Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


407

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2023,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. I

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.  91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003  Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004  Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005  Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006  Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007  Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012  Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č.  252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015  Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 222/2017  Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 363/2019 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 285/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 17/2022 Sb., zákona č. 203/2022 Sb., zákona č. 358/2022 Sb. a zákona č. 456/2022 Sb., se mění takto:

1. Za § 2a se vkládá nový § 2b, který včetně poznámky pod čarou č. 80 zní:

㤠2b

(1) Držitel poštovní licence může vykonávat státní správu podle tohoto zákona, uzavře-li s ním Ministerstvo práce a sociálních věcí veřejnoprávní smlouvu, která blíže určí podmínky výkonu státní správy držitelem poštovní licence; držitel poštovní licence může vykonávat státní správu nejvýše v rozsahu těchto činností:

a) přijímání podání podle tohoto zákona a přijímání podkladů pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně jejich předávání příslušné krajské pobočce Úřadu práce,
b) poskytování základních informací o právní úpravě tohoto zákona.

(2) K uzavření veřejnoprávní smlouvy není třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu. Spory z veřejnoprávní smlouvy řeší ministr práce a sociálních věcí.

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky zveřejní veřejnoprávní smlouvu na své úřední desce i na svých internetových stránkách.

(4) Veřejnoprávní smlouva může stanovit finanční plnění, které získá držitel poštovní licence jako kompenzaci za výkon státní správy podle tohoto zákona a které se stanoví podle cenových předpisů80) obdobně.


80) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „nájemce bytu“ vkládají slova „ , který byt užívá“.

3. V § 24 odstavec 4 zní:

„(4) Přestane-li oprávněná osoba byt užívat v průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od následujícího kalendářního měsíce. To platí i v případě, že osoba společně posuzovaná přestane byt užívat v průběhu kalendářního měsíce nebo se stane vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu.“.

4. V nadpisu § 24a se slova „pro rok 2023“ zrušují.

5. V § 24a odst. 1 větě první se slova „pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023“ zrušují.

6. V § 25 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Částky nákladů srovnatelných s nájemným uvedené v odstavci 1 písm. b) a částky, které se započítávají za pevná paliva, uvedené v odstavci 1 písm. c) jsou platné pro období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.“.

7. V § 26 odst. 3 se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

8. § 26a se včetně nadpisu zrušuje.

9. V § 30 odst. 1 se částka „300 000 Kč“ nahrazuje částkou „350 000 Kč“.

10. V § 30 odst. 1 větě první, § 30b odst. 1 písm. d) a § 68 odst. 1 písm. c) bodě 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

11. V § 51a odstavec 1 zní:

„(1) Vznikl-li nárok na příspěvek na bydlení za měsíc prosinec a tento nárok trval ke dni 31. prosince, náleží jeho výplata i v 1. kalendářním čtvrtletí bezprostředně následujícího kalendářního roku. Pro stanovení jeho výše se vychází ze skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení, ze kterých byla určena výše příspěvku na bydlení za měsíc prosinec bezprostředně předcházejícího kalendářního roku, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení § 51 odst. 5 vět třetí až páté se nepoužijí.“.

12. V § 51a odst. 2 se slova „k poslednímu dni 4. kalendářního čtvrtletí náležela výplata příspěvku na bydlení“ nahrazují slovy „vznikl nárok na příspěvek na bydlení za měsíc prosinec a tento nárok trval ke dni 31. prosince“.

13. V § 51a odst. 3 větě první se slova „Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu dni 2. kalendářního čtvrtletí“ nahrazují slovy „Vznikl-li nárok na příspěvek na bydlení za měsíc červen a tento nárok trval ke dni 30. června“, slova „vypláceného ke dni 30. června bezprostředně předcházejícímu“ se nahrazují slovy „za měsíc červen bezprostředně předcházející“ a ve větě druhé se slova „vět třetí až páté § 51 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 51 odst. 5 vět třetí až páté“.

14. V § 51a odst. 4 se slova „k poslednímu dni 2. kalendářního čtvrtletí náležela výplata příspěvku na bydlení“ nahrazují slovy „vznikl nárok na příspěvek na bydlení za měsíc červen a tento nárok trval ke dni 30. června“.

