Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 68/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 26. 3. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

68

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. března 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5, § 3a odst. 5 písm. i) a § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/ /2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Čl. I

Nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „podala Fondu žádost o poskytnutí platby“ nahrazují slovem „Fondu“.

2. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo „vázané“ nahrazuje slovy „podala žádost o podporu příjmu vázanou“.

3. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí“ nahrazují slovy „poskytla deklaraci plodin“ a slova „na kterou byla žádost podána, a“ se nahrazují slovy „na kterou byla deklarace podána, a“.

4. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „révy vinné nebo zeleniny nebo jahodníku“ nahrazují slovy „integrovanou produkci révy vinné nebo integrovanou produkci zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor“.

5. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „80 % jejích“ vkládá slovo „celkových“.

6. V § 4 odst. 2 písm. d) se za slovo „letech“ vkládají slova „nebo v roce podání žádosti“.

7. V § 4 odst. 5 písm. b) se slova „daňové přiznání nebo jeho kopii“ nahrazují slovy „kopii daňového přiznání se všemi přílohami “ a za slova „účetních dokladů “ se vkládají slova „ , a to minimálně v rozsahu naplnění podílu podle odstavce 2 písm. a)“.

8. V § 5 písmeno b) zní:

„b) seznam a výměru hlavní plodiny na všech dílech půdních bloků evidovaných k datu podání žádosti na žadatele v evidenci využití půdy se zemědělskou kulturou standardní orná půda, travní porost, úhor nebo plocha s víceletými produkčními plodinami a informaci o
1. meziplodině pěstované před touto hlavní plodinou podle § 10 odst. 3 nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,
2. jiné plodině pěstované souběžně s touto hlavní plodinou jako součást půdoochranné technologie v souladu s § 8 nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,
3. podsevu jiné plodiny pěstované jako součást půdoochranné technologie v souladu s § 8 nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, nebo
4. skutečnosti, že se jedná o plochu využívanou k vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví,“.

9. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Žadatel obhospodařuje podle odstavce 1 písm. b) úhory provedením seče, pastvy, včetně likvidace nedopasků, nebo mulčováním, a to ve lhůtě do 31. srpna roku podání žádosti, přičemž tato podmínka se nevztahuje na žadatele v režimu pro klima a životní prostředí. “.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

10. V § 7 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a text „§ 12 odst. 1 písm. b)“ se nahrazuje textem „§ 12 odst. 1 písm. d)“.

11. V § 7 odst. 5 úvodní části ustanovení se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

12. V § 7 odst. 5 písm. d) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

13. V § 7 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Pokud žadatel pěstuje konopí, Fond základní podporu příjmu pro udržitelnost poskytne pouze na osiva odrůd zveřejněných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin k 15. březnu roku podání žádosti.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

14. V § 7 odst. 8 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

15. V § 8 odst. 1 se slovo „díly“ nahrazuje slovy „seznam, výměru a druh zemědělské kultury dílů“ a za slovo „bloků,“ se vkládají slova „jichž se podaná žádost týká a“.

16. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Žadatel obhospodařuje podle odstavce 2 písm. b) úhory provedením seče, pastvy, včetně likvidace nedopasků, nebo mulčováním, a to ve lhůtě do 31. srpna roku podání žádosti.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

17. V § 8 odst. 5 se slova „§ 7 odst. 3 a § 7 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 4 a § 7 odst. 5“.

18. V § 8 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje slovy „6 a 7“.

19. V § 10 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

20. V § 10 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) ekoplatba na podporu udržitelného hospodaření se živinami.“.

21. Nadpis § 11 zní: „Žádosti podávané v rámci režimu pro klima a životní prostředí“.

22. V § 11 odst. 1 se slovo „díly“ nahrazuje slovy „seznam, výměru a druh zemědělské kultury dílů“, slova „které má žadatel evidované v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti a jsou předmětem deklarace veškeré zemědělské půdy“ se nahrazují slovy „jichž se podaná žádost týká“ a za slova „prémiové celofaremní ekoplatby“ se vkládají slova „nebo ekoplatby na podporu udržitelného hospodaření se živinami“.

