Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 18/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 2. 2. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

18

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. ledna 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

Vláda nařizuje podle § 95j odst. 2 a § 95k odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022  Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů, se mění takto:

1. Na konci názvu nařízení vlády se doplňují slova „a o ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů“.

2. V úvodní větě nařízení vlády se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 95j odst. 2 a“.

3. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) formát a vzor formulářového podání pro hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů,
b) okruh údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období, u kterých se ověřuje jejich správnost a úplnost, a rozsah jejich ověření.“.

4. V nadpisu § 2 se slova „Vzor formulářového “ nahrazují slovy „Vzory formulářových“.

5. V § 2 se za slova „v příloze“ vkládá text „č. 1“, dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Vzor vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. “.

6. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 1 znějí:

㤠3a

Okruh ověřovaných údajů

Auditor ověřuje správnost a úplnost údajů uvedených poplatníkem odvodu z nadměrných příjmů ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období v oddílu G.

§ 3b

Rozsah overeni udaju

(1) Auditor ověřuje správnost a úplnost údajů podle § 3a v rozsahu prověrky poskytující omezenou jistotu o předmětu ověření postupem podle mezinárodního auditorského standardu upravujícího ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací1).

(2) Ověření správnosti a úplnosti údajů podle odstavce 1 potvrdí auditor ve zprávě o jejich ověření.

(3) Pro ověření správnosti a úplnosti údajů podle § 3a auditor použije pro plánování a provádění ověřovací zakázky významnost (materialitu) ve výši 3 % z tržního příjmu poplatníka odvodu z nadměrných příjmů stanoveného ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období v oddílu G.


1) Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky ISAE 3000 - Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací.“.

7. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2

Vzor vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období

 

 

 

 

 

POKYNY
k vyplnění vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období

Poplatník odvodu při vyplňování podání postupuje podle obecné a příslušné části pokynů k vyplnění.

Obecná část

Pokud jsou ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období (dále jen ,,vyúčtování“) nebo v těchto pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení nařízení vlády, jedná se o nařízení vlády č. 407/2022 Sb., o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny.

Poplatník odvodu, který podává vyúčtování, vyplňuje kolonky a řádky vyúčtování podbarvené bíle. Ye vyúčtování nebo těchto pokynech se pro označení řádku používá zkratka „ř.“.

Údaje ve vyúčtování se zaokrouhlují postupem podle § 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a podle § 95h odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Podle § 146 odst. 1 daňového řádu se odvod zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Podle § 146 odst. 3 daňového řádu se veškeré další výpočty provádějí s přesností na dvě platná desetinná místa. Přepočet měny se zaokrouhluje na tři platná desetinná místa.

Oddíl A

Poplatník odvodu vyplní v příslušné kolonce daňové identifikační číslo (kód země CZ je předvyplněný, vyplňuje se tedy jen kmenová část) a křížkem (X) vyznačí typ podávaného vyúčtování - vyúčtování může být řádné, dodatečné nebo opravné. Y případě dodatečného vyúčtování uvede v příslušné kolonce den zjištění důvodů pro podání tohoto vyúčtování.

Dále poplatník odvodu vyplní identifikační údaje. V případě právnických osob zapsaných do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku se uvádí název právnické osoby, pod kterým je zapsaná v tomto veřejném rejstříku. V případě jiných poplatníků odvodu, kteří jsou jednotkou bez právní osobnosti, se uvede označení/název takové jednotky, pod kterým je zapsaná v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku (např. v případě odštěpného závodu zahraniční právnické osoby se uvede název právnické osoby s dodatkem „odštěpný závoď‘). V případě ostatních poplatníků odvodu, kteří jsou jednotkou bez právní osobnosti nezapsanou v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, se uvede jiný název/označení takové jednotky. Údaje „Titul“, „telefon“ a „e-mail“ jsou nepovinné.

Oddíl B

Údaje o zástupci se vyplňují pouze v případě, kdy je podání zpracováváno a podáváno osobou odlišnou od poplatníka odvodu. V případě, kdy poplatník odvodu ěiní podání sám za sebe, tuto ěást nevyplňuje.

Datum narození / Evidenční ěíslo osvědčení daňového poradce / IČO právnické osoby: vyplní se datum narození podepisující osoby odlišné od poplatníka odvodu - fyzické osoby, evidenční číslo osvědčení daňového poradce - fyzické osoby, nebo identifikační číslo právnické osoby odlišné od poplatníka odvodu.

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li poplatník odvodu či podepisující osoba právnickou osobou) s uvedením vztahu k poplatníkovi odvodu (např. jednatel, pověřený pracovník atd.): tyto údaje se vyplňují pouze v případech, kdy je podání podáváno právnickou osobou.

