Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 4/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 16. 1. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

4

VYHLÁŠKA

ze dne 28. prosince 2023,

kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000  Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb., se mění takto:

1.    V § 3 odst. 1 se číslo „17“ nahrazuje číslem „20“.

2.    V § 3 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu s vývozem nebo dovozem elektřiny mimo území České republiky sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,“.

 3.    V § 3 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 3, 5 a 20 k této vyhlášce,“.

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).

4.    V    §    3 odst. 2 písm. f) se slova „přílohy č. 6“ nahrazují slovy „příloh    č.  6 a 18“.

5.    V    §    3 odst. 2 písm. g) se slova „8 a 12“ nahrazují slovy „8, 12 a 19“.

6.    V    §    3 odst. 2 písm. h) se za číslo „12“ vkládají slova „a 19“.

7.    Příloha č. 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

„Příloha č. 1

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

1. Držitel licence na výrobu elektřiny

Označeni výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předloženi
ERÚ-E1 Měsíční výkaz držitele licence na výrobu elektřiny o bilanci elektřiny a tepla a palivech Příloha č. 2 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce

V případě držitele licence na výrobu elektřiny, který při výrobě elektřiny nevyužívá paliva (zejména fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny a vodni elektrárny) a vykazuje množství vyrobené elektřiny podle vyhlášky upravující vykazování energie z podporovaných zdrojů", využije Úřad jako podklady pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích údaje vykázané držitelem licence podle vyhlášky upravující vykazování energie z podporovaných zdrojů ze systému operátora trhu.

2. Držitel licence na přenos elektřiny

Označení výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předložení
ERÚ-E3 Měsíční výkaz provozovatele přenosové soustavy Příloha č. 4 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
ERÚ-E4 Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy Příloha č. 5 do konce února následujícího roku

3. Držitel licence na distribuci elektřiny

3.1 Držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu (LDS)

Označení výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předložení
ERÚ-E2 Měsíční výkaz provozovatele RDS a LDS s exportem/importem Příloha č. 3 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
ERÚ-E4 Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy Příloha č. 5 do konce února následujícího roku

Výkaz ERÚ-E2 se vyplňuje za předpokladu, že držitel licence dováží elektřinu do České republiky nebo ji vyváží z České republiky.

3.2 Držitel licence na distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu (RDS)

Označení výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předložení
ERÚ-E2 Měsíční výkaz provozovatele RDS a LDS s exportem/importem Příloha č. 3 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
ERÚ-E4 Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy Příloha č. 5 do konce února následujícího roku
ERÚ-E5 Měsíční výkaz provozovatele RDS o výrobnách s instalovaným výkonem do 50 kW včetně Příloha č. 20 do 20. kalendářního dne následujícího měsíce

4. Držitel licence na výrobu plynu

Označení výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předložení
ERÚ-P1 Výkaz držitele licence na výrobu plynu Příloha č. 6 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku
ERÚ-P10 Výkaz držitele licence na výrobu plynu (biometan) Příloha č. 18 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku

Výkaz ERÚ-P10 se vyplňuje za předpokladu, že držitel licence vyrábí biometan.

5. Držitel licence na přepravu plynu

Označení výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předložení
ERÚ-P2 Měsíční výkaz držitele licence na přepravu plynu (souhrnné množství přepravovaného plynu) Příloha č. 7 do 15. dne následujícího měsíce
ERÚ-P3 Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy) Příloha č. 8 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku
ERÚ-P7 Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje o soustavě) Příloha č. 12 do 31. ledna následujícího roku
ERÚ-P11 Výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (paroplynové elektrárny) Příloha č. 19 do 15. dne následujícího měsíce

6. Držitel licence na distribuci plynu

Označení výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předložení
ERÚ-P4 Výkaz držitele licence na distribuci plynu (vstupy do soustavy) Příloha č. 9 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku
ERÚ-P5 Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu) Příloha č. 10 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku
ERÚ-P6 Výkaz držitele licence na distribuci plynu (výstupy ze soustavy) Příloha č. 11 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku
ERÚ-P7 Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje o soustavě) Příloha č. 12 do 31. ledna následujícího roku
ERÚ-P11 Výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (paroplynové elektrárny) Příloha č. 19 do 15. dne následujícího měsíce

7. Držitel licence na uskladňování plynu

Označení výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předložení
ERÚ-P8 Měsíční výkaz držitele licence na uskladňování plynu Příloha č. 13 do 15. dne následujícího měsíce
ERÚ-P9 Roční výkaz držitele licence na uskladňování plynu Příloha č. 14 do 31. ledna následujícího roku

8. Držitel licence na výrobu tepelné energie

Označení výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předložení
ERÚ-T1 Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění Příloha č. 15 do konce měsíce následujícího po skončení daného čtvrtletí

9. Držitel licence na rozvod tepelné energie

Označení výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předložení
ERÚ-T1 Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění Příloha č. 15 do konce měsíce následujícího po skončení daného čtvrtletí

10. Držitel licence na činnosti operátora trhu

Označení výkazu Název výkazu Náležitosti výkazu Termín předložení
ERÚ-Ol Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu o vybraných zdrojích energie Příloha č. 16 měsíční data do konce následujícího měsíce,
roční data do 15. května následujícího roku
ERÚ-02 Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu za oblast plynárenství Příloha č. 17 měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 15. května následujícího roku
kontrolní hodinový odečet do 30. dubna daného roku,
denně informace o skutečné spotřebě plynu a průměrné denní teplotě

Držitel licence zasílá Úřadu výkazy v elektronické podobě prostřednictvím uživatelského rozhraní provozovaného Úřadem na jeho internetových stránkách za účelem sběru dat.


