Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 127/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 23. 5. 2024

127

VYHLÁŠKA

ze dne 13. května 2024,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve zněni pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002  Sb. a zákona č. 85/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006  Sb., vyhlášky č. 259/2007 Sb., vyhlášky č. 204/2010 Sb., vyhlášky č. 285/2011 Sb. a vyhlášky č. 120/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 věta třetí zní:

„ Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety třídy přesnosti A, AS, odměrné válce třídy přesnosti A, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy v silniční dopravě, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, osobní zvukové expozimetry a butyrometry.“.

2. Příloha zní:

„Příloha

Druhový seznam stanovených měřidel

Položka Obor měření, druh měřidla Doba
platnosti
ověření
Vydání
ověřovacího
listu
1 MĚŘIDLA GEOMETRICKÝCH VELIČIN
1.1 Ztělesněné míry
1.1.1 Hmotné délkové měrky 5 let ne
1.1.2 Odměrné nádoby bez omezení ne
1.2 Měřidla pro měření rozměrů
1.2.1 Měřidla pro měření délky navinutelných materiálů 2 roky ne
1.2.2 Vícerozměrová měřidla 2 roky ne
1.3 Ostatní měřidla délky a měřidla objemu
1.3.1 Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích
a) automatické hladinoměry bez automatické kontroly metrologických parametrů
2 roky ano
b) automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů
4 roky ano
1.3.2 Odměrné baňky, byrety, pipety třídy přesnosti A, AS používané ke kontrole objemu bez omezení ne
1.3.3 Odměrné válce třídy přesnosti A používané ke kontrole objemu bez omezení ne
1.3.4 Přepravní sudy vyrobené z korozivzdorných materiálů, tvarově stálé bez omezení ne
1.3.5 Přepravní tanky (cisterny) na kapaliny
a) přepravní tanky s jednou nebo více objemovými značkami
4 roky ne
b) přepravní tanky s automatickými hladinoměry
2 roky ne
1.3.6 Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu
a) chladicí a úschovné nádrže na mléko
4 roky ano
b) dřevěné nepřepravní sudy
5 let ne
c) nepřepravní sudy z ostatních materiálů
10 let ne
d) nádrže vyjma betonových a zděných skladovacích nádrží
10 let ano
1.3.7 Kontrolní lihová měřidla používaná k měření množství vyrobeného lihu [1] 3 roky ano
Poznámka:
[1] Vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 8/2022 Sb.
       
2 MĚŘIDLA PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ TEKUTIN
2.1 Měřidla průtoku a proteklého množství kapalin
2.1.1 Měřidla proteklého množství vody
a) měřidla proteklého množství studené pitné vody a teplé vody - mechanické vodoměry
5 let ne
b) měřidla proteklého množství studené pitné vody a teplé vody - statické vodoměry
8 let ne
c) měřidla proteklého množství vody - vodoměry s výjimkou měřidel uvedených v bodech a) a b)
5 let ne
2.1.2 Měřidla a měřicí systémy proteklého množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny 2 roky ne
2.1.3 Měřidla a měřicí systémy proteklého množství zkapalněných plynů 1 rok ne
2.1.4 Cleny měřidel a měřicích systémů proteklého množství kapalin, které nejsou integrální součástí měřidel a měřicích systémů podle 2.1.1, nebo 2.1.2, nebo 2.1.3
a) měřicí převodníky tlaku
2 roky ne
b) snímače teploty
4 roky ne
c) snímače teploty s převodníkem
2 roky ne
d) průtočné oscilační hustoměry
1 rok ne
2.2 Měřidla průtoku a proteklého množství plynů
2.2.1 Měřidla a měřicí systémy průtoku a proteklého množství plynu a jejich členy
a) membránové plynoměry (včetně plynoměrů s mechanickou teplotní korekcí)
10 let[2] ne
b) Coriolisovy hmotnostní plynoměry
5 let[3] ne
c) turbínové plynoměry
5 let ne
d) rotační plynoměry
5 let ne
e) ultrazvukové plynoměry
5 let[4] ne
f) termální hmotnostní plynoměry
2 roky ne
g) kompaktní a kombinované přepočítávače množství plynu
5 let[5] ne
  U kombinovaných přepočítávačů množství plynu může být alternativně použito ověřování samostatných členů:
   
