Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


84

ZÁKON

ze dne 6. března 2024

o trhu s nevýkonnými úvěry

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a) činnost správce nevýkonného úvěru,
b) práva a povinnosti při správě nevýkonného úvěru a
c) práva a povinnosti obchodníka s úvěry.

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) nevýkonným úvěrem odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba, jestliže
1. byly poskytnuty bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, zahraniční bankou se sídlem v jiném členském státě nebo zahraniční bankou se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky nebo v jiném členském státě, a
2. splňují podmínky pro nevýkonné expozice podle čl. 47a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20132) v okamžiku jejich převodu osobou, která je poskytla,
b) obchodníkem s úvěry osoba, na kterou jsou v rámci jejího podnikání převáděny nevýkonné úvěry, nejde-li o banku, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banku se sídlem v jiném členském státě nebo zahraniční banku se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky nebo v jiném členském státě,
c) převodem nevýkonného úvěru převod nevýkonného úvěru nebo postoupení práv a povinností z něj plynoucích,
d) trvalým nosičem dat jakýkoli nástroj, který umožňuje dlužníkovi uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,
e) kvalifikovanou účastí kvalifikovaná účast podle čl. 4 odst. 1 bodu 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20132),
f) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
g) domovským členským státem správce nevýkonného úvěru členský stát, ve kterém má správce nevýkonného úvěru sídlo; nemá-li správce nevýkonného úvěru podle svého vnitrostátního práva sídlo, pak členský stát, ve kterém má skutečné sídlo,
h) domovským členským státem obchodníka s úvěry členský stát, ve kterém má obchodník s úvěry sídlo; nemá-li obchodník s úvěry podle svého vnitrostátního práva sídlo, pak členský stát, ve kterém má skutečné sídlo,
i) hostitelským členským státem správce nevýkonného úvěru členský stát, který není jeho domovským členským státem a ve kterém má správce nevýkonného úvěru pobočku, ve kterém poskytuje služby jinak než prostřednictvím pobočky nebo ve kterém má dlužník své obvyklé bydliště nebo sídlo; nemá-li dlužník podle svého vnitrostátního práva sídlo, pak členský stát, ve kterém má skutečné sídlo,
j) hostitelským členským státem obchodníka s úvěry členský stát, který není jeho domovským členským státem a ve kterém má dlužník své obvyklé bydliště nebo sídlo; nemá-li dlužník podle svého vnitrostátního práva sídlo, pak členský stát, ve kterém má skutečné sídlo,
k) správou nevýkonného úvěru činnost vykonávaná jménem obchodníka s úvěry spočívající
1. ve výběru nebo vymáhání splatného dluhu z nevýkonného úvěru,
2. v jednání o změně obsahu závazku ze smlouvy o nevýkonném úvěru, nejde-li o zprostředkování spotřebitelského úvěru vyžadující oprávnění podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
3. ve vyřizování stížností a reklamací dlužníka souvisejících s nevýkonným úvěrem, nebo
4. v informování dlužníka o změně úrokové sazby nebo úplaty související s nevýkonným úvěrem nebo o splatnosti dluhu z nevýkonného úvěru.

§ 3

Výjimky z působnosti

(1) Tento zákon se nepoužije na správu nevýkonného úvěru vykonávanou

a) obhospodařovatelem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo srovnatelnou osobou podle práva jiného členského státu, nebo
b) advokátem při poskytování právních služeb, notářem při výkonu notářské činnosti nebo při poskytování právních služeb v rámci další činnosti v souvislosti s notářskou činností nebo soudním exekutorem při výkonu exekuční činnosti nebo při poskytování právní pomoci v rámci další činnosti.

(2) Tento zákon se nepoužije na převod nevýkonného úvěru, je-li osobou, na kterou byl převeden nevýkonný úvěr, banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka z jiného členského státu nebo zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává svou činnost na území České republiky nebo v jiném členském státě, s výjimkou § 19 a 20 a částí páté a šesté.

ČÁST DRUHÁ
OSOBY OPRÁVNĚNÉ SPRAVOVAT NEVÝKONNÝ ÚVĚR

HLAVA I
Oprávnění spravovat nevýkonný úvěr

§ 4

Spravovat nevýkonný úvěr jako podnikání mohou pouze:

a) banka,
b) spořitelní a úvěrní družstvo,
c) zahraniční banka a oprávněná finanční instituce,
d) nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru,
e) správce nevýkonného úvěru a
f) zahraniční správce nevýkonného úvěru se sídlem v jiném členském státě.

HLAVA II
Správce nevýkonného úvěru

§ 5

Základní ustanovení

Správce nevýkonného úvěru je právnická osoba, která je oprávněna spravovat nevýkonný úvěr na základě povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, které jí udělila Česká národní banka.

§ 6

Povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru žadateli,

a) který je obchodní korporací,
b) který má sídlo i skutečné sídlo v České republice,
c) který je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i členové jeho statutárního orgánu, dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby,
d) který zajistí, že statutární orgán, dozorčí orgán nebo jiný obdobný orgán právnické osoby má jako celek dostatečné odborné znalosti a zkušenosti, aby rozuměl činnosti tohoto správce nevýkonného úvěru,
e) na němž mají kvalifikovanou účast pouze osoby,
1. které nebyly odsouzeny pro trestný čin proti majetku, hospodářský trestný čin, trestný čin financování terorismu nebo trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji anebo pro úmyslný trestný čin proti životu nebo zdraví a
2. ohledně kterých v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti nenabylo právní moci rozhodnutí o úpadku,
f) který má průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů; podmínku průhledného a nezávadného původu finančních zdrojů musí splňovat i ovládající osoba žadatele, a
g) jehož systém správy a řízení splňuje požadavky podle § 11 a odpovídá předpokládané činnosti správce nevýkonného úvěru.

