informace ve strukturované a kódované podobě do elektronického zdravotního záznamu klinických informačních systémů, systémů vykazování zdravotní péče, do klinických registrů, klinických studií a dalších informačních systémů na úrovni instituce, nebo na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni.

11. platová třída

1. Koordinace zpracovávání zdravotnické informace, kontrola, opravy a analýzy kódované informace podle národních a mezinárodních klinických informačních standardů a správa lokálních klinických číselníků a terminologie.

12. platová třída

1. Tvorba pravidel a metodických postupů pro kódování zdravotnické informace podle specifických podmínek zdravotních služeb včetně koordinace zpracovávání zdravotnických informací u poskytovatele zdravotních služeb a kontrolní a auditní činnosti.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o katalogu správních činností

Čl. II

Příloha k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 352/2019 Sb., nařízení vlády č. 391/2021 Sb. a nařízení vlády č. 441/2022 Sb., se mění takto:

1. V části 1. se 5. platová třída zrušuje.

2. V části 1. 6. platové třídě se na konci bodu 1 doplňují věty „Provádění jednotlivých úkonů ve správním řízení, například přijímání podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, zajišťování skartačního řízení správní dokumentace, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, předávání rozhodnutí k doručení, vyvěšování veřejné vyhlášky, vyměřování správních nebo jiných poplatků, zajišťování písemného vyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení, provádění místních šetření podle daných pokynů. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení ve věcech malého rozsahu, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.“.

3. V části 1. 16. platové třídě se v bodu 1 za slovo „ministerstev“ doplňují slova „nebo dalších ústředních správních orgánů“.

4. V části 2. dílu 19. se na konci nadpisu doplňují slova „A SLUŽEB PLATFOREM PRO SDÍLENÍ VIDEONAHRÁVEK“.

5. V části 2. dílu 19. 11. platové třídě se v bodu 2 slova „vysílání a audiovizuálních“ nahrazují slovy „vysílání, audiovizuálních“ a na konci textu bodu se doplňují slova „a služeb platforem pro sdílení videonahrávek“.

6. V části 2. dílu 19. 11. platové třídě se v bodu 4 slova „vysílání a audiovizuálních“ nahrazují slovy „vysílání, audiovizuálních“ a na konci textu bodu se doplňují slova „a služeb platforem pro sdílení videonahrávek“.

7. V části 2. dílu 19. 12. platové třídě se v bodu 3 slova „vysílání a audiovizuálních“ nahrazují slovy „vysílání, audiovizuálních“ a na konci textu bodu se doplňují slova „a služeb platforem pro sdílení videonahrávek“.

8. V části 2. dílu 19. 12. platové třídě se v bodu 4 slova „vysílání a audiovizuálních“ nahrazují slovy „vysílání, audiovizuálních“ a na konci textu bodu se doplňují slova „a služeb platforem pro sdílení videonahrávek“.

9. V části 2. dílu 19. 12. platové třídě se v bodu 5 slova „vysílání a audiovizuálních“ nahrazují slovy „vysílání, audiovizuálních“ a na konci textu bodu se doplňují slova „a služeb platforem pro sdílení videonahrávek“.

10. V části 2. dílu 19. 13. platové třídě se v bodu 1 slova „vysíláním a audiovizuálními“ nahrazují slovy „vysílání, audiovizuálními“ a na konci textu bodu se doplňují slova „a nad službami platforem pro sdílení videonahrávek“.

11. V části 2. dílu 19. 13. platové třídě se v bodu 3 slova „vysíláním a audiovizuálními“ nahrazují slovy „vysíláním, audiovizuálními“ a na konci textu bodu se doplňují slova „a nad službami platforem pro sdílení videonahrávek“.

12. V části 2. dílu 20. 10. platové třídě se v bodu 2 za slova „sociální podpory,“ vkládají slova „dávky státní sociální pomoci,“.

13. V části 2. dílu 20. 10. platové třídě se v bodu 3 za slova „sociální podpory,“ vkládají slova „dávky státní sociální pomoci,“.

14. V části 2. dílu 20. 11. platové třídě se doplňuje bod 9, který zní:

„9. Poskytování komplexního odborného poradenství a prošetřování situace osob v mimořádně tíživé životní nebo neočekávané sociální situaci k jejímu cílenému řešení včetně tvorby podpůrného plánu.“.

