Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 14/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 26. 1. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

14

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2024,

kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 82/ /2015 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb., (dále jen „zákon”):

Čl. I

Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., vyhlášky č. 21/2010 Sb., vyhlášky č. 261/2013  Sb. a vyhlášky č. 238/2017 Sb., se mění takto:

1. § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zní:

㤠11

Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole
(K § 64 zákona)

Pro podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři22).


22) Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři”.

2. § 12 až 16a se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 5b zrušují.

3. V § 26a se slova pod nadpisem paragrafu „(K § 81 odst. 11 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 81 odst. 12 zákona)“.

4. Nadpis § 27 zní:

„Přijímání do prvního ročníku vyšší odborné školy“.

5. V § 45 odstavec 1 zní:

„(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy

a) základní údaje o škole,
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení,
c) rámcový popis personálního zabezpečení školy,
d) údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy,
e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu,
f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle výsledků maturitních zkoušek a absolutorií,
g) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy,
h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků,
i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
j) údaje o výsledcích inspekční činnosti,
k) základní údaje o hospodaření školy,
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.“.

6. V § 48b se slova pod nadpisem paragrafu „(K § 175 odst. 6 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 175 odst. 4 zákona)“.

7. § 49 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2024.

Ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

E-shop

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Tomáš Fürst, Halina Šimková, Jan Zimmer, Jana Fürstová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je prvním česky psaným textem, který uceleně a od samotných základů představuje tzv. bayesovské hodnocení váhy důkazu – moderní koncept, který si v posledních letech stále intenzivněji nachází cestu ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová - C. H. Beck

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Jiří Kapras - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je zaměřena na střet zájmů jako problém rozhodování při výkonu veřejné funkce, kdy se do kolize dostává veřejný zájem, který má veřejný funkcionář z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, a jeho zájem soukromý. Střet zájmů vykonavatelů veřejné moci se přitom dotýká samotných ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.