Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 91/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 16. 4. 2024
  • Legislativní proces: sněmovní tisk 464

91

ZÁKON

ze dne 6. března 2024

o munici

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) nakládání s municí,
b) zacházení s neaktivním muničním předmětem a
c) pyrotechnický průzkum.

(2) Tento zákon dále upravuje výkon státní správy na úseku nakládání s municí, zacházení s neaktivním muničním předmětem a pyrotechnického průzkumu.

§ 2

(1) Pokud vyňatá veřejnoprávní instituce, kterou je Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky, bezpečnostní sbor České republiky, Český báňský úřad, Správa státních hmotných rezerv nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, nakládá s municí, zachází s neaktivním muničním předmětem nebo provádí pyrotechnický průzkum, použije se tento zákon, pouze je-li tak dále výslovně stanoveno.

(2) Kdo při plnění úkolů vyňaté veřejnoprávní instituce užívá střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní muniční zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice (dále jen „zvláštní muniční zařízení“) provozované podle tohoto zákona, je povinen dodržovat jejich provozní řád.

§ 3

Vztah k jiným právním předpisům

(1) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s výbušninami podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (dále jen „výbušnina“). To neplatí, pokud jde o výbušninu, která je

a) součástí munice, nebo
b) nalezena při pyrotechnickém průzkumu.

(2) Tento zákon se nevztahuje na munici spravovanou nevyňatou veřejnoprávní institucí podle zákona o zbraních a střelivu, která je

a) součástí sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek podle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, nebo
b) kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zákona o státní památkové péči.

§ 4

Munice

(1) Municí je zkompletovaný nebo neúplný výrobek obsahující aktivní muniční náplň a speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory.

(2) Aktivní muniční náplní je účinná, výmetná nebo speciální náplň obsažená v munici.

(3) Municí podle tohoto zákona jsou

a) dělostřelecká munice ráže 20 mm a větší,
b) zkušební munice s inertní střelou určená k balistickým zkouškám a přetlaková munice, kterou je munice určená ke zkouškám pevnosti hlavní,
c) miny,
d) ruční granáty a granáty určené k vystřelování z různých druhů granátometů, včetně nábojů pro granátomety,
e) ruční odpalovací zařízení jednorázového použití a náboje do ručních odpalovacích zařízení,
f) iniciátory munice zahrnující zápalky, roznětky, rozbušky a elektrické palníky a iniciační zařízení munice zahrnující zapalovače a rozněcovače, zápalkové šrouby a zážehová pouzdra, a dále bleskovice a zápalnice, pokud jsou konstruovány speciálně pro použití v munici,
g) letecké pumy a jejich submunice,
h) rakety, raketové střely a jejich submunice,
i) ženijní munice zahrnující výbušné odminovací nebo minovací systémy, ženijní náloživo a demoliční nálože a
j) torpéda a hlubinné nálože.

(4) Municí podle tohoto zákona jsou dále

a) pyrotechnické prostředky zahrnující pyrotechnické imitační prostředky, signální, rušící, dýmotvorné a osvětlovací prostředky a pyronábojky,
b) pyrotechnické prostředky letectva, raketové a ostatní vojenské techniky a
c) ostatní munice výcvikového určení obsahující výbušniny, pokud nejde o pyrotechnické výrobky1).

§ 5

Nevybuchlá munice

Nevybuchlou municí je pro účely tohoto zákona munice, která byla připravena k použití, byla použita a selhala nebo se jinými vnějšími vlivy dostala mimo kontrolu svého držitele a stále obsahuje aktivní muniční náplň.

§ 6

Pyrotechnický průzkum

Pyrotechnickým průzkumem je soubor odborných a dalších nezbytných činností směřujících k ochraně života, zdraví nebo majetku při vyhledávání schváleným postupem, identifikaci a případné manipulaci s municí, střelivem podle zákona o zbraních a střelivu (dále jen „střelivo“) nebo výbušninou.

§ 7

Vymezení některých dalších pojmů

Pro účely tohoto zákona je

a) nakládáním s municí jakékoli fyzické zacházení s municí, jakož i její uložení, zajištění její přepravy nebo provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení; právní jednání se považuje za nakládání s municí, upravuje-li jej výslovně tento zákon,
b) zakázanou municí munice, se kterou zakazuje nakládat mezinárodní smlouva2), která je součástí právního řádu,
c) neaktivním muničním předmětem věc, která má vzhled munice, ale neobsahuje aktivní muniční náplň,
d) muničním skladištěm stavba pro uložení munice určená k tomuto účelu v souladu se stavebním zákonem,
e) místem pobytu adresa místa trvalého pobytu občana České republiky nebo adresa místa pobytu cizince vedená v základním registru obyvatel.

§ 8

Oprávnění při nakládání s municí a při pyrotechnickém průzkumu

(1) Vykonávat konkrétní činnosti při nakládání s municí je oprávněn držitel

a) základního muničního oprávnění nebo muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu nebo držitel zbrojního oprávnění vydaného podle zákona o zbraních a střelivu, který dosáhl věku 18 let; odpalování, střelbu a ničení munice smí provádět pouze, jde-li o zkušební munici s inertní střelou nebo tormentační munici anebo o cvičnou nebo redukovanou munici, nebo
b) vyššího muničního oprávnění.

(2) Vykonávat konkrétní činnosti při pyrotechnickém průzkumu je oprávněn držitel muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu.

(3) Nakládat s municí je oprávněn držitel obecné muniční licence. Nesmí však nakládat s nevybuchlou municí nalezenou při pyrotechnickém průzkumu.

(4) Zajišťovat pyrotechnický průzkum a manipulovat s nevybuchlou municí nalezenou při pyrotechnickém průzkumu je oprávněn držitel muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu.

§ 9

Obecné povinnosti

(1) Každý je povinen

a) neprodleně ohlásit nález munice Policii České republiky (dále jen „policie“) nebo, pokud jde o nález v chráněném objektu podle zákona o Vojenské policii nebo na území zrušených vojenských újezdů, Vojenské policii,
b) při zemních pracích, při nichž může důvodně předpokládat nález munice, střeliva nebo výbušnin, zabezpečit dohled osoby oprávněné provádět pyrotechnický průzkum a
c) dodržovat provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice a zvláštního muničního zařízení.

(2) Nikdo nesmí

a) vykonávat konkrétní činnosti při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu, nakládat s municí nebo zajišťovat pyrotechnický průzkum a manipulovat s nalezenou nebo nevybuchlou municí, nalezeným střelivem nebo výbušninou v souvislosti s pyrotechnickým průzkumem, pokud k tomu není oprávněn, a
b) jakkoliv šířit ministerstvem sestavené písemné testy určené pro zkoušky odborné způsobilosti podle tohoto zákona.

(3) Při nakládání s municí a při pyrotechnickém průzkumu je držitel muničního oprávnění nebo muniční licence povinen

a) dbát zvýšené opatrnosti, aby zejména neohrozil život, zdraví a majetek jiných osob,
b) předložit na výzvu
1. policie munici, se kterou nakládá, a popřípadě související doklady a listiny a
2. Ministerstva obrany nalezenou zakázanou munici a popřípadě související doklady a listiny,
c) zdržet se výkonu činnosti, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena v důsledku nemoci nebo úrazu,
d) podrobit se na výzvu policisty vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
e) učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, zjistí-li při nakládání s municí špatný technický stav munice, a učiněná opatření neprodleně oznámit policii a
f) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení munice.

(4) Při nakládání s municí a při pyrotechnickém průzkumu držitel muničního oprávnění a muniční licence nesmí

a) umožnit vykonávat konkrétní činnosti osobě, která k tomu není oprávněna,
b) vykonávat konkrétní činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky anebo je-li jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena užitím léků nebo v důsledku jeho zdravotního stavu a
c) mít u sebe viditelně munici na místě veřejnosti přístupném, ledaže jde o akci nebo činnost, při níž je podle zákona o zbraních a střelivu dovoleno nosit viditelně zbraň.

(5) Se zakázanou municí lze nakládat, pouze stanoví-li tak jiný právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

§ 10

Zacházení s neaktivním muničním předmětem

(1) S neaktivním muničním předmětem je oprávněna zacházet plně svéprávná zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba.

(2) Nikdo nesmí mít viditelně u sebe neaktivní muniční předmět na místě veřejnosti přístupném, ledaže jde o akci nebo činnost, při níž je podle zákona o zbraních a střelivu dovoleno nosit viditelně zbraň.

ČÁST DRUHÁ
MUNIČNÍ OPRÁVNĚNÍ

§ 11

Druhy muničních oprávnění

(1) Muniční oprávnění se rozlišují podle výkonu konkrétních činností fyzické osoby při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu ve prospěch držitele muniční licence.

(2) Druhy muničních oprávnění jsou v případě

a) nakládání s municí
1. základní muniční oprávnění a
2. vyšší muniční oprávnění a
b) pyrotechnického průzkumu muniční oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu.

(3) Držitel základního muničního oprávnění smí zacházet s municí zejména při jejím přemísťování nebo ukládání.

(4) Držitel vyššího muničního oprávnění smí vykonávat veškeré činnosti spojené s nakládáním s municí, včetně odpalování, střelby nebo ničení munice, a plnit povinnosti držitele obecné muniční licence při nakládání s municí v rozsahu stanoveném držitelem muniční licence.

§ 12

Podmínky vydání a držení muničního oprávnění

Muniční oprávnění vydá krajské ředitelství policie žadateli, který splňuje podmínky pro vydání a držení muničního oprávnění příslušného druhu (dále jen „podmínky muničního oprávnění“). Podmínky muničního oprávnění splňuje fyzická osoba, která

a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla věku 18 let v případě základního muničního oprávnění nebo 21 let v ostatních případech,
c) je plně svéprávná,
d) je zdravotně způsobilá k výkonu konkrétních činností při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu,
e) je bezúhonná a spolehlivá a
f) je odborně způsobilá, pokud jde o vyšší muniční oprávnění nebo muniční oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu.

§ 13

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotně způsobilou pro výkon konkrétních činností při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu není osoba, jejíž způsobilost k takové činnosti je vyloučena nebo omezena v důsledku stanovené nemoci, vady nebo stavu, anebo stanoví-li tak § 14.

