Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 50/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 5. 3. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

50

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2024,

kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 53 a § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. a vyhlášky č. 256/2018 Sb., se mění takto:

1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a

Šíření údajů katastru získaných dálkovým přístupem

(1) Údaje získané webovou službou dálkového přístupu podle § 11 lze šířit takovým způsobem, že osoba, které byl udělen souhlas s šířením údajů (dále jen „šiřitel“), opatří údaje katastru svým jménem na svůj účet a tyto údaje předá osobě, které jsou údaje šířeny (dále jen „uživatel údajů“), prostřednictvím k tomu určené webové aplikace. Má-li dojít k šíření totožného údaje katastru více uživatelům údajů, musí šiřitel opatřit tento údaj pro každého uživatele údajů zvlášť.

(2) Údaje podle § 11 se k šíření poskytují prostřednictvím samostatného uživatelského účtu určeného pouze pro tento účel. Pro získání dálkového přístupu pro účely šíření se podává samostatná žádost.

(3) Souhlas s šířením údajů katastru získaných webovou službou dálkového přístupu se uděluje na dobu jednoho roku. Žádost o udělení souhlasu s šířením údajů získaných webovou službou dálkového přístupu lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu.

(4) Šiřitel je oprávněn šířit údaje katastru získané webovou službou dálkového přístupu za podmínky, že

a) údaje katastru poskytnuté k šíření uchovává pouze po dobu nezbytnou k předání údajů uživateli údajů a pouze za tímto účelem,
b) vyžaduje prokázání totožnosti všech uživatelů údajů s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci s úrovní záruky alespoň značnou při každém přihlášení do webové aplikace, jejímž prostřednictvím jsou údaje katastru šířeny, při kterém má dojít k šíření údajů katastru,
c) vede evidenci uživatelů údajů, kterým rozšířil údaje katastru, včetně údajů o tom, jaké údaje a kdy rozšířil, po dobu 5 let od data, kdy byly údaje rozšířeny.“.

2. V § 12 odst. 1 se za slova „údajů z katastru“ doplňují slova „ , nedodržuje podmínky stanovené pro šíření údajů katastru získaných webovou službou dálkového přístupu“.

3. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

㤠14a

Bezúplatná webová služba dálkového přístupu

Úřad poskytuje prostřednictvím bezúplatné webové služby vybrané základní údaje souboru popisných informací a vybrané základní údaje o řízeních; osobní údaje se takto neposkytují. Ustanovení § 11 až 14 se nepoužijí. Technické podrobnosti bezúplatné webové služby, zejména její popis a parametry jejího užívání Úřad zveřejní na internetových stránkách Úřadu. “.

4. Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15c, které včetně nadpisů znějí:

㤠15a

Šíření údajů katastru poskytnutých podle § 15 odst. 2

(1) Údaje poskytované podle § 15 odst. 2 lze šířit takovým způsobem, že šiřitel poskytnuté údaje katastru předá uživateli údajů, se kterým má uzavřenu smlouvu o tom, že pro něj údaje katastru opatří. Šiřitel není oprávněn takto získané údaje katastru používat pro svou vlastní potřebu a předávat je jiným osobám, než které uvedl v žádosti o udělení souhlasu s šířením.

(2) Souhlas s šířením údajů podle odstavce 1 udělí Úřad na základě písemné žádosti o udělení souhlasu s šířením údajů a o poskytnutí údajů, které mají být šířeny. Žádost lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu. Žádost musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat

a) označení uživatelů údajů,
b) rozsah údajů katastru, které budou jednotlivým uživatelům údajů šířeny, a
c) označení smluv mezi žadatelem a uživateli údajů, na základě kterých jim budou údaje šířeny.

(3) Údaje podle § 15 odst. 2 se k šíření poskytují v datových souborech členěných podle katastrálních území. Rozsah údajů katastru požadovaných k šíření musí odpovídat rozsahu vyplývajícímu ze smluv mezi žadatelem a uživateli údajů.

§ 15b

Šíření údajů katastru poskytnutých podle § 15 odst. 2 za úplatu

(1) Žádost o udělení souhlasu s šířením údajů za úplatu se podává nejpozději 1 týden před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém budou údaje šířeny poprvé.

(2) Souhlas s šířením údajů se uděluje vždy pro konkrétní datový soubor údajů katastru, který je poskytován na základě žádosti podle odstavce 1. Společně se souhlasem se poskytnou údaje, které mají být šířeny.

(3) Úplata za šíření odpovídá úplatám za poskytnutí údajů katastru ve formě, ve které šiřitel údaje šíří.

(4) Šiřitel je oprávněn šířit údaje katastru za podmínky, že

a) v kalendářním měsíci, ve kterém mu byl udělen souhlas, rozšíří údaje z každého datového souboru poskytnutého k šíření,
b) nejpozději 2 týdny po uplynutí každého kalendářního měsíce, ve kterém byly údaje šířeny, předloží hlášení o rozsahu šířených údajů za tento kalendářní měsíc; hlášení lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu,
c) včas uhradí úplatu za šíření,
d) na vyzvání Úřadu předloží elektronické kopie smluv uzavřených s uživateli údajů nebo potvrzení uživatelů údajů dokládající rozsah údajů katastru požadovaných k šíření ve formátu PDF, a to do 2 týdnů od doručení výzvy.

