Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


125

ZÁKON

ze dne 17. dubna 2024,

kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o základních registrech

Čl. I

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č.  167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020  Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 47/2020 Sb., zákona č. 51/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 88/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021  Sb., zákona č. 429/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb. a zákona č. 346/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 52 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou dále údaje o některých právech fyzických a právnických osob k zastupování jiných fyzických a právnických osob v rámci agendy orgánu veřejné moci (dále jen „oprávnění k zastupování“); těmito údaji jsou

a) údaje o zástupcích a zastoupených, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel, jde-li o fyzickou osobu, a
2. identifikační číslo osoby vedené v registru osob,
b) datum zápisu vzniku, změny nebo zániku oprávnění k zastupování,
c) vymezení oprávnění k zastupování včetně možnosti jeho postupitelnosti,
d) kód agendy, pro kterou je fyzická nebo právnická osoba oprávněna k zastupování,
e) kód služby, v rámci které je fyzická nebo právnická osoba oprávněna k zastupování,
f) kód úkonu, který je fyzická nebo právnická osoba oprávněna v rámci zastupování vykonat,
g) identifikátor oprávnění k zastupování.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

2. V § 52 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Editorem údajů podle odstavce 2 je Agentura, která tyto údaje zapisuje prostřednictvím informačního systému oprávnění k zastupování.“.

3. V § 52 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Při plnění svých úkolů může Agentura využívat ze základních registrů a agendových informačních systémů údaje o oprávněních k zastupování; správce základního registru nebo agendového informačního systému tyto údaje Agentuře zpřístupní.

(6) Údaj o oprávnění k zastupování vedený v registru práv a povinností, který se týká vzniku nebo změny zastoupení nebo pověření vyžadujících uplatnění u příslušného orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu, tento orgán využije, pouze pokud dojde k jeho uplatnění za podmínek podle tohoto jiného právního předpisu.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 7 až 9.

4. V § 52 odst. 7 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

5. V § 52 odst. 8 se za slovo „registrů “ vkládají slova „a informačního systému oprávnění k zastupování“.

6. V § 52 odst. 9 se číslo „5“ nahrazuje číslem „8“.

7. Za § 52d se vkládá nový § 52e, který včetně nadpisu zní:

㤠52e

Informační systém oprávnění k zastupování

(1) Informační systém oprávnění k zastupování slouží k zápisu a vedení údajů

a) o oprávněních k zastupování a dalších údajů podle tohoto zákona,
b) podle odstavce 8.

(2) Správcem informačního systému oprávnění k zastupování je Agentura. Informační systém oprávnění k zastupování je agendovým informačním systémem.

(3) Editorem údajů podle odstavce 1 je Agentura, která tyto údaje zapisuje podle § 52 odst. 4. Agentura zapisuje tyto údaje také na základě žádosti orgánu veřejné moci vykonávajícího příslušnou agendu, u kterého o zápis oprávnění k zastupování nebo jeho změnu anebo zrušení požádá zastoupený. Orgán veřejné moci určí a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní informaci o tom, zda a jakým způsobem službu podle předchozí věty poskytuje.

(4) V informačním systému oprávnění k zastupování se o všech v něm vedených údajích vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci informačního systému oprávnění k zastupování známa.

(5) Agentura vede katalog typů oprávnění k zastupování. Agentura na návrh a ve spolupráci s ohlašovateli agend vytváří v katalogu typů oprávnění k zastupování jednotlivé kategorie oprávnění k zastupování včetně jejich parametrů podle agend, služeb a dalších údajů vedených v registru práv a povinností (dále jen „šablona“). Katalog typů oprávnění k zastupování je součástí informačního systému oprávnění k zastupování a slouží ke sjednocení podob jednotlivých typů oprávnění; Agentura jej zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Do informačního systému oprávnění k zastupování je možné zapsat pouze ta oprávnění k zastupování, která lze zařadit do některé z typizovaných kategorií oprávnění k zastupování v katalogu typů oprávnění k zastupování podle odstavce 5.

(7) Agentura umožní prvotní zápis údaje o oprávnění k zastupování do registru práv a povinností nejpozději do jednoho roku ode dne zveřejnění šablony. Zápis oprávnění k zastupování vyplývající ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci provede Agentura do jednoho roku ode dne zveřejnění šablony.

(8) V informačním systému oprávnění k zastupování se dále vedou údaje o certifikátech pro uznávané elektronické podpisy a uznávané elektronické pečetě v rozsahu údajů pro ověřování těchto podpisů a pečetí. Tyto údaje zapíše Agentura na žádost osoby, které byl příslušný certifikát vydán, společně se způsobem podání této žádosti a údaji o úrovni záruky, s jakou byla tato žádost podána. Orgán veřejné moci může využívat tyto údaje pro účely identifikace držitele certifikátu.“.

8. V § 52e se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Žádosti podle odstavců 3 a 8 je zastoupený oprávněn podat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy v rozsahu stanoveném katalogem typů oprávnění podle odstavce 5. Podání žádosti v zastoupení podle předchozí věty není přípustné.“.

9. V § 69 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) obsah, strukturu a další náležitosti žádostí o zápis do informačního systému oprávnění k zastupování podle § 52e odst. 9, stejně jako způsob vedení evidence agendy, rozsah a dobu uchovávání údajů.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. II

Položka 3 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006  Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:

1. Za písmeno d) se vkládají nová písmena e) až g), která znějí:

„e) Přijetí žádosti o zápis oprávnění k zastupování nebo zápis jeho změny na kontaktním místě veřejné správy podle zákona o základních registrech Kč 100
f) Přijetí žádosti o zápis zániku oprávnění k zastupování na kontaktním místě veřejné správy podle zákona o základních registrech Kč 50
g) Přijetí žádosti o zápis certifikátu pro uznávaný elektronický podpis nebo uznávanou elektronickou pečeť, zápis změny nebo zrušení takového zápisu na kontaktním místě veřejné správy podle zákona o základních registrech Kč 100“.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena h) až l).

2. V části „Poznámky“ se doplňuje bod 4, který zní:

„4. Při přijetí žádosti na kontaktním místě veřejné správy podle písmen e) až g) vybírá poplatek kontaktní místo veřejné správy a je jeho příjmem.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. III

V § 11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 186/2013  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 51/2016  Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 325/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona č. 205/2019  Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 150/2021 Sb., zákona č. 431/2022 Sb. a zákona č. 427/2023  Sb., se za slova „v základním registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností3a),“ vkládají slova „informačním systému oprávnění k zastupování3a),“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 8 a části druhé, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2025.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Pro všechny bezpečnostní sbory je klíčový zákon o služebním poměru, který byl od posledního vydání této publikace čtyřikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. nově upravuje ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.