Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 156/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 17. 6. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

156

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2024,

kterou se mění vyhláška č.  408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č.  131/2015 Sb., zákona č. 382/2021 Sb. a zákona č. 469/2023 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021  Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Čl. I

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb., vyhlášky č. 125/2021  Sb., vyhlášky č. 490/2021 Sb., vyhlášky č. 404/2022 Sb. a vyhlášky č. 6/2024 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) rozsah údajů a informací zveřejňovaných, poskytovaných nebo zpřístupňovaných operátorem trhu a datovým centrem,“.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až t), která znějí:

„p) rozsah a termíny pro předávání údajů pro vyhodnocování sdílené elektřiny a postupy pro zohlednění sdílené elektřiny,
q) podmínky, termíny a postup registrace přiřazení a ukončení přiřazení registračních čísel předávacích míst do skupiny sdílení, postup vytváření skupiny sdílení a počet předávacích míst ve skupině sdílení nebo územní vymezení skupiny sdílení,
r) způsoby alokace sdílené elektřiny,
s) rozsah, termíny a postup předávání údajů o zranitelném zákazníkovi, zranitelné osobě a údajů pro vyhodnocení splnění podmínky hodnoty odběru elektřiny pro stanovení určeného odběrného místa zranitelného zákazníka a
t) rozsah poskytovaných informací o způsobu dynamického určení ceny elektřiny nebo jiného určení ceny závislého na změnách ceny elektřiny na organizovaných trzích s elektřinou a výhodách a rizicích spojených s uzavřením smlouvy s takovým určením ceny.“.

3. V § 15 se odstavec 4 zrušuje.

4. V § 16a se odstavce 7 a 8 zrušují.

5. V § 16b se odstavec 4 zrušuje.

6. V § 17 odst. 5 se na konci textu věty čtvrté doplňují slova „a dále datové centrum, jedná-li se o předávací místo přiřazené do skupiny sdílení“.

7. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:

㤠17a

Evidence určeného odběrného místa zranitelného zákazníka

(1) Po určení odběrného místa zranitelného zákazníka dodavatel bez zbytečného odkladu elektronicky předává provozovateli distribuční soustavy zprávu s údaji v rozsahu podle přílohy č. 29 k této vyhlášce. Pokud zpráva obsahuje údaje, které jsou v rozporu s údaji provozovatele distribuční soustavy, provozovatel distribuční soustavy ke zprávě nepřihlíží a nejpozději do 5 pracovních dnů vyzve dodavatele k novému předání podle věty první.

(2) Je-li hodnota plánovaného ročního odběru v odběrném místě podle odstavce 1 do 30 MWh včetně, provozovatel distribuční soustavy bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy podle odstavce 1 eviduje odběrné místo v evidenci určených odběrných míst a současně předává operátorovi trhu identifikaci určeného odběrného místa a operátor trhu k tomuto dni zpřístupní dodavateli a subjektu zúčtování ve svém informačním systému hodnotu plánovaného ročního odběru elektřiny tohoto odběrného místa. O zařazení odběrného místa v evidenci určených odběrných míst, kterým je den zpřístupnění hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny určeného odběrného místa dodavateli podle věty první, informuje provozovatel distribuční soustavy bez zbytečného odkladu elektronicky dodavatele.

(3) Je-li hodnota plánovaného ročního odběru v odběrném místě podle odstavce 1 vyšší než 30 MWh, provozovatel distribuční soustavy informuje bez zbytečného odkladu elektronicky dodavatele o nezařazení odběrného místa do evidence určených odběrných míst.

(4) V případě, že dodavatel informuje provozovatele distribuční soustavy o skutečnosti, že odběrné místo není určeným odběrným místem, není od tohoto dne provozovatelem distribuční soustavy odběrné místo evidováno v evidenci určených odběrných míst. Provozovatel distribuční soustavy o této skutečnosti neprodleně informuje operátora trhu.

(5) Provozovatel distribuční soustavy při stanovení plánovaného ročního odběru v určeném odběrném místě s měřením typu B postupuje podle § 24 odst. 1 obdobně.“.

8. V § 20 odst. 2 se slovo „skutečných“ nahrazuje slovem „platných“.

9. § 20a včetně nadpisu zní:

㤠20a

Předávání údajů datovým centrem pro vypořádání odchylek

(1) V případě, že je předávací místo přiřazeno do skupiny sdílení, datové centrum předává operátorovi trhu hodnoty podle § 65i odst. 4 v kWh v rozlišení na 2 desetinná místa.

(2) Pro účely vyhodnocení odchylek vychází operátor trhu u předávacích míst přiřazených do skupiny sdílení z naměřených a vyhodnocených hodnot se zohledněním sdílené elektřiny předaných podle odstavce 1.

(3) Pokud operátor trhu neobdrží od datového centra hodnoty podle § 65i odst. 4, použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr platných hodnot ve stejných vyhodnocovacích intervalech stejných kalendářních dnů v období 4 posledních týdnů předaných datovým centrem podle § 65i a uložených v systému operátora trhu. Pokud operátor trhu nemá údaje za toto časové období, použije pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.“.

10. V § 22 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Na základě údajů předaných podle § 65i odst. 4 písm. c) provede operátor trhu úpravu předběžných hodnot předaných podle § 65i odst. 4 písm. a), případně stanovených podle § 20a odst. 3.“.

11. V § 22 odst. 5 se slova „a § 21 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „ , § 21 odst. 1 a 2 a § 65i odst. 4“.

12. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

㤠22a

Označování hodnot dodávek a odběrů elektřiny datovým centrem

Při předávání hodnot dodávek a odběrů elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny operátorovi trhu datové centrum označuje hodnoty jako

a) platné, pokud je provozovatel distribuční soustavy předal datovému centru podle § 65i odst. 1, 2 nebo 6,
b) náhradní předběžné podle § 65i odst. 5.“.

13. V § 27 odst. 1 se za slovo „soustavy“ vkládají slova „nebo datové centrum“.

14. V § 27 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo zohledňující sdílenou elektřinu“.

15. V § 27 odst. 4 se za slovo „elektřinou“ vkládají slova „po zohlednění sdílené elektřiny“.

16. V § 28 odstavec 2 zní:

„(2) Nejvýše o 15 kWh za kalendářní měsíc u odběrných nebo předávacích míst s měřením typu A nebo o 2 kWh za kalendářní měsíc u odběrných nebo předávacích míst s měřením typu B a C kategorie C1, C2 a C3 se může lišit rozdíl součtu skutečných denních hodnot dodávky elektřiny

a) pro potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek v daném kalendářním měsíci a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování platby za přenos nebo distribuci elektřiny, nebo
b) se zohledněním sdílené elektřiny pro potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek v daném kalendářním měsíci a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny pro vyúčtování platby za dodávku elektřiny v případě, že se jedná o předávací místo přiřazené do skupiny sdílení.“.

17. V § 31 odst. 2 se na konci textu věty poslední doplňují slova „od provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení předané datovým centrem operátorovi trhu podle § 65i operátor trhu do zvláštního režimu zúčtování nezahrnuje.“.

18. V § 40 odst. 3 písm. b) se za slova „písmene a) do“ vkládají slova „15.00 hodin“.

19. V § 41 odstavec 1 zní:

„(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu registrovaným účastníkům trhu s elektřinou údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb a k poskytnutí informace o vyúčtování, s výjimkou údajů za předávací místa odběrného místa, která měla v měsíci, za který jsou data předávána, status neaktivní nebo bez elektroměru, a to po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin

a) sedmého pracovního dne následujícího měsíce k předávacím místům odběrného místa s měřením typu A a B připojených na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí, s výjimkou předávacích míst odběrného místa podle písmene b),
b) devátého pracovního dne následujícího měsíce k předávacím místům odběrného místa přiřazeným do skupiny sdílení a připojených na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí,
c) desátého pracovního dne následujícího měsíce k předávacím místům odběrného místa s měřením typu B a C kategorie C1, C2 a C3 připojených na hladinu nízkého napětí a
d) patnáctého pracovního dne následujícího měsíce za předávací místa odběrného místa, do kterého je připojena výrobna elektřiny, a předávací místa výrobny pro TVS s měřením typu A, B a C kategorie C1, C2 a C3.“.

