Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 69/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 26. 3. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

69

VYHLÁŠKA

ze dne 21. března 2024

k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Ministerstvo financí stanoví podle § 31 odst. 3, § 38 odst. 6, § 45 odst. 4 a § 81 odst. 4 zákona č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

§ 1

Rozsah údajů o dopravní nehodě a údajů o vozidlech v pátrání

(1) Údaji o dopravní nehodě nezbytnými pro šetření škodné události, které Policie České republiky poskytuje Kanceláři, jsou

a) údaje o účastnících dopravní nehody a jejich identifikační a kontaktní údaje, jsou-li k dispozici,
b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě, včetně jejich identifikačních a technických údajů,
c) údaje o pojištění vozidel, která měla účast na dopravní nehodě,
d) den a čas dopravní nehody,
e) údaj o místě dopravní nehody obsahující souřadnice globálního navigačního systému,
f) údaje o druhu a příčinách dopravní nehody, údaje o zavinění dopravní nehody a údaje o zjištěných porušeních zákona v případě, že bylo jednání řešeno jako přestupek příkazem na místě, v ostatních případech údaje o podezření z porušení zákona,
g) popis vzniklé újmy a případně její předpokládaná výše,
h) fotodokumentace dopravní nehody,
i) číslo jednací písemnosti příslušného útvaru.

(2) Údaji o vozidlech v pátrání nezbytnými pro šetření škodné události, které Policie České republiky poskytuje Kanceláři, jsou

a) státní poznávací značka, pokud byla vydána a odcizena, jinak posledních 6 znaků identifikačního čísla odcizeného vozidla, identifikační číslo vozidla a číslo motoru, jsou-li k dispozici,
b) rok výroby vozidla,
c) druh vozidla, jeho tovární značka a jeho typ,
d) barva vozidla,
e) den vyhlášení vozidla do pátrání,
f) údaj o místě odcizení vozidla,
g) den odvolání vozidla z pátrání,
h) den, kdy bylo vozidlo vráceno jeho vlastníkovi nebo jiné oprávněné osobě,
i) číslo jednací písemnosti útvaru, který pátrání vede.

§ 2

Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti

Údaji o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti, které pojistitel poskytuje Kanceláři, jsou

a) číslo zelené karty, byla-li vydána, den jejího vydání a doba její platnosti,
b) jméno, datum narození, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresa bydliště nebo sídla vlastníka vozidla, provozovatele vozidla a pojistníka,
c) telefonní číslo a e-mailová adresa pojistníka a provozovatele vozidla, jsou-li k dispozici,
d) název a adresa sídla pojistitele,
e) den vzniku a zániku pojištění odpovědnosti a doba přerušení pojištění odpovědnosti, bylo-li sjednáno,
f) druh vozidla, jeho tovární značka a jeho typ,
g) identifikační číslo vozidla; nebylo-li identifikační číslo vozidla přiděleno, číslo karoserie nebo podvozku vozidla,
h) státní poznávací značka nebo vojenská poznávací značka vozidla,
i) číslo osvědčení o registraci vozidla a číslo technického průkazu vozidla, je-li k dispozici,
j) číslo pojistné smlouvy, kterou bylo sjednáno pojištění odpovědnosti.

§ 3

Rozsah údajů o vozidlech

(1) Údaje o vozidlech, které Ministerstvo dopravy poskytuje Kanceláři, jsou

a) státní poznávací značka vozidla, den jejího přidělení a den ukončení její platnosti,
b) číslo osvědčení o registraci vozidla a číslo technického průkazu vozidla, je-li k dispozici, den jejich vydání a den ukončení jejich platnosti,
c) den první registrace vozidla a den první registrace vozidla v České republice,
d) účel, pro který je vozidlo určeno,
e) druh a kategorie vozidla,
f) tovární značka vozidla, jeho obchodní označení a označení typu vozidla,
g) identifikační číslo vozidla; není-li, pak výrobní číslo podvozku vozidla,
h) údaje o výrobci vozidla, podvozku, motoru a karoserie vozidla,
i) typ, výkon a zdvihový objem motoru a palivo,
j) typ, výrobní číslo a barva karoserie, počet míst k sezení a stání, popřípadě počet lůžek, rozměry ložné plochy, objem skříně nebo cisterny,
k) údaj o celkových rozměrech vozidla,
l) největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní hmotnost vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu a největší povolená hmotnost na nápravu,
m) konstrukční rychlost vozidla,
n) počet náprav a poháněných náprav, druh spojovacího zařízení, největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla, největší povolená hmotnost přípojného vozidla, největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy a největší povolená hmotnost soupravy,
o) stupeň plnění emisní úrovně, hodnota emisí CO2 a údaje o spotřebě paliva,
p) den provedení a den skončení platnosti technické prohlídky vozidla,
q) den a důvod vyřazení vozidla z provozu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
r) den a důvod zániku vozidla podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
s) den odevzdání registračních značek podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
t) stav počítadla ujeté vzdálenosti a den jeho zjištění,
u) počet osob, které byly od první registrace vozidla v České republice zapsány v registru silničních vozidel jako vlastník vozidla.