15. V části 2. dílu 21. 10. platové třídě se v bodu 1 slova „Systémové zabezpečení“ nahrazují slovy „Komplexní systémové zajišťování“ a slova „(psychologických, psychodiagnostických)“ se zrušují.

16. V části 2. dílu 21. 11. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:

„6. Cílené vyhledávání osob v mimořádně tíživé životní nebo neočekávané sociální situaci, prošetřování jejich socioekonomického statusu a stanovování odpovídajícího návrhu řešení jejich situace s cílem zvyšování uplatnitelnosti nebo udržitelnosti na trhu práce.

17. V části 2. dílu 25. se 5. platová třída zrušuje.

18. V části 2. díl 37. včetně nadpisu zní:

„DÍL 37. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

9. platová třída

1. Zajišťování a příprava podkladů a výkon dílčích prací pro výkon působnosti stavebního úřadu.
2. Zajišťování a příprava podkladů a výkon dílčích prací pro výkon působnosti orgánu územního plánování.

12. platová třída

1. Výkon působnosti jiného stavebního úřadu v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti.
2. Pořizování územního opatření o stavební uzávěře v území celostátního významu nebo o asanaci území pro více krajů nebo států.
3. Tvorba návrhů technických norem a požadavků na stavby a stavební výrobky, sledování jejich účinnosti.
4. Vedení systému stavebně technické prevence. Zjišťování, sledování a analyzování příčin havárií staveb a navrhování opatření k jejich předcházení.
5. Komplexní výkon kontroly ve věcech územního plánování nebo ve věcech stavebního řádu v působnosti Dopravního a energetického stavebního úřadu nebo krajského stavebního úřadu.

13. platová třída

1. Koordinace výkonu působnosti stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb a vydávání rámcových povolení pro stavby jaderného zařízení. (Dopravní a energetický stavební úřad).
2. Koordinace výkonu působnosti jiného stavebního úřadu v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti.
3. Celostátní metodické usměrňování výkonu působnosti stavebních úřadů v oblasti stavebního řádu a požadavků na výstavbu.
4. Celostátní koordinace a systémové usměrňování územního plánování a poskytování metodické podpory při uplatňování poznatků vědy a techniky v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury.
5. Komplexní výkon kontroly ve věcech územního plánování nebo ve věcech stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj.
6. Pořizování územně plánovacích podkladů (analytické podklady, územní studie) pro pořizování politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu.
7. Výkon působnosti jiného stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti.
8. Výkon působnosti stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb a vydávání rámcových povolení pro stavby jaderných zařízení.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.
2. Pořizování politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu.
3. Tvorba koncepce územního plánování České republiky.
4. Stanovování systémových přístupů a východisek územního rozvoje České republiky.
5. Provádění výzkumu a řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oboru územního plánování a stavebního řádu, stavební kultury a vystavěného prostředí, urbanismu a architektury.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie územního rozvoje České republiky.“.

19. V části 2. díl 57. včetně nadpisu zní:

„DÍL 57. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

6. platová třída

1. Provádění autorizované konverze dokumentů a vedení související evidence.
2. Provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně provádění jejich změn a kontroly správnosti na základě poskytnutých údajů a ověřování jejich správnosti.
3. Obsluha informačních systémů, například vyhledávání informací a export dat.
4. Výdej dat z bází dat veřejných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů.

7. platová třída

1. Zajišťování a komplexní provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně komplexní kontroly jejich správnosti a řešení změn údajů označených jako nesprávné.
2. Výdej dat z více databází veřejných informačních systémů nebo z databází veřejných informačních systémů jiných organizací.
3. Zajišťování provozu a podpory koncových uživatelů jednodušších informačních a komunikačních technologií jako souhrnu technických a programových prostředků umožňující tvorbu, vyhledávání, zobrazování, výměnu, zpracování, uchovávání, zpřístupňování, přenos a využívání dat a informací, informačních systémů nebo kybernetické bezpečnosti (dále jen „informační a komunikační systémy“).
4. Obsluha informačních systémů nebo počítačových prostředků jako tiskáren nebo jiných periferií s využíváním speciálních znalostí k danému systému nebo technologii a řešení úloh spojených s provozem tohoto systému podle dané specifikace a metodiky.
5.  Provádění administrativních úkonů podporujících provoz informačních systémů, například tvorby výkazů a speciálních reportů. Vytváření provozních analýz nebo dokumentace pro podporu různých programů a propagací.

