Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 41/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 27. 2. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

41

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2024,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011  Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021  Sb., zákona č. 178/2022 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., k provedení § 20 odst. 1, § 22 odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c) a § 22j odst. 3 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb., vyhlášky č. 243/2019 Sb., vyhlášky č. 485/2020 Sb., vyhlášky č. 528/2021 Sb. a vyhlášky č. 368/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní část ustanovení včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie5) a upravuje


5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací.“.

 2. V § 1 písm. d) se slova „v systému elektronického mýtného“ nahrazují slovy „údajů o mýtném“.

3. V § 1 písm. f) se slova „a prokázání úhrady mýtného“ zrušují.

4. V § 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i) způsob určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného a“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

5. V nadpisu § 5 se slova „v systému elektronického mýtného“ nahrazují slovy „údajů o mýtném“.

6. V § 5 odst. 1 a 2 se za slovo „Evidence“ vkládají slova „údajů o mýtném“.

7. V § 5 odst. 2 se slova „kopie technického průkazu, pokud byl vydán,“ nahrazují slovy „na základě obdobného dokladu vydaného jiným než členským státem Evropské unie“.

8. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:

„(3) Jde-li o vozidlo v systému elektronického mýtného registrované v České republice, provozovatel systému elektronického mýtného provádí evidenci údajů o mýtném rovněž na základě údajů, které mu byly vydány z registru silničních vozidel.

(4) Emisní třída CO2 vozidla v systému elektronického mýtného se určí a zapíše v evidenci údajů o mýtném

a) na základě údajů z registru silničních vozidel,
b) na základě údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie,
c) na základě údajů obsažených v prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo souboru informací pro zákazníky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení emisí CO2 a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel7), byl-li některý z těchto dokladů provozovatelem vozidla předložen a obsahuje-li údaje potřebné pro určení emisní třídy CO2 vozidla, nebo
d) postupem podle § 17a odst. 3 věty druhé.


6) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7) Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011, v platném znění.“.

9. V nadpisu § 7 se za slovo „evidence“ vkládají slova „údajů o mýtném“.

10. V § 8 odst. 1 větě druhé se slova „nebo technický průkaz“ zrušují.

11. V nadpisu § 9 se slova „a prokázání úhrady“ zrušují.

12. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.

13. V § 13 se slova „podle údajů v technickém průkazu vozidla nebo technických průkazech jízdní soupravy“ zrušují.

14. V § 14větě první se za slovo „mýtného“ vkládají slova „nebo poskytovateli evropského mýtného“.

15. Nadpis § 15 zní:

„Popis nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

16. V § 15 odst. 1 písm. c) se slova „(např. dokumentace vlivu záměru na životní prostředí, pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení)“ zrušují.

17. V § 15 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

„(2) Náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích8), veškeré náklady na

a) běžnou údržbu,
b) souvislou údržbu,
c) opravy a
d) zimní údržbu.


8) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „ , do dne nabytí účinnosti této vyhlášky“ nahrazují slovy „do data aktualizace výpočtu nákladů “ a slova „10. červnu 2008“ se nahrazují slovy „datu aktualizace výpočtu nákladů“.

19. V § 15 odst. 5 písm. b) se slova „ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky“ nahrazují slovy „k datu aktualizace výpočtu nákladů“.

20. Nadpis § 15a zní:

„Popis nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

21. V § 15a úvodní části ustanovení se slova „z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,“.

22. V § 15a písm. e) se slova „jejichž vynaložení přímo souvisí se znečištěním ovzduší z provozu“ nahrazují slovy „přímo vyvolané znečištěním ovzduší při provozu vozidel v systému elektronického mýtného“.

23. Nadpis § 15b zní:

„Popis nákladů vyvolaných hlukem při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

24. V § 15b úvodní části ustanovení se slova „z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,“.

25. V § 15b písm. c) se slova „ , jejichž vynaložení přímo souvisí s hlukem z provozu“ nahrazují slovy „přímo vyvolané hlukem při provozu vozidel v systému elektronického mýtného“.