(2) Má-li se povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru vztahovat na přijímání peněžních prostředků od dlužníka, udělí Česká národní banka povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru žadateli, který

a) zabezpečí ochranu peněžních prostředků, které přijal od dlužníka, podle § 10 a
b) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1.

(3) Podá-li správce nevýkonného úvěru žádost o rozšíření povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru na přijímání peněžních prostředků od dlužníka, použije se odstavec 2 obdobně.

(4) Žádost o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru může za obchodní korporaci, která dosud nevznikla, podat a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Za účastníka řízení se považuje obchodní korporace, která dosud nevznikla. Česká národní banka udělí této obchodní korporaci povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavců 1 a 2 v den svého vzniku. Účinky rozhodnutí o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru mohou nastat nejdříve dnem vzniku této obchodní korporace. Nevznikne-li obchodní korporace do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru nabylo právní moci, hledí se na toto povolení, jako by nebylo uděleno.

§ 7

Řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti

(1) Žádost o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, také údaje o splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru a doklady osvědčující splnění těchto podmínek.

(2) Rozhodnutí o žádosti Česká národní banka vydá do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Česká národní banka do 45 dnů ode dne, kdy obdržela žádost, vyzve žadatele k odstranění případných vad žádosti.

(3) Ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru Česká národní banka uvede, zda se povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru vztahuje i na přijímání peněžních prostředků od dlužníka.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti k činnosti správce nevýkonného úvěru, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 8

Změna údajů

(1) Správce nevýkonného úvěru oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance podstatné změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno.

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(3) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 9

Zánik povoleni k činnosti správce nevýkonného úvěru

(1) Povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru zaniká dnem

a) zrušení správce nevýkonného úvěru,
b) nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku správce nevýkonného úvěru, nebo
c) vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru.

(2) Ode dne zániku povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru nesmí ten, jehož povolení k činnosti zaniklo, přijímat peněžní prostředky od dlužníka a vykonávat správu nevýkonného úvěru, s výjimkou činností, které jsou nezbytné k vypořádání závazků z jím poskytované správy nevýkonného úvěru.

(3) Do doby, než vypořádá své závazky z jím poskytované správy nevýkonného úvěru, se ten, jehož povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru zaniklo, považuje pro účely ochrany peněžních prostředků a dohledu za správce nevýkonného úvěru podle tohoto zákona.

§ 10

Ochrana přijatých peněžních prostředků

(1) Správce nevýkonného úvěru zajistí, že peněžní prostředky, které přijme jako plnění dluhu vůči obchodníkovi s úvěry při správě nevýkonného úvěru, jsou

a) evidovány odděleně od vlastních peněžních prostředků správce nevýkonného úvěru a od peněžních prostředků jiných osob, s výjimkou ostatních peněžních prostředků, které správce nevýkonného úvěru přijal jako plnění dluhu od dlužníka vůči stejnému obchodníkovi s úvěry, a
b) bez zbytečného odkladu uloženy na samostatném účtu správce nevýkonného úvěru u banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem v členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která působí v České republice v souladu se zákonem upravujícím činnost bank, nebo předány obchodníkovi s úvěry.

(2) Plní-li dlužník svůj peněžitý dluh vůči obchodníkovi s úvěry prostřednictvím správce nevýkonného úvěru, je dluh splněn zaplacením správci nevýkonného úvěru.

(3) Správce nevýkonného úvěru může od dlužníka přijmout peněžní prostředky jako plnění dluhu vůči obchodníkovi s úvěry jen tehdy, vztahuje-li se na tuto činnost jeho povolení k činnosti.

§ 11

Systém správy a řízení

(1) Správce nevýkonného úvěru uplatňuje systém správy a řízení, který je vhodný z hlediska řádné správy nevýkonného úvěru. Systém správy a řízení musí být přiměřený povaze, rozsahu a složitosti činností správce nevýkonného úvěru a musí zajišťovat řádnou a plynulou správu nevýkonného úvěru, zajištění práv dlužníka a dodržování práv a povinností věřitele plynoucích ze smlouvy o nevýkonném úvěru.

(2) Systém správy a řízení podle odstavce 1 zahrnuje

a) řádné administrativní a účetní postupy,
b) systém vnitřní kontroly,
c) pravidla dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
d) pravidla jednání s dlužníkem, která zajišťují
1. dodržování pravidel na ochranu dlužníka,
2. čestnost, spravedlivost a kvalifikovanost při jednání s dlužníkem a
3. zohlednění finanční situace dlužníka a v případě potřeby zprostředkování kontaktu na provozovatele činnosti bezplatného dluhového poradenství v rámci dobrovolnické služby podle zákona upravujícího dobrovolnickou službu nebo sociální služby podle zákona upravujícího sociální služby, a
e) systém pro vyřizování stížností a reklamací dlužníků, v rámci kterého správce nevýkonného úvěru zajistí
1. bezplatnou odpověď dlužníkovi na stížnost a
2. evidenci stížností a reklamací a evidenci opatření přijatých k jejich řešení.