Osoba, která je oprávněná k podpisu za poplatníka odvodu, uvede jméno a příjmení a vztah k poplatníkovi odvodu.

Oddíl C

Poplatník odvodu vyplní seznam poplatníků odvodu (a jejich identifikace předepsaným způsobem), se kterými je propojen podle § 92 odst. 2 energetického zákona a jimi vyrobenou elektřinu uvedl na velkoobchodní trh s elektřinou a z prodeje této elektřiny realizuje nadměrný příjem. Ye sloupci „Odvod za veškerou vyrobenou elektřinu“ poplatník odvodu uvede „ANO“, pokud mu vzniká odvodová povinnost za veškerou elektřinu vyrobenou propojeným poplatníkem odvodu a tento propojený poplatník odvodu neuvádí na velkoobchodní trh s elektřinou žádnou část vyrobené elektřiny. Y opačném případě poplatník odvodu podávající hlášení/vyúčtování uvede „NE“.

Ve sloupci „Vymezení měsíců, za které poplatník podává vyúčtování odvodu za elektřinu vyrobenou propojeným poplatníkem odvodu“ poplatník odvodu uvede číselné označení kalendářních měsíců, za které poplatník odvodu podává vyúčtování za elektřinu vyrobenou propojeným poplatníkem odvodu za druhé odvodové období. Číselné označení kalendářních měsíců se provádí arabskými číslicemi a svojí hodnotou odpovídá pořadí daného kalendářního měsíce v průběhu kalendářního roku.

Oddíl D

V oddílu D se vyplňují níže uvedené údaje za jednotlivé kalendářní měsíce druhého odvodového období.

Poplatník odvodu křížkem (X) vyznačí, zda údaje pro stanovení tržních příjmů byly odvozeny z účetnictví nebo obchodní evidence. Pokud využívá jak údaje z účetnictví, tak údaje z obchodní evidence (např. v případě výroby elektřiny ve více výrobnách elektřiny, kdy ve vztahu k provozu některých výroben nevede oddělenou obchodní evidenci výroby a prodejů elektřiny), vyznačí křížkem (X) obě položky.

Vyplňují se veškeré tržby z výroby elektřiny fakturované v jednotlivých kalendářních měsících druhého odvodového období, nebo zaevidované v obchodní evidenci jako vypořádání obchodu s vyrobenou elektřinou, pokud poplatník odvodu používá k určení čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny obchodní evidenci podle § 3 odst. 3 nařízení vlády.

V případě, že tržba nebo náklad související s vyrobenou elektřinou v některém kalendářním měsíci druhého odvodového období je součástí obchodní transakce přesahující období kalendářního měsíce druhého odvodového období, vykáže se pouze část takové obchodní transakce vztahující se k prodeji elektřiny vyrobené v tomto měsíci.

V ř. 3 se vyplní součet tržeb za všechny dny v daném kalendářním měsíci druhého odvodového období, kdy poplatníkovi odvodu vznikla pohledávka ze zúčtování odchylek prováděného operátorem trhu. V případě, že se zúčtování odchylek netýká jen dodávek vyrobené elektřiny do elektrizační soustavy, ale i odběrů elektřiny z elektrizační soustavy, zahrne se do tohoto řádku pouze poměrná část, a to v poměru skutečných dodávek elektřiny a skutečných odběrů elektřiny, které vstoupily do zúčtování odchylek.

V ř. 5 se vyplní součet tržeb ze všech přijatých měsíčních kompenzací podle nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, vztahujících se k dodávkám elektřiny vyrobené v kterékoliv výrobně elektřiny poplatníka odvodu.

V ř. 6 se vyplní součet všech ostatních tržeb přijatých v jednotlivých kalendářních měsících druhého odvodového období, které nebyly zahrnuty do ř. 1 až ř. 5.

V ř. 9 se vyplní součet nákladů za všechny dny v daném kalendářním měsíci druhého odvodového období, kdy poplatníkovi odvodu vznikl závazek ze zúčtování odchylek prováděného operátorem trhu. V případě, že se zúčtování odchylek netýká jen dodávek vyrobené elektřiny do elektrizační soustavy, ale i odběrů elektřiny z elektrizační soustavy, zahrne se do tohoto řádku pouze poměrná část, a to v poměru skutečných dodávek elektřiny a skutečných odběrů elektřiny, které vstoupily do zúčtování odchylek.

Oddíl E

V oddílu E se vyplňují níže uvedené údaje za jednotlivé kalendářní měsíce druhého odvodového období.