(2) Splnění podmínky zdravotní způsobilosti se dokládá lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky a v případech uvedených v § 14 rovněž znaleckým posudkem, z jejichž závěru vyplývá, že osoba je zdravotně způsobilá podle tohoto zákona. Lékařský posudek se vydává s dobou platnosti 5 let, nejsou-li s ohledem na výhled aktuálně zjištěného zdravotního stavu dány podmínky pro vydání lékařského posudku s dobou platnosti kratší.

(3) Osoba, u níž se zjišťuje splnění podmínek pro vydání muničního oprávnění, předkládá krajskému ředitelství policie lékařský posudek k ověření její zdravotní způsobilosti

a) jako přílohu žádosti o vydání muničního oprávnění a
b) vždy nejpozději ke dni uplynutí platnosti předchozího lékařského posudku.

(4) Krajské ředitelství policie požádá v případě pochybností o trvání zdravotní způsobilosti držitele muničního oprávnění poskytovatele zdravotních služeb o vydání mimořádného lékařského posudku; krajské ředitelství policie současně držitele muničního oprávnění vyzve, aby se k lékařské prohlídce dostavil ve lhůtě, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.

(5) Lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Nemůže-li takový poskytovatel zdravotních služeb lékařský posudek vydat nebo je-li podezření, že se posuzovaná osoba snaží ovlivnit nestrannost zjištění své zdravotní způsobilosti, anebo nelze-li její zdravotní způsobilost zjistit jiným způsobem, krajské ředitelství policie usnesením určí poskytovatele zdravotních služeb, který lékařský posudek vydá.

(6) Vláda stanoví nařízením seznam nemocí, vad nebo stavů, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu konkrétních činností při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu, a náležitosti lékařského posudku.

§ 14

Další skutečnosti rozhodné pro posouzení zdravotní způsobilosti

(1) Zdravotně způsobilou není osoba, které bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence. Osoba, u níž bylo upuštěno od výkonu ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, nebo osoba, která byla z ochranného léčení nebo ze zabezpečovací detence propuštěna, je zdravotně způsobilá, pokud je k žádosti o vydání muničního oprávnění kromě lékařského posudku přiložen také znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví odpovídajícího důvodům, pro které byly ochranné léčení nebo zabezpečovací detence uloženy.

(2) Obdobně jako podle odstavce 1 se posuzuje také zdravotní způsobilost osoby,

a) u níž bylo v minulosti zastaveno trestní stíhání nebo řízení o odpovědnosti za přestupek pro nepříčetnost, nebo
b) která je nebo byla hospitalizována ve zdravotním zařízení poskytovatele zdravotních služeb bez svého souhlasu podle zákona o zdravotních službách z důvodu, že ohrožovala bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jevila známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpěla; poskytovatel zdravotních služeb, u kterého je nebo byla taková osoba hospitalizována, anebo soud, jemuž byla hospitalizace takové osoby oznámena, sdělí bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství policie na jeho žádost údaje o takové osobě a důvod a datum zahájení a ukončení její hospitalizace.

§ 15

Postup ošetřujícího lékaře

(1) Ošetřující lékař, který zjistí, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit policii, je-li mu známo, že pacient je držitelem muničního oprávnění.

(2) Lékař uvedený v odstavci 1 je oprávněn u policie ověřit, zda je daná osoba držitelem muničního oprávnění; tuto skutečnost policie lékaři sdělí bez zbytečného odkladu.

§ 16

Bezúhonnost

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za

a) trestný čin, za jehož spáchání trestní zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu,
b) úmyslný trestný čin neuvedený v písmenu a), pokud byl za jeho spáchání fyzické osobě uložen
1. trest odnětí svobody převyšující 5 let a od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí neuplynulo alespoň 20 let,
2. trest odnětí svobody převyšující 2 roky a nepřevyšující 5 let a od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí neuplynulo alespoň 10 let,
3. trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky a od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí neuplynulo alespoň 5 let,
4. trest odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen nebo podmíněně odložen s dohledem, a neuplynuly alespoň 3 roky od uplynutí zkušební doby, bylo-li rozhodnuto, že se podmíněně odsouzený osvědčil, nebo má-li se za to, že se osvědčil, nebo
5. jiný trest než trest odnětí svobody a od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí neuplynuly alespoň 3 roky, nebo
c) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s nakládáním s municí, pyrotechnickým průzkumem nebo zacházením s neaktivním muničním předmětem anebo v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem nebo výbušninou, jestliže neuplynuly alespoň 3 roky od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí anebo od uplynutí zkušební doby, bylo-li rozhodnuto, že se podmíněně odsouzený osvědčil, nebo má-li se za to, že se osvědčil.

(2) Byl-li úmyslný trestný čin spáchán násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy anebo v souvislosti s nakládáním s municí, pyrotechnickým průzkumem nebo zacházením s neaktivním muničním předmětem nebo v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem nebo výbušninou, doba, po kterou se osoba nepovažuje za bezúhonnou, činí

a) 30 let, stanoví-li odstavec 1 písm. b) dobu 20 let,
b) 15 let, stanoví-li odstavec 1 písm. b) dobu 10 let, nebo
c) 10 let, stanoví-li odstavec 1 písm. b) dobu nižší než 10 let.

(3) Za bezúhonného se dále nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně odsouzen za čin, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně.

(4) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle jiného právního předpisu, ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 17

Spolehlivost

(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s nakládáním s municí, pyrotechnickým průzkumem nebo zacházením s neaktivním muničním předmětem anebo v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem nebo výbušninou
1. bylo pravomocně podmíněně zastaveno a od pravomocného rozhodnutí o tom, že se obviněný osvědčil, nebo od okamžiku, od kterého se má za to, že se osvědčil, neuplynula doba delší než 3 roky, nebo
2. v posledních 3 letech skončilo pravomocným rozhodnutím o schválení narovnání, rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání mladistvého, rozhodnutím o upuštění od potrestání nebo upuštění od potrestání s dohledem,
b) u něhož bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, dopustil-li se úmyslného trestného činu nebo trestného činu spáchaného z nedbalosti v souvislosti s nakládáním s municí, pyrotechnickým průzkumem nebo zacházením s neaktivním muničním předmětem anebo v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem nebo výbušninou, pokud od pravomocného rozhodnutí o osvědčení nebo od okamžiku, od kterého se má za to, že se osvědčil, neuplynuly alespoň 3 roky,
c) kdo nadměrně požívá alkohol nebo zneužívá jiné návykové látky,
d) kdo byl v posledních 3 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než 1 přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, pokud jej je třeba s ohledem na povahu činů, jimiž byly takové přestupky nebo jednání spáchány, považovat za vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost, a jde-li o přestupek
1. na úseku nakládání se zbraněmi a střelivem,
2.  na úseku nakládání s municí,
3. na úseku pyrotechnického průzkumu,
4. na úseku nakládání s výbušninami,
5. na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo v provozu na pozemních komunikacích spáchaný tím, že pachatel po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonával činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo tím, že se odmítl podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření,
6. proti veřejnému pořádku,
7. proti občanskému soužití,
8. proti majetku, nebo
9. neoprávněného lovu zvěře podle zákona o myslivosti, nebo
e) komu byl pravomocně uložen správní trest zákazu činnosti při nakládání s municí, pyrotechnickém průzkumu nebo zacházení s neaktivním muničním předmětem, a to po dobu, na kterou je tento zákaz uložen.

(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se dále nepovažuje osoba,

a) které může být odepřen nebo neumožněn vstup na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců, nebo
b) vůči které jsou uplatněna sankční opatření podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo podle sankčního zákona.

§ 18

Prokazování bezúhonnosti a spolehlivosti

(1) Bezúhonnost podle § 16 odst. 1 a 3 a spolehlivost podle § 17 odst. 1 písm. a) a b) se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který si vyžádá krajské ředitelství policie. Krajské ředitelství policie může požádat příslušný orgán rovněž o vydání stejnopisu rozhodnutí, které má vliv na splnění podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti.

(2) Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to prostřednictvím informačního rozhraní.

(3) Pokud se žadatel o vydání muničního oprávnění v uplynulých 10 letech zdržoval nepřetržitě déle než 18 měsíců v jiném státě, než je členský stát Evropské unie nebo Spojené království Velké Británie a Severního Irska, předloží krajskému ředitelství policie doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů z tohoto státu, ve kterém se zdržoval, nebo nevydává-li tento stát takový doklad, předloží doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů z tohoto státu, ve kterém se zdržoval, a nevydává-li tento stát ani takový doklad, předloží čestné prohlášení o tom, že může být podle tohoto zákona považován za bezúhonného.

(4) V žádosti o vydání muničního oprávnění žadatel, který není občanem České republiky, rovněž uvede, ve kterých státech, které jsou členskými státy Evropské unie nebo Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, se v uplynulých 10 letech zdržoval nepřetržitě déle než 18 měsíců.

(5) V případě, že bylo rozhodnutí významné pro posouzení bezúhonnosti vydáno soudem cizího státu, je krajské ředitelství policie oprávněno vyžádat si předložení opisu pravomocného rozhodnutí soudu od žadatele o vydání muničního oprávnění nebo držitele muničního oprávnění, u kterého tento zákon splnění podmínky bezúhonnosti vyžaduje. Krajské ředitelství policie si současně může vyžádat úředně ověřený překlad odsuzujícího rozhodnutí od žadatele o vydání muničního oprávnění nebo od jeho držitele. Nepředloží-li tato osoba podle věty první krajskému ředitelství policie opis dotčeného rozhodnutí ve stanovené lhůtě, má se za to, že podmínku bezúhonnosti nesplňuje.

(6) Spolehlivost podle § 17 odst. 1 písm. d) a e) se prokazuje opisem z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, který si vyžádá krajské ředitelství policie. Žádost o vydání opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to prostřednictvím informačního rozhraní.

(7) Pokud spolehlivost podle § 17 odst. 1 písm. d) nebo e) nelze prokázat postupem podle odstavce 6, prokazuje se čestným prohlášením.

