Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 131/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 28. 5. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

131

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2024

o dokumentaci staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 158 odst. 5 a § 166 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví obsah

a) dokumentace pro povolení stavby,
b) dokumentace pro rámcové povolení,
c) dokumentace pro povolení změny využití území,
d) dokumentace pro provádění stavby,
e) dokumentace pro odstranění stavby,
f) pasportu stavby a
g) doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení.

(2) Tato vyhláška dále stanoví obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

§ 2

Obsah dokumentace

(1) Obsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a účelu stavby, charakteru navrhované změny v území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

(2) Dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb a část D zpracovanou pro jednotlivé stavby souboru staveb podle příslušné přílohy k této vyhlášce nebo podle jiných právních předpisů stanovujících rozsah a obsah dokumentace nebo projektové dokumentace.

§ 3

Dokumentace pro povolení stavby
(K § 158 odst. 1 zákona)

(1) Obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce, nejde-li o

a) stavbu vodního díla,
b) síť technické infrastruktury nebo
c) stavbu dopravní infrastruktury.

(2) Obsah dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Obsah dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury stanoví jiný právní předpis.

§ 4

Dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb
(K § 158 odst. 1 zákona)

(1) Obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Jde-li o dokumentaci pro povolení stavby v případě souboru staveb, jejíž součástí je změna využití území vyžadující povolení, příloha č. 7 k této vyhlášce se použije přiměřeně.

§ 5

Dokumentace pro rámcové povolení
(K § 158 odst. 1 zákona)

(1) Obsah dokumentace pro rámcové povolení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce, nejde-li o záměry v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb.

(2) Obsah dokumentace pro rámcové povolení záměrů v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb, je stanoven v příloze č.  6 k této vyhlášce.

§ 6

Dokumentace pro povolení změny využití území
(K § 158 odst. 1 zákona)

Obsah dokumentace pro povolení změny využití území je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 7

Dokumentace pro provádění stavby
(K § 158 odst. 2 zákona)

(1) Obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.

(2) Obsah dokumentace pro provádění stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Obsah dokumentace pro provádění stavby dopravní infrastruktury stanoví jiný právní předpis.

§ 8

Dokumentace pro odstranění stavby
(K § 158 odst. 2 zákona)

Obsah dokumentace pro odstranění stavby je stanoven v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 9

Pasport stavby
(K § 158 odst. 3 zákona)

Obsah pasportu stavby je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 10

Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě
(K § 166 odst. 4 zákona)

Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 11

Doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení
[K § 329 odst. 1 písm. b) zákona]

Obsahové náležitosti doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení podle § 329 odst. 1 písm. b) zákona jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Ministr pro místní rozvoj:
PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1

Obsah dokumentace pro povolení stavby

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov
a) obestavěný prostor,
b) zastavěná plocha,
c) podlahová plocha,
d) počet podzemních podlaží,
e) počet nadzemních podlaží,
f) způsob využití,
g) druh konstrukce,
h) způsob vytápění.
i) přípojka vodovodu,
j) přípojka kanalizační sítě,
k) přípojka plynu,
l) výtah.
A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury
a) hloubka stavby,
b) výška stavby,
c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Celkový popis území a stavby
a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
d) výčet a závěry průzkumů,
e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,
f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,
j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,
k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,
n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení
Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení
B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby
B.3.4 Základní technický popis stavby
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.
B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení,
c) energetické výpočty.
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.5 Dopravní řešení
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.
B.8 Celkové vodohospodářské řešení
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.
B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.
B.10 Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,
c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,
f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4)
g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
h) limity pro užití výškové mechanizace,
i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,
j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,
k) dočasné objekty.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) zákres stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
b) vyznačení hranic stavebních pozemků nebo částí pozemků stavby.
C.2 Katastrální situační výkres
a) zákres stavebních pozemků nebo jejich částí a navrhované stavby na podkladu katastrální mapy,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko maximálně 1 : 200; u změny stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) stanovení nadmořské výšky prvního nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
g) vyznačení jednotlivých navržených nebo odstraňovaných staveb a technické infrastruktury včetně napojení stavby na technickou infrastrukturu,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy,
k) maximální dočasné a trvalé zábory,
l) hranice staveniště s vyznačením vjezdu,
m) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně přístupnosti staveb a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území apod. Stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod. Vyznačení pozemků s právem zákonné služebnosti a věcných břemen. Vyznačení území, kde budou provedeny geotechnické sondy. Situace zásad organizace výstavby včetně vymezení prostorů se zakázanou manipulací a obchozích tras pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
C.5 Dělení nebo scelení pozemků
Celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení nebo scelení pozemků s vyznačením přímého přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům, nebo přes pozemek nebo stavbu stejného vlastníka, anebo na základě jiného věcného práva k cizímu pozemku nebo stavbě.
D Dokumentace objektů
D.1 Stavební a technologická část
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
D.1.1.1 Technická zpráva
Zejména základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řešení, požadavky na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti.
D.1.1.2 Výkresová část
D.1.1.2.1 Charakteristické půdorysy
Půdorysy všech podlaží se zohledněním statických prvků konstrukce a s popisem funkčních ploch.
D.1.1.2.2 Charakteristické řezy
Typický svislý řez vedený schodištěm nebo řezy zejména s návazností na stávající zástavbu a s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.
D.1.1.2.3 Základní pohledy
Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.
D.1.2 Technologické řešení
D.1.2.1 Technická zpráva
Zejména základní popis a skladba technických a technologických zařízení, základní popis procesu výroby, údaje o spotřebě energií, vody a jiných medií.
D.1.2.2 Výkresová část
D.1.2.2.1 Charakteristické půdorysy
Půdorysy se schématickým rozmístěním technických a technologických zařízení.
D.1.2.2.2 Charakteristické řezy
D.1.2.2.3 Základní pohledy
D.2 Základní stavebně konstrukční řešení
D.2.1 Technická zpráva
Návrh stavebně konstrukčního systému stavby včetně založení; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; uvažované zatížení při návrhu nosné konstrukce; podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.
D.2.2 Základní statický výpočet
Údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.
D.2.3 Výkresová část
Výkres základů a výkresy nosné konstrukce stavby.
D.3 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení se zpracuje podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární bezpečnosti. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven podle požadavků jiného právního předpisu5).
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro stavbu nebo soubor staveb Jejichž součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad výrobce, dovozce nebo distributora, prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s technickými požadavky na stavby v rozsahu příslušných základních požadavků, které se na výrobek ve funkci stavby vztahují.
3. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
3.1. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.
3.2. Vyjádření vlastníka k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
4. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
6. Průzkumy
7. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1) mají ve kterých fázích výstavby vzniknout
8. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem
1) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
2) Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
3) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
4) § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
5) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 2

Obsah dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální), výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury
a) hloubka stavby,
b) výška stavby,
c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Celkový popis území a stavby
a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení a hydrotechnického posouzení stávajícího stavu díla,
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
d) výčet a závěry průzkumů,
e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,
f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,
j) navrhované parametry stavby v návaznosti na účel vodního díla - například obestavěný prostor, zastavěná plocha, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy nádrží, délka úpravy koryta vodního toku, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod a předpokládané kapacity provozu a výroby,
k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.,
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,
n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1) pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení
Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení
B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby
B.3.4 Základní technický popis stavby
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,
c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.
B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení,
c) energetické výpočty.
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu
Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.5 Dopravní řešení
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.
B.8 Celkové vodohospodářské řešení
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla apod.
B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.
B.10 Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,
c) popis zásad odvodnění staveniště,
d) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,
e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,
g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
i) limity pro užití výškové mechanizace,
j) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,
k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,
l) dočasné objekty.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) zákres stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
b) vyznačení hranic stavebních pozemků nebo částí pozemků stavby.
C.2 Katastrální situační výkres
a) zákres stavebních pozemků nebo jejich částí a navrhované stavby na podkladu katastrální mapy,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko maximálně 1 : 200; u změny stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) stanovení nadmořské výšky prvního nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, nivelační a pevné body pro vytyčení stavby, definování výškové úrovně pro přelivy, koruny hrází apod.,
g) vyznačení jednotlivých navržených nebo odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, včetně napojení stavby na technickou infrastrukturu,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy,
k) maximální dočasné a trvalé zábory,
l) hranice staveniště s vyznačením vjezdu,
m) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně přístupnosti staveb a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území apod. Stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod. Vyznačení pozemků s právem zákonné služebnosti a věcných břemen. Vyznačení území, kde budou provedeny geotechnické sondy. Situace zásad organizace výstavby včetně vymezení prostorů se zakázanou manipulací a obchozích tras pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Zákres do vodohospodářské mapy, záplavové čáry, rozvodnice, převádění vody staveništěm a odvodnění staveniště apod.
C.5 Dělení nebo scelení pozemků
Celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení nebo scelení pozemků s vyznačením přímého přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům, nebo přes pozemek nebo stavbu stejného vlastníka, anebo na základě jiného věcného práva k cizímu pozemku nebo stavbě.
D Dokumentace objektů
D.1 Stavební a technologická část
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
D.1.1.1 Technická zpráva
Zejména základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řešení, požadavky na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti.
D.1.1.2 Výkresová část
D.1.1.2.1 Charakteristické půdorysy
Půdorysy všech podlaží se zohledněním statických prvků konstrukce a s popisem funkčních ploch.
D.1.1.2.2 Charakteristické řezy
Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících; základní podélný profil vodního toku, podélné profily hrázemi a vzorové řezy hrázemi s vyznačením hladin apod.
D.1.1.2.3 Základní pohledy
Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.
D.1.2 Technologické řešení
D.1.2.1 Technická zpráva
Zejména základní popis a skladba technických a technologických zařízení, údaje o spotřebě energií, vody a jiných medií.
D.1.2.2 Výkresová část
D.1.2.2.1 Charakteristické půdorysy
Půdorysy se schématickým rozmístěním technických a technologických zařízení.
D.1.2.2.2 Charakteristické řezy
D.1.2.2.3 Základní pohledy
D.2 Základní vodohospodářské a stavebně konstrukční řešení vodního díla
D.2.1 Technická zpráva
Účel vodního díla, vodohospodářské a stavebně technické řešení, popis funkčních, stavebních a inženýrských objektů vodního díla a jeho parametrů. Návrh stavebně konstrukčního systému stavby včetně založení; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty uvažovaného zatížení při návrhu nosné konstrukce; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.
D.2.2 Základní vodohospodářský a statický výpočet
Návrh a posouzení základních parametrů vodního díla s ohledem na jeho účel a bezpečnost. Statický výpočet - údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání, návrh kritérií zhutnění sypaniny sypané hráze.
D.2.3 Výkresová část
Výkres základů a výkresy nosné konstrukce stavby.
D.3 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení se zpracuje podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární bezpečnosti. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven podle požadavků jiného právního předpisu5).
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů5).
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro stavbu nebo soubor staveb, jejichž součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad výrobce, dovozce nebo distributora, prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s technickými požadavky na stavby v rozsahu příslušných základních požadavků, které se na výrobek ve funkci stavby vztahují.
3. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
3.1. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.
3.2. Vyjádření vlastníka k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
4. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
6. Průzkumy
7. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1) mají ve kterých fázích výstavby vzniknout
8. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem
9. Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství6) v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu
10. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí7) v případě žádosti o povolení, týkající se změny stavby studny nebo jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod nebo vsakování srážkových vod, pokud tato změna může ovlivnit zdroje podzemní vody
1) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
2) Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
3) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
4) § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
5) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
6) § 61 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
7) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 3

Obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury
a) hloubka stavby,
b) výška stavby,
c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Celkový popis území a stavby
a) základní popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
d) výčet a závěry průzkumů,
e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,
f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,
j) navrhované parametry stavby - například základní rozměry, maximální množství dopravovaného média,
k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,
n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení
Urbanismus - kompozice prostorového řešení ve vztahu k začlenění nadzemních sítí technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení
B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby
B.3.3 Základní technický popis stavby
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.
B.3.4 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení, zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií,
c) energetické výpočty.
B.3.5 Zásady požární bezpečnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.
B.3.6 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
B.3.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu
Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.5 Dopravní řešení
Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.
B.8 Celkové vodohospodářské řešení
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.
B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,
e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.
B.10 Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,
c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,
f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),
g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
h) limity pro užití výškové mechanizace,
i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,
j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,
k) dočasné objekty.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) zákres stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
b) vyznačení hranic stavebních pozemků nebo částí pozemků stavby.
C.2 Katastrální situační výkres
a) zákres stavebních pozemků nebo jejich částí a navrhované stavby na podkladu katastrální mapy,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko maximálně 1 : 200; u změny stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) maximální výška staveb,
g) vyznačení jednotlivých navržených nebo odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, včetně napojení stavby na technickou infrastrukturu,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy, včetně odstupů od souvisejících technologických objektů,
k) maximální dočasné a trvalé zábory,
l) hranice staveniště s vyznačením vjezdu,
m) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně přístupnosti staveb a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území apod. Stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod. Vyznačení pozemků s právem zákonné služebnosti a věcných břemen. Vyznačení území, kde budou provedeny geotechnické sondy. Situace zásad organizace výstavby včetně vymezení prostorů se zakázanou manipulací a obchozích tras pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
C.5 Dělení nebo scelení pozemků
Celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení nebo scelení pozemků s vyznačením přímého přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům, nebo přes pozemek nebo stavbu stejného vlastníka, anebo na základě jiného věcného práva k cizímu pozemku nebo stavbě.
D Dokumentace objektů
D.1 Stavební a technologická část
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
D.1.1.1 Technická zpráva
Zejména základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řešení, požadavky na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti.
D.1.1.2 Výkresová část
D.1.1.2.1 Charakteristické půdorysy
Půdorysy se zohledněním statických prvků konstrukce.
D.1.1.2.2 Charakteristické řezy
Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby.
D.1.1.2.3 Základní pohledy
Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.
D.1.2 Technologické řešení
D.1.2.1 Technická zpráva
Zejména základní popis a skladba technických a technologických zařízení, údaje o spotřebě energií, vody a jiných medií.
D.1.2.2 Výkresová část
D.1.2.2.1 Charakteristické půdorysy
Půdorysy se schématickým rozmístěním technických a technologických zařízení.
D.1.2.2.2 Charakteristické řezy
D.1.2.2.3 Základní pohledy
D.2 Základní stavebně konstrukční řešení
D.2.1 Technická zpráva
Návrh stavebně konstrukčního systému stavby včetně založení; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; uvažované zatížení při návrhu nosné konstrukce; podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.
D.2.2 Základní statický výpočet
Údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.
D.2.3 Výkresová část
Výkres základů a výkresy nosné konstrukce stavby.
D.3 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení se zpracuje podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární bezpečnosti. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven podle požadavků jiného právního předpisu5).
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro stavbu nebo soubor staveb Jejichž součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad výrobce, dovozce nebo distributora, prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s technickými požadavky na stavby v rozsahu příslušných základních požadavků, které se na výrobek ve funkci stavby vztahují.
3. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
3.1. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.
3.2. Vyjádření vlastníka k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
4. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace.
6. Průzkumy
7. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1) mají ve kterých fázích výstavby vzniknout
8. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem
1) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
2) Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
3) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
4) § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
5) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 4

Obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o souboru staveb
a) název,
b) místo - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, traťový úsek, označení pozemní komunikace, ICAO kód letiště, označení leteckých staveb, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) pro stavby vodních děl, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 Členění souboru staveb na objekty a technická a technologická zařízení
Členění je tvořeno číselnou řadou, s pěti pozicemi (x.x.x.x.x) a názvem stavebního objektu nebo provozního souboru, kdy čísla na jednotlivých pozicích mají následující pevný význam:
První pozice (X.x.x.x.x.) - určuje, zda se jedná o samostatnou stavbu nebo soubor staveb, podle členění v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1
1 - samostatná stavba
2 - soubor staveb
Druhá pozice (x.X.x.x.x) - určuje druh stavby hlavní, podle členění v tabulce č. 2.
Třetí pozice (x.x.X.x.x) - určuje druh stavby vedlejší, podle členění v tabulce č. 2. V případě, že se nebude jednat o stavbu vedlejší, uvede se na pozici číslice „0“.
Tabulka č. 2
1 - zařízení staveniště
2 - pozemní stavba
3 - dopravní infrastruktura
4 - vodní dílo
5 - podzemní stavba
6 - technická infrastruktura
7 - úprava území
8 - volná řada
Čtvrtá pozice (x.x.x.X.x) - určuje stavby dopravní infrastruktury, podle členění v tabulce č. 3. Pokud se o stavbu dopravní infrastruktury nejedná uvede se na pozici číslovka „4“ (ostatní stavby).
Tabulka č. 3
1 - stavba pozemní komunikace
2 - stavba dráhy
3 - letecká stavba
4 - ostatní stavby
Pátá pozice (x.x.x.x.X) - určuje v případě dopravních staveb číslo stavebního objektu nebo provozního souboru podle řady uvedené v příslušném prováděcím předpise Ministerstva dopravy k dopravním stavbám. V případě ostatních staveb se uvede číslo stavebního objektu nebo provozního souboru podle dělení projektanta.
K číselné řadě se na závěr připojí název stavebního objektu nebo provozního souboru.
A.4 TEA - technicko-ekonomické atributy budov
a) obestavěný prostor,
b) zastavěná plocha,
c) podlahová plocha,
d) počet podzemních podlaží,
e) počet nadzemních podlaží,
f) způsob využití,
g) druh konstrukce,
h) způsob vytápění,
i) přípojka vodovodu,
j) přípojka kanalizační sítě,
k) přípojka plynu,
l) výtah.
A.5 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury
a) hloubka stavby,
b) výška stavby,
c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Celkový popis území a souboru staveb
a) základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.,
b) charakteristika území a stavebních pozemků, dosavadní využití a zastavěnost území, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
d) výčet a závěry průzkumů,
e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,
f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,
h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,
k) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
l) navrhované parametry podle jednotlivých druhů staveb například:
- zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,
- u staveb technické infrastruktury - základní rozměry, množství dopravovaného média,
- u staveb vodních děl - výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy nádrží, délka úpravy koryta vodního toku, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod,
- u staveb dráhy - celkový popis dopravní koncepce řešení staveb dráhy včetně základních parametrů s ohledem na její umístění a na účel (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní technologie), navrhované kapacity, včetně základních technických parametrů staveb dráhy (navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zařízeních),
- u staveb pozemních komunikací - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení,
- u staveb civilního letectví - počet pracovníků, letecký provoz - den/noc,
m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,
n) limitní bilance staveb - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.,
o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
p) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, věcné a časové vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související investice,
q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu^, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby v případě souboru staveb.
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení
Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení
a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,
b) celková bilance nároků všech druhů energií,
c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
e) parametry technologie.
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání staveb
B.3.4 Základní technický popis stavebních objektů
Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristiky.
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,
c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.
B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických objektů a zařízení
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení,
c) energetické výpočty,
d) u staveb technické infrastruktury - popis navrženého řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budov
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.
B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů staveb (větrání, vytápění, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, odpadů apod.) a vlivu staveb na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).
B.3.9 Zásady ochrany staveb před negativními účinky vnějšího prostředí
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.5 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
a) popis dopravního řešení, u staveb drah včetně traťové a staniční dopravní technologie počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.),
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek a doprava v klidu,
c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.7 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů -zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.
B.8 Celkové vodohospodářské řešení
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla apod.
B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.
B.10 Zásady organizace výstavby
a) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatřeních,
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,
c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,
d) popis zásad odvodnění staveniště,
e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,
g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4)
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
i) limity pro užití výškové mechanizace,
j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu etap, výluky apod.),
k) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,
l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, provozních opatření na letišti, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,
n) dočasné objekty.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) zákres stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
b) vyznačení hranic stavebních pozemků nebo částí pozemků staveb.
C.2 Katastrální situační výkres
a) zákres stavebních pozemků nebo jejich částí a navrhované stavby na podkladu katastrální mapy,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko maximálně 1 : 200; u změny stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy jsou stavby umístěny v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) stanovení nadmořské výšky prvního nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, nivelační a pevné body pro vytyčení stavby, definování výškové úrovně pro přelivy, koruny hrází apod.,
g) vyznačení jednotlivých navržených nebo odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, včetně napojení stavby na technickou infrastrukturu,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy, včetně odstupů od souvisejících technologických objektů,
k) maximální dočasné a trvalé zábory,
l) hranice staveniště s vyznačením vjezdu,
m) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně přístupnosti staveb a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území apod. Stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod. Vyznačení pozemků s právem zákonné služebnosti a věcných břemen. Vyznačení území, kde budou provedeny geotechnické sondy. Situace zásad organizace výstavby včetně vymezení prostorů se zakázanou manipulací a obchozích tras pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Zákres do vodohospodářské mapy, záplavové území, rozvodnice, převádění vody staveništěm a odvodnění staveniště apod. Výkresy architektonického řešení staveb nebo význačných objektů, umístění staveb vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, vizualizace architektonicky významných objektů.
C.5 Dělení nebo scelení pozemků
Celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení nebo scelení pozemků s vyznačením přímého přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům, nebo přes pozemek nebo stavbu stejného vlastníka, anebo na základě jiného věcného práva k cizímu pozemku nebo stavbě.
D Dokumentace objektů
Dokumentace se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení. Dokumentace každého objektu se zpracovává obdobně podle požadavků stanovených v dokumentaci pro povolení záměru příslušného objektu.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro stavbu nebo soubor staveb, jejichž součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad výrobce, dovozce nebo distributora, prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s technickými požadavky na stavby v rozsahu příslušných základních požadavků, které se na výrobek ve funkci stavby vztahují.
3. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
3.1. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.
3.2. Vyjádření vlastníka k podmínkám zřízení staveb, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
3.3. Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem.
3.4. Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení.
3.5. Souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem (pro stavby pozemních komunikací).
4. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
6. Průzkumy
7. Projekt výsledků zeměměřických činností pro soubor staveb vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1) mají ve kterých fázích výstavby vzniknout
8. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu4), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby v případě souboru staveb, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem
9. Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství5) v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu
10. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí6) v případě žádosti o povolení, týkající se změny stavby studny nebo jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod nebo vsakování srážkových vod, pokud tato změna může ovlivnit zdroje podzemní vody
1) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
2) Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
3) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
4) § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
5) § 61 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
6) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 5

Obsah dokumentace pro rámcové povolení, nejde-li o záměry v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná,
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání.
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.2 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Celkový popis území a stavby nebo souboru staveb
a) základní popis stavby, u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) vymezení území, na němž se stavba umisťuje a které je dotčeno vlivy stavby,
c) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně ložisek a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod,
f) výčet a závěry průzkumů,
g) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,
h) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
k) přepokládaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,
l) seznam objektů v okolí zařazených podle zákona o prevenci závažných havárií, které mohou být dotčeny umístěním stavby,
m) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,
n) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci, členění na etapy, věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice.
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení
a) základní urbanistické řešení,
b) základní architektonické řešení,
c) stanovení skladby, druhu a účelu stavby a vymezení funkčních skupin staveb.
U staveb uvnitř areálů (včetně staveb nových areálů)
a) hranice pozemku areálu,
b) vymezení ploch v areálu pro umístění trvalých staveb a ploch pro dočasné stavby zařízení staveniště,
c) určení minimálních odstupových vzdáleností trvalých staveb, s výjimkou technické a dopravní infrastruktury, umisťovaných uvnitř areálu od hranice pozemku areálu, popřípadě sousedních staveb mimo areál,
d) určení maximální výměry zastavěných ploch pro umístění staveb - poměr trvale zastavěných ploch staveb k celkové ploše areálu,
e) maximální výškové omezení areálu,
f) nejnižší úroveň podlahy podzemního podlaží nebo její převažující části areálu,
g) vnější bezpečnostní pásma od hranice areálu - pokud je vyžadováno z jiných právních předpisů.
B.3 Ovlivnění vnějšího prostředí
a) kapacitní a časová maxima povolených vstupů - například voda, energie, skladované palivo,
b) kapacitní a časová maxima povolených výstupů včetně kvantitativních a kvalitativních charakteristik, například odpadní vody, odpady, emise, imise.
B.4 Dopravní a technická infrastruktura
a) rámcové podmínky napojení na dopravní infrastrukturu včetně určení míst napojení, kapacit a přeložek,
b) rámcové podmínky napojení na technickou infrastrukturu, včetně určení míst napojení, kapacit a přeložek - například přívodní řady technologické a pitné vody, zdrojů požární vody, řady pro odvod odpadních vod, energetická vedení, komunikační sítě, způsob likvidace dešťových vod apod.
B.5 Obecné řešení
Požadavky stanovené podle zvláštních právních předpisů, které budou dodrženy a naplněny v dalších stupních dokumentace.
B.5.1 Koncepce bezpečnosti při užívání stavby, například objektové, provozní, technické bezpečnosti staveb
B.5.2 Koncepce přístupnosti
Specifikace jednotlivých části, které budou podléhat požadavkům na přístupnost.
B.5.3 Zásady požární bezpečnosti
a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití staveb a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních dokumentace,
b) návrh předpokládaného řešení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku a způsobu evakuace osob a majetku a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,
c) návrh předpokládaného způsobu zajištění požární vody, popřípadě jiné hasební látky a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,
d) návrh předpokládaného rozsahu vybavení staveb vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,
e) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a nutnosti zřízení jednotky požární ochrany podniku, návrh předpokládaného rozsahu vybavení jednotky požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,
f) návrh předpokládaného rozsahu a vymezení odstupových a bezpečnostních vzdáleností vzhledem k hranici areálu, včetně grafického vyznačení umístění areálu s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace.
B.5.4 Koncepce hygienických požadavků
Specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních dokumentací pro stanovení hygienických požadavků na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.
B.5.5 Koncepce zásad ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření, opatření před účinky havárií v objektech, ve kterých se nakládá s nebezpečnými látkami apod.
B.5.6 Ochrana obyvatelstva
a) provedení hodnocení stávající dopravní infrastruktury s ohledem na provedení evakuace osob a napojení na místa pro provedení dozimetrie a dekontaminace, popřípadě zahrnutí vybudování těchto staveb do souvisejících a podmiňujících investic včetně identifikace jejich věcné a časové vazby na realizaci stavby,
b) specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních dokumentace pro stavebně - technické řešení zhodnocení komunikací využitelných jako evakuační trasy, včetně evakuačních tras pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a místa provedení dozimetrie a dekontaminace obyvatelstva a zasahujících osob,
c) specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních dokumentace pro stavebně - technické zajištění realizace opatření ochrany obyvatelstva v ohrožené oblasti - varování, ukrytí, profylaxe, monitorování (dozimetrie), dekontaminace, evakuace apod.,
d) specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních dokumentace pro stavebně - technické řešení pro seznamování obyvatelstva s hrozícím nebezpečím a připravovanými opatřeními ochrany obyvatelstva a zahrnutí vybudování systému varování do souvisejících a vyvolaných investic.
B.5.7 Zohlednění budoucích podmínek pro mechanickou odolnost a stabilitu stavby
B.6 Popis vlivů na životní prostředí
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu1),
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.
B.7 Zásady organizace výstavby
a) hranice pozemku dočasně zastavěného území pro zařízení staveniště,
b) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
e) obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
f) ochrana životního prostředí při výstavbě - opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti,
g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi2).
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) napojení stavby nebo areálu na dopravní a technickou infrastrukturu,
b) stávající a předpokládaná bezpečnostní pásma,
c) vyznačení hranic pozemků nebo části pozemků stavby.
C.2 Katastrální situační výkres
a) zákres stavebního pozemku na pokladu katastrální mapy,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko maximálně 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) maximální výškové vymezení staveb uvnitř areálu,
f) napojení na dopravní veřejnou infrastrukturu,
g) napojení na technickou infrastrukturu,
h) stávající a předpokládaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
i) maximální dočasné a trvalé zábory,
j) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
k) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Závěr zjišťovacího řízení
V případě záměru, pro který byl vydán závěr zjišťovacího řízení podle jiného právního předpisu, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, se doloží kompletní Oznámení záměru navrhované stavby spolu s dalšími dokumenty shromážděnými v průběhu zjišťovacího řízení, včetně samotného závěru zjišťovacího řízení.
3. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
3.1 Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.
3.2 Vyjádření vlastníka k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
4. Výsledky předběžné konzultace podle § 9 odst. 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, a ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
5. Průzkumy
1) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
2) § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 6

