Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


427

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 2023,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Rejstříku trestů

Čl. I

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007  Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 42/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb. a zákona č. 130/2022  Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „rejstříku trestů a evidenci přestupků“.

2. § 1 a 2 znějí:

㤠1

(1) Rejstřík trestů je informační systém veřejné správy, který obsahuje údaje o fyzických a právnických osobách (dále jen „osoba“) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále údaje o jiných významných skutečnostech pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Správcem rejstříku trestů je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“).

(2) Ministerstvo je dále správcem evidence přestupků, která je informačním systémem veřejné správy obsahujícím údaje o osobách, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním přestupku, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a o osobách uvedených v § 4 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním jednání majícího znaky takového přestupku. Součástí evidence přestupků nejsou údaje o pravomocných rozhodnutích o jednáních majících znaky přestupku, kterých se dopustil příslušník zpravodajské služby České republiky nebo příslušník Policie České republiky vybraný v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra.

§ 2

(1) V rámci výkonu své působnosti podle tohoto zákona zpracovává ministerstvo osobní údaje v nezbytném rozsahu; při tom se považuje za orgán, který je příslušný k plnění úkolů stanovených zákonem za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.

(2) Pro účely správy rejstříku trestů a vydávání opisů z rejstříku trestů (dále jen „opis“), výpisů z rejstříku trestů (dále jen „výpis“) nebo opisu z evidence přestupků je ministerstvo oprávněno ověřovat přesnost osobních údajů.

(3) Ochranu osobních údajů, které ministerstvo zpracovává pro výkon své působnosti podle tohoto zákona v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, zajišťuje pověřenec pro ochranu osobních údajů určený podle trestního řádu.“.

3. § 2b se včetně nadpisu zrušuje.

4. V nadpisu části druhé se slova „EVIDENCE REJSTŘÍKU“ nahrazují slovem „REJSTŘÍK“.

5. V části druhé se v nadpisech hlav I a II slovo „EVIDENCE“ zrušuje.

6. V § 2c úvodní části ustanovení, § 3 odst. 2, § 4, § 4a odst. 1, § 10 odst. 5, § 13 odst. 1 větě druhé, § 13 odst. 2 a 5, § 15a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 15a odst. 2 větě první, § 16d odst. 1, § 16d odst. 2 větě první a v § 16e odst. 2 a 3 se slova „evidence Rejstříku“ nahrazují slovem „rejstříku“.

7. V § 3 odst. 1, § 4a odst. 2 a v § 15 odst. 2 větě druhé se slova „evidenci Rejstříku“ nahrazují slovem „rejstříku“.

8. V § 3 odst. 2 se slova „předané Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „o pravomocně odsouzených osobách předané“.

9. V § 4 odst. 2 a 3 se slova „Ministerstva spravedlnosti“ nahrazují slovem „ministerstva“ a slova „zápis do evidence“ se nahrazují slovy „zápis do rejstříku trestů“.

10. V § 4 odst. 4, § 9, § 11a odst. 3, § 11aa odst. 1, § 15a odst. 1 závěrečné části ustanovení, § 15a odst. 3, § 15a odst. 5 větě první, § 16 větě druhé, § 16a odst. 2 větě druhé, § 16d odst. 4, § 16e, § 16g odst. 2 až 6, § 16j odst. 2 větě druhé, § 16j odst. 3 větě poslední a v § 16j odst. 6 větě první se slova „Rejstřík trestů“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

11. V § 4a odst. 2 se slova „Rejstřík trestů informován“ nahrazují slovy „ministerstvo informováno“.

12. V § 4a se odstavec 3 zrušuje.

13. V § 5 větě první, § 8 odst. 1, § 11 odst. 3, § 11a odst. 3 větě první, § 11aa odst. 1 větě druhé, § 15a odst. 2 větě první, § 16d odst. 3 větě druhé a v § 16d odst. 5 se slova „Rejstříku trestů“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

14. V § 5 větě první se slovo „evidenci“ nahrazuje slovy „rejstříku trestů“.

15. V § 5 se věta poslední zrušuje.

16. V § 6 písm. c) se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

17. V § 10 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Ministerstvo vydá na žádost opis

a) orgánu činnému v trestním řízení pro potřeby trestního řízení,
b) Kanceláři prezidenta republiky, týká-li se opis osoby, ohledně níž Kancelář prezidenta republiky provádí řízení o žádosti o milost anebo řízení o jmenování nebo podání návrhu na jmenování do funkce prezidentem republiky,
c) cizozemskému justičnímu orgánu, stanoví-li tak tento zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
d) mezinárodnímu soudu, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a jeho orgánům, nebo
e) jinému orgánu nebo osobě, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(2) Ministerstvo může použít opis týkající se osoby, ohledně níž provádí řízení o

a) stížnosti pro porušení zákona,
b) uplatnění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, nebo
c) žádosti o milost.

