Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


126

ZÁKON

ze dne 17. dubna 2024,

kterým se mění zákon č. 211/2000  Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021  Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Státním fondu podpory investic

Čl. I

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005  Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018  Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 75/2023  Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 5 zní:

„(5) Fond může založit právnickou osobu nebo nabýt podíl v právnické osobě.“.

2. V § 1 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „nebo zaknihované cenné papíry“.

3. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Fond může na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Českou republikou vykonávat kontrolní činnosti v oblasti dodržování podmínek poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ke kterým by jinak bylo oprávněno ministerstvo. K uzavření takové veřejnoprávní smlouvy se souhlas nadřízeného správního orgánu nevyžaduje.“.

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovo „dotace“ vkládají slova „a návratné finanční výpomoci“.

5. V § 2 odst. 1 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která znějí:

„j) plnění z veřejnoprávních smluv uzavřených mezi Českou republikou a Fondem, k) příjmy z účasti v právnických osobách,“.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno l).

6. V § 3 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„(1) Peněžní prostředky, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze na území České republiky k podpoře

a) rozvoje bydlení za účelem
1. nabytí nemovité věci určené pro výstavbu nebo modernizaci bytu nebo bytového domu a související infrastruktury pro bydlení,
2. výstavby, pořízení, opravy a modernizace bytu nebo bytového anebo rodinného domu a výstavby nebo modernizace související infrastruktury pro bydlení,
3. financování úhrady vybranému dodavateli podle zákona o zadávání veřejných zakázek za provozování a údržbu dostupného a sociálního bydlení,
4. nabytí podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo nájmu bytu nebo rodinného domu, který je ve vlastnictví této právnické osoby,
5. pořízení vybavení bytu,
6. poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu,
b) rozvoje veřejné infrastruktury za účelem její výstavby, opravy nebo modernizace,
c) výstavby, opravy nebo modernizace staveb sloužících pro poskytování služeb ve veřejném zájmu, včetně pořízení jejich vybavení,
d) revitalizace území se starou stavební zátěží,
e) rozvoje regionů v oblasti cestovního ruchu,
f) územního plánování, architektury a urbanismu za účelem
1. zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů,
2. provádění opatření vyplývajících z Politiky územního rozvoje10),
3. provádění architektonických a urbanistických soutěží,
g) přípravy pozemku včetně odstranění stavby nebo zpracování dokumentace pro povolení záměru pro projekty podle písmene a) bodů 2 a 3 a písmen b) až e),
h) právního, technického nebo ekonomického poradenství pro zpracování zadávacích podmínek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a pro organizaci zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek pro projekty podle písmene a) bodu 2 a písmen b) až e).


10) § 70 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

 7. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „státu“ zrušuje.

8. V § 3 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) k úhradě dluhů plynoucích z poskytnutých ručení,“.

9. V § 3 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i) k úhradě plnění spojených s nabytím nebo vlastnictvím podílu v právnické osobě,“. Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

10. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) k úhradě splátek, úroků a dalších výdajů z přijatých zápůjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí.“.

11. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

12. V § 3 odst. 3 se slova „písm. a), f) a h) až o)“ zrušují.

13. V § 3 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

14. V § 3 odstavec 5 zní:

„(5) Podporu podle tohoto zákona lze poskytnout formou dotace, úvěru nebo ručení. Podporu formou ručení lze poskytnout jen na část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých úvěrovými institucemi k podpoře podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2.“.

15. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Jde-li o návratnou finanční výpomoc, kterou Fond přijal za účelem poskytování úvěrů, může poskytovatel v rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci stanovit, že spolu se splátkou jistiny převede Fond do státního rozpočtu rovněž úroky, které získal z poskytnutých úvěrů.“.

16. § 4a včetně nadpisu zní:

㤠4a

Informační systém

(1) Informační systém Státního fondu podpory investic (dále jen „informační systém“) je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Fond. Informační systém se využívá pro

a) podávání žádostí o poskytnutí podpory,
b) podávání žádostí o platbu, změnová hlášení a další úkony související s poskytnutím podpory,
c) doručování písemností souvisejících s poskytováním podpory podle tohoto zákona žadateli nebo příjemci,
d) přípravu, plánování, řízení, monitorování a podávání zpráv a vyhodnocování podpory v průběhu jejího čerpání,
e) plánování a řízení kontroly poskytnuté podpory,
f) podávání informací o závazcích příjemce.

(2) Uživatel přistupuje do informačního systému s využitím přístupu se zaručenou identitou.