(8) Za účelem posouzení spolehlivosti žadatele o vydání muničního oprávnění nebo držitele muničního oprávnění je krajské ředitelství policie oprávněno rovněž požádat o údaje z dalších evidencí, ve kterých jsou vedeny údaje o skutečnostech vylučujících spolehlivost podle § 17 odst. 2.

§ 19

Prokazování odborné způsobilosti

Žadatel o vydání vyššího muničního oprávnění nebo muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu prokazuje odbornou způsobilost před zkušební komisí složenou ze zástupců ministerstva, policie, Ministerstva obrany, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a Českého báňského úřadu jmenovaných ministrem vnitra.

§ 20

Obsahová náplň zkoušky

(1) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního oprávnění se skládá z písemného testu a z ústního pohovoru. Při zkoušce se ověřuje znalost

a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) dalších právních předpisů upravujících nakládání s municí,
c) právních předpisů upravujících nakládání s výbušninami,
d) právních předpisů upravujících nakládání se zbraněmi a střelivem,
e) nauky o munici, střelivu a výbušninách a
f) zdravotnického minima.

(2) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část zkoušky se skládá z písemného testu a z ústního pohovoru, při kterých se ověřují znalosti v rozsahu odstavce 1 písm. a), e) a f). V praktické části zkoušky se posuzují konkrétní znalosti, schopnosti a dovednosti žadatele spočívající v

a) identifikaci a stanovení možné míry nebezpečnosti munice, střeliva a výbušniny a jejich detekci,
b) zajištění místa nálezu munice, střeliva a výbušniny,
c) bezpečné manipulaci s municí, střelivem a výbušninou a
d) likvidaci munice, střeliva a výbušnin.

(3) Ministerstvo zpracovává soubor otázek, z nichž jsou sestavovány písemné testy pro zkoušky odborné způsobilosti, a s vyznačením správných odpovědí jej zveřejňuje na svých internetových stránkách.

(4) Rozsah minimálních odborných znalostí žadatele o vydání vyššího muničního oprávnění, rozsah minimálních odborných znalostí, schopností a dovedností žadatele o vydání muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu, stanovení kritérií pro hodnocení výsledků žadatele o vydání muničního oprávnění při zkoušce odborné způsobilosti, vzor přihlášky ke zkoušce a zkušební řád zkoušky stanoví vláda nařízením.

§ 21

Průběh zkoušky

(1) Žadatel o vydání vyššího muničního oprávnění nebo muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu se ke zkoušce odborné způsobilosti přihlašuje u krajského ředitelství policie. Splňuje-li žadatel podmínky muničního oprávnění, s výjimkou odborné způsobilosti, krajské ředitelství policie bez zbytečného odkladu zapíše do informačního systému centrální registr zbraní (dále jen „centrální registr zbraní“), že je žadatel oprávněn prokázat odbornou způsobilost, a současně jej o této skutečnosti vyrozumí.

(2) Ministerstvo stanoví termín zkoušky odborné způsobilosti, pokud byli krajským ředitelstvím policie do centrálního registru zbraní zapsáni alespoň 3 žadatelé podle odstavce 1. Obdobně ministerstvo postupuje v případě, je-li do centrálního registru zbraní zapsáno méně žadatelů a od zápisu prvního z nich uplynulo alespoň 6 měsíců. Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky bez náležité omluvy, ministerstvo tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí krajskému ředitelství policie, které žádost zamítne.

(3) Pokud se žadatel bez náležité omluvy ke zkoušce nedostaví, je oprávněn novou žádost o vydání vyššího muničního oprávnění nebo muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu podat nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

(4) Výsledek zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního oprávnění nebo muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu zapíše ministerstvo do centrálního registru zbraní bez zbytečného odkladu.

§ 22

Prověřeni podmínek muničního oprávněni

Krajské ředitelství policie prověří alespoň jednou za 5 let, zda držitel muničního oprávnění splňuje podmínky muničního oprávnění, s výjimkou podmínky odborné způsobilosti.

§ 23

Pozastavení muničního oprávnění

(1) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti muniční oprávnění pozastavit na dobu, po kterou má pochybnost o trvání zdravotní způsobilosti držitele muničního oprávnění.

(2) Vydání rozhodnutí o pozastavení muničního oprávnění může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení muničního oprávnění nemá odkladný účinek.

§ 24

Odnětí muničního oprávnění

(1) Krajské ředitelství policie odejme muniční oprávnění, jestliže jeho držitel přestal splňovat podmínku muničního oprávnění uvedenou v § 12 písm. a), c) nebo e).

(2) Muniční oprávnění krajské ředitelství policie dále odejme z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti jeho držitele, pokud

a) je držitel muničního oprávnění podle závěru lékařského posudku zdravotně nezpůsobilý vykonávat konkrétní činnosti při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu, nebo
b) se držitel muničního oprávnění bez vážného důvodu nedostaví ve lhůtě stanovené krajským ředitelstvím policie k lékařské prohlídce k poskytovateli zdravotních služeb, kterého mu určí krajské ředitelství policie, nebo se takové lékařské prohlídce nepodrobí.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí muničního oprávnění nemá odkladný účinek.

§ 25

Zánik muničního oprávněni

Muniční oprávnění zaniká dnem

a) následujícím po dni, ve kterém se jej jeho držitel vzdá,
b) úmrtí jeho držitele nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jeho držitele za mrtvého,
c) nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odnětí, nebo
d) nabytí právní moci rozhodnutí o uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence jeho držitele.

§ 26

Další povinnosti držitele muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu

Držitel muničního oprávnění je při provádění pyrotechnického průzkumu vedle povinností podle § 9 dále povinen

a) při nálezu munice, střeliva nebo výbušniny učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku,
b) viditelně označit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny,
c) zajistit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny proti vstupu nepovolaných osob,
d) vhodným způsobem upozornit osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru,
e) neprodleně oznámit policii nebo Vojenské policii nalezení munice, střeliva nebo výbušniny při pyrotechnickém průzkumu,
f) předložit na výzvu policie munici, střelivo nebo výbušninu nalezené při pyrotechnickém průzkumu,
g) manipulovat s nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou pouze v nezbytném rozsahu za účelem zajištění bezpečnosti osob a při této manipulaci dbát zvýšené opatrnosti odpovídající nalezeným věcem,
h) zabezpečit nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením,
i) bez zbytečného odkladu zapisovat nálezy munice, střeliva nebo výbušniny do knihy nálezů munice, střeliva a výbušnin (dále jen „kniha nálezů“) a
j) vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou.

ČÁST TŘETÍ
MUNIČNÍ LICENCE

§ 27

Druhy muničních licencí

Muniční licence, jejímž držitelem je podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo nevyňatá veřejnoprávní instituce podle zákona o zbraních a střelivu, se rozlišuje na

a) obecnou muniční licenci a
b) muniční licenci k zajištění pyrotechnického průzkumu.

§ 28

Podmínky vydání a držení muniční licence

(1) Krajské ředitelství policie vydá muniční licenci žadateli, který splňuje podmínky pro vydání a držení muniční licence (dále jen „podmínky muniční licence“). Podmínky muniční licence splňuje ten, kdo

a) má sídlo na území České republiky,
b) je oprávněn vykonávat podnikatelskou nebo jinou činnost, pro niž má být muniční licence vydána,
c) je oprávněn užívat místo způsobilé k nakládání s municí podle tohoto zákona (dále jen „provozovna“), a to v rozsahu odpovídajícím povaze činnosti, kterou hodlá na základě muniční licence vykonávat,
d) je bezúhonný a spolehlivý,
e) je odborně způsobilý a
f) předložil krajskému ředitelství policie vnitřní pravidla upravující soubor postupů a zásad při výkonu své činnosti podle § 31.

(2) Podmínky muniční licence nesplňuje osoba, vůči které jsou uplatněna sankční opatření podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo podle sankčního zákona.

§ 29

Bezúhonnost a spolehlivost

(1) Podmínka bezúhonnosti a spolehlivosti podle § 28 odst. 1 písm. d) je splněna, pokud žadatel o vydání muniční licence nebo její držitel, každý člen jeho statutárního orgánu, zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu a odpovědný zástupce podle živnostenského zákona, je bezúhonný a spolehlivý v rozsahu obdobném podmínkám muničního oprávnění.

(2) V případě žadatele o vydání muniční licence nebo jejího držitele, který je právnickou osobou, není podmínka bezúhonnosti podle § 28 odst. 1 písm. d) splněna, pokud byl v souvislosti s protiprávním jednáním při nakládání s municí, zajišťování pyrotechnického průzkumu nebo při zacházení s neaktivním muničním předmětem anebo v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem nebo výbušninou pravomocně odsouzen za

a) trestný čin uvedený v § 16 odst. 1 písm. a), nebo
b) úmyslný trestný čin neuvedený v § 16 odst. 1 písm. a), za jehož spáchání byl uložen
1. trest propadnutí majetku, peněžitý trest v nejméně 200 denních sazbách, trest zákazu činnosti převyšující 5 let, trest zákazu držení a chovu zvířat převyšující 5 let, trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži převyšující 5 let nebo trest zákazu přijímání dotací a subvencí převyšující 5 let, a od jejich vykonání neuplynulo alespoň 20 let, nebo
2. jiný trest, a od jeho vykonání neuplynulo alespoň 10 let.

(3) Byl-li úmyslný trestný čin podle odstavce 2 spáchán násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy anebo v souvislosti s nakládáním s municí, zajišťováním pyrotechnického průzkumu nebo zacházením s neaktivním muničním předmětem anebo v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem, municí nebo výbušninou, doba, po kterou se osoba nepovažuje za bezúhonnou, činí

a) 30 let, byl-li za takový trestný čin uložen trest uvedený v odstavci 2 písm. b) bodě 1, nebo
b) 15 let, byl-li za takový trestný čin uložen jiný trest.

(4) V případě žadatele o vydání muniční licence nebo jejího držitele, který je právnickou osobou, není podmínka bezúhonnosti podle § 28 odst. 1 písm. d) rovněž splněna, pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s protiprávním jednáním při nakládání s municí, zajišťování pyrotechnického průzkumu nebo při zacházení s neaktivním muničním předmětem anebo v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem nebo výbušninou, jestliže neuplynuly alespoň 3 roky od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí anebo od uplynutí zkušební doby, bylo-li rozhodnuto, že se podmíněně odsouzená právnická osoba osvědčila, nebo má-li se za to, že se osvědčila.