15. V § 63 odst. 1 se text „§ 61“ nahrazuje slovy „dále jen „povinná osoba““.

16. V § 63 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí může s povinnou osobou uzavřít dohodu, na jejímž základě budou orgány státní sociální podpory činit výzvy podle odstavce 1 a povinná osoba bude sdělovat rozhodné údaje výhradně prostřednictvím informačního systému. Výzva orgánu státní sociální podpory ke sdělení rozhodných údajů učiněná prostřednictvím informačního systému je doručena okamžikem, kdy se do informačního systému přihlásí povinná osoba. Za přihlášení povinné osoby do informačního systému se považuje i automatizovaný přístup povinné osoby do informačního systému technickými prostředky bez účasti fyzické osoby. Nepřihlásí-li se do informačního systému povinná osoba ve lhůtě 3 dnů od učinění výzvy, považuje se tato výzva za doručenou posledním dnem této lhůty. Lhůta pro splnění povinnosti povinné osoby činí 8 dnů ode dne doručení výzvy prostřednictvím informačního systému, neurčil-li orgán státní sociální podpory delší lhůtu. Dohoda podle věty první musí obsahovat

a) specifikaci, formát a strukturu výzev a sdělovaných údajů,
b) způsob přihlašování a jeho zaznamenávání a ověřování v rámci informačního systému.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

17. V § 63 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , neurčil-li orgán státní sociální podpory delší lhůtu“, ve větě druhé se za slovo „výši“ vkládá slovo „rozhodného“, za slova „datovou zprávou“ se vkládají slova „do datové schránky určené orgánem státní sociální podpory“, slova „podle specifikace, ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Zaměstnavatel je povinen doručit potvrzení podle věty druhé podle specifikace komunikace mezi orgánem státní sociální podpory a zaměstnavatelem a ve formátu, s obsahem a strukturou datové zprávy, které stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou.“.

18. V § 63 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nesplňuje-li potvrzení o výši příjmu tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán státní sociální podpory je povinen upozornit zaměstnavatele, který mu doručil potvrzení o výši příjmu, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto potvrzení nepřihlíží.“.

19. V § 63 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Věty první, druhá a čtvrtá se vztahují i na dodavatele plynu nebo elektřiny, je-li vyzván k doručení potvrzení o výši nákladů za plyn nebo elektřinu, které v rozhodném období zaplatila oprávněná osoba nebo osoba společně s ní posuzovaná, anebo potvrzení o výši přeplatku na nákladech za plyn nebo elektřinu, který byl v rozhodném období těmto osobám vrácen. Dodavatel plynu nebo elektřiny je povinen doručit potvrzení podle věty páté podle specifikace komunikace mezi orgánem státní sociální podpory a dodavatelem plynu nebo elektřiny a ve formátu, s obsahem a strukturou datové zprávy, které stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou.“.

20. V § 64a odst. 2 se slova „4 věta čtvrtá“ nahrazují slovy „5 věta druhá“.

21. V § 64a odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

22. V § 65a na konci textu odstavce 1 a v § 65b na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „nebo nesplní povinnost doručit ve stanovené lhůtě potvrzení podle § 63 odst. 2 dálkovým přístupem datovou zprávou do datové schránky určené orgánem státní sociální podpory nebo využitím informačního systému podle specifikace komunikace a ve formátu, s obsahem a strukturou datové zprávy stanovenými podle § 63 odst. 2“.

23. V § 65a odst. 1 a § 65b odst. 1 se text „§ 63 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 63 odst. 3“.

24. V § 67 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Byla-li uzavřena veřejnoprávní smlouva podle § 2b odst. 1, lze žádost podle odstavců 1 až 3 podat též v kterékoliv provozovně držitele poštovní licence. Řízení o žádosti je v případech uvedených ve větě první zahájeno dnem podání žádosti v provozovně držitele poštovní licence.“.

25. V § 68 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) u žádosti o příspěvek na bydlení,
1. doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy k celému bytu, služebnosti užívání celého bytu nebo na základě vlastnictví nemovité věci,
2. doklad o výši nájemného,
3. doklad o výši nákladů za plyn nebo elektřinu anebo identifikační údaje dodavatele plynu nebo elektřiny a odběrného místa, a
4. doklad o výši nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu,“.

26. V § 68 odst. 3 se za text „§ 63 odst. 2“ vkládají slova „nebo § 63 odst. 3 věty první až čtvrté“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Věta první se vztahuje i na zjišťování výše nákladů za plyn nebo elektřinu, které v rozhodném období zaplatila oprávněná osoba nebo osoba společně s ní posuzovaná, nebo zjišťování výše přeplatku na nákladech za plyn nebo elektřinu, který byl v rozhodném období těmto osobám vrácen.“.

27. § 68b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  81 zní:

㤠68b

Podání a jiné úkony

(1) Byla-li uzavřena veřejnoprávní smlouva podle § 2b odst. 1, lze podání podle tohoto zákona činit též v kterékoliv provozovně držitele poštovní licence. Podání vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce je v případech uvedených ve větě první učiněno dnem, kdy bylo přijato v provozovně držitele poštovní licence.

(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit též jako digitální úkon81), pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě nebo elektronický formulář.


81) Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

28. Za § 68c se vkládá nový § 68d, který včetně nadpisu zní:

㤠68d

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí

(1) Povinnost orgánu státní sociální podpory dát účastníku řízení před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí neplatí, bude-li rozhodnutí vydáváno pouze na základě podkladů, které orgánu státní sociální podpory předložil tento účastník řízení nebo osoba s ním společně posuzovaná, nebo údajů, které jsou vedeny v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí, anebo jedná-li se o situace uvedené v § 61 odst. 2.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 může být prvním úkonem orgánu státní sociální podpory v řízení vydání rozhodnutí ve věci, jedná-li se o řízení vedené z moci úřední.“.

29. V § 69 odst. 1 písm. f) a § 73a se číslo „4“ nahrazuje číslem „7“.

30. V § 69 odst. 2 se za text „§ 3 odst. 7“ vkládají slova „a proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona podle § 30c odst. 3“.

31. V § 70 odst. 2 úvodní části ustanovení a odst. 3 se číslo „30“ nahrazuje číslem „15“.

32. Na konci textu § 73a se doplňují slova „a rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona podle § 30c odst. 3“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 117/1995  Sb. se nepoužije v případě stanovení výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

2. Rodičovský příspěvek v celkové částce podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží, jde-li o nejmladší dítě v rodině narozené nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů ode dne 1. ledna 2024.

3. Věk nejmladšího dítěte v rodině, do kterého náleží rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na nejmladší dítě v rodině narozené nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů ode dne 1. ledna 2024.

4. Podle § 63 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje, jde-li o výzvu příslušného orgánu státní sociální podpory odeslanou nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Lhůta pro uplatnění námitek podle § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí nejdříve pro dávky, které byly vyplaceny, odňaty nebo jejichž výplata byla zastavena ode dne 1. ledna 2024.

6. Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení podle § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí naposledy pro stanovení příspěvku na bydlení za prosinec 2023.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Úřadu práce České republiky

Čl. III

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015  Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb. a zákona č. 588/2020 Sb., se mění takto:

1. Za § 4b se vkládá nový § 4c, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18 a 19 zní:

㤠4c

Sdílení údajů Úřadem práce, ministerstvem a Českou správou sociálního zabezpečení

(1) Je-li zaměstnavateli stanovena zvláštním právním předpisem18) povinnost komunikovat s Úřadem práce nebo s ministerstvem v oblastech podle § 4a odst. 1 vět první a druhé nebo ve věcech dávek a příspěvků podle zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace19) elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup, činí tak prostřednictvím osoby nebo osob, které jsou oprávněny v těchto oblastech nebo věcech jednat jménem zaměstnavatele.

(2) Oprávnění, které zaměstnavatel udělil osobě nebo osobám k jednání jménem zaměstnavatele vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění nebo podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zahrnuje i oprávnění činit úkony v oblastech nebo věcech podle odstavce 1, pokud zaměstnavatel oprávnění osob jednat jeho jménem v oblastech nebo věcech podle odstavce 1 nevymezil jinak.

(3) Česká správa sociálního zabezpečení v rámci svého informačního systému, ve kterém eviduje oprávnění udělené zaměstnavatelem osobě nebo osobám k jednání jménem zaměstnavatele vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění nebo podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, eviduje též oprávnění udělené tímto zaměstnavatelem osobě nebo osobám k jednání jeho jménem vůči Úřadu práce nebo ministerstvu v oblastech nebo věcech podle odstavce 1. Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje Úřadu práce nebo ministerstvu na žádost údaje o oprávněních podle věty první v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Udělení oprávnění podle odstavce 1 nebo jeho změnu zaměstnavatel sděluje České správě sociálního zabezpečení výhradně prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení podle § 123e odst. 1 písm. b) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a to do 8 kalendářních dnů od jeho udělení nebo změny.

(5) Ustanoveními odstavců 1 až 4 nejsou dotčena zákonná oprávnění osob jednat za zaměstnavatele.


18) Například § 63 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 4c se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ustanovení odstavců 1 a 3 až 5 se vztahují i na oprávnění udělené dodavatelem plynu nebo elektřiny, bankou, pobočkou zahraniční banky, spořitelním a úvěrním družstvem, institucí elektronických peněz, pobočkou zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu, platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce nebo poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu k jednání jejich jménem vůči Úřadu práce nebo ministerstvu v oblastech nebo věcech podle odstavce 1.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Za oprávnění podle § 4c odst. 1 zákona č.  73/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje též oprávnění k jednání za tohoto zaměstnavatele vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění nebo podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, které Česká správa sociálního zabezpečení eviduje ve svém informačním systému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud zaměstnavatel nesdělil České správě sociálního zabezpečení podle bodu 3, že s takovým použitím nesouhlasí.