8. platová třída

1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů, zajišťování jejich optimálního vytížení a řešení incidentů spojených s infrastrukturou a provozem aplikace. Zajišťování provozu bezpečnostních technologií.
2. Zajišťování provozu vyššího počtu podpůrných periferií jako tiskáren a jiného hardware včetně poskytování podpory více než 50 koncovým uživatelům těchto zařízení.
3. Poskytování podpory koncovým příp. dalším uživatelům při vytváření reportů ze zdrojové báze dat v rámci datové základny a systémové správy dat.
4. Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází veřejných informačních systémů.

9. platová třída

1. Podpora analytických prací pro tvorbu informačních a komunikačních systémů menšího rozsahu, s jednoduchým nebo žádným uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a jednoduchým procesem.
2. Sběr a analýza uživatelských požadavků, rizik a dat a jejich příprava pro vyhodnocování. Poskytování podpory při provádění analýz nástrojů a programového vybavení pro tvorbu informačních a komunikačních systémů.
3. Samostatné zajišťování ucelené části správy informačního systému veřejné správy, například správy vymezené části databáze, zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek nebo zajišťování náročnějších činností souvisejících s digitalizací dokumentů a jejich dalším zpracováním.
4. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů jako celku. Kontrola a zajišťování korektního procesního zpracování dat a zajišťování validity systémových dat.
5. Zajišťování provozu databází, řešení uživatelských přístupů a sledování vytížení prostředků.
6. Organizace dílčího provozu informačních a komunikačních systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a síťového prostředí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
7. Exekuce testovacích sad, příprava testovacích dat a prostředí dle vstupní dokumentace. Vytváření testovacích reportů a výsledků.
8. Administrace projektů v oblasti informačních a komunikačních systémů. Konsolidace a příprava projektové dokumentace a další práce a aktivity k podpoře zajištění realizace projektu.

10. platová třída

1. Zavádění informačních a komunikačních technologií dle provozní dokumentace.
2. Samostatná systémová činnost a souhrnné zajišťování ucelených agend v oblasti zavádění a aplikace informačních a komunikačních systémů, například souhrnné zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek včetně souhrnné správy elektronického podpisu a elektronických značek.
3. Podpora analytických prací pro tvorbu informačních a komunikačních systémů většího rozsahu, s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitými procesy. Sběr, monitorování, systémová analýza a vyhodnocování uživatelských požadavků pro tvorbu informačních a komunikačních systémů a nastavování parametrů. Provádění analýz bezpečnostních rizik.
4. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání programového vybavení, multimediálních a komunikačních systémů, síťového prostředí apod. včetně zajišťování jejich provozní správy a bezpečnosti a poskytování podpory koncovým uživatelům těchto systémů a technologií. Podpora a zajišťování podpůrné techniky a aplikací, jako je instalace, nastavení programového vybavení nebo infrastruktury pro chod větší organizace s více než 100 uživateli.
5. Zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů veřejné správy. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání informačních systémů veřejné správy. Analýzy a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací. Zajišťování bezpečnosti dat. Zajišťování integrity dat.
6. Zajišťování provozu, kontroly a monitoringu rozsáhlých databázových systémů. Nastavování databází, zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.
7. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě.
8. Zajišťování provozu bezpečnostních technologií a realizace bezpečnostního dohledu.
9. Exekuce testovacích sad, příprava testovacích dat a prostředí dle vstupní dokumentace složitého informačního a komunikačního systému s víceuživatelským rozhraním. Realizace základních bezpečnostních testů a vytváření testovacích reportů a výsledků.
10. Administrace celostátních projektů v oblasti informačních a komunikačních systémů s případným mezinárodním prvkem a s vysokými nároky na způsob organizačního, finančního, personálního a provozního zajištění a na konsolidaci a přípravu projektové dokumentace. Poskytování podpory při zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních systémů, vytváření komunikačních matic a organizace projektových schůzí.