20. V § 41 se na konci odstavce 4 doplňují věty „V případě předávacího místa přiřazeného do skupiny sdílení, do kterého je sdílena elektřina bez využití distribuční soustavy, zasílá provozovatel distribuční soustavy údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a služby distribuční soustavy se zohledněním sdílené elektřiny. V případě předávacího místa přiřazeného do skupiny sdílení, do kterého je sdílena elektřina s využitím distribuční soustavy, zasílá provozovatel distribuční soustavy údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny a údaje potřebné k vyúčtování služby distribuční soustavy bez zohlednění sdílené elektřiny.“.

21. V § 42 odst. 2 se za slova „místech odběrného místa“ vkládají slova „připojeného na hladině nízkého napětí“.

22. V § 43 se na začátek odstavce 6 vkládá věta „Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy po uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy předává do informačního systému operátora trhu informaci o zařazení odběrného místa zákazníka do regulačního stupně č.  3 až 7 a o hodnotě jeho bezpečnostního minima podle vyhlášky upravující stav nouze v elektroenergetice.“.

23. V § 47 odst. 2 písm. f) se za slovo „korporace“ vkládají slova „nebo převodu závodu nebo jeho části“.

24. V § 48 odst. 1 a 2 písmeno c) zní:

„c) cena za provoz nesíťové infrastruktury, která zahrnuje
1. cenu za činnosti operátora trhu, kterou tvoří cena za činnosti související se zúčtováním odchylek v Kč/odběrné místo/měsíc a cena za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v Kč/odběrné místo/měsíc,
2. cenu za činnost datového centra v Kč/odběrné místo/měsíc a
3. poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v Kč/odběrné místo/měsíc a“.

25. V § 49 odst. 2 až 4 a § 50 odst. 1 se slova „činnosti operátora trhu“ nahrazují slovy „provoz nesíťové infrastruktury“.

26. V § 49 se odstavce 7 až 9 zrušují.

27. Za § 49 se vkládá nový § 49a, který včetně nadpisu zní:

㤠49a

Rozsah poskytovaných informací o způsobu dynamického určení ceny elektřiny nebo jiného určení ceny závislého na změnách ceny elektřiny na organizovaných trzích s elektřinou

Informace, kterou dodavatel poskytuje spotřebiteli podle § 11ca odst. 1 energetického zákona, obsahuje zejména

a) jednoznačnou identifikaci organizovaného trhu s elektřinou, na kterém jsou vypořádávány obchody, na základě kterých se v závislosti na změnách cen elektřiny na tomto trhu určuje cena za dodávku elektřiny, včetně uvedení odkazu na internetové stránky, kde jsou změny cen na tomto trhu dostupné,
b) časový interval na organizovaném trhu s elektřinou, ze kterého se určuje cena za dodávku elektřiny,
c) minimální nebo maximální cenu za dodávku elektřiny, má-li být sjednána,
d) přesný popis způsobu výpočtu ceny za dodávku elektřiny, včetně míry nebo formy závislosti na organizovaném trhu s elektřinou, a dále vymezení výše nebo způsobu určení každé složky ceny za dodávku elektřiny, která není závislá na změnách cen elektřiny na organizovaném trhu s elektřinou; jsou-li organizovaný trh s elektřinou nebo jednotlivá složka ceny za dodávku elektřiny určeny v jiné měně než v korunách českých, dále kurz použitý pro přepočet na koruny české pro určení ceny za dodávku elektřiny,
e) vysvětlení rizika mimořádných výkyvů ceny za dodávku elektřiny v závislosti na výkyvech cen na organizovaném trhu s elektřinou v období kalendářního dne, měsíce a roku, včetně poučení o omezené předvídatelnosti těchto rizik a upozornění, že dosavadní vývoj cen nepředpovídá budoucí ceny,
f) poučení o riziku velmi vysoké ceny za dodávku elektřiny v případě mimořádných výkyvů cen na organizovaném trhu s elektřinou ve vztahu ke sjednávané délce zúčtovacího období a ke sjednané délce trvání smluvního vztahu a
g) poučení o riziku stanovení velmi vysoké zálohové platby nebo velmi vysokého nedoplatku při vypořádání přijatých zálohových plateb a celkové výše ceny za dodávku elektřiny v případě mimořádných výkyvů cen na organizovaném trhu s elektřinou, a to ve vztahu ke sjednávanému stanovení zálohových plateb a sjednávané délce zúčtovacího období.“.

28. V § 50 odst. 3 se slova „činnost operátora trhu“ nahrazují slovy „provoz nesíťové infrastruktury“ .

29. V § 50 odst. 4 se text „n)“ nahrazuje textem „l)“ a text „o)“ se nahrazuje textem „m)“.

30. V nadpisu nad označením § 51 se za slovo „trhu“ vkládají slova „ , datovým centrem“.

31. V § 51 odstavec 1 zní:

„(1) Provozovatel regionální distribuční soustavy předává nejpozději do dvanáctého dne kalendářního měsíce

a) operátorovi trhu údaje o vyúčtování systémových služeb, služeb za činnosti operátora trhu, poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu a podpory elektřiny z podporovaných zdrojů za předchozí měsíc a výši odhadu za dosud nevyúčtovanou platbu za systémové služby, za činnosti operátora trhu, poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů za období od 1. ledna kalendářního roku, za který jsou systémové služby, služby za činnosti operátora trhu, poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu a podpora elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtovány podle příloh č. 13, 14 a 15 k této vyhlášce, a
b) datovému centru údaje o vyúčtování služeb za činnost datového centra za předchozí měsíc a výši odhadu za dosud nevyúčtovanou platbu za činnost datového centra za období od 1. ledna kalendářního roku, za který jsou služby za činnost datového centra vyúčtovány podle přílohy č. 13a k této vyhlášce.“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

32. V § 51 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud během lhůty podle odstavce 1 připadne svátek na pondělí až pátek, může provozovatel regionální distribuční soustavy po dohodě s operátorem trhu nebo datovým centrem předat data pro vyúčtování v pozdějším termínu, nejpozději však čtrnáctý kalendářní den.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

33. V § 51 odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatel přenosové soustavy předává nejpozději do dvanáctého dne kalendářního měsíce

a) operátorovi trhu údaje o vyúčtování služeb za činnosti operátora trhu, poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu a podpory elektřiny z podporovaných zdrojů za předchozí měsíc, za který jsou služby za činnosti operátora trhu, poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu a podpora elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtovány podle přílohy č. 16 k této vyhlášce, a
b) datovému centru údaje o vyúčtování služeb za činnost datového centra za předchozí měsíc, za který jsou služby za činnost datového centra vyúčtovány podle přílohy č. 16a k této vyhlášce.“.

34. V § 51 odst. 4 se slova „činnosti operátora trhu“ nahrazují slovy „provoz nesíťové infrastruktury“ .

35. V § 51 odstavec 5 zní:

„(5) Na základě předaných údajů podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 3 písm. a) účtuje operátor trhu provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy do patnáctého dne téhož měsíce cenu za provoz nesíťové infrastruktury v části, kterou tvoří cena za činnosti operátora trhu a poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu, a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů. Na základě předaných údajů podle odstavce 1 písm. a) účtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy do patnáctého dne téhož měsíce cenu za systémové služby se zohledněním již zaplacených záloh podle § 52 odst. 4. Na základě předaných údajů podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 3 písm. b) účtuje datové centrum provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy do patnáctého dne téhož měsíce cenu za provoz nesíťové infrastruktury v části, kterou tvoří cena za činnost datového centra.“.

36. V § 51 odst. 6 se slova „13 až 15“ nahrazují slovy „13, 14 a 15“ a za větu první se vkládá věta „Nejpozději do dvacátého osmého dne následujícího kalendářního měsíce předává datovému centru provozovatel regionální distribuční soustavy zpřesněné údaje ve výkazu podle přílohy č. 13a k této vyhlášce za předcházející měsíc a provozovatel přenosové soustavy zpřesněné údaje ve výkazu podle přílohy č. 16a k této vyhlášce za předcházející měsíc.“.

37. V § 52 odstavec 1 zní:

„(1) Na základě údajů podle § 51 odst. 6 účtuje operátor trhu provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy rozdíl v platbách za provoz nesíťové infrastruktury v části, kterou tvoří cena za činnosti operátora trhu a poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu, a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů vzniklý na základě údajů předaných podle § 51 odst. 1 písm. a), § 51 odst. 3 písm. a) a § 51 odst. 6. Na základě údajů podle § 51 odst. 6 účtuje datové centrum provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy rozdíl v platbách za provoz nesíťové infrastruktury v části, kterou tvoří cena za činnost datového centra, vzniklý na základě údajů předaných podle § 51 odst. 1 písm. b), § 51 odst. 3 písm. b) a § 51 odst. 6.“.