Vyplňuje-li poplatník odvodu v oddílu E (a obdobně v oddílu F) údaje týkající se výrobny elektřiny, ve které se uskutečňuje společná výroba elektřiny z paliva, pro které je stanoven strop tržního příjmu, a současně z paliva, pro které strop tržního příjmu v § 95b odst. 1 energetického zákona stanoven není, vyčlení poplatník odvodu tržby, které připadají na výrobu elektřiny z paliva, pro které strop tržního příjmu stanoven není. K výpočtu se využívá

a) vážený průměr objemů energie v jednotlivých využívaných palivech pro výrobu elektřiny, pokud je elektřina vyráběna na jednom zdroji (turbogenerátoru), nebo
b) změřená a účtovaná dodávka elektřiny do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, pokud je ve výrobně elektřiny dodávka elektřiny měřena po jednotlivých výrobních zdrojích.

Poplatník odvodu rozdělí množství vyrobené elektřiny bilančně podle podílu daného paliva. V případě, že je při výrobě elektřiny palivo spalované v různých kotlích, odečte poplatník odvodu od celkového vyrobeného množství elektřiny množství elektřiny vyrobené z páry na jednotlivých kotlích, v nichž se uskutečňuje výroba elektřiny z paliva, pro které strop tržního příjmu v § 95b odst. 1 energetického zákona stanoven není. V případě, že při výrobě elektřiny dochází ke spoluspalování paliva, pro které je stanoven strop tržního příjmu, a paliva, pro které strop tržního příjmu v § 95b odst. 1 energetického zákona stanoven není, rozdělí poplatník odvodu množství energie získané z páry z tohoto kotle poměrně podle množství energie v použitém palivu. Poplatník odvodu následně rozdělí tržní příjmy z prodeje vyrobené elektřiny ve shodném poměru, v jakém byla rozdělena výstupní produkce elektřiny z paliva, pro které strop tržního příjmu v § 95b odst. 1 energetického zákona stanoven není.

V oddílu E.l se vyplní pro každý druh výroby nebo paliva podle § 95b odst. 1 energetického zákona upravené množství vyrobené elektřiny, které je součtem všech množství vykázaných za daný kalendářní měsíc druhého odvodového období v oddílu F.

Oddíl E.2 se vyplňuje jen v případě, že jsou tržby z prodeje elektřiny součástí tržních příjmů vykazovaných v oddílu D. V oddílu E.2 se vyplní seznam všech výroben elektřiny poplatníka odvodu, na kterých se realizuje tržní příjem uvedený v oddílu D a pro něž není stanoven strop tržního příjmu podle § 95b odst. 1 energetického zákona. Výrobna elektřiny je identifikována buď ID, bylo-li výrobně elektřiny přiděleno (identifikačním číslem, pod kterým je výrobna elektřiny registrována v systému operátora trhu), nebo názvem výrobny elektřiny uvedeným v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, případně včetně evidenčního čísla výrobny elektřiny uvedeného v seznamu provozoven v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny. Ve sloupci „Průměrná prodejní cena v Kč/MWh“ se vyplní skutečná průměrná prodejní cena elektřiny vyrobené v dané výrobně elektřiny. Pokud není skutečná průměrná prodejní cena elektřiny známá, použije se průměrná pro dejní cena vypočtená z celkových tržeb a celkového prodaného množství elektřiny poplatníka odvodu.

Vyplňuje-li poplatník odvodu v oddílu E.2 údaje týkající se přečerpávací vodní elektrárny, zohlední v průměrné prodejní ceně elektřiny kromě tržby za prodej elektřiny (mimo tržby za dodávku regulační energie) rovněž měsíční náklad na elektřinu spotřebovanou při čerpání, který rozdělí poměrně mezi výrobu elektřiny a dodávku regulační energie podle měsíční bilance výroby elektřiny v přečerpávací vodní elektrárně. Tržní příjem v takovém případě odpovídá rozdílu ceny elektřiny mezi hodinami výroby elektřiny a spotřeby elektřiny na čerpání vody se zohledněním účinnosti celého cyklu.

Vyplňuje-li poplatník odvodu v oddílu E.2 údaje týkající se výrobny elektřiny, ve které se nachází zařízení pro ukládání elektřiny, přiřadí poplatník odvodu vlastní spotřebu elektřiny zařízení pro ukládání elektřiny k výrobnímu zdroji, z něhož je elektřina do zařízení pro ukládání elektřiny dodávána. V případě odstavení tohoto výrobního zdroje, pokud by bylo zařízení pro ukládání elektřiny využíváno např. pro služby výkonové rovnováhy nebo stabilizaci ostatních provozů, alokuje poplatník odvodu vlastní spotřebu elektřiny zařízení pro ukládání elektřiny poměrně na ostatní výrobní zdroje tak, aby byla zajištěna objektivně správná a podložená bilance elektřiny pro účely stanovení výše odvodu z nadměrného příjmu z jejího prodeje.

