Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


31

ZÁKON

ze dne 24. ledna 2024,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.  151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004  Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006  Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č.  281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č.  303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.  222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č.  183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.  16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019  Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb., zákona č. 173/2023 Sb. a zákona č. 278/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 180jb odst. 2 se za slovo „číslo“ vkládají slova „ , typ a platnost“ a na konci textu věty první se doplňují slova „ , název pojišťovny a adresa sídla, odkaz na vzor pojistné smlouvy daného pojistitele dle § 180ja a číslo a platnost oprávnění k pobytu“.

2. V § 180jb odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a elektronicky“.

3. V § 180jb odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a elektronicky způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup“.

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU

Čl. II

V § 118a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 271/2023 Sb., odstavec 1 zní:

„(1) Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek“) nebo odtažením vozidla, jestliže

a) jeho řidič
1. je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví jiné osoby,
2. ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),
3. je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
4. se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
5. se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. g) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,
6. řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel, nebo
7. řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem30) uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nebo
b) provoz vozidla nesplňuje podmínku pojištění odpovědnosti podle zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jde-li o vozidlo, k jehož provozu se vztahuje povinnost sjednat toto pojištění.“.

ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA ZÁKONA O PODMÍNKÁCH PROVOZU VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Čl. III

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011  Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019  Sb., zákona č. 52/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 432/2022  Sb. a zákona č. 326/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).

2. V § 6 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) Česká kancelář pojistitelů eviduje informaci o splnění povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu takového vozidla nebo bylo takové pojištění prokázáno jiným způsobem, jde-li o vozidlo, k jehož provozu se vztahuje povinnost sjednat toto pojištění,“.

3. V § 6 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

4. V § 8 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) v případě převodu vlastnického práva osvědčení o registraci silničního vozidla,“.

5. V § 10 odst. 1 větě první se za text „písm.“ vkládá text „b),“.

6. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu, pokud

a) o to vlastník silničního vozidla požádá, nebo
b) vozidlo déle než 30 po sobě následujících dnů nesplňuje podmínku podle § 6 odst. 3 písm. b); rozhodnutí může být vydáno jako první úkon správního orgánu v řízení.“.

7. V § 38c odst. 3 se slova „a trvání pojištění“ zrušují.

8. V § 38d se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a byla-li splněna podmínka podle § 6 odst. 3 písm. b)“.

9. V § 38d odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje slovo „a“ a písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

10. V § 79a odst. 4 se slova „§ 4 odst. 2 písm. a), b) až d) a j)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 2 písm. a) až d)“.

ČÁST ČTVRTÁ
ZMĚNA ZÁKONA O POJIŠŤOVNICTVÍ

Čl. IV

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č.  228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č.  304/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č.  171/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č.  261/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb. a zákona č. 324/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. m) větě první se na konci textu bodu 2 doplňují slova „ ; jde-li o vozidlo odeslané z jednoho členského státu do jiného, pokládá se za členský stát, ve kterém se nachází riziko, v závislosti na rozhodnutí provozovatele vozidla, buď členský stát registrace, nebo cílový členský stát, a to bezprostředně od převzetí vozidla kupujícím po dobu 30 dnů, přestože vozidlo nebylo v cílovém členském státě registrováno“.

2. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo zajišťovací činnost v rozsahu povolení uděleného jí orgánem dohledu. Tuto činnost je pojišťovna nebo zajišťovna povinna provozovat s odbornou péčí a obezřetně.“.

3. V § 6 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Provozování činnosti s odbornou péčí zejména znamená, že pojišťovna nebo zajišťovna jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a pojišťovna při provozování pojišťovací činnosti též s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu pojistníků, pojištěných a oprávněných osob; tím nejsou dotčeny povinnosti pojišťovny podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění.

(3) Provozování činnosti obezřetně zejména znamená, že pojišťovna nebo zajišťovna neprovádí tuto činnost způsobem, který poškozuje její majetek či majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost nebo stabilitu nebo bezpečnost nebo stabilitu osob s ní propojených.

(4) Za účelem plnění povinností podle odstavců 1 až 3 je tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém, pravidelně z něj vyhodnocovat informace a včas přijímat odpovídající opatření.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 5 až 8.

4. V § 120 odst. 2 písm. b) se slova „postupuje způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami, nebo ohrožuje svoji bezpečnost nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených nebo jiným způsobem postupuje v rozporu s pravidly obezřetného řízení“ nahrazují slovy „neprovozuje svoji činnost obezřetně“.

5. V § 126 odst. 1 větě první se slova „Kontrolující pověření výkonem dohledu“ nahrazují slovy „Osoby provádějící dohled“, slovo „povinni“ se nahrazuje slovem „povinny“ a slovo „dozvěděli“ se nahrazuje slovem „dozvěděly“.

6. V § 126 odst. 1 větě druhé se za slovo „pracovněprávního"" vkládají slova „nebo jiného obdobného“.

7. V § 127 odst. 1 větě druhé se slova „mají tyto osoby i po skončení pracovního nebo jiného než pracovního poměru“ nahrazují slovy „trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu“.

