Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 78/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 25. 4. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

78

VYHLÁŠKA

ze dne 25. března 2024,

kterou se mění vyhláška č.  401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017  Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 469/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 4, který zní:

„4. způsoby a podmínky poskytování služeb výkonové rovnováhy poskytovaných provozovateli přenosové soustavy výrobci elektřiny prostřednictvím distribuční soustavy,“.

 2. V § 3 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s) pravidla přístupu do informačního systému provozovatele přepravní soustavy.“.

3. V § 4 odst. 1 písm. a) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

4. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) způsob a rozsah poskytování informací o provozované distribuční soustavě včetně technické specifikace a popisu vstupních bodů distribuční soustavy.“.

5. V § 4 odst. 2 se slova „a) až d), g), h) a j)“ nahrazují slovy „a) až d), g), h), j) a k)“.

6. V § 5 písm. d) se slova „ , denní nebo nové“ nahrazují slovy „nebo denní“.

7. V § 5 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

8. V § 5 písm. e) se slovo „formát“ nahrazuje slovy „způsob podávání“.

9. V § 5 písmeno h) zní:

„h) náležitosti týkající se zřízení a správy stavového účtu.“

10. V § 5 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) pravidla pro krácení skladovací kapacity s přerušitelným výkonem.“.

11. V § 6 písm. c) se za slova „trhu s elektřinou“ vkládají slova „nebo držitele licence“.

12. V § 6 písm. d) se doplňuje bod 6, který zní:

„6.

registraci účastníků trhu a držitelů licence pro zajištění přístupu do centrálního systému operátora trhu,“.

13. V § 6 písm. f) úvodní části ustanovení se slova „příjímání a poskytování“ nahrazují slovy „přijímání, poskytování a zpřístupňování“.

14. V § 6 písm. f) bodě 2 se za slovo „údajů“ vkládá slovo „ , přijímání“, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a za slova „distribuční soustavy“ se vkládají slova „nebo datového centra“.

15. V § 6 písm. f) bodě 3 se slovo „spotřeby“ nahrazuje slovy „dodávky a odběru“.

16. V § 6 písm. f) se doplňují body 13 až 16, které včetně poznámky pod čarou znějí:

„13. postup při poskytování a zpřístupňování naměřených a vyhodnocených údajů o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny,
14. postup při poskytování a zpřístupňování informací o přiřazení dodavatele elektřiny, subjektu zúčtování a provozovatele distribuční soustavy k předávacím místům přiřazeným do skupiny sdílení,
15. postup při poskytování a zpřístupňování informací o technických datech evidovaných operátorem trhu k předávacím místům datovému centru,
16. postup při plnění povinností účastníka trhu zajistit transparentnost a zamezit zneužití a manipulaci s trhem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího integritu a transparentnost velkoobchodního trhu s energií4),“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.“.

17. V § 6 písm. h) a v § 7 písm. h) se slova „nebo poptávek“ zrušují.

18. V § 6 písm. h) se doplňuje bod 6, který zní:

„6. postupy při účtování a fakturaci cen za evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů účastníkovi krátkodobého trhu,“.

19. V § 6 písmeno i) zní:

„i) postupy při vyúčtování podpory elektřiny,“.

20. V § 7 písm. d) se doplňuje bod 5, který zní:

„5. registraci účastníků trhu a držitelů licence pro zajištění přístupu do centrálního systému operátora trhu,“.

21. V § 7 písm. e) se doplňuje bod 6, který zní:

„6. postup stanovení výše finančního zajištění zúčtováním plateb a závazků v souvislosti s vypořádáním odchylek v mimořádném stavu nouze,“.

22. V § 7 písm. f) se slovo „příjímání“ nahrazuje slovem „přijímání“ a za bod 8 se doplňuje bod 9, který zní:

„9. postup při plnění povinností účastníků trhu zajistit transparentnost a zamezit zneužití a manipulaci s trhem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího integritu a transparentnost velkoobchodního trhu s energií4), “.