38. V § 52 odst. 2 se text „odst. 5“ nahrazuje textem „odst. 6“ a slova „a 5“ se nahrazují slovy „písm. a) a § 51 odst. 6“.

39. V § 52 odst. 3 se za slova „operátorovi trhu“ vkládají slova „a datovému centru“, číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“, text „odst. 5“ se nahrazuje textem „odst. 6“ a za slova „Operátor trhu“ se vkládají slova „a datové centrum“.

40. V § 52 odst. 4 se slova „a 5“ nahrazují slovy „písm. a) a § 51 odst. 6“.

41. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně nadpisu zní:

㤠60a

Postup při zajištění povinnosti dodávky zranitelnému zákazníkovi

(1) Jsou-li splněny podmínky dodávky elektřiny zranitelnému zákazníkovi do určeného odběrného místa podle § 29d odst. 3 energetického zákona, oznámí operátor trhu dodavateli podle § 29d odst. 3 energetického zákona a provozovateli příslušné distribuční soustavy identifikační číselný kód určeného odběrného místa podle § 17a odst. 2 s jeho předávacími místy, do kterého má být zahájena dodávka elektřiny. Operátor trhu přiřadí dodavatele podle věty první v informačním systému operátora trhu k dotčenému odběrnému místu od 00.00 hodin dne následujícího po dni ukončení smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny do dne zahájení dodávky novým dodavatelem nebo do dne ukončení evidence tohoto odběrného místa v evidenci určených odběrných míst podle § 17a odst. 4, nejdéle však po dobu 3 měsíců. Ustanovení § 59 odst. 5 se použije obdobně.

(2) Ode dne zahájení dodávky dodavatelem podle odstavce 1 do dne zahájení dodávky novým dodavatelem nebo do dne ukončení evidence tohoto odběrného místa v evidenci určených odběrných míst podle § 17a odst. 4, nejpozději do uplynutí doby podle odstavce 1, zpřístupňuje operátor trhu dodavateli informace o probíhajících změnách dodavatele v předávacím místě odběrného místa.

(3) Pro postup pro uskutečnění změny dodavatele za dodavatele podle odstavce 1 se § 60 použije obdobně.“.

42. Za část patnáctou se vkládají nové části šestnáctá a sedmnáctá, které včetně nadpisů znějí:

„ČÁST ŠESTNÁCTÁ
REGISTRACE PŘIŘAZENÍ NEBO UKONČENÍ PŘIŘAZENÍ PŘEDÁVACÍHO MÍSTA DO SKUPINY SDÍLENÍ

§ 65a

Postup registrace registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny

(1) Podmínkou registrace přiřazení nebo ukončení přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení je registrace identifikačního číselného kódu předávacího místa pro dodávku elektřiny registrovaného v informačním systému operátora trhu podle § 16b při sdílení elektřiny (dále jen „registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny“) v informačním systému datového centra.

(2) Žádost o registraci registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny podává prostřednictvím informačního systému datového centra osoba, která má uzavřenou smlouvu o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě, má-li současně uzavřenou smlouvu o přístupu do informačního systému datového centra, v opačném případě podává žádost prostřednictvím účastníka trhu, který má smlouvu o přístupu do informačního systému datového centra uzavřenou, a to do 10.00 hodin desátého pracovního dne před požadovaným datem registrace. Je-li žádost podána u datového centra později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána následující pracovní den.

(3) Žádost o registraci registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny obsahuje

a) identifikační číselný kód předávacího místa pro dodávku elektřiny podle § 16b,
b) požadované datum registrace registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny u datového centra,
c) prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

(4) Datové centrum vyhodnocuje úplnost údajů v žádosti. Žádost odmítne a uvede důvody tohoto odmítnutí prostřednictvím informačního systému datového centra v případě, že

a) žádost není úplná nebo obsahuje neúplné údaje,
b) ze žádosti není možné jednoznačně identifikovat registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny,
c) identifikační číselný kód předávacího místa není registrován v informačním systému operátora trhu pro dodávku elektřiny podle § 16b,
d) k identifikačnímu číselnému kódu předávacího místa pro dodávku elektřiny je v informačním systému operátora trhu registrována možnost dodávky regulační energie,
e) pro výrobnu elektřiny není uzavřena smlouva o připojení nebo nejsou splněné podmínky připojení sjednané ve smlouvě o připojení, nebo
f) žadatel není osobou, která má uzavřenou smlouvu o připojení výrobny elektřiny.

(5) Nedojde-li k odmítnutí žádosti podle odstavce 4, datové centrum ukončí proces registrace registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny nejpozději k pracovnímu dni následujícímu po dni, ve kterém došlo k vyhodnocení úplné žádosti, a to s požadovaným datem registrace. Pokud je požadované datum registrace dříve, než je den ukončení procesu registrace, je datem registrace den následující po dni ukončení procesu registrace podle věty první.

(6) Ke dni ukončení procesu registrace nebo odmítnutí žádosti informuje datové centrum o této skutečnosti žadatele prostřednictvím informačního systému datového centra.

Postup registrace přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení

§ 65b

(1) Podmínkou registrace přiřazení nebo ukončení přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení je registrace skupiny sdílení v informačním systému datového centra. Do skupiny sdílení může být přiřazeno pouze registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny nebo identifikační číselný kód předávacího místa pro odběr elektřiny registrovaný v informačním systému operátora trhu podle § 16a nebo 16b při sdílení elektřiny (dále jen „registrační číslo předávacího místa pro odběr elektřiny“).

(2) Skupinou sdílení je v informačním systému datového centra registrovaný souhrn vzájemně přiřazených registračních čísel

a) předávacích míst pro dodávku elektřiny a registračních čísel předávacích míst pro odběr elektřiny společenství a členů tohoto společenství,
b) předávacích míst pro dodávku elektřiny a registračních čísel předávacích míst pro odběr elektřiny jednoho zákazníka nebo výrobce elektřiny nebo různých zákazníků nebo výrobců elektřiny, nebo
c) předávacích míst podle písmene a) nebo b), pokud jsou všechna tato předávací místa připojená k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, přičemž do této skupiny sdílení nemohou být přiřazena registrační čísla jednoho předávacího místa.

(3) Do skupiny sdílení je přiřazeno alespoň jedno registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny.

(4) Žádost o registraci skupiny sdílení podává osoba, která má uzavřenou smlouvu o přístupu do informačního systému datového centra a která má k úkonům nezbytným k zahájení, změně a ukončení sdílení elektřiny v jednotlivých předávacích místech jedné skupiny sdílení souhlas všech osob, jejichž registrační číslo předávacího místa je přiřazeno do této skupiny sdílení (dále jen „správce skupiny sdílení“). Skupina sdílení může mít pouze jednoho správce skupiny sdílení.

(5) Žádost o registraci skupiny sdílení a přiřazení registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny do skupiny sdílení obsahuje

a) každé registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny ve skupině sdílení,
b) typ skupiny sdílení podle odstavce 2; v případě skupiny sdílení podle odstavce 2 písm. a) včetně registračního čísla společenství přiděleného Úřadem,
c) informaci, zda se pro vyhodnocení údajů o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny požaduje iterační způsob výpočtu,
d) požadované datum registrace skupiny sdílení u datového centra,
e) požadované datum registrace přiřazení registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny do skupiny sdílení u datového centra,
f) prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

§ 65c

(1) Správce skupiny sdílení žádá o přiřazení registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny do skupiny sdílení prostřednictvím informačního systému datového centra.