(5) Krajské ředitelství policie při posuzování splnění podmínky muniční licence uvedené v § 28 odst. 1 písm. d) posoudí také bezúhonnost a spolehlivost skutečného majitele žadatele o vydání muniční licence nebo držitele muniční licence, je-li to účelné k posouzení toho, zda činnost takového držitele muniční licence může představovat ohrožení pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti policii získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle téhož zákona.

§ 30

Odborná způsobilost

(1) Podmínku odborné způsobilosti podle § 28 odst. 1 písm. e) pro nakládání s municí v rámci obecné muniční licence splňuje ten, kdo má zajištěno plnění povinností držitele muniční licence fyzickou osobou odborně způsobilou k nakládání s municí (dále jen „muničář“), která

a) je držitelem vyššího muničního oprávnění a
b) má alespoň
1. střední vzdělání s výučním listem v oboru zahrnujícím výuku na úseku nakládání s municí, střelivem a výbušninou, nebo
2. 3 roky praxe v oboru činnosti zahrnujícím nakládání s municí, střelivem a výbušninou.

(2) Muničářem může žadatel o vydání obecné muniční licence nebo držitel obecní muniční licence ustanovit fyzickou osobu uvedenou v žádosti o vydání obecné muniční licence nebo jejíž ustanovení bylo krajskému ředitelství policie oznámeno v souladu s § 32 odst. 2 písm. d), která je

a) tímto žadatelem o vydání obecné muniční licence nebo držitelem této muniční licence,
b) členem nebo společníkem žadatele o vydání obecné muniční licence nebo držitele této muniční licence nebo členem jeho orgánu, nebo
c) odpovědným zástupcem žadatele o vydání obecné muniční licence nebo držitele této muniční licence, byl-li ustanoven, nebo
d) v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli o vydání obecné muniční licence nebo k držiteli této muniční licence.

(3) Podmínka odborné způsobilosti podle § 28 odst. 1 písm. e) v případě muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu je splněna, pokud žadatel o vydání muniční licence, držitel muniční licence nebo jejich odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, nebo 1 člen statutárního orgánu právnické osoby, popřípadě alespoň 1 zaměstnanec, je držitelem muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu a má alespoň

a) střední odborné vzdělání s výučním listem ve studijním oboru zahrnujícím výuku na úseku nakládání s municí, střelivem a výbušninou nebo provádění pyrotechnického průzkumu, nebo
b) 3 roky praxe v oboru činnosti zahrnujícím provádění pyrotechnického průzkumu.

§ 31

Vnitřní pravidla

(1) Vnitřní pravidla musí obsahovat

a) vymezení činnosti, pro kterou má být muniční licence vydána,
b) umístění každé provozovny, ve které má být nakládání s municí nebo zajišťování pyrotechnického průzkumu vykonáváno,
c) zásady bezpečného nakládání s municí, střelivem nebo výbušninou v souladu s tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy a
d) provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení.

(2) V případě obecné muniční licence musí vnitřní pravidla kromě náležitostí podle odstavce 1 obsahovat

a) zařazení provozovny do příslušné skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií,
b) způsob bezpečného nakládání s municí,
c) dokumentaci muničního skladiště podle § 39,
d) způsob ustanovení muničáře a vymezení jeho úkolů a
e) způsob zajišťování, obsah a frekvenci pravidelného školení osob, které vykonávají konkrétní činnosti při nakládání s municí, a to v rozsahu odpovídajícím úkolům, které taková osoba vykonává; pravidelné školení se musí konat před zahájením výkonu konkrétních činností při nakládání s municí a poté alespoň jednou za rok.

(3) V případě muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu musí vnitřní pravidla kromě náležitostí podle odstavce 1 obsahovat

a) způsob bezpečné manipulace s municí, střelivem nebo výbušninou nalezenými při pyrotechnickém průzkumu s přihlédnutím k povaze činnosti žadatele o vydání muniční licence nebo jejího držitele a
b) způsob zajišťování, obsah a frekvenci pravidelného školení osob, které vykonávají konkrétní činnosti při pyrotechnickém průzkumu, a to v rozsahu odpovídajícím úkolům, které taková osoba vykonává; pravidelné školení se musí konat před zahájením výkonu konkrétních činností při pyrotechnickém průzkumu a poté alespoň jednou za rok.

§ 32

Další povinnosti držitele muniční licence

(1) Držitel muniční licence je vedle povinností podle § 9 dále povinen

a) seznámit osoby, na jejichž výkon konkrétních činností při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu se vztahují vnitřní pravidla, s těmito pravidly a zajistit pro tyto osoby i jejich nepřetržitou dostupnost,
b) zajistit dodržování vnitřních pravidel předložených krajskému ředitelství policie,
c) zajistit bez zbytečného odkladu změnu vnitřních pravidel, neodpovídají-li podmínkám činnosti držitele muniční licence, tomuto zákonu nebo právním předpisům vydaným k jeho provedení anebo zákonu o prevenci závažných havárií, a
d) předložit bez zbytečného odkladu vnitřní pravidla s vyznačením provedených změn nebo doplnění krajskému ředitelství policie; vnitřní pravidla, která nebyla předložena krajskému ředitelství policie, se považují za neúčinná.

(2) Držitel obecné muniční licence je dále povinen

a) ustanovit muničáře pro každou provozovnu, kde je nakládáno s municí,
b) zajistit přítomnost muničáře v provozovně vždy, dochází-li zde k nakládání s municí,
c) ustanovit muničáře do 30 dnů ode dne, kdy dosavadní muničář přestal svou funkci vykonávat nebo přestal být způsobilý ji vykonávat, a
d) oznámit krajskému ředitelství policie bez zbytečného odkladu ustanovení a ukončení výkonu funkce muničáře.

(3) Držitel muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu je vedle povinností podle § 9 dále povinen

a) dodržovat při zajištění pyrotechnického průzkumu rámcový technologický postup prací podle § 37 odst. 3 písm. a),
b) zabezpečit munici, střelivo nebo výbušninu nalezené při pyrotechnickém průzkumu proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a
c) kontrolovat, zda je nalezení munice, střeliva nebo výbušniny při zajištění pyrotechnického průzkumu oznámeno policii a zda nalezená munice, střelivo nebo výbušnina nejsou používány k jiným účelům, než je uvedeno v muniční licenci k zajištění pyrotechnického průzkumu, nebo zda s nimi není manipulováno způsobem neodpovídajícím bezpečnému zajištění pyrotechnického průzkumu.

§ 33

Prověření podmínek muniční licence

Krajské ředitelství policie prověří alespoň jednou za 5 let, zda držitel muniční licence splňuje podmínky muniční licence podle § 28.

§ 34

Pozastaveni muniční licence

(1) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti muniční licenci pozastavit na dobu, po kterou

a) je u držitele muniční licence dán důvod pro zajištění munice, souvisejícího dokladu nebo listiny podle § 53,
b) držitel muniční licence nemá ustanoveného muničáře, pokud takový stav trvá po dobu delší než 30 dnů,
c) držitel muniční licence přeruší výkon činnosti, pro kterou byla muniční licence vydána, nebo pokud je mu tato činnost zakázána rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci, nebo
d) vnitřní pravidla neodpovídají podmínkám činnosti držitele muniční licence nebo požadavkům tohoto zákona.

(2) Vydání rozhodnutí o pozastavení muniční licence může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení muniční licence nemá odkladný účinek.

§ 35

Odnětí muniční licence

(1) Krajské ředitelství policie odejme muniční licenci, jestliže její držitel přestal splňovat některou z podmínek muniční licence.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí muniční licence nemá odkladný účinek.

§ 36

Zánik muniční licence

(1) Muniční licence zaniká dnem

a) následujícím po dni, ve kterém se jí její držitel vzdal,
b) úmrtí držitele muniční licence nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jejího držitele za mrtvého,
c) nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí muniční licence, nebo
d) zániku držitele muniční licence.

(2) Osoba, jejíž muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu zanikla, nebo ten, kdo nakládá s majetkem takové osoby používaným při zajištění pyrotechnického průzkumu, zajistí po zániku muniční licence ochranu dokumentace obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin podle § 37 odst. 3 písm. b) před ztrátou, zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

(3) Osoba, jejíž muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu zanikla, nebo ten, kdo nakládá s majetkem takové osoby používaným při zajištění pyrotechnického průzkumu, předá dokumentaci podle odstavce 2 krajskému ředitelství policie do 30 dnů ode dne zániku muniční licence.

ČÁST ČTVRTÁ
EVIDENCE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ S MUNICÍ A O PYROTECHNICKÉM PRŮZKUMU

HLAVA I
Evidenční a dokumentační povinnosti držitele muniční licence

§ 37

Evidence a dokumentace vedené držitelem muniční licence

(1) Držitel muniční licence je povinen vést evidenci o provedených školeních osob, které vykonávají konkrétní činnosti při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu.

(2) Držitel obecné muniční licence je dále povinen

a) zapisovat do evidenční knihy munice v centrálním registru zbraní údaje o munici, se kterou nakládá, a
b) před delaborací, znehodnocením, výrobou řezu nebo ničením munice zpracovat rámcový technologický postup a bez zbytečného odkladu jej vložit do centrálního registru zbraní.

(3) Držitel muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu je dále povinen

a) zpracovat před zajištěním pyrotechnického průzkumu rámcový technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem nebo výbušninami a předat jej krajskému ředitelství policie příslušnému podle místa pyrotechnického průzkumu ke schválení,
b) vést a po dobu 5 let ode dne ukončení činnosti při zajišťování pyrotechnického průzkumu uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin, která zahrnuje zejména knihu nálezů, průběžné zprávy o pyrotechnickém průzkumu a závěrečné zprávy o pyrotechnickém průzkumu,
c) bez zbytečného odkladu po ukončení pyrotechnického průzkumu zpracovat o jeho výsledku závěrečnou zprávu a předložit ji neprodleně krajskému ředitelství policie příslušnému podle místa pyrotechnického průzkumu a
d) na žádost stavebníka zpracovat průběžnou zprávu o pyrotechnickém průzkumu.