§ 12

Smlouva o správě nevýkonného úvěru

Správce nevýkonného úvěru zajistí, že smlouva, na základě které spravuje nevýkonný úvěr jménem obchodníka s úvěry, je uzavřena v písemné formě a obsahuje

a) podrobný popis činností správy nevýkonného úvěru, které bude správce nevýkonného úvěru pro obchodníka s úvěry vykonávat,
b) výši odměny správce nevýkonného úvěru nebo způsob jejího výpočtu,
c) rozsah, v jakém správce nevýkonného úvěru může zastupovat obchodníka s úvěry ve vztahu k dlužníkovi,
d) prohlášení správce nevýkonného úvěru, že si je vědom povinnosti dodržovat při správě nevýkonného úvěru tento zákon, jiné právní předpisy a přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se řídí nevýkonný úvěr, a povinností věřitele plynoucích z nevýkonného úvěru,
e) povinnost správce nevýkonného úvěru informovat obchodníka s úvěry o svém záměru pověřit výkonem některé činnosti správy nevýkonného úvěru jinou osobu a
f) povinnost správce nevýkonného úvěru jednat vůči dlužníkovi čestně, spravedlivě a kvalifikovaně.

§ 13

Pověření jiné osoby správou nevýkonného úvěru

(1) Správce nevýkonného úvěru, který hodlá pověřit některou činností správy nevýkonného úvěru jinou osobu, oznámí tuto skutečnost České národní bance a příslušnému orgánu hostitelského členského státu, ve kterém správce nevýkonného úvěru spravuje nevýkonný úvěr.

(2) Správce nevýkonného úvěru zajistí, že smlouva o pověření jiné osoby správou nevýkonného úvěru má písemnou formu a zahrnuje prohlášení pověřené osoby, že si je vědoma povinnosti dodržovat tento zákon, jiné právní předpisy a přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se řídí správa nevýkonného úvěru a nevýkonný úvěr, který správce nevýkonného úvěru spravuje.

(3) Smlouvou podle odstavce 2 nejsou dotčeny povinnosti správce nevýkonného úvěru vůči obchodníkovi s úvěry nebo dlužníkovi.

(4) Správce nevýkonného úvěru nemůže pověřit jinou osobu všemi činnostmi správy nevýkonného úvěru ani přijímáním peněžních prostředků od dlužníka. Správce nevýkonného úvěru může některou činností správy nevýkonného úvěru pověřit jinou osobu jen tehdy, nedojde-li tím k podstatnému zhoršení fungování systému správy a řízení správce nevýkonného úvěru, snížení možnosti České národní banky vykonávat dohled nad činností správce nevýkonného úvěru, a má-li správce nevýkonného úvěru přístup ke všem podstatným informacím ohledně činností, kterými byla pověřena jiná osoba.

(5) Správce nevýkonného úvěru zajistí, že v případě ukončení závazku ze smlouvy podle odstavce 2 bude disponovat odbornými znalostmi a zdroji ke správě nevýkonného úvěru, které mu umožní nadále nevýkonný úvěr spravovat.

(6) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(7) Podrobnosti náležitostí oznámení, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek podle odstavců 2 a 4, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 14

Uchovávání dokumentů a záznamů

(1) Správce nevýkonného úvěru uchovává korespondenci s dlužníkem a s obchodníkem s úvěry, záznamy o pokynech obchodníka s úvěry ke správě daného nevýkonného úvěru a smlouvu o správě nevýkonného úvěru po dobu 5 let ode dne zániku závazku ze smlouvy o správě nevýkonného úvěru.

(2) Správce nevýkonného úvěru uchovává záznamy o pokynech udělených jiné osobě pověřené správou nevýkonného úvěru po dobu 5 let ode dne ukončení závazku ze smlouvy podle § 13 odst. 2. Povinnost uchovávat dokumenty podle jiných právních předpisů tím není dotčena.

(3) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 má i právní nástupce správce nevýkonného úvěru a ten, jehož povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru zaniklo.

§ 15

Správa nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě

(1) Správce nevýkonného úvěru, který hodlá spravovat nevýkonný úvěr v hostitelském členském státě, oznámí České národní bance

a) název hostitelského členského státu, ve kterém hodlá spravovat nevýkonný úvěr, a název členského státu, ve kterém byl nevýkonný úvěr poskytnut, liší-li se od hostitelského členského státu a je-li mu tato informace již známa,
b) informaci o tom, zda hodlá činnost v hostitelském členském státě vykonávat prostřednictvím pobočky, a adresu této pobočky,
c) informaci o tom, zda hodlá v hostitelském členském státě pověřit správou nevýkonného úvěru jinou osobu, a totožnost a adresu této osoby,
d) totožnost člena statutárního orgánu nebo jiné osoby, která řídí správu nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě,
e) informaci o tom, že systém správy a řízení správce nevýkonného úvěru je vhodný z hlediska dodržování tohoto zákona, jiných právních předpisů a přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ochranu práv dlužníka v hostitelském členském státě,
f) popis postupů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které jsou v souladu s požadavky uplatňovanými v hostitelském členském státě, a
g) informaci o tom, jak správce nevýkonného úvěru zajistí komunikaci s dlužníkem v jazyce hostitelského členského státu nebo v jazyce dohodnutém ve smlouvě o nevýkonném úvěru.