(2) Údaji o vlastníkovi a provozovateli vozidla, které Ministerstvo dopravy poskytuje Kanceláři, jsou údaje o osobě, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník vozidla, a údaje o osobě, která je v registru silničních vozidel zapsána jako provozovatel vozidla, v rozsahu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.

§ 4

Rozsah údajů o škodných a pojistných událostech

(1) Údaji o škodných a pojistných událostech, které pojistitel, má-li je k dispozici, poskytuje Kanceláři, jsou

a) číslo škodné a pojistné události,
b) den, čas a místo vzniku újmy obsahující souřadnice globálního navigačního systému,
c) den a čas oznámení škodné události,
d) název a adresa sídla pojistitele,
e) číslo pojistné smlouvy, kterou bylo sjednáno pojištění odpovědnosti,
f) jméno, datum narození, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresa bydliště nebo sídla vlastníka vozidla, provozovatele vozidla a pojistníka,
g) druh vozidla, jehož provozem vznikla újma, jeho tovární značka a jeho typ,
h) identifikační číslo vozidla, jehož provozem vznikla újma; nebylo-li identifikační číslo přiděleno, číslo karoserie nebo podvozku tohoto vozidla,
i) číslo osvědčení o registraci vozidla, jehož provozem vznikla újma, a číslo jeho technického průkazu, je-li k dispozici,
j) státní poznávací značka nebo vojenská poznávací značka vozidla, jehož provozem vznikla újma,
k) jméno, datum narození, rodné číslo nebo identifikační číslo a adresa bydliště nebo sídla poškozeného,
l) druh poškozeného vozidla, jeho tovární značka a jeho typ,
m) identifikační číslo poškozeného vozidla; nebylo-li identifikační číslo přiděleno, číslo karoserie nebo podvozku tohoto vozidla,
n) číslo osvědčení o registraci poškozeného vozidla a číslo jeho technického průkazu,
o) státní poznávací značka nebo vojenská poznávací značka poškozeného vozidla,
p) údaj o výši a povaze uplatněného práva na plnění a o rozsahu poškození vozidla,
q) údaj o výši a povaze rezervy na pojistné plnění,
r) údaj o výši a povaze vyplaceného plnění,
s) údaj o výši uplatněných práv na postih,
t) stav šetření škodné a pojistné události,
u) den ukončení šetření škodné a pojistné události a důvod jejich uzavření.

(2) Pojistitel není povinen poskytnout Kanceláři údaj, který lze zjistit z údajů, které byly Kanceláři poskytnuty podle § 2 nebo 3.