2. Česká správa sociálního zabezpečení je povinna zaměstnavatele upozornit, že oprávnění k jednání tohoto zaměstnavatele vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění nebo podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, které eviduje ve svém informačním systému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění podle § 4c odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a na možnost vyjádření nesouhlasu s jeho použitím pro účely Úřadu práce nebo Ministerstva práce a sociálních věcí v oblastech podle § 4a odst. 1 vět první a druhé zákona č. 73/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo ve věcech dávek a příspěvků podle zákona č. 66/2022 Sb., a to do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Zaměstnavatel může České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím elektronické aplikace orgánu sociálního zabezpečení podle § 123e odst. 1 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb. sdělit, že nesouhlasí s rozšířením rozsahu oprávnění, které Česká správa sociálního zabezpečení eviduje ve svém informačním systému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro účely Úřadu práce nebo Ministerstva práce a sociálních věcí podle § 4c odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. V

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č.  239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008  Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010  Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013  Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.  64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015  Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 367/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 309/2018  Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 327/2021 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 344/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 203/2022 Sb. a zákona č. 456/2022 Sb., se mění takto:

1. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 90 zní:

㤠6a

(1) Držitel poštovní licence je oprávněn vykonávat státní správu podle tohoto zákona, uzavře-li s ním ministerstvo veřejnoprávní smlouvu, která blíže určí podmínky výkonu státní správy držitelem poštovní licence; držitel poštovní licence může vykonávat státní správu nejvýše v rozsahu těchto činností:

a) přijímání podání podle tohoto zákona a přijímání podkladů pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně jejich předávání příslušné krajské pobočce Úřadu práce,
b) poskytování základních informací o právní úpravě tohoto zákona.

(2) K uzavření veřejnoprávní smlouvy není třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu. Spory z veřejnoprávní smlouvy řeší ministr práce a sociálních věcí.

(3) Ministerstvo a Úřad práce České republiky zveřejní veřejnoprávní smlouvu na své úřední desce i na svých internetových stránkách.

(4) Veřejnoprávní smlouva může stanovit finanční plnění, které získá držitel poštovní licence jako kompenzaci za výkon státní správy podle tohoto zákona a které se stanoví podle cenových předpisů90) obdobně.


90) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Příjmy se započítávají v tom rozhodném období, v němž byly vyplaceny, pokud zákon nestanoví jinak.“.

3. V § 9 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Do příjmu se v tom rozhodném období, v němž bylo vyplaceno, započte i plnění z nároků a pohledávek osoby nebo společně posuzované osoby, přestože nebylo vyplaceno přímo osobě nebo s ní společně posuzované osobě. Pokud je na příjmu osoby a společně posuzované osoby prováděn výkon rozhodnutí srážkami z příjmu, započítává se tento příjem ve výši před provedením výkonu rozhodnutí srážkami z příjmu, a to v tom rozhodném období, kdy je osobě a společně posuzované osobě vyplacen příjem po provedení výkonu rozhodnutí srážkami z příjmu.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 10 odst. 2 se slova „zejména ztráta příjmu z výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci a ukončení výplaty rodičovského příspěvku“ nahrazují slovy „snížení nebo ztráta měsíčně se opakujícího příjmu alespoň o jednu třetinu, a to zejména příjmu z výdělečné činnosti, z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, z rodičovského příspěvku nebo z dávek nemocenského pojištění“.

5. V § 12 odst. 2 písm. a) se za slovo „zaměstnání“ vkládají slova „ , ve spojitosti se sociální prací“, za slovo „internetu“ se vkládá čárka, slovo „a“ se zrušuje a za slovo „zaměstnavateli“ se vkládají slova „a aktivní součinností ve spojitosti se sociální prací s pověřeným obecním úřadem, obecním úřadem obcí s rozšířenou působností a újezdním úřadem“.

6. V § 24 odst. 1 písm. b), c) a d) se slova „a § 30“ zrušují.

7. V § 24 odst. 1 písm. e) se slova „až 30“ nahrazují slovy „až 29“.

8. V § 24 odst. 1 písm. f) se slova „Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11 odst. 3), osobu s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu prokazatelně se účastnící na projektech organizovaných krajskou pobočkou Úřadu práce, osobu, která je výdělečně činná, osobu, která je invalidní ve druhém stupni, a osobu, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci,“ nahrazují slovy „Toto ustanovení se nevztahuje na osobu

1. u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11 odst. 3),
2. s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
3. výdělečně činnou, která má z této výdělečné činnosti příjem ve smyslu aktivity podle § 3 odst. 1 písm. a),
4. invalidní ve druhém stupni,
5. vykonávající veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci, nebo osobu, která se prokazatelně účastní na projektech organizovaných prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce, anebo
6. které výkon veřejné služby, výdělečná činnost nebo účast na projektech organizovaných prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce nebyly nabídnuty,“.