(2) Žádost o registraci přiřazení registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny do skupiny sdílení obsahuje

a) registrovaný identifikační číselný kód skupiny sdílení, je-li skupině sdílení datovým centrem přidělen,
b) registrační číslo předávacího místa pro odběr elektřiny,
c) registrační čísla předávacích míst pro dodávku elektřiny přiřazených do skupiny sdílení, ze kterých bude elektřina sdílena do registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny podle písmene b),
d) pevnou procentuální hodnotu podílu registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny podle písmene b) z dodávky elektřiny z registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny podle písmene c) pro určení množství sdílené elektřiny z dodávky z tohoto registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny v daném vyhodnocovacím intervalu (dále jen „procento alokace“) uvedenou s přesností na 2 desetinná místa,
e) zvolené pořadí vztahu registračních čísel předávacích míst pro dodávku elektřiny podle písmene c) k předávacímu místu pro odběr elektřiny podle písmene b) určující posloupnost použití přiřazeného procenta alokace z jednotlivých registračních čísel předávacích míst pro dodávku elektřiny podle písmene c) při vyhodnocení sdílení elektřiny podle § 65h (dále jen „index priority dodávky elektřiny“),
f) pokud nemá být datem registrace přiřazení registračního čísla předávacího místa podle písmene b) den podle § 65d odst. 6, požadované datum zahájení vyhodnocení sdílené elektřiny v registračním čísle předávacího místa podle písmene b), kterým je vždy první den měsíce,
g) prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

§ 65d

Terminy registrace přiřazeni předávacího místa do skupiny sdíleni

(1) Žádost podle § 65b podává správce skupiny sdílení prostřednictvím informačního systému datového centra nejpozději do 10.00 hodin desátého pracovního dne před požadovaným datem registrace přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení podle § 65b, nejdříve však 3 měsíce před tímto datem. Je-li žádost podána u datového centra později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána následující pracovní den.

(2) Žádost podle § 65c podává správce skupiny sdílení prostřednictvím informačního systému datového centra nejpozději do 10.00 hodin desátého pracovního dne před požadovaným datem registrace přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení podle § 65c, kterým je vždy první den měsíce, nejdříve však 3 měsíce před tímto datem. Je-li žádost podána u datového centra později, platí, že byla podána do 10.00 hodin desátého pracovního dne před koncem následujícího měsíce.

(3) V případě, že předávací místo nemá průběhové měření, přerušuje se proces přiřazení tohoto předávacího místa do skupiny sdílení do doby, kdy provozovatel distribuční soustavy informuje datové centrum o osazení měřicího zařízení s průběhovým měřením nebo o nemožnosti osadit předávací místo takovým měřicím zařízením, nejdéle však na dobu 3 měsíců.

(4) Datové centrum vyhodnocuje úplnost údajů v žádosti podle odstavců 1 a 2. Žádost odmítne a uvede důvody tohoto odmítnutí prostřednictvím informačního systému datového centra v případě, že

a) žádost není úplná nebo obsahuje neúplné údaje,
b) ze žádosti není možné jednoznačně identifikovat registrační číslo předávacího místa,
c) předávací místa ve skupině sdílení podle § 65b odst. 2 písm. a) se nenacházejí na souvislém území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy,
d) provozovatel distribuční soustavy informoval datové centrum, že předávací místa ve skupině sdílení podle § 65b odst. 2 písm. c) nejsou připojená k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně,
e) provozovatel distribuční soustavy informoval datové centrum o nemožnosti osadit měřicí zařízení s průběhovým měřením nebo uplynula doba 3 měsíců podle odstavce 3,
f) registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny nebo skupina sdílení není registrována v informačním systému datového centra,
g) identifikační číselný kód předávacího místa pro dodávku nebo odběr elektřiny není k tomuto účelu registrován v informačním systému operátora trhu,
h) k identifikačnímu číselnému kódu předávacího místa je v informačním systému operátora trhu registrována možnost dodávky regulační energie,
i) registrační číslo předávacího místa je již přiřazeno v jiné skupině sdílení nebo je předmětem jiné žádosti o registraci do skupiny sdílení,
j) přiřazením registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny by procento alokace z jednoho registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny překročilo 100 procent,
k) přiřazením registračního čísla předávacího místa by došlo k překročení nejvyššího možného počtu registračních čísel předávacích míst ve skupině sdílení,
l) přiřazením registračního čísla předávacího místa by došlo u skupiny sdílení s vyhodnocením údajů o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny s využitím iteračního způsobu výpočtu k překročení počtu 50 registračních čísel předávacích míst ve skupině sdílení,
m) osoba, která má pro výrobnu elektřiny uzavřenou smlouvu o připojení, nesouhlasila s přiřazením registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny ke skupině sdílení, nebo
n) registrační číslo společenství uvedené v žádosti není zapsáno v registru společenství vedeném Úřadem.

(5) Nedojde-li k odmítnutí žádosti, datové centrum na základě žádosti podle odstavce 1 registruje skupinu sdílení a přiřazení registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny do skupiny sdílení v informačním systému datového centra k termínu uvedenému v žádosti. Pokud je požadované datum registrace dříve, než je den ukončení procesu registrace, je datem registrace den následující po dni ukončení procesu registrace.

(6) Nedojde-li k přerušení procesu registrace podle odstavce 3 nebo k odmítnutí žádosti, datové centrum na základě žádosti podle odstavce 2 registruje přiřazení registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny do skupiny sdílení v informačním systému datového centra k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vyhodnocení úplné žádosti, pokud není v žádosti uvedeno pozdější datum pro zahájení vyhodnocení sdílení elektřiny v registračním čísle předávacího místa pro odběr elektřiny.

(7) Ke dni ukončení procesu registrace, přerušení procesu registrace nebo odmítnutí žádosti informuje datové centrum o této skutečnosti zákazníka nebo výrobce elektřiny, jehož registračního čísla předávacího místa se žádost podle § 65b nebo 65c týká, prostřednictvím správce skupiny sdílení.

§ 65e

Ukončení přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení nebo změna přiřazení

(1) Správce skupiny sdílení udržuje v informačním systému datového centra aktuálnost, správnost a pravdivost údajů o registrovaných předávacích místech, skupině sdílení a přiřazení předávacích míst do skupiny sdílení.

(2) Žádost o ukončení přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení podává správce skupiny sdílení prostřednictvím infomačního systému datového centra nejpozději do 10.00 hodin desátého pracovního dne předcházejícího požadovanému datu ukončení přiřazení; je-li žádost podána u datového centra později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána následující pracovní den. Ke dni ukončení procesu registrace ukončení přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení informuje datové centrum o této skutečnosti správce skupiny sdílení prostřednictvím informačního systému datového centra.

(3) Ke dni zrušení registrace identifikačního číselného kódu předávacího místa v informačním systému operátora trhu ukončí datové centrum přiřazení registračního čísla předávacího místa do skupiny sdílení a informuje o této skutečnosti správce skupiny sdílení prostřednictvím informačního systému datového centra.

(4) Pokud do skupiny sdílení, ve které již probíhalo vyhodnocení sdílení elektřiny, není po souvislou dobu delší než 6 měsíců přiřazeno žádné registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny, může být registrace skupiny sdílení u datového centra zrušena i bez žádosti správce skupiny sdílení.

(5) Pro žádost o změnu přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení se § 65a až 65d použijí obdobně.

(6) Před zahájením sdílení elektřiny z dalšího registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny přiřazeného do skupiny sdílení postupem podle § 65b správce skupiny sdílení aktualizuje prostřednictvím změny registrace podle § 65c procento alokace a index priority dodávky elektřiny u registračních čísel předávacích míst pro odběr elektřiny přiřazených do této skupiny sdílení.

(7) O ukončení přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení může datové centrum požádat prostřednictvím informačního systému datového centra osoba, jejíž registrační číslo předávacího místa je do skupiny sdílení přiřazeno.

§ 65f

Poskytování údajů pro registraci přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení

(1) Datové centrum informuje operátora trhu a provozovatele distribuční soustavy o podání žádosti podle § 65a až 65c a žádosti o změnu přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení. Datové centrum dále v případě podání žádosti podle § 65b informuje prostřednictvím svého informačního systému osobu, která má uzavřenou smlouvu o připojení

(2) výrobny elektřiny a která registrovala podle § 65a registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny, týká-li se podaná žádost přiřazení tohoto registračního čísla předávacího místa do skupiny sdílení, a poučí ji o možnosti vyjádřit nesouhlas s přiřazením do této skupiny sdílení.

(2) Operátor trhu bez zbytečného odkladu předá datovému centru údaje pro vyhodnocení žádosti podle § 65a odst. 4 a § 65d odst. 4 a současně předá datovému centru informace o přiřazeném dodavateli, subjektu zúčtování a provozovateli distribuční soustavy a další údaje evidované operátorem trhu k registračnímu číslu předávacího místa uvedeného v žádosti.