  i. vyhodnocovací jednotka
5 let ne
  ii. snímač teploty
4 roky ne
  iii. snímač teploty s převodníkem
2 roky ne
  iv. měřicí převodník tlaku
2 roky ne
h) snímače průtoku s primárním prvkem
5 let ne
i) vyhodnocovací jednotky
5 let ne
j) měřicí převodníky statického tlaku
2 roky ne
k) měřicí převodníky diferenčního tlaku
1 rok ne
l) snímače teploty
4 roky ne
m) snímače teploty s převodníkem
2 roky ne
n) měřidla hustoty a hutnoty (relativní hustoty)
1 rok ne
2.2.2  Měřidla a měřicí sestavy proteklého množství stlačeného plynu pro pohon motorových vozidel 1 rok ne
  Poznámka:
  [2] Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru membránových plynoměrů do velikosti G6 se doba platnosti ověření plynoměrů tohoto souboru prodlužuje o 5 let.
  [3] Doba platnosti ověření platí za podmínky, že jsou v průběhu třetího roku platnosti ověření podrobeny zkrácené zkoušce s kladným výsledkem.
  [4] Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru ultrazvukových plynoměrů do velikosti G6 se doba platnosti ověření plynoměrů tohoto souboru prodlužuje o 3 roky.
  [5] Doba platnosti ověření platí za podmínky, že byl přepočítávač množství plynu v průběhu třetího roku platnosti ověření podroben zkrácené zkoušce s kladným výsledkem.
   
3 MĚŘIDLA MECHANICKÝCH VELIČIN    
3.1 Měřidla hmotnosti    
3.1.1 Závaží 2 roky ne
3.1.2 Váhy s neautomatickou činností
a) váhy třídy I, II a III
2 roky ne
b) váhy třídy IIII používané pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovatelných materiálů, stavební suti, minerálních lámaných materiálů a vážení malty a betonu
2 roky ne
c) váhy pro zjišťování zatížení na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel
3 roky ne
d) váhy pro statické kontrolní vážení vozidel
1 rok ano
3.1.3 Váhy s automatickou činností
a) kolejové váhy pro vážení kolejových vozidel za pohybu
2 roky ne
b) váhy pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovatelných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu
1 rok ne
c) váhy pro nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel[6]
1 rok ano
d) váhy pro vysokorychlostní kontrolní vážení vozidel
1 rok ano
e) kontinuální součtové váhy
2 roky ne
f) gravimetrické plnicí váhy
2 roky ne
g) dávkovači váhy
2 roky ne
h) diskontinuální součtové váhy
2 roky ne
3.1.4 Váhy kontrolní s automatickou i neautomatickou činností používané provozovateli balíren pro měření skutečného obsahu výrobku v hotovém balení 1 rok ne
3.1.5 Obilní zkoušeče 2 roky ne
Poznámka:
[6] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3.2 Měřidla mechanického pohybu
3.2.1 Silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu 1 rok ano
3.2.2 Tachografy v silniční dopravě
a) analogové
2 roky od data ověření ne
b) digitální
2 roky od data ověření ne
3.2.3 Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby 2 roky ne
3.3 Měřidla tlaku
3.3.1 Oční tonometry
a) kontaktní mechanické
1 rok ne
b) bezkontaktní a kontaktní elektronické
2 roky ne
3.3.2 Přístroje na měření tlaku krve 2 roky ne
3.3.3 Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku v pneumatikách uživateli motorových vozidel 2 roky ne
3.4 Měřidla síly
3.4.1 Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy 6 měsíců ano
       