1) Vyhláška č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů.“.

 8. Přílohy č. 4 a 5 znějí:

„Příloha č. 4

Příloha č. 5

“.

9. V přílohách č. 6 a 8 až 11 se slovo „měsíc-1“ nahrazuje slovem „měsíc“ a položka „rok-1“ se zrušuje.

10.    V příloze č. 7 se slovo „měsíc-1“ nahrazuje slovem „měsíc“.

11.    V příloze č. 12 se slovo „rok-1“ nahrazuje slovem „rok“.

12.    Přílohy č. 13 a 14 znějí:

„Příloha č. 13

Příloha č. 14

“.

13. Přílohy č. 16 a 17 znějí:

„Příloha č. 16

ERÚ-01: Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu o vybraných zdrojích energie

a) měsíční data o výrobě elektřiny za palivové zdroje a technologie MVE, VTE a FVE do konce následujícího měsíce:
identifikační údaje výrobce, výrobny a zdroje a období
instalovaný elektrický výkon zdroje
údaje o výrobě a dodávkách zdroje
 
b) roční data o výrobě elektřiny za palivové zdroje a technologie MVE, VTE a FVE do 15. května následujícího roku:
výkazy v rozsahu podle písm. a) za každý měsíc sledovaného roku

Příloha č. 17

ERÚ-02: Výkazy držitele licence na činnosti operátora trhu za oblast plynárenství

a) měsiční data do 15. dne následujícího měsíce
denní přetoky z přepravní soustavy do jednotlivých distribučních soustav
přetoky mezi jednotlivými distribučními soustavami
množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech a přeshraničních plynovodech
množství plynu ve vstupních a výstupních bodech jednotlivých virtuálních zásobníků plynu
dodávku plynu z jednotlivých výroben
výrobu biometanu
denní průměrné teploty v rozlišení na plynárenské zóny a celou ČR
počty odběrných předávacích míst po jednotlivých dodavatelích plynu
měsíční dodávku plynu koncovým zákazníkům po jednotlivých dodavatelích plynu
měsíční nákupy a prodeje na virtuálním prodejním bodě v rozlišení na bilaterální kontrakty, flexibilitu a vnitrodenní trh po jednotlivých dodavatelích plynu
měsíční těžbu a vtláčení z/do zásobníků plynu po jednotlivých dodavatelích plynu
měsíční dovoz a vývoz plynu do/z ČR po jednotlivých dodavatelích plynu
k poslednímu dni v měsíci změny dodavatele plynu v rozlišení na získaná a ztracená odběrná předávací místa s informací o kategorii odběru po jednotlivých dodavatelích plynu
seznam všech účastníků trhu s plynem s informací o aktivních činnostech v systému operátora trhu
počty chráněných zákazníků a měsíční skutečnou dodávku chráněným zákazníkům po jednotlivých dodavatelích plynu
množství uskladněného plynu na všech stavových podúčtech českého vstupně-výstupního systému na konci každého plynárenského dne předchozího měsice
množství uskladněného plynu na všech stavových podúčtech zahraničního vstupně-výstupního systému na konci každého plynárenského dne předchozího měsice
množství plynu předaného ze stavových podúčtů českého vstupně-výstupního systému na stavové podúčty sousedního vstupně-výstupního systému na konci každého plynárenského dne předchozího měsíce
množství plynu předaného ze stavových podúčtů zahraničního vstupně-výstupního systému na stavové podúčty českého vstupně-výstupního systému na konci každého plynárenského dne předchozího měsíce
b) roční data do 15. května následujícího roku
výkazy dle písm. a) v roční verzi
c) měsíční data v průběhu topné sezóny do 15. dne následujícího měsíce
množství zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu vycházející ze systému operátora trhu po jednotlivých dodavatelích plynu
d) kontrolní hodinový odečet do 30. dubna daného roku
kontrolní hodinový odečet podle provozovatele přepravní soustavy ČR
kontrolní hodinový odečet podle výrobců plynu v ČR
e) denně
informace o skutečné spotřebě plynu a průměrné denní teplotě

“.

14. Doplňují se přílohy č. 18 až 20, které znějí:

„Příloha č. 18

Příloha č. 19

Příloha č. 20

ERÚ-E5: Měsíční výkaz provozovatele RDS o výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně

Měsíční data o výrobnách s instalovaným výkonem do 50 kW včetně, do 20. dne následujícího měsíce:

Vykazovaný rok
Vykazovaný měsíc
Provozovatel distribuční soustavy
IČO provozovatele distribuční soustavy
Licence
EAN spotřební
EAN výrobní
IČO výrobce
Lokalita výrobny - kraj
Okres
Obec
Ulice
PSČ
Katastrální území
Parcelní číslo
Datum uvedení do provozu
Typ výrobny (technologie)
Specifikace zdroje energie
Typ připojení
Tarifní sazba
Instalovaný elektrický výkon [MW]
Baterie (Ano/Ne)
Kapacita baterie [MWh]
Výkon baterie [MWh]
Dodávky do distribuční soustavy [MWh]

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Držitel licence vypracuje a předloží výkazy za rok 2023 podle vyhlášky č. 404/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinností této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2024.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.