Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 92/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 18. 4. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

92

VYHLÁŠKA

ze dne 28. března 2024,

kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. a), § 3e odst. 5, § 5 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. d), g), h), i), j), k) a u), § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h), i), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) a f), § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009  Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 334/2020 Sb. a zákona č. 277/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. q) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno q) se vkládá nové písmeno r), které zní:

„r) výrazem prakticky prostý škodlivých organismů, že míra, v jaké se škodlivé organismy vyskytují v daném rozmnožovacím materiálu nebo ovocných rostlinách, je dostatečně nízká, aby byla zajištěna přijatelná jakost a užitná hodnota tohoto rozmnožovacího materiálu, a“.

Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno s).

2. V § 6 odst. 4 se slova „faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty, certifikáty a uznávací listy vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě“ nahrazují slovy „úřední návěska, návěska dodavatele, faktura, dodací list, mezinárodní certifikát, certifikát a uznávací list vystavený příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě“.

3. V § 6 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

4. V § 8 odst. 4 písm. a) se slova „v souladu s mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami“ nahrazují slovem „vizuálně“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a je otestován na škodlivé organismy podle bodu 6 přílohy č. 1 k této vyhlášce s vyhovujícím výsledkem“.

5. V § 8 odst. 4 písm. b) se za slovo „podle“ vkládají slova „bodu 6“ a za slovo „vyhlášce“ se vkládají slova „s vyhovujícím výsledkem“.

6. V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Seznam RNŠO, kterých musí být rozmnožovací materiál okrasných druhů prakticky prostý alespoň při vizuální přehlídce v místě výroby, a prahové hodnoty těchto RNŠO, které nesmějí být překročeny alespoň při vizuální přehlídce rozmnožovacího materiálu okrasných druhů uváděného do oběhu, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

7. V § 9 odst. 2 se slova „Množitelské chmelnice a“ nahrazují slovy „Matečné rostliny chmele, množitelské chmelnice a“.

8. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.

9. V § 11 odst. 2 se za slovo „návěskou“ vkládá slovo „dodavatele“.

10. V § 11 odst. 4 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

11. V § 11 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

„(11) Při uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele musí být podle prováděcích aktů přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5), s úřední návěskou a návěskou dodavatele spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.


5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č.  652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.
6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny.“.

12. V § 12 odst. 3 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

13. V §12 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Při uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu révy musí být podle prováděcích aktů přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5), s úřední návěskou spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.“.

14. V § 14 odst. 1 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

15. V § 14 odstavec 2 zní:

„(2) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 1 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle prováděcích aktů přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5), obsahuje-li všechny náležitosti uvedené v odstavci 1, a pokud jsou náležitosti rostlinolékařského pasu zřetelně odděleny.“.

16. V § 14 odst. 7 písm. c) se text „RNŠO“ nahrazuje slovy „karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii“.

17. V § 14 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) V případě rozmnožovacího materiálu okrasných druhů, pro který je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou nebo průvodním dokladem spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.“.

18. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

㤠14a

Požadavky na rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu révy a okrasných druhů
(K § 3e odst. 5 zákona)

(1) Rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu musí být prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu rozmnožovacího materiálu. Rozmnožovací materiál musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii, RNŠO a případně karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5).

(2) Rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu musí splňovat v případě rozmnožovacího materiálu

a) révy požadavky pro rozmnožovací materiál v kategorii standardní rozmnožovací materiál uvedené v této vyhlášce, s výjimkou požadavků na odrůdovou čistotu a odrůdovou pravost, a
b) okrasných druhů požadavky pro rozmnožovací materiál okrasných druhů uvedené v této vyhlášce, s výjimkou požadavků na pravost a čistotu rodu, druhu nebo odrůdy.“.

19. V příloze č. 2 části 2 se v nadpisu oddílu 3 slova „révové školky“ nahrazují slovy „selektované vinice“.

20. V příloze č. 3 se v tabulce pod slova „Kořenáče chmele (prostokořenné i obalované)“ doplňují v téže buňce na nový řádek slova „Matečné rostliny chmele v kontejnerech“ a v posledním řádku se číslo „14“ nahrazuje číslem „20“.

21. V nadpisu přílohy č. 4 se slova „specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů“ nahrazují slovy „RNŠO, kterých musí být rozmnožovací materiál okrasných druhů prakticky prostý alespoň při vizuální přehlídce v místě výroby, a prahové hodnoty těchto RNŠO, které nesmějí být překročeny alespoň při vizuální přehlídce rozmnožovacího materiálu okrasných druhů uváděného do oběhu“.

22. Příloha č. 5 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2024.

Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.

E-shop

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Vojtěch Lovětínský - C. H. Beck

Tématem publikace je objektivní odpovědnost, na základě které je odpovědné osobě bez ohledu na její zavinění ukládána povinnost nahradit škodu za určité rizikové věci nebo činnosti. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. Předmětem obecné části je analýza pojmu a ideálního ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ... pokračování

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1510 - Celní předpisy

ÚZ č. 1510 - Celní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění celního zákona, zákona o Celní správě ČR a zákona o působnosti celních orgánů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Dále zde najdete platné texty všech příslušných nařízení vlády, vyhlášek a sdělení. Celkem 12 aktuálních textů ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.