9. V § 24 odst. 1 písm. g) se číslo „30“ nahrazuje číslem „29“.

10. § 28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32 zní:

㤠28

Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí

Při hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí se postupuje podle § 26 nebo 27. Pokud není využíván majetek nezletilého dítěte, přestože by mohl být ve prospěch společně posuzovaných osob využíván, nebo nejsou řádně uplatněny nároky a pohledávky tohoto dítěte, sankce podle § 26 nebo 27 jsou uplatňovány u ostatních společně posuzovaných osob. Při zjišťování možnosti zvýšení příjmu využitím majetku nebo nároků a pohledávek u nezletilých dětí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen spolupracovat s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí32).


32) § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 38 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily orgánům pomoci v hmotné nouzi, pokud o dávce rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, výši příjmu těchto osob, sociální a majetkové poměry těchto osob, náklady na bydlení, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, nepříznivý zdravotní stav a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti podle § 72, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě.“.

12. V § 44 odst. 7 písm. b) se doplňuje věta „Ustanovení o odpovědnosti příjemce a společně posuzovaných osob za přeplatek tím není dotčeno.“.

13. V § 50 odst. 1 se za slovo „posuzovaných“ vkládají slova „(dále jen „povinná osoba“)“.

14. V § 50 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Jestliže povinné osoby mohou sdělit údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu jen za podmínky, že byly pro sdělení takových údajů zbaveny mlčenlivosti, má se za to, že jsou pro případ uvedených údajů mlčenlivosti zbaveny, jestliže jim krajská pobočka Úřadu práce písemně sdělila, že osoba, jíž se takové údaje týkají, dala podle § 38 odst. 4 písemný souhlas k tomu, aby státní orgány a další právnické a fyzické osoby sdělily krajské pobočce Úřadu práce uvedené údaje.“.

15. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který zní:

㤠50a

Povinnosti peněžních ústavů

(1) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, pobočky zahraničních institucí elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, pobočky zahraničních platebních institucí a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (dále jen „peněžní ústav“) jsou povinni sdělit orgánu pomoci v hmotné nouzi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů žadatele o dávku, příjemce dávky i společně posuzovaných osob nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech, jakož i o jejich stavu a změnách.

(2) Orgán pomoci v hmotné nouzi požádá peněžní ústav o součinnost elektronicky datovým souborem a peněžní ústav součinnost elektronicky datovým souborem poskytne. Peněžní ústav není povinen poskytnout orgánu pomoci v hmotné nouzi součinnost, není-li žádost o součinnost podána elektronicky datovým souborem nebo nemá-li stanovené obsahové náležitosti anebo nemá-li datový soubor stanovený formát nebo strukturu. Prováděcí právní předpis stanoví formát a strukturu tohoto datového souboru a obsahové náležitosti žádosti o součinnost. Věty první a druhá se nepoužijí, týká-li se součinnost údajů o mzdě nebo jiném příjmu vypláceném peněžním ústavem nebo srážek prováděných z tohoto příjmu.“.

16. Za § 50a se vkládá nový § 50b, který zní:

㤠50b

(1) Jestliže je podle § 50 odst. 1 vyzván zaměstnavatel k doručení potvrzení o výši rozhodného příjmu uvedeného v § 9 odst. 1 písm. a) oprávněné osoby nebo osoby s ní společně posuzované v rozhodném období, je povinen doručit toto potvrzení orgánu pomoci v hmotné nouzi do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán pomoci v hmotné nouzi delší lhůtu. Má-li zaměstnavatel zpřístupněnu datovou schránku, je povinen potvrzení o výši rozhodného příjmu doručit pouze dálkovým přístupem datovou zprávou do datové schránky určené orgánem pomoci v hmotné nouzi nebo využitím informačního systému. Zaměstnavatel je povinen doručit potvrzení podle věty druhé podle specifikace komunikace mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a zaměstnavatelem a ve formátu, s obsahem a strukturou datové zprávy, které stanoví prováděcí právní předpis. Nesplňuje-li potvrzení o výši příjmu tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán pomoci v hmotné nouzi je povinen upozornit zaměstnavatele, který mu doručil potvrzení o výši příjmu, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto potvrzení nepřihlíží. Věty první, druhá a čtvrtá se vztahují i na dodavatele plynu nebo elektřiny, je-li vyzván k doručení potvrzení o výši nákladů za plyn nebo elektřinu, které v rozhodném období zaplatila oprávněná osoba nebo osoba společně s ní posuzovaná, anebo potvrzení o výši přeplatku na nákladech za plyn nebo elektřinu, který byl v rozhodném období těmto osobám vrácen. Dodavatel plynu nebo elektřiny je povinen doručit potvrzení podle věty páté podle specifikace komunikace mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a dodavatelem plynu nebo elektřiny a ve formátu, s obsahem a strukturou datové zprávy, které stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Ministerstvo může s povinnou osobou uzavřít dohodu, na jejímž základě budou orgány pomoci v hmotné nouzi činit výzvy podle § 50 odst. 1 a povinná osoba bude sdělovat rozhodné údaje výhradně prostřednictvím informačního systému. Výzva orgánu pomoci v hmotné nouzi ke sdělení rozhodných údajů učiněná prostřednictvím informačního systému je doručena okamžikem, kdy se do informačního systému přihlásí povinná osoba. Za přihlášení povinné osoby do informačního systému se považuje i automatizovaný přístup povinné osoby do informačního systému technickými prostředky bez účasti fyzické osoby. Nepřihlásí-li se do informačního systému povinná osoba ve lhůtě 3 dnů od učinění výzvy, považuje se tato výzva za doručenou posledním dnem této lhůty. Lhůta pro splnění povinnosti povinné osoby činí 8 dnů ode dne doručení výzvy prostřednictvím informačního systému, neurčil-li orgán pomoci v hmotné nouzi delší lhůtu. Dohoda podle věty první musí obsahovat

