Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 104/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 25. 4. 2024

104

VYHLÁŠKA

ze dne 11. dubna 2024,

kterou se mění vyhláška č. 210/2012  Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve zněni pozdějších předpisu

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 248/2011 Sb. a zákona č. 383/2022 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vyhlášky č. 308/2016 Sb., vyhlášky č. 171/2017  Sb., vyhlášky č. 31/2018 Sb., vyhlášky č. 159/2019 Sb., vyhlášky č. 346/2021 Sb. a vyhlášky č. 46/2023 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/242.“.

2. V příloze č. 1 SVMe 3 Poznámce 1 písm. a) se slovo „pásky“ nahrazuje slovem „pásy“.

3. V příloze č. 1 SVMe 4 písm. a) se za slovo „náboje“ vkládají slova „ , pro ně určená submunice“.

4. V příloze č. 1 SVMe 4 Poznámce 1 písm. b) se doplňuje Odkaz, který zní:

Odkaz: Granáty nebo kontejnerové střely pro zbraně nebo vrhací zařízení uvedené v bodech SVMe1 nebo SVMe2 a submunice speciálně určená pro střelivo viz bod SVMe3.“.

5. V příloze č. 1 SVMe 4 Poznámce 2 písm. a) se slova „schopné vyrobit denně 1 000 kg nebo více plynu v kapalné podobě“ zrušují.

6. V příloze č. 1 SVMe 8 písm. a) položce 32 písmeno d) zní:

„d) BDNTA ((bis-dinitrotriazol)amin),“.

7. V příloze č. 1 SVMe 8 písm. f) položka 4 zní:

„4. ferrocenové deriváty:
a) butacen (CAS 125856-62-4),
b) katocen (2,2-bis-ethylferrocenylpropan) (CAS 37206-42-1),
c) kyseliny ferrocenkarboxylové a estery kyselin ferrocenkarboxylových,
d) n-butylferrocen (CAS 31904-29-7),
e) ostatní aditované polymerní ferrocenové deriváty, které nejsou uvedeny jinde v bodě SVMe 8 f) 4,
f) ethylferrocen (CAS 1273-89-8),
g) propylferrocen,
h) pentylferrocen (CAS 1274-00-6),
i) dicyclopentylferrocen,
j) dicyclohexylferrocen,
k) diethylferrocen (CAS 1273-97-8),
l) dipropylferrocen,
m) dibutylferrocen (CAS 1274-08-4),
n) dihexylferrocen (CAS 93894-59-8),
o) acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetylferrocen (CAS 1273-94-5),“.

8. V příloze č. 1 SVMe 8 Poznámce 14 písm. b) se slovo „pojivý“ nahrazuje slovem „pojivy“.

9. V příloze č. 1 SVMe 9 Poznámce 1 se slova „Bod SVMe a) 1. zahrnuje“ nahrazují slovy „Bod SVMe 9 a) 1 zahrnuje“.

10. V příloze č. 1 SVMe 10 se doplňuje Poznámka 9, která zní:

Poznámka 9: Bod SVMe 10 f) se nevztahuje na:

1. tažná zařízení,
2. ochranné podložky a pokrývky,
3. žebříky, stupadla a plošiny,
4. průvlačnice, vázací lana a vybavení ke kotvení.“.

11. V příloze č. 1 SVMe 11 písmeno b) zní:

„b) rušicí zařízení určené nebo upravené k narušování příjmu, provozu nebo účinnosti služeb určování polohy nebo času nebo navigačních služeb, které poskytují „družicové navigační systémy“ a speciálně určené součásti pro toto zařízení,“.

12. V příloze č. 1 SVMe 11 Poznámce písm. e) se slova „šifrovacích procesů“ nahrazují slovy „šifrovací funkce“.

13. V příloze č. 1 SVMe 13 se za Poznámku 5 doplňuje Poznámka 6, která včetně Odkazu zní:

Poznámka 6: Bod SVMe 13 d) 1 se nevztahuje na ochranné brýle.
Odkaz: Ochranné brýle proti laserům viz bod SVMe 17 o).
“.