(3) Provozovatel distribuční soustavy bez zbytečného odkladu, nejpozději do pátého pracovního dne po obdržení informace podle odstavce 1, předá datovému centru údaje pro vyhodnocení žádosti podle § 65a odst. 4 a § 65d odst. 3 a 4.

(4) Vyjádří-li osoba podle odstavce 1 věty druhé nesouhlas s přiřazením do 5 pracovních dnů od předání informace podle odstavce 1 věty druhé, datové centrum registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny do skupiny sdílení nepřiřadí a informuje o tom podle § 65d odst. 7.

(5) Ke dni ukončení procesu přiřazení nebo ukončení přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení informuje datové centrum o této skutečnosti operátora trhu a příslušného provozovatele distribuční soustavy. Nejpozději do 9.00 hodin pracovního dne předcházejícího dni účinnosti přiřazení nebo ukončení přiřazení registračního čísla předávacího místa do skupiny sdílení informuje datové centrum prostřednictvím operátora trhu o této skutečnosti dodavatele a subjekt zúčtování, který v tomto předávacím místě zajišťuje dodávku nebo odběr elektřiny nebo má odpovědnost za odchylku.

(6) Operátor trhu předává denně do 10.00 hodin datovému centru informaci, ve kterých předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení a dále předávacích místech, u kterých došlo nejdéle před 30 dny k ukončení přiřazení do skupiny sdílení, došlo ke změně dodavatele, subjektu zúčtování nebo provozovatele distribuční soustavy nebo ke změně dalších údajů evidovaných v informačním systému operátora trhu.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
POSTUPY PRO ZOHLEDNĚNÍ SDÍLENÉ ELEKTŘINY

§ 65g

Podmínka zohlednění sdílené elektřiny

Podmínkou zohlednění sdílené elektřiny v předávacím místě je přiřazení registračního čísla tohoto předávacího místa do skupiny sdílení v informačním systému datového centra.

§ 65h

Způsob alokace

(1) Datové centrum vyhodnocuje v daném vyhodnocovacím intervalu sdílenou elektřinu v předávacím místě přiřazeném do skupiny sdílení postupem podle přílohy č. 25 k této vyhlášce.

(2) Alokace sdílené elektřiny podle odstavce 1 nesmí přesáhnout výši hodnoty odběru elektřiny v předávacím místě v daném vyhodnocovacím intervalu a výši hodnoty dodávky elektřiny z předávacího místa v daném vyhodnocovacím intervalu, předaných podle § 65i odst. 1.

(3) Datové centrum realizuje pro předávací místo postup podle odstavce 1 poprvé ode dne účinnosti registrace přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení podle § 65d odst. 6 do dne účinnosti ukončení registrace přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení podle § 65e odst. 2, 3 nebo 7.

§ 65i

Postup vyhodnocení údajů o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení

(1) Provozovatel distribuční soustavy předává datovému centru denně do 10.00 hodin za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení s měřením typu A a předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení s měřením typu B a C kategorie C1, C2 a C3.

(2) Provozovatel distribuční soustavy předává datovému centru do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce za každý vyhodnocovací interval předcházejícího měsíce skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení s měřením typu B a C kategorie C1, C2 a C3.

(3) Alokací sdílené elektřiny podle § 65h sníží datové centrum hodnotu odběru a dodávky elektřiny podle odstavců 1 a 2 v každém předávacím místě přiřazeném do skupiny sdílení.

(4) Po vyhodnocení údajů o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení podle odstavce 3 datové centrum předává

a) operátorovi trhu denně do 11.00 hodin skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení s měřením typu A a předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení s měřením typu B a C kategorie C1, C2 a C3 se zohledněním sdílené elektřiny za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne,
b) provozovateli distribuční soustavy denně do 24.00 hodin skutečné hodnoty dodávek a odběrů v jednotlivých předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení s měřením typu A a předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení s měřením typu B a C kategorie C1, C2 a C3 se zohledněním sdílené elektřiny za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne, a to s rozlišením sdílené elektřiny s využitím distribuční soustavy a bez využití distribuční soustavy, a
c) provozovateli distribuční soustavy s rozlišením sdílené elektřiny s využitím distribuční soustavy a bez využití distribuční soustavy a operátorovi trhu do 12.00 hodin sedmého pracovního dne následujícího měsíce naměřené a vyhodnocené hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení s měřením typu A, B a C kategorie C1, C2 a C3 se zohledněním sdílené elektřiny za každý vyhodnocovací interval předcházejícího měsíce.

(5) Pokud datové centrum neobdrží předběžné hodnoty podle odstavce 1, použije pro vyhodnocení údajů podle odstavce 3 hodnoty vypočítané jako průměr platných hodnot ve stejných vyhodnocovacích intervalech stejných kalendářních dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému datového centra. Pokud datové centrum nemá údaje za toto časové období, použije pro vyhodnocení podle odstavce 3 hodnoty rovny nule.

(6) Pokud datové centrum obdrží od provozovatele distribuční soustavy nové naměřené a vyhodnocené hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v předávacím místě přiřazeném do skupiny sdílení s měřením typu A, B nebo C kategorie C1, C2 nebo C3 po termínu uvedeném v odstavci 2, provede do 7 kalendářních dnů od jejich obdržení vyhodnocení hodnot o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny podle odstavce 3 v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení, do které je přiřazené předávací místo, k němuž byly nové hodnoty zaslány. Výsledky vyhodnocení podle věty první předá datové centrum v rozsahu podle odstavce 4 písm. b) operátorovi trhu a provozovateli distribuční soustavy bezodkladně.

(7) Ode dne změny statusu v předávacím místě přiřazeném do skupiny sdílení na status neaktivní, přerušeno nebo bez elektroměru provozovatel distribuční soustavy nepředává datovému centru hodnoty o odběrech a dodávkách elektřiny podle odstavců 1 a 2 a datové centrum neprovádí stanovení hodnot podle odstavce 5.

(8) Datové centrum nepřijímá údaje zasílané podle odstavců 1 a 6 mezi 18.00 hodinou pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou šestého pracovního dne měsíce. Datové centrum přijímá a zpracovává údaje zasílané v období podle věty první až po uplynutí tohoto období.

§ 65j

Poskytování a zpřístupňování informací a vyhodnocených údajů o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení

(1) Datové centrum zpřístupňuje v termínu od okamžiku jejich předání datovým centrem podle § 65i dodavateli prostřednictvím informačního systému datového centra za každé registrační číslo předávacího místa přiřazené do skupiny sdílení, ve kterém dodavatel zajišťuje dodávku nebo odběr elektřiny, za každý vyhodnocovací interval předcházejícího

a) dne skutečnou nebo předběžnou hodnotu dodávky nebo odběru elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny a bez zohlednění sdílené elektřiny,
b) měsíce naměřenou hodnotu dodávky nebo odběru a vyhodnocenou hodnotu dodávky nebo odběru elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny a bez zohlednění sdílené elektřiny,
c) dne výsledek vyhodnocení podle § 65h ve vztahu k registračnímu číslu předávacího místa pro dodávku elektřiny, ze kterého je elektřina sdílena, nebo ve vztahu k registračnímu číslu předávacího místa pro odběr elektřiny, do kterého je elektřina sdílena,
d) měsíce výsledek vyhodnocení podle § 65h ve vztahu k registračnímu číslu předávacího místa pro dodávku elektřiny, ze kterého je elektřina sdílena, nebo ve vztahu k registračnímu číslu předávacího místa pro odběr elektřiny, do kterého je elektřina sdílena.

(2) Datové centrum zpřístupňuje prostřednictvím informačního systému datového centra dodavateli v termínu od data registrace přiřazení registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny, ve kterém zajišťuje dodávku elektřiny, do skupiny sdílení, do data ukončení přiřazení registračního čísla předávacího místa do skupiny sdílení,

a) informaci o procentu alokace a indexu priority dodávky elektřiny,
b) informaci o instalovaném výkonu a typu výrobny elektřiny provozované v předávacím místě, z něhož je elektřina sdílena do předávacího místa, ve kterém zajišťuje dodávku elektřiny.

(3) Subjektu zúčtování zpřístupňuje datové centrum informace podle odstavců 1 a 2 za registrační čísla předávacích míst přiřazených do skupiny sdílení, ve kterých má odpovědnost za odchylku.