Obsah dokumentace pro rámcové povolení záměrů v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání.
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.2 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Stanovení účelu stavby
a) účel užívání stavby,
b) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,
c) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně ložisek a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod,
f) výčet a závěry průzkumů,
g) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,
j) seznam objektů v okolí zařazených podle zákona o prevenci závažných havárií, které mohou být dotčeny umístěním stavby.
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení
a) hranice pozemku areálu nebo souboru pozemků,
b) vymezení ploch v areálu pro umístění trvalých staveb a ploch pro dočasné stavby zařízení staveniště,
c) vnější bezpečnostní pásma od hranice areálu - pokud je vyžadováno z jiných právních předpisů.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) stávající a předpokládaná ochranná a bezpečnostní pásma,
b) vyznačení hranic pozemků nebo části pozemků stavby.
C.2 Katastrální situační výkres
a) zákres stavebního pozemku na podkladu katastrální mapy,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko maximálně 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající, vznikající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Závěr zjišťovacího řízení
V případě záměru, pro který byl vydán závěr zjišťovacího řízení podle jiného právního předpisu, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, se doloží kompletní Oznámení záměru navrhované stavby spolu s dalšími dokumenty shromážděnými v průběhu zjišťovacího řízení, včetně samotného závěru zjišťovacího řízení.
3. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
3.1 Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.
3.2 Vyjádření vlastníka k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
5. Průzkumy

Příloha č. 7

Obsah dokumentace pro povolení změny využití území

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o území
a) navrhovaná změna využití území,
b) místo - katastrální území, parcelní čísla pozemků, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti,
c) druh a účel záměru.
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializaci jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.2 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Zhodnocení území a popis navrhované změny jeho využití
a) seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou využití území nebo pozemků na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, celková výměra území dotčeného změnou,
b) charakteristika území, pozemků a staveb na nich, dosavadní využití a zastavěnost území,
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
d) výčet a závěry průzkumů,
e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,
f) územně technické podmínky,
g) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) ochrana území podle jiných právních předpisů a zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí - povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, pronikání radonu z podloží, hluk, emise, odpady apod.,
i) podrobné údaje o záměru, jeho účincích a vlivech na okolí a zdůvodnění změny vzhledem k současnému způsobu užívání dotčeného území,
j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,
k) zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska předpokládaného způsobu využití území,
l) seznam výsledků podle jiného právního předpisu^, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením změny využití území.
B.2 Připojení na technickou infrastrukturu a dopravní řešení
Požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury, včetně způsobu navrhovaného připojení a dopravního řešení.
B.3 Řešení vegetace
B.4 Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší apod.,
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.
B.5 Celkové vodohospodářské řešení
Zejména využití a nakládání se srážkovými vodami.
B.6 Základní statické posouzení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) vyznačení vztahu dotčeného území k urbanistické struktuře území a umístění v sídle.
C.2 Katastrální situační výkres
a) vyznačení hranic území s novým využitím na podkladu katastrální mapy,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres území dotčeného změnou
a) měřítko maximálně 1 : 500,
b) stávající stavby a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající a navrhovaný výškopis a polohopis,
f) vyznačení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
g) stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.
D Výkresová dokumentace
Výkresy zobrazující změnu využití území, dokumentující celkové urbanistické a architektonické řešení navržené změny využití území; základní řezy, dokumentující navržené terénní úpravy, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; zákres řešení odvodnění území v případě změn odtokových poměrů apod.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
2.1. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.
2.2. Vyjádření vlastníka k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
3. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
4. Průzkumy
5. Projekt výsledků zeměměřických činností pro změnu využití území vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1) mají v souvislosti s realizací změny využití území vzniknout
6. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením změny využití území, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem
1) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 8

Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, poloha stavby (souřadnice podle Souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální), orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) pro stavby vodních děl, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,
c) dílčí část stavby (objekt - přesný název podle objektové soustavy v části A.3),
d) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby a její funkce.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo adresa bydliště v cizině a adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo adresou bydliště v cizině (fyzická osoba) nebo
b) jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.1.4 Zhotovitel stavby (pokud je znám)
A.2 Seznam vstupních podkladů
Podklady získané na základě povolení záměru včetně související ověřené dokumentace.
A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Základní členění a označení stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení je shodné s předchozím stupněm projektové dokumentace, pokud v něm bylo vyžadováno.
B Souhrnná technická zpráva
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro vydání povolení záměru, s provedením případných revizí a doplnění.
B.1 Celkový popis území a stavby
a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,
c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,
e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,
f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,
j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,
k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,
n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu^, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby.
B.2 Architektonické řešení
Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení.
B.3 Stavebně technické a technologické řešení
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti
a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby
B.3.4 Technický popis stavby
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,
c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.
B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení,
c) energetické výpočty.
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana
Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.
B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,
b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,
c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.
B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,
b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.
B.5 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,
c) přeložky dopravní infrastruktury,
d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,
e) pěší a cyklistické stezky,
f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci.
a) popis a parametry terénních úprav,
b) vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.
B.8 Celkové vodohospodářské řešení
a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,
b) odpadní vody - nakládání a likvidace,
c) srážkové vody - využití, nakládání,
d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.
B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,
g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
B.10 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby,
c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,
e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,
f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,
g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,
h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,
j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,
l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),
m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,
n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,
p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,
q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,
r) dočasné stavby,
s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) zákres stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
b) vyznačení hranic stavebních pozemků nebo částí pozemků stavby.
C.2 Katastrální situační výkres
a) zákres stavebních pozemků nebo jejich částí a navrhované stavby na podkladu katastrální mapy,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko maximálně 1 : 200; u změny stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,
c) hranice řešeného území,
d) hranice pozemků, parcelní čísla,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky prvního nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, pevné body pro vytyčení stavby, definování výškové úrovně pro přelivy, koruny hrází apod.,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, napojovací body sítí,
j) řešení vegetace,
k) okótované odstupy, včetně odstupů od souvisejících technologických objektů,
l) maximální dočasné a trvalé zábory, přípojky zařízení staveniště,
m) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
n) situace zařízení staveniště s vyznačením vjezdů,
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody,
p) poloha a označení geologických sond, které byly podkladem pro geotechnické posouzení.
C.4 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně dopravního řešení přístupnosti ve vazbě na vyhrazená parkovací stání a vstupy do objektu a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území apod. Stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod. Vyznačení pozemků s právem zákonné služebnosti a věcných břemen. Vyznačení území, kde byly provedeny geologické sondy. Situace zásad organizace výstavby včetně vymezení prostorů se zakázanou manipulací a obchozích tras pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Zákres do vodohospodářské mapy, záplavové území, rozvodnice, převádění vody staveništěm a odvodnění staveniště. Umístění staveb vzhledem k urbanistické struktuře území a vztah k základnímu dopravnímu systému.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění.
D.1 Dokumentace objektů
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
D.1.1.1 Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce
a) popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace,
b) seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání,
c) členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení,
d) požadavky na stavbu nebo funkci zařízení - účel, funkční náplň, popis a základní parametry,
e) požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení,
f) požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní údaje, základní technické a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná plocha, počet osob, počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.),
g) klimatické podmínky pro staveniště a stavbu - zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu (zima, léto),
h) bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné ztráty či zisky apod.),
i) požadavky na stavební fyziku,
j) požadavky na efektivní hospodaření s energiemi,
k) provozní režim stavby nebo zařízení - trvalý, občasný, nepřerušovaný,
l) návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení,
m) požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí,
n) požadavky ochrany životního prostředí,
o) požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz,
p) požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,
q) stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.),
r) změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod.,
s) vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení - zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.),
t) požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení,
u) požadavky požárně bezpečnostního řešení,
v) požadavky na výrobky.
D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce
a) objekty stavby - objektová soustava, značení, návaznost a propojení,
b) celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, technické a bezpečnostní parametry - popis a výpočet,
c) popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu,
d) provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva,
e) řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů,
f) zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení,
g) zajištění výkopů,
h) založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů,
i) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod.,
j) řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí;
k) v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické posouzení a posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.,
l) při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance),
m) konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby,
n) popis řešení stavební fyziky,
o) průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady apod.) ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické podmínky,
p) popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu,
q) popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu),
r) popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
s) řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.),
t) ostatní výpočty,
u) kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem,
v) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování,
w) specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání,
x) položkový výkaz výměr.
D.1.1.3 Výkresová část
a) výkresy bezpečnostního řešení stavby nebo zařízení,
b) výkresy řešení přístupnosti stavby,
c) tvar a umístění jednotlivých objektů (konstrukcí podle rozsahu stavby): půdorysy v modulové síti včetně souřadnic bodů polohy jednotlivého objektu,
d) stavební jámy a výkopy - hrubé terénní úpravy,
e) u změny stavby - výkresy bourání, zesílení, provizorního zajištění stavby a konstrukcí, postup bourání,
f) výkresy základů podle jejich konstrukce,
g) půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami, vyznačením stávajících a nových částí stavby, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností a plošnou výměrou, obsahující stavební konstrukce (půdorysy, sestavy apod.), nosné konstrukce jako součást technologického zařízení, tvary, spoje, dimenze, jakost, postup montáže zařízení, tvar nosné konstrukce, půdorysy nosných a ostatních konstrukcí (měřítko 1:50, výjimečně 1 : 100) ve výši 1000 mm nad úrovní vodorovné konstrukce podlaží, s grafickým rozlišením charakteristických materiálů s odkazy na výkresy podrobností a specifikaci výrobků, včetně sklopených řezů,
h) charakteristické (příčné a podélné) řezy konstrukce, s označením úrovně ±0,000, návazností na sousední stavby (hloubky založení sousedících staveb a nové stavby apod.) s uvedením geotechnických vrstev a ustálené hladiny podzemní vody, včetně grafického rozlišení materiálů s odkazy na skladby jednotlivých konstrukcí; minimálně jeden řez schodištěm a komunikačním prostorem a dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku,
i) výkresy zastřešení nebo překrytí zařízení, s výškovými kótami, včetně spádování a odvodnění, u materiálově členitých střech rozlišení jednotlivých skladeb včetně technických požadavků na povrchovou úpravu (například odolnost proti vnějšímu požáru, protiskluznost),
j) pohledy - fasády (všechny plochy) včetně kót výškového řešení vztažených k upravenému nebo stávajícímu terénu, barevné řešení s charakteristikami povrchů (materiály, úpravy), případně kladečské výkresy skládaných konstrukcí (lehký obvodový plášť), zabudované výrobky ve fasádách,
k) výkresy řešení ochrany proti hluku a vibracím (včetně strojů a zařízení),
l) výkresy dílců železobetonových, kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí - rozměrové, obrysové, výkresy sestav, podrobností a kotvení,
m) detaily styků konstrukčních prvků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1:10 nebo 1:5,
n) výkresy tvaru monolitické vodorovné konstrukce včetně monolitických podlah, rozmístění a provedení smršťovacích pruhů a spár, se stanovením tloušťky roznášecí vrstvy nad rozvody v podlahách, včetně řezů—a všech konstrukčních prvků a podrobností,
o) výkresy skladeb konstrukcí,
p) výkresy podrobností - detaily,
q) výkresy záchytných a obslužných systémů střech, fasád, zařízení,
r) kladečský plán (spárořez) pohledových povrchových úprav (obklady, dlažby, fasády apod.) s vazbou na zařizovací a jiné zabudované předměty a výrobky; včetně minimální šířky spár podle aplikovaného materiálu, minimální šířky dilatačních spár včetně rohových a spár mezi svislou a vodorovnou konstrukcí,
s) výkresy zámečnických a truhlářských prvků,
t) výkresy vnitřního vybavení, je-li součástí stavby.
D.1.2 Technika prostředí staveb (dále jen „TPS“)
D.1.2.1 Požadavky na systém TPS
Zpracovává se samostatně pro jednotlivé profese a obsahuje:
a) seznam dokumentace,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, požadavky na vnitřní prostředí a provozní podmínky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií a energií, měření odběru, požadované úpravy média (tlakové, chemické, či biologické apod.),
c) výchozí podklady, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace, stavební a technologický program,
d) popis rozsahu dokumentace (včetně vymezení částí, které tato dokumentace neřeší),
e) základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese (bilance potřeby médií a energií, tlakových poměrů, potřebná připojení na veřejnou infrastrukturu, kapacity, typy poskytovaných služeb, provozní odpady včetně odpadních vod apod.),
f) požadavky provozu stavby nebo zařízení,
g) požadavky na systémy TPS - zdravotně technické instalace, požární vodovod, ústřední vytápění, plynová odběrná zařízení, technické a zdravotní plyny, vzduchotechnika, silnoproudé rozvody a osvětlení včetně fotovoltaických systémů, rozvody včetně ústředen elektronických komunikací, hromosvody, měření a regulace, odpadové hospodářství, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, požární a evakuační výtahy, elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“), zařízení dálkového přenosu, požární klapky, stlačený vzduch, jiná média, pára apod.,
h) mikroklimatické a ostatní podmínky provozu systému - požadavky zimního provozu, letního provozu, požadavky na minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, chlazení apod.,
i) požadavky na vstupy do systémů TPS - specifikace (množství, kapacity, připojení na zdroje apod.),
j) požadavky na systém - rozsah, parametry, zálohy, řízení; technické a výkonové parametry technických zařízení,
k) požadavky na energie a ostatní média pro systémy TPS,
l) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
m) požadavky na účinnost využití zdrojů, energie, rozvodů,
n) požadavky na izometrické nebo axonometrické zobrazení, pokud se v dané profesi zpracovávají,
o) požadavky na koncové prvky, zařizovací předměty, atypické prvky,
p) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
q) vliv na vnější prostředí: zejména požadavky na ochranu proti hluku a vibracím, technické seismicitě, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova apod.,
r) vliv na vnitřní prostředí: zejména požadavky na ochranu proti hluku a vibracím (realizace - provoz), ostatní ochranné konstrukce, izolace a opatření apod.,
s) ochrana životního prostředí včetně výstupů ze systémů TPS,
t) požadavky na řízení systémů měření a regulace - vstupy a výstupy systémů, funkční schéma regulace,
u) požadavky na souběh profesí - stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.; kvalitativní i kvantitativní určení požadavků a výsledek koordinace,
v) požadavky na požární opatření,
w) specifikace zařízení - výpis strojů, kabeláže apod.,
x) požadavky na montáž - obecné i speciální požadavky; individuální zkoušky jednotlivých zařízení,
y) požadavky na etapizaci prací a podmínky pro realizaci a předání díla,
z) uvedení do provozu - v kontextu časového plánu stavby (etapizace, postup realizace a předávání) - požadavky a kvalifikování a kvantifikování předepsaných revizí a zkoušek (například zkouška pojistného a expanzního zařízení, zkouška těsnosti, provozní zkouška dilatační, provozní zkouška topná, ověření měřiče tepla), soupis prací a činností, požadavky na komplexní vyzkoušení, požadavky na zkušební provoz eventuelně předčasné užívání stavby, požadavky na zajištění provozní dokumentace (například provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze), požadavky na koordinační funkční zkoušku vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení,
aa) návrh požadavků na obsluhu a údržbu - zásady a hlavní pokyny pro obsluhu a údržbu, provozní doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
ab) bezpečnost pro realizaci a užívání - zásady bezpečného užívání,
ac) přístupnost a bezbariérové užívání, včetně stanovení podmínek pro evakuaci osob s omezenou schopností pohybu a orientace při vzniku požáru nebo jiné mimořádné situaci,
ad) specifikace nutné dokumentace zhotovitele,
ae) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení.
D.1.2.2 TPS - Zdravotně technické instalace (dále jen „ZTI“)
D.1.2.2.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení ZTI
a) základní údaje: popis stavby, výpočtové poměry stavby, teploty, rozsah, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu - funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů prostředí a provozní podmínky pro ZTI, druhy energií potřebné pro ZTI v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií (vody studené, teplé, podzemní a povrchové) a energií, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.),
c) výpočtové průtoky v místě přívodu vody do budovy a bilance odvádění odpadních nebo srážkových povrchových vod z budovy,
d) vodovod - popis a řešení navrženého systému - popis materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na vodovodní sítě; u požárního vodovodu (nezavodněného požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení,
e) popis tlakových a výkonových poměrů, přetlak na začátku vnitřního vodovodu, popis čerpacích a posilovačích zařízení,
f) kanalizace - popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, materiálů s určenými parametry a technologickými postupy,
g) popis připojení na sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení,
h) specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení - návrh a popis řešení,
i) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
j) specifikace koncových prvků a zařizovacích předmětů vodovodu a kanalizace včetně předmětů zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání stavby,
k) popis ochrany životního prostředí včetně výpočtového množství vypouštěných splaškových, srážkových a průmyslových odpadních vod, jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním,
l) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
m) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
n) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například: ks, kpl, m, m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,
o) způsob montáže a vzájemná poloha instalací,
p) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
q) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
r) návrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro realizaci a užívání,
s) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
t) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
u) položkový výkaz výměr.
D.1.2.2.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) výkres rozvinutých řezů nebo podélných profilů přípojek,
c) půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace (včetně dimenzí, materiálu a tvarovek a jeho polohy ve vztahu k základům), prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popřípadě jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná (například vodovodní) potrubí vedená v základech (v instalačním kanále, montážní šachtě apod.),
d) půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s očíslovanými odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek,
e) rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a tvarovek, hloubek dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popřípadě jiných zařízení,
f) rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí,
g) výkresy objektů a zařízení kanalizace umístěných vně budovy, uložení potrubí,
h) půdorysy vodovodu ve všech podlažích včetně zásobování požární vodou s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popřípadě sklonů potrubí,
i) výkres vodoměrné sestavy,
j) výkres vodoměrné šachty, pokud je navržena,
k) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu včetně zásobování požární vodou s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popřípadě sklonů potrubí,
l) vyznačení izolací a jejich skladba, typ a provedení,
m) výkresy související s požárně bezpečnostním řešením z důvodu koordinace zejména suchovody, stabilní hasící zařízení, polostabilní hasící zařízení, vazby na EPS a elektronickou zabezpečovací signalizaci,
n) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace,
o) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, rozvody ZTI, prostředí a zařízení,
p) návrh atypických prvků a zařízení.
D.1.2.3 TPS - Plynová odběrná zařízení
D.1.2.3.1 Řešení požadavků na rozvody a plynová odběrná zařízení
a) základní údaje: popis stavby, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů prostředí a provozní podmínky pro rozvody plynu a zařízení, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb plynu, popis měření odběru a úpravy plynu (tlakové, chemické, či biologické apod.),
c) popis a řešení navrženého systému plynu - zejména popis materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na sítě technické infrastruktury,
d) uvedení výkonu a odběru plynu u jednotlivých spotřebičů a odběru plynu v místě přívodu do odběrného plynového zařízení,
e) vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodů,
f) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému - návrh a výpočet,
g) směr proudění v potrubí,
h) specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení - návrh a popis řešení,
i) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
j) popis ochrany životního prostředí včetně výpočtu množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a jejich porovnání s emisními limity podle zvláštního právního předpisu,
k) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
l) popis souvisejících požárních opatření (umístění hlavního uzávěru plynu, ovládání - EPS, měření a regulace) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
m) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,
n) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
o) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
p) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
q) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
r) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
s) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
t) položkový výkaz výměr.
D.1.2.3.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) výkres rozvinutých řezů nebo podélných profilů přípojek,
c) výkresy půdorysů plynovodu ve všech podlažích s označením stoupacích potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek, armatur a plynoměrů, spotřebiče, dimenze potrubí, označení předmětů a zařízení (například referenční označení nebo číslo položky), vyznačení izolací, označení podlaží, prostorů a místností; výškové úrovně podlaží,
d) axonometrické zobrazení plynovodu (případně rozvinuté řezy) s označením stoupacích potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek, armatur a plynoměrů,
e) výkresy podrobností, výkresy komponentů nebo sestav,
f) související potrubní objekty, jako jsou šachty, jímky apod.,
g) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,
h) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace,
i) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, rozvody plynu, prostředí a zařízení,
j) návrh atypických prvků a zařízení.
D.1.2.4 TPS - vytápění, chlazení a vzduchotechnika
D.1.2.4.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení vytápění, chlazení a vzduchotechniky
a) základní údaje: popis stavby, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení vytápění chlazení a vzduchotechniky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií a energií, popis měření odběru a úpravy média (tlakové, chemické, či biologické apod.),
c) výpočtové klimatické poměry, vnitřní teploty, tepelné ztráty (výsledky výpočtů tepelných ztrát, tepelných zátěží - tepelně vlhkostní bilance), tepelně technické parametry stavebních konstrukcí, vyčíslení výkonové potřeby energie pro vytápění, teplou vodu, vzduchotechniku a technologii,
d) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému - návrh, výpočet a technické řešení vzduchotechniky - Mollierův H-X diagram úpravy vzduchu u vzduchotechnických zařízení, chlazení a zdrojů tepelné energie (kotelna a kotle, předávací stanice, parní redukční stanice výměníky apod.) - kotlový (výměníkový) okruh, odkouření kotlů, větrání kotelny, souvisejících prostor a technických místností, zabezpečovací zařízení (pojistné a expanzní), úprava vody a její doplňování, regulace, u teplovzdušných soustav úprava vzduchu,
e) otopná soustava - popis a funkce soustavy jako celku (potrubní rozvody, oběhová čerpadla, armatury, otopná tělesa, ostatní tepelné spotřebiče, kompenzace dilatací, tepelné izolace, nátěry apod.); popis a funkce jednotlivých topných okruhů vytápění, přípravy teplé vody, připojení vzduchotechnických zařízení, připojení technologických spotřebičů (včetně vyčíslení kvalitativních a kvantitativních parametrů - výkony, průtoky, tlakové poměry, nastavení hydraulických parametrů apod.); řešení regulace spotřeby tepla jednotlivých topných okruhů; informace o bezpečnostních prvcích a návrh řešení mimořádných událostí či havárií,
f) vzduchotechnika - popis a funkce, distribuce vzduchu, tepelné, hlukové, požární izolace, nátěry, popis řízení a regulace, popis zpětného získávání tepla a jeho celoroční funkce, popis tlakových poměrů, popis výpočtu průtoku vzduchu, funkční schéma zařízení, definice teplotních a vlhkostních parametrů na všech stranách vzduchotechnických zařízení,
g) vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodů,
h) požadavky na energie, jejich spotřeba a úspora; stanovení výkonů zdrojů tepla a chladu; určení druhu primární energie; výsledek výpočtů roční spotřeby tepla a paliva; stanovení požadavku na elektrickou energii (výkon a spotřeba),
i) specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení - návrh a popis řešení,
j) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
k) řešení ochrany zdraví a zejména ochrany proti hluku a vibracím,
l) popis ochrany životního prostředí včetně výsledku výpočtu množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a porovnání s emisními limity,
m) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
n) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
o) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,
p) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
q) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
r) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
s) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
t) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
u) přístupnost a bezbariérové užívání stavby,
v) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
w) položkový výkaz výměr.
D.1.2.4.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1 : 100,1 : 50 až 1 : 10); umístění a dispoziční řešení kotelen, předávacích stanic a strojoven; jednočárové, případně dvoučárové, zakreslení potrubních rozvodů, otopných těles, ohřívačů teplé vody, vzduchotechnických ohříváků a technologických spotřebičů včetně zakótování hlavních prvků a zařízení ke stavbě,
c) zdroj tepla a chladu, předávací stanice, strojovny - půdorysy, řezy, pohledy a detaily,
d) sestavy a prvky systémů - zdroje (tepla), předávací stanice, strojovny - půdorysy, řezy, pohledy a detaily,
e) dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy (zpravidla v měřítku 1 : 100),
f) dispozice technických zařízení (1:100, 1:50) - umístění, vzájemné a vnější vazby, s označením položek strojů a zařízení (půdorysy, řezy, pohledy),
g) vytápění a rozvody chladu - celkové a úplné schéma soustavy se zakreslením všech prvků a zařízení s potrubním propojením; uvedení dimenzí a informací o provozních parametrech (výkonové stupně, tlakové poměry, hydraulické údaje apod.), případně zákres regulace a měření, pokud není samostatným výkresem,
h) vzduchotechnika - celkové a úplné schéma zařízení se zakreslením všech regulačních prvků a zařízení, včetně definice návrhových hodnot (průtok vzduchu, teplota, vlhkost) po místnostech a distribučních elementech, definice tlakových poměrů mezi obsluhovanými prostory,
i) vytápění a rozvody chladu - rozvinutá (svislá) montážní schémata - potrubní rozvody (ležaté i svislé) se kótují dimenzemi, jednotlivé stoupačky se označují číselnou značkou shodnou s půdorysem; otopná tělesa se popíší včetně připojovacích armatur, jejich hydraulického nastavení a označení místnosti v níž je těleso umístěno; ostatní komponenty a armatury se popíší všemi rozhodujícími parametry,
j) axonometrie tras,
k) odkouření a větrání zdrojů tepla,
l) ochranné izolace,
m) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,
n) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace,
o) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
p) návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny.
D.1.2.5 TPS - Silnoproud
D.1.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení
a) základní údaje: popis stavby, výpočtové poměry stavby, teploty, rozsah, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru, popis úprav,
c) prostředí - stanovení jednotlivých prostředí a vypracování podrobného protokolu určení vnějších vlivů,
d) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému - návrh a výpočet,
e) řešení podmínek provozu zařízení - řešení energetických požadavků (zima, léto),
f) jmenovité hodnoty - popis druhů sítí, popis ochran (před úrazem elektrickým proudem, živých a neživých částí, před nebezpečným dotykovým napětím apod.),
g) základní údaje - rekapitulace příkonů, stanovení podrobné energetické bilance, stanovení požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“) pro záložní napájení, stanovení předpokládané roční spotřeby elektrické energie, popis připojení,
h) popis napojení - popis napojení zařízení ostatních profesí (například elektronické komunikace, měření a regulace),
i) záložní napájení - řešení záložních zdrojů pro zálohování (například PBZ), jejich velikost, doba zálohy, umístění,
j) technický popis řešení napájecích rozvodů - podrobný popis napojení objektu, způsob napojení, typy a umístění přípojkových skříní, typy napájecích kabelů, uložení napájecích kabelů s definováním požárních a nepožárních tras, typy a umístění elektroměrových rozvaděčů, patrových rozvaděčů, typy instalačních stoupacích a horizontálních kabelů, uložení instalačních kabelů s definováním požárních a nepožárních tras,
k) technický popis vnitřní elektroinstalace - podrobný popis světelných rozvodů, popis typů svítidel a jejich ovládání, stanovení hodnot osvětlení jednotlivých prostor, popis typů zásuvek a vypínačů, popis jejich umístění, popis nouzového osvětlení a jeho napájení,
l) u změny stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
m) ochrana před bleskem a uzemnění - podrobný výpočet rizik škod způsobených bleskem, stanovení způsobu ochrany před bleskem a popis technického řešení, stanovení nutnosti ochrany před bludnými proudy a popis technického řešení, popis řešení ochrany proti korozi,
n) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, slaboproud, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
o) popis souvisejících požárních opatření - zejména popis zajištění vypnutí elektrického proudu tlačítky CENTRAL STOP a TOTAL STOP, popis funkčnosti tlačítek a jejich umístění, podle dokumentace požárně bezpečnostního řešení,
p) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,
q) způsob montáže a vzájemná poloha instalací,
r) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
s) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
t) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
u) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
v) přístupnost a bezbariérové užívání stavby,
w) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
x) položkový výkaz výměr.
D.1.2.5.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100, 1: 50), umístění a dispoziční řešení silnoproudých rozvoden a rozvaděčů, zakreslení kabelových rozvodů, koncových prvků a jiných zařízení, označení kabelových okruhů, popis legendy elektronických komunikací a legendy místností,
c) schémata - bloková schémata zapojení,
d) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,
e) schéma propojení na měření a regulaci,
f) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
g) návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny,
h) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace.
D.1.2.6 TPS - elektronické komunikace
D.1.2.6.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení elektronických komunikací
a) popis rozsahu (včetně vymezení částí, které dokumentace neřeší), řešení požadavků stavebníka, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, parametry vnitřního prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a požadované úpravy,
c) zajištění požadovaného výkonu a provozu - návrh a výpočet,
d) seznam systémů elektronických komunikací,
e) technický popis řešení systémů - zejména podrobný popis funkčnosti a nastavení jednotlivých systémů elektronické komunikace v objektu, způsoby zapojení, uložení kabelů elektronických komunikací s definováním požárních a nepožárních tras, typy a umístění rozvaděčů elektronických komunikací, patrových rozvaděčů, typy stoupacích a horizontálních kabelů elektronických komunikací,
f) schéma ovládání,
g) soupis datových bodů pro rozvaděče,
h) záložní napájení - popis záložních zdrojů pro zálohování datových zařízení, jejich velikost, doba zálohy, umístění,
i) kabelový list - seznam jednotlivé kabeláže s vypsáním míst jejich zapojení a délek,
j) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
k) specifikace koncových prvků,
l) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
m) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
n) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,
o) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
p) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
q) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
r) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
s) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
t) přístupnost a bezbariérové užívání stavby,
u) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
v) položkový výkaz výměr.
D.1.2.6.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100, 1: 50), umístění a dispoziční řešení rozvoden elektronických komunikací a rozvaděčů, zakreslení kabelových rozvodů, koncových prvků a jiných zařízení, označení kabelových okruhů, popis zařízení a jeho prvků a popis účelů místností,
c) schémata - bloková schémata zapojení jednotlivých systémů elektronické komunikace, evakuačního rozhlasu apod.,
d) schéma propojení na měření a regulaci,
e) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace,
f) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,
g) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení.
D.1.2.7 TPS - Systémy technické ochrany
D.1.2.7.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení systémů technické ochrany
a) popis rozsahu (včetně vymezení částí, které dokumentace neřeší), řešení požadavků stavebníka, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, parametry vnitřního prostředí a provozní podmínky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a požadované úpravy,
c) zajištění požadovaného výkonu a provozu - návrh a výpočet,
d) kabelový list - seznam jednotlivé kabeláže s vypsáním míst jejich zapojení a délek,
e) principy připojení a vedení rozvodů,
f) soupis datových bodů pro rozvaděče,
g) záložní napájení - popis záložních zdrojů pro zálohování datových zařízení, EPS, jejich velikost, doba zálohy, umístění,
h) uložení kabelů ke stavebním konstrukcím,
i) ochrana před elektrickým proudem,
j) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
k) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
l) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
m) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,
n) způsob montáže a vzájemná poloha instalací,
o) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
p) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuálně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
q) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
r) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
s) přístupnost a bezbariérové užívání stavby,
t) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
u) položkový výkaz výměr.
D.1.2.7.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100, 1:50) - zakreslení kabelových rozvodů, svítidel, instalačních a jiných zařízení, označení kabelových okruhů a vývodů z rozvaděčů, popis zařízení a popis účelu místností,
c) bloková schémata zapojení, elektrická a topologická schémata rozvaděčů,
d) rozmístění instalovaných komponentů a tras kabeláže v půdorysné výkresové dokumentaci,
e) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,
f) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace,
g) funkční schéma propojení výnosu na měření a regulaci, schéma zapojení měření a regulace,
h) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
i) návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny.
D.1.2.8 Měření a regulace
D.1.2.8.1 Řešení požadavků na měření a regulaci
a) popis rozsahu (včetně vymezení částí, které dokumentace neřeší), řešení požadavků stavebníka, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, parametry vnitřního prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a požadované úpravy,
c) řízení systémů měření a regulace, vstupy a výstupy systémů, shrnutí řešení požadavků měření a regulace všech profesí,
d) řešení technických požadavků na zařízení,
e) parametry řízení technologických procesů (výrobních médií),
f) principy připojení a vedení rozvodů,
g) funkční schéma regulace,
h) výnos a propojení na SMART systém,
i) schémata, případně půdorysy (blokové zapojení zařízení měření a regulace s jednotlivými prvky soustavy tak, aby byl jednoznačně zřejmý princip propojení a funkce tepelné a regulační techniky apod.),
j) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
k) specifikace koncových prvků,
l) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
m) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
n) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,
o) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
p) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
q) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
r) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
s) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
t) položkový výkaz výměr.
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
D.2.1 Požadavky na technická a technologická zařízení
a) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, provozní podmínky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií a energií, měření odběru, požadované úpravy média (tlakové, chemické, či biologické apod.),
b) výchozí podklady, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace, stavební a technologický program,
c) seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání,
d) požadavky na funkci zařízení a jeho provoz (trvalý, nepřetržitý, občasný, přerušovaný) - návrhové a realizační parametry: základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry,
e) základní technické a výkonové parametry technologického zařízení (počet měrných jednotek výroby za časovou jednotku, cyklus apod.) eventuelně provozního souboru - požadavky na výkon a výstup zařízení, kapacitní údaje,
f) požadavky na výstupy a jejich jakost - produkty technologických zařízení,
g) požadavky na provozní režim (trvalý, nepřetržitý, občasný, přerušovaný),
h) vnitřní prostředí výroby: kvalita vnitřního mikroklimatu, hygiena prostředí, čerstvý vzduch a větrání, osvětlení, proslunění, stínění, ochrana proti hluku a vibracím, tepelná ochrana (chlazení, vytápění) apod.,
i) ochrana vnějšího prostředí: ochrana proti hluku, vibracím, technické seismicitě, povodním, vodě, vlhkosti a plynům, bludným proudům a korozi, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova apod.,
j) podmínky staveniště a stavby - klima (výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima, léto), energetické zdroje (místní, dostupné, zajistitelné),
k) limity stanovené pro místo a provoz,
l) řízení systémů měření a regulace vstupy a výstupy systémů,
m) požadavky na vstupy do technologických procesů - specifikace (množství, kapacity, připojení na zdroje apod.), suroviny pro výrobu, skladování,
n) požadavky na energie a ostatní média pro technologické procesy,
o) požadavky na energetickou a tepelnou bilanci zařízení - využití odpadního tepla,
p) požadavky na řízení procesů zařízení - regulace, rekuperace,
q) požadavky na propojení zařízení v provozním souboru, souboru staveb,
r) požadavky na způsob řízení a ovládání zařízení obsluhou,
s) popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější,
t) limity pro výstupy a odpady (množství vzniklé provozem včetně odpadních vod apod.); požadavky na zpracování, využití,
u) limity negativních vlivů stavby a provozu, imisí v prostředí,
v) zvláštní požadavky na výrobu, montáž a údržbu zařízení,
w) uvedení do provozu - kvalifikování a kvantifikování předepsaných revizí a zkoušek (zejména zkouška technologických zařízení a procesu, zkouška pojistného a expanzního zařízení, zkouška těsnosti, provozní zkouška dilatační, provozní zkouška topná, ověření měřiče tepla); soupis prací a činností; požadavky na komplexní vyzkoušení; požadavky na zkušební provoz eventuelně předčasné užívání stavby; požadavky na zajištění provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.), požadavky na koordinační funkční zkoušku vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení,
x) požadavky na obsluhu a údržbu - provozní řád,
y) provozní bezpečnost - požadavky na zkušební a trvalý provoz, měření, výstupy, monitoring,
z) požadavky z hlediska BOZP a technologických zařízení, včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením,
aa) rizika spojená s technologií, ochranná a bezpečnostní pásma,
ab) specifikace zařízení - výpis strojů, kabeláže apod.,
ac) požadavky na souběh a koordinaci,
ad) při změnách stavby - dopady změn na zařízení, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance),
ae) požadavky - základní normové parametry pro profese (bilance potřeby médií a energií, tlakových poměrů, potřebná připojení na veřejnou infrastrukturu a kapacity, typy poskytovaných služeb, provozní odpady včetně odpadních vod apod.),
af) požadavky na přístupnost a bezbariérové užívání,
ag) bilance obsluhované stavby a provozu (počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod.),
ah) požadavky na výstupy a odpady z technologických procesů, zpracování, využití.
D.2.2 Řešení požadavků na technická a technologická zařízení
a) popis a řešení technologie výroby,
b) technologické řešení - podrobný popis navrženého řešení technologických zařízení a dimenzování, popis funkce, uspořádání instalace a systému s rozlišením jednotlivých systémů podle druhu, technologie a navržených materiálů; technické a bezpečnostní parametry zařízení,
c) technologické zařízení - okrajové a návrhové podmínky pro výpočet, funkce a uspořádání instalace a systému,
d) provozní schéma,
e) základní parametry potrubí a protékajících látek,
f) popis jednotlivých druhů potrubí s uvedením propojovaných míst (začátek a konec provozního potrubí); popis jednotlivých vzduchotechnických okruhů,
g) jakost - materiály a výrobky; průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci včetně tolerancí; popis a vlastnosti navržených konstrukcí včetně návrhové životnosti,
h) popis logického řízení systémů pro měření a regulaci, požadavky na grafickou nástavbu řídících systémů,
i) uspořádání, vazby a komunikace systémů,
j) technologické výpočty podle požadavků a charakteru zařízení,
k) vliv technologického zařízení na stavební řešení,
l) aplikace závěrů průzkumů a studií v návrhu a řešení,
m) změny stávajícího zařízení - popis systému a současného technického stavu, technologický postup bourání s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce během prací, případně vliv na ohrožené objekty v okolí stavby,
n) podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby,
o) postup realizačních prací v návaznosti na statický výpočet a montážní postup, postup a pokyny pro montáž - montážní stavy, pomocné konstrukce a zařízení apod.,
p) druh a způsob provedení tepelných izolací, povrchová ochrana a barevné řešení,
q) požadavky a technologické podmínky realizace s vlivy na stabilitu a únosnost stavby a konstrukce nebo okolí stavby,
r) pokyny pro montáž technologických zařízení - obecné i speciální požadavky, individuální zkoušky jednotlivých zařízení,
s) zvláštní technologické postupy a požadavky na provádění a jakost, návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů,
t) řešení zvláštních požadavků na výrobu a montáž, údržbu zařízení,
u) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
v) protikorozní ochrana a ochrana před bleskem,
w) návrh ochrany zařízení před vlivy vnějšího prostředí (klima, podzemní, tlaková, agresivní voda, hluk, otřesy apod.) - ochranné izolace,
x) kontroly při realizaci - požadavky (zakrývané konstrukce, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných podle technologických předpisů a norem),
y) návrh BOZP pro realizaci a užívání zařízení včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením,
z) koordinace prostorová, parametrická, časová - zařízení a rozvodů technických a technologických zařízení,
aa) koordinace s dalšími částmi projektové dokumentace (například koordinace umístění koncových prvků, výtokových armatur, zařizovacích předmětů, materiálové řešení potrubí a těsnění prostupů požárně dělicími konstrukcemi),
ab) parametry zregulování systémů; technologické stavy zařízení,
ac) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných revizí a zkoušek a předání díla,
ad) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
ae) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
af) specifikace zařízení - charakteristika, parametry a výpis zařízení, výrobků a strojů v členění na zejména potrubí, armatury, kovové konstrukce, zdroje energie, tepelné izolace, nátěry a ostatní s vyčíslením s označením ustálenou technickou jednotkou (ks, kpl, m, m2 atp.), seznam strojů a součástí technologického zařízení,
ag) technické specifikace mechanických komponent, zdrojů energie apod.,
ah) seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace,
ai) kabelový seznam,
aj) bilance - hospodaření s energiemi, potřeby médií, stanovení minimální účinnosti technických systémů a množství energie z neobnovitelných zdrojů,
ak) bilance odpadů podle jiných právních předpisů a popis splnění požadavků na odpady (recyklace, využití apod.),
al) bilance potřeb (energie, doprava, skladové a montážní plochy) pro stavbu a provoz,
am) řešení požární ochrany v závislosti na instalované technologii ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
an) návaznost na související a ostatní objekty nebo stavby - seznam přímo souvisejících objektů s návrhem technického řešení daného objektu, včetně návaznosti na ostatní objekty - průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů, jejich řešení, případně návaznost na související investice,
ao) položkový výkaz výměr.
D.2.3 Výkresová část
a) základní vymezení prostoru k umístění zařízení, situace, půdorysy včetně modulové sítě souřadnic,
b) základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu,
c) základní přehledová schémata rozvodů a zařízení,
d) potrubní schéma včetně měření a regulace s označením potrubních větví,
e) dispozice technologických zařízení (1:100,1: 50) - umístění, vzájemné a vnější vazby s označením položek strojů a zařízení (půdorysy, řezy, pohledy), s vyznačením potrubí včetně armatur a dalších prvků potrubního systému a jednotlivých vzduchotechnických okruhů a zařízení,
f) dispozice a umístění hlavních strojů základních mechanických komponentů, zdrojů energie a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy (zpravidla v měřítku 1 : 100),
g) základy technologických zařízení a konstrukce v základech (jímky, rampy, šachty apod.),
h) výkresy půdorysů a řezů tras potrubních, kabelových, dopravníkových a jiných tras v jednotlivých podlažích - zakreslený prostor pro montáž a obsluhu zařízení, kotevní prvky - objímky a závěsy apod., včetně okótování tras k okolním stavebním konstrukcím s výškovým ustavením, trasy potrubí, kabelové a jiné hlavní trasy - základní vymezení prostoru k jejich umístění ve stavbě, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení; připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují,
i) půdorysy a řezy tras potrubních, kabelových, dopravníkových a jiných tras v jednotlivých podlažích - zakreslení skutečných rozměrů a dimenzí prvků a výrobků, včetně přírub, izolací (tepelných, požárních, akustických apod.),
j) montážní postup - vliv technologického zařízení na stavební řešení,
k) schéma a postup pro změny stávající stavby nebo zařízení - technologický postup bourání s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce během prací, případně vliv na ohrožené objekty v okolí stavby,
l) umístění jednotlivých strojů a zařízení, základních mechanických komponent, zdrojů energie apod.,
m) axonometrie tras a izometrická schémata,
n) připojení trubních a kabelových tras koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulace nebo řídícího systému,
o) svislé a rozvinuté řezy potrubí, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech,
p) rozvinuté řezy a podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností s vyznačeným křížením s ostatními sítěmi, vztažené k upravenému terénu,
q) přehledové schéma napájení, blokové schéma, topologie systému,
r) instalační výkresy a schémata; přehledová schémata rozvodů a zařízení,
s) výkresy ochranných systémů,
t) výkresy sestav zařízení, podrobností a kotvení,
u) výkresy uspořádání, vazby a komunikace systémů,
v) výkresy rozváděčů a regulátorů,
w) schéma uzemňovací a jímací soustavy apod.,
x) výkresy podrobností včetně schémat doporučeného postupu výstavby nebo montáže pro zvlášť složité konstrukce (tvarově, materiálově, postupem montáže či při nestandardním návrhu výrobků nebo technických řešení) s potřebnou přesností zobrazení (včetně tolerancí),
y) výkresy kotvení, záchytných a obslužných systémů,
z) výkresy potrubí a armatur,
aa) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,
ab) výkresy souvisejících potřebných podrobností.
D.3 Dokumentace stavebně konstrukčního řešení
D.3.1 Požadavky na konstrukční řešení
a) požadavky na nosný systém stavby,
b) požadavky na zatížení pro statický výpočet,
c) požadavky na provádění kontrol,
d) požadavky na jakost konstrukcí,
e) požadavky na konstrukce ve vztahu ke změně stavby.
D.3.2 Popis konstrukčního řešení
a) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby, podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů, včetně požadavků na kvalitu a provedení,
b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci,
c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.,
d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů,
e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a na jakost navržených konstrukcí,
f) zajištění stavební jámy,
g) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec kontrol dle technologických předpisů a norem,
h) v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, popis vlastností současných konstrukcí na základě stavebně technického průzkumu, popis změn stávajících konstrukcí, popis požadavků na bourání stávajících konstrukcí nebo jejich částí včetně technologického postupu bouracích prací s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti dotčené konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů, popis požadavků na dočasné konstrukce zajišťující stabilitu dotčených konstrukcí, zásady pro provádění podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,
i) seznam použitých podkladů,
j) bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy,
k) ostatní výpočty,
l) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimálních únosností, které musí konstrukce splňovat,
m) požadavky na požární ochranu konstrukcí,
n) položkový výkaz výměr.
D.3.3 Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. Musí obsahovat:
a) řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně dokumentace,
b) statické schéma konstrukce,
c) údaje o materiálech a technologiích,
d) rekapitulace zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace,
e) výpočetní modely, geotechnické modely, výpočetní schémata, nosný systém a konstrukční prvky - návrh a výpočet statický a stabilitní, dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí zatížení vyvolávající dynamické účinky, tabulkové nebo výpočtové stanovení požární odolnosti nosné konstrukce,
f) výpočet stability včetně sednutí ochranného válu a zatlačení tělesa válu do podloží,
g) hydrotechnické a další potřebné výpočty podle typu vodního díla, kritéria hutnění sypaniny hráze,
h) návrh a posouzení všech nosných prvků, nosných konstrukcí technologického zařízení, tvary, spoje, dimenze, jakost, postup výroby a montáže, tvar nosné konstrukce,
i) výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí, včetně geotechnického modelu konstrukce,
j) návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce,
k) postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.,
l) statický výpočet svahování nebo pažení stavebních jam a výkopů, včetně posouzení celkové stability,
m) v případě změn stávající stavby - statický výpočet jednotlivých fází provádění změn nosných konstrukcí včetně statického výpočtu dočasných konstrukcí zajišťující stabilitu stavby a jejích částí v průběhu provádění v souladu s navrženým technologickým postupem podle položky D.3.2.h).
D.3.4 Výkresová část
Z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností.
a) výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů,
b) odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení s potřebnou přesností zobrazení pro správné pochopení požadavků na realizaci a kontrolu provedení konstrukcí,
c) výkresy monolitických, respektive prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů,
d) detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1:10 nebo 1 : 5,
e) výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí,
f) výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení,
g) rozměrový nebo obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců,
h) schémata výztuže monolitických betonových konstrukcí dle podrobného statického výpočtu, výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, počet vložek příslušného profilu a jejich tvar,
i) schéma případných postupů realizace nebo montáže mající vliv na statický návrh konstrukce - betonáž, odbedňování, předpínání, montáž prefabrikátů ocelových a dřevěných konstrukcí.
D.4 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární bezpečnosti. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven podle požadavků jiného právního předpisu5).
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, koordinované vyjádření a vyjádření dotčených orgánů, jsou-li vyžadována jiným právním předpisem
2. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů6)
3. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem
4. Projekt ozelenění - vegetačních úprav, včetně výkresu
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
7. Průzkumy
1) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
2) Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
3) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
4) § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
5) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
6) Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání

Příloha č. 9

Obsah dokumentace pro provádění stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, poloha stavby (souřadnice podle Souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální), výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby a její funkce,
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo adresa bydliště v cizině a adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo adresou bydliště v cizině (fyzická osoba) nebo
b) jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.1.4 Zhotovitel stavby (pokud je znám)
A.2 Seznam vstupních podkladů
Podklady získané na základě povolení záměru včetně související ověřené dokumentace.
B Souhrnná technická zpráva
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro povolení záměru, s provedením případných revizí a doplnění.
B.1 Celkový popis území a stavby
a) popis a charakteristika stavby a jejího užívání,
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní,
c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,
e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,
f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,
j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor,
k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů apod.),
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,
n) požadavky na předčasné užívání stavby, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby.
B.2 Architektonické řešení
Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení.
B.3 Stavebně technické řešení
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického řešení
B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby
B.3.3 Technický popis stavby
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.
B.3.4 Zásady požární bezpečnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.
B.3.5 Úspora energie a tepelná ochrana
Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.
B.3.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,
b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk, vibrace, zastínění,
c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.
B.3.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,
b) výkonové kapacity, rozměry, délky.
B.5 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany,
b) napojení dopravní infrastruktury včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,
c) doprava v klidu, včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,
d) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primární požadavkem pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci.
a) popis a parametry terénních úprav,
b) vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší,
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem.
B.8 Celkové vodohospodářské řešení
a) zásobování vodou - připojení ke zdroji,
b) odpadní vody - nakládání a likvidace,
c) srážkové vody - využití, nakládání.
B.9 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,
e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,
f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,
g) požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,
j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,
l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi3),
m) objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení,
n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) zákres stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
b) vyznačení hranic stavebních pozemků nebo částí pozemků stavby.
C.2 Katastrální situační výkres
a) zákres stavebních pozemků nebo jejich částí a navrhované stavby na podkladu katastrální mapy,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko maximálně 1 : 200; u změny stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,
c) hranice řešeného území,
d) hranice pozemků, parcelní čísla,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky prvního nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, pevné body pro vytyčení stavby,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, napojovací body sítí,
j) řešení vegetace,
k) okótované odstupy,
l) stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory, přípojky zařízení staveniště,
n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
o) situace zařízení staveniště s vyznačením vjezdů,
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
q) poloha a označení geologických sond, které byly podkladem pro geotechnické posouzení.
C.4 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně dopravního řešení přístupnosti ve vazbě na vyhrazená parkovací stání a vstupy do objektu a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území apod. Stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod. Vyznačení pozemků s právem zákonné služebnosti a věcných břemen. Vyznačení území, kde byly provedeny geologické sondy. Situace zásad organizace výstavby včetně vymezení prostorů se zakázanou manipulací a obchozích tras pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Umístění staveb vzhledem k urbanistické struktuře území a vztah k základnímu dopravnímu systému.
D Dokumentace objektů
D.1 Architektonicko - stavební řešení
D.1.1 Požadavky na stavební konstrukce
a) popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace,
b) seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání,
c) požadavky na stavbu (funkci) - účel a popis a základní parametry,
d) požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení,
e) klimatické podmínky - zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu (zima, léto),
f) požadavky na stavební fyziku,
g) bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné ztráty či zisky apod.),
h) požadavky na efektivní hospodaření s energiemi,
i) návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení,
j) požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí,
k) požadavky ochrany životního prostředí,
l) požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů,
m) stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.),
n) změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž, dopady na okolí, preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod.,
o) vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení - zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.,
p) požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení,
q) požadavky požárně bezpečnostního řešení,
r) požadavky na výrobky.
D.1.2 Řešení požadavků na stavební konstrukce
a) celkové dispoziční řešení, technické a bezpečnostní parametry,
b) popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu,
c) zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení,
d) zajištění výkopů,
e) založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů,
f) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby po konstrukčních částech stavby včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod.,
g) řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí,
h) v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické posouzení a posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.,
i) při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance),
j) konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby,
k) popis řešení stavební fyziky,
l) průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady) ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické podmínky,
m) popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu,
n) popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.,
o) popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
p) řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.),
q) ostatní výpočty,
r) kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem,
s) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování,
t) specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry),
u) položkový výkaz výměr.
D.1.3 Výkresová část
a) stavební jámy a výkopy - hrubé terénní úpravy,
b) u změny stavby - výkresy bourání, zesílení, provizorního zajištění stavby a konstrukcí, postup bourání,
c) výkresy základů podle jejich konstrukce,
d) půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami, vyznačením stávajících a nových částí stavby, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností a plošnou výměrou, obsahující všechny konstrukce (půdorysy, sestavy apod.), půdorysy nosných a ostatních konstrukcí (měřítko 1 : 50, výjimečně 1 : 100) ve výši 1000 mm nad úrovní vodorovné konstrukce podlaží, s grafickým rozlišením charakteristických materiálů s odkazy na výkresy podrobností a specifikaci výrobků, včetně sklopených řezů,
e) charakteristické (příčné a podélné) řezy konstrukce, s označením úrovně ±0,000, návazností na sousední stavby (hloubky založení sousedících staveb a nové stavby apod.), s uvedením geotechnických vrstev a ustálené hladiny podzemní vody, včetně grafického rozlišení materiálů s odkazy na skladby jednotlivých konstrukcí; minimálně jeden řez schodištěm a komunikačním prostorem a dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku,
f) výkresy zastřešení nebo překrytí zařízení s výškovými kótami, včetně spádování a odvodnění, u materiálově členitých střech rozlišení jednotlivých skladeb včetně technických požadavků na povrchovou úpravu (například odolnost proti vnějšímu požáru, protiskluznost),
g) pohledy - fasády (všechny plochy) včetně kót výškového řešení vztažených k upravenému nebo stávajícímu terénu, barevné řešení s charakteristikami povrchů (materiály, úpravy), případně kladečské výkresy skládaných konstrukcí (lehký obvodový plášť), zabudované výrobky ve fasádách,
h) kladečský plán (spárořez) pohledových povrchových úprav (obklady, dlažby, fasády apod.) s vazbou na zařizovací a jiné zabudované předměty a výrobky; včetně minimální šířky spár podle aplikovaného materiálu, minimální šířky dilatačních spár včetně rohových a spár mezi svislou a vodorovnou konstrukcí,
i) podrobnosti a detaily - skladby konstrukcí, tabulky výrobků a výplní otvorů, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků.
D.2 Technika prostředí staveb (dále jen „TPS“)
D.2.1 Požadavky na systém TPS
Zpracovává se samostatně pro jednotlivé profese a obsahuje:
a) seznam dokumentace,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, požadavky na vnitřní prostředí a provozní podmínky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií a energií, měření odběru, požadované úpravy média (tlakové, chemické, či biologické apod.),
c) výchozí podklady, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace,
d) popis rozsahu dokumentace (včetně vymezení částí, které tato dokumentace neřeší),
e) základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese (bilance potřeby médií a energií, tlakových poměrů, potřebná připojení na veřejnou infrastrukturu, kapacity, typy poskytovaných služeb, provozní odpady včetně odpadních vod apod.),
f) požadavky provozu stavby nebo zařízení,
g) požadavky na systémy TPS - zdravotně technické instalace, požární vodovod, ústřední vytápění, plynová odběrná zařízení, vzduchotechnika, silnoproudé rozvody a osvětlení včetně fotovoltaických systémů, rozvody elektronických komunikací, hromosvody, měření a regulace, odpadové hospodářství, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, EPS, zařízení dálkového přenosu, požární klapky, jiná média, pára apod.,
h) mikroklimatické a ostatní podmínky provozu systému - požadavky zimního provozu, letního provozu, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, chlazení apod.,
i) požadavky na vstupy do systémů TPS - specifikace (množství, kapacity, připojení na zdroje apod.),
j) požadavky na systém - rozsah, parametry, zálohy, řízení; technické a výkonové parametry technických zařízení,
k) požadavky na energie a ostatní média pro systémy TPS,
l) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
m) požadavky na účinnost využití zdrojů, energie, rozvodů,
n) požadavky na izometrické nebo axonometrické zobrazení, pokud se v dané profesi zpracovávají,
o) požadavky na koncové prvky, zařizovací předměty, atypické prvky,
p) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
q) vliv na vnější prostředí: zejména požadavky na ochranu proti hluku a vibracím, technické seismicitě, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova apod.,
r) vliv na vnitřní prostředí: zejména požadavky na ochranu proti hluku a vibracím (realizace - provoz), ostatní ochranné konstrukce, izolace a opatření apod.,
s) ochrana životního prostředí včetně výstupů ze systémů TPS,
t) požadavky na řízení systémů měření a regulace - vstupy a výstupy systémů, funkční schéma regulace,
u) požadavky na souběh profesí - stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.; kvalitativní i kvantitativní určení požadavků a výsledek koordinace,
v) požadavky na požární opatření,
w) specifikace zařízení - výpis strojů, kabeláže apod.,
x) požadavky na montáž - obecné i speciální požadavky; individuální zkoušky jednotlivých zařízení,
y) požadavky na etapizaci prací a podmínky pro realizaci a předání díla,
z) uvedení do provozu - v kontextu časového plánu stavby (etapizace, postup realizace a předávání) - požadavky a kvalifikování a kvantifikování předepsaných revizí a zkoušek (například zkouška pojistného a expanzního zařízení, zkouška těsnosti, provozní zkouška dilatační, provozní zkouška topná, ověření měřiče tepla), soupis prací a činností, požadavky na komplexní vyzkoušení, požadavky na zkušební provoz eventuelně předčasné užívání stavby, požadavky na zajištění provozní dokumentace (například provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze), požadavky na koordinační funkční zkoušku vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení,
aa) návrh požadavků na obsluhu a údržbu - zásady a hlavní pokyny pro obsluhu a údržbu, provozní doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
ab) bezpečnost pro realizaci a užívání - zásady bezpečného užívání,
ac) specifikace nutné dokumentace zhotovitele,
ad) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení.
D.2.2 TPS - Zdravotně technické instalace (dále jen „ZTI“)
D.2.2.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení ZTI
a) základní údaje: popis stavby, výpočtové poměry stavby, teploty, rozsah, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu - funkční využití a konstrukce objektu, druhy energií potřebné pro ZTI v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií (vody studené, teplé, podzemní a povrchové) a energií, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.),
c) výpočtové průtoky v místě přívodu vody do budovy a bilance odvádění odpadních nebo srážkových povrchových vod z budovy,
d) vodovod - popis a řešení navrženého systému, popis materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na vodovodní sítě, popř. popis požárního vodovodu,
e) přetlak na začátku vnitřního vodovodu, popis čerpacích a posilovačích zařízení,
f) kanalizace - popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, materiálů s určenými parametry a technologickými postupy,
g) popis připojení na sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení,
h) specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení - návrh a popis řešení,
i) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
j) specifikace koncových prvků a zařizovacích předmětů vodovodu a kanalizace,
k) popis ochrany životního prostředí včetně výpočtového množství vypouštěných srážkových a splaškových odpadních vod, jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním,
l) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
m) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
n) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,
o) způsob montáže a vzájemná poloha instalací,
p) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
q) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
r) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
s) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
t) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
u) položkový výkaz výměr.
D.2.2.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek,
c) půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace (včetně dimenzí, materiálu a tvarovek a jeho polohy ve vztahu k základům), prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popřípadě jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná (například vodovodní) potrubí vedená v základech (v instalačním kanále, montážní šachtě apod.),
d) půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s očíslovanými odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek,
e) rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a tvarovek, hloubek dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popřípadě jiných zařízení,
f) rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí,
g) výkresy objektů a zařízení kanalizace umístěných vně budovy, uložení potrubí,
h) půdorysy vodovodu ve všech podlažích včetně zásobování požární vodou s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popřípadě sklonů potrubí,
i) výkres vodoměrné sestavy,
j) výkres vodoměrné šachty, pokud je navržena,
k) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu včetně zásobování požární vodou s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popřípadě sklonů potrubí,
l) vyznačení izolací a jejich skladba, typ a provedení,
m) výkresy související s požárně bezpečnostním řešením z důvodu koordinace,
n) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace,
o) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, rozvody ZTI, prostředí a zařízení,
p) návrh atypických prvků a zařízení.
D.2.3 TPS - Plynová odběrná zařízení
D.2.3.1 Řešení požadavků na rozvody a plynová odběrná zařízení
a) základní údaje: popis stavby, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, provozní podmínky pro rozvody plynu a zařízení, bilance potřeb plynu, popis měření odběru a úpravy plynu,
c) popis a řešení navrženého systému plynu - zejména popis materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na sítě technické infrastruktury,
d) uvedení výkonu a odběru plynu u jednotlivých spotřebičů a odběru plynu v místě přívodu do odběrného plynového zařízení,
e) vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodů,
f) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému - návrh a výpočet,
g) specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení - návrh a popis řešení
h) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
i) popis ochrany životního prostředí včetně výpočtu množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a jejich porovnání s emisními limity podle zvláštního právního předpisu,
j) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
k) popis souvisejících požárních opatření (umístění hlavního uzávěru plynu, ovládání - EPS, měření a regulace) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
l) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2),
m) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
n) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
o) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuálně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
p) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
q) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
r) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
s) položkový výkaz výměr.
D.2.3.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) výkres rozvinutých řezů nebo podélných profilů přípojek,
c) výkresy půdorysů plynovodu ve všech podlažích s označením stoupacích potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek, armatur a plynoměrů, spotřebiče, dimenze potrubí, označení předmětů a zařízení (například referenční označení anebo číslo položky), vyznačení izolací, označení podlaží, prostorů a místností; výškové úrovně podlaží,
d) axonometrické zobrazení plynovodu (případně rozvinutých řezů) s označením stoupacích potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek, armatur a plynoměrů,
e) výkresy podrobností, výkresy komponentů nebo sestav,
f) související potrubní objekty, jako jsou šachty, jímky apod.,
g) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení
h) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace,
i) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, rozvody plynu, prostředí a zařízení,
j) návrh atypických prvků a zařízení.
D.2.4 TPS - vytápění, chlazení a vzduchotechnika
D.2.4.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení vytápění, chlazení a vzduchotechniky
a) základní údaje: popis stavby, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení vytápění chlazení a vzduchotechniky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií a energií, popis měření odběru a úpravy média (tlakové, chemické, či biologické apod.),
c) výpočtové klimatické poměry, vnitřní teploty, tepelné ztráty (výsledky výpočtů tepelných ztrát, tepelných zátěží - tepelně vlhkostní bilance), tepelně technické parametry stavebních konstrukcí, vyčíslení výkonové potřeby energie pro vytápění, teplou vodu, vzduchotechniku a technologii,
d) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému - návrh, výpočet a technické řešení vzduchotechniky - Mollierův H-X diagram úpravy vzduchu u vzduchotechnických zařízení, chlazení a zdrojů tepelné energie - kotlový (výměníkový) okruh, odkouření kotlů, větrání technických místností, zabezpečovací zařízení (pojistné a expanzní), úprava vody a její doplňování, regulace, u teplovzdušných soustav úprava vzduchu,
e) otopná soustava - popis a funkce soustavy jako celku (potrubní rozvody, oběhová čerpadla, armatury, otopná tělesa, ostatní tepelné spotřebiče, kompenzace dilatací, tepelné izolace, nátěry apod.); popis a funkce jednotlivých topných okruhů vytápění, přípravy teplé vody, připojení vzduchotechnických zařízení, připojení technologických spotřebičů (včetně vyčíslení kvalitativních a kvantitativních parametrů - výkony, průtoky, tlakové poměry, nastavení hydraulických parametrů apod.); řešení regulace spotřeby tepla jednotlivých topných okruhů, informace o bezpečnostních prvcích a návrh řešení mimořádných událostí či havárií,
f) vzduchotechnika - popis a funkce, distribuce vzduchu, tepelné, hlukové, požární izolace, nátěry, popis řízení a regulace, popis zpětného získávání tepla a jeho celoroční funkce, popis tlakových poměrů, popis výpočtu průtoku vzduchu, funkční schéma zařízení, definice teplotních a vlhkostních parametrů na všech stranách vzduchotechnických zařízení,
g) vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodů,
h) požadavky na energie, jejich spotřeba a úspora; stanovení výkonů zdrojů tepla a chladu; určení druhu primární energie; výsledek výpočtů roční spotřeby tepla a paliva; stanovení požadavku na elektrickou energii (výkon a spotřeba),
i) specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení - návrh a popis řešení,
j) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
k) řešení ochrany zdraví a zejména ochrany proti hluku a vibracím,
l) popis ochrany životního prostředí včetně výsledku výpočtu množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a porovnání s emisními limity,
m) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
n) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
o) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2),
p) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
q) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
r) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
s) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
t) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
u) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
v) položkový výkaz výměr.
D.2.4.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1 : 100,1 : 50 až 1 : 10); umístění a dispoziční řešení kotelny; jednočárové, případně dvoučárové, zakreslení potrubních rozvodů, otopných těles, ohřívačů teplé vody, vzduchotechnických ohříváků a spotřebičů včetně zakótování hlavních prvků a zařízení ke stavbě,
c) zdroj tepla a chladu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy,
d) vytápění a rozvody chladu - celkové a úplné schéma soustavy se zakreslením všech prvků a zařízení s potrubním propojením; uvedení dimenzí a informací o provozních parametrech (výkonové stupně, tlakové poměry, hydraulické údaje apod.), případně zákres regulace a měření, pokud není samostatným výkresem,
e) vzduchotechnika - celkové a úplné schéma zařízení se zakreslením všech regulačních prvků a zařízení, včetně definice návrhových hodnot (průtok vzduchu, teplota, vlhkost) po místnostech a distribučních elementech, definice tlakových poměrů mezi obsluhovanými prostory,
f) vytápění a rozvody chladu - rozvinutá (svislá) montážní schémata - potrubní rozvody (ležaté i svislé) se kótují dimenzemi, jednotlivé stoupačky se označují číselnou značkou shodnou s půdorysem; otopná tělesa se popíší včetně připojovacích armatur, jejich hydraulického nastavení a označení místnosti v níž je těleso umístěno; ostatní komponenty a armatury se popíší všemi rozhodujícími parametry,
g) odkouření a větrání zdrojů tepla,
h) ochranné izolace,
i) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,
j) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace,
k) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
l) návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny.
D.2.5 TPS - Silnoproud
D.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení
a) základní údaje: popis stavby, výpočtové poměry stavby, teploty, rozsah, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru, popis úprav,
c) prostředí - stanovení jednotlivých prostředí a vypracování podrobného protokolu určení vnějších vlivů,
d) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému - návrh a výpočet,
e) řešení podmínek provozu zařízení - řešení energetických požadavků (zima, léto),
f) jmenovité hodnoty - popis druhů sítí, popis ochran (před úrazem elektrickým proudem, živých a neživých částí, před nebezpečným dotykovým napětím apod.),
g) základní údaje - rekapitulace příkonů, stanovení podrobné energetické bilance, stanovení předpokládané roční spotřeby elektrické energie, popis připojení,
h) popis napojení - popis napojení zařízení ostatních profesí (například elektronické komunikace, měření a regulace),
i) záložní napájení jejich velikost, doba zálohy, umístění,
j) technický popis řešení napájecích rozvodů - podrobný popis napojení objektu, způsob napojení, typy a umístění přípojkových skříní, typy napájecích kabelů, uložení napájecích kabelů s definováním požárních a nepožárních tras, typy a umístění elektroměrových rozvaděčů, patrových rozvaděčů, typy instalačních stoupacích a horizontálních kabelů, uložení instalačních kabelů s definováním požárních a nepožárních tras,
k) technický popis vnitřní elektroinstalace - podrobný popis světelných rozvodů, popis typů svítidel a jejich ovládání, stanovení hodnot osvětlení jednotlivých prostor, popis typů zásuvek a vypínačů, popis jejich umístění, popis nouzového osvětlení a jeho napájení,
l) u změny stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
m) ochrana před bleskem a uzemnění - podrobný výpočet rizik škod způsobených bleskem, stanovení způsobu ochrany před bleskem a popis technického řešení, stanovení nutnosti ochrany před bludnými proudy a popis technického řešení, popis řešení ochrany proti korozi,
n) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, slaboproud, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
o) popis souvisejících požárních opatření - zejména popis zajištění vypnutí elektrického proudu tlačítky CENTRAL STOP a TOTAL STOP, popis funkčnosti tlačítek a jejich umístění, podle dokumentace požárně bezpečnostního řešení,
p) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2),
q) způsob montáže a vzájemná poloha instalací,
r) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
s) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
t) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu; návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
u) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
v) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
w) položkový výkaz výměr.
D.2.5.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100, 1: 50), umístění a dispoziční řešení rozvaděčů, zakreslení kabelových rozvodů, koncových prvků a jiných zařízení, označení kabelových okruhů, popis legendy elektronických komunikací slaboproud a legendy místností,
c) schémata - bloková schémata zapojení,
d) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,
e) schéma propojení na měření a regulaci,
f) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
g) návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny,
h) koordinace souvisejících profesí a výsledek koordinace.
D.2.6 TPS - elektronické komunikace
D.2.6.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení elektronických komunikací
a) popis rozsahu (včetně vymezení částí, které dokumentace neřeší), řešení požadavků stavebníka, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, parametry vnitřního prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a požadované úpravy,
c) zajištění požadovaného výkonu a provozu - návrh a výpočet,
d) seznam systémů elektronických komunikací,
e) technický popis řešení systémů - zejména podrobný popis funkčnosti a nastavení jednotlivých systémů elektronické komunikace v objektu, způsoby zapojení, uložení kabelů elektronických komunikací s definováním požárních a nepožárních tras, typy a umístění rozvaděčů elektronických komunikací, patrových rozvaděčů, typy stoupacích a horizontálních kabelů elektronických komunikací,
f) schéma ovládání,
g) soupis datových bodů pro rozvaděče,
h) záložní napájení - popis záložních zdrojů pro zálohování datových zařízení, jejich velikost, doba zálohy, umístění,
i) kabelový list - seznam jednotlivé kabeláže s vypsáním míst jejich zapojení a délek,
j) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
k) specifikace koncových prvků,
l) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, slaboproud, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
m) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
n) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2),
o) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
p) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
q) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
r) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
s) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
t) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
u) položkový výkaz výměr.
D.2.6.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100, 1: 50), umístění a dispoziční řešení rozvoden elektronických komunikací a rozvaděčů, zakreslení kabelových rozvodů, koncových prvků a jiných zařízení, označení kabelových okruhů, popis zařízení a jeho prvků a popis účelů místností,
c) schémata - bloková schémata zapojení jednotlivých systémů elektronické komunikace,
d) schéma propojení na měření a regulaci,
e) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace,
f) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,
g) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení.
D.2.7 TPS - Systémy technické ochrany
D.2.7.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení systémů technické ochrany
a) popis rozsahu (včetně vymezení částí, které dokumentace neřeší), řešení požadavků stavebníka, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, parametry vnitřního prostředí a provozní podmínky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a požadované úpravy,
c) zajištění požadovaného výkonu a provozu - návrh a výpočet,
d) kabelový list - seznam jednotlivé kabeláže s vypsáním míst jejich zapojení a délek,
e) principy připojení a vedení rozvodů,
f) soupis datových bodů pro rozvaděče,
g) záložní napájení - popis záložních zdrojů pro zálohování datových zařízení, EPS, jejich velikost, doba zálohy, umístění,
h) uložení kabelů ke stavebním konstrukcím,
i) ochrana před elektrickým proudem,
j) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
k) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, slaboproud, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
l) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
m) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2),
n) způsob montáže a vzájemná poloha instalací,
o) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
p) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
q) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),
r) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
s) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
t) položkový výkaz výměr.
D.2.7.2 Výkresová část
a) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu,
b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100, 1: 50) - zakreslení kabelových rozvodů, svítidel, instalačních a jiných zařízení, označení kabelových okruhů a vývodů z rozvaděčů, popis zařízení, popis účelu místností,
c) bloková schémata zapojení, elektrická a topologická schémata rozvaděčů,
d) rozmístění instalovaných komponentů a tras kabeláže v půdorysné výkresové dokumentaci,
e) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,
f) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace,
g) funkční schéma propojení výnosu na měření a regulaci, schéma zapojení měření a regulace,
h) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
i) návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny.
D.2.8 Měření a regulace
D.2.8.1 Řešení požadavků na měření a regulaci
a) popis rozsahu (včetně vymezení částí, které dokumentace neřeší), řešení požadavků stavebníka, materiálové řešení - standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, parametry vnitřního prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a požadované úpravy,
c) řízení systémů měření a regulace, vstupy a výstupy systémů, shrnutí řešení požadavků měření a regulace všech profesí,
d) řešení technických požadavků na zařízení,
e) principy připojení a vedení rozvodů,
f) funkční schéma regulace,
g) výnos a propojení na SMART systém,
h) schémata (blokové zapojení zařízení měření a regulace s jednotlivými prvky soustavy tak, aby byl jednoznačně zřejmý princip propojení a funkce tepelné a regulační techniky apod.), případně půdorysy,
i) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
j) specifikace koncových prvků,
k) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,
l) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,
m) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2),
n) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
o) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,
p) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),
q) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,
r) položkový výkaz výměr.
D.3 Stavebně konstrukční řešení
D.3.1 Požadavky na konstrukční řešení
a) požadavky na nosný systém stavby,
b) požadavky na zatížení pro statický výpočet,
c) požadavky na provádění kontrol,
d) požadavky na jakost konstrukcí,
e) požadavky na konstrukce ve vztahu ke změně stavby.
D.3.2 Popis konstrukčního řešení
a) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby, podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů, včetně požadavků na kvalitu a provedení,
b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci,
c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.,
d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů,
e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a na jakost navržených konstrukcí,
f) zajištění stavební jámy,
g) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec kontrol dle technologických předpisů a norem,
h) v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, popis vlastností současných konstrukcí na základě stavebně technického průzkumu, popis změn stávajících konstrukcí, popis požadavků na bourání stávajících konstrukcí nebo jejich částí včetně technologického postupu bouracích prací s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti dotčené konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů, popis požadavků na dočasné konstrukce zajišťující stabilitu dotčených konstrukcí, zásady pro provádění podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,
i) seznam použitých podkladů,
j) bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy,
k) ostatní výpočty,
l) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimálních únosností, které musí konstrukce splňovat. Musí obsahovat:
m) požadavky na požární ochranu konstrukcí,
n) položkový výkaz výměr.
D.3.3 Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. Musí obsahovat:
a) řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně dokumentace,
b) statické schéma konstrukce,
c) údaje o materiálech a technologiích,
d) rekapitulace zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace,
e) výpočetní modely, geotechnické modely, výpočetní schémata, nosný systém a konstrukční prvky - návrh a výpočet statický a stabilitní, dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí zatížení vyvolávající dynamické účinky, tabulkové nebo výpočtové stanovení požární odolnosti nosné konstrukce,
f) návrh a posouzení všech nosných prvků, nosných konstrukcí, tvary, spoje, dimenze, jakost, postup výroby a montáže, tvar nosné konstrukce,
g) výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí, včetně geotechnického modelu konstrukce,
h) návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce,
i) postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.
j) statický výpočet svahování nebo pažení stavebních jam a výkopů, včetně posouzení celkové stability,
k) v případě změn stávající stavby - statický výpočet jednotlivých fází provádění změn nosných konstrukcí včetně statického výpočtu dočasných konstrukcí zajišťující stabilitu stavby a jejích částí v průběhu provádění v souladu s navrženým technologickým postupem podle položky D.3.2.h).
D.3.4 Výkresová část
Z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností.
a) výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1:50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů,
b) odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení pro správné pochopení požadavků na realizaci a kontrolu provedení konstrukcí,
c) výkresy monolitických, respektive prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů,
d) detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1: 20 nebo 1:10 nebo 1: 5,
e) výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí,
f) výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení,
g) rozměrový nebo obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců,
h) schémata výztuže monolitických betonových konstrukcí dle podrobného statického výpočtu, výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, počet vložek příslušného profilu a jejich tvar,
i) schéma případných postupů realizace nebo montáže mající vliv na statický návrh konstrukce - betonáž, odbedňování, předpínání, montáž prefabrikátů ocelových a dřevěných konstrukcí.
D.4 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární bezpečnosti. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven podle požadavků jiného právního předpisu4).
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, koordinované vyjádření a vyjádření dotčených orgánů, jsou-li vyžadována jiným právním předpisem
2. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů5)
3. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem
4. Projekt ozelenění - vegetačních úprav, včetně výkresu
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
7. Průzkumy
1) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
2) Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
3) § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
4) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
5) Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání

Příloha č. 10

Obsah dokumentace pro odstranění stavby

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště.
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 Členění odstraňovaných staveb
Členění je tvořeno číselnou řadou, s pěti pozicemi (x.x.x.x.x) a názvem stavebního objektu nebo provozního souboru, kdy čísla na jednotlivých pozicích mají následující pevný význam:
První pozice (X.x.x.x.x.) - určuje, zda se jedná o samostatnou stavbu nebo soubor staveb, podle členění v tabulce č.1.
Tabulka č. 1
1 - samostatná stavba
4 - ostatní stavby
Druhá pozice (x.X.x.x.x) - určuje druh stavby hlavní, podle členění v tabulce č. 2.
Třetí pozice (x.x.X.x.x) - určuje druh stavby vedlejší, podle členění v tabulce č. 2. V případě, že se nebude jednat o stavbu vedlejší, uvede se na pozici číslice „0“.
Tabulka č. 2
1 - zařízení staveniště
2 - pozemní stavba
3 - dopravní infrastruktura
4 - vodní dílo
5 - podzemní stavba
6 - technická infrastruktura
7 - úprava území
8 - volná řada
Čtvrtá pozice (x.x.x.X.x) - určuje stavby dopravní infrastruktury, podle členění v tabulce č. 3. Pokud se o stavbu dopravní infrastruktury nejedná uvede se na pozici číslovka „4“ (ostatní stavby).
Tabulka č. 3
1 - stavba pozemní komunikace
2 - stavba dráhy
3 - letecká stavba
4 - ostatní stavby
Pátá pozice (x.x.x.x.X) - určuje v případě dopravních staveb číslo stavebního objektu nebo provozního souboru podle řady uvedené v příslušném prováděcím předpise Ministerstva dopravy k dopravním stavbám. Y případě ostatních staveb se uvede číslo stavebního objektu nebo provozního souboru podle dělení projektanta.
K číselné řadě se na závěr připojí název stavebního objektu nebo provozního souboru.
A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury
a) hloubka stavby,
b) výška stavby,
c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Celkový popis území a staveb
a) druh a účel užívání odstraňované stavby, charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, včetně charakteristiky zastavěného stavebního pozemku,
b) stávající parametry odstraňované stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek,
c) stručný popis stavebních objektů, inženýrských objektů a jejich konstrukcí a technických nebo technologických zařízení,
d) stávající ochranná a bezpečnostní pásma a ochrana území a odstraňované stavby podle jiných právních předpisů,
e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou, jejich výčet a umístění, včetně popisu dotčenosti jejich funkce a provozuschopnosti,
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
g) výsledky stavebního průzkumu včetně vyhodnocení přítomnosti azbestu a jiných nebezpečných látek ve stavbě,
h) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, včetně dopadů na přístupnost, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,
i) zhodnocení kontaminace prostoru staveb látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,
j) požadavky na kácení dřevin,
k) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací,
l) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
m) základní předpoklady pro odstranění stavby - stanovení posloupnosti jednotlivých etap, časové údaje o průběhu prací, předpokládaný způsob odstranění staveb, věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, odhad využitelných materiálů,
n) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu^, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při odstranění stavby.
B.2 Připojení na technickou infrastrukturu
Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, způsob odpojení.
B.3 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby
Terénní úpravy po odstranění stavby, vegetační prvky a biotechnická opatření.
B.4 Zásady organizace bouracích prací
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv odstraňování staveb na okolní stavby a pozemky včetně ochrany okolí staveniště,
e) maximální zábory,
f) požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
g) maximální produkovaná množství, druhy a kategorie odpadů a emisí při odstraňování staveb, nakládání s odpady, zejména s azbestem a jiným nebezpečným odpadem, způsob přepravy, uložení, odstranění nebo využití, včetně vyhodnocení možnosti opětovného využití nebo recyklovatelnosti materiálů a konstrukcí a selektivního třídění pro budoucí materiálové využití, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem,
h) ochrana životního prostředí a veřejného zdraví při odstraňování stavby,
i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi2); při zjištění výskytu azbestového materiálu ve stavbě specifikovat opatření a postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s azbestem3),
j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby na podkladu katastrální mapy,
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko maximálně 1 : 500, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic pozemků nebo části pozemků staveb.
C.2 Katastrální situační výkres
a) vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů na podkladu katastrální mapy,
b) vyznačení vlivů bouracích prací na okolí.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím členění:
a) technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),
b) výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě),
c) statické posouzení (statický, popřípadě dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí).
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
2.1 Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení.
2.2 Vyjádření vlastníka k podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
3. Projekt zpracovaný báňským projektantem
4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
5. Průzkumy
6. Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1) mají v souvislosti s odstraněním stavby vzniknout
7. Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při odstranění stavby, vyhotovených autorizovaným zeměměřickým inženýrem
1) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
2) § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
3) Například § 7 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 11

Obsah pasportu stavby

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti,
A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, popřípadě jména a příjmení a bydliště (fyzická osoba) nebo
b) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení (fyzická osoba),
c) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady.
B Souhrnná technická zpráva
a) popis území, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.,
b) popis stavby, účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba, ochrana stavby podle jiných právních předpisů.
c) parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti,
d) technický popis stavby a jejího technického zařízení, včetně zhodnocení jejího stávajícího stavebně technického stavu,
e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
f) ochranná a bezpečnostní pásma,
g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.
C Zjednodušený situační výkres
Zjednodušený situační výkres v měřítku maximálně podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby včetně okótovaných odstupů stavby.
D Zjednodušená výkresová dokumentace
Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů, místností a zařízení.
Dokladová část
1. Geodetická aktualizační dokumentace digitální technické mapy kraje zpracovaná podle jiných právních předpisů2)
2. Geometrický plán pro zaměření stavby, pokud stavba podléhá evidenci v katastru nemovitostí, a geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy kraje, pokud je stavba obsahem digitální technické mapy kraje a údaje o ní dosud nebyly do digitální technické mapy kraje zapsány
1) Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 12

Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

Obsahuje části:

Stavební deník
A. Identifikační údaje
a) název stavby (nebo její části) podle jejího povolení, datum vydání, číslo jednací,
b) místo stavby,
c) obchodní firma, sídlo nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno, popřípadě jména a příjmení):
- zhotovitele (respektive zhotovitelů částí stavby)
- stavebníka (investora)
- projektanta
- poddodavatelů,
d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 166 odst. 2 stavebního zákona,
g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.
Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 155 stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.
B. Záznamy ve stavebním deníku
1. Pravidelné denní záznamy obsahují:
a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod. ) na staveništi a jeho stav,
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
e) nasazení mechanizačních prostředků,
f) přijatá opatření proti prašnosti,
g) přijatá opatření k zajištění přístupnosti.
2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:
a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),
b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,
c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
h) geodetická měření,
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,
j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),
k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
l) provádění a výsledky kontrol, zkoušek a měření,
m) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),
n) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),
p) dílčí přejímky ukončených prací,
q) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,
r) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
s) odstranění vad a nedodělků,
t) výsledky kontrolních prohlídek stavby,
u) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
v) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,
w) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.
C. Vedení stavebního deníku
1. Stavební deník
a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,
c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa,
d) stavební deník má číslované strany bez ohledu na jeho formu.
2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.
3. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku vedeného elektronickou formou musí být v souladu s právními předpisy. Pokud se stavební deník vede elektronickou formou, pak musí být jednoznačnost zápisu oprávněných osob zajištěna v souladu s platnou legislativou.
Jednoduchý záznam o stavbě
A. Obsah
1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje:
a) název a místo stavby podle povolení stavby,
b) jméno, popřípadě jména příjmení a bydliště stavebníka, obchodní firmu, sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno, popřípadě jména a příjmení,
c) údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby,
d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (povolení stavebního úřadu, smlouvy apod.),
e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,
f) přijatá opatření proti prašnosti,
g) přijatá opatření k zajištění přístupnosti,
h) záznamy o mimořádných událostech během výstavby.
2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na
a) postup prací a použití materiálů,
b) zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby,
c) bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby,
d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.,
e) podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci,
f) plnění ujednání obchodních smluv,
g) ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.,
h) dodržení údajů obsažených v povolení záměru nebo odstranění stavby včetně ověřené dokumentace, případně nutnost nepodstatných odchylek od ní.
B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě
1. Jednoduchý záznam o stavbě
a) se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
b) musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.
2. Část C. bod 2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého záznamu o stavbě obdobně.

Příloha č. 13

Obsah doplnění dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

Obsahuje části:

A Průvodní list
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o souboru staveb
a) název,
b) místo - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, traťový úsek, označení pozemní komunikace, 1CAO kód letiště, označení leteckých staveb, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),
b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov
a) obestavěný prostor,
b) zastavěná plocha,
c) podlahová plocha,
d) počet podzemních podlaží,
e) počet nadzemních podlaží,
f) způsob využití,
g) druh konstrukce,
h) způsob vytápění,
i) přípojka vodovodu,
j) přípojka kanalizační sítě,
k) přípojka plynu,
l) výtah.
A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury
a) hloubka stavby,
b) výška stavby,
c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.
D Dokumentace objektů
D.1 Stavební a technologická část
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
D.1.1.1 Technická zpráva
Zejména základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řešení, požadavky na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti.
D.1.1.2 Výkresová část
D.1.1.2.1 Charakteristické půdorysy
Půdorysy všech podlaží se zohledněním statických prvků konstrukce a s popisem funkčních ploch.
D.1.1.2.2 Charakteristické řezy
Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, typický svislý řez vedený schodištěm, základní podélný profil vodního toku, podélné profily hrázemi a vzorové řezy hrázemi s vyznačením hladin apod.
D.1.1.2.3 Základní pohledy
Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.
D.1.2 Technologické řešení
D.1.2.1 Technická zpráva
Zejména základní popis a skladba technických a technologických zařízení, základní popis procesu výroby, údaje o spotřebě energií, vody a jiných medií.
D.1.2.2 Výkresová část
D.1.2.2.1 Charakteristické půdorysy
Půdorysy se schématickým rozmístěním technických a technologických zařízení.
D.1.2.2.2 Charakteristické řezy
D.1.2.2.3 Základní pohledy
D.2 Základní stavebně konstrukční řešení a vodohospodářské řešení v případě vodního díla
D.2.1 Technická zpráva
Návrh stavebně konstrukčního systému stavby včetně založení; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty uvažovaného zatížení při návrhu nosné konstrukce; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů. Účel vodního díla, a vodohospodářské a stavebně technické řešení, popis funkčních, stavebních a inženýrských objektů vodního díla a jeho parametrů.
D.2.2 Základní statický a vodohospodářský výpočet
Statický výpočet - údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. Návrh a posouzení základních parametrů vodního díla s ohledem na jeho účel a bezpečnost, návrh kritérií zhutnění sypaniny sypané hráze.
D.2.3 Výkresová část
Výkres základů a výkresy nosné konstrukce stavby.
D.3 Požárně bezpečnostní řešení
Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven podle požadavků jiného právního předpisu1).
1) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito předpisy byl výrazně změněn (500 změn a doplnění). Jsou zde rovněž promítnuty další změny provedené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury od ledna 2024. ... pokračování

Cena: 96 KčNedostupné

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.