11. platová třída

1. Tvorba informační koncepce orgánu veřejné správy s lokální působností.
2. Komplexní tvorba, správa a aktualizace ucelených částí informačního systému základních registrů, datových úložišť, webových aplikací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
3. Definice vazeb mezi informačními systémy veřejné správy a zajišťování modulů pro jejich propojování.
4. Vytváření, rozvoj a navrhování architektury informačních a komunikačních systémů menšího rozsahu s jednoduchým uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a jednoduchým procesem, navrhování, rozvoj a specifikace definovaných rozhraní, struktur a aplikačních vrstev, bezpečnostních prvků zajišťujících ochranu dat, databázové struktury, datových toků, migračních a zálohovacích plánů, navrhování komponent a definování a vytváření základních modelů a výstupů.
5. Vývoj, programování a úprava jednoduchých aplikací a programových částí na základě vstupní odborné dokumentace, provádění jasných a jednoduchých programovacích činností v určitém programovém vybavení za účelem vytvoření nebo úpravy konkrétní funkce aplikace.
6. Hodnocení a stanovování programovacích prostředků nebo nových technologií, jejich analýza a návrh začlenění a implementování do vybraných informačních systémů menšího rozsahu s jednoduchým uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a jednoduchým procesem.
7. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních systémů veřejné správy nebo informačních služeb.
8. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování informačních systémů veřejné správy.
9. Provádění věcných, procesních, bezpečnostních, aplikačních, datových, provozních, dopadových a dalších systémových analýz uživatelských požadavků určených pro projektování a tvorbu informačních a komunikačních systémů menšího rozsahu, s jednoduchým nebo žádným uživatelským rozhraním, s minimálním počtem rozhraní na okolní systémy a jednoduchým procesem. Provádění analýz kybernetických rizik.
10. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
11. Tvorba dílčích návrhů a implementací opatření kybernetické bezpečnosti.
12. Provádění dílčích auditů kybernetické bezpečnosti subjektů veřejné správy.
13. Zajišťování správy informačních a komunikačních systémů, metodické usměrňování uživatelů, zajišťování podpory uživatelům, definování jejich požadavků a problémů a navrhování jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí, bezpečnostních technologií, případně s dodavateli.
14. Tvorba plánů, norem a postupů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, jejich provozní a bezpečnostní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
15. Definování jednodušších síťových vazeb a protokolů mezi aplikacemi, jejich nastavování a realizace.
16. Instalace a nastavování složitého programového vybavení pro systémy složené z více částí a určené pro 1000 a více uživatelů.
17. Zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy.
18. Exekuce testovacích sad, příprava testovacích dat a prostředí dle vstupní dokumentace složitých informačních a komunikačních systémů s víceuživatelským rozhraním na resortní nebo obdobné celostátní úrovni. Závazné testování rozsáhlejší integrace a využití specializovaných testovacích prostředků a aplikací a vytváření testovacích reportů a výsledků.
19. Komplexní koordinace přípravy a realizace projektů specifických částí informačních a komunikačních systémů, vytváření projektové dokumentace, harmonogramů, řízení kapacit projektů, analýz, řešení rizik a tvorby reportů ohledně stavu projektů.