(4) Vláda stanoví nařízením minimální požadavky na obsah, rozsah a strukturu

a) rámcového technologického postupu podle odstavce 2 písm. b),
b) rámcového technologického postupu podle odstavce 3 písm. a),
c) knihy nálezů, průběžné zprávy o pyrotechnickém průzkumu a závěrečné zprávy o pyrotechnickém průzkumu.

HLAVA II
Muniční skladiště

§ 38

Uložení munice, zabezpečení munice a zajištění bezpečnosti muničního skladiště

(1) Držitel obecné muniční licence je povinen munici, se kterou nakládá, zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení

a) uložením v muničním skladišti,
b) dodržením organizačních požadavků na uložení munice a její zabezpečení,
c) zajištěním ochrany muničního skladiště elektronickým zabezpečovacím zařízením a
d) přijetím dalších opatření k zabezpečení muničního skladiště; další opatření může spočívat v zajištění fyzické ostrahy, zajištění vnější ochrany perimetru nebo v přijetí jiných srovnatelných opatření.

(2) Držitel obecné muniční licence je povinen zajistit bezpečnost muničního skladiště. Zajištění bezpečnosti muničního skladiště spočívá v

a) přijetí opatření k prevenci rizika vzniku nebo rozšíření požáru nebo výbuchu uložené munice a k minimalizaci jejich následků a
b) splnění požadavků na muniční skladiště a požadavků na způsob uložení munice.

(3) Pokud povaha munice nebo zvláštní provozní potřeba držitele obecné muniční licence neumožňuje zabezpečení munice nebo zajištění bezpečnosti muničního skladiště podle odstavců 1 a 2, krajské ředitelství policie na základě písemné žádosti držitele obecné muniční licence vydá rozhodnutí o povolení jiného způsobu zajištění bezpečnosti munice. K žádosti podle věty první žadatel přiloží návrh jiného způsobu zabezpečení munice, včetně popisu konkrétních technických a organizačních opatření, odůvodnění žádosti a technickou dokumentaci munice. Pokud se mají v muničním skladišti nacházet také výbušniny, vyžádá si krajské ředitelství policie před vydáním rozhodnutí podle věty první závazné stanovisko obvodního báňského úřadu k zabezpečení výbušnin a k bezpečnosti nakládání s výbušninami.

(4) Je-li s ohledem na povahu munice třeba dodržet při ukládání munice požadavky na ochranu utajovaných informací3), není tím dotčena povinnost zajištění bezpečnosti muničního skladiště nebo provedení jiného způsobu zabezpečení munice podle odstavců 1 až 3.

(5) Na klasifikaci munice z hlediska nebezpečnosti a snášenlivosti se použije obdobně klasifikace podle Přílohy A Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)4).

(6) Vláda stanoví nařízením

a) požadavky na bezpečný způsob uložení munice,
b) způsob technického zajištění bezpečnosti muničního skladiště s ohledem na klasifikaci munice podle její nebezpečnosti a snášenlivosti,
c) zvláštní požadavky na bezpečné uložení munice, která obsahuje inertní střely nebo granáty, a požadavky na uložení jiných inertních součástí munice.

§ 39

Dokumentace muničního skladiště

Držitel obecné muniční licence zpracuje pro každé muniční skladiště, které provozuje, dokumentaci muničního skladiště obsahující popis zabezpečení munice, způsob jejího uložení a zajištění bezpečnosti muničního skladiště. Dokumentace muničního skladiště je součástí vnitřních pravidel držitele obecné muniční licence podle § 31 a musí být předložena krajskému ředitelství policie v elektronické podobě nejméně 10 dnů před prvním uložením munice v muničním skladišti, kterého se dokumentace týká.

HLAVA III
Trvalé přeshraniční přemístění munice a dovoz a vývoz munice

§ 40

Přeprava munice

(1) Trvale dovézt, trvale vyvézt nebo v rámci Evropské unie trvale přeshraničně přemístit munici je oprávněn pouze držitel obecné muniční licence, a to za podmínek, které upravuje jiný právní předpis5).

(2) Přepravovat munici po území České republiky lze pouze tehdy, pokud byla taková přeprava hlášena.

§ 41

Osoba zajišťující přepravu munice

Osobou zajišťující přepravu munice je osoba oprávněná provést přepravu munice podle tohoto nebo jiného zákona, která provedla hlášení přepravy munice; nebylo-li hlášení provedeno, je osobou zajišťující přepravu osoba, která je v centrálním registru zbraní za osobu zajišťující přepravu označena, a nelze-li ji ani takto určit, považuje se za osobu zajišťující přepravu odesílatel munice.

§ 42

Hlášení přepravy munice

(1) Přepravu munice musí osoba zajišťující její přepravu hlásit prostřednictvím centrálního registru zbraní nejméně 1 hodinu před započetím přepravy Policejnímu prezidiu České republiky (dále jen „Policejní prezidium“).

(2) Není-li osoba zajišťující přepravu munice držitelem obecné muniční licence, vydá jí Policejní prezidium na její žádost bez zbytečného odkladu přihlašovací údaje do centrálního registru zbraní za účelem provedení hlášení přepravy munice. Tato žádost musí být podána alespoň 5 pracovních dnů přede dnem započetí přepravy.

(3) Hlášení přepravy munice musí obsahovat

a) údaje identifikující osobu vlastníka, odesílatele a příjemce munice,
b) údaje o munici,
c) čas zahájení a předpokládaný čas ukončení přepravy munice a v případě přeshraničního přemístění munice předpokládaný čas překročení státních hranic České republiky,
d) trasu přepravy, včetně adresy místa zahájení a ukončení přepravy munice, a v případě přeshraničního přemístění munice předpokládané místo překročení státních hranic České republiky,
e) způsob přepravy munice,
f) údaje o dopravci, a to
1. identifikační údaje dopravního prostředku, zejména státní poznávací značku a lokalizační údaje, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a
2. telefonní spojení na obsluhu nebo doprovod dopravního prostředku, přičemž musí být zajištěna možnost komunikace v českém nebo anglickém jazyce, a
g) způsob zabezpečení munice při přepravě.

(4) Osoba zajišťující přepravu munice v rámci přeshraničního přemístění je povinna spolu s hlášením přepravy munice předložit Policejnímu prezidiu předchozí souhlas každého dalšího státu s přepravou munice, pokud tento stát podmiňuje přepravu takové munice po svém území tímto předchozím souhlasem.

(5) Osoba zajišťující přepravu munice je povinna neprodleně ohlásit Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v ohlášené přepravě.

§ 43

Zajištění přepravy munice

(1) Osoba zajišťující přepravu munice je povinna zabezpečit, že potvrzení hlášení přepravy munice bude doprovázet přepravovanou munici až do místa jejího určení.

(2) V případě silniční přepravy munice musí být každý dopravní prostředek určený k přepravě munice vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.

(3) Policie sleduje ohlášenou přepravu munice a poskytuje osobám zajišťujícím přepravu nebo dopravcům provádějícím ohlášenou přepravu aktuální informace o mimořádných situacích na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.

§ 44

Zabezpečení při přepravě munice

(1) Osoba zajišťující přepravu munice je povinna zabezpečit munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení při přepravě; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu munice jako nebezpečného nákladu.

(2) Vláda stanoví nařízením minimální technické a personální podmínky zabezpečení munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení při přepravě.

§ 45

Zákaz, pozastavení a jiné změny přepravy munice

Příslušník policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti přepravu munice zakázat nebo na nezbytnou dobu pozastavit, přikázat provedení přepravy odlišnou trasou, zastavovat dopravní prostředky převážející munici nebo stanovit dodatečné podmínky pro zabezpečení přepravy, pokud

a) přeprava nebyla podle § 42 ohlášena nebo nejsou splněny další požadavky na provedení přepravy podle tohoto zákona,
b) je zjištěn vážný nedostatek v bezpečnosti ohlášené přepravy,
c) je dán důvod pro zadržení nebo zajištění přepravované munice,
d) je to nezbytné z důvodu plnění mezinárodních závazků České republiky nebo zabezpečení jejích zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů, nebo
e) to vyžaduje bezpečnost přepravy munice nebo jiný veřejný zájem.

HLAVA IV
Zvláštní nakládání s municí a kontrolní znehodnocovací značka

§ 46

Postup držitele obecné muniční licence při delaboraci, znehodnocení, výrobě řezu, ničení munice a označení delaborované munice

(1) Držitel obecné muniční licence je dále povinen

a) dodržovat při delaboraci, znehodnocení, výrobě řezu nebo ničení munice rámcový technologický postup zpracovaný v dokumentaci podle § 37 odst. 2 písm. b) a
b) při označení delaborované munice kontrolní znehodnocovací značkou zachovat původní značení munice.

(2) Vzor kontrolní znehodnocovací značky držitele obecné muniční licence umožňující identifikaci munice a držitele obecné muniční licence stanoví vláda nařízením.

HLAVA V
Střelnice pro munici, trhací jáma pro ničení munice a zvláštní muniční zařízení

§ 47

Odpalování, střelba a ničení munice

(1) Munici je dovoleno odpalovat nebo střílet na střelnici pro munici a ničit výbuchem nebo spalováním v trhací jámě pro ničení munice, které splňují podmínky stanovené jiným právním předpisem a jejichž provozování bylo povoleno krajským ředitelstvím policie. Odpalovat, střílet nebo ničit munici je dále dovoleno ve zvláštním muničním zařízení k tomu určeném; věta první se pro provozování zvláštního muničního zařízení použije obdobně.

(2) Krajské ředitelství policie povolí provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení žadateli, který

a) je držitelem obecné muniční licence,
b) doloží povolení využití pozemku, stavby nebo technického zařízení určených pro provoz střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení, je-li takové povolení vyžadováno stavebním zákonem, a
c) ustanovil muničáře pro střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo pro zvláštní muniční zařízení.

(3) Pokud užívání střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení nepodléhá posouzení podle stavebního zákona, krajské ředitelství policie jejich provozování povolí, splňují-li minimální technické požadavky nezbytné pro zajištění jejich bezpečnosti, které vláda stanoví nařízením.