§ 5

Výše denní sazby příspěvku

(1) Denní sazba příspěvku za dobu bez pojištění odpovědnosti činí

a) 4 Kč, jde-li o motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nepřesahující 50 cm3,
b) 8 Kč, jde-li o motocykl se zdvihovým objemem válců motoru přesahující 50 cm3 a nepřesahující 350 cm3,
c) 21 Kč, jde-li o motocykl se zdvihovým objemem válců motoru přesahující 350 cm3 a nepřesahující 500 cm3,
d) 25 Kč, jde-li o motocykl se zdvihovým objemem válců motoru přesahující 500 cm3,
e) 30 Kč, jde-li o osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nepřesahující 1 000 cm3,
f) 35 Kč, jde-li o osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru přesahující 1 000 cm3 a nepřesahující 1 350 cm3,
g) 47 Kč, jde-li o osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru přesahující 1 350 cm3 a nepřesahující 1 850 cm3,
h) 65 Kč, jde-li o osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru přesahující 1 850 cm3 a nepřesahující 2 500 cm3,
i) 93 Kč, jde-li o osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru přesahující 2 500 cm3,
j) 61 Kč, jde-li o obytný automobil,
k) 94 Kč, jde-li o sanitní automobil,
l) 155 Kč, jde-li o autobus s nejvyšší povolenou hmotností nepřesahující 5 000 kg,
m) 290 Kč, jde-li o autobus s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 5 000 kg,
n) 56 Kč, jde-li o trolejbus,
o) 86 Kč, jde-li o nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nepřesahující 3 500 kg,
p) 145 Kč, jde-li o nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 3 500 kg a nepřesahující 12 000 kg,
q) 261 Kč, jde-li o nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 12 000 kg,
r) 563 Kč, jde-li o nákladní automobil, který je nebo má být v registru silničních vozidel zapsán jako tahač návěsů, nebo tahač přívěsů,
s) 16 Kč, jde-li o traktor,
t) 4 Kč, jde-li o přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nepřesahující 750 kg,
u) 7 Kč, jde-li o přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 750 kg a nepřesahující 10 000 kg,
v) 70 Kč, jde-li o přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 10 000 kg,
w) 20 Kč, jde-li o vozidlo jiné než podle písmen a) až v).

(2) Má-li vozidlo elektrický nebo hybridní pohon, činí denní sazba příspěvku za dobu bez pojištění odpovědnosti

a) 4 Kč, jde-li o vozidlo s výkonem nepřesahujícím 2 kW,
b) 8 Kč, jde-li o vozidlo s výkonem přesahujícím 2 kW a nepřesahujícím 30 kW,
c) 30 Kč, jde-li o vozidlo s výkonem přesahujícím 30 kW a nepřesahujícím 40 kW,
d) 35 Kč, jde-li o vozidlo s výkonem přesahujícím 40 kW a nepřesahujícím 55 kW,
e) 47 Kč, jde-li o vozidlo s výkonem přesahujícím 55 kW a nepřesahujícím 80 kW,
f) 65 Kč, jde-li o vozidlo s výkonem přesahujícím 80 kW a nepřesahujícím 135 kW,
g) 93 Kč, jde-li o vozidlo s výkonem přesahujícím 135 kW.

§ 6

Výše paušálních nákladů

Výše paušálních nákladů Kanceláře spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek činí 300 Kč.

§ 7

Rozsah informací zveřejňovaných Kanceláří

(1) Informace zveřejňované Kanceláří na jejích internetových stránkách zahrnují

a) název, adresu sídla a identifikační číslo Kanceláře,
b) názvy, adresy sídla a identifikační čísla členů Kanceláře,
c) popis organizační struktury Kanceláře,
d) jména členů správní rady a kontrolní komise Kanceláře, den vzniku funkce a údaj o odborné kvalifikaci pro výkon funkce,
e) přehled činností Kanceláře podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
f) rozvahu Kanceláře,
g) výkaz zisku a ztráty Kanceláře.

(2) Kancelář zveřejňuje informace podle odstavce 1 podle stavu ke dni

a) 31. března, 30. června a 30. září do 6 týdnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí,
b) 31. prosince do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.

(3) Kancelář zveřejňuje informace podle odstavce 1 za poslední a 3 předcházející čtvrtletí.

(4) Požadavky na způsob zveřejnění informací podle odstavce 1 podle stavu ke dni 31. prosince se považují za splněné, jestliže Kancelář zveřejní tyto informace ve výroční zprávě.

(5) Kancelář zveřejňuje informace podle odstavce 1 v českém jazyce v podobě neuzamčeného datového souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu.

§ 8

Přechodné ustanovení

Do 30. září 2024 poskytuje Ministerstvo dopravy Kanceláři údaje o vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích a o evidenčních změnách podle § 15 odst. 12 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 30/2024 Sb.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2024, s výjimkou ustanovení § 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2024.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

Zákon o preventivní restrukturalizaci - Komentář

Zákon o preventivní restrukturalizaci - Komentář

Bohumil Havel, Rostislav Krhut, Michal Kuděj, Petr Kuhn, Kateřina Martínková, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází komentář zákona o preventivní restrukturalizaci (zákon č. 284/2023 Sb.), jenž do českého práva transponuje směrnici 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Komentář je dílem autorského kolektivu, který tvoří přední právní a ekonomičtí odborníci léta činní v oblasti ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ... pokračování

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.