12. platová třída

1. Tvorba informační koncepce územního orgánu veřejné správy.
2. Komplexní tvorba, správa a aktualizace základních registrů, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
3. Metodické usměrňování, koordinace a výkon dozoru v oblasti elektronického podpisu a na úseku akreditace a atestací v oblasti informačních systémů veřejné správy. Stanovování pravidel k provozování nástrojů elektronického podpisu a vyhodnocování jejich bezpečného používání podle obecně závazných zásad.
4. Stanovování požadavků na zabezpečení informačních a komunikačních technologií, zpracování bezpečnostních standardů, řešení bezpečnostních incidentů a provádění auditů informačních bezpečnostních řídících systémů.
5. Vytváření, rozvoj a navrhování architektury informačních a komunikačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitějšími procesy, návrh a tvorba aplikačních rozhraní, bezpečnostních prvků zajišťujících ochranu dat, databázové struktury, datových toků, migračních a zálohovacích plánů, komplexní integrace s jinými systémy, navrhování programového vybavení nebo informačních služeb.
6. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.
7. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a věcná a technická správa a řešení rozsáhlých projektů změn provozu a údržby informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
8. Provádění věcných, procesních, bezpečnostních, aplikačních, datových, provozních, dopadových a dalších analýz uživatelských požadavků určených pro tvorbu informačních a komunikačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitými procesy.
9. Optimalizace procesů při tvorbě informačních a komunikačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitějšími procesy použitelnými pro další rozvoj, provoz a splnění cílů v oblasti informačních a komunikačních systémů a tvorba dokumentací a modelů podle závěrů věcných, procesních, bezpečnostních, aplikačních, datových, provozních a dopadových analýz uživatelských požadavků.
10. Hodnocení a stanovování složitých a náročných programovacích prostředků nebo nových technologií včetně bezpečnostních technologií a principů, jejich analýza a návrh začlenění a implementování do informačních systémů s více uživatelskými rozhraními, s vyšším počtem rozhraní na okolní systémy a složitějšími procesy.
11. Vývoj, programování a úprava aplikací nebo jejích samostatných programových částí na základě vstupní odborné dokumentace. Implementace datových modelů, rozhraní a sestavování podpůrných a provozních skriptů aplikace.
12. Optimalizace využívání informační a komunikační infrastruktury a instalování nových prvků a modulů informačních a komunikačních technologií, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, bezpečnostních technologií, informačních systémů, databází nebo vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí a databází na úrovni resortu.
13. Provádění analýz kybernetických rizik nad legislativně stanovenou regulovanou službou.
14. Tvorba a řízení dílčích částí systému bezpečnosti informací v kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy.
15. Provádění komplexních auditů kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy.
16. Zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy.
17. Správa informačních a komunikačních systémů se složitými procesy a hierarchickou strukturou, s vysokým množstvím uživatelských rozhraní a rozhraní a vazeb na jiné systémy, s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní topologií a jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky včetně správy datové, bezpečnostní, integrační a provozní oblasti těchto informačních a komunikačních systémů.
18. Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
19. Koordinace správy rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy.
20. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých síťových prostředí, například u globálních hierarchických síťových prostředí, navrhování propojení na další systémy informačních a komunikačních technologií.
21. Navrhování a sestavování testovacích scénářů pro různé druhy testování informačních a komunikačních systémů, vyhodnocování testovacích dat, jejich kontrola a vytváření závěrů včetně protokolů. Realizace integračních, systémových, zátěžových a bezpečnostních testů pro informační a komunikační systémy s celostátní působností.
22. Komplexní koordinace přípravy a realizace komplexních projektů informačních a komunikačních systémů se zásadním dopadem do hlavní činnosti organizace.
23. Celostátní metodická, konzultační a poradenská činnost na úseku implementace strategií elektronizace veřejné právy.
24. Instalace a nastavování složitého programového vybavení pro systémy, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech, nebo na ně mají omezené vazby.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy, například poskytování informací z informačních systémů veřejné správy, podpory rozvoje elektronického obchodu, podpory rozvoje elektronického zdravotnictví, bezpečnosti informačních systémů, provozu multifunkční komunikační sítě veřejné správy.
2. Tvorba informační koncepce orgánu veřejné správy s krajskou nebo obdobně širokou územní působností nebo s celostátní působností.
3. Celostátní koordinace vytváření a rozvoje informačních systémů veřejné správy v rámci obecných koncepcí a zásad, včetně hodnocení projektů a kontroly dodržování zásad u informačních systémů veřejné správy.
4. Tvorba standardů a metodik pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy včetně jejich bezpečnosti.
5. Stanovování celostátních zásad a principů pro ověřování bezpečnostních systémů, nástrojů elektronického podpisu používaných poskytovateli certifikačních služeb vydávajícími kvalifikované certifikáty a prostředků pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů.
6. Tvorba koncepce správy a aktualizace základních registrů, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí nebo certifikačních systémů s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
7. Tvorba koncepce a celostátní koordinace řešení a zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy, například přístupových práv do informačního systému datových schránek.
8. Zajišťování mezinárodní standardizační činnosti ve vztahu k informačním systémům veřejné správy a v oblasti elektronického podpisu.
9. Tvorba koncepce dozoru nad činností akreditovaných poskytovatelů a kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a zejména zpracovávání směrnic k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu kontroly a při realizaci následných opatření souvisejících s touto kontrolou.
10. Stanovování celostátních zásad a principů pro provádění akreditace a atestací k působení jako akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb včetně stanovování limitních předpokladů akreditace, například v oblasti elektronického podpisu.