26. Za § 15b se vkládá nový § 15c, který včetně nadpisu zní:

§ 15c

Popis nákladů vyvolaných emisemi CO2 při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena

Náklady vyvolané emisemi CO2 při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena, tvoří náklady na

a) dosažení úspor energií v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury,
b) podporu obnovitelných zdrojů energie v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury,
c) výstavbu dobíjecích a plnicích stanic a jiných staveb a zařízení, které slouží k prodeji nebo výdeji alternativních paliv k pohonu dopravních prostředků,
d) změnu postupů při výstavbě a správě dopravní infrastruktury vedoucí ke snížení emisí CO2,
e) adaptaci na změny klimatu a
f) náhradu újmy vyvolané změnami klimatu.“.

27. V nadpisu § 16 se slova „na zpoplatněné pozemní komunikace“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

28. V § 16 větě první se slova „vynaložené na zpoplatněné pozemní komunikace, náklady vyvolané znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích a náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,“ a slova „a 15b,“ se nahrazují slovy „ , 15b a 15c“.

29. V § 17 odst. 1 větě první se slova „podléhajících mýtnému“ nahrazují slovy „v systému elektronického mýtného“.

30. V § 17 odst. 1 větě druhé se slova „a 15b,“ nahrazují slovy „ , 15b a 15c“.

31. V § 17 odst. 1 větě třetí se slova „podléhajících mýtnému“ nahrazují slovy „v systému elektronického mýtného“.

32. V § 17 odst. 2 se slova „vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.

33. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

㤠17a

Způsob určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného

(1) Vozidlu v systému elektronického mýtného používajícímu jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík se určí emisní třída CO2 č. 5.

(2) Vozidlu v systému elektronického mýtného, které nepoužívá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, které patří do podskupiny vozidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla9) a které bylo poprvé zaregistrováno po dni 30. června 2019, se určí emisní třída CO2 č. 1, 2, 3 nebo 4 podle předpisu Evropské unie upravujícího výběr poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly1). Provozovatel systému elektronického mýtného určí emisní třídu CO2 vozidla v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce podle podskupiny, do níž vozidlo patří, jeho specifických emisí CO2 a data jeho první registrace.

(3) Vozidlu v systému elektronického mýtného, které není uvedeno v odstavci 1 ani 2, se určí emisní třída CO2 č. 1. Tato emisní třída CO2 se určí rovněž vozidlu, u něhož nelze určit emisní třídu CO2 č. 2, 3, 4 nebo 5 na základě údajů z registru silničních vozidel nebo údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie, pokud provozovatel vozidla nepředložil provozovateli systému elektronického mýtného prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo soubor informací pro zákazníky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení emisí CO2 a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel7) obsahující údaje potřebné pro určení emisní třídy CO2 vozidla.


9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES.
10) Čl. 7ga odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly, v platném znění.“.

34. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

㤠18a

Výjimky z této vyhlášky

(1) Ustanovení § 5 až 8, § 10 odst. 3 a § 11 se nepoužijí v případě, kdy provozovatel vozidla nemá uzavřenu smlouvu s provozovatelem systému elektronického mýta a má uzavřenu výhradně smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného s poskytovatelem evropského mýtného.

(2) V případě provozovatelů vozidel, kteří mají uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného, se zápis do evidence údajů o mýtném provádí na základě těch údajů, které provozovateli systému elektronického mýtného poskytl poskytovatel evropského mýtného. “.

35. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 1

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému

Označení Úsek Délka (km)
D0 Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62) 4,6
D0 Modletice (D1-Praha, Ruzyně (exity 76-28) 37,1
D1 Průhonice-Ríkovice (exity 6-272) 274,1
D1 Přerov, Předmostí-státní hranice (km 282 až km 377) 97,0
D2 Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61) 61,4
D3 Mezno-Úsilné (km 62 až exit 131) 71,3
D4 Jíloviště-Háje (exity 9^15) 41,9
D4 Rádobytce-Nová Hospoda (km 77 až exit 84) 6,7
D5 Praha, Třebonice-státní hranice (exit 1 až km 151) 156,1
D6 Praha, Řepy-Krupá (exit 1 až km 49) 49,4
D6 Lubenec, východ-Bošov (km 75 až exit 83) 8,8
D6 Jenišov-Cheb, sever (exity 131-169) 39,2
D7 Praha, Ruzyně-Knovíz (exity 2-18) 17,0
D7 Panenský Týnec-Louny, západ (km 34,5-km 51) 17,0
D7 Postoloprty-Spořice (exity 56-78) 23,6
D8 Praha, Březiněves-státní hranice (km -3,5 až km 92) 98,7
D10 Praha, Satalice-Ohrazenice (exity 1-71) 72,7
D11 Praha, Horní Počernice-Jaroměř, sever (exity 1-113) 116,1
D35 Sedlice-Ostrov (exit 127 až km 158) 32,4
D35 Mohelnice, jih-Křelov (exity 235-261) 27,3
D35 Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296) 33,3
D46 Vyškov, východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) 41,1
D48 Bělotín-Jeseník nad Odrou (exity 1-8) 8,6
D48 Palačov - Nový Jičín, centrum (km 12-exit 21) 9,0
D48 Rybí-Žukov (km 24 až exit 70) 45,7
D52 Rajhrad-Pohořelice, jih (exity 10-26) 17,0
D55 Hulín-Napajedla (exity 16-34) 20,2
D56 Ostrava, Hrabová-Frýdek-Místek (exit 39 až km 54) 14,9

Příloha č. 2

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

Označení Úsek Délka (km)
I/3 Mirošovice-Mezno 46,8
I/4 Praha-Jíloviště 5,3
I/6 Bošov-Karlovy Vary 29,7
I/7 Spořice-Chomutov (exity 78-82) 3,4
I/11 Krásné Pole-Ostrava 8,7
I/12 Praha-Kolín 32,5
I/16 Řevničov-Bezděčín 75,6
I/16 Mladá Boleslav-Úlibice 37,6
I/19 Oltyně-Čekanice 10,4
I/19 Tábor-Pelhřimov 38,1
I/20 Plzeň-České Budějovice 109,0
I/22 Vodňany-Klatovy 55,9
I/26 Plzeň-Folmava 51,7
I/27 Plzeň, Litice-Klatovy 30,8
I/30 Lovosice-Ústí nad Labem 14,4
I/33 Semonice-Náchod 18,2
I/34 České Budějovice-Jindřichův Hradec 43,7
I/34 Jarošov nad Nežárkou-Koclířov 120,8
I/35 Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice 33,8
I/35 Turnov-Jičín 13,8
I/35 Úlibice-Všestary (MÚK s D11) 28,8
I/35 Hradec Králové-Mohelnice 89,3
I/35 Křelov-Olomouc 2,9
I/37 Hradec Králové-Pardubice 17,3
I/38 Jestřebí-Mladá Boleslav 31,1
I/38 Poděbrady-Hatě 157,4
I/43 Brno-Svitavy 53,8
I/46 Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum 0,9
I/47 Kroměříž-Hulín 3,4
I/47 Přerov-Bělotín 26,1
I/48 Bělotín-Rybí 22,1
I/50 Holubice-Rovné 86,1
I/52 Brno-Rajhrad 5,9
I/52 Pohořelice-Mikulov 23,3
I/55 Přerov-Hulín 11,4
I/58 Příbor-Krmelín 12,2
I/63 Bystřany-Řehlovice 7,5
I/68 Třanovice-Mosty u Jablunkova 33,7

“.

36. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3

Určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného

Období, ve kterém bylo vozidlo poprvé zaregistrováno 07/2019
-
06/2020
07/2020
-
06/2021
07/2021
-
06/2022
07/2022
-
06/2023
07/2023
-
06/2024
07/2024
-
06/2025
07/2025
-
06/2026
07/2026
-
06/2027
07/2027
-
06/2028
07/2028
-
06/2029
07/2029
-
06/2030
07/2030
-
06/2031
Podskupina vozidel 4-UD
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné 291,869 284,572 277,275 269,978 262,682 255,385 248,088 239,332 230,576 221,8201 213,064 204,308
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 291,869 284,572 277,275 269,978 262,682 255,385 248,088 239,332 230,576 221,8201 213,064 204,308
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 282,652 275,585 268,519 261,453 254,386 247,3202 240,254 231,774 223,295 214,815 206,336 197,856
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 153,615 153,615 153,615 153,615 153,615 153,615 153,615 153,615 153,615 153,615 153,615 153,615
Podskupina vozidel 4-RD
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné 187,302 182,619 177,937 173,254 168,572 163,889 159,207 153,588 147,969 142,3495 136,7305 131,111
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 187,302 182,619 177,937 173,254 168,572 163,889 159,207 153,588 147,969 142,3495 136,7305 131,111
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 181,387 176,853 172,318 167,783 163,248 158,714 154,179 148,738 143,296 137,854 132,413 126,971
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580
Podskupina vozidel 4-LH
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné 100,662 98,145 95,629 93,112 90,596 88,079 85,563 82,543 79,523 76,503 73,483 70,463
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 100,662 98,145 95,629 93,112 90,596 88,079 85,563 82,543 79,523 76,503 73,483 70,463
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 97,483 95,046 92,609 90,172 87,735 85,298 82,861 79,936 77,012 74,087 71,163 68,238
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980
Podskupina vozidel 5-RD
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné 79,800 77,805 75,810 73,815 71,820 69,825 67,830 65,436 63,042 60,648 58,254 55,860
Emisní třída C02 č. 2 = specifické emise C02 (g/tkm) nižší než 79,800 77,805 75,810 73,815 71,820 69,825 67,830 65,436 63,042 60,648 58,254 55,860
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 77,280 75,348 73,416 71,484 69,552 67,620 65,688 63,3696 61,051 58,733 56,414 54,096
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
Podskupina vozidel 5-LH
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné 53,770 52,426 51,082 49,737 48,393 47,049 45,705 44,091 42,478 40,865 39,252 37,639
Emisní třída CO2Č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 53,770 52,426 51,082 49,737 48,393 47,049 45,705 44,091 42,478 40,865 39,252 37,639
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 52,072 50,7702 49,468 48,167 46,865 45,563 44,261 42,699 41,137 39,575 38,013 36,4504
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300
Podskupina vozidel 9-RD
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné 105,431 102,795 100,159 97,524 94,888 92,252 89,616 86,453 83,2905 80,128 76,965 73,802
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 105,431 102,795 100,159 97,524 94,888 92,252 89,616 86,453 83,2905 80,128 76,965 73,802
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 102,102 99,549 96,997 94,444 91,891 89,339 86,786 83,723 80,6603 77,597 74,534 71,471
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 55,490 55,490 55,490 55,490 55,490 55,490 55,490 55,490 55,490 55,490 55,490 55,490
Podskupina vozidel 9-LH
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné 61,902 60,354 58,807 57,259 55,712 54,164 52,617 50,7596 48,903 47,046 45,188 43,331
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 61,902 60,354 58,807 57,259 55,712 54,164 52,617 50,7596 48,903 47,046 45,188 43,331
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 59,947 58,449 56,9498 55,451 53,952 52,454 50,955 49,157 47,358 45,5599 43,761 41,963
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 32,580 32,580 32,580 32,580 32,580 32,580 32,580 32,580 32,580 32,580 32,580 32,580
Podskupina vozidel 10-RD
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné 79,097 77,1196 75,142 73,165 71,187 69,2099 67,232 64,8595 62,487 60,114 57,741 55,368
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 79,097 77,1196 75,142 73,165 71,187 69,2099 67,232 64,8595 62,487 60,114 57,741 55,368
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 76,599 74,684 72,769 70,854 68,939 67,024 65,109 62,811 60,513 58,215 55,917 53,619
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 41,630 41,630 41,630 41,630 41,630 41,630 41,630 41,630 41,630 41,630 41,630 41,630
Podskupina vozidel 10-LH
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné 55,347 53,963 52,5797 51,196 49,812 48,429 47,045 45,385 43,724 42,064 40,403 38,743
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 55,347 53,963 52,5797 51,196 49,812 48,429 47,045 45,385 43,724 42,064 40,403 38,743
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 53,599 52,259 50,919 49,579 48,239 46,899 45,559 43,951 42,343 40,735 39,127 37,519
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než 29,130 29,130 29,130 29,130 29,130 29,130 29,130 29,130 29,130 29,130 29,130 29,130

“.

Čl. II Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2024.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

E-shop

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ... pokračování

Cena: 396 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.