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(3) Podrobnosti náležitostí oznámení, včetně příloh obsahujících doklady osvědčující skutečnosti v oznámení obsažené, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 16

Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu

(1) Česká národní banka do 45 dnů ode dne, kdy jí došlo oznámení podle § 15 odst. 1, které netrpí vadami, předá toto oznámení a informaci o tom, zda je správce nevýkonného úvěru oprávněn přijímat peněžní prostředky od dlužníka, orgánu dohledu hostitelského členského státu.

(2) Česká národní banka informuje správce nevýkonného úvěru o dni, kdy informovala orgán dohledu hostitelského členského státu podle odstavce 1, a o dni, kdy tento orgán potvrdil přijetí těchto informací.

(3) Česká národní banka informuje podle odstavce 1 také orgán dohledu členského státu, ve kterém byl nevýkonný úvěr poskytnut, liší-li se tento členský stát od hostitelského členského státu správce nevýkonného úvěru.

§ 17

Změna údajů v oznámení o správě nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě

(1) Správce nevýkonného úvěru oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů podle § 15 odst. 1.

(2) Česká národní banka oznámení podle odstavce 1 nebo informaci o změně oprávnění správce nevýkonného úvěru přijímat peněžní prostředky od dlužníka předá orgánu dohledu hostitelského členského státu nebo orgánu dohledu členského státu, ve kterém byl nevýkonný úvěr poskytnut, pokud se tento členský stát liší od hostitelského členského státu, postupem podle § 16.

(3) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 18

Výkon činnosti zahraničního správce nevýkonného úvěru v České republice

(1) Zahraniční správce nevýkonného úvěru se sídlem v jiném členském státě může v České republice spravovat nevýkonný úvěr nebo přijímat peněžní prostředky od dlužníka, je-li k výkonu těchto činností oprávněn na základě povolení, které mu bylo uděleno orgánem dohledu jeho domovského členského státu.

(2) Je-li Česká národní banka informována orgánem dohledu domovského členského státu zahraničního správce nevýkonného úvěru se sídlem v jiném členském státě o úmyslu tohoto správce spravovat nevýkonný úvěr v České republice, potvrdí Česká národní banka přijetí takové informace orgánu dohledu domovského členského státu zahraničního správce nevýkonného úvěru se sídlem v jiném členském státě bez zbytečného odkladu.

(3) Zahraniční správce nevýkonného úvěru se sídlem v jiném členském státě může v České republice spravovat nevýkonný úvěr nebo přijímat peněžní prostředky od dlužníka

a) ode dne, kdy obdrží informaci od orgánu dohledu svého domovského členského státu o tom, že Česká národní banka potvrdila přijetí informací podle odstavce 2, nebo
b) po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla Česká národní banka informována orgánem dohledu domovského členského státu podle odstavce 2.

ČÁST TŘETÍ
TRH S NEVÝKONNÝMI ÚVĚRY

HLAVA I
Povinnosti věřitele při nabízení nevýkonného úvěru k převodu

§ 19

Informace o nabízených nevýkonných úvěrech

(1) Banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky, při nabízení nevýkonného úvěru obchodníkovi s úvěry poskytne informace o nevýkonném úvěru, na jejichž základě obchodník s úvěry může posoudit hodnotu a návratnost nevýkonného úvěru před jeho převodem, a to v samostatném dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/21671).

(2) Osoba, která nabízí nevýkonný úvěr podle odstavce 1, zajistí, aby poskytnuté údaje nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.

(3) Převádí-li banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě nebo zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky, nevýkonný úvěr na jinou banku, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banku se sídlem v jiném členském státě nebo zahraniční banku se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky, poskytne této osobě informace o nevýkonném úvěru v samostatném dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/21671).

§ 20

Hlášení o převáděných nevýkonných úvěrech

(1) Banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, které vykonávají svou činnost na území České republiky, obchodník s úvěry, který má sídlo nebo skutečné sídlo v členském státě, a obchodník s úvěry podle § 23 odst. 1 poskytují každé pololetí České národní bance informace o nevýkonných úvěrech, které převedli na obchodníka s úvěry.

(2) Informace podle odstavce 1 obsahuje alespoň

a) standardizovaný mezinárodní identifikátor právnických osob obchodníka s úvěry,
b) není-li identifikátor podle písmene a) přidělen, totožnost obchodníka s úvěry a členů jeho statutárního orgánu, dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby a osob, které na něm mají kvalifikovanou účast, a adresu sídla obchodníka s úvěry,
c) souhrnný nesplacený dluh z převáděného nevýkonného úvěru,
d) počet a objem převáděných nevýkonných úvěrů a
e) údaj, zda převod zahrnuje nevýkonný úvěr uzavřený se spotřebitelem, a druhy případných aktiv, která nevýkonný úvěr zajišťují.

(3) Považuje-li to Česká národní banka za potřebné z hlediska řádného výkonu dohledu, může opatřením obecné povahy stanovit, že povinnost podle odstavce 1 se uplatní čtvrtletně.

(4) Česká národní banka bez zbytečného odkladu předá informace podle odstavce 2 a další údaje potřebné k plnění úkolů příslušnému orgánu domovského členského státu obchodníka s úvěry.