a) specifikaci, formát a strukturu výzev a sdělovaných údajů,
b) způsob přihlašování a jeho zaznamenávání a ověřování v rámci informačního systému.“.

17. V § 57 odst. 2 a § 58 odst. 1 se za slova „podle § 50“ vkládají slova „nebo § 50a“ a na konci textu odstavce 2 v § 57 a odstavce 1 v § 58 se doplňují slova „ , nebo údaje nesdělí ve stanovené lhůtě podle specifikace komunikace, ve formátu, s obsahem a strukturou datové zprávy stanovenými podle § 50a“.

18. V § 57 odst. 2 a § 58 odst. 1 se slova „nebo § 50a“ nahrazují slovy „ , § 50a nebo § 50b odst. 1“ a na konci textu odstavce 2 v § 57 a odstavce 1 v § 58 se doplňují slova „nebo 50b odst. 1“.

19. V § 69 odst. 2 se za slovo „výplaty“ vkládají slova „nebo o přeplatku“.

20. V § 69 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Byla-li uzavřena veřejnoprávní smlouva podle § 6a odst. 1, lze žádost podle odstavců 1 a 2 podat též v kterékoliv provozovně držitele poštovní licence. Řízení o žádosti je v případech uvedených ve větě první zahájeno dnem podání žádosti v provozovně držitele poštovní licence.“.

21. § 71 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 91 zní:

㤠71

Podání a jiné úkony

(1) Byla-li uzavřena veřejnoprávní smlouva podle § 6a odst. 1, lze podání podle tohoto zákona činit též v kterékoliv provozovně držitele poštovní licence. Podání vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce je v případech uvedených ve větě první učiněno dnem, kdy bylo přijato v provozovně držitele poštovní licence.

(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit též jako digitální úkon91), pokud ministerstvo zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě nebo elektronický formulář.


91) Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 72 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují slova „nebo identifikační údaje zaměstnavatele žadatele a společně s ním posuzovaných osob, jde-li o příjem uvedený v § 9 odst. 1 písm. a),“.

23. V § 72 odst. 3 písm. g) a odst. 4 písm. f) se slovo „úhrady“ nahrazuje slovy „záloh a úhrad“ a za slovo „energií“ se doplňují slova „ , anebo identifikační údaje dodavatele plynu nebo elektřiny a odběrného místa“.

24. V § 72 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Není-li potvrzení o výši rozhodného příjmu uvedeného v § 9 odst. 1 písm. a) předloženo žadatelem o dávku, zjišťuje orgán pomoci v hmotné nouzi výši tohoto příjmu postupem podle § 50b odst. 1 vět první, druhé a čtvrté nebo § 50b odst. 2; nezjistí-li orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodný příjem tímto postupem, vyzve k předložení potvrzení o výši příjmu žadatele o dávku. Věta první se vztahuje i na zjišťování výše nákladů za plyn nebo elektřinu, které v rozhodném období zaplatila oprávněná osoba nebo osoba společně s ní posuzovaná, nebo zjišťování výše přeplatku na nákladech za plyn nebo elektřinu, který byl v rozhodném období těmto osobám vrácen.“.

25. V § 80 se za text „§ 29“ doplňuje text „ , § 50a odst. 2“.

26. V § 80 se za text „§ 50a odst. 2“ doplňuje text „ , § 50b odst. 1“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č.  111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o bankách

Čl. VII

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992  Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998  Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003  Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006  Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008  Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011  Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012  Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015  Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020  Sb., zákona č. 174/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 353/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb. a zákona č. 35/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 38 odst. 3 se na konci textu písmene n) slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 38 odst. 3 se na konci písmene o) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p) Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí za účelem posouzení majetkových poměrů žadatele o dávku, příjemce dávky i společně posuzovaných osob podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. VIII

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004  Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010  Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011  Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014  Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017  Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb., zákona č. 353/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb. a zákona č. 35/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 25b odst. 3 se na konci textu písmene l) slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 25b odst. 3 se na konci písmene m) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí za účelem posouzení majetkových poměrů žadatele o dávku, příjemce dávky i společně posuzovaných osob podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Čl. IX