8. V § 129 odstavec 1 zní:

„(1) Orgán činný v trestním řízení nebo orgán příslušný k projednání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, poskytne na odůvodněnou žádost pojišťovně, která provozuje neživotní pojištění, u kterého je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovena zákonem, údaje nezbytné pro šetření škodné události, popřípadě jí umožní nahlížet do spisu a pořizovat z něho kopie ve věci týkající se škodné události, není-li tím ohroženo trestní řízení, řízení o přestupku nebo řízení o jednání, které má znaky přestupku.“.

9. V § 129a odst. 1 větě první se slovo „oprávněné“ zrušuje, za slovo „osoby“ se vkládají slova „ , která prokáže právní zájem“ a slova „za úplatu výpisy nebo“ se zrušují.

ČÁST PÁTÁ
ZMĚNA ZÁKONA O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ

Čl. V

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č.  96/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 18a odst. 2 se na konci textu písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna“.

2. V § 18a odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a rodné číslo, je-li přiděleno“.

3. V § 18a odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a rodné číslo, je-li přiděleno“.

4. V § 18b se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo systému České kanceláře pojistitelů podle jiného právního předpisu21)“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21) § 49 zákona č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.“.

ČÁST ŠESTÁ
ZMĚNA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Čl. VI

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018  Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 163/2020 Sb., zákona č. 192/2021 Sb., zákona č. 374/2022 Sb., zákona č. 429/2022 Sb. a zákona č. 414/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 2760 větě první se slova „upravující pojišťovnictví“ zrušují.

2. V § 2763 větě první se slova „Při pojištění majetku“ nahrazují slovem „Pojištěn“ a slovo „pojištěn“ se zrušuje.

3. Nadpis § 2767 zní:

„Pojištění cizí hodnoty pojistného zájmu“.

4. V § 2767 odst. 1 větě první se slova „na pojistné nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události u“ nahrazují slovy „k hodnotě pojistného zájmu“.

5. V § 2768 odst. 2 se slova „pojištěno cizí pojistné nebezpečí“ nahrazují slovy „pojištěna cizí hodnota pojistného zájmu“.

6. V § 2782 odst. 2 části věty za středníkem se slovo „pojištění“ nahrazuje slovem „pojistné“.

7. V § 2786 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a současně ho upozorní na možnost změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu ukončit“.

8. V § 2790 odst. 2 se slovo „nebezpečí“ nahrazuje slovem „riziko“.

9. V § 2790 odst. 3 se slova „pojištěno cizí pojistné riziko“ nahrazují slovy „pojištěna cizí hodnota pojistného zájmu“.

10. V § 2797 odst. 1 části věty druhé za středníkem se slova „na žádost této osoby jí“ zrušují, za slovo „pojistitel“ se vkládají slova „této osobě“ a slova „písemné formě“ se nahrazují slovy „textové podobě“.

11. V § 2798 odst. 2 větě první se za slovo „oznamovateli“ vkládají slova „v textové podobě“ a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.

12. V § 2800 odst. 2 se slova „jiné osoby, která má na pojistné plnění právo“ nahrazují slovy „oprávněné osoby“.

13. V § 2808 odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova „nebo v § 2789“.

14. V § 2808 odst. 2 větě druhé se za slovo „jiná“ vkládá slovo „oprávněná“.

15. Na konci § 2812 se doplňuje věta „Ustanovení § 2765 se v takovém případě nepoužije.“.

16. V § 2817 odst. 2 se slova „kvalifikovaného podle jiného zákona pro vyšší stupeň odborné způsobilosti“ zrušují.

17. V § 2818 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Nastala-li pojistná událost, nepřihlíží se pro potřeby vypořádání pojistitelů podle odstavce 3 k případnému následnému zániku nebo následné změně některého z vícenásobných pojištění.“.

18. V § 2851 odst. 1 větě první se slova „osoba, která má právo na pojistné plnění,“ nahrazují slovy „oprávněná osoba“.

19. V § 2854 se slova „sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku“ nahrazují slovy „použije se pro určení výše pojistného plnění částka odpovídající výši škody snížená v poměru, v jakém je v době vzniku pojistné události pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěného majetku“.

20. Na konci § 2867 se doplňuje věta „Ustanovení § 2765 se v takovém případě nepoužije.“.

ČÁST SEDMÁ
ZMĚNA ZÁKONA O HASIČSKÉM ZÁCHRANNÉM SBORU

Čl. VII

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 51/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 44 odst. 5 písm. c) a § 44 odst. 6 se slova „Ministerstvu financí“ nahrazují slovy „ministerstvu nebo Ministerstvu obrany“.

2. V § 44 odst. 6 se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „ministerstvem nebo Ministerstvem obrany“ a slova „Ministerstvo financí“ se nahrazují slovy „ministerstvo nebo Ministerstvo obrany“.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení částí druhé a třetí, která nabývají účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčNedostupné

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.