(5) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(6) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty, lhůty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

HLAVA II
Obchodník s úvěry a jeho povinnosti

§ 21

Povinnosti obchodníka s úvěry

(1) Je-li dlužníkem z nevýkonného úvěru spotřebitel, je obchodník s úvěry, který má sídlo nebo skutečné sídlo v členském státě, povinen uzavřít s osobou oprávněnou spravovat nevýkonný úvěr písemnou smlouvu, kterou se tato osoba zaváže jménem obchodníka s úvěry daný nevýkonný úvěr spravovat. To neplatí, je-li obchodník s úvěry správcem nevýkonného úvěru nebo nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr.

(2) Obchodník s úvěry, který má sídlo nebo skutečné sídlo v členském státě, může správu nevýkonného úvěru svěřit jen osobě oprávněné spravovat nevýkonný úvěr, a to písemnou smlouvou, kterou se tato osoba zaváže jménem obchodníka s úvěry daný nevýkonný úvěr spravovat.

(3) Uzavře-li obchodník s úvěry smlouvu podle odstavce 1 nebo 2, plní povinnosti obchodníka s úvěry podle § 20 osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr, která s ním tuto smlouvu uzavřela.

§ 22

Informace o osobě oprávněně spravovat nevýkonný úvěr

(1) Obchodník s úvěry, který má sídlo nebo skutečné sídlo v České republice, informuje nejpozději v den zahájení správy nevýkonného úvěru osobou oprávněnou spravovat nevýkonný úvěr Českou národní banku o totožnosti a adrese sídla této osoby; to platí i tehdy, dojde-li ke změně osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr.

(2) Česká národní banka neprodleně poskytne informace podle odstavce 1 příslušnému orgánu hostitelského členského státu obchodníka s úvěry, příslušnému orgánu členského státu, v němž byl úvěr poskytnut, a příslušnému orgánu domovského členského státu určeného správce nevýkonného úvěru.

(3) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 23

Obchodník s úvěry ze třetí země

(1) Obchodník s úvěry, který nemá sídlo nebo skutečné sídlo v členském státě a na kterého byl v rámci jeho podnikání převeden nevýkonný úvěr, má-li dotčený dlužník své obvyklé bydliště nebo sídlo v České republice, je povinen uzavřít s osobou oprávněnou spravovat nevýkonný úvěr písemnou smlouvu, kterou se tato osoba zaváže jeho jménem daný nevýkonný úvěr spravovat a zastupovat jej při plnění povinností podle tohoto zákona.

(2) Obchodník s úvěry podle odstavce 1 informuje nejpozději v den zahájení správy nevýkonného úvěru osobou oprávněnou spravovat nevýkonný úvěr Českou národní banku o totožnosti a adrese sídla této osoby; to platí i tehdy, dojde-li ke změně osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr.

(3) Oznámení podle odstavce 2 lze podat pouze elektronicky.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

ČÁST ČTVRTÁ
PRAVIDLA JEDNÁNÍ

§ 24

Vztahy s dlužníkem

Obchodník s úvěry a osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr

a) jednají s dlužníkem čestně, spravedlivě a kvalifikovaně,
b) poskytují dlužníkovi informace, které jsou jasné, pravdivé, nejsou zavádějící nebo klamavé a jsou srozumitelné pro osobu průměrného rozumu, a
c) komunikují s dlužníkem způsobem, který nepředstavuje dotěrné obtěžování, nátlak nebo nepatřičné ovlivňování.

§ 25

Informace o obchodníkovi s úvěry a dalších osobách

(1) Obchodník s úvěry a osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr poskytnou dlužníkovi alespoň tyto informace:

a) jméno a adresu sídla obchodníka s úvěry,
b) jméno a adresu sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr, byla-li určena,
c) doklady o povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, byl-li určen,
d) jméno, adresu sídla, popřípadě jiné kontaktní adresy osoby pověřené správou nevýkonného úvěru, byla-li určena, a
e) kontaktní údaje obchodníka s úvěry nebo osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr, popřípadě i osoby pověřené správou nevýkonného úvěru, na které se dlužník v budoucnu může obracet, přičemž tyto informace jsou zvýrazněné.

(2) Obchodník s úvěry a osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr při každém kontaktu poskytnou dlužníkovi své kontaktní údaje, a byla-li určena osoba pověřená správou nevýkonného úvěru, kontaktní údaje této osoby, které může dlužník použít pro kontakt s věřitelem.

§ 26

Informace o nevýkonném úvěru

Obchodník s úvěry a osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr poskytnou dlužníkovi alespoň

a) informaci o převodu nevýkonného úvěru, ke kterému došlo, včetně dne, kdy k němu došlo,
b) vyčíslení dlužné částky v době zaslání informace, s rozdělením na jistinu, úrok, úrok z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky,
c) je-li to relevantní, informaci o tom, že na vymáhání dlužné částky se nadále uplatní právní předpisy upravující vymáhání závazků ze smluv, ochranu spotřebitele, práva dlužníka a trestněprávní předpisy, a
d) název, adresu a kontaktní údaje České národní banky a příslušného orgánu členského státu, kde má dlužník bydliště nebo kde se nachází jeho sídlo, a nemá-li podle svého vnitrostátního práva sídlo, kde se nachází jeho skutečné sídlo, u kterého může podat stížnost na jednání obchodníka s úvěry nebo osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr.