(4) K žádosti o povolení podle odstavce 2 žadatel přiloží

a) provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení odpovídající požadavkům tohoto zákona a
b) závazné stanovisko obvodního báňského úřadu z hlediska bezpečnosti provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení, pokud se na nich má rovněž nakládat s výbušninami.

(5) Střelnice pro munici, trhací jáma pro ničení munice nebo zvláštní muniční zařízení se pro účely tohoto zákona považují za provozovnu držitele obecné muniční licence.

§ 48

Provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení

Provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení obsahuje

a) pravidla bezpečného provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení s ohledem na místní podmínky, používanou munici a popřípadě používané výbušniny tak, aby nakládání s municí a popřípadě se zbraní nebo používanými výbušninami v souladu s provozním řádem neohrožovalo životy, zdraví osob nebo majetek jiných osob,
b) zásady k ochraně života, zdraví a majetku při postupu pro případ vzniku mimořádné situace, při které dojde
1. ke zranění nebo usmrcení osoby při nakládání s municí,
2. ke vzniku požáru, nebo
3.  k selhání munice,
c) způsob kontroly střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení po ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice a
d) zásady vedení provozního deníku střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení.

(2) Vláda stanoví nařízením podrobnosti povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení.

§ 49

Pozastavení povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení

(1) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení pozastavit na dobu, po kterou

a) jejich provozovatel nemá ustanoveného muničáře, pokud takový stav trvá po dobu delší než 60 dnů,
b) jejich provozovatel přeruší provoz střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení,
c) provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení vážným způsobem neodpovídá podmínkám stanoveným tímto zákonem, nebo
d) provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení nepřijme účinná opatření, aby při jejich provozu zamezil opakovanému hrubému porušování tohoto zákona nebo provozního řádu.

(2) Krajské ředitelství policie může povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení dále pozastavit, pokud z důvodu jejich technického stavu

a) dojde k újmě na životě nebo zdraví,
b) je ohrožován život, zdraví nebo majetek jiné osoby, nebo
c) přestanou být splňovány podmínky podle § 47 odst. 3, jde-li o střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní muniční zařízení, které nepodléhají posouzení podle stavebního zákona.

(3) Vydání rozhodnutí o pozastavení povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(4) Odpadnou-li důvody pozastavení povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení podle odstavce 2, odborný útvar policie rozhodne o zrušení rozhodnutí o pozastavení tohoto povolení.

§ 50

Odnětí povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničeni munice nebo zvláštního muničního zařízeni

(1) Krajské ředitelství policie povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení odejme, jestliže jejich provozovatel

a) přestane splňovat podmínku podle § 47 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo
b) ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou stanoví krajské ředitelství policie ve výzvě a která nesmí být kratší než 60 dnů, neodstraní nedostatky, které vedly k pozastavení povolení.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí povolení provozování střelnice nemá odkladný účinek.

§ 51

Zánik povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení

Povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení zaniká dnem

a) následujícím po dni, ve kterém se provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení tohoto povolení vzdal,
b) úmrtí provozovatele střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení provozovatele za mrtvého,
c) nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odnětí, nebo
d) zániku provozovatele střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení.

ČÁST PÁTÁ
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ, ODSTRANĚNÍ MUNICE NEBO VÝBUŠNINY NALEZENÉ PŘI PYROTECHNICKÉM PRŮZKUMU A POSTUP V PŘÍPADĚ POZASTAVENÍ NEBO ZÁNIKU MUNIČNÍ LICENCE

§ 52

Zadržení munice, střeliva nebo výbušniny

(1) Příslušník policie může zadržet munici, související doklad nebo listinu, pokud je

a) to nezbytné k tomu, aby jejich držiteli zabránil v jednání při nakládání s municí, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto nebo jiným zákonem, nebo
b) dán důvod pro zajištění munice a současně existuje podezření, že další nakládání s municí jejím držitelem může představovat ohrožení života, zdraví nebo majetku.

(2) Obdobně jako v případech uvedených v odstavci 1 může příslušník policie postupovat v případě munice, střeliva nebo výbušniny nalezených při pyrotechnickém průzkumu.

(3) O zadržení věcí podle odstavce 1 nebo 2 vydá příslušník policie jejich držiteli na místě potvrzení.

(4) Je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, může příslušník policie za účelem zadržení munice, střeliva nebo výbušniny vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se zde tyto věci nalézají.

(5) Je-li to s ohledem na okolnosti případu vhodné, lze zadržení věcí podle odstavce 1 nebo 2 provést tak, že příslušník policie zabrání jejich držiteli v přístupu k nim v místě jejich dosavadního uložení.

§ 53

Zajištěni munice

(1) Krajské ředitelství policie vydá rozhodnutí o zajištění munice, souvisejícího dokladu nebo listiny, jestliže

a) proti držiteli obecné muniční licence, jeho statutárnímu orgánu nebo odpovědnému zástupci bylo zahájeno správní řízení o přestupku nebo trestní řízení, které může mít dopad na muniční licenci; to neplatí v případě propadnutí munice v řízení o přestupku nebo zajištění, propadnutí nebo zabrání munice v trestním řízení,
b) došlo k zániku obecné muniční licence nebo má být rozhodováno o nástupnictví a je-li to z hlediska zajištění vnitřního pořádku nebo bezpečnosti nezbytné,
c) je zajištění nezbytné k naplnění účelu kontroly vykonávané policií podle tohoto zákona,
d) je to nezbytné pro ochranu bezpečnosti osob z důvodu špatného technického stavu nebo uložení munice v rozporu s tímto zákonem,
e) osobě může být odepřen nebo neumožněn vstup na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců,
f) jsou proti osobě, která s nimi nakládá, uplatněna sankční opatření podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo podle sankčního zákona, nebo
g) ze stanoviska nebo informace orgánu veřejné moci vyplývá, že osoba, která s nimi nakládá, ohrožuje nebo může ohrozit vnitřní pořádek nebo bezpečnost.

(2) Vydání rozhodnutí o zajištění může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti rozhodnutí o zajištění nemá odkladný účinek.

(3) Osoba, která zajištěnou munici, související doklad nebo listinu přechovává, je povinna je bez zbytečného odkladu odevzdat do úschovy krajskému ředitelství policie, které o jejich zajištění rozhodlo, nebo sdělit místo jejich uložení a umožnit jejich převzetí policií. Krajské ředitelství policie o převzetí zajištěné munice, souvisejícího dokladu nebo listiny vydá potvrzení.

(4) Pokud nejsou munice, související doklad nebo listina, které byly zajištěny, neprodleně odevzdány nebo nebylo umožněno jejich převzetí policií, příslušník policie za účelem jejich zajištění

a) se může přesvědčit, zda munici, související doklad nebo listinu nemá osoba u sebe, a
b) může vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li předpokládat, že se zde munice nalézá.

(5) Je-li to s ohledem na okolnosti případu vhodné, lze zajištění munice nebo souvisejícího dokladu nebo listiny provést tak, že krajské ředitelství policie zabrání jejich držiteli v přístupu k nim v místě jejich dosavadního uložení.

(6) Krajské ředitelství policie bez zbytečného odkladu vydá rozhodnutí o zrušení zajištění, pokud pominuly důvody, které vedly k zajištění munice, souvisejícího dokladu nebo listiny.

§ 54

Společné ustanovení k zadržení a zajištění

(1) Krajské ředitelství policie bez zbytečného odkladu vrátí munici, související doklad nebo listinu jejich oprávněnému držiteli poté, co

a) pominuly důvody, které vedly k jejich zadržení, a nebylo-li rozhodnuto o jejich zajištění, nebo
b) rozhodl o zrušení jejich zajištění.

(2) Krajské ředitelství policie uloží tomu, jehož protiprávní jednání bylo důvodem zadržení nebo zajištění munice, souvisejícího dokladu nebo listiny anebo zadržení střeliva nebo výbušniny nalezené při pyrotechnickém průzkumu, povinnost uhradit mimořádné náklady na přepravu nebo uložení zadržených nebo zajištěných věcí anebo jejich zabezpečení na místě dosavadního uložení.

§ 55

Odstranění munice nebo výbušniny

(1) Z důvodu technického stavu, který vyvolává ohrožení osob, policie zajistí odstranění

a) zadržené nebo zajištěné munice, nebo
b) zadržené výbušniny nalezené při pyrotechnickém průzkumu.

(2) Krajské ředitelství policie může vlastníku munice nebo výbušniny, která byla odstraněna podle odstavce 1, uložit povinnost uhradit mimořádné náklady spojené s jejím odstraněním.

§ 56

Postup při pozastavení nebo zániku muniční licence

(1) Osoba, jejíž obecná muniční licence byla pozastavena nebo zanikla, nebo osoba, která namísto takové osoby s municí nakládá, aniž by byla držitelem obecné muniční licence, je povinna odevzdat munici krajskému ředitelství policie, umožnit její převzetí krajským ředitelstvím policie, zabezpečit munici na místě jejího dosavadního uložení nebo umožnit policii zabezpečení munice na místě jejího dosavadního uložení, a to do 10 pracovních dnů ode dne

a) nabytí právní moci rozhodnutí o pozastavení muniční licence,
b) zániku muniční licence, nebo
c) převzetí munice za účelem nakládání s ní.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je oprávněna požádat krajské ředitelství policie o předání munice držiteli obecné muniční licence, pokud sama nepožádá o vydání obecné muniční licence.

(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 nejpozději do 12 měsíců ode dne pozastavení nebo zániku obecné muniční licence nepožádá o předání munice držiteli obecné muniční licence nebo jí nebude vydána obecná muniční licence, připadne taková munice do vlastnictví státu.

§ 57

Postup orgánů veřejné moci v řízení, v němž lze rozhodnout o propadnutí nebo zabrání munice nebo o zákazu činnosti

(1) Orgán, který rozhodl o propadnutí nebo zabrání munice, vyrozumí bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí útvar policie, u něhož je munice uložena.

(2) Orgán, který uložil trest zákazu činnosti nebo správní trest zákazu činnosti při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu, vyrozumí bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí krajské ředitelství policie.