11. Tvorba a komplexní řízení systému bezpečnosti informací kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností.
12. Vývoj bezpečnostních technologií a systémů s celostátní působností. Implementace složitých datových modelů, rozhraní a aplikačních částí nebo sestavování složitých migračních, provozních či bezpečnostních skriptů. Zajišťování rozvoje, implementace a provozování bezpečnostních technologií a bezpečnostních systémů a aplikací a realizace bezpečnostního dohledu.
13. Tvorba komplexních návrhů a implementací opatření kybernetické bezpečnosti.
14. Komplexní provádění auditu kybernetické bezpečnosti v rámci působnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností.
15. Zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností.
16. Tvorba koncepce bezpečnostní architektury informačních a komunikačních systémů s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní působností.
17. Celostátní metodické usměrňování, posuzování tvorby, rozvoje a využívání informačních a komunikačních systémů a jejich architektury ve veřejné správě a poskytování metodické podpory pro dodržování schválené architektury ve veřejné správě.
18. Poskytování konzultační a poradenské činnosti při koncipování informační koncepce nebo jiné odborné dokumentace nebo v oblasti správy, analýzy a zpracování velkých dat při řešení problematiky sběru, ukládání a organizace těchto dat a optimalizace výstupu pro koncové klienty v určeném čase určené uživatelům infomačních a komunikačních systémů s širokou územní nebo celostátní působností.
19. Poskytování podpory, konzultační a poradenské činnosti uživatelům s širokou územní nebo celostátní působností pro výběr optimálních služeb pro využití virtuálního prostoru pro ukládání dat (dále jen „cloudové služby“), pro návrh architektury za využití postupů pro internetové využívání sítě sdílených serverů (dále jen „cloudové technologie“) včetně analýz těchto technologií a podpora implementace a optimalizace při zavádění.
20. Poskytování konzultační a poradenské činnosti uživatelům s širokou územní nebo celostátní působností v oblasti integrace informačních systémů včetně navrhování a podpory implementace a provozu a vytváření metodik a manuálů pro integraci informačních systémů v rámci celostátních nebo širokých územních integračních architektur.
21. Poskytování konzultační a poradenské činnosti uživatelům s širokou územní nebo celostátní působností při implementaci a zavádění architektury speciálních aplikací a programového vybavení v rámci informačních a komunikačních systémů.
22. Poskytování konzultační a poradenské činnosti uživatelům s širokou územní nebo celostátní působností v oblasti digitalizace včetně navrhování a výběru procesů určených pro digitalizaci a jejich rozpracování a popis.
23. Poskytování konzultační a poradenské činnosti uživatelům s širokou územní nebo celostátní působností v oblasti integrace databází, například relačních, objektových, cloudových, včetně optimalizace databází i systémů, které tyto databáze integrují.
24. Navrhování a zpracovávání středně komplexních projektů vývoje nebo vytváření, rozvoj a navrhování architektury informačních a komunikačních systémů se složitými procesy a hierarchickou strukturou, s vysokým množstvím uživatelských rozhraní a vazeb na jiné systémy, nebo s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní topologií s rozsahem architektonického modelu do 500 prvků/vazeb v relevantních vrstvách architektury, jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky včetně zpracovávání komplexních návrhů řešení nebo komplexních architektonických návrhů za datovou, bezpečnostní, integrační a provozní oblast těchto informačních a komunikačních systémů.
25. Koordinace přípravy a realizace komplexních projektů vývoje informačních a komunikačních systémů nebo informačních služeb, které jsou víceuživatelské a na vysoké systémové úrovni, zpracovávání plánů, norem, postupů změn provozu a údržby, provozní testování, bezpečnostní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
26. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje složitých víceuživatelských informačních, komunikačních a bezpečnostních systémů a síťových prostředí vysoké systémové úrovně s celostátním dopadem.
27. Koordinace analytických činností zahrnující věcné, procesní, bezpečnostní, aplikační, datové, provozní a dopadové analýzy rozsáhlé soustavy informačních a komunikačních systémů s celostátní topologií a jejich infrastruktury se zásadním významem pro jejich provoz, provádění analýz dlouhodobé strategie informačních potřeb a informační a komunikační infrastruktury, analýza vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
28. Vývoj, programování a úprava aplikací s přesahem a integrací do více systémů a s víceuživatelským rozhraním, složitým datovým modelem a velkým množstvím integrací s okolními systémy. Tvorba vývojové dokumentace a návrhu optimálního programového vybavení.
29. Vývoj bezpečnostních technologií systémů s celostátní působností nebo specializovaných nástrojů pro podporu testingu, provozu, nebo optimalizaci a zvýšení efektivnosti systému. Implementace složitých datových modelů, rozhraní a aplikačních částí nebo sestavování složitých migračních, provozních či bezpečnostních skriptů.
30. Navrhování obecných postupů a metodik analýz informačních a komunikačních systémů v rámci resortů, provádění dohledu nad dodržováním schválených postupů a metodik, systematické řízení rizik nad závazně stanovenou regulovanou službou.
31. Koordinace centrálních služeb nad prostorovými daty. Koordinace harmonizace prostorových dat a služeb v rámci Evropské unie.
32. Koncepční analýza řešení nej složitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo síťových prostředí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
33. Komplexní správa složitých víceuživatelských informačních systémů a síťových prostředí vysoké systémové úrovně v rámci resortů s rozsáhlým vnitřním členěním na organizační složky státu s celostátní působností a ovlivňující jednání nejširších skupin obyvatelstva, přebírání, ověřování a uvádění do provozu informačních systémů, bezpečnostních technologií a síťových prostředí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
34. Instalace a nastavování programového vybavení provázaných informačních systémů poskytujících a využívajících služby veřejné správy jako celku.
35. Tvorba testovacích scénářů a strategií pro všechny druhy testování informačních a komunikačních systémů a koordinace testovacích prací v rámci rozsáhlých projektů s celostátní působností včetně definování testovacích harmonogramů, druhů testů a testovacích kapacit.
36. Komplexní koordinace přípravy a realizace komplexních projektů informačních a komunikačních systémů s krajskou nebo obdobně širokou územní nebo celostátní působností (projektový manažer).