23. V § 11 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

24. V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) údaj o důvodu dočasného nevyužívání plochy pro zemědělské účely, pokud se liší výměra dílů půdních bloků, jichž se podaná žádost týká, od výměry dílů půdních bloků, které má žadatel evidované v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti a jsou předmětem deklarace veškeré zemědělské půdy.“.

25. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Jestliže je součástí žádosti o poskytnutí základní celofaremní ekoplatby zelený úhor podle § 14 odst. 3 v deklaraci neprodukční plochy, uvede žadatel v této deklaraci rok založení zeleného úhoru; v případě rozšíření dílu půdního bloku se zeleným úhorem se rok založení zeleného úhoru nemění.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

26. V § 12 odst. 1 písm. e) se za slova „písmene d)“ vkládají slova „s odklizením biomasy nebo pastvu včetně likvidace nedopasků“.

27. V § 12 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

28. V § 12 odst. 4 se na konci písmene g) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno h) se zrušuje. Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

29. V § 12 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) O porušení podmínky podle odstavce 3 písm. a) v případě oblastí Natura 2000 se nejedná, pokud je zemědělská kultura trvalý travní porost přeměněna

a) v souvislosti s ukončením pozemkových úprav podle zákona o pozemkových úpravách a po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům došlo na dílu půdního bloku ke změně druhu zemědělské kultury trvalý travní porost na jiný druh zemědělské kultury, nebo
b) o výměře nejvýše 0,1 hektaru v případě jednotlivé plochy.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

30. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „31. října“ nahrazují slovy „30. září“ a za slova „roku podání žádosti“ se vkládají slova „nebo evidovanou na něj do 31. října roku podání žádosti, pokud se jedná o díly půdních bloků podle odstavce 10,“.

31. V § 13 odst. 2 se slovo „standardní“ zrušuje.

32. V § 13 odst. 2 písm. a) až c) se slova „z různých rodů rostlin podle definice botanického systému klasifikace plodin nebo kteréhokoli druhu z čeledi brukvovitých, lilkovitých nebo tykvovitých“ nahrazují slovy „podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům“.

33. V § 13 odstavec 3 zní:

„(3) Podmínka podle odstavce 2 se nevztahuje na

a) žadatele, u něhož výměra orné půdy nepřesahuje 30 hektarů a zároveň více než 75 % plochy orné půdy evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům představuje
1. druh zemědělské kultury travní porost,
2. druh zemědělské kultury úhor,
3. plochu využívanou k pěstování plodin vázajících dusík uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády upravujícímu pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům nebo jejich směsí nebo směsí těchto plodin s jinými plodinami, pokud poměr plodin podle přílohy č. 5 k nařízení vlády upravujícímu pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům ve směsi je více než 50 %,
4. plochu využívanou k pěstování plodin podle přílohy č. 8 k nařízení vlády upravujícímu pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, nebo
5. plochu, na níž jsou způsoby využití podle bodů 1 až 4 kombinovány,
b) žadatele, u něhož výměra orné půdy nepřesahuje 30 hektarů a zároveň více než 75 % zemědělské plochy evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům představuje
1. druh zemědělské kultury trvalý travní porost,
2. druh zemědělské kultury travní porost,
3. plochu využívanou k pěstování plodin vázajících dusík uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády upravujícímu pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, jejich směsí nebo směsí těchto plodin s jinými plodinami,
4. plochu využívanou k pěstování plodin podle přílohy č. 8 k nařízení vlády upravujícímu pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, nebo
5. plochu, na níž jsou způsoby využití podle bodů 1 až 4 kombinovány, nebo
c) žadatele hospodařícího na celé výměře orné půdy v režimu ekologického zemědělství.“.

34. V § 13 odst. 13 písm. e) se za slovo „oseta“ vkládají slova „víceletou plodinou“.

35. V § 13 odst. 14 písm. c) se slova „od 1. června“ nahrazují slovy „ode dne podání žádosti Fondu“.

36. V § 13 odst. 17 písm. c) se slovo „hektary“ nahrazuje slovem „hektarů“.

37. V § 13 odst. 17 písm. c) a d), § 13 odst. 19 písm. c) a d) a v § 13 odst. 20 písm. c) a d) se text „písm. i)“ nahrazuje textem „písm. h)“.

38. V § 13 odst. 17 písm. c) a d), § 13 odst. 19 písm. c) a d) a v § 13 odst. 20 písm. c) a d) se slova „s výjimkou ploch podle § 12 odst. 4 písm. h)“ zrušují.

39. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „1. února roku“ zrušují.

40. V § 14 odst. 1 písm. b) se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „neprovedení sklizně nebo pasení porostu od 1. února do 15. srpna roku podání žádosti a“.

41. V § 14 odst. 2 a 3 se slova „a plodiny nejsou v tomto období sklízeny nebo paseny“ zrušují.

42. V § 14 odst. 3 se věta první zrušuje.

43. V § 14 odst. 5 se slova „nebo odstavce 4 nebo se jedná o díl půdního bloku s plochou vymezenou v evidenci využití půdy jako plocha výskytu cenných stanovišť lučních společenstev, s výjimkou ploch vhodných pro žádost na titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření“ zrušují.

44. V § 14 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Postup podle odstavce 5 se neuplatní, pokud žadatel nesplnil na dílu půdního bloku nebo jeho části podmínku podle odstavce 1 písm. a) v důsledku pozbytí užívání pozemku se zemědělskou kulturou úhor v evidenci využití půdy po 15. srpnu roku podání žádosti, pokud taková plocha nepřesáhne 25 % výměry plochy zeleného úhoru.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

45. V § 15 odst. 4 se slova „5 nebo 6“ nahrazují slovy „6 nebo 7“.

46. V § 16 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 17 odst. 1 písm. a), § 17 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 1 písm. a), § 19 odst. 2 písm. a) a v § 21 odst. 1 písm. a) se slova „31. října“ nahrazují slovy „30. září“.

47. V § 18 odst. 1 písm. a), § 20 odst. 1 písm. a) a v § 22 odst. 1 písm. a) se slova „31. srpna“ nahrazují slovy „30. září“.

48. V § 21 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) neprovede obmýtí dříve než za 3 roky od výsadby nebo posledního obmýtí.“.

49. V § 22 odst. 1 písm. a) se za slova „roku podání žádosti“ vkládají slova „ , se zemědělskou kulturou školka evidovanou na žadatele nejméně ode dne podání žádosti Fondu do 31. srpna roku podání žádosti,“.

50. V § 23 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

„2. 5 % zastoupený nektarodárným nebo zeleným úhorem podle § 14 nebo neprodukční plochou podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo e) až q) nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům a“.

51. V § 23 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

„2. 8 % zastoupený nektarodárným nebo zeleným úhorem podle § 14 nebo neprodukční plochou podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo e) až q) nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, přičemž minimálně 3 % tvoří nektarodárný nebo zelený úhor podle § 14 nebo neprodukční plocha podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo e) až o) nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům a“.

52. V § 23 odst. 1 písm. b) bodě 2 se text „8 %“ nahrazuje textem „9 %“.

53. V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Podmínka podle odstavce 1 písm. b) se považuje za splněnou i tehdy, pokud podmínku podle § 14 odst. 1 písm. a) žadatel nesplnil

a) po 15. srpnu roku podání žádosti, nebo
b) na dílu půdního bloku nebo jeho části v důsledku pozbytí užívání pozemku se zemědělskou kulturou úhor v evidenci využití půdy po 15. srpnu roku podání žádosti, pokud taková plocha nepřesáhne 25 % výměry plochy zeleného úhoru.“.

54. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „2 plodin“ nahrazují slovy „3 plodin“.

55. V § 24 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Do výměry zemědělské kultury podle odstavce 1 písm. b), ze které je žadatel povinen vyčlenit stanovený procentní podíl neprodukčních ploch, se nezahrnuje výměra zemědělské půdy, kterou má žadatel zařazenou v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.“.

56. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

㤠24a

Podmínky poskytnutí ekoplatby na podporu udržitelného hospodaření se živinami

(1) Fond poskytne žadateli ekoplatbu na podporu udržitelného hospodaření se živinami na výměru nejméně 1 hektar zemědělské půdy evidované na žadatele v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury orná půda, pokud žadatel

a) splnil podmínky stanovené pro jednotlivé druhy zemědělských kultur podle § 12 až 22,
b) v hospodářském roce končícím v roce podání žádosti zajistil v průměru na 1 hektar celkové výměry orné půdy obhospodařované žadatelem k datu podání žádosti dodání fosforu v množství odpovídajícím odběru fosforu v produktech sklizených v kalendářním roce předcházejícím roku podání žádosti, podle výsledků rozborů půdy na obsah přístupného fosforu, na základě výpočtu podle přílohy č. 20 k tomuto nařízení,
c) obhospodařoval ornou půdu, pro kterou průměrný koeficient pro stanovení potřeby dodání fosforu podle přílohy č. 20 k tomuto nařízení dosáhl hodnoty nejméně 0,3,
d) v hospodářském roce končícím v roce podání žádosti zajistil, aby výsledná průměrná bilance dusíku na orné půdě obhospodařované žadatelem k datu podání žádosti nepřekročila 60 kg N/ha orné půdy, a
e) zpracoval do 30. listopadu roku podání žádosti bilanci fosforu a bilanci dusíku podle přílohy č. 20 k tomuto nařízení, kterou předloží Fondu při provedení kontroly na místě v případě, že byla provedena.

(2) Fond žadateli sníží ekoplatbu na podporu udržitelného hospodaření se živinami o 3 %, pokud žadatel nesplnil podmínku podle odstavce 1 písm. a) a součet jednotlivých snížení základní celofaremní ekoplatby činí nejméně 25 %.

(3) Fond žadateli sníží ekoplatbu na podporu udržitelného hospodaření se živinami o 50 %, pokud žadatel nesplnil podmínku podle odstavce 1 písm. b) a dodal v průměru méně fosforu v porovnání s potřebou dodání fosforu stanovenou podle přílohy č. 20 k tomuto nařízení, při míře neplnění nejvýše 2 kg P/ha orné půdy.

(4) Fond žadateli ekoplatbu na podporu udržitelného hospodaření se živinami neposkytne, pokud žadatel nesplnil podmínku podle

a) § 13 odst. 5 a výměra, na které nebyla podmínka splněna, činí více než 50 % výměry půdy zjištěné podle § 13 odst. 5 a 7,
b) odstavce 1 písm. b) a dodal v průměru méně fosforu v porovnání s potřebou dodání fosforu stanovenou podle přílohy č. 20 k tomuto nařízení, při míře neplnění více než 2 kg P/ha orné půdy,
c) odstavce 1 písm. b) a dodal v průměru více fosforu v porovnání s potřebou dodání fosforu stanovenou podle přílohy č. 20 k tomuto nařízení, s přebytkem více než 10 kg P/ha orné půdy,
d) odstavce 1 písm. c),
e) odstavce 1 písm. d), nebo
f) odstavce 1 písm. e).“.

57. V § 26 odst. 1 písm. c) a v § 26 odst. 2 se slova „24 měsíců “ nahrazují slovy „5 let“.

58. V § 30 odst. 5 písm. a) a v § 31 odst. 5 písm. a) se za slovo „doklady“ vkládají slova „nebo soupisem účetních a daňových dokladů“.

59. V § 32 odst. 5 písm. d) se slovo „a“ zrušuje.

60. V § 32 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) která splňuje v případě zeleninového druhu podle odstavce 2 písm. j) požadavky minimálního výnosu vlastní produkce za období od 1. ledna do 31. prosince roku podání žádosti podle přílohy č. 17 k tomuto nařízení.“.

61. V § 32 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností prokáže minimální výnosy vlastní produkce na hektar plochy ve výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 17 k tomuto nařízení. Za tímto účelem nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku Fondu doloží objem vlastní produkce v členění na jednotlivé plodiny zeleninových druhů podle odstavce 2 spolu s účetními a daňovými doklady nebo soupisem účetních a daňových dokladů za období od 1. ledna do 31. prosince roku podání žádosti za uskutečněný prodej vlastní produkce. “.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

62. V § 33 odstavec 6 zní:

„(6) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností prokáže minimální výnosy vlastní produkce na hektar plochy ve výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 17 k tomuto nařízení. Za tímto účelem nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku Fondu doloží objem vlastní produkce v členění na jednotlivé plodiny zeleninových druhů podle odstavce 2 spolu s účetními a daňovými doklady nebo soupisem účetních a daňových dokladů za období od 1. ledna do 31. prosince roku podání žádosti za uskutečněný prodej vlastní produkce.“.