Oddíl F

V oddílu F se vyplňují níže uvedené údaje za jednotlivé kalendářní měsíce druhého odvodového období.

V tomto oddílu se uvádí jednotlivě všechny výrobny elektřiny, pro které je stanoven strop tržního příjmu. Součtem upraveného množství elektřiny jednotlivých druhů výroby nebo paliva podle § 95b odst. 1 energetického zákona se stanoví upravené množství elektřiny v oddílu E.l.

Pokud by palivem pro výrobu elektřiny ve výrobně elektřiny bylo i některé z paliv, pro které není v § 95b odst. 1 energetického zákona stanoven strop tržního příjmu, poplatník odvodu uvede ve sloupci „Upravené množství vyrobené elektřiny v MWh (§ 4 nařízení vlády)“ množství elektřiny upravené o množství elektřiny připadající na výrobu elektřiny z paliva, pro které není v § 95b odst. 1 energetického zákona stanoven strop tržního příjmu, přičemž stanovení tohoto množství elektřiny je založené na váženém průměru objemů energie v jednotlivých využívaných palivech pro výrobu elektřiny.

Oddíl G

Oddíl G obsahuje údaje, které jsou dopočteny z údajů uvedených poplatníkem odvodu za jednotlivé kalendářní měsíce druhého odvodového období v oddílech D a E vyúčtování.

V ř. 4 „Kontrolní výpočet zálohy“ se vyplní hodnota odpovídající 90 % z kladné hodnoty „Nadměrný příjem“ podle ř. 3. Pokud je hodnota „Nadměrný příjem“ podle ř. 3 v daném kalendářním měsíci záporná nebo rovna nule, vyplní se „Kontrolní výpočet zálohy“ za daný kalendářní měsíc ve výši nula. Tento kontrolní výpočet slouží k ověření správnosti výše zálohy hrazené poplatníkem odvodu v průběhu druhého odvodového období. Pokud se hodnota „Kontrolní výpočet zálohy“ v ř. 4 za kalendářní měsíc liší od výše uvedené v ř. 5 „Na záloze zaplaceno“, poplatník odvodu zdůvodní rozdíl v oddílu H „Poznámky“.

V ř. 5 „Na záloze zaplaceno“ se vyplní výše zálohy uhrazené poplatníkem odvodu a rovněž součet těchto záloh za druhé odvodové období.

Pokud je v ř. 3 celková hodnota „Nadměrný příjem“ za druhé odvodové období záporná nebo rovna nule, je odvod z nadměrných příjmů za druhé odvodové období v ř. 6 roven nule. V ostatních případech je vypočten jako součin čísla 0,9 (podle § 95a energetického zákona činí odvod z nadměrných příjmů 90 % nadměrného příjmu) a hodnoty v ř. 3.

V ř. 7 se vyplní hodnota rozdílu ř. 6 „Odvod z nadměrných příjmů za druhé odvodové období“ a ř. 5 „Na záloze zaplaceno“ (celkové uhrazené zálohy za druhé odvodové období uvedené ve sloupci „CELKEM 2023“).

Oddíl H

Y oddílu H poplatník odvodu zdůvodní případný rozdíl v hodnotách zaplacené zálohy podle hlášení zálohy na odvod z nadměrných příjmů a hodnoty „Kontrolní výpočet zálohy“ za daný kalendářní měsíc druhého odvodového období. Pokud prostor pro vysvětlení případného rozdílu v hodnotách zaplacené zálohy a kontrolního výpočtu zálohy vyhrazený ve formuláři nebude dostatečný, může poplatník odvodu případné vysvětlení přiložit k formuláři jako přílohu.

Oddíl I

Vyplňuje poplatník odvodu, který je ve smyslu § 95j odst. 2 energetického zákona povinen zajistit, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti vybraných údajů uváděných ve vyúčtování, neboť má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Má-li poplatník odvodu zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, uvede v oddílu I, že k vyúčtování přikládá rovněž zprávu o ověření zpracovanou auditorem, který provedl ověření správnosti a úplnosti vybraných údajů uváděných ve vyúčtování.

Oddíl J

V tomto oddílu poplatník odvodu vyplňuje číslo účtu, na který mu má být vrácen případný přeplatek odvodu z nadměrných příjmů. Číslo účtu se vyplňuje ve standardním formátu, kdy bankovní kód (kód banky, u níž je účet veden) je oddělen od čísla účtu lomítkem.

Oddíl K

Oddíl K se vyplňuje nepovinně.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.