(4) Datové centrum zpřístupňuje dodavateli a subjektu zúčtování hodnoty podle tohoto paragrafu za předávací místo, do kterého nezajišťuje dodávku elektřiny nebo neodpovídá za odchylku, bez uvedení registračního čísla tohoto předávacího místa.

(5) Datové centrum zpřístupňuje prostřednictvím informačního systému datového centra zákazníkovi, výrobci elektřiny a společenství, jejichž registrační číslo předávacího místa je registrováno ve skupině sdílení, hodnoty podle odstavce 1 za jednotlivé registrační číslo předávacího místa zákazníka, výrobce elektřiny nebo společenství přiřazené do skupiny sdílení v případě, že má uzavřenou smlouvu o přístupu do informačního systému datového centra, v opačném případě zpřístupňuje hodnoty podle odstavce 1 prostřednictvím správce skupiny sdílení. Správci skupiny sdílení zpřístupňuje datové centrum hodnoty podle odstavce 1 za všechna registrační čísla předávacích míst přiřazených do skupiny sdílení.

(6) Operátor trhu zpřístupňuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu dodavateli a subjektu zúčtování za každé registrační číslo předávacího místa přiřazeného do skupiny sdílení, ve kterém zajištuje dodávku elektřiny nebo má odpovědnost za odchylku, hodnoty podle § 65i odst. 4 nebo § 20a odst. 3.“.

Dosavadní část šestnáctá se označuje jako část osmnáctá.

43. Přílohy č. 9 až 12 znějí:
Přílohy.

44. Nadpis přílohy č. 13 zní: „Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování ceny za provoz nesíťové infrastruktury v části, kterou tvoří poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu a cena za činnosti operátora trhu“.

45. Za přílohu č. 13 se vkládá nová příloha č. 13 a, která zní:

„Příloha č. 13a

“.

46. Příloha č. 16 zní:

„Příloha č. 16

“.

47. Za přílohu č. 16 se vkládá nová příloha č. 16a, která zní:

„Příloha č. 16a

“.

48. V příloze č. 20 část B zní:

B. Údaje z měření a platby celkem

1. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí*

i. Celkový odběr pro vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice se zohledněním sdílené elektřiny (kWh),

ii. Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny (kWh) ******

iii. Naměřené čtvrthodinové maximum (kW),

iv. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima,

v. Celkový odběr z distribuční soustavy - vysoký tarif (kWh); (volitelná položka),

vi. Celkový odběr z distribuční soustavy - nízký tarif (kWh); (volitelná položka),

vii. Naměřené čtvrthodinové maximum v nízkém tarifu (kW); (volitelná položka),

viii. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima v nízkém tarifu (kW); (volitelná položka),

ix. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh),

x. Tg_fi,

xi. Částka faktury za regulované služby v Kč bez DPH.

2. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí**

i. Celkový odběr pro vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice se zohledněním sdílené elektřiny - vysoký tarif (kWh),

ii. Celkový odběr pro vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice se zohledněním sdílené elektřiny - nízký tarif (kWh),

iii. Celkový odběr pro poskytnutí dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny (kWh) - vysoký tarif (kWh),******

iv. Celkový odběr pro poskytnutí dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny (kWh) - nízký tarif (kWh),******

v. Vysoký tarif celkem Kč,

vi. Nízký tarif celkem Kč,

vii. Hlavní jistič platba celkem za příkon Kč,

viii. Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie platba celkem Kč,

ix. Systémové služby platba celkem Kč,

x. Provoz nesíťové infrastruktury platba celkem Kč,

xi. Distribuční služby celkem Kč,

xii. Poplatek za odečet celkem Kč (pokud je účtován),

xiii. Snížení odběru - vysoký tarif (kWh); (množství odečtené po realizaci § 41 odst. 1 věty poslední, ve znění účinném do 30. června 2024),

xiv. Snížení odběru - nízký tarif (kWh); (množství odečtené po realizaci § 41 odst. 1 věty poslední, ve znění účinném do 30. června 2024).“.

49. V příloze č. 20 části D se slova „činnosti operátora trhu“ nahrazují slovy „provoz nesíťové infrastruktury“.

50. V příloze č. 20 části „Pravidla pro vyplňování“ se slova „položky ii. až x.“ nahrazují slovy „položky iii. až xi.“ a slova „položky iii. až x.“ se nahrazují slovy „položky v. až xii.“.

51. Na konci přílohy č. 20 se na samostatný řádek doplňují slova „****** položka je uváděna pouze v případě, že je předávací místo přiřazeno do skupiny sdílení“.

52. Příloha č. 20 zní:

„Příloha č. 20

Struktura dat zasílaných provozovatelem distribuční soustavy pro účely vyúčtování služby distribuční soustavy

A. Identifikační údaje

1. Číselný kód provozovatele regionální nebo lokální distribuční soustavy EAN(13).

2. Číselný kód předávacího místa odběrného místa EAN(18).

3. Fakturační období.

4. Typ fakturace (podle číselníku operátora trhu).

5. Identifikátor faktury.

6. Typ smlouvy.

B. Údaje z měření a platby celkem

1. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření typu B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí*

i. Celkový odběr pro vyúčtování služby distribuční soustavy se zohledněním sdílené elektřiny

(kWh).

ii. Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny (kWh),**

iii. Maximální čtvrthodinový odebraný výkon (kW).

iv. Datum a čas maximálního čtvrthodinového odebraného výkonu.

v. Celkový odběr z distribuční soustavy - vysoký tarif (kWh); (volitelná položka),

vi. Celkový odběr z distribuční soustavy - nízký tarif (kWh); (volitelná položka).

vii. Naměřený maximální čtvrthodinový odebraný výkon v nízkém tarifu (kW); (volitelná položka).

viii. Datum a čas naměřeného maximálního čtvrthodinového odebraného výkonu v nízkém tarifu (kW); (volitelná položka).

ix. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh).

x. Tg_fi.

xi. Fakturovaná částka za regulované služby (Kč).

2. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí***

i. Celkový odběr pro vyúčtování služby distribuční soustavy se zohledněním sdílené elektřiny - vysoký tarif (kWh).

ii. Celkový odběr pro vyúčtování služby distribuční soustavy se zohledněním sdílené elektřiny - nízký tarif (kWh).

iii. Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny - vysoký tarif (kWh).**

iv. Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny - nízký tarif (kWh).**

v. Vysoký tarif celkem Kč.

vi. Nízký tarif celkem Kč.

vii. Hlavní jistič platba celkem za příkon Kč.

viii. Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie platba celkem Kč.

ix. Systémové služby platba celkem Kč.

x. Provoz nesíťové infrastruktury platba celkem Kč.

xi. Distribuční služby celkem Kč.

xii. Poplatek za odečet celkem Kč (pokud je účtován).

xiii. Snížení odběru - vysoký tarif (kWh); (množství odečtené po realizaci § 41 odst. 1 věty poslední, ve znění účinném do 30. června 2024).

xiv. Snížení odběru - nízký tarif (kWh); (množství odečtené po realizaci § 41 odst. 1 věty poslední, ve znění účinném do 30. června 2024).

C. Údaje z přístroje

1. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření typu B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí****

i. Identifikace měřicího místa.

ii. Název měřicího místa.

iii. Maximální čtvrthodinový odebraný výkon vztažený k měřicímu místu (kW).

iv. Datum a čas maximálního čtvrthodinového odebraného výkonu.

v. Celkový odběr z distribuční soustavy naměřený v měřicím místě (kWh).

vi. Tg_fi.

vii. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh).

2. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí

i. Počátek období.

ii. Konec období.

iii. Důvod odečtu.

iv. Číslo elektroměru.

v. Násobitel.

vi. Počáteční stav - vysoký tarif.

vii. Konečný stav - vysoký tarif.

viii. Celkový odběr z distribuční soustavy ve vysokém tarifu za dané období (kWh).

ix. Počáteční stav - nízký tarif (v případě dvoutarifního měření).

x. Konečný stav - nízký tarif (v případě dvoutarifního měření).

xi. Celkový odběr z distribuční soustavy v nízkém tarifu za dané období (kWh); (v případě 2T měření).

xii. Doúčtování odebraného množství elektřiny - vysoký tarif (kWh); (pokud bylo provedeno).

xiii. Doúčtování odebraného množství elektřiny - nízký tarif (kWh); (pokud bylo provedeno).