ČÁST ŠESTÁ
INFORMAČNÍ SYSTÉMY A STÁTNÍ SPRÁVA

HLAVA I
Centrální registr zbraní a číselník munice

§ 58

Nakládání s municí, pyrotechnický průzkum a centrální registr zbraní

(1) Krajské ředitelství policie a Policejní prezidium při plnění úkolů státní správy na úseku nakládání s municí a pyrotechnického průzkumu vedou v centrálním registru zbraní v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona údaje o

a) držitelích muničních oprávnění,
b) držitelích muničních licencí,
c) munici, střelivu a výbušninách, na které se vztahuje tento zákon,
d) dokumentaci rámcového technologického postupu delaborace, znehodnocení nebo ničení munice zpracované držitelem obecné muniční licence,
e) oprávněních, která se vztahují k přeshraničnímu přemístění munice v rámci Evropské unie, dovozu nebo vývozu munice, vydaných podle jiného právního předpisu nebo jiným členským státem,
f) přepravách munice,
g) ztracené nebo odcizené munici nebo výbušnině nalezené při pyrotechnickém průzkumu,
h) střelnicích pro munici, trhacích jámách pro ničení munice a zvláštních muničních zařízeních a
i) jiných skutečnostech významných pro výkon státní správy a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu, a to včetně osobních údajů o osobách, jichž se tyto skutečnosti týkají.

(2) Způsob zápisu a vedení údajů podle tohoto zákona v centrálním registru zbraní stanoví vláda nařízením.

§ 59

Číselník munice a klasifikace munice

(1) Číselník munice je součástí centrálního registru zbraní a skládá se z položek číselníku munice. Položkou číselníku munice je soubor údajů o munici.

(2) Novou položku číselníku munice vkládá a úpravy stávajících položek provádí Policejní prezidium.

(3) Zařazení munice do již existující položky číselníku munice provádí

a) držitel obecné muniční licence, nebo
b) krajské ředitelství policie nebo Policejní prezidium.

(4) V pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, nebo zda jde o munici určitého druhu, vydá ministerstvo opatření obecné povahy o určení munice nebo opatření obecné povahy o klasifikaci munice. Návrh opatření obecné povahy podle věty první projedná s Ministerstvem obrany, Českým báňským úřadem, Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, Policejním prezidiem a Státním ústavem pro jadernou bezpečnost.

(5) V návrhu opatření obecné povahy a v opatření obecné povahy podle odstavce 4 uvede ministerstvo údaje o munici pouze v rozsahu souboru údajů o munici podle odstavce 1. Popis konstrukčních vlastností nebo funkčního principu munice se v odůvodnění návrhu opatření obecné povahy a v opatření obecné povahy uvede pouze v rozsahu nezbytném pro zařazení výrobku mezi určitý typ munice nebo v rozsahu nezbytném pro stanovení určitého druhu munice.

(6) Soubor údajů o munici podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením.

§ 60

Uchovávání údajů v centrálním registru zbraní a jejich vymazání

(1) Údaje vedené v centrálním registru zbraní podle tohoto zákona se uchovávají po dobu 30 let ode dne, kdy podle tohoto zákona zanikla povinnost vést tyto údaje v centrálním registru zbraní.

(2) Po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 zajistí správce centrálního registru zbraní vymazání osobních údajů držitelů muničních oprávnění a držitelů muničních licencí podle § 58 odst. 1 písm. a) a b).

§ 61

Přístup držitele muniční licence do centrálního registru zbraní

(1) Držitel muniční licence nebo jím určená osoba přistupují do centrálního registru zbraní prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci.

(2) Krajské ředitelství policie umožní přístup do centrálního registru zbraní držiteli muniční licence do 2 pracovních dnů ode dne vydání muniční licence, pokud dále není uvedeno jinak.

(3) Držitel muniční licence může požádat krajské ředitelství policie o umožnění nebo zabránění přístupu do centrálního registru zbraní jím určeným osobám.

§ 62

Zápis a výmaz osob držitelem muniční licence v centrálním registru zbraní

(1) Držitel muniční licence bez zbytečného odkladu zapíše do centrálního registru zbraní každou osobu, která

a) je držitelem muničního oprávnění,
b) je k němu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu a
c) pro něho vykonává konkrétní činnosti při nakládání s municí nebo při pyrotechnickém průzkumu.

(2) Držitel muniční licence provede bez zbytečného odkladu výmaz osoby uvedené v odstavci 1 v případě skončení jejího pracovněprávního nebo obdobného vztahu k držiteli muniční licence nebo pokud taková osoba pro něj přestane vykonávat konkrétní činnosti při nakládání s municí nebo konkrétní činnosti při pyrotechnickém průzkumu.

(3) Krajské ředitelství policie bez zbytečného odkladu uvědomí držitele muniční licence o skutečnosti, že osobě, kterou zapsalo do centrálního registru zbraní podle odstavce 1, bylo pozastaveno muniční oprávnění nebo její muniční oprávnění zaniklo.

HLAVA II
Výkon státní správy

§ 63

Orgány státní správy

(1) Státní správu na úseku nakládání s municí, pyrotechnického průzkumu a zacházení s neaktivním muničním předmětem vykonávají

a) ministerstvo,
b) Ministerstvo obrany,
c) Policejní prezidium,
d) krajské ředitelství policie,
e) Ministerstvo zahraničních věcí a
f) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

(2) Ministerstvo

a) plní ve správním řízení úkoly nadřízeného správního orgánu vůči Policejnímu prezidiu,
b) kontroluje výkon působnosti policie podle tohoto zákona,
c) vydává opatření obecné povahy o určení munice a opatření obecné povahy o klasifikaci munice a
d) ve spolupráci s policií zabezpečuje podmínky pro činnost komise pro zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního oprávnění a komise pro zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu.

(3) Ministerstvo obrany může dále kontrolovat fyzický a evidenční stav munice nebo zakázané munice podléhajících mezinárodním kontrolním režimům6); obdobnou činnost mohou vykonávat i zahraniční inspekční týmy v rozsahu vyplývajícím z mezinárodní smlouvy v doprovodu osoby pověřené Ministerstvem obrany.

§ 64

Místní příslušnost krajského ředitelství policie

Místní příslušnost krajského ředitelství policie se stanoví podle místa

a) pobytu fyzické osoby, jde-li o řízení ve věcech muničního oprávnění,
b) pobytu fyzické osoby, sídla právnické nebo podnikající fyzické osoby nebo nevyňaté veřejnoprávní instituce podle zákona o zbraních a střelivu, jde-li o řízení ve věcech muniční licence,
c) umístění střelnice, jde-li o řízení ve věcech střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení, nebo
d) nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nalezené při pyrotechnickém průzkumu.

§ 65

Policejní prezidium

Policejní prezidium vykonává státní správu, pokud tak stanoví tento zákon, a plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči krajskému ředitelství policie ve správním řízení.

§ 66

Kontrola

(1) Kontrolním orgánem příslušným ke kontrole plnění povinností stanovených tímto zákonem a právními předpisy vydanými k jeho provedení je Policejní prezidium.

(2) Policejní prezidium projedná nejpozději do konce měsíce září plán kontrolní činnosti na nadcházející kalendářní rok s Českým báňským úřadem a Českou inspekcí životního prostředí za účelem koordinace kontrolní činnosti vykonávané podle zákona o kontrole a podle jiných právních předpisů upravujících nakládání s výbušninami a prevenci závažných havárií.

(3) Je-li to k dosažení účelu kontroly plnění povinností stanovených tímto zákonem potřebné, může Policejní prezidium kontrolovat také činnost jiné osoby nebo nevyňaté veřejnoprávní instituce podle zákona o zbraních a střelivu, a to v rozsahu, ve kterém souvisí s činností kontrolované osoby.

§ 67

Kontrolní průkaz

(1) Příslušník policie nebo zaměstnanec policie, který je zařazen v Policejním prezidiu, prokazuje pověření ke kontrole předložením kontrolního průkazu.

(2) Vzor kontrolního průkazu podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením.

§ 68

Opatření k nápravě

(1) Policejní prezidium může za účelem ochrany bezpečnosti osob, majetku nebo veřejného pořádku, a to i bez provedené kontroly, držiteli muniční licence, osobě, která v rámci podnikatelské činnosti zajišťuje přepravu munice, nebo nevyňaté veřejnoprávní instituci podle zákona o zbraních a střelivu uložit opatření k nápravě, které spočívá v povinnosti odstranit protiprávní stav, pokud byly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že nebyla dodržena povinnost nebo byl porušen zákaz podle tohoto zákona, a protiprávní stav trvá.

(2) V rozhodnutí o uložení opatření k nápravě Policejní prezidium stanoví zejména rozsah, způsob a podmínky jeho provedení a lhůtu k jeho provedení.

(3) Vydat rozhodnutí o uložení opatření k nápravě může Policejní prezidium v řízení na místě. S účinky pro účastníka řízení lze rozhodnutí vyhlásit ústně kterékoli fyzické osobě, která na místě vykonává nebo zabezpečuje jeho činnosti, jichž se opatření k nápravě týká. Vydání rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení; odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Je-li o opatření k nápravě rozhodováno při výkonu kontroly a rozhodnutí je vyhlašováno ústně, uvede se jeho písemné potvrzení jako součást protokolu o kontrole.

(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí provedení uloženého opatření k nápravě Policejní prezidium a uloží tomu, jehož protiprávní jednání bylo důvodem uložení opatření k nápravě, povinnost uhradit náklady na jeho provedení.

§ 69

Použití kontrolního řádu

Na kontrolu vykonávanou policií podle tohoto zákona se použije kontrolní řád.

ČÁST SEDMÁ
PŘESTUPKY

§ 70

Přestupky na úseku nakládání s municí a pyrotechnického průzkumu

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo poruší některou z povinností uvedených v § 9.

(2) Přestupku se dopustí ten, kdo v rozporu s § 10 odst. 2 má viditelně u sebe neaktivní muniční předmět na místě veřejnosti přístupném.

(3) Osoba, která přechovává zajištěnou munici, související doklad nebo listinu, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 53 odst. 3 bez zbytečného odkladu neodevzdá krajskému ředitelství policie do úschovy munici, související doklad nebo listinu nebo nesdělí místo jejich uložení anebo neumožní jejich převzetí policií.