V § 20e zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2021  Sb., se na konci odstavce 3 doplňují věty „Pokud poskytovatel údaj podle věty první ministerstvu ve lhůtě neoznámí, ministerstvo ho písemně vyzve k nápravě v dodatečné lhůtě stanovené do posledního dne předmětného kalendářního měsíce. Zmeškání lhůty podle věty druhé nelze prominout.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence poskytovatelů nejpozději 30. září 2021, je povinen splnit podmínky podle § 5 odst. 1 písm. d) a předložit Ministerstvu práce a sociálních věcí doklad podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne 1. října 2021, nejpozději do 1. ledna 2026.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o náhradním výživném

Čl. XI

Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném), ve znění zákona č. 322/2023 Sb., se mění takto:

1. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

㤠5a

(1) Držitel poštovní licence může vykonávat státní správu podle tohoto zákona, uzavře-li s ním Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) veřejnoprávní smlouvu, která blíže určí podmínky výkonu státní správy držitelem poštovní licence; držitel poštovní licence může vykonávat státní správu nejvýše v rozsahu těchto činností:

a) přijímání podání podle tohoto zákona a přijímání podkladů pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně jejich předávání Úřadu práce,
b) poskytování základních informací o právní úpravě tohoto zákona.

(2) K uzavření veřejnoprávní smlouvy není třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu. Spory z veřejnoprávní smlouvy řeší ministr práce a sociálních věcí.

(3) Ministerstvo a Úřad práce zveřejní veřejnoprávní smlouvu na své úřední desce i na svých internetových stránkách.

(4) Veřejnoprávní smlouva může stanovit finanční plnění, které získá držitel poštovní licence jako kompenzaci za výkon státní správy podle tohoto zákona a které se stanoví podle cenových předpisů13) obdobně.


13) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 7 odst. 1 se slova „Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

3. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Byla-li uzavřena veřejnoprávní smlouva podle § 5a odst. 1, lze žádost podat též v kterékoliv provozovně držitele poštovní licence. Řízení o žádosti je v případech uvedených ve větě první zahájeno dnem podání žádosti v provozovně držitele poštovní licence.“.

4. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠7a

Podání a jiné úkony

(1) Byla-li uzavřena veřejnoprávní smlouva podle § 5a odst. 1, lze podání podle tohoto zákona činit též v kterékoliv provozovně držitele poštovní licence. Podání vůči Úřadu práce je v případech uvedených ve větě první učiněno dnem, kdy bylo přijato v provozovně držitele poštovní licence.

(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit též jako digitální úkon14), pokud ministerstvo zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě nebo elektronický formulář.


14) Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Čl. XII

Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., zákona č. 198/2022 Sb. a zákona č. 75/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 6b se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; výši započitatelných nákladů lze stanovit odlišně pro cizince s dočasnou ochranou, který je uveden v § 6b odst. 1 písm. a) nebo v § 6b odst. 1 písm. e) bodech 1 až 6, a pro ostatní cizince s dočasnou ochranou“.

2. V § 6c odst. 2 písmeno e) zní:

„e) identifikační údaje zaměstnavatele žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na svoje potřeby,“.

3. V § 6c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) registrační číslo evidenční karty daňového poplatníka na Ukrajině, který je žadatelem, a dále cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu s žadatelem bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby, bylo-li uděleno, nebo údaj o místě pobytu na Ukrajině před udělením dočasné ochrany v případě, že registrační číslo nebylo cizinci s dočasnou ochranou uděleno nebo není známo.“.

4. V § 6c odstavec 4 zní:

„(4) Skutečnosti uvedené v žádosti žadatel doloží všemi dostupnými doklady nebo čestným prohlášením; čestné prohlášení nelze využít pro údaje o příjmu ze závislé činnosti vykonávané v České republice, který žadatel dokládá potvrzením od zaměstnavatele. Všechny skutečnosti se dokládají v elektronické podobě, neurčí-li krajská pobočka Úřadu práce, že je lze předložit i jinak.“.

5. V § 6c se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Není-li potvrzení o příjmech ze závislé činnosti vykonávané v České republice předloženo žadatelem o dávku, zjišťuje krajská pobočka Úřadu práce výši příjmu postupem podle § 7; nezjistí-li krajská pobočka Úřadu práce příjem ze závislé činnosti tímto postupem, vyzve k předložení potvrzení o výši příjmu žadatele o dávku.“.