63. V § 35 odst. 3 písm. f) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno f) se vkládají nová písmena g) až k), která znějí:

„g) štírovník,
h) vičenec,
i) tolice,
j) komonice,
k) vikev a“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno l).

64. V § 35 odst. 3 písm. l) se text „f)“ nahrazuje textem „k)“.

65. V § 36 se odstavec 6 zrušuje.

66. V § 37 odstavec 4 zní:

„(4) Fond poskytne platbu podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka, jestliže celkový počet krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka, které jsou předmětem žádosti, je

a) nejméně 2 kusy a nejvýše 10 kusů, nebo
b) více než 10 kusů chovaných žadatelem, jehož hospodářství bylo k 31. březnu příslušného kalendářního roku zapojeno do alespoň jednoho ze schémat kvality k podpoře na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle přílohy č. 21 k tomuto nařízení.“.

67. Přílohy č. 5 a 6 znějí:

„Příloha č. 5

Druhy plodin pro doplnění travní směsi na pásech podél vody

1. čičorka
2. jestřabina
3. jetel plazivý
4. kmín
5. štírovník
6. tolice dětelová
7. ú ročník
8. vičenec
9. vikev

Příloha č. 6

Druhy plodin pro směs pro nektarodárný úhor

1. aksamitník
2. bér vlašský
3. hořčice
4. kapusta krmná
5. kmín
6. kopr
7. koriandr
8. krambe
9. laskavec
10. len
11. lesknice kanárská
12. Inička
13. mastňák
14. mrkev
15. oves hřebílkatý
16. pastinák
17. pískavice
18. pohanka
19. proso seté
20. ptačí noha
21. ředkev
22. řepice
23. řeřicha
24. sléz
25. slunečnice (s výjimkou slunečnice hlíznaté)
26. svazenka
27. světlice
28. šalvěj hispánská
29. šťovík
30. trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi
31. vodnice
32. žito trsnaté (lesní)

“.

68. V příloze č. 12 se v řádku s neprodukční plochou „meziplodiny včetně meziplodin podle podopatření pěstování meziplodin podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření“ číslo „0,3“ nahrazuje číslem „1“.

69. V příloze č. 12 se v řádku s neprodukční plochou „meziplodiny včetně meziplodin podle podopatření pěstování meziplodin podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření“ číslo „1“ nahrazuje číslem „0,3“.

70. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17

Minimální výnosy vlastní produkce pro zeleninové druhy s vysokou a velmi vysokou pracností

Zeleninový druh Minimální výnos t/ha Minimální výnos ks/ha
hrách zahradní 0,90 -
kukuřice cukrová 1,3 4 333
ředkev 1,43 -

71. Doplňují se přílohy č. 20 a 21, které znějí:

„Příloha č. 20

Postup výpočtu bilance fosforu a dusíku na orné půdě

Tabulka č. 1 Základní údaje

Obchodní závod
Rok podání žádosti
Hospodářský rok

Tabulka č. 2 Výměra orné půdy1) k datu podání žádosti

Obhospodařovaná plocha ha
Orná půda (zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost a úhor)

Tabulka č. 3 Výpočet výstupů fosforu1) v kalendářním roce předcházejícím roku podání žádosti a výstupů dusíku1) v kalendářním roce podání žádosti

Rok
Položka t P t N
Sklizené hlavní produkty2)
Sklizené vedlejší produkty2)
Výstupy celkem

Tabulka č. 4 Výpočet průměrného koeficientu pro stanovení potřeby dodání fosforu

Obsah přístupného fosforu v půdě3) Výměra orné půdy k datu podání žádosti Koeficient
Nízký 1,50
Vyhovující 1,00
Dobrý 0,50
Vysoký 0,00
Velmi vysoký 0,00
Nezjištěný 1,00
Výměra celkem a průměrný koeficient (vážený průměr)

Tabulka č. 5 Dodání fosforu a dusíku do orné půdy1)v hospodářském roce končícím v roce podání žádosti

Hospodářský rok
Položka t P2O5 t P4) t N
Minerální hnojivá
Statková hnojiva5)
Organická hnojiva5)
Organominerální hnojiva5)
Upravené kaly6)
Přívod dusíku symbiotickou fixací N7) XXX XXX
Vstupy celkem