(4) Osoba, jejíž obecná muniční licence byla pozastavena nebo zanikla, nebo osoba, která namísto takové osoby s municí nakládá, aniž by byla držitelem obecné muniční licence, se dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě s municí nenaloží způsobem stanoveným v § 56 odst. 1.

(5) Osoba, jejíž muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu zanikla, nebo ten, kdo nakládá s majetkem takové osoby používaným při zajištění pyrotechnického průzkumu, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 36 odst. 2 po zániku licence nezajistí ochranu dokumentace obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin před ztrátou, zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

(6) Osoba, jejíž muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu zanikla, nebo ten, kdo nakládá s majetkem takové osoby používaným při zajištění pyrotechnického průzkumu, se dále dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 36 odst. 3 nepředá stanovenou dokumentaci do 30 dnů ode dne zániku muniční licence krajskému ředitelství policie.

(7) Osoba zajišťující přepravu munice se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 42, § 43 odst. 2, § 44 odst. 1 nebo povinnost vyplývající z uloženého opatření k nápravě podle § 68 odst. 1 anebo v rozporu s § 43 odst. 1 nezajistí, aby potvrzení o hlášení přepravy doprovázelo přepravovanou munici až do místa určení.

(8) Držitel muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 26.

(9) Držitel muniční licence se dopustí přestupku tím, že

a) poruší některou z povinností podle § 32 odst. 1, § 47 odst. 1, § 73 odst. 1 nebo § 76 odst. 8,
b) v rozporu s § 37 odst. 1 nevede evidenci o provedených školeních,
c) nesplní některou z povinností podle § 62 odst. 1 nebo 2, nebo
d) nesplní povinnost vyplývající z uloženého opatření k nápravě podle § 68 odst. 1.

(10) Držitel obecné muniční licence se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 32 odst. 2, § 37 odst. 2, § 38 odst. 1 nebo 2 nebo § 46 odst. 1.

(11) Držitel muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 32 odst. 3 nebo § 37 odst. 3.

(12) Ošetřující lékař se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 15 odst. 1.

(13) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 5 000 000 Kč nebo zákaz činnosti na dobu nejdéle 10 let, jde-li o přestupky podle odstavce 10 nebo 11,
b) 2 000 000 Kč nebo zákaz činnosti na dobu nejdéle 5 let, jde-li o přestupek podle odstavců 1, 3 a 4,
c) 1 000 000 Kč nebo zákaz činnosti na dobu nejdéle 5 let, jde-li o přestupek podle odstavce 7,
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 9,
e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 5, 6 a 8 nebo 12, nebo
f) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

§ 71

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Policejní prezidium.

(2) Příslušník policie může přestupek podle tohoto zákona projednat příkazem na místě.

(3) Pravomocná rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

ČÁST OSMÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 72

Nálezy munice, střeliva nebo výbušnin podle tohoto zákona

Munice, střelivo nebo výbušnina nalezené při pyrotechnickém průzkumu, jakož i jinak nalezená munice nebo výbušnina připadají do vlastnictví státu; ustanovení zákona o státní památkové péči o archeologických nálezech se nepoužije.

§ 73

Ověřování oprávnění

(1) Držitel muniční licence je povinen v centrálním registru zbraní před předáním munice ověřit oprávnění jiné podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, pokud takové osobě převádí nebo přenechává munici.

(2) Držitel muniční licence je oprávněn v centrálním registru zbraní ověřit oprávnění jiné podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby také v případech neuvedených v odstavci 1, dá-li k tomu taková osoba souhlas.

(3) Důvod ověření oprávnění osoby podle odstavců 1 a 2 držitel muniční licence uvede při zadání dotazu do centrálního registru zbraní.

§ 74

Způsob a účinek zápisu práva do centrálního registru zbraní a prokázáni oprávněni

(1) Krajské ředitelství policie rozhodnutí o přiznání práva písemně nevyhotovuje a pouze zapíše údaj o přiznání práva do centrálního registru zbraní, pokud v plném rozsahu vyhoví žádosti o

a) vydání muničního oprávnění,
b) vydání muniční licence,
c) povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení, nebo
d) povolení jiného způsobu zabezpečení munice.

(2) Rozhodnutí o přiznání práva podle odstavce 1 nabude právní moci zápisem do centrálního registru zbraní.

(3) Krajské ředitelství policie o tomto zápisu žadatele vhodným způsobem vyrozumí.

(4) Doklad prokazující právo osoby k nakládání s municí nebo k pyrotechnickému průzkumu vydá na žádost krajské ředitelství policie nebo kontaktní místo veřejné správy. Doklad podle věty první se osobě, jíž se týká, rovněž zpřístupňuje prostřednictvím portálu veřejné správy, a je-li taková osoba držitelem muniční licence nebo muničního oprávnění, prostřednictvím centrálního registru zbraní.

§ 75

Oznámení technického předpisu

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 76

Přechodná ustanovení

(1) Řízení zahájená podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle

a) dosavadních právních předpisů, jde-li o řízení o přestupku, nebo
b) tohoto zákona v ostatních případech; v případě řízení v prvním stupni správní orgán vyzve účastníka řízení k doplnění podání, je-li to pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona nezbytné.

(2) Oprávnění nabytá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají nedotčena, pokud tento zákon obdobná oprávnění upravuje; ode dne nabytí jeho účinnosti se na ně obdobně použije tento zákon. Věta první se použije obdobně také na potvrzení a osvědčení vydaná podle zákona č. 119/2002 Sb., včetně osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání muničního průkazu.

(3) Držitel muničního průkazu vydaného pro provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za držitele vyššího muničního oprávnění a držitele muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu podle tohoto zákona.

(4) Osoba, která nabyla střelivo nebo munici v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za oprávněného držitele takového střeliva nebo munice.

(5) Podmínka bezúhonnosti nebo spolehlivosti se posoudí podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud rozhodnutí mající vliv na bezúhonnost nebo spolehlivost podle tohoto zákona nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(6) Krajské ředitelství policie vyzve držitele muničního oprávnění, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem muničního průkazu, k předložení lékařského posudku ke zjištění jeho zdravotní způsobilosti podle tohoto zákona. Tuto výzvu krajské ředitelství policie zašle držiteli muničního oprávnění nejdříve 3 měsíce přede dnem a nejpozději ke dni

a) uplynutí 5 let ode dne vydání muničního průkazu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) zániku platnosti lékařského posudku ke zjištění zdravotní způsobilosti podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však ke dni uplynutí 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byl vydán muniční průkaz podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s dobou platnosti kratší než 10 let, nebo
c) uplynutí 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud krajské ředitelství policie nepostupuje podle písmene a) nebo b).

(7) Na držitele muniční licence podle zákona č. 119/2002  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pohlíží jako na držitele muniční licence vydané podle tohoto zákona.

(8) Držitel muniční licence vydané podle zákona č. 119/2002  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

a) zapsat do centrálního registru zbraní každou osobu v pracovněprávním nebo obdobném poměru, která je držitelem muničního oprávnění a která je v rámci výkonu své práce pro tohoto držitele muniční licence oprávněna nakládat s municí,
b) pořídit soupis munice, byla-li munice evidována v centrálním registru zbraní podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; správce centrálního registru zbraní umožní držiteli muniční licence využití údajů z této evidence po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a
c) předložit krajskému ředitelství policie vnitřní pravidla podle § 31.

(9) Uchazeč o vydání muničního průkazu přihlášený na zkoušku odborné způsobilosti podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn vykonat zkoušku do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na organizaci této zkoušky a podání žádosti o vydání muničního oprávnění se použijí dosavadní právní předpisy přiměřeně. K provedení teoretické části této zkoušky se použijí písemné testy sestavené podle tohoto zákona.

(10) Kontrolní znehodnocovací značka pro znehodnocenou munici vyznačená podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za kontrolní znehodnocovací značku podle tohoto zákona.

(11) Nevyňatá veřejnoprávní instituce podle zákona o zbraních a střelivu, která nakládá s municí podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona získat muniční licenci, jinak její oprávnění k výkonu činností při nakládání s municí nebo při zajišťování pyrotechnického průzkumu uplynutím této lhůty zaniká.

(12) Povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a jejich provozní řády se považují za povolení provozovat střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní muniční zařízení a provozní řády podle tohoto zákona. Technické požadavky a požadavky na provozní řád střelnice pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní muniční zařízení podle tohoto zákona se v případě povolení k provozování uvedeného ve větě první považují za splněné.

(13) Trestní odpovědnost za trestný čin nedovoleného ozbrojování zaniká, jestliže pachatel dobrovolně ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předá policii munici nebo výbušniny, které neoprávněně přechovával; policie vydá o převzetí potvrzení. Pokud munice není nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti, je ten, kdo ji podle věty první policii předal, oprávněn do 6 měsíců ode dne doručení výzvy krajského ředitelství policie požádat o vydání obecné muniční licence nebo ji přenechat do vlastnictví státu; jinak se použije § 56 obdobně.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

§ 77

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.


1) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.
2) Například Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 29/2000  Sb. m. s., Úmluva o kazetové munici, vyhlášená pod č. 18/2012 Sb. m. s., Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 96/1975 Sb., Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 14/ /2009 Sb. m. s., a Smlouva o nešíření jaderných zbraní, vyhlášená pod č. 61/1974 Sb.
3) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.
6) Například Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.

E-shop

Meritum - Obchodní závazky

Meritum - Obchodní závazky

Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené ... pokračování

Cena: 1 435 KčKOUPIT

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Michal Nulíček, Josef Donát, Bohuslav Lichnovský, František Nonnemann, Petr Habarta - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a transponuje směrnici ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

Evropské obchodní právo

Evropské obchodní právo

Martin Janků - C. H. Beck

Cílem monografie je přispět k lepšímu pochopení mechanismů unijního práva a jeho dopadů na obchodněprávní vztahy v rámci tří podoblastí. První se týká podmínek pro uzavírání obchodních transakcí mezi obchodníky z členských zemí. Je pokryta pravidly, jež upravují fungování jednotného ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.