(3) Ministerstvo může dále použít opis

a) při provádění úkonů, ke kterým je příslušné podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
b) jedná-li před soudem ve věcech týkajících se výkonu své působnosti podle tohoto zákona, nebo
c) zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů týkajících se výkonu své působnosti podle tohoto zákona.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

18. V § 10 odst. 5 větě poslední se slova „na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo“ zrušují.

19. V § 10 odst. 6 a v § 13 odst. 3 se slova „žádost Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „žádost ministerstva“ a slova „království Rejstříku trestů“ se nahrazují slovy „království ministerstvu“.

20. V § 11 odst. 1 větě druhé se slova „na základě úředně ověřené plné moci“ nahrazují slovy „po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele“.

21. V § 11 odst. 2 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

22. V § 11 odst. 2 písm. b) a v § 11a odst. 4 větě první se slova „Rejstříku trestů“ nahrazují slovem „ministerstva“.

23. V § 11 odst. 3 se slova „a b)“ zrušují.

24. V § 11a odst. 3 větě druhé, § 11a odst. 4 větě druhé a v § 11aa odst. 1 větě třetí se slova „2 nebo 3“ nahrazují slovy „3 nebo 4“.

25. V § 11aa odst. 1 se slova „nebo datovou zprávou s ověřenou totožností žadatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky“ zrušují.

26. V § 11aa odstavec 2 zní:

„(2) Správce portálu veřejné správy zpřístupní žadateli výpis v elektronické podobě prostřednictvím portálu veřejné správy. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 1 nebo nelze-li neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 3 nebo 4, správce portálu veřejné správy tuto skutečnost sdělí žadateli a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy mu jej zpřístupní prostřednictvím portálu veřejné správy.“.

27. V § 11b odst. 1, § 16b odst. 1, § 16d odst. 1 a 2, § 16d odst. 3 větě první, § 16f odst. 1 větě první, § 16f odst. 2, § 16g odst. 1 a v § 16j odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Rejstřík trestů“ nahrazují slovem „Ministerstvo“.

28. V § 11b odst. 1 a 2 se slova „úředně ověřených plných mocí“ nahrazují slovy „plných mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele“.

29. V § 11b odst. 3 větě druhé se slova „úředně ověřená plná moc“ nahrazují slovy „plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele“.

30. V § 11b se odstavec 4 zrušuje.

31. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Přílohou výpisu, který se týká občana České republiky, jsou informace o jeho pravomocných odsouzeních soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království a údaje navazující na tato odsouzení zaznamenané do evidence Rejstříku trestů podle § 4a, nejde-li o odsouzení, u nichž podle zaslaných navazujících údajů došlo v tomto státě k jejich zahlazení nebo jiné skutečnosti, pro kterou se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, odsouzení, na která se hledí jako na odsouzení soudem České republiky, anebo odsouzení, jejichž předání pro jiné účely než pro trestní řízení odsuzující stát vyloučil.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

32. V § 15 odst. 2 se slova „V evidenci“ nahrazují slovy „V rejstříku trestů“.

33. V § 15 odst. 2 větě první, § 15a odst. 5 větě první, § 16c odst. 3 větě první, § 16i odst. 3 písm. b), § 16j odst. 6 větě první a v § 16k odst. 3 větě první se slova „na čí žádost se tak stalo“ nahrazují slovy „komu byly údaje poskytnuty“.

34. V § 15 odst. 2 větě poslední se slovo „evidenci“ nahrazuje slovy „rejstříku trestů“.

35. V § 15 odst. 3 se slova „na čí žádost byl vydán výpis, se v evidenci“ nahrazují slovy „komu byly údaje poskytnuty, se v rejstříku trestů“.

36. V § 16b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

37. V § 16c odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Rejstřík trestů vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů vedených podle § 2 a 4a a údaje vyřazené z evidence podle § 9.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, soudu nebo Ministerstvu spravedlnosti. Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.“.