Tabulka č. 6 Výpočet bilance fosforu na orné půdě

Položka Hodnota
Výstupy fosforu, celkem (t P), z tabulky č. 3
Průměrný koeficient pro stanovení potřeby dodání fosforu, z tabulky č. 4
Potřeba dodání fosforu (t P), hodnota výstupů fosforu se vynásobí průměrným koeficientem
Dodání fosforu, celkem (t P), z tabulky č. 5
Celková bilance (t P), od hodnoty dodání fosforu se odečte hodnota potřeby dodání fosforu
Výměra orné půdy (ha), z tabulky č. 2
Průměrná bilance fosforu (kg P/ha orné půdy), hodnota celkové bilance (t P) se vydělí hodnotou výměry orné půdy a převede na kg (x 1 000)

Tabulka č. 7 Výpočet bilance dusíku na orné půdě

Položka Hodnota
Výstupy dusíku, celkem (t N), z tabulky č. 3
Dodání dusíku, celkem (t N), z tabulky č. 5
Celková bilance (t N), od hodnoty dodání dusíku se odečte hodnota výstupů dusíku
Neovlivnitelné ztráty dusíku (t N)8)
Celková bilance (t N), po odpočtu neovlivnitelných ztrát dusíku
Výměra orné půdy (ha), z tabulky č. 2
Průměrná bilance dusíku (kg N/ha orné půdy), hodnota celkové bilance (t N) po odpočtu neovlivnitelných ztrát dusíku se vydělí hodnotou výměry orné půdy a převede na kg (x 1 000)

Vysvětlivky:
Hodnoty v tabulkách č. 2 až 7 se uvádějí zaokrouhlené na 2 desetinná místa.

1) Odběr fosforu a dusíku ve sklizených a z orné půdy odvezených rostlinných produktech i dodání těchto živin se vztahuje k výměře orné půdy obhospodařované žadatelem k datu podání žádosti.
2) Výstupy fosforu a dusíku se stanoví na základě údajů o sklizených produktech a údajů o průměrném odběru živin v rostlinných produktech podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů; Zpráva o výsledcích Agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP k datu podání žádosti), kapitola Základní statistické zpracování (po přihlášení žadatele je zpráva ke stažení na Portálu farmáře - Registr půdy LPIS).
4) Přepočet z oxidové formy na formu prvků podle vzorce: P = P2O5 x 0,436.
5) Statková hnojivá s výjimkou rostlinných zbytků použitých ke hnojení. Pro určení přívodu fosforu a dusíku se použijí hodnoty získané vlastním rozborem ne starším než 1 rok, údaje z označení hnojivá, případně údaje uvedené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
6) Aplikace upravených kalů se podle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, uvádí v přepočtu na 100% sušinu, obsah živin se uvádí v kg/t sušiny.
7) Průměrný roční přívod dusíku symbiotickou fixací vzdušného dusíku ve výši 240 kg N/ha čistých porostů jetelovin ve třetím a dalším roce pěstování nebo 80 kg N/ha ostatních čistých porostů jetelovin a ostatních hlavních plodin vázajících vzdušný dusík, včetně jejich směsí s jinými plodinami.
8) V případě nezaviněného snížení výnosů plodin se uplatní neovlivnitelné ztráty ve výši rozdílu výstupu dusíku v průměrném výnosu plodin v obchodním závodu za poslední pětileté období a výstupu dusíku ve výnosu plodin v nepříznivých podmínkách konkrétního hospodářského roku, pokud je nejméně o 30 % nižší. Při pěstování polní zeleniny se na každý hektar zeleniny odečtou roční ztráty ve výši 60 kg N/ha.

Příloha č. 21

Schémata kvality k podpoře na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle § 37 odst. 4 písm. b)