(3) Podání žádosti o poskytnutí podpory lze učinit výlučně prostřednictvím informačního systému.

(4) Nelze-li písemnost doručit do datové schránky, doručuje Fond písemnost prostřednictvím informačního systému, přičemž platí, že písemnost podle odstavce 1 písm. c) a f) se považuje za doručenou okamžikem, kdy se do informačního systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci informačního systému přístup k písemnosti. Nepřihlásí-li se do informačního systému žadatel nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy do něj byla písemnost vložena, považuje se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.“.

17. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Výkon funkce člena výboru nebo člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí ředitele Fondu, s pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem vůči Fondu nebo s členstvím v řídicím nebo kontrolním orgánu právnické osoby, které byla poskytnuta podpora z Fondu nebo která žádá o poskytnutí podpory z Fondu nebo která se smluvně bude podílet na realizaci účelu, pro který je podpora žádána nebo byla poskytnuta.“.

18. V § 9 odst. 1 se věta první nahrazuje větami „O podmínkách poskytnutí podpory Fondem rozhoduje výbor se souhlasem vlády. Ministr předkládá výboru návrh podmínek poskytnutí podpory k účelům podle § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f). Podmínky poskytnutí podpory mohou obsahovat zacílení podpor.“.

19. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „použití peněžních prostředků“ nahrazují slovy „poskytnutí podpory“.

20. V § 9 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „Podmínky“ vkládají slova „poskytnutí podpory ve formě“.

21. V nadpisu § 9a se slova „peněžních prostředků“ nahrazují slovem „podpory“.

22. V § 9a odst. 1 se věty první a druhá nahrazují větou „Fond zveřejní výzvu k podání žádosti o poskytnutí podpory na svých internetových stránkách po dobu nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání žádosti.“.

23. V § 9a odst. 2 písm. a) se slova „adresu trvalého“ nahrazují slovem „místo“.

24. V § 9a odst. 2 písmeno b) zní:

„b) název, adresu sídla a identifikační číslo, je-li žadatel právnickou osobou, a
1. identifikaci za něj jednající osoby s uvedením, zda jedná jako člen statutárního orgánu, nebo na základě plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli,
3. identifikaci všech osob, v nichž má podíl, a výši tohoto podílu,“.

25. V § 9a odst. 2 písm. c) se za slovo „výši“ vkládají slova „nebo rozsah“.

26. V § 9a odst. 2 písmeno f) zní:

„f) určení výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,“.

27. V § 9a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Podpora se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi Fondem a žadatelem o podporu.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

28. V § 9a odst. 4 se slova „dotaci, úvěr nebo ručení“ nahrazují slovy „poskytnutí podpory“ a text „§ 3 odst. 5“ se nahrazuje slovy „odstavce 3“.

29. V § 9a odst. 5 se slova „prostředků podle § 3 odst. 5“ nahrazují slovy „podpory podle odstavce 3“.

30. V § 9a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) V souvislosti s poskytnutím podpory podle § 3 odst. 1 si Fond od žadatele vyžádá informace a podklady nezbytné k posouzení jeho schopnosti využít podporu hospodárně k účelu, ke kterému má být poskytnuta.

(7) Na poskytnutí podpory není právní nárok.“.

31. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 11 odst. 1 písm. g) se slovo „finančních“ nahrazuje slovem „peněžních“.

32. V § 11 odst. 1 písm. f) a v § 11 odst. 2 se slovo „prostředků“ nahrazuje slovem „podpory“.

33. V § 11 odst. 2 se slovo „odstacve“ nahrazuje slovem „odstavce“.

34. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11e, které včetně nadpisů znějí:

㤠11a

Dostupné nájemní bydlení

Dostupným nájemním bydlením se pro účely tohoto zákona rozumí nájem bytu za dostupné nájemné.

§ 11b

Dostupné nájemné

(1) Dostupné nájemné nepřevyšuje 90 % výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě nebo obvyklého nájemného obdobných bytů v daném místě vyhlášeného Ministerstvem financí sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ke dni prvního poskytnutí bytu pro dostupné nájemní bydlení.

(2) Je-li dostupné nájemní bydlení poskytované Českou republikou, její příspěvkovou organizací, krajem, obcí nebo jimi zřízenou nebo založenou právnickou osobou, nesmí dostupné nájemné převýšit nájemné vypočtené z nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením a provozem dostupného nájemního bytu v prvním roce jeho provozu a zároveň musí být nižší než srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě nebo obvyklé nájemné obdobných bytů v daném místě vyhlášené Ministerstvem financí sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ke dni prvního poskytnutí bytu pro dostupné nájemní bydlení.