D. Údaje o dílčích platbách a jednotkových cenách*****

1. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření typu B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí****

i. Jednosložková cena za použití sítí

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet jednotek (MWh).
4. Jednotková cena za jednosložkovou cenu použití sítí (Kč/MWh).
5. Celková cena za jednosložkovou cenu použití sítí (Kč).

ii. Cena za rezervovaný příkon předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T1

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy (MW).
4. Jednotková cena za rezervovaný příkon předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T1 (Kč/MW).
5. Celková cena za rezervovaný příkon předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T1 (Kč).

iii. Cena za maximální odebraný výkon z distribuční soustavy v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T1

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Maximální čtvrthodinový odebraný výkon z distribuční soustavy v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy (MW).
4. Jednotková cena za maximální odebraný výkon z distribuční soustavy v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T1 (Kč/MW).
5. Celková cena za maximální odebraný výkon z distribuční soustavy v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T1 (Kč).

iv. Cena za rezervovaný příkon předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T2

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy (MW).
4. Jednotková cena za rezervovaný příkon předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T2 (Kč/MW).
5. Celková cena za rezervovaný příkon předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T2 (Kč).

v. Cena za maximální odebraný výkon z distribuční soustavy v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T2

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Maximální čtvrthodinový odebraný výkon z distribuční soustavy v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy (MW).
4. Jednotková cena za maximální odebraný výkon z distribuční soustavy v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T2 (Kč/MW).
5. Celková cena za maximální odebraný výkon z distribuční soustavy v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy v tarifu T2 (Kč).

vi. Platba za nevyžádanou dodávku jalové energie

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet jednotek nevyžádané dodávky jalové energie (MVArh).
4. Jednotková cena za nevyžádanou dodávku jalové energie (Kč/MVArh)
5. Celková cena za nevyžádanou dodávku jalové energie (Kč).

vii. Platba za nedodržení účiníku

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Tg_fi.
4. Přirážka za nedodržení účiníku.
5. Celková cena za nedodržení účiníku (Kč).

viii. Platba za použití sítí

1. Počátek období.
2.  Konec období.
3.  Počet jednotek (MWh).
4. Jednotková cena za použití sítí (Kč/MWh).
5. Celková cena za použití sítí (Kč).

ix. Platba za systémové služby

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet jednotek (MWh).
4. Jednotková cena za systémové služby (Kč/MWh).
5. Celková cena za systémové služby (Kč).

x. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle odběru z distribuční soustavy)

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet jednotek (MWh).
4. Jednotková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MWh).
5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xi. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle rezervovaného příkonu)

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Sjednaný rezervovaný příkon (MW).
4. Jednotková na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MW).
5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xii. Platba za překročení rezervovaného příkonu v místě připojení

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Překročení rezervovaného příkonu v místě připojení (MW).
4. Jednotková cena za překročení rezervovaného příkonu v místě připojení (Kč/MW).
5. Celková cena za překročení rezervovaného příkonu v místě připojení (Kč).

xiii. Platba za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě (MW).
4. Jednotková cena za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě (Kč/MW).
5. Celková cena za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě (Kč).

xiv. Platba za provoz nesíťové infrastruktury

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet odběrných míst pro určení platby za provoz nesíťové infrastruktury.
4. Jednotková cena za provoz nesíťové infrastruktury (Kč/OM/měsíc).
5. Celková cena za provoz nesíťové infrastruktury (Kč).

xv. Ostatní platby provozovatele distribuční soustavy

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet jednotek.
4. Jednotková cena za ostatní platby (Kč).
5. Celková cena za ostatní platby (Kč).

xvi. Platba za překročení rezervovaného výkonu

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Překročení rezervovaného výkonu (kW).
4. Jednotková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč/kW).
5. Celková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč).

2. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí******

i. Distribuční sazba podle cenového rozhodnutí Úřadu.

ii. Velikost hlavního jističe (A).

iii. Počet fází.

iv. Počátek období.

v. Konec období.

vi. Platba za použití sítí - vysoký tarif

1. Počátek období.
2.  Konec období.
3. Vysoký tarif - odběr z distribuční soustavy (MWh).
4. Jednotková cena za vysoký tarif (Kč/MWh).
5. Celková cena za použití sítí - vysoký tarif (Kč).

vii. Platba za použití sítí - nízký tarif (v případě dvoutarifního měření)

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Nízký tarif - odběr z distribuční soustavy (MWh).
4. Jednotková cena za nízký tarif (Kč/MWh).
5. Celková cena za použití sítí - nízký tarif (Kč).

viii. Paušální platba za hlavní jistič

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet stálých platů za období.
4. Jednotková cena za paušál (Kč/velikost hlavního jističe/měsíc).
5. Celková cena za hlavní jistič (Kč).

ix. Platba za hlavní jistič podle velikosti (A)

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet stálých platů za období.
4. Jednotková cena za A (Kč).
5. Celková cena za jistič (Kč).

x. Platba za systémové služby

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Odběr z distribuční soustavy (MWh).
4. Jednotková cena za systémové služby (Kč/MWh).
5. Celková cena za systémové služby (Kč).

xi. Platba za provoz nesíťové infrastruktury

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet stálých platů za období.
4. Jednotková cena za provoz nesíťové infrastruktury (Kč/OM/měsíc).
5. Celková cena za provoz nesíťové infrastruktury (Kč).

xii. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle odběru z distribuční soustavy)

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Odběr z distribuční soustavy (MWh).
4. Jednotková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MWh).
5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xiii. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle hlavního jističe)

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet stálých platů za období.
4. Jednotková na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/velikost hlavního jističe/měsíc).
5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xiv. Ostatní platby provozovatele distribuční soustavy

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Počet jednotek.
4. Jednotková cena za ostatní platby (Kč).
5. Celková cena za ostatní platby (Kč).

xv. Platba za překročení rezervovaného výkonu

1. Počátek období.
2. Konec období.
3. Překročení rezervovaného výkonu (kW).
4. Jednotková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč/kW).
5. Celková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč).

Pravidla pro vyplňování

1. Součástí podkladu pro fakturaci distribučních služeb jsou výsledky výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z odběru z distribuční soustavy a z hodnoty hlavního jističe nebo rezervovaného příkonu. Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z hodnoty hlavního jističe bude vypočítána součinem počtu fází, jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe v ampérech a ceny podle cenového rozhodnutí.

2. Podklad pro fakturaci distribučních služeb obsahuje účtované položky. V rámci fakturace vypočítané, ale neúčtované položky jsou označeny jako účetně nerelevantní. Součástí podkladu pro fakturaci distribučních služeb nemusí být položky, které nejsou součástí výpočtu pro fakturaci.

3. Pokud dojde k doúčtování odebraného množství elektřiny, pak do podkladu pro fakturaci distribučních služeb na úrovni bloku obsahujícího celkový odběr z distribuční soustavy provozovatel distribuční soustavy vyplní do položky odběr z distribuční soustavy vysoký tarif a nízký tarif odběr navýšený o doúčtování odebraného množství elektřiny a na úrovni bloku elektroměr provozovatel distribuční soustavy vyplní také do položky vysoký tarif a nízký tarif odběr navýšený o doúčtování odebraného množství elektřiny, přičemž údaje v položkách doúčtování odebraného množství elektřiny - vysoký tarif a doúčtování odebraného množství elektřiny - nízký tarif jsou informativní.

4. V podkladu pro fakturaci distribučních služeb u zákazníků s měřením typu C nebo B připojených na napěťové hladině nízkého napětí je provedeno členění v relevantních částech do samostatných intervalů podle toho, kdy dochází ke změně jednotkové ceny, fakturovaného jističe, počtu fází, distribuční sazby nebo odečtu.

5. Podklad pro fakturaci distribučních služeb za předávací místo výrobny má snížený celkový odběr z distribuční soustavy o výrobcem elektřiny udanou technologickou vlastní spotřebu v položkách za systémové služby a ve složce ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v případě, že snížení je součástí vyúčtování.

6. V případě samostatné smlouvy o dodávce elektřiny neposkytuje provozovatel distribuční soustavy v podkladu pro fakturaci distribučních služeb údaje týkající se cen zajišťování distribuce elektřiny.

7. Technické detaily podkladu pro fakturaci distribučních služeb stanoví operátor trhu ve své dokumentaci ve standardu používaném pro komunikaci prostřednictvím jeho informačního systému.