Schéma kvality Definice žadatele splňující podmínky pro podporu dle § 37 odst. 4 písm. b)
1. Registrace v systému ekologického zemědělství podle § 6 zákona o ekologickém zemědělství
Žadatel, který má k 31. březnu v informačním systému ústřední evidence na alespoň jednom svém hospodářství ekologický statut.
2. Zapojení do kontroly mléčné užitkovosti
Žadatel, který má k 31. březnu na alespoň jednom svém hospodářství platný záznam o kontrole mléčné užitkovosti.
3. Hospodářství s mléčnou produkcí s uděleným souhlasem od krajské veterinární správy podle § 27a odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Žadatel, který má k 31. březnu na alespoň jednom svém hospodářství udělený souhlas krajské veterinární správy podle § 27a odst. 1 písm. e) zákona č.  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Hospodářství s mléčnou produkcí s krajskou veterinární správou schváleným a registrovaným nebo jen registrovaným zařízením na zpracování mléka podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Žadatel, který má k 31. březnu na alespoň jednom svém hospodářství krajskou veterinární správou schválené a registrované, případně jen registrované zařízení na zpracování mléka podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Účast v režimu jakosti Q CZ produktů M1 nebo M2
Žadatel, který má k 31. březnu na alespoň jednom svém hospodářství platnou certifikaci Q CZ pro produkty M1 (syrové kravské mléko) nebo M2 (mlékárenský výrobek).

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 83/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 83/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 5, § 13 odst. 1 písm. a), § 14 odst. 5 a 6, § 16 odst. 1 písm. a), § 17 odst. 1 písm. a), § 19 odst. 1 písm. a), § 21 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 6 a přílohy č. 17 k nařízení vlády č. 83/2023 Sb., která se použijí ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V řízeních o žádostech o poskytnutí základní celofaremní ekoplatby a prémiové celofaremní ekoplatby zahájených podle nařízení vlády č. 83/2023  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, Fond poskytne základní celofaremní ekoplatbu nebo prémiovou celofaremní ekoplatbu nejvýše na plochu, která je předmětem žádosti o základní podporu příjmu pro udržitelnost pro rok 2023. V případě nesplnění podmínek pro poskytnutí základní celofaremní ekoplatby nebo prémiové celofaremní ekoplatby na ploše, která není předmětem žádosti o základní podporu příjmu pro udržitelnost podané pro rok 2023, se snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě vykázání větší plochy neuplatní, s výjimkou snížení dotace při nesplnění podmínky podle

a) § 12 odst. 3 písm. a), b) nebo c) s výjimkou ploch podle § 12 odst. 4,
b) § 13 odst. 10 s výjimkou ploch podle § 13 odst. 13,
c) § 13 odst. 11 s výjimkou ploch podle § 13 odst. 13, nebo
d) § 14 odst. 1 písm. b)

nařízení vlády č. 83/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Plodiny vyseté v roce 2023 podle příloh č. 5 a 6 k nařízení vlády č. 83/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považují za plodiny vyseté podle příloh č. 5 a 6 k nařízení vlády č.  83/2023 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Čl. III

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016  Sb., nařízení vlády č. 407/2016 Sb., nařízení vlády č. 312/ /2017 Sb., nařízení vlády č. 52/2023 Sb. a nařízení vlády č. 140/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci textu písmene q) doplňují slova „ , podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům“.

2. V § 1 písm. z) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

3. V § 1 se na konci písmene za) tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno zb), které zní:

„zb) vhodnosti pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodích vybraných vodárenských nádrží na orné půdě podle nařízení vlády k provádění opatření Strategického plánu.“.

4. V § 3c odst. 2 písm. b) se slova „a to v období od 1. června do 31. srpna každého kalendářního roku,“ zrušují.

5. V § 3d odst. 2 se slovo „července“ nahrazuje slovem „listopadu“.

6. V § 3d odst. 3 se slova „30. června“ nahrazují slovy „31. října“ a slovo „červenci“ se nahrazuje slovem „listopadu“.

7. V § 3g se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ovocným sadem podle odstavce 1 není díl půdního bloku, který je zařazen v rámci plnění víceleté podmínky podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví.“.

8. V § 3h odst. 1 písm. a) se slova „mladé dřeviny“ nahrazují slovy „mladí jedinci“.

9. Na konci § 3l se doplňuje věta „Jinou trvalou kulturou podle věty první není díl půdního bloku, který je zařazen v rámci plnění víceleté podmínky podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2024, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodů 28, 38, 42, 51, 56 a 69, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025, a
b) čl. I bodu 52, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.

E-shop

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ... pokračování

Cena: 335 KčKOUPIT

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Barbora Steinlauf, Aneta Stieranková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází druhé doplněné a aktualizované vydání praktického komentáře zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních ... pokračování

Cena: 1 760 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.