§ 27

Způsob poskytování informací

(1) Obchodník s úvěry a osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr poskytnou na trvalém nosiči dat dlužníkovi informace podle § 25 a 26 při každém převodu nevýkonného úvěru na obchodníka s úvěry, před zahájením vymáhání nevýkonného úvěru a na žádost dlužníka.

(2) Změní-li obchodník s úvěry osobu oprávněnou spravovat nevýkonný úvěr, poskytne nově určená osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr na trvalém nosiči dat dlužníkovi alespoň informace podle § 25 odst. 1 písm. b) až d).

§ 28

Plnění informační povinnosti

(1) Je-li obchodníkem s úvěry určena osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr, použijí se § 25 až 27 jen na tuto určenou osobu.

(2) Není-li obchodníkem s úvěry určena osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr, použijí se § 25 až 27 jen na obchodníka s úvěry.

§ 29

Potvrzení o splnění peněžitého dluhu

Správce nevýkonného úvěru, který přijal od dlužníka peněžní prostředky, poskytne dlužníkovi potvrzení o splnění peněžitého dluhu na trvalém nosiči dat.

ČÁST PÁTÁ
DOHLED

§ 30

Osoby podléhající dohledu

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním povinností osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr a obchodníka s úvěry stanovených tímto zákonem.

(2) Česká národní banka vykonává dohled také nad dodržováním povinností správce nevýkonného úvěru stanovených jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které je správce nevýkonného úvěru oprávněn vykonávat podle tohoto zákona.

(3) Dohled nad dodržováním povinností správce nevýkonného úvěru podle tohoto zákona nebo obdobných ustanovení právních předpisů jiných členských států vykonává Česká národní banka také tehdy, jestliže se týkají činnosti, kterou správce nevýkonného úvěru vykonává v jeho hostitelském členském státě.

(4) Osoby podléhající dohledu České národní banky podle odstavců 1 až 3 jsou povinny poskytnout České národní bance při výkonu dohledu požadované informace. To platí obdobně pro jinou osobu pověřenou správou nevýkonného úvěru. Česká národní banka je oprávněna požadovat od každého informace potřebné k objasnění skutečností nasvědčujících provádění neoprávněné správy nevýkonných úvěrů a každý je povinen tyto informace poskytnout.

(5) Česká národní banka si může vyžádat informace od zahraničního správce nevýkonného úvěru se sídlem v jiném členském státě, který vykonává činnost v České republice, ve vztahu k jeho činnosti v České republice.

§ 31

Mlčenlivost

Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu dohledu obdobně.

§ 32

Spolupráce dohledových orgánů

(1) Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států vykonávajícími dohled nad osobami oprávněnými spravovat nevýkonný úvěr a obchodníky s úvěry, orgány dohledu členského státu, v němž byl úvěr poskytnut, a s Evropským orgánem pro bankovnictví.

(2) Česká národní banka zejména informuje orgán dohledu jiného členského státu o opatřeních, která přijala na základě informací od tohoto orgánu o porušování právních předpisů osobou podléhající dohledu České národní banky.

(3) Česká národní banka předává orgánům dohledu jiného členského státu všechny podstatné informace, které se týkají osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr nebo obchodníka s úvěry a které se týkají výkonu dohledu orgánu dohledu jiného členského státu.

(4) Česká národní banka předává orgánům dohledu jiných členských států vykonávajícím dohled nad zahraničním správcem nevýkonného úvěru nebo obchodníkem s úvěry se sídlem v jiném členském státě všechny podstatné informace, zejména informace o tom, že tyto osoby porušily povinnosti podle tohoto zákona.

§ 33

Kontrola

(1) Je-li to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat orgán dohledu hostitelského členského státu, aby v souladu s právními předpisy hostitelského členského státu provedl v hostitelském členském státě kontrolu u osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr podléhající dohledu České národní banky nebo u osoby, jejímž prostřednictvím tato osoba spravuje nevýkonný úvěr.

(2) Česká národní banka na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu může provést kontrolu u osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr nebo u osoby, jejímž prostřednictvím tato osoba spravuje nevýkonný úvěr. V takovém případě informuje Česká národní banka o výsledku kontroly orgán dohledu jiného členského státu bez zbytečného odkladu.

§ 34

Opatření k nápravě

(1) Poruší-li osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr povinnost stanovenou tímto zákonem, obdobným právním předpisem jiného členského státu nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které je tato osoba oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, může Česká národní banka podle závažnosti zjištěného nedostatku uložit této osobě, aby

a) ve stanovené lhůtě zjednala nápravu,
b) nevykonávala činnosti, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, nebo některé z nich, dokud nezjedná nápravu,
c) odvolala člena svého statutárního orgánu, dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby,
d) nevykonávala činnosti, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, v hostitelském členském státě, dokud nezjedná nápravu, nebo
e) omezila výkon některých provozních činností vztahujících se k činnostem, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona prostřednictvím jiné osoby, nebo aby tyto činnosti prostřednictvím jiné osoby nevykonávala, dokud nezjedná nápravu.

(2) Česká národní banka opatření podle odstavce 1 zruší, pominou-li důvody pro jeho uložení.

(3) Osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě podle odstavce 1, informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o způsobu zjednání nápravy.