38. V § 16c odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Ministerstvo vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů vedených podle § 1 odst. 1 a § 4a a údaje vyřazené z evidence podle § 9.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, nebo soudu. Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Ministerstvo může údaje uvedené v odstavci 1 používat pro účely rozhodování o nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.“.

39. V § 16f odst. 1 se věta druhá zrušuje.

40. V § 16f odst. 2 se slova „na žádost Ministerstva spravedlnosti nebo orgánu činného v trestním řízení anebo, je-li to zapotřebí, i pro vedení evidence Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „ , je-li to zapotřebí pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona nebo na žádost orgánu činného v trestním řízení“.

41. V § 16f odst. 3 se slova „vedení evidence Rejstříku“ nahrazují slovy „správu rejstříku“.

42. V § 16h větě první se slova „Rejstříkem trestů“ nahrazují slovem „ministerstvem“.

43. V § 16j se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Ministerstvo může použít opis z evidence přestupků

a) pro účely řízení o stížnosti pro porušení zákona nebo řízení o žádosti o milost,
b) při provádění úkonů, ke kterým je příslušné podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
c) jedná-li před soudem ve věcech týkajících se výkonu své působnosti podle tohoto zákona, nebo
d) zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů týkajících se výkonu své působnosti podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8.

44. V § 16j odst. 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

45. V § 16j odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „prostřednictvím referenčního rozhraní, nestanoví-li zvláštní zákon jinak“.

46. V § 16k odst. 2 větě druhé se slova „soudu a Ministerstvu spravedlnosti pro účely rozhodování o nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem“ nahrazují slovy „nebo soudu“.

47. V § 16k se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo může údaje podle věty první používat pro účely rozhodování o nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.“.

48. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 16l

Při používání opisu, výpisu a opisu z evidence přestupků ministerstvo přistupuje k opisu, výpisu a opisu z evidence přestupků v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím referenčního rozhraní; není-li to možné, předávají se opisy, výpisy, opisy z evidence přestupků a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím ověřit jejich pravost.

§ 16m

(1) Ministerstvo může při plnění svých úkolů v oblasti přípravy a realizace trestní politiky a správy justice používat anonymizované údaje z rejstříku trestů a evidence přestupků, a to i prostřednictvím svých podřízených organizací; údaje vztahující se k jednotlivým osobám se používají v pseudonymizované podobě.

(2) Ministerstvo poskytne údaje z rejstříku trestů nebo z evidence přestupků na základě písemné žádosti

a) Ministerstvu vnitra pro plnění úkolů v oblasti bezpečnostní politiky a prevence kriminality,
b) výzkumné organizaci, nebo
c) osobě, která doloží, že tyto údaje potřebuje pro účely výzkumu zadaného státem nebo podpořeného z veřejných prostředků.

(3) Údaje poskytované podle odstavce 2 se poskytují v anonymizované podobě. Údaje vztahující se k jednotlivým osobám se poskytují v pseudonymizované podobě; před jejich poskytnutím ministerstvo poučí žadatele o jeho povinnosti přijmout konkrétní opatření k ochraně zájmů subjektu osobních údajů podle zákona upravujícího zpracování osobních údajů a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů.

(4) Ministerstvo může od výzkumné organizace nebo osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) požadovat úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“.
Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.

49. V § 17a se slovo „spravedlnosti“ zrušuje a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Rejstřík trestů jako organizační složka státu zrušuje.

2. Pokud jiné právní předpisy používají pojem evidence Rejstříku trestů, rozumí se tím ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rejstřík trestů. Pokud jiné právní předpisy používají pojem evidence přestupků vedená Rejstříkem trestů, rozumí se tím ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona evidence přestupků spravovaná Ministerstvem spravedlnosti.

3. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky zařazených ke dni 31. prosince 2024 k výkonu práce v Rejstříku trestů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Ministerstvo spravedlnosti.

4. Návrh systemizace služebních a pracovních míst obsahujících správní činnosti a práce zabezpečující agendu rejstříku trestů a evidence přestupků předloží státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti v návrhu systemizace služebních a pracovních míst Ministerstva spravedlnosti s účinností ode dne 1. ledna 2025 nebo v návrhu na její změnu.