6. § 7 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

㤠7

Je-li podle § 6c odst. 5 vyzván zaměstnavatel k zaslání potvrzení o výši příjmu žadatele nebo dalších osob uvedených v žádosti o dávku, je povinen zaslat toto potvrzení krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčila-li krajská pobočka Úřadu práce delší lhůtu. Má-li zaměstnavatel zpřístupněnu datovou schránku4), je povinen potvrzení o výši rozhodného příjmu doručit pouze dálkovým přístupem datovou zprávou do datové schránky určené krajskou pobočkou Úřadu práce nebo využitím informačního systému. Zaměstnavatel je povinen doručit potvrzení podle věty druhé podle specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a ve formátu, s obsahem a strukturou datové zprávy, které stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou. Nesplňuje-li potvrzení o výši příjmu tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; krajská pobočka Úřadu práce je povinna upozornit zaměstnavatele, který mu doručil potvrzení o výši příjmu, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto potvrzení nepřihlíží.


4) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo může se zaměstnavatelem uzavřít dohodu, na jejímž základě budou krajské pobočky Úřadu práce činit výzvy podle § 6c odst. 5 a zaměstnavatel bude sdělovat rozhodné údaje výhradně prostřednictvím informačního systému. Výzva krajské pobočky Úřadu práce ke sdělení rozhodných údajů učiněná prostřednictvím informačního systému je doručena okamžikem, kdy se do informačního systému přihlásí zaměstnavatel. Za přihlášení zaměstnavatele do informačního systému se považuje i automatizovaný přístup zaměstnavatele do informačního systému technickými prostředky bez účasti fyzické osoby. Nepřihlásí-li se do informačního systému zaměstnavatel ve lhůtě 3 dnů od učinění výzvy, považuje se tato výzva za doručenou posledním dnem této lhůty. Lhůta pro splnění povinnosti zaměstnavatele činí 8 dnů ode dne doručení výzvy prostřednictvím informačního systému, neurčila-li krajská pobočka Úřadu práce delší lhůtu. Dohoda podle věty první musí obsahovat

a) specifikaci, formát a strukturu výzev a sdělovaných údajů,
b) způsob přihlašování a jeho zaznamenávání a ověřování v rámci informačního systému.“.

8. V § 8a odstavec 1 zní:

„(1) Podáním žádosti žadatel a osoby s ním společně posuzované souhlasí s tím, že si krajská pobočka Úřadu práce může ověřit všechny skutečnosti a údaje uvedené v žádosti, a za účelem ověření uvedených skutečností a údajů souhlasí i s jejich předáváním příslušným orgánům Ukrajiny a s předáváním výsledků ověření uvedených skutečností a údajů příslušnými orgány Ukrajiny krajské pobočce Úřadu práce.“.

9. Za § 8a se vkládá nový § 8aa, který včetně nadpisu zní:

㤠8aa

Povinnosti peněžních ústavů

(1) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, pobočky zahraničních institucí elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, pobočky zahraničních platebních institucí a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (dále jen „peněžní ústav“) jsou povinni sdělit krajské pobočce Úřadu práce na její písemnou žádost údaje o číslech účtů žadatele o dávku, příjemce dávky i společně posuzovaných osob nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech, jakož i o jejich stavu a změnách.

(2) Krajská pobočka Úřadu práce požádá peněžní ústav o součinnost elektronicky datovým souborem a peněžní ústav součinnost elektronicky datovým souborem poskytne. Peněžní ústav není povinen poskytnout krajské pobočce Úřadu práce součinnost, není-li žádost o součinnost podána elektronicky datovým souborem nebo nemá-li stanovené obsahové náležitosti anebo nemá-li datový soubor stanovený formát nebo strukturu. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou formát a strukturu tohoto datového souboru a obsahové náležitosti žádosti o součinnost. Věty první a druhá se nepoužijí, týká-li se součinnost údajů o mzdě nebo jiném příjmu vypláceném peněžním ústavem nebo srážek prováděných z tohoto příjmu.“.

10. V § 9 odst. 2 se číslo „2024“ nahrazuje číslem „2025“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 363/2021 Sb.

Čl. XIII

V části první čl. II bodu 20 zákona č. 363/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodů 4 až 10 a 31, čl. II bodů 2, 3, 5 a 6 a čl. V bodů 2 až 14 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024,
b) čl. I bodů 1, 24 a 27, čl. III bodu 1, čl. IV bodu 1, čl. V bodů 1, 20 a 21 a čl. XI, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,
c) čl. III bodu 2, které nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,
d) čl. I bodů 15, 16, 19 až 21, 23, 25 a 26, čl. V bodů 15, 17 a 25, čl. VII, čl. VIII a čl. XII bodů 7 a 9, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,
e) čl. V bodů 16, 18, 22 až 24 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024, a
f) čl. XIII, které nabývá účinnosti dnem 30. prosince 2023.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Eva janková, Gabriela Obermannová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části ... pokračování

Cena: 225 KčKOUPIT

Dávky na bydlení v České republice

Dávky na bydlení v České republice

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Součástí bytové politiky státu je sociální podpora osob při realizaci jejich práva na bydlení, ať již v podobě zabezpečení dostupného bydlení, nebo hmotné pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Monografie se věnuje právě sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi

JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Podrobněji k obsahu publikace Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.