23. V § 7 písm. h) se doplňuje bod 7, který zní:

„7. postupy při účtování a fakturaci cen za evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů účastníkovi krátkodobého trhu,“.

24. V § 7 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j) postupy při vyúčtování podpory biometanu,
k) postupy pro zajištění účasti při poskytování a přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství včetně postupu pro podávání a přijímání nabídek nebo poptávek a finančního vypořádání dodávek a odběrů plynu.“.

25. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Obsahové náležitosti Řádu datového centra

Obsahovými náležitostmi Řádu datového centra jsou

a) údaje o
1. identifikaci datového centra včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s datovým centrem,
2. internetové adrese, prostřednictvím které datové centrum uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) náležitosti týkající se informačního systému datového centra, kterými jsou
1. stanovení podmínek přístupu do informačního systému datového centra,
2. způsob přístupu do informačního systému datového centra,
3. stanovení způsobů komunikace a formátů zpráv pro komunikaci prostřednictvím informačního systému datového centra,
4. postup datového centra v případě poruchy informačního systému datového centra,
5. postup pro zajištění přístupu účastníků trhu do informačního systému datového centra,
6. postup při plánovaných výlukách a odstávkách informačního systému datového centra,
7. způsob řešení reklamace zajištění přístupu do informačního systému datového centra,
c) náležitosti týkající se poskytování a zpřístupňování dat a informací, kterými jsou
1. postup při poskytování a zpřístupňování naměřených a vyhodnocených údajů o dodávkách a odběrech elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení,
2. postup při poskytování a zpřístupňování naměřených a vyhodnocených údajů o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílení elektřiny,
3. postup při poskytování informace o způsobu alokace sdílené elektřiny do předávacích míst přiřazených do skupiny sdílení a souhrnné informace o způsobu alokace sdílené elektřiny,
4. postup při poskytování informace o průběhu výroby elektřiny a technických parametrech výrobny elektřiny, z níž je elektřina sdílena,
5. způsob řešení reklamace dat poskytovaných a zpřístupňovaných datovým centrem,
d) náležitosti týkající se přijímání dat a informací, kterými jsou
1. postup při přijímání naměřených a vyhodnocených údajů o dodávkách a odběrech elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení,
2. postup při přijímání informace o přiřazení dodavatele elektřiny, subjektu zúčtování a provozovatele distribuční soustavy k předávacím místům přiřazeným do skupiny sdílení,
3. postup při zadávání náhradních platných hodnot a způsob jejich označení při poruše měřicího zařízení nebo při nedostupnosti měření,
4. způsob kontroly a oprav dat přijímaných datovým centrem,
5. způsob řešení reklamace dat přijímaných a poskytovaných datovým centrem,
e) náležitosti týkající se sdílení elektřiny
1. způsob zadávání, evidování a vyhodnocení požadavků při registraci skupiny sdílení a přiřazení registračních čísel předávacích míst do skupiny sdílení, včetně způsobu informování účastníků trhu s elektřinou při registraci a přiřazení,
2. způsob zadávání, evidování a vyhodnocení požadavků při registraci alokačních klíčů, včetně způsobu informování účastníků trhu s elektřinou při registraci,
3. způsob kontroly a informování účastníků trhu s elektřinou při zohlednění sdílené elektřiny,
4. způsob řešení reklamace registrace skupiny sdílení, přiřazení registračních čísel předávacích míst do skupiny sdílení, registrace alokačních klíčů a zohlednění sdílení elektřiny,
f) náležitosti týkající se platebních a fakturačních podmínek, kterými jsou
1. způsoby zúčtování a vypořádání cen za činnosti datového centra a dalších plateb,
2. termíny pro fakturaci plateb za činnosti datového centra a dalších plateb,
3. způsob řešení reklamace vyúčtování plateb za činnosti datového centra a dalších plateb.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.