8. V případě, že dochází v průběhu měsíce ke změně rezervovaného příkonu, uvede se pro jednotlivá období trvání stejného rezervovaného příkonu rozsah údajů všech souvisejících parametrů, jak jsou vymezeny pro související část zúčtovacího období.

9. V případě, že dochází v průběhu měsíce ke změně rezervovaného výkonu, uvede se pro jednotlivá období trvání stejného rezervovaného výkonu rozsah údajů všech souvisejících parametrů, jak jsou vymezeny pro související část zúčtovacího období.

10. Vykazované částky jsou v Kč bez DPH a daně z elektřiny.

* položky iii. až xi. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy o dodávce elektřiny nebo v případě poskytování informace o vyúčtování
** položka je uváděna pouze v případě, že je předávací místo přiřazeno do skupiny sdílení
*** položky v. až xii. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy o dodávce elektřiny nebo v případě poskytování informace o vyúčtování
**** je uváděno pouze v případě více míst připojení
***** položky nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy o dodávce elektřiny nebo v případě poskytování informace o vyúčtování
****** položky vi. až xv. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy o dodávce elektřiny nebo v případě poskytování informace o vyúčtování“.

53. Příloha č. 25 zní:

„Příloha č. 25

Postup vyhodnocení sdílené elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení

(1) V iteračním kole výpočtu s pořadovým číslem n se v každém čtvrthodinovém vyhodnocovacím intervalu vyhodnotí množství sdílené elektřiny z registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny EANdi s indexem priority i do registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny EANo podle vztahu

SdílenínEANdi_EANo — min (OdběrEANoi,n; AlokaceEANdi_EANo / 100 * DodávkaEANdi,n),

kde

SdílenínEANdi_EANo je množství sdílené elektřiny z registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny EANdi s indexem priority i do registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny EANo vyhodnocené v daném čtvrthodinovém vyhodnocovacím intervalu v iteračním kole výpočtu s pořadovým číslem n v kWh,
OdběrEANoi,n je odběr registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny EANo v daném čtvrthodinovém vyhodnocovacím intervalu snížený o součet množství sdílené elektřiny do tohoto registračního čísla předávacího místa ve všech iteračních kolech výpočtu s pořadovým číslem menším než n a dále snížený o součet množství sdílené elektřiny do tohoto registračního čísla předávacího místa v iteračním kole výpočtu s pořadovým číslem n ze všech registračních čísel předávacích míst pro dodávku elektřiny EANdj s indexy priority j = 1 až i -1 v kWh; zároveň platí, že OdběrEANo1,1 je naměřeným odběrem registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny EANo v daném čtvrthodinovém vyhodnocovacím intervalu před zahájením vyhodnocení sdílení,
AlokaceEANdi_EANo je procento alokace pro výpočet množství sdílené elektřiny z dodávky registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny EANdi s indexem priority i do registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny EANo,
DodávkaEANdi,n je dodávka registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny EANdi s indexem priority i v daném čtvrthodinovém vyhodnocovacím intervalu snížená o součet množství sdílené elektřiny z tohoto registračního čísla předávacího místa ve všech iteračních kolech výpočtu s pořadovým číslem menším než n (jedná se o součet sdílené elektřiny do všech registračních čísel předávacích míst pro odběr elektřiny EANo, u kterých má toto registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny registrovaný index priority j a definované procento alokace AlokaceEANdi_EANo) v kWh; zároveň platí, že DodávkaEANdi,1 je naměřenou dodávkou registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny EANdi s indexem priority i v daném čtvrthodinovém vyhodnocovacím intervalu před zahájením vyhodnocení sdílení.

(2) Při registraci skupiny sdílení v informačním systému datového centra může být ke každému registračnímu číslu předávacího místa pro odběr elektřiny EANo v této skupině sdílení přiřazeno nejvýše 5 různých registračních čísel předávacích míst pro dodávku elektřiny EANdi s indexem priority i = 1 až 5 a s individuálně nastaveným procentem alokace AlokaceEANdi_EANo.

(3) Při registraci skupiny sdílení v informačním systému datového centra může být u každého registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny EANd součet procent alokace AlokaceEANdi_EANo u všech registračních čísel předávacích míst pro odběr elektřiny EANo, u kterých má toto registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny registrovaný index priority j v intervalu 1 až 5, rovna maximálně 100.

(4) U skupiny sdílení s celkovým počtem registračních čísel předávacích míst pro odběr elektřiny a registračních čísel předávacích míst pro dodávku elektřiny vyšším než 50 se vyhodnocení sdílení počítá pouze v jednom iteračním kole výpočtu.

(5) U skupiny sdílení s celkovým počtem registračních čísel předávacích míst pro odběr elektřiny a registračních čísel předávacích míst pro dodávku elektřiny nižším nebo rovným 50 se vyhodnocení sdílení počítá podle odstavce 4, nebo, pokud byl součástí žádosti o registraci skupiny sdílení požadavek iteračního způsobu výpočtu podle § 65b odst. 5 písm. c), postupně v n iteračních kolech výpočtu, kde n je dáno vztahem

n = min(5; PočetEANo),

kde

PočetEANo je celkový počet registračních čísel předávacích míst pro odběr elektřiny registrovaných v dané skupině sdílení.

(6) Celkové množství sdílené elektřiny z registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny EANdi s indexem priority i do registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny EANo vyhodnocené v daném čtvrthodinovém vyhodnocovacím intervalu je výsledkem součtu dílčích výsledků sdílení v jednotlivých iteračních kolech podle odstavce 1.“.

54. Doplňuje se příloha č. 29, která zní:

„Příloha č. 29

Rozsah údajů předávaných dodavatelem provozovateli distribuční soustavy o zranitelném zákazníkovi, zranitelné osobě a určeném odběrném místě

“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Předávací místa registrovaná podle § 16a odst. 7 a 8 a § 16b odst. 4 vyhlášky č. 408/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou v informačním systému operátora trhu registrována s příznakem vůdčí nebo přidružené předávací místo nejdéle do 31. prosince 2024. Pokud ke dni 1. ledna 2025 nebude zrušena registrace příznaku podle věty první na základě informace předané provozovateli distribuční soustavy zákazníkem nebo výrobcem elektřiny podle § 15 odst. 4 vyhlášky č. 408/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zruší příslušný provozovatel distribuční soustavy registraci tohoto příznaku.

2. Pro předávání hodnot provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu pro vypořádání odchylek a pro předávání údajů potřebných pro vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb za období do 31. prosince 2024 se v případě předávacích míst registrovaných podle § 16a odst. 7 a 8 a § 16b odst. 4 vyhlášky č. 408/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, použijí § 20a, § 41 odst. 1 věta poslední a § 49 odst. 7 až 9 vyhlášky č. 408/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Je-li předávací místo registrované podle § 16a odst. 7 nebo 8 nebo § 16b odst. 4 vyhlášky č. 408/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, přiřazeno do skupiny sdílení, provozovatel příslušné distribuční soustavy ke dni účinnosti přiřazení zruší u tohoto předávacího místa registraci příznaku podle § 16a odst. 7 nebo 8 nebo § 16b odst. 4 vyhlášky č. 408/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Do doby účtování ceny za provoz nesíťové infrastruktury zasílá provozovatel distribuční soustavy údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a služby distribuční soustavy ve struktuře podle přílohy č. 20 k vyhlášce č. 408/2015  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s údaji potřebnými pro vyúčtování ceny za činnosti operátora trhu.

5. Údaje pro vyúčtování služby distribuční soustavy za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, s výjimkou odběrného místa zákazníka s měřením typu B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí, za období do 31. prosince 2024 zasílá provozovatel distribuční soustavy ve struktuře podle přílohy č. 20 k vyhlášce č. 408/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodu 52 této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 6/2024 Sb.

Čl. III

Vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015  Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č.  490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V čl. I se body 9, 19, 34, 42, 58 a 83 zrušují.

2. V čl. II se na konci bodu 1 doplňuje věta „Jedná-li se o odběrné místo zákazníka provozujícího výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, který hodlá využít právo sdílet vyrobenou elektřinu, postupuje provozovatel distribuční soustavy podle věty první na základě žádosti zákazníka bez zbytečného odkladu.“.

3. V čl. II se bod 2 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou čl. I bodu 52 a čl. III bodu 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.