4 MĚŘIDLA TEPELNĚ TECHNICKÝCH VELIČIN
4.1 Měřidla teploty a tepelné energie
4.1.1 Elektronické lékařské teploměry kontaktní 2 roky
4.1.2 Měřidla tepelné energie a jejich členy
a) kompaktní měřidla tepelné energie
5 roků ne
b) snímače průtoku a měřidla proteklého množství
5 roků ne
c) snímače teploty
5 roků ne
d) snímače teploty s převodníkem
2 roky ne
e) měřicí převodníky tlaku
2 roky ne
f) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřidel tepelné energie
5 roků ne
4.1.3 Teploměry pro kontrolu teplot stanovených právními předpisy o potravinách a pokrmech používané kontrolními orgány 2 roky ne
4.1.4 Teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším[8] používané kontrolními orgány
a) skleněné
bez omezení ne
b) elektronické
2 roky ne
4.1.5 Měřidla teploty používaná na stacionárních nádržích pro přepočet na referenční podmínky
a) snímače teploty
4 roky ne
b) snímače teploty s převodníkem
2 roky ne
  Poznámka:
  [7] Například vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny a vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2005 Sb. nebo vyhláška č. 121/2023 Sb., o požadavcích na pokrmy.
  [8] Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb.
       
5 MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH VELIČIN    
5.1 Měřidla elektrických veličin    
5.1.1 Indukční elektroměry pro střídavý proud    
a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení
16 let[9] ne
b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory
5 let ne
5.1.2 Statické elektroměry pro střídavý proud    
a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení
12 let[9] ne
b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory
5 let ne
5.1.3 Měřicí transformátory proudu a napětí    
a) indukční používané ve spojení s elektroměry
bez omezení ne
b) kapacitní používané ve spojení s elektroměry
5 let ne
5.1.4. Měřidla a měřicí systémy dobíječích stanic 4 roky Ne
Poznámka:
  [9] Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.
   
6 MĚŘIDLA OPTICKÝCH VELIČIN
6.1 Měřidla fotometrických veličin    
6.1.1 Luxmetry 2 roky ano
       
7 MĚŘIDLA ČASU, KMITOČTU A AKUSTICKÝCH VELIČIN
7.1 Měřidla akustického tlaku
7.1.1 Měřidla a měřicí systémy pro měření zvuku ve funkci zvukoměru třídy 1 a 2 nebo analyzátoru 2 roky ano
7.1.2 Audiometry tónové 2 roky ano
7.1.3 Osobní zvukové expozimetry 2 roky ano
       
8 MĚŘIDLA FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH VELIČIN
8.1 Měřidla hustoty
8.1.1 Laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg . m-3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande) bez omezení ano
8.1.2 Laboratorní lihoměry s hodnotou dílku ≤ 0,2 % bez omezení ano
8.1.3 Laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 % bez omezení ano
8.1.4 Laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg . hl-1 bez omezení ano
8.1.5 Laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku ≤ 0,5 kg . m-3 bez omezení ano
8.1.6 Laboratorní hustoměry oscilační s možností temperace měřeného vzorku nebo s automatickou teplotní korekcí 1 rok ano
8.2 Měřidla vlhkosti pevných látek
8.2.1 Vlhkoměry na obiloviny a olejniny 1 rok ano
8.3 Měřidla chemického složení
8.3.1 Procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty energetických plynů a jejich směsí 1 rok ano
8.3.2 Měřicí systémy pro stanovení energetické hodnoty energetických plynů a jejich směsí 5 let[10] ano
8.3.3 Analyzátory chemického složení energetických plynů a jejich směsí 1 rok ano
8.3.4 Analyzátory alkoholu v dechu 1 rok ano
Poznámka:
[10] Doba platnosti ověření platí za podmínky, že je měřicí systém v průběhu každého roku platnosti ověření podroben zkrácené zkoušce s kladným výsledkem.
8.4 Ostatní měřidla fyzikálně chemických veličin
8.4.1 Butyrometry bez omezení ne
       