§ 35

Opatření k nápravě uložené zahraničnímu správci nevýkonného úvěru

(1) Ohrožuje-li zahraniční správce nevýkonného úvěru, který má sídlo v jiném členském státě a spravuje nevýkonné úvěry v České republice, závažným způsobem zájmy dlužníků v České republice a toto ohrožení není možné odvrátit postupem podle § 32 odst. 4, může Česká národní banka uložit zahraničnímu správci nevýkonného úvěru ve vztahu k činnostem vykonávaným v České republice, aby

a) ve stanovené lhůtě zjednal nápravu, nebo
b) přestal vykonávat některé činnosti správce nevýkonného úvěru, dokud nezjedná nápravu.

(2) Má-li Česká národní banka v úmyslu uložit opatření podle odstavce 1, informuje o tom orgán dohledu domovského členského státu zahraničního správce nevýkonného úvěru a orgány dohledu ostatních dotčených členských států. Není-li to možné, informuje Česká národní banka uvedené orgány bez zbytečného odkladu po uložení tohoto opatření a zároveň jim sdělí důvody pro uložení opatření podle odstavce 1.

(3) Opatření uložené podle odstavce 1 musí být přiměřené povaze ohrožení, nesmí znevýhodňovat dlužníky v jiných členských státech a musí směřovat k ochraně zájmů dlužníků v České republice.

(4) Česká národní banka opatření podle odstavce 1 zruší, pominou-li důvody pro jeho uložení.

(5) Zahraniční správce nevýkonného úvěru, který má sídlo v jiném členském státě a kterému Česká národní banka uložila opatření k nápravě podle odstavce 1, informuje Českou národní banku o způsobu zjednání nápravy bez zbytečného odkladu.

§ 36

Odnětí povolení

(1) Česká národní banka odejme povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, jestliže o to správce nevýkonného úvěru požádá.

(2) Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, jestliže

a) správce nevýkonného úvěru nesplňuje podmínky pro jeho udělení,
b) správce nevýkonného úvěru opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které lze vykonávat na základě povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru,
c) správce nevýkonného úvěru nezačal do 12 měsíců ode dne udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru spravovat nevýkonný úvěr,
d) povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo v důsledku jiného nedovoleného postupu správce nevýkonného úvěru, nebo
e) správce nevýkonného úvěru nespravoval nevýkonný úvěr po dobu delší než 12 měsíců.

(3) Česká národní banka informuje o odnětí povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru příslušné orgány hostitelského členského státu správce nevýkonného úvěru a příslušné orgány členského státu, v němž byl úvěr poskytnut.

ČÁST ŠESTÁ
PŘESTUPKY

§ 37

Přestupky správce nevýkonného úvěru

(1) Správce nevýkonného úvěru se dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí ochranu peněžních prostředků podle § 10,
b) neuplatňuje systém správy a řízení podle § 11,
c) nezajistí, aby smlouva, na základě které spravuje nevýkonný úvěr jménem obchodníka s úvěry, splňovala požadavky podle § 12,
d) nesplní oznamovací povinnost podle § 8 odst. 1, § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 nebo § 17 odst. 1,
e) při pověření jiné osoby správou nevýkonného úvěru poruší některou z povinností podle § 13 odst. 2, 4 nebo 5, nebo
f) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 14 odst. 1 nebo 2.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo e),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo f), nebo
d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

§ 38

Přestupky osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr a obchodníka s úvěry

(1) Osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr se dopustí přestupku tím, že

a) jedná s dlužníkem v rozporu s § 24,
b) nesplní některou z informačních povinností podle § 25 až 27 nebo § 34 odst. 3,
c) neposkytne dlužníkovi potvrzení o splnění peněžitého dluhu podle § 29, nebo
d) neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 34 odst. 1.

(2) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru se dopustí přestupku tím, že nezajistí ochranu peněžních prostředků podle § 10.

(3) Obchodník s úvěry se dopustí přestupku tím, že

a) poruší informační povinnost podle § 20 odst. 1,
b) v rozporu s § 21 odst. 1 nebo § 23 odst. 1 neuzavře smlouvu o správě nevýkonného úvěru,
c) svěří správu nevýkonného úvěru jiné osobě v rozporu s § 21 odst. 2,
d) nesplní některou z informačních povinností podle § 22 odst. 1, § 23 odst. 2, § 25, 26 nebo 27, nebo
e) jedná s dlužníkem v rozporu s § 24.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 3 písm. d),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo odstavce 3 písm. a), nebo
d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. b), c) nebo e).

§ 39

Další přestupky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) spravuje nevýkonný úvěr jako podnikání, aniž je k tomu oprávněn, nebo
b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru.

(2) Přestupku se dopustí ten, kdo neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná vysvětlení podle § 30 odst. 4.

(3) Banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z informačních povinností podle § 19 nebo § 20 odst. 1 nebo 3.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

§ 40

Společná ustanovení

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o přestupku na svých internetových stránkách; toto rozhodnutí se uveřejní nejméně po dobu 5 let.

(3) Osobní údaje osoby uznané vinnou přestupkem se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu osobních údajů3) a zákonem upravujícím zpracování osobních údajů, nejdéle pak na dobu 5 let.

(4) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 2 bez uvedení identifikačních údajů o osobě uznané vinnou přestupkem, jestliže by uveřejnění

a) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
b) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo
c) způsobilo osobě uznané vinnou přestupkem nepřiměřenou újmu.

