Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


394

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2023,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 49 odst. 5 a § 131 odst. 1 písm. g) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č.  286/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., vyhlášky č. 491/2012 Sb., vyhlášky č. 149/2013 Sb., vyhlášky č. 365/2014 Sb., vyhlášky č. 461/2017 Sb., vyhlášky č.  264/2021 Sb. a vyhlášky č. 517/2021 Sb., se mění takto:

1. Nadpis pod označením § 4 se zrušuje.

2. § 5 zní:

㤠5

(1) Formulář žádosti exekutora o součinnost podle § 34 odst. 4 zákona obsahuje

a) označení exekutora s uvedením jeho sídla a dalších údajů,
b) označení osoby, kterou exekutor žádá o součinnost,
c) označení oprávněného a povinného,
d) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
e) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno, a údaj o pověření exekutora,
f) údaje podle § 33 odst. 5 zákona, které exekutor požaduje,
g) jiné údaje než údaje podle písmene f) potřebné k vedení exekuce a odůvodnění potřebnosti poskytnutí těchto údajů,
h) informace týkající se postupu v exekučním řízení,
i) datum a podpis.

(2) Formulář odpovědi na žádost exekutora o součinnost podle odstavce 1 obsahuje

a) označení osoby, která exekutorovi poskytuje součinnost,
b) označení exekutora s uvedením jeho sídla,
c) označení povinného,
d) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,
e) údaje podle § 33 odst. 5 zákona, které exekutor požaduje,
f) jiné údaje než údaje podle písmene e) potřebné k vedení exekuce,
g) datum a podpis.

(3) Formát a struktura datového souboru obsahujícího formuláře podle odstavců 1 a 2 jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Vzor formulářů podle odstavců 1 a 2 je upraven v příloze č. 7 k této vyhlášce.“.

3. V § 5a odst. 1 se slova „označení povinnosti, která má být exekucí vymožena“ nahrazují slovy „pořadí vymáhané pohledávky“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.

4. V § 5a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu, přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, nebo přílohou usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu, jde-li o provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů vyplácené plátcem mzdy nebo plátcem jiného příjmu, a datového souboru, kterým kvalifikovaný plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu sděluje exekutorovi pořadí vymáhané pohledávky, jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, nestanoví-li se v odstavci 1 jinak.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 5a odst. 3 se slova „a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona“ nahrazují slovy „ , přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, nebo přílohou usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu“, slova „čísla účtů a výši peněžních prostředků, na něž se vztahují zákazy podle § 304 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu, a označení povinnosti, která má být exekucí vymožena“ se nahrazují slovy „pořadí vymáhané pohledávky“ a slova „příloze č. 3“ se nahrazují slovy „příloze č. 4“.

6. V § 5b odst. 1 a 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech podle § 55 odst. 10 zákona obsahuje,

a) je-li oprávněný fyzickou osobou, zejména
1. označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,
2. označení oprávněného a údaj o jeho osobních poměrech,
3. údaj o rodinných poměrech oprávněného,
4. údaj o příjmu oprávněného,
5. údaj o majetku oprávněného,
6. označení manžela, partnera nebo druha oprávněného, údaje o jeho příjmu a majetku,
7. údaj o dluzích a výdajích oprávněného,
8. jiné údaje, které by mohly mít vliv na zproštění od složení zálohy na náklady exekuce,
9. datum a podpis,
b) je-li oprávněný právnickou osobou, zejména
1. označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,
2. označení oprávněného,
3. údaj o majetkových poměrech oprávněného,
4. důvod k podání návrhu na zproštění od složení zálohy na další vedení exekuce,
5. datum a podpis.“.

8. § 6a se zrušuje.

9. V § 10a odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
10. V § 10b odst. 1 se za slovo „předkládá“ vkládají slova „se soubory podle § 10c odst. l a předkládací zprávou“.

11. V § 10b odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Elektronický spis exekutor předkládá elektronicky prostřednictvím elektronické aplikace.

(3) Není-li technicky možné elektronický spis předložit způsobem podle odstavce 2, předloží exekutor elektronický spis

a) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky; z odeslané datové zprávy musí být patrné, že se jedná o předložení elektronického spisu, nebo
b) na pevném datovém nosiči.“.

12. V § 10b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(4) Každý dokument je uložen v samostatném souboru v přípustném datovém formátu. Přípustným datovým formátem je přípustný formát datové zprávy dodávané do datové schránky podle vyhlášky upravující užívání a provozování informačního systému datových schránek4) nebo proprietární formát dokumentů vytvářených kancelářskými aplikacemi.


4) Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

13. V § 10b odst. 5 se slovo „zaručeným“ nahrazuje slovem „kvalifikovaným“.

14. V § 10c odst. 1 větě první se slova „K adresáři s elektronickým spisem se připojí“ nahrazují slovy „V adresáři s elektronickým spisem se předloží“ a ve větě poslední se slovo „k“ nahrazuje slovem „v“.

15. Na konci textu § 10d se doplňují slova „(dále jen „dohledový orgán“), nedohodne-li se exekutor s dohledovým orgánem jinak“.

16. V § 16a odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

17. V § 16a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„d) prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci5).


5) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.“.

18. Na konci nadpisu přílohy č. 1 se doplňují slova „- peněžní ústav“.

19. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2001  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní přílohy č. 2 až 5 se označují jako přílohy č. 3 až 6.

20. Na konci nadpisu přílohy č. 3 se doplňují slova „- Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce ČR“.

21. V příloze č. 3 v bodě 1 písm. g) se slova „libovolného formátu, obsahující alespoň informace o vymáhaných povinnostech (tak jak budou odesílatelem specifikovány podle bodu 3 písm. i) této přílohy) a číslo jednací listiny, jejíž přijetí potvrzují“ nahrazují slovy „ve formátu podle bodu 7“.

22. Na konci přílohy č. 3 se doplňuje bod 7, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

23. Na konci nadpisu přílohy č. 4 se doplňují slova „- peněžní ústav“.

24. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 418/2001  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, který byl od minulého vydání několikrát změněn, dále je zde novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou ... pokračování

Cena: 141 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.