9 MĚŘIDLA VELIČIN ATOMOVÉ A JADERNÉ FYZIKY
9.1 Měřidla veličin aktivity[11] aerosolů, plynů a kapalin uvolňovaných z pracoviště 2 roky ne
9.2 Měřidla veličin aktivity používaná pro kontrolu obsahu radionuklidů v pevných látkách, předmětech a zařízeních uvolňovaných z pracoviště 2 roky ne
9.3 Měřidla veličin aktivity používaná pro stanovení obsahu radionuklidů v životním prostředí 2 roky ne
9.4 Měřidla veličin aktivity a dozimetrických veličin[12] používaná pro kontrolu dodržování kritérií uvedených v limitech a podmínkách jaderného zařízení 2 roky ne
9.5 Měřidla veličin aktivity a dozimetrických veličin používaná pro kontrolu dodržování kritérií uvedených v limitech a podmínkách pro nakládání s radioaktivním odpadem 2 roky ne
9.6 Měřidla četnosti impulsů, veličin aktivity a dozimetrických veličin používaná pro včasnou detekci odchylek od normálního provozu s cílem zabránit vzniku nebo rozvoji radiační mimořádné události 2 roky ne
9.7 Měřidla veličin aktivity a dozimetrických veličin určená pro monitorování radiační situace při a po radiační mimořádné události 2 roky ne
9.8 Měřidla veličin aktivity a dozimetrických veličin používaná pro stanovení osobních dávek včetně osobních dávek z havarijního ozáření 1 rok ne
9.9 Měřidla veličiny aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům 1 rok ne
9.10 Měřidla dozimetrických veličin používaná pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek aplikovaných při lékařském ozáření 2 roky ne
9.11 Měřidla objemové aktivity přírodních radionuklidů ve vzduchu, ekvivalentní objemové aktivity radonu[13] a dozimetrických veličin používaná pro účely prevence pronikání radonu do staveb a pro ochranu před ozářením z přírodních radionuklidů ve stavbách a na pracovištích s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a s možným zvýšeným ozářením z radonu 2 roky ne
9.12 Měřidla veličin aktivity používaná pro kontrolu obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a v pitné vodě 2 roky ne
9.13 Měřidla veličin aktivity používaná pro kontrolu obsahu radionuklidů v potravinách a měřidla dozimetrických veličin používaná pro 2 roky rutinní a validační měření při ozařování potravin 2 roky ne
9.14 Měřidla veličiny četnost impulsů, veličin aktivity a dozimetrických veličin používaná pro předcházení a odhalování neautorizované činnosti spojené se štěpnými a jinými radioaktivními látkami 2 roky ne
9.15 Měřidla veličiny četnost impulsů, veličin aktivity a dozimetrických veličin používaná pro detekci a identifikaci radionuklidového zdroje při vyhledávání opuštěného zdroje provozovatelem zařízení určeného k tavbě, shromažďování a zpracování kovového šrotu a provozovatelem spalovny odpadu a spoluspalovacího zařízení 2 roky ne
9.16 Spektrometrická měřidla veličin aktivity používaná pro kontrolu obsahu radionuklidů v metalurgických výrobcích a radiofarmakách 2 roky ne
  Poznámka:
  [11] Veličiny aktivity jsou definovány ČSN EN ISO 80000-10.
  [12] Dozimetrické veličiny jsou definované ČSN EN ISO 80000-10 a ICRU Report No. 51.
  [13] Ekvivalentní objemová aktivita radonu je definovaná ICRU Report No.88.

“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ověření stanovených měřidel na dobu stanovenou podle vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstává v platnosti na dobu platnosti ověření podle vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Druhy měřidel uvedené v příloze v položkách 1.2.2, 1.3.3, 1.3.5 b), 2.1.1 c), 2.2.1 f), 2.2.2, 4.1.5, 5.1.4, 8.1.6, 8.3.2 a 8.3.3 vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se stanovují k povinnému schvalování typu a ověřování od 1. ledna 2026, s výjimkou měřidel a měřicích systémů proteklého množství stlačeného zemního plynu pro pohon motorových vozidel podle podpoložky 2.2.2 přílohy k vyhlášce č. 345/2002 Sb., ve znění této vyhlášky.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Ministr:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

Správa bytového domu - Praktický komentář, 2. vydání

Správa bytového domu - Praktický komentář, 2. vydání

Václav Filip, Dušan Herbort - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází aktualizované a doplněné vydání praktického komentáře Správa bytového domu, které reflektuje novelu zákona č. 67/2013 Sb. účinnou od 1. 1. 2023. Novelizovaný zákon č. 67/2013 Sb., jenž tvoří ucelený právní rámec pro poskytování některých plnění spojených s užíváním bytů a ... pokračování

Cena: 430 KčKOUPIT

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Jiří Kappel - C. H. Beck

Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována také pravidla, která v posledních letech přinesla do vnitrostátního, unijního i ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.