ČÁST SEDMÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I
Ustanovení společná

Seznamy

§ 41

(1) Česká národní banka vede v elektronické podobě seznam

a) správců nevýkonného úvěru a
b) zahraničních správců nevýkonného úvěru se sídlem v jiném členském státě, kteří jsou oprávněni spravovat nevýkonný úvěr nebo přijímat peněžní prostředky od dlužníka podle § 18 odst. 3.

(2) Česká národní banka seznam podle odstavce 1 uveřejní na svých internetových stránkách. Údaje, v případě změn včetně předchozích údajů, zůstávají uveřejněny po dobu 10 let od konce roku, v němž osobě zapsané do seznamu podle odstavce 1 zaniklo oprávnění k činnosti.

(3) Dozví-li se Česká národní banka o změně údajů zapsaných v seznamu podle odstavce 1, tento seznam aktualizuje bez zbytečného odkladu.

(4) Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do seznamu podle odstavce 1, nemůže zapsaná osoba namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

§ 42

(1) Do seznamu podle § 41 odst. 1 se zapisuje jméno, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a informace o tom, zda je daná osoba oprávněna přijímat peněžní prostředky od dlužníků.

(2) Do seznamu podle § 41 odst. 1 písm. a) se zapisuje také

a) den vzniku oprávnění k činnosti správce nevýkonného úvěru,
b) den zániku oprávnění k činnosti správce nevýkonného úvěru a jeho důvod a
c) přehled o pravomocně uložených správních trestech a o vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou.

(3) Do seznamu podle § 41 odst. 1 písm. b) se zapisují také údaje o domovském členském státě zahraničního správce nevýkonného úvěru.

§ 43

Důvěryhodnost

(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje osoba, která dává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.

(2) Při posuzování důvěryhodnosti právnické osoby přihlédne Česká národní banka i k důvěryhodnosti fyzických osob, které jsou členy statutárního orgánu této právnické osoby.

(3) Má se za to, že osoba nedává předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona, jestliže

a) byla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, trestný čin hospodářský nebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně,
b) jí byla v posledních 5 letech pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem povolání pravomocně uložena pokuta za přestupek nebo zákaz činnosti,
c) v posledních 5 letech porušila povinnost součinnosti s dohledovým orgánem nebo jiným orgánem veřejné správy, zejména tím, že podala nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď v přestupkovém nebo jiném správním řízení nebo uvedla nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,
d) v posledních 5 letech závažným způsobem porušila zásady poctivého obchodního styku nebo narušila hospodářskou soutěž, zneužila důvěrné informace, včetně osobních údajů jiných osob, porušila obchodní nebo bankovní tajemství nebo jinou povinnost mlčenlivosti a o těchto porušeních bylo pravomocně rozhodnuto,
e) v posledních 5 letech nabylo právní moci rozhodnutí o jejím úpadku,
f) byla v posledních 5 letech členem statutárního nebo dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby,
1. ohledně které nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku,
2. na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo
3. byl-li konkurs na její majetek zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující.

(4) Při posuzování důvěryhodnosti se odstavec 3 písm. e) nebo f) nepoužije, jestliže

a) insolvenční soud zrušil konkurs jinak než
1. usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo
2. z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo
b) soud zamítl insolvenční návrh a jde o osobu, která byla zvolena do funkce již za úpadku právnické osoby.

§ 44

Povinnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Přijme-li nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru peněžní prostředky jako plnění dluhu vůči obchodníkovi s úvěry při správě nevýkonného úvěru, použije se § 10 odst. 1 a 2 obdobně.

§ 45

Zmocnění

Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 7 odst. 4, § 8 odst. 3, § 13 odst. 7, § 15 odst. 3, § 17 odst. 4, § 20 odst. 6, § 22 odst. 4 a § 23 odst. 4.

HLAVA II
Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 46

Přechodná ustanovení

(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn spravovat nevýkonný úvěr na základě živnostenského oprávnění, může tuto činnost vykonávat na základě tohoto oprávnění nejdéle do 29. června 2024. Podá-li v této lhůtě žádost o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, může spravovat nevýkonný úvěr i po uplynutí této lhůty na základě svého dosavadního oprávnění do nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti.

(2) Ustanovení § 19 se nepoužije na nevýkonné úvěry poskytnuté přede dnem 1. července 2018.

(3) U nevýkonných úvěrů poskytnutých mezi dnem 1. července 2018 a dnem nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/21671), uvedou podle § 19 banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě a zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky, do samostatného dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167, jen ty informace, které jsou jim známy.

§ 47

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

E-shop

Právní aspekty hazardních her

Právní aspekty hazardních her

Jiří Rajchl, Květoslav Kramář, Jan Malíř - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Právní aspekty hazardních her je prvním komplexním zpracováním herního práva po vydání zákona o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.), který překonal přes čtvrt století starý zákon o loteriích a výrazně pozměnil podnikatelské prostředí v oblasti hazardních her. Monografie ... pokračování

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se zásadně mění všechny zákony obsažené v této publikaci: zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční a zákon o dani z hazardních her. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí ... pokračování

Cena: 87 KčKOUPIT

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Eva janková, Gabriela Obermannová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části ... pokračování

Cena: 225 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.