14. platová třída

1. Tvorba a rozvoj celostátní koncepce a celostátní systémová koordinace procesů elektronizace veřejné správy.
2. Tvorba celostátní strategie vytváření, rozvoje a architektury informačních systémů. Koordinace vývoje aplikačních vybavení provázaných informačních systémů poskytující a využívající služby elektronizace veřejné správy (eGovernment) jako celku.
3. Tvorba koncepce rozvoje základních registrů.
4. Realizace komplexních koncepcí a strategií v oblasti analýz informačních a komunikačních systémů ve veřejné správě jako celku včetně provádění analytických prací při tvorbě těchto koncepcí a strategií.
5. Tvorba koncepce bezpečnostní architektury informačních a komunikačních systémů ve veřejných službách a správě jako celku.
6. Tvorba celostátní koncepce systému bezpečnosti informací v oblasti kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností v návaznosti na mezinárodní spolupráci.
7. Poskytování odborného poradenství pro výběr optimálních cloudových služeb, podpory pro návrhy architektur za využití cloudových technologií, pro vytváření metodik a strategií resortů nebo obdobných celostátních struktur v rámci využívání cloudových technologií, podpora implementace a optimalizace při zavádění do eGovernmentu a informačních systémů resortů s podporou mezinárodního sdílení služeb a integrace.
8. Poskytování odborného poradenství a konzultací v rámci správy, analýzy a zpracování velkých dat resortů nebo obdobných celostátních struktur nebo v rámci celostátní digitální správy dat nebo mezinárodní datové základny, při řešení problematiky sběru, ukládání a organizace dat včetně vytváření optimálního výstupu pro koncové klienty v optimálním čase.
9. Poskytování odborného poradenství a konzultací v oblasti integrací informačních a komunikačních systémů v rámci nej složitějších integračních architektur s integrací do mezinárodních systémů, navrhování způsobů implementace a vytváření integrační strategie.
10. Poskytování odborného poradenství a konzultací v oblasti implementace, zavádění a podpory architektur informačních a komunikačních systémů a vytváření metodik a manuálů speciálních aplikací a programového vybavení v rámci informačních a komunikačních systémů s mezinárodním dopadem.
11. Poskytování odborného poradenství a konzultací v oblasti implementace, rozvoje a provozování bezpečnostních systémů a aplikací a bezpečnostního dohledu pro prostředí informačních a komunikačních technologií s vazbou na mezinárodní systémy.
12. Poskytování odborného poradenství a konzultací v oblasti digitalizace procesů informačních systémů s mezinárodním dopadem nebo v oblasti vytváření celostátní strategií digitalizace.
13. Poskytování odborného poradenství a konzultací v oblasti centralizovaných databází integrující systémy s mezinárodním dopadem.
14. Poskytování konzultační a poradenské činnosti při koncipování informační koncepce eGovernmentu nebo koncepce určené pro mezinárodní spolupráci nebo pro strategie na úrovni resortů s celostátním dopadem.
15. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů veřejné správy, například resortu, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů nebo certifikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
16. Koordinace vývoje a programování složitých informačních a komunikačních systémů s víceuživatelským rozhraním, složitým datovým modelem a velkým množství integrací s okolními systémy, tvorby vývojové dokumentace a návrhu optimálního programového vybavení nebo navrhování složitých informačních a komunikačních systémů veřejné správy (eGovernment) s celostátní architekturou.
17. Koordinace vývoje bezpečnostních technologií a systémů s celostátní působností.
18. Koordinace analýz a vývoje nového aplikačního programového vybavení nebo zásadních úprav stávajících informačních a komunikačních systémů a navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.