5. Zaměstnanec v pracovněprávním vztahu, z něhož výkon práv a povinností přešel podle bodu 3 na Ministerstvo spravedlnosti, který vykonává činnost podle § 5 zákona o státní službě a který je ke dni 1. ledna 2025 v pracovním poměru na dobu neurčitou, má nárok být na základě systemizace podle bodu 4 přijat do služebního poměru na dobu neurčitou, jestliže

a) splňuje předpoklady uvedené v § 25 odst. 1 zákona o státní službě,
b) má podle systemizace podle bodu 4 vykonávat činnost podle § 5 zákona o státní službě a
c) požádá Ministerstvo spravedlnosti o přijetí do služebního poměru písemně do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Vznik služebního poměru podle bodu 5 se řídí § 23 a § 30 až 32 zákona o státní službě.

7. Dosavadní vedoucí zaměstnanec v Rejstříku trestů vykonávající činnosti podle § 5 zákona o státní službě, jehož pracovní místo bylo na základě systemizace podle bodu 4 vymezeno jako služební místo představeného, se ode dne 1. ledna 2025 považuje za státního zaměstnance ve služebním poměru na dobu neurčitou a představeného. Službu na služebním místě představeného může vykonávat nejdéle do doby, než bude toto služební místo obsazeno na základě výsledku výběrového řízení podle zákona o státní službě vyhlášeného nejpozději do dne 31. prosince 2025. Dosavadní vedoucí zaměstnanec 1. stupně řízení se považuje za představeného na služebním místě vedoucího oddělení.

8. Pracovní poměr zaměstnance uvedeného v bodu 5 trvá do dne vzniku služebního poměru na dobu neurčitou. Pracovní poměr může být rozvázán i před vznikem služebního poměru. Do vzniku služebního poměru nebo do skončení pracovního poměru zařadí státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti zaměstnance na odpovídající služební místo v systemizaci a poskytne mu plat podle části deváté zákona o státní službě.

9. Zaměstnanci uvedenému v bodu 5, který požádal o přijetí do služebního poměru, ale nebyl do něj přijat proto, že nesplňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru podle bodu 5 písm. a), přísluší právo na odstupné podle zákoníku práce.

10. Nepožádá-li zaměstnanec uvedený v bodu 5 o přijetí do služebního poměru, zaniká jeho pracovní poměr uplynutím dne 31. prosince 2025.

11. Na zaměstnance uvedeného v bodu 5, který nekoná práci z důvodu překážky v práci na straně zaměstnance podle § 191 až 205 zákoníku práce, se použije bod 5 obdobně s tím, že lhůta stanovená v bodu 5 písm. c) se počítá ode dne odpadnutí překážky v práci na straně zaměstnance.

12. Pracovní poměr na dobu určitou zaměstnance v pracovněprávním vztahu, z něhož výkon práv a povinností přešel podle bodu 3 na Ministerstvo spravedlnosti, trvá a skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.

13. V případě postupu podle bodů 5 a 7

a) platí, že vznikem služebního poměru státní zaměstnanec úspěšně vykonal úřednickou zkoušku pro obor služby, k jehož výkonu byl na služební místo zařazen; státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti v takovém případě vydá osvědčení o jejím vykonání,
b) se do doby trvání služebního poměru státního zaměstnance započítává doba trvání pracovního poměru v Rejstříku trestů, která vzniku služebního poměru bezprostředně předcházela, a
c) se použije § 201 zákona o státní službě.

14. Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Rejstříku trestů, jejichž pracovní poměr skončil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vypořádá Ministerstvo spravedlnosti.

15. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, s nímž je příslušný hospodařit Rejstřík trestů, jakož i výkon práv a povinností České republiky, který zajišťuje Rejstřík trestů, přecházejí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Ministerstvo spravedlnosti.

16. Závazky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s Rejstříkem trestů, plní a vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvo spravedlnosti.

17. Nároky z nespotřebovaných výdajů Rejstříku trestů se přesouvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Ministerstvo spravedlnosti. Členění nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 4 rozpočtových pravidel zůstává zachováno.

18. Ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 269/1994  Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2024, se použije na pravomocná odsouzení soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a údaje navazující na tato odsouzení zaznamenané do evidence Rejstříku trestů ode dne 1. července 2024; na pravomocná odsouzení soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska zaznamenaná do evidence Rejstříku trestů přede dnem 1. července 2024 se použije § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. července 2024.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o obecní policii

Čl. III

V § 11a odst. 1 písm. d) zákona č. 553/1991  Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se slova „Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „Ministerstva spravedlnosti“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Čl. IV

V § 23a odst. 2 písm. b) zákona č. 555/1992  Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 111/2019  Sb., se slova „a Rejstříku trestů“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. V

V § 11 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č.  342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 170/2013  Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 205/2019 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 431/2022  Sb., odstavec 4 zní:

„(4) Ministerstvo spravedlnosti vydá zpravodajské službě na její žádost opis nebo výpis z rejstříku trestů, opis z jím vedené evidence přestupků a informace o vydání výpisu nebo opisu z rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků, včetně informace, komu byly údaje poskytnuty. Žádost o vydání opisu nebo výpisu z rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků, žádost o informace a opis nebo výpis z rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné nebo elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup; jiné informace, než je opis nebo výpis z rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků, předá Ministerstvo spravedlnosti v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna energetického zákona

Čl. VI

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003  Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022  Sb. a zákona č. 19/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 5 písm. a) se slovo „evidence“ zrušuje a slovo „Rejstříku“ se nahrazuje slovem „rejstříku“.

2. V § 8 odst. 4 se slova „nebo od Rejstříku trestů“ zrušují.

3. V § 11g odst. 3 větě první se slovo „Rejstříku“ nahrazuje slovem „rejstříku“.

4. V § 11g odst. 3 větě druhé se slova „Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku“ nahrazují slovy „Ministerstva spravedlnosti výpis z rejstříku“.

5. V § 11g odst. 3 větě třetí se slova „Rejstřík trestů“ nahrazují slovy „Ministerstvo spravedlnosti“ a slova „evidence Rejstříku“ se nahrazují slovem „rejstříku“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o Finanční správě České republiky

Čl. VII

V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení zákona č.  456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb., se slova „Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „Ministerstva spravedlnosti“ a slova „jím vedených evidencí“ se nahrazují slovy „rejstříku trestů a evidence přestupků“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. VIII

V § 58 odst. 2 úvodní části ustanovení zákona č.  17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb., se slova „Rejstříku trestů“ nahrazují slovy „Ministerstva spravedlnosti“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o Vojenské policii

Čl. IX

V § 12 odst. 1 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění zákona č.  204/2015 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se slova „z evidencí vedených Rejstříkem trestů“ nahrazují slovy „rejstříku trestů, evidence přestupků vedené Ministerstvem spravedlnosti“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o státní službě

Čl. X

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017  Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019  Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 384/2022 Sb., zákona č. 423/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 49/2023 Sb., zákona č. 152/2023  Sb., zákona č. 172/2023 Sb. a zákona č. 281/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst. 1 větě druhé se slovo „Rejstříku“ nahrazuje slovem „rejstříku“.

2. V § 26 odst. 1 větě třetí se slova „Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku“ nahrazují slovy „Ministerstva spravedlnosti výpis z rejstříku“.

3. V § 26 odst. 1 větě čtvrté se slova „Rejstřík trestů“ nahrazují slovy „Ministerstvo spravedlnosti“ a slova „evidence Rejstříku“ se nahrazují slovem „rejstříku“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Čl. XI

V § 107 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se slova „Rejstřík trestů“ nahrazují slovy „Ministerstvo spravedlnosti“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025, s výjimkou čl. I bodů 12, 18, 24 až 26, 31, 37 a 39 a čl. II bodů 4 a 18, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

Zánik odpovědnosti za přestupek

Zánik odpovědnosti za přestupek

Tomáš Grygar - C. H. Beck

Publikace je primárně určena odborníkům z řad správněprávní teorie a praxe, zejména advokátům, akademikům, soudcům správních soudů nebo pracovníkům správních úřadů všech druhů a stupňů. Představuje první monografické zpracování problematiky zániku přestupkové odpovědnosti, se kterou ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ... pokračování

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Jitka Jelínková, Svatava Havelková - C. H. Beck

Stále ještě relativně nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází druhé vydání ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Tomáš Grygar - C. H. Beck

Tato publikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické osoby, a to zejména z pohledu jeho specifik oproti řízení o přestupku osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který na rozdíl od předchozího ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - C. H. Beck

Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu ... pokračování

Cena: 1 890 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ... pokračování

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.