(3) Maximální výši dostupného nájemného podle odstavců 1 a 2 může pronajímatel každoročně, nejdříve však po 12 měsících od prvního poskytnutí bytu pro dostupné nájemní bydlení, upravit o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, nejvýše však o 4 %, a to i v součtu za více let, ve kterých možnosti ročního zvýšení nevyužil.

(4) Postup pro výpočet nájemného podle odstavce 2 stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 11c

Cílové skupiny dostupného nájemního bydlení

(1) Dostupné nájemní bydlení lze poskytnout domácnosti, jejíž členové nejsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovité věci určené k bydlení nebo podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo užívat byt a jejíž průměrný čistý příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se

a) v 8. příjmovém decilu všech domácností, nebo
b) v 9. příjmovém decilu všech domácností a členové domácnosti dosáhli jednotlivě věku nejvýše 35 let.

(2) Dostupné nájemní bydlení lze dále poskytnout domácnosti, jejíž členové nejsou v kraji, ve kterém je dostupné nájemní bydlení poskytováno, vlastníky nebo spoluvlastníky nemovité věci určené k bydlení nebo podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo užívat byt, a jejíž člen je zaměstnancem nebo vykonává činnost v oborech zdravotnictví, školství, zajišťování veřejné bezpečnosti, integrovaného záchranného systému, poskytování sociálních služeb nebo výkonu veřejné správy.

(3) Dostupné nájemní bydlení lze rovněž poskytnout domácnosti, jejíž člen

a) bydlí s osobou, která se na něm nebo členech domácnosti dopustila činu povahy trestného činu týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí, nebezpečného vyhrožování nebo nebezpečného pronásledování, a
b) není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovité věci určené k bydlení ani podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo užívat byt, nebo sice je jejich spoluvlastníkem, ale tuto věc vlastní společně s osobou, která se na něm dopustila činu povahy podle písmene a).

§ 11d

Nájemní smlouva pro dostupné nájemní bydlení

(1) Nájemní smlouva, jejímž předmětem je poskytování dostupného nájemního bydlení, se uzavírá na dobu určitou v délce alespoň 1 roku, nejdéle však 2 let. Při prodloužení doby nájmu, nebo dojde-li k uzavření nové nájemní smlouvy s týmž nájemcem, se doba nájmu sjednává na dobu určitou v délce 2 let.

(2) Domácnosti podle § 11c odst. 3 lze dostupné nájemní bydlení poskytnout nejdéle po dobu 3 let.

(3) Jsou-li všichni členové domácnosti starší 70 let, lze nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou delší než 2 roky nebo na dobu neurčitou.

(4) Do 30 dnů od doručení písemné výzvy nájemce doloží pronajímateli, že splňuje podmínky pro poskytnutí dostupného nájemního bydlení podle § 11c. Písemná výzva se zasílá nájemci alespoň 6 měsíců před skončením doby nájmu.

§ 11e

Stanovení odchylných podmínek

V podmínkách poskytnutí podpory Fondem podle § 9 lze

a) rozšířit okruh osob, které jsou povinny poskytovat dostupné nájemné maximálně ve výši podle § 11b odst. 2,
b) stanovit maximální výši dostupného nájemného podle § 11b odst. 2, na kterou Fond poskytne podporu,
c) snížit maximální přípustnou výši úpravy nájemného,
d) nepřipustit sjednání vyššího než dostupného nájemného pro jednotlivý byt nebo
e) zúžit cílové skupiny dostupného nájemního bydlení.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Do dne, kdy bude rozsah přístupu změněn postupem podle § 54 odst. 7 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, je Fond oprávněn k přístupu k údajům vedeným v základních registrech nebo agendových informačních systémech v rozsahu a za podmínek, v jakém byl oprávněn k přístupu k nim přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Právní vztahy vzniklé podle zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a právní jednání a následky z nich vzniklé se posuzují podle zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podmínky použití peněžních prostředků stanovené v nařízeních vlády vydaných podle zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za podmínky poskytnutí podpory stanovené postupem podle tohoto zákona do doby jejich nahrazení postupem podle § 9 zákona č. 211/2000  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu podmínek použití peněžních prostředků podle věty první lze provést jen vydáním nových podmínek poskytnutí podpory postupem podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; takto nově vydané podmínky poskytnutí podpory se použijí i na právní vztahy, které se řídily podmínkami použití peněžních prostředků podle věty první.