19. Komplexní koordinace analytických činností v oblasti informačních a komunikačních systémů u subjektů s rozsáhlým vnitřním členěním na organizační složky státu s celostátní působností a ovlivňující jednání nej širších skupin obyvatelstva a s případným mezinárodním dopadem, tvorby dokumentací a nej složitějších modelů vystihujících závěry z komplexních analýz použitelných pro další rozvoj, provoz a splnění cílů těchto informačních a komunikačních systémů.
20. Tvorba informační koncepce subjektů s rozsáhlým vnitřním členěním na organizační složky státu s celostátní působností a ovlivňující jednání nej širších skupin obyvatelstva, zahrnující tvorbu strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb a informační a komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
21. Tvorba architektury a vývoje centrálních a rozsáhlých informačních služeb subjektů veřejné a státní správy se složitým vnitřním členěním s celostátní působností a ovlivňující jednání nejširších skupin obyvatelstva nebo určené pro speciální a vysoce odborné využití, s rozsahem architektonického modelu do 5000 prvků/vazeb (na všech vrstvách architektury). Koordinace vzájemného, řízeného a bezpečného propojování subjektů veřejné a státní správy, komunikace subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších sítích, například internetem nebo komunikační infrastrukturou Evropské unie.
22. Komplexní koordinace přípravy a realizace komplexních rozsáhlých projektů informačních a komunikačních systémů zajištujících realizaci stěžejních cílů státních politik nebo politik Evropské unie, například v oblasti finanční a rozpočtové, obrany, bezpečnosti, zaměstnanosti, sociálního zabezpečení nebo zdravotní.
23. Samostatné řešení složitých problémů výkonnosti, bezpečnosti a dostupnosti služeb souvisejících s nasazováním a provozem komplexu různých technologických komponent a platforem.
24. Návrh, implementace, kontrola a hodnocení dodržování smluvních podmínek provozu včetně úrovně provozního zabezpečení služeb (SLA), včetně návrhu a implementace nápravných opatření.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu. Tvorba informační koncepce České republiky.
2. Tvorba koncepcí rozvoje projektů informačních systémů, informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti České republiky.
3. Tvorba architektury a koncepce vývoje centrálních informačních služeb elektronické veřejné správy (eGovernment).
4. Tvorba koncepce komunikační infrastruktury veřejné správy jako celku (sjednocená datová síť subjektů veřejné a státní správy České republiky).
5. Komplexní koordinace vývoje a programování nej složitějších informačních a komunikačních systémů nebo soustavy informačních a komunikačních systémů s celostátní nebo širší topologií a hierarchickou strukturou a návaznostmi na mezinárodní systémy včetně vytváření dodavatelských strategií.
6. Tvorba komplexní architektury úřadu nebo subjektu obsahující více rozsáhlých a centrálních informačních systémů nebo služeb nebo jiného subjektu s rozsahem modelu architektury (na všech vrstvách architektury) nad 5000 prvků a vazeb.“.

20. V části 2. dílu 70. 8. platové třídě se v bodu 2 slovo „programu“ nahrazuje slovem „Programu“ a za slova „rozvoje venkova“ se vkládají slova „nebo Strategického plánu Společné zemědělské politiky“.

21. V části 2. dílu 70. 9. platové třídě se v bodu 4 slovo „programu“ nahrazuje slovem „Programu“ a za slova „rozvoje venkova“ se vkládají slova „nebo Strategického plánu Společné zemědělské politiky“ .

22. V části 2. dílu 70. 12. platové třídě se v bodu 6 slova „trhů a programu“ nahrazují slovy „trhu, Programu“ a za slova „rozvoje venkova“ se vkládají slova „a Strategického plánu Společné zemědělské politiky“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 1 až 3 a 12 až 17, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Nabídka k tématu

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Po dosti dlouhé době se v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2023, se zařazením ... pokračování

Cena: 699 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.