14. V příloze č. 1 SVMe 15 Odkazu se slova „Klasifikace zaměřovačů zbraní využívajících elektronkové“ nahrazují slovy „Zbraňové zaměřovače využívající“.

15. V příloze č. 1 SVMe 18 nadpisu se slovo „životního“ nahrazuje slovem „okolního“.

16. V příloze č. 1 SVMe 18 písm. b) se slovo „životního“ nahrazuje slovem „okolního“.

17. V příloze č. 1 SVMe 18 Technické poznámce se slova „pojem „výroba“ konstrukci“ nahrazují slovy „pojem ,výroba' konstrukci“.

18. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se v Poznámce 2 slova „uváděných v jednoduchých uvozovkách jsou“ nahrazují slovy „uváděných v ,jednoduchých uvozovkách' jsou“.

19. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

SVMe 4, 8 „Pyrotechnické sloze“
  Směsi pevných nebo tekutých paliv a oxidačních látek, které při vznícení projdou energetickou chemickou reakcí kontrolované rychlosti, která má způsobit specifické časové prodlevy nebo množství tepla, hluku, kouře, viditelného světla nebo infračerveného záření. Pyroforické látky tvoří podtřídu pyrotechnických složí, jež neobsahuje žádná oxidační činidla, ale u níž dojde k samo vznícení při kontaktu se vzduchem.“

 nahrazuje položkou

SVMe 4, 8 „Pyrotechnické“ nebo „Pyrotechnické slože“
  Směsi pevných nebo tekutých paliv a oxidačních látek, které při vznícení projdou energetickou chemickou reakcí kontrolované rychlosti, která má způsobit specifické časové prodlevy nebo množství tepla, hluku, kouře, viditelného světla nebo infračerveného záření. Pyroforické látky tvoří podtřídu pyrotechnických složí, jež neobsahuje žádná oxidační činidla, ale u níž dojde k samo vznícení při kontaktu se vzduchem.“.

20. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položky

SVMe 20 „Supravodivý“
  Odkazuje na materiál (tj. kov, slitiny nebo sloučeniny), který může ztratit veškerý elektrický odpor (tj. může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu).
  „Kritickou teplotou“ (někdy označovanou jako přechodová teplota) se v případě konkrétního „supravodivého“ materiálu rozumí teplota, při níž dotyčný materiál začíná vykazovat nulový odpor vůči stejnosměrnému elektrickému proudu.
  Technická poznámka:
  „Supravodivý“ stav je u každého materiálu charakterizován „kritickou teplotou“, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty.
SVMe 22 „Technologie“
  Specifické informace nezbytné pro „vývoj „výrobu“ nebo použití zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů' nebo ,technické pomoci'. „Technologie“ uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě SVMe 22.
  Technické poznámky:
  1. ,technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).
  2. ,technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ,Technická pomoc‘ může zahrnovat i přenos ,technických údajů ‘.

nahrazují položkami, které včetně Technických poznámek a Poznámky znějí:

SVMe 20 „Supravodivý“
  Odkazuje na materiál (tj. kov, slitiny nebo sloučeniny), který může ztratit veškerý elektrický odpor (tj. může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu).
  Technická poznámka:
  „Supravodivý“ stav je u každého materiálu charakterizován „kritickou teplotou“, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty.
  Poznámka:
  „Kritickou teplotou“ (někdy označovanou jako přechodová teplota) se v případě konkrétního „supravodivého“ materiálu rozumí teplota, při níž dotyčný materiál začíná vykazovat nulový odpor vůči stejnosměrnému elektrickému proudu.
SVMe 22 „Technologie“
  Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů' nebo ,technické pomoci'. „Technologie“ uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě SVMe 22.
  Technické poznámky:
  1. ,technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).
  2. ,technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ,Technická pomoc‘ může zahrnovat i přenos ,technických údajů‘.
  3. „Použití“: provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. června 2024.

Ministr:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv - C. H. Beck

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.