(5) Nesplní-li šiřitel některou z podmínek podle odstavce 4, nebo bude-li údaje užívat pro vlastní potřebu, uhradí úplatu za poskytnuté údaje tak, jako by mu byly poskytnuty podle § 15.

§ 15c

Bezúplatné šíření údajů katastru poskytnutých podle § 15 odst. 2

(1) Žádost o udělení souhlasu s šířením údajů osobám, které mají nárok na bezúplatné poskytnutí údajů katastru, se podává nejpozději 1 měsíc před začátkem období, ve kterém budou údaje šířeny. Společně s žádostí musí být předloženy elektronické kopie smluv uzavřených s uživateli údajů nebo potvrzení uživatelů údajů dokládající rozsah údajů katastru požadovaných k šíření ve formátu PDF.

(2) Souhlas s bezúplatným šířením údajů se uděluje do konce kalendářního roku, ve kterém budou údaje šířeny, v rozsahu daném výčtem katastrálních území. Společně se souhlasem se poskytnou údaje, které mají být šířeny. Aktualizované údaje v rozsahu, ke kterému byl udělen souhlas s šířením údajů, se poskytují v intervalech vyplývajících ze smluv uzavřených mezi šiřitelem a uživateli údajů, nejvýše však jednou za kalendářní měsíc na základě žádosti odkazující na udělený souhlas s šířením údajů.“.

5. § 23 až 23b se včetně nadpisů zrušují.

6. V příloze č. 4 u položky č. 4001 ve sloupci „Měrná jednotka (MJ)“ se slova „formát A4“ nahrazují slovy „list vlastnictví“ a ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „100“.

7. V příloze č. 4 u položky č. 4002 ve sloupci „Měrná jednotka (MJ)“ se slova „formát A4“ nahrazují slovem „parcela“ a ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „10“.

8. V příloze č. 4 u položky č. 4003 ve sloupci „Měrná jednotka (MJ)“ se slova „formát A4“ nahrazují slovem „stavba“ a ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „10“.

9. V příloze č. 4 u položky č. 4004 ve sloupci „Měrná jednotka (MJ)“ se slova „formát A4“ nahrazují slovem „jednotka“ a ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „10“.

10. V příloze č. 4 u položky č. 4005 ve sloupci „Měrná jednotka (MJ)“ se slova „formát A4“ nahrazují slovy „právo stavby“ a ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „10“.

11. V příloze č. 4 u položky č. 4006 ve sloupci „Měrná jednotka (MJ)“ se slova „formát A4“ nahrazují slovem „výstup“ a ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „10“.

12. V příloze č. 4 u položky č. 4007 ve sloupci „Měrná jednotka (MJ)“ se slova „formát A4“ nahrazují slovem „výstup“ a ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „150“.

13. V příloze č. 4 u položky č. 4008 ve sloupci „Specifikace“ se za slovo „vlastnictví“ doplňují slova „s údaji o listech vlastnictví“, ve sloupci „Měrná jednotka (MJ)“ se slova „formát A4“ nahrazují slovem „výstup“ a ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „150“.

14. V příloze č. 4 u položek č. 4009, 4021 a 4022 ve sloupci „Měrná jednotka (MJ)“ se slova „formát A4“ nahrazují slovem „výstup“.

15. V příloze č. 4 u položky č. 4020 ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

16. V příloze č. 4 se na konec tabulky doplňuje nová položka č. 4023, která zní:

4023 Přehled vlastnictví s nemovitostmi výstup 200 Kč

“.

17. V příloze č. 4 v poznámkách se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

18. V příloze č. 4 v poznámkách se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

„f) Výstupem podle položky 4021 se rozumí údaje týkající se nemovitostí stejného typu v maximálním rozsahu 200 nemovitostí.
g) Pro účely vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy se úplatou za výpis, jenž má jednu stránku, rozumí úplata ve výši 50 % úplaty za výstup podle příslušné položky.“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena h) a i).

19. V příloze č. 5 u položky č. 5006 ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „10“.

20. V příloze č. 5 u položky č. 5007 ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „150“.

21. V příloze č. 5 u položky č. 5008 ve sloupci „Specifikace“ se za slovo „vlastnictví“ doplňují slova „s údaji o listech vlastnictví“ a ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „50“ nahrazuje číslem „150“.

22. V příloze č. 5 u položky č. 5012 ve sloupci „Úplata za MJ“ se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.

23. V příloze č. 5 se na konec tabulky doplňuje nová položka č. 5013, která zní:

5013 Přehled vlastnictví s nemovitostmi výstup 200 Kč

“.

24. V příloze č. 5 v poznámkách se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) Pro účely vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy se úplatou za výpis, jenž má jednu stránku, rozumí úplata ve výši 50 % úplaty za výstup podle příslušné položky.“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

25. V příloze č. 9 se položka č. 9001 zrušuje.

26. V příloze č. 9 v poznámkách se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda:
Ing. Štencel v. r.

E-shop

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Michal Jantoš, Václav Těžký, Petr Pospíšil - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných ... pokračování

Cena: 545 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.