ČÁST DRUHÁ
Změna stavebního zákona

Čl. III

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a zákona č. 465/2023 Sb., se mění takto:

1. Na konci § 13 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q) domem pro dostupné nájemní bydlení bytový dům, k němuž je uzavřena plánovací smlouva o dostupném nájemním bydlení, nebo který je jako dům pro dostupné nájemní bydlení vymezen v regulačním plánu vydaném obcí, která je stavebníkem.“.

2. V § 34a odst. 2 se za slovo „záměru“ vkládají slova „bytového domu,“, slova „a vodního“ se nahrazují slovem „vodního“, slova „včetně staveb tvořících s nimi soubor staveb“ se nahrazují slovy „a souboru staveb, jehož jsou tyto záměry součástí“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; § 37 odst. 3 se pro určení příslušnosti stavebního úřadu nepoužije“.

3. V § 86 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Regulační plán může vymezit stavbu domu pro dostupné nájemní bydlení, včetně stanovení podílu bytů určených pro dostupné nájemní bydlení.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 101 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „podle odstavce 1“.

5. V § 101 odst. 2 větě druhé se slovo „Lhůtu“ nahrazuje slovy „Nejde-li o změnu územního plánu, lhůtu“.

6. V § 101 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

7. V § 101 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Neuplatní-li nadřízený orgán stanovisko ve lhůtě podle odstavce 2 věty první, nebo ve lhůtě prodloužené, je možné zásady územního rozvoje nebo územní plán vydat i bez jeho stanoviska.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

8. V § 103 odst. 3 větě první se číslo „100“ nahrazuje číslem „99“.

9. V § 103 odstavec 5 zní:

„(5) Do 15 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání uplatní stanovisko

a) příslušný úřad k podstatné úpravě návrhu územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu; pro jeho obsah, postup při jeho nevydání ve stanovené lhůtě a pro stanovení kompenzačních opatření se postupuje podle § 100 odst. 2 až 4 obdobně, a
b) nadřízený orgán k podstatné úpravě návrhu zásad územního rozvoje a územního plánu; pro jeho obsah, postup při jeho nevydání ve stanovené lhůtě a pro případ upozornění na nedostatky se postupuje podle § 101 odst. 2 až 4 obdobně.“.

10. V § 130 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Obec, městská část hlavního města Prahy nebo kraj zašlou bezodkladně uzavřenou plánovací smlouvu příslušnému úřadu územního plánování, který zajistí její vložení do národního geoportálu územního plánování. Dojde-li k zániku plánovací smlouvy, sdělí obec, městská část hlavního města Prahy nebo kraj tuto skutečnost úřadu územního plánování, který zajistí její vypuštění z národního geoportálu územního plánování.“.

11. V části šesté hlavě III se za díl 1 vkládá díl 2, který včetně nadpisů zní:

„Díl 2
Zvláštní ustanovení o řízení o povolení záměru domu pro dostupné nájemní bydlení

§ 201

Žádost o povolení záměru domu pro dostupné nájemní bydlení

(1) Není-li stavebníkem obec, je součástí žádosti o povolení záměru domu pro dostupné nájemní bydlení také plánovací smlouva o dostupném nájemním bydlení, jejíž stranou je obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a která obsahuje

a) závazek stavebníka poskytovat od právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým se povoluje užívání domu pro dostupné nájemní bydlení, nejméně 20 let alespoň 80 % podlahové plochy sloužící bydlení pro dostupné nájemní bydlení podle zákona o Státním fondu podpory investic,
b) závazek stavebníka, že po dobu trvání plánovací smlouvy o dostupném nájemním bydlení bez souhlasu obce bytový dům nezatíží ani nezcizí,
c) sjednání výše dostupného nájemného a způsob jeho navyšování v souladu se zákonem o Státním fondu podpory investic,
d) ujednání o době trvání plánovací smlouvy, která nesmí skončit před uplynutím 20 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým se povoluje užívání domu pro dostupné nájemní bydlení,
e) závazek stavebníka umožnit kontrolu povinností vyplývajících z plánovací smlouvy o dostupném nájemním bydlení,
f) závazek stavebníka uhradit smluvní pokutu ve výši dvanáctinásobku maximálního měsíčního dostupného nájemného za 1 m2 vynásobeného počtem m2 podlahové plochy domu pro dostupné nájemní bydlení, za porušení jakéhokoli závazku vyplývajícího z plánovací smlouvy ve vztahu k poskytování dostupného nájemního bydlení, a to za každé jednotlivé porušení, nesjednají-li si smluvní strany smluvní pokutu vyšší.

(2) Stavební úřad při povolení záměru domu pro dostupné nájemní bydlení ověří, zda plánovací smlouva obsahuje ujednání podle odstavce 1 písm. a), b) a d).

§ 202

Posuzování záměru domu pro dostupné nájemní bydlení

Pro záměr domu pro dostupné nájemní bydlení není potřeba souhlas vlastníka podle § 187.“.

12. V § 316 odst. 4 se slova „ministerstvu nebo“ nahrazují slovy „ministerstvu, krajském úřadu,“ a za slovo „plánování“ se vkládají slova „nebo na obecním úřadu podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.“.

13. V § 323 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Jde-li o návrh nového územního plánu a postupuje-li se podle odstavce 9, lze v tomto návrhu vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování v území podmíněno uzavřením plánovací smlouvy podle § 130. Ustanovení § 81 odst. 3 se použije obdobně. V takovém případě jde o podstatnou úpravu, pro kterou se § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. použije obdobně.“.

14. V příloze č. 9 části I. odst. 2 písm. i) se slovo „a“ zrušuje.

15. V příloze č. 9 části I. odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j) vymezení staveb domů pro dostupné nájemní bydlení, a“.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o oceňování majetku

Čl. IV

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004  Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 228/2014 Sb., zákona č. 225/2017  Sb., zákona č. 237/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 33 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Ministerstvo financí v případě potřeby zpracovává a vydává pro nemovité věci a určenou část území České republiky cenové mapy nájemného v podobě přehledů výstupních číselných územně lokalizovaných hodnot, případně jejich grafického znázornění v měřítku a podrobnosti odpovídající velikosti určeného území s vyznačením alespoň katastrálních hranic, silniční a uliční sítě, hranic obcí, měst a jim příslušejících názvů.

(6) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou podrobnosti zpracovávání, vydávání a zveřejňování cenových map nájemného.“.

2. Za § 33 se vkládá nový § 33 a, který zní:

㤠33a

Generální finanční ředitelství poskytuje Ministerstvu financí potřebnou součinnost k tvorbě cenové mapy nájemného tím, že předává vybrané údaje a zpracovává podkladová data.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. V

Zrušují se:

1.Nařízení vlády č. 80/2001 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám.
2.Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů.
3.Nařízení vlády č. 397/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů.
4.Nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
5.Nařízení vlády č. 145/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů.
6.Nařízení vlády č. 98/2007 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.
7.Nařízení vlády č. 322/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002  Sb.
8.Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení.
9.Nařízení vlády č. 438/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení.
10.Nařízení vlády č. 63/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu.
11.Nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.
12.Nařízení vlády č. 269/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.
13.Nařízení vlády č. 144/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
14.Nařízení vlády č. 209/2013 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.
15.Nařízení vlády č. 319/2014 Sb., o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády.
16.Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.
17.Nařízení vlády č. 119/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.
18.Nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu podpory investic na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.
19.Nařízení vlády č. 55/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.
20.Nařízení vlády č. 108/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021  Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky.
21.Nařízení vlády č. 16/2020 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů.
22.Nařízení vlády č. 496/2020 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití.
23.Nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí.
24.Nařízení vlády č. 464/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí.
25.Nařízení vlády č. 267/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.
26.Nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky.
27.Nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021.
28.Nařízení vlády č. 262/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021.
29.Nařízení vlády č. 276/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.
30.Nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost.
31.Nařízení vlády č. 332/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost.
32.Nařízení vlády č. 107/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je první českou příručkou zaměřenou na oceňování nemovitostí ve zvláštních případech. Autor čerpá ze své dlouholeté znalecké praxe a nabízí praktická řešení znaleckých úkolů, které vznikají v souvislosti s oceňováním věcných břemen, práva stavby, stavby na cizím pozemku, ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Petr Ort, Olga ortová Šeflová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, jako je oceňování pro zajištění úvěru nemovitou zástavou, oceňování v oblasti ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito předpisy byl výrazně změněn (500 změn a doplnění). Jsou zde rovněž promítnuty další změny provedené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury od ledna 2024. ... pokračování

Cena: 96 KčNedostupné

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Dominik Žídek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ... pokračování

Cena: 650 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.